nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról
2013-04-29
2013-07-14
1
Jogszabály

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 16/D. § (1) bekezdése szerinti támogatást az Eütev. 16/A. § c) pontja szerinti munkáltató (a továbbiakban: munkáltató) a – (2) bekezdésben meghatározottak alapján – jövedelemkiegészítésre jogosult egészségügyi dolgozójára tekintettel igényelhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igénylés feltétele

a) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), a honvédelemért felelős miniszter, valamint a rendészetért felelős miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó egészségügyi szolgáltatóval közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező, az Eütev. 16/A. § a) pontja szerinti pénzellátásban (a továbbiakban: pénzellátás) részesülő egészségügyi dolgozó esetében az, hogy foglalkoztatása tárgyában rendelkezésre áll a Kormány véleménye;

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, pénzellátásban részesülő egészségügyi dolgozó esetében az, hogy a miniszter az egészségügyi dolgozó jövedelemkiegészítésre való jogosultságát jóváhagyta.

(3) Az egészségügyi dolgozónak a jövedelemkiegészítésre irányuló, az 1. melléklet szerinti tartalmú kérelmét, valamint a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatát – egyetértése esetén – a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogcímenkénti bontásban a munkáltató továbbítja a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) részére.

(4) A GYEMSZI a (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelmek esetén megvizsgálja a jogszabályban foglalt feltételek teljesülését, és az egészségügyi humánerőforrás területi, illetve szakma szerinti megoszlásának figyelembevételével kialakított javaslatával ellátva továbbítja azokat a miniszter részére.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a miniszter jóváhagyásának feltétele, hogy a kérelemmel érintett egészségügyi dolgozónak az adott munkáltatónál történő további egészségügyi tevékenységvégzését a munkáltató különösen fontos érdeke vagy költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően a honvédelemért, valamint a rendészetért felelős miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó egészségügyi szolgáltató esetén a miniszter (2) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyásának feltétele az érintett miniszterek támogató véleménye. Az érintett miniszterek a véleményüket az (5) bekezdésben foglalt szempontokra tekintettel alakítják ki.

(7) Az egészségügyi dolgozó jövedelemkiegészítésre való jogosultságát megszünteti a jövedelemkiegészítés megállapításának alapjául szolgáló közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése.

2. § (1) Az e rendeletben foglalt támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése előirányzat szolgál.

(2) A támogatás igénybe vétele érdekében a munkáltató az általa foglalkoztatott, jövedelemkiegészítésre jogosult egészségügyi dolgozók nevét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét és nyugdíjfolyósítási törzsszámát összesítve megküldi a GYEMSZI részére.

(3) A közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony fennállása miatt történő szüneteltetésre tekintettel az egészségügyi dolgozót egyébként megillető pénzellátás havi összegének megállapítása érdekében a GYEMSZI

a) minden év január 31-ig,

b) amennyiben az adott évben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) bekezdése alapján kiegészítő nyugdíjemelésre került sor, az adott év november 30-ig

a (2) bekezdés szerinti adatok megküldésével megkeresi a nyugdíjfolyósító szervet, amely a megkeresést öt munkanapon belül teljesíti.

(4) A GYEMSZI a nyugdíjfolyósító szerv által közölt adatokat a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követő öt munkanapon belül megküldi a munkáltató részére.

(5) A munkáltató az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó jövedelemkiegészítésre való jogosultságában bekövetkező változásokról az érintett egészségügyi dolgozók megjelölésével havonta, összesítve tájékoztatja a GYEMSZI-t.

(6) Amennyiben az egészségügyi dolgozó további jogviszonyára tekintettel a Tny. 22/A. §-a szerinti nyugdíjnövelésben részesült, ennek tényéről a jogerős határozat kézhezvételét követő tizenöt napon belül tájékoztatja a munkáltatót.

(7) Az (5) és a (6) bekezdés szerinti változásokra tekintettel a GYEMSZI megkeresése alapján a nyugdíjfolyósító szerv havonta, a megkeresésétől számított öt munkanapon belül szolgáltat adatot a GYEMSZI részére az egészségügyi dolgozót egyébként megillető pénzellátás havi összegéről. A GYEMSZI az adatokat a (4) bekezdésben foglaltak szerint megküldi a munkáltató részére.

3. § (1) Az Eütev. 16/D. § (1) bekezdése szerinti támogatásigénylés a GYEMSZI által a munkáltatók rendelkezésére bocsátott, 2. melléklet szerinti tartalmú, elektronikusan kitöltendő kéremelnek a GYEMSZI részére elektronikus úton való benyújtásával történik.

(2) Az Eütev. 16/D. § (2) bekezdése szerinti havonta utalványozandó támogatási összegekre vonatkozó adatokat szolgáltatónkénti bontásban a GYEMSZI továbbítja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére.

(3) Az igénylésnek megfelelő támogatási összeget – a GYEMSZI adatszolgáltatása alapján – az OEP havonta utalványozza a munkáltatónak.

(4) A munkáltató

a) a tárgyévet megelőző év október hónapjától a tárgyév március hónapjáig tartó időszakra ténylegesen kifizetett összegekkel a tárgyév április 15-ig,

b) a tárgyév április hónapjától a tárgyév szeptember hónapjáig tartó időszakra ténylegesen kifizetett összegekkel a tárgyév október 15-ig

a 3. melléklet szerinti tartalommal elszámol a GYEMSZI felé.

(5) Az OEP a munkáltató által igényelt, de a jövedelemkiegészítés biztosítására fel nem használt támogatási összeget a (4) bekezdés szerinti elszámolási időpontokat követő hónapban esedékes támogatási összegből levonja.

4. § (1) A GYEMSZI a támogatás iránti igényt – az igénylés adattartalmát is ide értve –, valamint a támogatás felhasználását folyamatosan ellenőrzi, amelynek eredményéről az OEP-et is tájékoztatja. A GYEMSZI az ellenőrzés keretében az igénylés adattartalmát érintően kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

(2) A GYEMSZI az ellenőrzéseinek megállapításait, valamint a támogatási összeg tekintetében fennálló változásokat összesítve, intézményi bontásban küldi meg az OEP részére.

(3) Amennyiben a GYEMSZI ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, az OEP a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást a GYEMSZI döntése alapján

a) amennyiben az értesítés az adott hónap 20-áig beérkezik az OEP-hez, a tárgyhónapot követő hónapban,

b) amennyiben az értesítés az adott hónap 20-át követően érkezik be az OEP-hez, a tárgyhónapot követő második hónapban

esedékes, a jövedelem-kiegészítéssel összefüggő támogatási összegből levonja.

(4) A GYEMSZI a (2) bekezdés szerinti értesítést a (3) bekezdésben foglalt finanszírozási szabályra figyelemmel, annak megfelelően készíti el és küldi meg az OEP részére.

5. § Ez a rendelet 2013. április 29-én lép hatályba.

6. § (1) Azon egészségügyi dolgozókra vonatkozóan, akik esetében a pénzellátás szüneteltetésére 2013. július 1-jétől kerül sor,

a) a munkáltató a 2. § (2) bekezdése szerinti adatokat 2013. június 5-ig küldi meg a GYEMSZI részére,

b) a GYEMSZI a 2. § (3) bekezdése szerinti megkeresését 2013. június 12-ig juttatja el a nyugdíjfolyósító szerv részére.

(2) A munkáltatók részére a támogatási összeg első alkalommal történő utalványozására 2013. július 20-ig kerül sor.

(3) A rendészetért felelős miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó, az OEP-pel megkötött, hatályos finanszírozási szerződéssel nem rendelkező munkáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó jövedelemkiegészítése, valamint annak az Eütev. szerinti adó- és járulékterhei után e rendelet szerint igényelhető támogatás rendelkezésre bocsátása érdekében az OEP szerződést köt a Belügyminisztériummal.

1. melléklet a 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Kérelem jövedelemkiegészítés megállapítása iránt

és nyilatkozat egészségügyi dolgozó jövedelemkiegészítéséhez kapcsolódó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról

1.    Alulírott egészségügyi dolgozó

a)    neve:

b)    születési neve:

c)    születési helye, ideje:

d)    anyja neve:

e)    alapnyilvántartási száma:

f)    Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

g)    nyugdíjfolyósítási törzsszáma:

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) szerinti jövedelemkiegészítés megállapítása, folyósítása és ellenőrzése érdekében kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a munkáltatóm ……………………………………… (intézmény megnevezése), valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet az a)–g) pont szerinti adataimat, valamint a szüneteltetésre kerülő pénzellátásom összegére vonatkozó adatot a jövedelemkiegészítésre való jogosultságom megszűnésétől számított 3 évig kezelje.

2.    Az Eütev. 16/B. § (3) bekezdésében foglalt feltételek tekintetében nyilatkozom a következőkről:

a)    Jövedelemkiegészítésre jogosító jogviszonyban egy/több1 egészségügyi szolgáltatónál állok.

b)    Több munkáltatónál jövedelemkiegészítésre jogosító jogviszonyban történő foglalkoztatás esetén2:

ba)    teljes munkaidős foglalkoztatásomra való tekintettel a jövedelemkiegészítést kizárólag az 1. pontban megnevezett munkáltatónál veszem igénybe: ……………;

bb)    több, kizárólag részmunkaidős jogviszony fennállása esetén:

-    a jövedelemkiegészítést kizárólag az 1. pontban nevesített munkáltatónál kívánom igénybe venni ……………,

-    a jövedelemkiegészítést megosztva, több munkáltatónál kívánom igénybe venni …………….

További munkáltatóm megnevezése, címe:     

    

3.    Ezúton kérem munkáltatómtól az Eütev. 16/A. §-a szerinti jövedelemkiegészítés megállapítását.

Dátum:

Aláírás

_______________________

1 A megfelelő aláhúzandó.

2 Kitöltendő, amennyiben az a) pontban a „több” választási lehetőség került megjelölésre. A ba) és bb) alpontban meghatározott lehetőségek közül a megfelelőt kérjük „X”-szel megjelölni.

2. melléklet a 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Igénylőlap
a továbbfoglalkoztatott egészségügyi dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató által igénybe vehető támogatáshoz

1. A munkáltatóra vonatkozó adatok

1.1. neve,

1.2. címe,

1.3. törzsszáma,

1.4. adószáma,

1.5. pénzforgalmi jelzőszáma,

1.6. KSH kódja,

1.7. pénzügyi körzet,

1.8. OEP finanszírozási kód,

1.9. bankszámlaszám, bankszámlát vezető pénzintézet neve.

2. A támogatásra vonatkozó adatok

2.1. azon személyek száma, akikre tekintettel a munkáltató támogatást igényel,

2.2. a támogatás igényelt összesített bruttó összege/hónap,

2.2.1. a kifizetőt terhelő közterhek összege/hónap.

3. A foglalkoztatottra vonatkozó adatok (jogviszonyonként)

3.1. a foglalkoztatott munkáltató általi azonosítására szolgáló jogviszony-azonosító kód,

3.2. a foglalkoztatott adóazonosító jele,

3.3. a foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidős jellege, részmunkaidő esetén annak a teljes munkaidőhöz viszonyított aránya,

3.4. nyilatkozat más munkáltatónál fennálló, egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyáról,

3.5. nyilatkozat a jövedelem-kiegészítéssel összefüggő személyes adatainak kezelésére való jogosultság megadásáról.

4. Záró rész

4.1. dátum,

4.2. az adatlap kitöltéséért felelős neve, telefonszáma,

4.3. a támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása,

4.4. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az adatok valóságtartalmáról.

3. melléklet a 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Elszámolás
a továbbfoglalkoztatott egészségügyi dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató által igénybe vett támogatásról

1. A munkáltatóra vonatkozó adatok

1.1. neve,

1.2. címe,

1.3. törzsszáma,

1.4. adószáma,

1.5. pénzforgalmi jelzőszáma,

1.6. KSH kódja,

1.7. pénzügyi körzet,

1.8. OEP finanszírozási kód,

1.9. bankszámlaszám, bankszámlát vezető pénzintézet neve.

2. A támogatásra vonatkozó adatok

2.1. a kapott támogatás összesített bruttó összege/hónap,

2.2. a kifizetőt terhelő közterhek összege/hónap.

3. A kifizetett támogatásra vonatkozó adatok

3.1. a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összeg,

3.2. a foglalkoztatottaknak kifizetett/október–december hónapokra kifizetendő nettó összeg.

4. Záró rész

4.1. dátum,

4.2. az adatlap kitöltéséért felelős neve, telefonszáma,

4.3. a támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása,

4.4. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az adatok valóságtartalmáról.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!