nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2002. (II. 15.) OM rendelet
a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről
2012-09-01
2012-12-31
10
Jogszabály

3/2002. (II. 15.) OM rendelet

a közoktatás minőségbiztosításáról
és minőségfejlesztéséről

Az illetékekről szóló – többször módosított – 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, illetve a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1–3. §1

Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben

4–5. §2

A közoktatás országos mérési feladatainak végrehajtása3

6–7. §4

A Közoktatási Értékelési Tanács5

8. §6

A minőségfejlesztési munka elismerésének
rendje

9. §7

Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési
és oktatási tevékenységének szakmai minősítési eljárása8

10. §9 (1) Az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója kezdeményezheti az általa fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményben folyó nevelő és oktató tevékenység szakmai minősítését (a továbbiakban: minősítési eljárás).

(2) A minősítési eljárás az alapfokú művészetoktatási intézmény valamennyi feladat-ellátási helyére és művészeti ágára kiterjed.

(3) A minősítési eljárás költségeit a fenntartó fedezi.

(4)10 Az e rendelet mellékletében felsorolt szakmai szervezetek (a továbbiakban: szakmai szervezetek) Szakmai Minősítő Testületet (a továbbiakban: minősítő testület) hozhatnak létre.

(5) A minősítési eljárást a minősítő testület szervezi és bonyolítja le.

(6) Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenysége szakmai minősítésének célja, hogy

a) egységes minősítési szempontok alapján tanúsítsa az alapfokú művészetoktatási intézmény tevékenységének szakmai minőségét,

b) segítse az alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai munkájának fejlesztését, a minőségfejlesztő tevékenységét,

c) támogassa az alapfokú művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka szakmai szempontú fenntartói értékelését,

d) szolgálja az érintettek tájékoztatását, segítse az alapfokú művészetoktatási szolgáltatást igénybe vevőket az iskolaválasztásban.

11. §11 (1) A minősítő testület húsz főből áll, amelybe – művészeti áganként – egy-egy főt delegálnak a szakmai szervezetek. A minősítő testület elnökének és tagjainak megbízása – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – három évre szól, a megbízás meghosszabbítható.

(2)12 A minősítő testület tagja az lehet, aki a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári vagy művész végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá tíz év művészetoktatási pedagógiai gyakorlattal vagy az alapfokú művészetoktatás szakterületen közoktatási szakértői igazolvánnyal rendelkezik.

(3) A delegáláshoz mellékelni kell:

a) a delegált nyilatkozatát a delegálás elfogadásáról és a 12. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró feltételekről,

b) a delegált szakmai önéletrajzát,

c) a delegáló szervezet szakmai ajánlását.

(4)13 A delegáló szakmai szervezetek az általuk delegált tag tevékenységét minden év július és augusztus hónapban felülvizsgálhatják, és egyidejűleg másik tag delegálásával korábban delegált tagjukat visszahívhatják azzal a megkötéssel, hogy a testület tagsága művészeti áganként legalább kétharmad arányban változatlan marad.

12. §14 (1)15 A minősítő testület meghatározza működésének rendjét (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzatát), megválasztja vezetőit azzal a megkötéssel, hogy akkor határozatképes, ha tagjainak művészeti áganként legalább a kétharmada jelen van.

(2) Ha a Szervezeti és Működési Szabályzat másként nem rendelkezik, a minősítő testületnek nem lehet tagja az, aki alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója vagy alapfokú művészetoktatási intézmény vezetője, továbbá, aki a szakmai szervezetben választott tisztséget visel.

(3)16 A minősítő testület művészeti áganként összeállítja azoknak a szakértőknek a jegyzékét, akik közreműködhetnek a minősítési eljárásban (a továbbiakban: jegyzék). A jegyzékre a szakértők nyilvános pályázat útján kerülnek fel.

(4)17 A jegyzékbe az vehető fel, aki a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári vagy művész végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá legalább tíz év művészetoktatási pedagógiai gyakorlattal vagy az alapfokú művészetoktatás szakterületen közoktatási szakértői igazolvánnyal rendelkezik. A pályázatot a minősítő testület írja ki és bírálja el.

(5)18 Az alapfokú művészetoktatási intézmény szakmai tevékenységét legalább két tagból álló minősítő csoport értékeli.

(6) A minősítő testület a minősítő csoport tagjait a művészeti áganként összeállított jegyzékből jelöli ki.

(7) Az adott minősítési eljárásban nem lehet a minősítő csoport tagja az, akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható, így különösen

a) az érintett alapfokú művészetoktatási intézmény vezetője vagy a vezető közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],

b) az érintett alapfokú művészetoktatási intézménnyel vagy fenntartójával foglalkoztatási jogviszonyban áll, illetve a minősítést megelőző három évben foglalkoztatási jogviszonyban állt,

c) az adott alapfokú művészetoktatási intézménynél a minősítést megelőző három évben szakértői, szaktanácsadói feladatot látott el.

(8) A minősítő csoport tagjait az alapfokú művészetoktatási intézmény értékelésére a minősítő testület elnökének döntése alapján a működtető szakmai szervezet elnöke kéri fel és bízza meg.

13. §19 (1)20 A minősítési eljárás megindítását a fenntartó a minősítő testületnél kezdeményezheti írásban, ajánlott, tértivevényes küldemény formájában vagy elektronikus formában, elektronikus aláírással. A fenntartónak az eljárás megindításának kezdeményezésekor nyilatkoznia kell arról, hogy

a) az intézmény tevékenységével összefüggésben a minősítési eljárás kezdeményezését megelőző öt évben folyt-e vagy folyik-e a közoktatásról szóló törvény szerinti törvényességi ellenőrzés, illetve hatósági ellenőrzés, valamint esélyegyenlőséggel, egyenlő bánásmóddal kapcsolatos eljárás, továbbá, amennyiben ilyen eljárás folyt, az milyen eredménnyel zárult,

b) az állandó alkalmazotti létszám a nevelő és oktató munkához rendelkezésre áll,

c) az alapfokú művészetoktatási intézmény mely művészeti ágakon, mely tanszakon és hány évfolyammal működik,

d) a 14/C. §-ának (2) bekezdésében meghatározott előleget befizette.

(2) A minősítési eljárás kezdeményezőjének a kérelemhez mellékelnie kell az intézmény vizsgálatának időszakában érvényes tantárgyfelosztását, személyazonosításra alkalmatlan módon a pedagógusok végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat, az intézmény órarendjét, továbbá lehetőség szerint digitális adathordozón a pedagógiai programját.

(3) Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó minősítési eljárás kiterjed a művészeti nevelő és oktató tevékenység feltételeinek vizsgálatára és szakmai értékelésére.

(4) A nevelő és oktató tevékenység feltételeinek vizsgálatát a helyszínen kell lefolytatni, a következő dokumentumok alapján:

a) az alapfokú művészetoktatási intézmény alapító okirata, pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, továbbképzési terve, intézményi minőségirányítási programja,

b) nem helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény esetén a székhelyre és valamennyi telephelyre szóló hatályos, jogerős működési engedély,

c) önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény esetén az alapfokú művészetoktatási intézmény alapító okiratának jóváhagyásáról szóló képviselő-testületi határozat,

d) az intézmény rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések jegyzéke,

e) az intézményben foglalkoztatott pedagógusok jegyzéke, az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító oklevelek, bizonyítványok,

f) az intézmény órarendje, egyéni és csoportos foglalkozási naplói.

(5) A művészeti nevelő és oktató tevékenység feltételeinek, eredményességének vizsgálata során értékelni kell:

a) az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai céljainak a pedagógiai munka eredményeivel való összehasonlítása, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben és az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott követelmények teljesülését a tanítási órák látogatása során szerzett tapasztalatok alapján,

b) az alapfokú művészetoktatási intézmény által pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében rendelkezésre állnak-e megfelelő pedagógiai kompetenciák, rendelkezik-e az alapfokú művészetoktatási intézmény a foglalkoztatási követelményekben meghatározott személyi feltételekkel,

c) a tárgyi környezet, a tárgyi feltételek alkalmasak-e a pedagógiai programban és egyéb központi követelményekben meghatározottak teljesítésére,

d) az alapfokú művészetoktatási intézmény teljesíti-e a jogszabályban foglaltak és a pedagógiai programjában elfogadott esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód követelményének megtartására vonatkozó előírásokat,

e) az alapfokú művészetoktatási intézmény eredményességi mutatóit, így különösen a művészeti versenyeken való részvételt, a tanulómegtartó képességét, a szakirányú továbbtanulást,

f) az érdekeltek elégedettségét (település, fenntartó, szülő, pedagógus, tanuló).

(6) A minősítő csoport tagjai az alapfokú művészetoktatási intézmény működését meghatározó egyéb dokumentumokba is betekinthetnek.

(7) Az alapfokú művészetoktatási intézmény köteles a minősítő csoport vezetőjének átadni azokat a jegyzőkönyveket, amelyek a minősítési eljárás évét megelőző öt éven belül a fenntartó, a főjegyző, a Hivatal által végzett ellenőrzések alapján készültek.

(8) Az alapfokú művészetoktatási intézmény öt évig köteles megőrizni azokat az iratokat, amelyek alapján ellenőrizni lehet a minősítés alapjául szolgáló adatok valódiságát.

14. §21 (1) Az alapfokú művészetoktatási intézmény művészeti tevékenységét a minősítő csoport a szakmai értékelési szempontrendszer alapján értékeli. A szakmai szervezetek közösen dolgozzák ki – művészeti áganként – a szakmai értékelési szempontrendszert. A szakmai értékelési szempontrendszerre vonatkozó közös javaslat az 1. számú mellékletben felsorolt szakmai szervezetek több mint felének egyetértésével nyújtható be jóváhagyásra a minősítő testületnek. A minősítő testület jóváhagyás előtt egy alkalommal a szakmai szervezeteknek visszaküldheti átdolgozásra a benyújtott javaslatot. Ezt követően a szakmai szervezetek harminc napon belül tehetnek újabb javaslatot. A szakmai értékelés szempontrendszerét a minősítő testület hagyja jóvá.

(2) A minősítő testület a szakmai szempontrendszert az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában és a minősítő testületet működtető szakmai szervezet honlapján hozza nyilvánosságra.

14/A. §22 (1) Az alapfokú művészetoktatási intézmény művészetoktatási-nevelési tevékenységét a minősítő csoport a helyszínen értékeli a tanórai foglalkozások, művészeti bemutatók, a vizsgált időszakra vonatkozó archivált tanulói munkák és előadások alapján.

(2) A vizsgálat egyes cselekményeiről a vizsgálatot végző szakértők jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyvek alapján összegző jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell:

a) az intézmény vizsgált tevékenységével összefüggő megállapításokat,

b) az értékelést,

c) a minősítési javaslatokat.

(3) A minősítő csoport az összegző jegyzőkönyvet és az annak alapjául szolgáló dokumentumokat, jegyzőkönyveket megküldi az alapfokú művészetoktatási intézménynek és fenntartójának, amelyre az alapfokú művészetoktatási intézmény és fenntartója, továbbá a vizsgált személy annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül észrevételt tehet. A minősítő csoport az összegző jegyzőkönyvet, az annak alapjául szolgáló dokumentumokat és jegyzőkönyveket – az alapfokú művészetoktatási intézmény és a fenntartója, továbbá a vizsgált személy észrevételével együtt – megküldi a minősítő testületnek.

(4) A minősítő testület a minősítő csoport javaslata, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatója és fenntartója észrevételének mérlegelése, illetőleg az észrevételek szükség szerinti tisztázása, kivizsgálása után, a minősítési eljárás kezdeményezésétől számított kilencven napon belül dönt az alapfokú művészetoktatási intézmény minősítéséről vagy a minősítés elutasításáról. A döntés tartalmazza az annak alapjául szolgáló indokolást is.

(5) A minősítő testület döntése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a minősítési eljárást kezdeményező fenntartó – jogszabálysértésre hivatkozva – a mulasztás tudomására jutásától vagy a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a Hivatalhoz törvényességi kérelmet nyújthat be. A törvényességi kérelmet a hatósági ellenőrzési feladatkörében eljáró Hivatal a beérkezéstől számított harminc napon belül bírálja el. Az e bekezdésben a benyújtásra meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs. A minősítési eljárást kezdeményező fenntartó jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a hatósági ellenőrzési feladatkörében eljáró Hivatal döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti.

(6) Az összegző jegyzőkönyv, az arra tett észrevételek, továbbá a minősítő testület döntése nyilvános, amelyeket a minősítő testületet működtető szakmai szervezet honlapján tesz közzé a minősítő testület, azzal a megkötéssel, hogy azok személyes adatokat nem tartalmazhatnak.

14/B. §23 (1) Az alapfokú művészetoktatási intézményben a különböző művészeti ágakban folyó tevékenység eltérő minősítést is kaphat.

(2) A „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet az az alapfokú művészetoktatási intézmény nyerheti el, amelyik az általa oktatott valamennyi művészeti ágban megfelel a minősítő testület által nyilvánosságra hozott szakmai követelményeknek.

(3) Az az alapfokú művészetoktatási intézmény, amelyik a szakmai követelményeknek az általa oktatott valamennyi művészeti ágban kiválóan megfelel, elnyeri a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet.

(4)24 A minősítés öt évre szól.

(5)25 Ha a minősítési eljárás nem vezetett eredményre, a fenntartó a minősítő testület döntésének közlésétől számított tizenkét hónap eltelte után újabb minősítési eljárást kezdeményezhet. Az alapfokú művészetoktatási intézmény minősítését – két éven belül – csak abban a művészeti ágban kell lefolytatni, amelyik a korábbi eljárásban nem felelt meg a minősítés szakmai követelményeinek.

(6)26 Új intézmény, illetve új művészeti ág indítása esetén – feltéve, hogy az új intézmény nem egy korábban működő minősített intézmény jogutódjaként jött létre – a minősítési eljárás az intézmény, illetve a művészeti ág működésének megkezdésétől számított második tanév kezdetét követően indítható.

(7)27 A „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” vagy „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet viselő alapfokú művészetoktatási intézménynek – a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 15. pontja szerinti – átszervezése, jogutóddal történő megszűnése vagy fenntartójának megváltozása esetében a fenntartó az átszervezésről vagy a fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés meghozatalától számított nyolc napon belül írásban jelzi ezt a tényt a minősítő testületnek. A minősítő testület az eset összes körülményének mérlegelésével dönt arról, hogy az átszervezés, a jogutóddal történő megszűnés vagy fenntartóváltás következtében az alapfokú művészetoktatási intézmény működésének feltételei olyan mértékben változtak-e meg, amely változások új minősítési eljárás megindítását indokolják, vagy a korábbi minősítés megtartható. A minősítő testület döntése a 14/A. § (5) bekezdésében foglaltak szerint megtámadható.

14/C. §28 (1)29 Az egyes minősítési eljárásért fizetendő minősítési díj mértékét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a minősítő testület állapítja meg, és évente közzéteszi az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában és a honlapján.

(2)30 A minősítési eljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az OTP Bank Rt. IX. Kerületi Fiók 11709002-20073149 számlára minősítési díj előlegként a mindenkori kötelező legkisebb munkabérnek (minimálbér) megfelelő összeget be kell fizetni. Az előleg a minősítő testülettől nem igényelhető vissza.

(3)31 Az (1) bekezdésben meghatározott minősítési díjat alapfokú művészetoktatási intézményenként kell megfizetni.

(4)32 Ha a fenntartó minősítés iránti kérelmét a helyszíni vizsgálat megkezdése előtt nyolc nappal visszavonja, a minősítési díjnak az előleg összege feletti részét (a továbbiakban: díjkiegészítés) részére vissza kell fizetni.

(5)33 A minősítési díjkiegészítés összegét minősítési eljárás megkezdésével egyidejűleg kell megfizetni.

(6)34 A minősítési díj megfizetéséből származó díjbevételt elkülönített számlán kell kezelni.

(7)35 A díjbevételből kell biztosítani az alapfokú művészetoktatási intézmény minősítésével kapcsolatos következő költségeket:

a) a minősítő testület működési költségeit, a minősítéssel összefüggő személyi, dologi és felhalmozási és egyéb kiadásokat,

b) a minősítő csoport tagjainak munkadíját, továbbá a minősítési eljárással kapcsolatban felmerült és igazolt egyéb kiadásokat,

c) a minősítő testület működését biztosító szakmai szervezet igazolt költségeit.

14/D. §36 (1) A szakmai szervezetek állapodnak meg abban, hogy közülük melyik biztosítja a minősítő testület működéséhez szükséges feltételeket (a továbbiakban: működtető szakmai szervezet).

(2) A minősítési eljárással kapcsolatban felmerülő kiadások kifizetésének rendjét a működtető szakmai szervezet gazdálkodási szabályzata határozza meg.

(3) A befizetett díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik.

14/E. §37 (1)38 A minősített alapfokú művészetoktatási intézmények jegyzékét a Hivatal vezeti, és évente közzéteszi az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában és a honlapján.

(2) A minősített alapfokú művészetoktatási intézmények jegyzékbe vétele a működtető szakmai szervezet megkeresésére történik, a felvétel a bejegyzéstől számított öt évre szól.

(3) Az alapfokú művészetoktatási intézmények jegyzékében szereplő alapfokú művészetoktatási intézmény részére a működtető szakmai szervezet és a minősítő testület a minősítést és a minősítés évét feltüntető oklevelet és táblát adományoz.

14/F. §39 (1)40 A Hivatal a minősítési eljárást követően lefolytatott hatósági ellenőrzéssel kapcsolatban hozott határozatában kezdeményezheti a minősítés megvonását, és a jegyzékből történő törlést.

(2)41 A Hivatal a minősítési eljárás előtt lefolytatott hatósági ellenőrzése, illetve a főjegyző által lefolytatott törvényességi ellenőrzés eredménye alapján – határozatban – elrendelheti a minősítés megvonását és a jegyzékből való törlést, ha az ellenőrzés jegyzőkönyvét a minősítési eljárás során nem bocsátották a minősítő testület rendelkezésére.

14/G. §42 (1) A minősítési eljárás lefolytatását kérelmező fenntartó a kérelméhez csatolt intézményi dokumentumokat, ha az eljárás pozitív eredménnyel lezárult, visszakérheti. Ha a fenntartó a kérelméhez csatolt intézményi dokumentumokat a 14/E. § (1) bekezdésében meghatározott közzétételt követően harminc napon belül nem kéri vissza, akkor a minősítő testület három minősítő testületi tag jelenlétében – jegyzőkönyv felvétele mellett – az intézmények által beküldött dokumentumokat megsemmisíti.

(2) A 14/A. § (5) bekezdésében meghatározott törvényességi kérelem benyújtása esetén a minősítő testület a 13. § (2) bekezdésében meghatározott intézményi dokumentumokat a Hivatal, illetőleg a bíróság jogerős döntését követő öt év elteltével semmisítheti meg.

14/H. §43 (1) A Waldorf-iskolák tekintetében a 10–14/G. §-ban foglaltakat a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Waldorf-iskolák művészetoktatási tevékenységének minősítése során a minősítő csoport egy tagját a minősítő testület a Magyar Waldorf Szövetség által összeállított jegyzék Waldorf-végzettségű szakembereiből jelöli ki. A minősítés szakmai szempontrendszere kidolgozásának és az intézményi tevékenység minősítésének alapja a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kihirdetett magyar Waldorf-iskolák kerettanterve.

A Közoktatás Minőségéért Díj és oklevél

15. §44

Kiváló Érettségiztető Vizsgahely kitüntető cím45

15/A. §46

Záró rendelkezések

16. §47

Átmeneti rendelkezések48

17. §49

1. számú melléklet a 3/2002. (II. 15.) OM rendelethez50

Szakmai szervezetek jegyzéke

1. Magyar Rektori Konferencia

2. Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége

3. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete

4. A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

5. Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

2. számú melléklet a 3/2002. (II. 15.) OM rendelethez51

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!