nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről
2011-01-01
2014-07-24
7

160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről1

A Kormány az Alkotmány2 35. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1)3 A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer (a továbbiakban: NKR) célja a közfinanszírozású támogatással, vagy az ilyen szerződés alapján megvalósuló kutatás-fejlesztési és technológia innovációs projektek (a továbbiakban: témák) nyilvántartása, ennek révén az átláthatóság növelése, a párhuzamos, illetve halmozott pénzügyi támogatások azonosítása, a tudományos és szakmai együttműködés megkönnyítése, valamint a hasznosítás elősegítése.

(2)4 Az NKR kizárólag címmel, kezdési és befejezési időponttal, valamint ráfordítással azonosítható témákra terjed ki, kutatási alapfinanszírozást és ösztöndíjakat nem tartalmaz.

(3)5 A közfinanszírozású kutatási-fejlesztési támogatásban vagy az ilyen megrendelésben részesülő személy és szervezet, az ilyen forrásból támogatott kutatásairól a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvényben meghatározott adatokat köteles – a támogató szervezeten keresztül – szolgáltatni az NKR részére. Az adatszolgáltatás különösen az e rendelet mellékletében felsorolt előirányzatokból, illetve programokból támogatott kutatási projektekre terjed ki.

(4)6 Az adatokat a kutatást támogató szervezet a szerződéskötéskor, valamint a kutatási téma befejezésekor magyar és angol nyelven kéri be a támogatott szervezettől. A kutatást támogató szervezet köteles az adatokat elektronikus formában a szerződéskötést, illetve a téma lezárását követő 15 napon belül az NKR-hez továbbítani. Ha a kutatási feladat elvégzése során olyan változás áll be, amely miatt a szerződés módosítása szükséges, akkor e változásról a kutatást támogató szervezet a szerződés módosítását követő 15 napon belül értesítést küld. Az NKR az adatok beérkezését 5 napon belül visszaigazolja.

(5)7 Az NKR-nek, kutatási-fejlesztési témájához az államháztartás alrendszereiből származó közpénzt fel nem használó, bármely hazai szervezet önként is szolgáltathat adatot, a kötelező adatszolgáltatással azonos tartalommal, és azt bármikor módosíthatja.

(6)8 A szerződés nélkül, költségvetési forrásból, saját kezdeményezésre indított kutatási témák esetében az adatokat a kutatást kezdeményező szervezet legalább kétszer, a téma indításáról szóló döntést követő 15 napon belül, valamint a téma lezárását követő 15 napon belül adja át az NKR-nek. Ha a kutatási feladat elvégzése során olyan változás áll be, amely a korábban átadott adatokat érinti, akkor a változásról a kutatást kezdeményező szervezet 15 napon belül küld értesítést.

(7)9 A nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködések keretében magyar részvétellel folyó témákról rendelkezésére álló adatokat a Nemzeti Innovációs Hivatal ezzel megbízott szervezeti egysége folyamatosan átadja az NKR-nek.

A nyilvántartott adatok
és a nyilvántartás módja

2. § (1)10 Az NKR-t az oktatási miniszter hozza létre és a a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke felügyeli.

(2)11 A nyilvántartást magyar és angol nyelven kell vezetni. Az NKR-ben szereplő adatok nyilvánosságra hozataláról a a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke gondoskodik.

(3)12 Az NKR a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény mellékletében meghatározott adatokat tartalmazza.

(4)13 Az adatszolgáltató a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény mellékletének 1–10. pontjában foglalt adatokat a projekt megkezdésekor, amennyiben pedig azokban változás következett be, később is szolgáltatja, a 11–14. pontokban foglalt adatokat kizárólag a projekt befejezésekor kell szolgáltatni.

(5)14 Amennyiben ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul, az NKR kezeli és nyilvánosságra hozza az alábbi adatokat is:

a) a témavezető neve, neme, tudományos fokozata, telefonszáma, elektronikus címe;

b) a témavezetőn kívül a téma kidolgozásában fontos szerepet betöltő további kutató(k), fejlesztő(k) neve.

Záró rendelkezés

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és a kötelező adatszolgáltatás körében a 2002. január 1-je után megkötött kutatási-fejlesztési szerződésekre terjed ki. Az önkéntes adatszolgáltatás korábban megkezdett kutatásokra is kiterjedhet.

(2)15 Az NKR működési költségeit a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból kell fedezni.

(3)16

Melléklet a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelethez17

A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerhez kötelezően adatot szolgáltató előirányzatok és programok tájékoztató listája a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény alapján

a) Társadalompolitikai kutatások támogatása (X. Miniszterelnökség fejezet, 7. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport).

b) Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai (X. Miniszterelnökség fejezet, 7. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport).

c) Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása (XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport).

d) Felsőoktatási kutatási program (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport).

e) Ágazati kutatásfejlesztés (XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 2 jogcímcsoport).

f) Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 12. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport).

g) Kutatás-fejlesztés, innováció (XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 4. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport).

h) A vállalati innováció és a gazdaságban hasznosuló K+F támogatása (LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet, 1. cím).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!