nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet
a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
2013-02-15
2013-06-09
1

13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet

a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól1

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A támogatásokra vonatkozó általános szabályok

1. § (1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet IV. fejezet 1. pontja alapján nyújtott támogatások utólagos elszámolás mellett előfinanszírozott, nem visszatérítendő támogatások.

(2) E rendelet alapján támogatás kizárólag az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú, a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható.

(3) A II. Fejezet 1–4. alcíme, 6. alcíme és 7. alcíme szerinti támogatást havonta egyenlő részletekben, 5. alcíme szerinti támogatást 2013. június 30-áig és 8. alcíme szerinti támogatást 2013. március 1-jéig egyösszegben a nettó finanszírozás keretében – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján – a kincstár folyósítja.

2. § A települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatás az e rendeletben meghatározott célra kerüljön felhasználásra, valamint – ha a támogatás végső felhasználója költségvetési szervként működő könyvtár, muzeális vagy közművelődési intézmény – arról, hogy a végső felhasználó a támogatáshoz a települési önkormányzat fizetési számlájára történő megérkezésétől számított 8 napon belül hozzáférjen.

3. § (1) A települési önkormányzat a támogatás felhasználásáról december 31-i fordulónappal a zárszámadás keretében és annak rendje szerint számol el.

(2) A támogatás felhasználását a miniszter ellenőrzi.

4. § (1) A nyilvános települési könyvtár és a muzeális intézmény jogutódlással történő megszűnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetén a támogatás felhasználása a jogelőd és a jogutód fenntartó írásbeli megállapodása alapján történik azzal, hogy a támogatás időarányos része a nyilvános települési könyvtár és a muzeális intézmény megszűnéséig a jogelőd, azt követően pedig a jogutód fenntartót illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás jogelőd és jogutód fenntartó által hitelesített másolatát a települési önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez nyújtja be, legkésőbb a fenntartói döntést követő 10 munkanapon belül.

II. Fejezet

Az egyes támogatásokra vonatkozó különös szabályok

1. A megyei hatókörű városi múzeum feladatainak támogatása

5. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont a) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 45/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok körében a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete alapján

a) a 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) a 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) a 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység, és

d) a 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

szerinti szakfeladatrendben nyilvántartandó kiadások finanszírozására használható fel.

(2) A támogatás legalább 20%-át a megyei hatókörű városi múzeum gyűjteményében lévő, állami tulajdonú kulturális javak kezelésével és megőrzésével összefüggő állományvédelmi, nyilvántartási és feldolgozási feladatok – így különösen digitalizálás, adatbázis építés, a számítógépes nyilvántartásra történő átállás előkészítése, gyűjteményi revízió, az intézmény éves munkatervében jóváhagyott tudományos kutatás – ellátására kell fordítani.

(3) A támogatás további legalább 20%-át a Kultv. 45/A. § (2) bekezdés b) pont bh) alpontjában meghatározott feladat ellátása körében a következő tevékenységekre kell fordítani:

a) szaktanácsadás legalább havonta egyszer

aa) megelőző műtárgyvédelmi és állományvédelmi tevékenység körében,

ab) gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási, különösen digitalizálási tevékenység körében,

ac) megyei múzeumi közművelődési koordinátor bevonásával múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében,

b) módszertani műhelygyakorlat szervezése, módszertani műhely működtetése

ba) restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve legalább évente kétszer,

bb) múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében megyei múzeumi közművelődési koordinátor bevonásával legalább évente négyszer,

c) megyei múzeumi közművelődési koordinátor bevonásával módszertani nap szervezése évente egyszer legalább 6 óra időtartamban,

d) múzeum állományvédelmi felelőse helyszíni bejárásának biztosítása a megye területén lévő muzeális intézményekbe legalább évente kétszer,

e) továbbképzés szervezése vagy befogadása évente legalább egyszer 30 óra időtartamban

ea) tudományos kutatási és feldolgozási tevékenység körében,

eb) múzeumi kommunikáció, kiadványkészítés, látogatófogadás tevékenység körében,

ec) múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati feladatellátás módszertana körében.

6. § (1) A támogatás 5. § (3) bekezdése szerinti felhasználásáról a megyei hatókörű városi múzeum 2013. február 15-éig előzetes költségkalkulációt készít, és azt a megyei hatókörű városi múzeum fenntartója annak elkészültétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2013. március 15-éig a Kultv. 45. § (5) bekezdés e) pontja szerinti feladatalapú költségvetés részeként megküldi a miniszternek.

(2) A támogatás 5. § (3) bekezdése szerinti felhasználásáról a megyei hatókörű városi múzeum a Kultv. 45. § (5) bekezdés d) pontja szerinti beszámolóban is számot ad.

2. A megyei könyvtárak feladatainak támogatása

7. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont b) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Kultv. 66. §-ában foglalt feladatok körében az R. 1. számú melléklete alapján

a) a 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) a 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, és

c) a 910123 Könyvtári szolgáltatások

szerinti szakfeladatrendben nyilvántartandó kiadásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és felhalmozási kiadások finanszírozására használható fel.

(2) A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani, ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok beszerzését is.

8. § A támogatás felhasználásról a megyei könyvtár a Kultv. 68. § (3) bekezdés d) pontja szerinti beszámolóban is számot ad.

3. A megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása

9. § A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont c) alpontja szerinti támogatást a Kultv. 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátásához szükséges kiadások fedezetére kell fordítani.

4. A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

10. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont d) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Kultv. 64. § (1) bekezdésében, 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok körében az R. 1. számú melléklete alapján

1. a 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

2. a 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme,

3. a 910123 Könyvtári szolgáltatások,

4. a 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk,

5. a 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése,

6. a 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység,

7. a 855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás,

8. a 855935 Szakmai továbbképzések,

9. a 855937 Máshova nem sorolható egyéb felnőttoktatás,

10. a 890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok,

11. a 890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások,

12. a 890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok,

13. a 890509 Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása,

14. a 900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység,

15. a 900300 Alkotóművészeti tevékenység,

16. a 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

szerinti szakfeladatrendben nyilvántartandó kiadások finanszírozására használható fel.

(2) A 17. § (1) bekezdése szerinti megállapodást kötő önkormányzat kivételével a települési önkormányzat a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetésére köteles felhasználni.

(3) A támogatás felhasználásról szóló, az 1. melléklet szerinti adatlapot 2014. február 28-áig kell a miniszternek benyújtani.

5. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

11. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont e) alpontja alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése szerinti muzeális intézmény fenntartásához – a 2011. évi látogatószámhoz és a 2011. évben a muzeális intézmény gondozásában lévő gyűjtemény nagyságához igazodóan – a 2. mellékletben meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás az R. 1. számú melléklete alapján

a) a 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) a 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) a 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység,

d) a 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

szerinti szakfeladatrendben nyilvántartandó kiadások finanszírozására használható fel.

12. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont e) alpontja alapján további együttesen összesen 135,3 millió forint támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igényelhetnek azok a települési önkormányzatok, amelyek 2013. január 1-jét megelőzően is múzeumot tartottak fenn és erre a feladatra 2013. évben legalább 1 millió forint támogatást biztosítanak saját költségvetésükből.

(2) A támogatás csak olyan múzeum fenntartásához igényelhető, amely 2011. évre vonatkozóan teljesítette az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási (a továbbiakban: statisztikai adatszolgáltatás) kötelezettséget.

13. § (1) A települési önkormányzat a támogatásra vonatkozó kérelmet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben 2013. április 2-áig történő rögzítéssel, valamint papír alapon, az onnan kinyomtatott és cégszerűen aláírt, 3. melléklet szerinti adatlapon, két eredeti példányban, postai úton 2013. április 3-áig együttesen nyújthatja be a miniszterhez a kincstár – kérelmező székhelye szerint – illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) útján.

(2) A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő, a kizárólag postai úton benyújtott kérelem érvénytelen.

(3) A kérelemhez csatolni kell a támogatás-igénylés alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolatát.

(4) Az Igazgatóság a kérelem hiánypótlására legfeljebb 8 napos határidőt tűzhet ki.

14. § (1) Az Igazgatóság a hiánytalan kérelmeket legkésőbb 2013. április 26-áig továbbítja a miniszternek.

(2) A támogatásról a miniszter annak figyelembevételével dönt, hogy a támogatásból 67,65 millió forint a 2011. évi statisztikai adatszolgáltatás szerinti látogatószám, 67,65 millió forint a 2011. évi statisztikai adatszolgáltatás szerint leltározott gyűjtemény nagysága alapján, arányosítva kerül szétosztásra.

(3) A miniszter a támogatásban részesített települési önkormányzatok és a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét 2013. május 30-áig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, ezzel egyidejűleg a támogatási döntést az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

6. Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása

15. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont f) alpontja szerinti támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a Budapesti Művelődési Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum működésének és feladatellátásának biztosításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások, valamint felhalmozási kiadások fedezetére kell fordítani.

(2) A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át módszertani szakirányításra vonatkozó feladat ellátására kell fordítani.

(3) A támogatás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vonatkozásában az R. 1. számú melléklete alapján

a) a 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása,

b) a 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, és

c) a 910123 Könyvtári szolgáltatások

szerinti szakfeladatrendben nyilvántartandó kiadások finanszírozására használható fel.

(4) A támogatás a Budapesti Történeti Múzeum vonatkozásában az R. 1. számú melléklete alapján

a) a 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,

b) a 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,

c) a 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység, és

d) a 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

szerinti szakfeladatrendben nyilvántartandó kiadások finanszírozására használható fel.

7. A fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása

16. § A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont g) alpontja szerinti támogatást a Kultv. 76. §-ában és a helyi közművelődésre vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátására kell fordítani.

8. A megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása

17. § (1) A Kvtv. 2. melléklet IV. Fejezet 1. pont h) alpontja szerinti támogatást (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települési önkormányzat által a megyei könyvtárral kötött megállapodás alapján igénybe vett, a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KSZR) által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra lehet felhasználni.

(2) Ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez megállapodást köt a városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről az (1) bekezdés szerinti támogatás keretei között a megyei könyvtár gondoskodik.

18. § A támogatás lakosságszám-kategória szerinti fajlagos összegét a miniszter a 4. melléklet alapján állapítja meg, és a támogatásban részesített települési önkormányzatok, valamint a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét 2013. február 20-áig utalványozás céljából megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelethez

A nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás elszámoló lapja

Települési önkormányzat neve:

 

A

B

C

1

Felhasználási cél

2013. évben lakosságszám arányában kapott központi költségvetési támogatásból felhasznált összeg, E Ft

A települési önkormányzat 2013. évi teljes kiadása
az adott szakfeladatra, E Ft

2

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

 

 

3

A fenti összegből dokumentumvásárlás

 

 

4

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

 

 

5

910123 Könyvtári szolgáltatások

 

 

6

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

 

 

7

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

 

 

8

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás

 

 

9

855935 Szakmai továbbképzések

 

 

10

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

 

 

11

890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

 

 

12

890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások

 

 

13

890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok

 

 

14

890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

 

 

15

900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység

 

 

16

900300 Alkotóművészeti tevékenység

 

 

17

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

 

 

18

910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

 

 

19

Összesen

 

 

20

A lakosságszám arányában kapott központi költségvetési támogatás összege 2013. évben

 

…………………., 201……………………………

………………

cégszerű aláírás

2. melléklet a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelethez

A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatására igénybe vehető támogatás települési önkormányzatonkénti összege

 

A

B

C

1

Megye

Település

Támogatás
E Ft

2

Bács

Baja

19 306

3

Bács

Dunavecse

2 126

4

Bács

Hajós

10 681

5

Bács

Kalocsa

15 915

6

Bács

Kiskunfélegyháza

17 753

7

Bács

Kiskunhalas

14 703

8

Bács

Szalkszentmárton

5 488

9

Baranya

Mohács

11 012

10

Békés

Biharugra

1 222

11

Békés

Gyula

12 024

12

Borsod

Mezőkövesd

17 704

13

Borsod

Pácin

7 096

14

Borsod

Putnok

9 052

15

Borsod

Rudabánya

9 999

16

Borsod

Sárospatak

3 787

17

Borsod

Szerencs

11 994

18

Borsod

Telkibánya

6 066

19

Borsod

Tokaj

9 451

20

Csongrád

Csongrád

4 539

21

Csongrád

Makó

14 113

22

Csongrád

Szegvár

3 518

23

Csongrád

Szentes

22 420

24

Fejér

Cece

1 761

25

Fejér

Dunaújváros

33 480

26

Fejér

Füle

1 162

27

Fejér

Kápolnásnyék

1 761

28

Fejér

Sukoró

2 064

29

Fejér

Tác

30 241

30

Győr

Csorna

5 966

31

Győr

Fertőrákos

5 995

32

Győr

Kapuvár

4 157

33

Győr

Sopron

48 616

34

Hajdú

Álmosd

3 544

35

Hajdú

Balmazújváros

5 554

36

Hajdú

Berettyóújfalu

12 092

37

Hajdú

Hajdúböszörmény

15 289

38

Hajdú

Hajdúszoboszló

11 755

39

Hajdú

Nagykereki

3 105

40

Hajdú

Püspökladány

6 449

41

Hajdú

Tiszacsege

2 052

42

Heves

Hatvan

3 705

43

Heves

Heves

3 497

44

Heves

Parád

1 100

45

Jász

Jászberény

17 455

46

Jász

Karcag

12 287

47

Jász

Kunszentmárton

9 956

48

Jász

Mezőtúr

6 638

49

Jász

Tiszaföldvár

8 533

50

Jász

Tiszafüred

7 345

51

Jász

Túrkeve

9 288

52

Komárom

Ászár

1 000

53

Komárom

Komárom

15 851

54

Nógrád

Bánk

1 281

55

Nógrád

Csesztve

6 097

56

Nógrád

Hollókő

5 359

57

Nógrád

Horpács

4 046

58

Nógrád

Pásztó

17 950

59

Nógrád

Szécsény

24 956

60

Pest

Aszód

17 830

61

Pest

Cegléd

25 676

62

Pest

Nagykőrös

15 559

63

Pest

Ráckeve

7 963

64

Pest

Szob

4 201

65

Pest

Tápiószele

7 873

66

Pest

Vác

27 188

67

Pest

Verőce

5 496

68

Pest

Zebegény

11 047

69

Somogy

Balatonszárszó

4 360

70

Somogy

Lakócsa

1 154

71

Somogy

Nikla

3 572

72

Somogy

Somogytúr

2 246

73

Somogy

Újvárfalva

1 134

74

Szabolcs

Kisvárda

9 018

75

Szabolcs

Mátészalka

15 890

76

Szabolcs

Szabolcs

3 089

77

Szabolcs

Tiszabercel

1 205

78

Szabolcs

Tiszacsécse

1 848

79

Szabolcs

Tiszavasvári

8 586

80

Szabolcs

Vásárosnamény

16 009

81

Tolna

Simontornya

7 950

82

Vas

Cák

1 908

83

Vas

Körmend

6 164

84

Vas

Kőszeg

23 588

85

Vas

Sárvár

22 500

86

Vas

Szentgotthárd

3 140

87

Vas

Vasvár

6 624

88

Veszprém

Kővágóörs

1 500

89

Veszprém

Pápa

13 288

90

Zala

Keszthely

32 096

91

Zala

Nagykanizsa

18 940

92

Összesen

910 000

3. melléklet a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelethez

Kérelem muzeális intézmény fenntartásának támogatása iránt

A kérelmező megnevezése, címe:

    

A kérelmező pénzforgalmi jelzőszáma:

    

A kérelmező KSH kódja vagy törzsszáma:

    

Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:

    

A ............................................................................................................................................ [muzeális intézmény megnevezése] fenntartására 2013-ban az Önkormányzat saját forrásból az alábbi összeg ráfordítását tervezi:

A muzeális intézmény megnevezése, címe, működési

Saját forrás mértéke

engedélyének száma

(E Ft-ban)

 

 

 

 

......................................................................................

..................................................................

......................................................................................

..................................................................

......................................................................................

..................................................................

......................................................................................

..................................................................

 

 

4. melléklet a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelethez

A megyei könyvtár kistelepülési kiegészítő támogatásának számítása

T1=T2*0,8

T2=1 700 000/(K1*0,6+K2+K3*1,2)

T3=T2*1,2

ahol:

T1 az 1000 fő lakosságszámú és az alatti település támogatásának fajlagos összege E Ft,

T2 az 1001–1500 fő lakosságszám közötti település támogatásának fajlagos összege E Ft,

T3 az 1501–5000 fő lakosságszám közötti település támogatásának fajlagos összege E Ft.

K1 a megállapodást kötött, 1000 fő lakosságszámú és az alatti települések száma,

K2 a megállapodást kötött, 1001–1500 fő lakosságszám közötti települések száma,

K3 a megállapodást kötött, 1501–5000 fő lakosságszám közötti települések száma.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!