nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
az Oktatási Hivatalról
2013-04-28
2013-06-15
2
Jogszabály

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint

a 3. § a)–c) pontja, a 4–5. §, a 6–15. § és a 18. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,

a 3. § d–j) pontja, az 5. §, a 16–17. §, a 19–20. §, és a 23. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. és 18. pontjában, valamint (2) bekezdésében,

a 3. § k) pontja, a 24. § és a 27. § b) pontja tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

az 5. § (1) bekezdés tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

a 25. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 26. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Oktatási Hivatal jogállása

1. § (1) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi hivatal, amely feladatait országos illetékességgel látja el.

(2) A Hivatal székhelye: Budapest.

(3) A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

2. § (1) A Hivatalt elnök vezeti.

(2) A Hivatal elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) A Hivatal elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az elnök gyakorolja.

2. A Hivatal feladat- és hatásköre

3. § A Kormány a Hivatalt jelöli ki

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott, a Kormány által a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv feladatainak ellátására,

b) az Nkt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények vonatkozásában hatósági nyilvántartást vezető szervnek,

c) a köznevelés információs rendszerének (a továbbiakban: KIR) adatkezelői feladatai ellátására,

d) a felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) működéséért felelős szervnek,

e) a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervnek,

f) a hallgatói ösztöndíjszerződések tekintetében a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szervnek,

g) a központi felsőoktatási felvételi eljárást lebonyolító szervnek,

h) a felsőoktatási formanyomtatványokat engedélyező szervnek,

i) a felsőoktatási intézmények hatósági ellenőrzését végző szervnek,

j) a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatok ellátására,

k) az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Kapcsolattartó Pontja feladatainak ellátására, azzal, hogy biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, különös tekintettel a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztéseinek koordinációjára, valamint a tárcaközi szakmai munkacsoport működtetésére,

l) a köznevelési, felsőoktatási és szakképzési rendszer tartalmi és módszertani kutatási és fejlesztési feladatai ellátásában közreműködő szervnek.

4. § Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.

5. § (1) A Hivatal rendszeresen ellenőrzi a köznevelési szakértői tevékenység folytatását, az államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat és vizsgahelyeket, a pedagógus-továbbképzések szervezőit, a Magyarországon működő felsőoktatási intézményeket, és e tevékenységek tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.

(2) A Hivatal feldolgozza és nyilvántartja az általa végzett köznevelési, felsőoktatási és nyelvvizsgáztatási ellenőrzések, értékelések eredményeit, és beszámol azokról a miniszternek. A Hivatal a feladatai ellátása során keletkezett, személyazonosításra alkalmatlanná tett adatok elemzése során a tanulói szintű adatok megjelölésére az Nkt. 80. §-ában meghatározott mérési azonosítót használja.

6. § A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében

a) ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelés szervezésével kapcsolatos feladatokat,

b) szervezi az érettségi vizsgaelnöki továbbképzéseket,

c) gondoskodik az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadványok készítéséről és megjelentetéséről,

d) statisztikai adatot szolgáltat az államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatosan,

e)1

3. A Hivatal közneveléssel kapcsolatos feladatai

7. § (1) A Hivatal ellátja az Nkt. 80. §-ában meghatározott országos mérési feladatokat.

(2) A Hivatal az Nkt. 77. § (3) bekezdése alapján elvégzi a miniszter által elrendelt szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai méréseket, átvilágításokat, elemzéseket, továbbá a miniszter egyedi intézkedése alapján végzi az intézmény törvényességi, szakmai ellenőrzését.

(3) A Hivatal előkészíti és lebonyolítja a köznevelési tárgyú nemzetközi méréseket és vizsgálatokat.

(4) A Hivatal ellátja a középfokú beiskolázással kapcsolatos, külön jogszabályokban meghatározott feladatokat.

(5) A Hivatal ellátja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az Országos Művészeti Tanulmányi Verseny és a Sajátos nevelési igényű tanulók országos szervezésű tanulmányi versenye előkészítésével, szervezésével összefüggő központi koordinációs, valamint a versenyszabályzatban, a versenykiírásban meghatározott feladatokat, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny vonatkozásában a kormányhivatal közreműködésével.

8. § (1) A Hivatal ellátja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában a Hivatal számára meghatározott feladatokat. Ennek keretében az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott eljárás keretében a vizsgaszabályzatban meghatározott esetben másodfokú döntést hoz az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezés tárgyában.

(2) A Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként az a kormányhivatal jár el, amely kormányhivatal területén a Hivatal, illetve jogelődje regionális igazgatóságának székhelye működött.

(3) A Hivatal kezdeményezi az Nkt. 78. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglalt miniszteri intézkedések megtételét.

9. § A Hivatal köznevelést érintő ellenőrzési feladatai az alábbiak:

a) a kormányhivatal közreműködésével az Nkt. 87. § (2) bekezdése szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést szervez,

b) ellátja az Nkt. 82. §-ában meghatározott hatósági ellenőrzéseket,

c) az Nkt. 90. § (2) bekezdése alapján a külföldi nevelési-oktatási intézmények és a nemzetközi iskolák tekintetében gyakorolja az Nkt. 34. § (2) bekezdése szerinti törvényességi ellenőrzési jogkört,

d) ellátja a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági ellenőrzések során a szakmai irányítással kapcsolatos feladatokat.

10. § A Hivatal – az Nkt. 57. § (5)–(6) bekezdése és a 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján – gondoskodik a bizonyítványnyomtatványok, valamint az azok kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványok engedélyezésének előkészítéséről és a bizonyítványok előállításáról.

11. § (1) A Hivatal ellátja az országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzékkel kapcsolatos, az Nkt. 82. §-ában meghatározott feladatokat.

(2) A Hivatal elsőfokú döntést hoz a köznevelési szakértői engedély kiadásáról, a köznevelési szakértői tevékenységtől és a vizsgáztatási tevékenységtől való eltiltásról.

12. § A Hivatal ellátja a tankönyvpiac rendjéről szóló törvényben az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében eljáró központi hivatala számára meghatározott feladatokat.

13. § A Hivatal értesíti a kormányhivatalt, ha a KIR-ben tárolt adatok vagy okirat alapján megállapítható, hogy a köznevelési intézmény működése egy nevelési évnél vagy egy tanévnél hosszabb ideig szünetel.

14. § A Hivatal - az Nkt. 75. §-ában meghatározottak szerint - előkészíti a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet jogszabályban meghatározott tartalommal.

15. § A Hivatal gondoskodik a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kijelöléséről és kirendeléséről, ha az Nkt. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakértői bizottsági tevékenység keretében halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló vizsgálatára kerül sor.

4. A Hivatal felsőoktatással kapcsolatos feladatai

16. § (1) A Hivatal a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 67. §, 68. §, 76–78. § és 96. §-ában foglaltak szerint a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként ellátja a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények és az állami feladatellátásban résztvevő, valamint a szakmai testületek működéséhez kapcsolódó nyilvántartási feladatokat és lefolytatja az eljárásokat.

(2) A Hivatal lebonyolítja a központi felsőoktatási felvételi eljárást.

(3) A Hivatal az Nftv. 68. § (3) bekezdése szerint engedélyezi a felsőoktatási formanyomtatványokat, így különösen az oklevél-formanyomtatványt, a leckekönyvet, valamint az egyes jogszabályokban meghatározott felsőoktatási igazolás-formanyomtatványokat.

(4) A Hivatal az Nftv. 19. §-a szerint a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervként ellátja a FIR üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

(5) A Hivatal az Nftv. 48/A–S. §-a szerint a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szervként ellátja a hallgatói ösztöndíjszerződésekkel kapcsolatos feladatokat.

(6) A Hivatal hatósági ellenőrzést folytat, közreműködik a nem állami felsőoktatási intézmények és – az Nftv. 76. § (6) bekezdésében szabályozott kivétellel – a külföldi felsőoktatási intézmények, valamint - a miniszter döntése szerint - az Nftv. 65. § (1) bekezdésében és a 66. § (1) bekezdésében foglalt felsőoktatási oktatási alaptevékenység körébe tartozó tevékenység feletti törvényességi ellenőrzési eljárásban.

17. § A Hivatal

a) közreműködik a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos akkreditációs tevékenységek ellátásában,

b) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a pedagógus-továbbképzéseket a jogszabályok által meghatározottak szerint, ellátja a továbbképzési jegyzékkel kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (PAT) titkársági feladatait,

d) ellátja a pedagógus-továbbképzések szervezőinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

5. A Hivatal köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatai

18. § (1) A köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter határozza meg. A köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.

(2) A Hivatalnak

a) a KIR-rel,

b) a FIR-rel,

c) az oktatási igazolvány kibocsátását és a nyilvántartás működését szolgáló elektronikus rendszerrel, valamint

d) a hallgatói szerződések nyilvántartásával

összefüggő feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatait, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat – a (3)–(7) bekezdésben meghatározott keretek között – az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos joggal látja el.

(3) Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (2) bekezdésben meghatározott kizárólagos üzemeltetési, fejlesztési és adatfeldolgozási kötelezettsége azon adatbázisokra és alkalmazásokra terjed ki, amelyeket ő maga hozott létre, vagy amelyek tekintetében a szoftverhez mint szerzői műhöz kapcsolódó felhasználási jogokat megszerezte.

(4) A Hivatal az ágazati információs rendszerekhez kapcsolódóan olyan fejlesztéseket rendelhet meg, valamint olyan fejlesztésekhez járulhat hozzá, amelyek eredményeként létrejövő alkalmazásokhoz, adatbázisokhoz mint szerzői művekhez fűződő felhasználási jogokat az átdolgozásra, továbbfejlesztésre is kiterjedően korlátlanul megszerzi.

(5) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a Hivatal számára teljes körű, és folyamatos hozzáférést köteles biztosítani

a) a nyilvántartásokban tárolt adatokhoz, közvetlen lekérdező felület és szinkronizált adatbázis formájában is, és

b) az informatikai rendszerek műszaki dokumentációjához.

A feladatellátás további feltételeit a Hivatal és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. egymással kötött szerződése állapítja meg.

(6) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása körében az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a miniszter számára teljes körű és folyamatos hozzáférést köteles biztosítani

a) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz, valamint

b) a statisztikai adatok előállításához szükséges lekérdezési felületekhez.

(7) A Hivatalnak és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek az (1)–(6) bekezdés szerinti feladatellátással összefüggő kiadásai fedezetét a Hivatal költségvetésében kell megtervezni.

6. A Hivatal végzettség elismerésével kapcsolatos feladatai

19. § (1) A Hivatal ekvivalencia- és információs központként

a) hatósági jogkörében

aa) jogszabályban meghatározott körben elismeri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá a szakképesítéseket, és az általa működtetett szakbizottságok közreműködésével a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,

ab) jogszabályban meghatározottak szerint hivatalos tájékoztatást ad a külföldi oktatási rendszerekről, a külföldi köz- és felsőoktatási intézményekről, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről,

ac) hivatalos információt szolgáltat a magyar oktatási rendszerről, tájékoztatja a külföldi hatóságokat, szakmai szervezeteket a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről,

ad) külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából az ügyfelek kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki a hazai felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokról és hazai felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelekről,

b) hatósági feladatokhoz kapcsolódóan

ba) kapcsolatot tart és közvetlenül együttműködik más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia-ügyekkel foglalkozó központjaival,

bb) ellátja az ENIC (European Network of Information Centres) és NARIC (National Academic Recognition Information Centres) hálózati tagságból eredő feladatokat,

bc) a magyar felsőoktatás megismertetésével kapcsolatos kiadói (publikációs) tevékenységet lát el,

bd) hazai és nemzetközi konferenciákat, tanfolyamokat és koordinációs értekezleteket szervez,

be) betölti az európai közösségi jog alapján a munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs központjának szerepét,

bf) vezetője útján ellátja a szakképzettségek elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori teendőit,

bg) a szakmai képesítések más uniós tagállamban való elismerését érintő kérdésekben illetékes hatóságként részt vesz a belső piaci információs rendszer (IMI-rendszer) működtetésében a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendeletben foglaltak szerint.

7. A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladatai

20. § A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációs központként

a) lebonyolítja a nyelvvizsgáztatási akkreditációs eljárásokat, meghozza az elsőfokú döntéseket, legalább kétévente ellenőrzi az akkreditált vizsgaközpontokat és -rendszereket,

b) meghatározza és a vizsgaközpontok rendelkezésére bocsátja a bizonyítvány- és nyelvvizsgaanyakönyv-nyomtatványokat,

c) döntést hoz a nyelvvizsgákkal kapcsolatban benyújtott másodfokú felülvizsgálati kérelmek ügyében,

d) nyilvántartja a kiadott nyelvvizsgák nyelvvizsgaanyakönyveit, azokról hatósági igazolványt ad ki,

e) végzi a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását,

f) a részvizsgák egyesítése során az egyenértékűségről hatósági bizonyítványt ad ki,

g) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak szerint adatot szolgáltat a felnőttképzési hatóság számára.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § e) pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

22. § (1) A 19. § (1) bekezdés bf) pontja a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-ei 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 56. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) A 19. § (1) bekezdés bg) pontja a Belső Piaci Információs Rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23–27. §2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!