nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet
a rendbírságról
2013-01-01
2013-12-31
7
Jogszabály

3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet

a rendbírságról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 56/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:1

1. § (1)2 A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) rendbírság fizetésére kötelezi

a)3 az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott azt a munkaadót, aki a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 71. §-ában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 67. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 38. §-ában előírtaknak megfelelően, a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatban, a munkaügyi központ részére történő tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem a meghatározott időpontban, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget;

b)4 az Flt. 58. § (5) bekezdése c) pontjában meghatározott munkaadót, ha az a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről szóló jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget;

c)5 azt a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéni vállalkozót, aki

ca) az Flt. 6. §-ának (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta,

cb) a magán-munkaközvetítői tevékenységről szóló 274/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben6 meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem az előírt módon, továbbá hiányos vagy valótlan adattartalommal tett eleget,

d) azt, aki az Flt.-ben, valamint a felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül, és az erről szóló államigazgatási határozatban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget;

e)7 azt a munkaadót, aki a munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazolólapról szóló MüM rendeletben meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem, illetve nem az előírt időpontban teljesítette.

(2)8

2. § (1) A rendbírság összegét az eljárás során elbírált kötelezettségszegés súlyának, az elkövetés körülményeinek figyelembevételével, a fokozatosságot szem előtt tartva kell megállapítani.

(2) Egy eljárásban elbírált több kötelezettségszegés esetén a rendbírságot előfordulása gyakoriságának figyelembevételével kötelezettségszegésenként kell kiszabni. Ebben az esetben a rendbírságnak az Flt. 56/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott mértékét kötelezettségszegésenként9 kell alkalmazni.

(3) A rendbírság alapjául szolgáló kötelezettségek ismételt elmulasztása esetén a rendbírság újból kiszabható.

3. § (1) A rendbírságot megállapító határozat elleni fellebbezés a rendbírság alapjául szolgáló kötelezettség teljesítése, valamint a hatósági ellenőrzés tűrése alól nem mentesít.

(2)10 Az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetekben a rendbírság kiszabására a magán-munkaközvetítő székhelye szerinti munkaügyi központ jogosult.

4. § (1) A rendbírságot a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a határozatot hozó szerv Magyar Államkincstárnál11 vezetett működési, Előirányzat felhasználási keret számlájára kell befizetni.

(2)12 A munkaügyi központ a befolyt rendbírság 60 százalékát köteles a saját Nemzeti Foglalkoztatási Alap Lebonyolítási számlájára átvezettetni.

(3)13

(4) A rendbírságról szóló jogerős határozatokról és a befizetések teljesítéséről a határozatot hozó szerv zártkörű analitikus nyilvántartást vezet.

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendeletben meghatározott rendbírság a hatálybalépést követően elkövetett kötelezettségszegésért szabható ki.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!