nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
2013-01-01
2013-08-31
15
Jogszabály

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 66. §-ának (8) bekezdésében és a 85. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya a a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter ágazati irányító jogkörébe tartozó

a) gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi), valamint a szociális feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél,

b) a nem intézményi keretek között szociális, gyermekjóléti szakfeladat ellátására közalkalmazottként

foglalkoztatott személy (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(2)2 E rendelet hatálya kiterjed a javítóintézetekben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra.

(3)3 E rendelet alkalmazásában

a)4 szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szervezet;

b)5 gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége;

c) integrált intézmény: integrált szervezeti formában működő szociális intézmény;

d) közös igazgatású intézmény: közös igazgatású, több önálló intézményegységből álló gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény.

e)–f)6

[A Törvény 20/A. §-ához]7

1/A. §8 (1)9 A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása

a) azon munkakör esetében, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdése szerinti „A”–„E” fizetési osztályba történő besorolással tölthető be,

b)10 a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, kisgyermeknevelő, valamint III.A. pontja szerinti élelmezésvezető munkakör esetében.

(2)11

(3)12 A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat

a) intézményvezető esetén

aa) a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője,

ab) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézménynél a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve,

b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója

látja el (a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője).

(4) A pályázati felhívásnak – a Törvény 20/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell

a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,

b) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és megszűnésének időpontját,

c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat.

(5)13

(6) A magasabb vezetői álláshelyre meghirdetett pályázati felhívást a Törvény 20/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltakon túl a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a gyermekvédelmi területen történő pályázati felhívást az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.

(7) A pályázathoz csatolni kell

a) a pályázó szakmai életrajzát,

b)–c)14

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

e) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

(8) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.

(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.

(10) A bizottság tagjai között kell lennie

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,

b)15

c)16 magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

(11) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.

(13)17 A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

(14)–(15)18

2. §19

[A Törvény 22. §-ának (4) bekezdéséhez]20

2/A. §21 A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I–II. pontja, valamint IV. pont 1–2. alpontja, valamint V. pontja tartalmazza.

2/B. §22 (1) A 2. számú melléklet IV. pontjában foglalt szociológus és szociálpolitikus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani a szociális munkás végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel a Törvény szerinti – szakmai gyakorlat megszerzésére jogosító – jogviszonyban eltöltött időt.

(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni a 2. számú melléklet IV. pontja szerinti munkakör tekintetében, ha a besorolás alapjául

a) jogi szakvizsga,

b) szociális szakvizsga,

c) mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés,

d) okleveles könyvvizsgálói képesítés,

e) doktori fokozat,

f) a tudomány(ok) kandidátusa cím,

g) a tudomány(ok) doktora cím,

h) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat

figyelembe vehető, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

[A törvény 23. §-ának (2)–(3) bekezdéséhez]

3. §23 (1) Magasabb vezetőnek minősül

a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az intézményvezető helyettese,

b) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) főigazgatója, igazgatója és

c) az Intézet gazdasági vezetője.

(2) Vezetőnek minősül

a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese,

b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője,

c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető gondozó, az intézményvezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a bölcsődei tagintézmény-vezető,

d) az Intézet igazgatóhelyettese, főosztályvezetője, osztályvezetője és csoportvezetője.

(3) A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele az (1) bekezdés c) pontja szerinti megbízás kivételével legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

3/A. §24 A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

4. §25

[A törvény 39. §-ának (4) bekezdéséhez]

5. § (1) A munkáltató a közalkalmazott számára

a) szociális tanácsadó, valamint

b) gyermekvédelmi tanácsadó

címet adományozhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományozásának feltétele, hogy a közalkalmazott

a)26 az ,,E''–,,J'' fizetési osztályok valamelyikébe tartozik, és

b) legalább tízéves szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelem területén eltöltött közalkalmazotti, az 1992. július 1-jét megelőző foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, illetve

c) tartósan magas színvonalú tevékenységet végez.

(3) A szociális szakvizsga megszerzése az adományozás során előnyt jelent.

(4) A címpótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.

6. §27 (1) Az Intézetnél – az 5. §-ban foglaltaktól eltérően – a szociológus, szociálpolitikus, szakreferens, pszichológus, tudományos tanácsadó munkakört betöltő közalkalmazottnak „vezető szociológus”, „vezető szociálpolitikus”, „vezető szakreferens”, „vezető pszichológus”, „vezető tudományos tanácsadó” cím adományozható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címek adományozásának feltétele

a) a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget igénylő munkakörben, munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban megszerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat és

b) kiválóan alkalmas minősítés.

(3) A szociális szakvizsga, a doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa cím, a tudomány(ok) doktora cím, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat megszerzése az adományozás során előnyt jelent.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott címekhez címpótlék jár, melynek mértéke a pótlékalap 100%-a.

(A törvény 55. §-ához)

7. § (1)28 A teljes napi munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelőnek.

(2) A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen eltölteni

a)29 a gyógymasszőrnek, a konduktornak, a gyógytornásznak, a logopédusnak, a pszichológusnak, a gyógypedagógusnak és a fejlesztő pedagógusnak;

b) az ellátottak oktatását vagy foglalkoztatását nem órarend szerint végző foglalkoztatás-szervezőnek vagy munkavezetőnek [1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet].

(3) Ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésére hosszabb időtartamot nem rendel el, a teljes napi munkaidőből legalább 6 órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében

a) hajléktalanok ellátását végző bentlakásos intézményben ápoló munkakörben,

b) pszichiátriai betegek otthonában ápoló munkakörben,

c) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában vagy rehabilitációs intézményében ápoló munkakörben,

d) nappali melegedőben szociális munkás, szociális segítő vagy fogyatékos személyek nappali intézményében szociális gondozó munkakörben,

e)30 bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző speciális csoportban kisgyermeknevelő munkakörben

foglalkoztatják.

(4) A nappali melegedőben foglalkoztatott utcai szociális munkásnak – ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésre hosszabb időtartamot nem rendel el – legalább két órát kell a munkahelyen eltöltenie.

7/A. §31 (1) A heti teljes munkaidőből 30 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva, illetve más személy vizsgálatát végezve eltölteni

a) a gyermekotthonban, az utógondozó otthonban a nevelőnek, a pszichológusnak,

b) a javítóintézetben a nevelőnek, a pszichológusnak, az utógondozónak, a szakoktatónak,

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a pszichológusnak és a gyógypedagógusnak.

(2) A heti teljes munkaidőből 24 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva eltölteni a gyermekotthoni gyógypedagógusnak, fejlesztő pedagógusnak, a javítóintézeti gyógypedagógusnak.

(3) A heti teljes munkaidőből a Gyvt. 15. § (11) bekezdés szerinti kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében a pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyre vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11)–(12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri leírásban vagy írásbeli vezetői rendelkezésben határozza meg.

(4) A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának, családgondozójának, utógondozójának, a gyermekotthon, utógondozói otthon családgondozójának, utógondozójának és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a családgondozónak, utógondozónak a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkahelyén tartózkodnia.

[A törvény 57. §-ának (3) bekezdéséhez]

8. § Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult

a)32 a bölcsődei és a 0–3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni kisgyermeknevelői,

b) a konduktori,

c)33 a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző pedagógusi, foglalkoztatás-szervezői,

d)34 a gyermekvédelmi szakellátási intézmény intézményvezetője, intézményvezető-helyettese, a gyermekotthon-vezető, a nevelőszülői hálózat vezetője, szakmai vezetője, a gyermekvédelmi szakellátási intézmény önálló szakmai egységének vezetője, az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője,

e)35 a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetben a 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott munkakörben

munkát végző közalkalmazott.

[A törvény 61. §-ának (3) bekezdéséhez]

9. § (1)36 A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)37 Ha a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, akkor az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzetséggel, amelyet a Törvény 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.

(3)38 Az Intézetben a közalkalmazott a 2. számú melléklet IV. pontjában nem szereplő munkakörbe is kinevezhető, ha európai uniós támogatás igénybevételének feltétele olyan munkaköri megnevezés használata, amelyet a 2. számú melléklet IV. pontja nem tartalmaz. Ebben az esetben

a) meg kell jelölni a közalkalmazott kinevezésében azt a 2. melléklet IV. pontja szerinti munkakört, amely a besorolás alapját képezi és

b) az a) pont szerinti munkakörre vonatkozó képesítési előírásokat a közalkalmazottnak teljesítenie kell.

(4)39 Az Intézetben (fő)könyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgálói

vizsgát igazoló oklevelet.

10. §40

11. §41

[A törvény 66. §-ának (4) bekezdéséhez]

12. §42 Az illetménynövekedésre jogosító szak-, illetve szakmai képesítéseket – a 13. §-ban foglaltak kivételével – a 3. számú melléklet tartalmazza.

13. §43 A gyermekvédelmi szakellátási intézményben, javítóintézetben 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatottat illetménynövekedés illeti meg, ha a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett

a) a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógiai tanári (gyógypedagógiai terapeuta), konduktori, gyógytestnevelő, felsőoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett, a nevelő és oktató munkához kapcsolódó bármilyen szakképzettséggel, vagy számviteli, pénzügyi, jogi, közgazdasági, pszichológus vagy a b) pontban felsorolt további

b) pedagógiai, pedagógia szakos előadói, szociálpedagógus, szociálpedagógiai, nevelőtanári, szociális munkás, általános szociális munkás vagy

c) óvodapedagógusi, tanítói, tanári, pszichopedagógus vagy

d) – a pszichológusi feladatok ellátásához a pszichológusi szakképzettség mellett –tanítói, tanári

szakképzettséggel rendelkezik.

[A törvény 70. §-ának (3) bekezdéséhez]

14. §44 A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka nem lehet kevesebb a 4. számú mellékletben meghatározott összegnél.

[A törvény 75. §-ának (1) bekezdéséhez]

15. § A közalkalmazottat munkahelyi pótlék illeti meg a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2)45 A pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a

a)46 az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, osztályvezető ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó,

b) a hajléktalan személyek nappali melegedőjében foglalkoztatott szociális munkás,

c) a bentlakásos szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott,

d) a bentlakásos szociális intézményekben

da)47 a diétás nővér, a mozgásterapeuta, a foglalkoztatás szervező, a szociális, mentálhigiénés munkatárs, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a pedagógus, a fejlesztő pedagógus, a vezető pedagógus, a munkavezető és lakóotthon esetében a szociális segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek,

db) az ellátottak gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző

esetében.

(3)48 Az alaptevékenységen túl ellátott feladatok elvégzéséért a pótlékalap 200%-ával megegyező módszertani pótlék illeti meg a külön jogszabály szerint kijelölt módszertani feladatokat ellátó

a) szociális intézmény intézményvezetőjét, illetve konzorcium esetén a gesztor intézmény és a konzorciumi tag intézmény intézményvezetőjét,

b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjét, valamint módszertani feladatokat ellátó osztályvezetőjét.

(4) Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek gyámságának ellátását végző közalkalmazottat gyámi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a. A hivatásos gyámot gyámi pótlék nem illeti meg.

(5)49 A speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint a javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, család- és utógondozót, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónőt speciális otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.

(6)50 A bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt gyógypedagógiai pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.

(6a)51 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott hivatásos gyámot, gyermekvédelmi gyámot, örökbefogadási tanácsadót, gyámi, gondozói tanácsadót különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg. A különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék mértéke legalább a pótlékalap 70%-a.

(6b)52 A gyermekvédelmi szakellátási intézményben a 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi pótlék adható. A pótlékot a fenntartó engedélyezi, a pótlék mértéke nem haladhatja meg a pótlékalap 100%-át.

(6c)53 A különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában foglalkoztatott nevelőt, kisgyermeknevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, család- és utógondozót, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust különleges otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.

(6d)54 A többcélú gyermekvédelmi intézményben köznevelési feladatot ellátó intézményegységben dolgozó pedagógust gyermekvédelmi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.

(7)55 A kollektív szerződés a (2)–(6d) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű pótlékot is megállapíthat.

(8)56 A kollektív szerződés a (2)–(6d) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25–100%-a közötti mértékben.

(9)57 A (2)–(6d) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.58

16. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)59 Ha a magasabb vezetői kinevezés – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény alapján – 2011. január 1-jétől kezdődő magasabb vezetői megbízássá alakult át, a magasabb vezető tekintetében a vezetői pótlékra vonatkozó rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a határozott időtartamra történő megbízásra vonatkozó rendelkezést a 2001. május 1-jét követően adott magasabb vezetői beosztásokra adott megbízás esetében kell alkalmazni.

(4)60 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 18. § (2)–(3) bekezdése alapján – az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően – megállapított pótlékok tekintetében a Kr.-nek az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)61 A Kr. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján – az R. hatálybalépését megelőzően megállapított – gyógypedagógiai pótlék mellett az e rendelet szerinti speciális otthoni pótlék, különleges otthoni pótlék nem folyósítható.

(6)62 A Kr. 15. § (12) bekezdés alapján – az R. hatálybalépését megelőzően megállapított – pótlék mellett az e rendelet szerinti különleges szakértelmet igénylő munka után járó pótlék nem folyósítható.

1. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez63

2. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

I.64

Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orvos, orvos konzultáns

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

mentálhigiénés munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

addiktológiai konzultáns

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

szociális munkás, utcai szociális munkás

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

családgondozó, közösségi gondozó

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

közösségi koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

addiktológiai koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

utcai szolgálat koordinátor

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

ápoló

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

foglalkoztatás-vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

foglalkoztatás-szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyógytornász

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

konduktor, mozgásterapeuta

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

logopédus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szociális munkatárs/szakértő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

terápiás munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

módszertani munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

pedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

pszichológusi, jogi tanácsadó

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

asszisztens

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

szakasszisztens

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

2.

Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez nem kötött munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

asszisztens

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

b)

ápoló/szakápoló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szakápoló

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

általános ápoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

ápoló, csecsemő- és gyermekápoló

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

segédápoló, ápolási asszisztens

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

gondozó/szakgondozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gondozó (irányító gondozó)

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

szociális gondozó, közösségi gondozó

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

utcai szociális munkás

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

családgondozó

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

szociális segítő

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

d)

egyéb ágazati munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diétás nővér

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

foglalkoztató, munkavezető, foglalkoztatás-szervező

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

e)

kisegítő munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gépkocsivezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

szociális ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

falugondnok, tanyagondnok

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

szociális segítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

egyéb kisegítő munkakörök

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

II.65

Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orvos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

pszichológiai tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

családgondozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyógypedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyógytornász

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

növendékügyi előadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fejlesztőpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

helyettes szülői tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

örökbefogadási tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

hivatásos gyám

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyámi gondozói tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

szaktanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szakgondozó

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

kisgyermeknevelő

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

nevelőszülői hálózat vezető, szakmai vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyermekotthon vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

2.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

asszisztens/szakasszisztens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asszisztens

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

szakasszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

gyermekvédelmi asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

b)

kisgyermeknevelő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

szakgondozó

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

gondozó

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

segédgondozó

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

egyéb ágazati munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szaktanácsadó

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

hivatásos nevelőszülő

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

gyermekfelügyelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

gyermekvédelmi ügyintéző

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

tejkonyhavezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

gépkocsivezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

egyéb kisegítő munkakörök

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

III.66

Nem ágazatspecifikus munkakörök

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A.

Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő (szakértői/szaktanácsadói) munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jogász, szociológus, munkavédelmi szakmérnök stb.

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

főkönyvelő, humánpolitikai szervező, informatikus, könyvtáros, revizor (belső ellenőr), statisztikus stb.

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

élelmezésvezető

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

B.

Egyetemi, főiskolai végzettséget nem igénylő munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ügyintézői munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

általános titkár, titkárnő

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

bér- és társadalombiztosítási humán erőgazdálkodási, pénzügyi, statisztikai, számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

egyéb ügyintéző

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

2.

Irodai és ügyviteli munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anyagnyilvántartó, bérelszámoló

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

könyvelő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

adminisztrátor, gondnok, gyors- és gépíró, iratkezelő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

leltározó, leltárellenőr, nyilvántartó pénztáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

telefon-, telex- és telefaxkezelő

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb irodai és ügyviteli munkakörök

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

3.

Szolgáltató munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

élelmezésvezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

technikus

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

szakmunkás

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

fűtő, kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

raktáros, raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

4.

kisegítő munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

különösen: betanított munkás, konyhai kisegítő, takarító, éjjeliőr, hivatalsegéd, kézbesítő, őr/telepőr, portás, segédmunkás

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

IV.67

Munkakörök a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben

 

Megnevezés

Fizetési osztályok

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

1. Szakértői munkaköri csoport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

szoftverfejlesztő informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

revizor (belső ellenőr)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

közgazdász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

szociológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

szociálpolitikus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

mérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

munkavédelmi szakmérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

manager

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

felelős szerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

kommunikációs vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

programvezető, vezető koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

szakértő, tanácsadó ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

szakreferens

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

referens

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

jogász, jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

felnőttképzési ügyintéző, referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

kutatásvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

kutató-elemző

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

tudományos tanácsadó

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

tudományos főmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

tudományos munkatárs

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

tudományos segédmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

egyéb magasan képzett ügyintéző

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

2. Ügyintézői munkaköri csoport

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

jogi előadó

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

oktatástechnikus

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

kommunikációs asszisztens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

programasszisztens, koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

könyvtáros

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

informatikus, programozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

informatikus szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

informatikus, számítógép hálózat üzemeltető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

humánpolitikai szervező

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

humánerő-gazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

társadalombiztosítási ellenőr

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

gazdasági ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

műszaki, igazgatási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

(fő)könyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

előadó

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

könyvtáros asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

asszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

képzési szakasszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

munka- és tűzvédelmi előadó

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

általános gazdasági ügyintéző

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

titkársági ügyvivő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

kutatásszervező

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

titkárságvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

3. Irodai és ügyviteli munkaköri csoport

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

titkár(nő)

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

adminisztrátor

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

iratkezelő, iktató

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

pénztáros

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

kiadványszerkesztő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

4. Szolgáltató jellegű munkaköri csoport

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

rendezvényszervező szakasszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

személygépkocsi-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

tehergépkocsi-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

autóbusz-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

gondnok

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

raktáros

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

vagyonőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

karbantartó

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

anyaggazdálkodó, anyagbeszerző

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

5. Kisegítő munkaköri csoport

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

portás, recepciós

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

hivatalsegéd, kézbesítő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intézménytakarító

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

segédmunkás

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.68

Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

Megnevezés

Fizetési osztályok

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1. nevelő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

2. fejlesztőpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

3. gyógypedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4. pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

5. nevelőszülői tanácsadó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

6. családgondozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

7. utógondozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

8. szakoktató

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez

1. Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.

Ezen belül

– ,,F'' fizetési osztályba kell sorolni: a főiskolai végzettség és szakképzettség feltételéhez kötött munkakört (szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, óvónő stb.),

– ,,F''-től ,,J''-ig terjedően: a megfelelő fizetési osztályba kell sorolni azt a munkakört, amely egyetemi vagy főiskolai végzettséggel is betölthető pl. a szociális munkás munkakör betölthető főiskolai, valamint egyetemi szintű szociális munkás végzettséggel egyaránt,

– ,,G'' fizetési osztályba: főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakörök tartoznak pl. intézményvezetői munkakör esetén jogszabályban előírt szociális szakvizsgát tett vezetőt, szakvizsgát tett pedagógust stb.,

– ,,H'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. szociális munkás, pedagógus, pszichológus, jogász, gyógypedagógus stb.,

– ,,I'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. pedagógus, szociális munkás, pszichológus, intézményvezető stb.,

– ,,J'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és tudományos fokozathoz kötött munkakör tartozik pl. pedagógus, szociális munkás stb.

2.69 A felső-, közép- és alapfokú szakképesítést igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felső-, közép- és alapfokú szakmai képesítést igénylő feladatot kell ellátni.

– ,,A'' fizetési osztályba kell sorolni: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaköröket, valamint az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. falugondnok;

– ,,B'' fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakört, pl. 2/1975. (II. 1.) EüM rendelet szerinti képzésben szerzett általános ápoló és általános asszisztensi végzettséghez kötött munkakört, a nevelőszülő végzettséghez kötött munkakört;

– ,,C'' fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakört, például:

– az 1975 előtti – szakosított képzést is tartalmazó – képzés szerint szerzett általános betegápoló, csecsemő- és gyermekgondozói, pszichiátriai ápolói végzettséggel rendelkezőket,

– az 1975 utáni alapképesítésre épülő első fokú szakosító képzés keretében szerzett csecsemő- és gyermekgondozói, gyermek idegápolói és gondozói, öregek napközi otthoni és házi szociális gondozói, pszichiátriai ápolói és gondozói, szociális otthoni ápolói, szociális otthoni gondozói szakképesítést igénylő munkakört, továbbá

– ,,D'' fizetési osztályba kell sorolni: a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkaköröket, valamint a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. pedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő stb.;

– ,,E'' fizetési osztályba kell sorolni: az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező, mentálhigiénés asszisztens, csecsemő- és kisgyermekgondozó, vezetési-szervezési ismeretet nyújtó képesítéssel rendelkezőket.

Megjegyzés:

Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni.

3. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez70

A Kjt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján illetménynövekedésre jogosító szakképesítések,
szakmai képesítések

Munkakör

Többletképesítés

gyógypedagógus

látás-, hallás-, értelmi- és mozgássérült szakirányú pszichopedagógusi végzettség

szakgondozó

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

kisgyermeknevelő

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó, gyámi gondozói tanácsadó, hivatásos gyám, eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok

felsőfokú szociális vagy pedagógus szakképzettség

bentlakásos szociális intézményben ápoló, gondozó

felsőfokú szociális szakképzettség vagy vezetői, szervezői végzettség vagy egészségügyi felsőfokú szakképzettség

alapellátásban szociális gondozó, ápoló, gondozó

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének végén a kiegészítő szabályok között megjelenített egészségügyi szakképesítés

a 2. számú melléklet szerinti bármely munkakör

amennyiben a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a további képesítés megszerzésére, és az nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást; vagy a további szakképesítés hasznosítását a munkáltató foglalkozási feltételként a közalkalmazott kinevezésében (kinevezés-módosításában, átsorolásában) előírja

4. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez71

A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

I.    Magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap
%-ában)

 

1.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmény intézményvezetője

 

 

 

a)

bentlakásos szociális intézmény intézményvezetője (ide nem értve a lakóotthon intézményvezetőjét)

250%

 

 

b)

szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője

250%

 

 

c)

szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény vezetője

250%

 

 

d)

szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény intézményvezetője

200%

 

 

e)

lakóotthon intézményvezetője

200%

 

2.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese

100%

 

3.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője

250%

 

4.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese

150%

II.    Vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap %-ában)

 

1.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

150%

 

2.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

100%

III.    A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél magasabb vezető, vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap %-ában)

 

1.

főigazgató

350%

 

2.

főigazgató-helyettes

300%

 

2.

igazgató

250%

 

3.

igazgatóhelyettes

200%

 

4.

főosztályvezető

200%

 

5.

főosztályvezető-helyettes

150%

 

6.

osztályvezető

150%

 

7.

osztályvezető-helyettes

100%

 

8.

csoportvezető

100%

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!