nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2013. (I. 25.) HM utasítása
a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2013. évi felszámításáról és felhasználásáról
2013-02-02
2013-12-31
3

7/2013. (I. 25.) HM utasítása

a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés
2013. évi felszámításáról és felhasználásáról1

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 54. § (2) bekezdésére – a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2013. évi felszámításáról és felhasználásáról a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezeteknél, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinél (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) foglalkoztatott közalkalmazottakra, valamint a honvédelmi szervezetek az utasításban meghatározott feladatok végrehajtását végző szakállományára terjed ki.

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki

a) a honvédelmi ágazathoz tartozó, közoktatási tevékenységet végző honvédelmi szervezetnél jogviszonyban álló,

b) az időszaki fő- és részfoglalkozású béralap terhére foglalkoztatott, valamint

c) a közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt a munkavégzés alól mentesített

közalkalmazottakra.

2. § (1) A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal (a továbbiakban: HM KPH) az utasítás hatálya alá tartozó honvédelmi szervezetek részére a 2013. január havi kiadott béralap 2%-a tizenkétszeresének megfelelő keresetkiegészítési keretet állapít meg, amelyről tájékoztatja a honvédelmi szervezeteket.

(2)2 A keresetkiegészítési keretből a jogosult közalkalmazottak részére – a 2012. december havi fizetési fokozat szerinti illetmény és a besorolás szerinti rendszeres illetménypótlékok 2%-ának megfelelő összegű – kötelező keresetkiegészítést kell megállapítani és azt havonta folyósítani. Az utasítás vonatkozásában rendszeres illetménypótléknak minősül az MH Egészségügyi Központ közalkalmazottai részére az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. §-a szerinti illetménynövelés.

(3) A keresetkiegészítési keretből az év során képződő megtakarítást a munkáltatói jogkör gyakorlójának a 2013. november havi illetmény folyósításával egyidejűleg, differenciált keresetkiegészítés jogcímen kell kiosztania, mely a honvédelmi szervezet bármely, jogosult közalkalmazottja részére biztosítható.

(4) A keresetkiegészítést az egyéb jogcímen megállapított keresetkiegészítéstől külön kell kezelni és nyilvántartani.

3. § (1) A keresetkiegészítési keretet 2013. december 31-ig teljes mértékben fel kell használni. A keresetkiegészítési keretből a honvédelmi szervezetek között átcsoportosítás nem hajtható végre.

(2) A keresetkiegészítési keretből – az évközbeni jogviszony-megszüntetés esetén – kizárólag az ideiglenes jegyzékről kiválók részére megállapított kötelező keresetkiegészítés összegét kell a HM KPH részére visszajelenteni.

4. § (1) A keresetkiegészítés megállapítására parancsban, határozatban kell intézkedni.

(2) A közalkalmazottat a keresetkiegészítés összegének változásáról írásban tájékoztatni kell.

5. § A keresetkiegészítés megállapítását úgy kell végrehajtani, hogy a 2013. január havi keresetkiegészítések jelen utasítás szerint megállapított összegben kerüljenek folyósításra.

6. §3

7. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az utasítás 6. §-a 2013. február 1-jén lép hatályba.

(3) Ez az utasítás 2013. december 31-én hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!