nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2013. (I. 18.) KIM utasítás
a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról
2013-01-20
2013-08-30
2

3/2013. (I. 18.) KIM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszterek véleményének kikérésével – a következő utasítást adom ki:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)1

Melléklet a 3/2013. (I. 18.) KIM utasításhoz

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzata

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Közös alapadatok

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: Kormányhivatal) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei.

(2) A Kormányhivatalok közös alapadatai a következők:

a) vezetője: kormánymegbízott;

b) alapítója: Magyarország Kormánya;

c) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

d) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

e) gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv;

f) számlavezetője: Magyar Államkincstár.

(3) A Kormányhivatalok államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

(4) A Kormányhivatalok alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

1. 660001 Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek

2. 660002 Egyéb pénzügyi tevékenység

3. 691001 Jogi segítségnyújtás

4. 711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

5. 712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

6. 712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

7. 749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8. 811000 Építményüzemeltetés

9. 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

10. 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

11. 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

12. 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

13. 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

14. 841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

15. 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

16. 841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

17. 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

18. 841173 Statisztikai tevékenység

19. 841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

20. 841223 Kultúra területi igazgatása és szabályozása

21. 841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása

22. 841226 Vízügy területi igazgatása és szabályozása

23. 841228 Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása

24. 841229 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és szabályozása

25. 841321 Ipar területi igazgatása és szabályozása

26. 841323 Földügy területi igazgatása és szabályozása

27. 841324 Energia és ásványi erőforrások területi igazgatása és szabályozása

28. 841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása

29. 841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása

30. 841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása

31. 841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása

32. 841334 Munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés területi igazgatása és szabályozása

33. 841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások

34. 841336 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatások

35. 841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása

36. 841902 Központi költségvetési befizetések

37. 842206 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)

38. 842350 Pártfogó felügyelői tevékenység

39. 842370 Áldozatsegítés és kárenyhítés

40. 842422 Igazgatásrendészet

41. 855933 Foglalkozást elősegítő képzések

42. 855935 Szakmai továbbképzések

43. 855936 Kötelező felkészítő képzések

44. 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

45. 869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

46. 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

47. 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

48. 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

49. 869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

50. 869044 Nemfertőző megbetegedések megelőzése

51. 869045 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

52. 869046 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

53. 869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

54. 869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás

55. 869051 Környezet-egészségügyi feladatok

56. 869052 Település-egészségügyi feladatok

57. 869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

58. 869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

59. 882112 Időskorúak járadéka

60. 882115 Ápolási díj alanyi jogon

61. 882202 Közgyógyellátás

62. 889931 Családi pótlék

63. 889935 Otthonteremtési támogatás

64. 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése

65. 889957 Hadigondozotti pénzellátások

66. 889961 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása

67. 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása

68. 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások

69. 890704 Egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatási tevékenység

70. 890705 Fogyasztóvédelmi érdekképviseleti tevékenység

71. 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása.

2. A Kormányhivatal szervezeti felépítése

2. § (1) A Kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (a továbbiakban: törzshivatal), ágazati szakigazgatási szervekből (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) és járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból (a továbbiakban együtt: járási hivatal) áll.

(2) A járási hivatal a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett járási törzshivatalból és járási szakigazgatási szervekből áll.

(3) A törzshivatalnak főosztály és önálló osztály jogállású szervezeti egységei lehetnek.

(4) A szakigazgatási szervnek főosztály és önálló osztály jogállású szervezeti egységei lehetnek.

(5) A járási törzshivatalnak önálló osztály jogállású szervezeti egységei lehetnek.

(6) A járási szakigazgatási szerveknek önálló osztály jogállású szervezeti egységei lehetnek.

(7) A főosztály jogállású szervezeti egységen belül – a (8) bekezdésben meghatározottak kivételével – legalább kettő osztály jogállású szervezeti egység működik.

(8) A törzshivatalban működhet olyan főosztály jogállású szervezeti egység, amely osztály jogállású szervezeti egységekre nem tagozódik.

(9) A (3)–(6) bekezdésekben említetteken túl önálló osztály jogállású szervezeti egységnek minősül

a) a kormánymegbízotti kabinet;

b) a főigazgatói titkárság;

c) a védelmi bizottság titkársága;

d) az állami főépítészi iroda;

e) a határállomás;

f) a mikrobiológiai laboratórium;

g) a szakigazgatási szerv kirendeltsége és

h) a járási szakigazgatási szerv kirendeltsége

is.

(10) A munkavédelmi felügyelőségek, a munkaügyi felügyelőségek, valamint a decentrumok – a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel – önálló osztály jogállású szervezeti egységként működnek.

(11) A munkavédelmi felügyelőség, a munkaügyi felügyelőség, valamint a decentrum főosztály jogállású szervezeti egységként működik, amennyiben jelen szervezeti és működési szabályzat annak szervezeti egységeiként osztály jogállású szervezeti egységeket határoz meg.

(12) Az örökségvédelmi iroda főosztály jogállású szervezeti egységként működik.

(13) A szervezeti egység ellátja a jelen szervezeti és működési szabályzatban és az ügyrendjében meghatározott feladatokat, valamint a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő által meghatározott egyéb feladatokat.

3. § (1) A Kormányhivatal alaptevékenységét szabályozó jogszabályok megjelölését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A Kormányhivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreinek felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

II. Fejezet

A Kormányhivatal vezetése

3. A Kormányhivatal vezetője és vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői

4. § (1) A Kormányhivatal vezetője a kormánymegbízott.

(2) A Kormányhivatal vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői:

a) a főigazgató;

b) az igazgató;

c) a gazdasági vezető;

d) a szakigazgatási szerv vezetője;

e) a szakigazgatási szerv vezető-helyettese;

f) a járási hivatalvezető;

g) a járási hivatalvezető-helyettes;

h) a járási szakigazgatási szerv vezetője;

i) a főosztályvezető;

j) a főosztályvezető-helyettes;

k) az osztályvezető;

l) az egyéb főosztály, önálló osztály, vagy osztály jogállású szervezeti egység vezetője.

(3) E § kivételével a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő alatt a Kormányhivatal vezetőjét is érteni kell.

4. Munkáltatói jogkör gyakorlása

5. § A munkáltatói jogokat, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik

a) a törzshivatal közszolgálati tisztviselői, munkavállalói és a szakigazgatási szervek vezetője felett a kormánymegbízott;

b) a járási hivatalvezető felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a kormánymegbízott;

c) a szakigazgatási szerv közszolgálati tisztviselői és munkavállalói felett a szakigazgatási szerv vezetője;

d) a járási hivatal és a járási szakigazgatási szerv közszolgálati tisztviselői és munkavállalói felett a járási hivatalvezető

gyakorolja a jogszabályokban meghatározott módon.

5. A helyettesítés rendje

6. § (1) Távollét vagy akadályoztatás esetén

a) a kormánymegbízottat a főigazgató;

b) a főigazgatót az igazgató;

c) az igazgatót a törzshivatalnak a kormánymegbízott által kijelölt vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselője;

d) a szakigazgatási szerv vezetőjét a kinevezett helyettese, ennek hiányában a szakigazgatási szerv vezetője által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

e) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a járási hivatalvezető által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

f) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

g) a járási szakigazgatási szerv vezetőjét a járási szakigazgatási szerv vezetője által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

h) a főosztályvezetőt a főosztályvezető-helyettes, ennek hiányában a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető

helyettesíti.

(2) A helyettesítés rendjének további szabályait a szervezeti egységek ügyrendjei határozzák meg.

6. A kormánymegbízott

7. § A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként

a) vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreit, és ellátja annak közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatait;

b) ellátja a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreit;

c) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

d) biztosítja a Kormányhivatal szervezeti egységei feladatellátásának feltételeit;

e) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről;

f) gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, valamint a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről;

g) koordinálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását, kezdeményezi a törzshivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minősítését és a minősítés felülvizsgálatát, kijelöli az adatvédelmi felelőst;

h) ellátja a Kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban – különösen jelen szervezeti és működési szabályzatban –, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

7. A főigazgató

8. § A főigazgató

a) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben, és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatait;

b) ellátja a Kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban – különösen jelen szervezeti és működési szabályzatban –, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

8. Az igazgató

9. § Az igazgató

a) segíti a főigazgató munkáját;

b) közreműködik a Kormányhivatal munkájának összehangolásában;

c) ellátja a Kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban – különösen jelen szervezeti és működési szabályzatban –, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

9. A Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

10. § A Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a vezetőjüktől kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezetik és ellenőrzik a szervezeti egység munkáját, és felelősek a szervezeti egység feladatainak ellátásáért;

b) döntenek a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben;

c) a jogszabályokban, normatív utasításokban, és a felettes vezetőik által meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket készítenek, tájékoztatást adnak, adatokat közölnek;

d) ellátják a Kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban – különösen jelen szervezeti és működési szabályzatban –, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat.

10. Gazdasági vezető

11. § A gazdasági vezető – a 10. §-ban meghatározottakon túl – ellátja

a) az államháztartásról szóló törvényben;

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben;

c) az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

11. A szakigazgatási szerv vezetője

12. § A szakigazgatási szerv vezetője – a 10. §-ban meghatározottakon túl –

a) gyakorolja a szakigazgatási szervhez, illetve a szakigazgatási szerv vezetőjéhez címzett hatásköröket;

b) elkészíti a szakigazgatási szerv közszolgálati tisztviselői és munkavállalói munkaköri leírását;

c) az önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységek kivételével szervezi és ellenőrzi a szakigazgatási szerv feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;

d) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

12. Járási hivatalvezető

13. § A járási hivatalvezető – a 10. §-ban meghatározottakon túl –

a) gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladat- és hatásköreit;

b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető hatáskörébe utalt feladatokat;

c) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

13. Járási szakigazgatási szerv vezetője

14. § A járási szakigazgatási szerv vezetője – a 10. §-ban meghatározottakon túl –

a) gyakorolja a járási szakigazgatási szervhez, illetve a járási szakigazgatási szerv vezetőjéhez címzett hatásköröket;

b) elkészíti a járási szakigazgatási szerv közszolgálati tisztviselői és munkavállalói munkaköri leírását;

c) szervezi és ellenőrzi a járási szakigazgatási szerv feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;

d) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

III. Fejezet

A Kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

14. A tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumok közös szabályai

15. § (1) A Kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai a kormánymegbízotti értekezlet, a főigazgatói értekezlet, a járási hivatalvezetői értekezlet, a szakigazgatási szerv vezetői értekezlet (a továbbiakban együtt: értekezlet), valamint a munkacsoport, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium és a koordinációs értekezletek.

(2) Az értekezletet az értekezlet vezetője által meghatározott rendszerességgel, illetve szükség esetén soron kívül kell összehívni. Az összehívásról az értekezlet vezetője által kijelölt személy gondoskodik.

(3) Az értekezleten elhangzottakról, az ott meghatározott feladatokról, iránymutatásokról és tájékoztatásokról emlékeztető készül, melyet az értekezlet vezetője hagy jóvá. Az emlékeztetőt az értekezlet résztvevői és az értekezleten meghatározott feladatok végrehajtásáért felelősök rendelkezésére kell bocsátani. Az emlékeztető egy példányát akkor is meg kell küldeni a kormánymegbízott részére, ha a kormánymegbízott az értekezleten nem vett részt.

15. A kormánymegbízotti értekezlet

16. § A kormánymegbízotti értekezlet résztvevői a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a járási hivatalvezetők, a szakigazgatási szervek vezetői, a Kormánymegbízotti Kabinet vezetője, valamint a kormánymegbízott által meghívottak. A kormánymegbízotti értekezletet a kormánymegbízott vezeti.

16. Főigazgatói értekezlet

17. § A főigazgatói értekezlet résztvevői a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a törzshivatal főosztályvezetői, a törzshivatal önálló osztály jogállású szervezeti egységeinek vezetői, valamint a főigazgató által meghívottak. A főigazgatói értekezletet a főigazgató vezeti.

17. Járási hivatalvezetői értekezlet

18. § A járási hivatalvezetői értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, a járási hivatalvezető-helyettes, a járási szakigazgatási szervek vezetői, a járási törzshivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a járási hivatalvezető vezeti.

18. Szakigazgatási szerv vezetői értekezlet

19. § A szakigazgatási szerv vezetői értekezlet résztvevői a szakigazgatási szerv vezetője, a szakigazgatási szerv vezetőjének helyettesei, a szakigazgatási szerv szervezeti egységeinek vezetői, a szakigazgatási szerv szakmai irányítása alá tartozó járási szakigazgatási szervek vezetői, valamint a szakigazgatási szerv vezetője által meghívott személyek. A szakigazgatási szerv vezetői értekezletet a szakigazgatási szerv vezetője vezeti.

19. A munkacsoport

20. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató, a járási hivatalvezető, a szakigazgatási szerv vezetője és a járási szakigazgatási szerv vezetője a több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének időtartamát.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

(4) A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni.

20. A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium

21. § (1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a kormánymegbízott véleményező, összehangolást elősegítő testülete.

(2) A Kollégium elnöke a kormánymegbízott, tagjai a főigazgató, az igazgató, a törzshivatal főosztály vagy önálló osztály jogállású szervezeti egységeinek vezetői, a szakigazgatási szervek vezetői, a járási hivatalvezetők, a kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.

(3) A Kollégium ülésén az államigazgatási feladatot ellátó más szerv kormánymegbízott által meghívott vezetője tanácskozási joggal vehet részt.

(4) A Kollégium létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről és ülésének összehívásáról, valamint a Kollégium által hozott állásfoglalások előkészítéséről és azok végrehajtásának figyelemmel kíséréséről a kormánymegbízott gondoskodik.

(5) A Kollégium működésének részletes szabályait a Kollégium ügyrendje tartalmazza. A kormánymegbízott a Kollégium ülését szükség esetén az ügyrendben meghatározottaktól eltérően is összehívhatja.

21. Koordinációs értekezletek

22. § (1) A kormánymegbízott szükség szerint, a Kollégium tagjainak részvételével, a feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett megyei koordinációs értekezletet hívhat össze valamely több ágazatot érintő feladat, vagy feladatok ellátásának előmozdítására.

(2) A főigazgató, valamint a szakigazgatási szerv vezetője az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában szakmai-koordinációs értekezletet hívhat össze.

IV. Fejezet

A Kormányhivatal működésével kapcsolatos rendelkezések

22. A kiadmányozás rendje

23. § (1) A kiadmányozási jog az ügyben történő intézkedésre, közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek, vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.

(2) A Kormányhivatal szervezeti egységeinél a kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűség és a szakszerűség mellett biztosítsa a gyors és folyamatában ellenőrizhető ügyintézést, feladatellátást. A kiadmányozásra jogosultaknak a döntést – az előkészítés ellenőrzését követően – a törvényesség, és a szakszerűség betartásával az előírt határidőben kell meghozniuk.

(3) A Kormányhivatalnál a kiadmányozási jog jogosultja:

a) a Kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a szakigazgatási szerv, illetve a szakigazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben a szakigazgatási szerv vezetője;

c) a szakigazgatási szerv szervezeti egységének önálló feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a szervezeti egység vezetője;

d) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető;

e) a járási szakigazgatási szerv, illetve a járási szakigazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben a járási szakigazgatási szerv vezetője;

f) jogszabályban, illetve ügyrendben meghatározott hatáskörében a Kormányhivatal kormánytisztviselője.

(4) A kiadmányozási jog jogosultjának távolléte vagy akadályoztatása esetén – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a helyettesítési rend szabályainak megfelelően alakul a kiadmányozási jog gyakorlása.

(5) Normatív utasításban, ügyrendben, továbbá egyedi írásbeli intézkedéssel a kiadmányozási jog egyedi ügyekben, illetve meghatározott ügycsoportok tekintetében részben vagy egészben átruházható, az átruházott kiadmányozási jog visszavonható. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét.

23. A munkavégzés általános szabályai

24. § (1) A Kormánymegbízott, a főigazgató, a járási hivatal vonatkozásában a járási hivatalvezető, a szakigazgatási szerv vonatkozásában a szakigazgatási szerv vezetője, valamint a járási szakigazgatási szerv vonatkozásában a járási szakigazgatási szerv vezetője kivételével, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat.

(2) Az igazgató a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársának. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak – a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét, vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti utasítás nem terjedhet ki az utasítást adó vezető közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének hatósági feladatai ellátására.

24. Ügyintézési határidő

25. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidő.

(3) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.

(4) Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatni kell.

25. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

26. § (1) A Kormányhivatal valamennyi közszolgálati tisztviselője és munkavállalója köteles a kormányhivatali feladatok végrehajtásában egymással együttműködni. Az önálló szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért az önálló szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a kormánymegbízott kijelölt.

(2) A kormánymegbízott az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők és a tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

(3) A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőket és a tárgykör szerint illetékes ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

(4) A Kormányhivatal külső jogi képviselőjével a Kormányhivatal valamennyi közszolgálati tisztviselője és munkavállalója köteles együttműködni.

27. § A Kormányhivatal együttműködik

a) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárságával a Kormányhivatalok működésének irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

b) a KIM Miniszteri Igazgatási Főosztályával, mely szakmai irányítást gyakorol a Kormányhivatal internetes kommunikációt érintő fejlesztési tevékenysége felett, összefogja, koordinálja és megvalósítja a központi kommunikációs felületek létrehozását és fejlesztését;

c) a Nemzeti Államigazgatási Központtal, a Kormányhivatalok középirányítói és közbeszerzési feladatainak végrehajtásában;

d) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával, mely szakmai irányítást gyakorol a Kormányhivatal informatikai és ügyfélszolgálati tevékenysége felett;

e) a szakmai irányító szervekkel.

26. A Kormányhivatal képviselete

28. § A Kormányhivatalt

a) a Kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a szakigazgatási szerv, illetve a szakigazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben a szakigazgatási szerv vezetője;

c) a szakigazgatási szerv szervezeti egységének önálló feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a szervezeti egység vezetője;

d) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető;

e) a járási szakigazgatási szerv, illetve a járási szakigazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben a járási szakigazgatási szerv vezetője;

f) jogszabályban meghatározott hatáskörében, valamint a hatáskörrel rendelkező személy írásbeli meghatalmazása alapján a Kormányhivatal kormánytisztviselője

képviseli.

27. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

29. § (1) Az országos és a kiemelt jelentőségű ügyekben a sajtó tájékoztatását a Kormányhivatal a KIM Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkárságával egyeztetve végzi.

(2) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait külön normatív utasítás határozza meg.

28. Ügyrend

30. § (1) Ügyrenddel rendelkező szervezeti egységek:

a) a törzshivatal főosztály, valamint önálló osztály jogállású szervezeti egységei;

b) a járási törzshivatal;

c) a szakigazgatási szerv;

d) a járási szakigazgatási szerv.

(2) Az ügyrend tartalmazza

a) a szervezeti egység által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlását és a munkafolyamatok leírását;

b) a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét;

c) a helyettesítés rendjét;

d) a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belső és azon kívüli külső kapcsolattartásának módját, szabályait;

e) a kiadmányozás rendjét.

(3) Az Ügyrend jogszabállyal, valamint a Kormányhivatalra vonatkozó normatív utasítással – különösen jelen szervezeti és működési szabályzattal – ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat.

(4) Az ügyrendet

a) a törzshivatal főosztály, valamint önálló osztály jogállású szervezeti egységei esetén – az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az adott szervezeti egység vezetője adja ki a kormánymegbízott jóváhagyását követően;

b) a járási törzshivatal esetén a járási hivatalvezető adja ki a kormánymegbízott jóváhagyását követően;

c) a szakigazgatási szerv esetén – a (6) bekezdésben meghatározott eltéréssel – az adott szakigazgatási szerv vezetője adja ki a kormánymegbízott jóváhagyását követően;

d) a járási szakigazgatási szerv esetén az adott járási szakigazgatási szerv vezetője adja ki a szakmai irányító szakigazgatási szerv vezetője és a járási hivatalvezető jóváhagyását követően.

(5) A Védelmi Bizottság Titkársága esetén az előkészített ügyrendet a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányítók részére is meg kell küldeni.

(6) A Kormányhivatal szakigazgatási szervei által előkészített ügyrendet a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányító szerv vezetőjének is meg kell küldeni.

V. Fejezet

A Kormányhivatal feladatai

29. Kabineti feladatok

31. § A Kormányhivatal a kabineti feladatok körében

a) közreműködik a kormánymegbízott, illetve a főigazgató feladatainak ellátásában;

b) segíti a kormánymegbízott, illetve a főigazgató és az igazgató munkáját, illetve

c) kontrolling tevékenységet folytat, melynek keretében ellenőrzi a kormánymegbízott gazdasági, pénzügyi döntéseinek végrehajtását.

30. Működést támogató feladatok

32. § A járási hivatal a működést támogató feladatok körében

a) közreműködik járási hivatalvezető feladatainak ellátásában;

b) segíti a járási hivatalvezető munkáját;

c) közreműködik a járási hivatal és a járási szakigazgatási szerv funkcionális feladatainak végrehajtásában.

31. Törvényességi felügyeleti feladatok

33. § A Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti feladatok körében:

a) ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat;

b) ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a kormányhivatal részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat;

c) ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat;

d) ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;

e) ellátja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;

f) a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását kezdeményezi a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a törvényességi felügyelet során ennek szükségessége felmerül;

g) ellátja a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;

h) a hulladékgazdálkodási feladatait elmulasztó önkormányzatnál kezdeményezi a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását;

i) gondoskodik az önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról, valamint a törvényességi felügyeleti nyilvántartó, az Önkormányzati Rendeletek Tára és a Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazása rendszerekben történő adatrögzítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról;

j) ellátja a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

32. Általános hatósági feladatok

34. § A Kormányhivatal és a járási hivatal az általános hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt, vagy a járási hivatalvezetőt és másodfokon eljáró hatóságként a Kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen

a) a kereskedelemről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott kereskedelmi, ipari igazgatási feladatokat;

b) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben, a természet védelméről szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi, levegőtisztasági, fakivágási feladatokat;

c) a vízgazdálkodásról szóló törvényben, a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat;

d) a hulladékról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat;

e) a termőföldről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott földművelésügyi feladatokat;

f) az adózás rendjéről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adóigazgatási feladatokat;

g) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott kommunális igazgatási (temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos) feladatokat;

h) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott állattartási és állatvédelmi feladatokat.

33. Fővárosi és megyei hatósági feladatok

35. § (1) A Kormányhivatal a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében ellátja – a 34. §-ban meghatározottak kivételével – azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály első fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a Kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen

a) a kisajátításról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott kisajátítási feladatokat;

b) a bányászatról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott bányászati célú szolgalmi jog alapítási feladatokat;

c) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott útlejegyzési és kártalanítási feladatokat;

d) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott anyakönyvi feladatokat;

e) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott hatósági közvetítő-nyilvántartási feladatokat;

f) a termőföldről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével összefüggő feladatokat;

g) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott közlekedési igazgatási hatósági feladatokat;

h) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcímrendezési, népesség-nyilvántartási feladatokat;

i) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendeletben meghatározott rendezvénytartási engedély kiadási feladatokat;

j) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott – ügyrendben megjelölt – egyes ellenőrzési feladatokat.

(2) A Kormányhivatal a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében közreműködik a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában.

34. Ügyfélszolgálati feladatok

36. § A Kormányhivatal az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

35. Járási hatósági feladatok

37. § A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja – a 34. §-ban meghatározottak kivételével – azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen

a) a menedékjogról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott idegenrendészeti feladatokat;

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott szociális hatósági feladatokat;

c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott szabálysértési hatósági feladatokat.

36. Okmányirodai feladatok

38. § A járási hivatal az okmányirodai feladatok körében ellátja

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

c) a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

d) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

e) az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

f) az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott;

g) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített

feladatokat.

37. Oktatással kapcsolatos feladatok

39. § A Kormányhivatal és a járási hivatal az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja

a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) a közoktatásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

e) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben

meghatározott feladatokat.

38. Koordinációs feladatok

40. § A Kormányhivatal a koordinációs feladatok körében ellátja

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott

aa) a Kollégium működésével kapcsolatos adminisztrációs és koordinációs feladatokat;

ab) éves beszámolóval, ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat;

ac) – ügyrendben megjelölt – egyes ellenőrzési feladatokat;

ad) – ügyrendben megjelölt – egyes koordinációs feladatokat;

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatokat;

c) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatokat, illetve

d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

39. Humánpolitikai feladatok

41. § A Kormányhivatal a humánpolitikai feladatok körében ellátja

a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat, illetve közreműködik azok végrehajtásában;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott – ügyrendben megjelölt – egyes ellenőrzési feladatokat.

40. Pénzügyi és számviteli feladatok

42. § A Kormányhivatal a pénzügyi és számviteli feladatok körében ellátja

a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben;

b) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a számvitelről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi és számviteli feladatokat.

41. Gazdasági feladatok

43. § A Kormányhivatal a gazdasági feladatok körében ellátja

a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben;

b) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a közbeszerzésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

e) az állami vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

f) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó gazdasági és üzemeltetési feladatokat.

42. Informatikai feladatok

44. § A Kormányhivatal az informatikai feladatok körében üzemelteti a Kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátja

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott – ügyrendben megjelölt – egyes informatikai feladatokat;

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

d) a választási eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

e) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

f) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott egyes informatikai feladatokat;

g) az egyéb jogszabályokban meghatározott – ügyrendben megjelölt – egyes informatikai feladatokat;

h) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott – ügyrendben megjelölt – egyes ellenőrzési feladatokat.

43. Védelmi igazgatási feladatok

45. § A Kormányhivatal a védelmi igazgatási feladatok körében ellátja

a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) az egészségügyről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

e) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben;

f) a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló kormányrendeletben

meghatározott feladatokat.

44. Járási védelmi igazgatási feladatok

46. § A Kormányhivatal a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja

a) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben

meghatározott feladatokat.

45. Belső ellenőrzési feladatok

47. § A Kormányhivatal a belső ellenőrzési feladatok körében ellátja

a) az államháztartásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, így különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben;

b) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott feladatokat.

46. Jogi feladatok

48. § A Kormányhivatal a jogi feladatok körében

a) jogi szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatal szervezeti egységei számára;

b) vizsgálja a Kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését.

47. Perképviseleti feladatok

49. § A Kormányhivatal a perképviseleti feladatok körében ellátja a Kormányhivatal meghatározott ügyeivel kapcsolatos peres és nem peres képviseletet.

VI. Fejezet

A Kormányhivatal szakigazgatási szervei

48. Szociális és Gyámhivatal

50. § A Szociális és Gyámhivatal ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

49. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

51. § Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei

a) az állami főépítészi feladatok körében ellátják a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban;

b) az építésügyi hatósági feladatok körében ellátják az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban;

c) az építésfelügyeleti hatósági feladatok körében ellátják az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban;

d) a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok körében ellátják a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban;

e) a régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok körében ellátják a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban;

f) az örökségvédelemmel összefüggő nyilvántartási, kutatási és információszolgáltatási feladatok körében ellátják a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban

meghatározott feladat- és hatáskörüket érintő feladatokat.

50. Igazságügyi Szolgálat

52. § Az Igazságügyi Szolgálat ellátja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

51. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

53. § A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

52. Erdészeti Igazgatóság

54. § Az Erdészeti Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

53. Földművelésügyi Igazgatóság

55. § A Földművelésügyi Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

54. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

56. § Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

55. Földhivatal

57. § A Földhivatal ellátja a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

56. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

58. § Az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv ellátja az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

57. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

59. § A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ellátja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

58. Munkaügyi Központ

60. § A Munkaügyi Központ ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

59. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

61. § A Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

60. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

62. § A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellátja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

61. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

63. § A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ellátja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

62. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

64. § A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság ellátja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

63. Közlekedési Felügyelőség

65. § A Közlekedési Felügyelőség ellátja a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

64. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv

66. § A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ellátja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

VII. Fejezet

A járási szakigazgatási szervek

65. Járási Gyámhivatal

67. § A Járási Gyámhivatal ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

66. Járási Építésügyi Hivatal

68. § A Járási Építésügyi Hivatal ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

67. Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

69. § A Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

68. Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

70. § A Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

69. Járási Földhivatal

71. § A Járási Földhivatal ellátja a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

70. A Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége

72. § A Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

71. Járási Népegészségügyi Intézet

73. § A Járási Népegészségügyi Intézet ellátja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

VIII. Fejezet

A Kormányhivatalokra vonatkozó részletszabályok

72. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

74. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BKMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BKMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Bács-Kiskun County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Bács-Kiskun;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Bács-Kiskun;

f) székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;

g) postafiók címe: 6001 Kecskemét, Pf. 226.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/990/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00299657-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789257-2-03;

k) statisztikai számjele: 15789257-8411-312-03;

l) PIR törzsszáma: 789257;

(2) A BKMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

2. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

3. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

4. 841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken

5. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

6. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

7. 841352 Mezőgazdasági támogatások

8. 841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása

9. 841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)

10. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

11. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

12. 842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

13. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

14. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

15. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

16. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

17. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

18. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

19. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

20. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

21. 855934 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

22. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

23. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

24. 890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása

25. 890431 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében

26. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

27. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

28. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás

29. 890602 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása.

(3) A BKMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 3. függelék tartalmazza.

73. Baranya Megyei Kormányhivatal

75. § (1) A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Baranya County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Baranya;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Baranya;

f) székhelye: 7623 Pécs, József A. u. 10.;

g) postafiók címe: 7602 Pécs, Pf.: 405.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/988/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10024003-00299585-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789240-2-02;

k) statisztikai számjele: 15789240-8411-312-02;

l) PIR törzsszáma: 789246.

(2) A BAMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

2. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

4. 721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás

5. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

6. 750000 Állat-egészségügyi ellátás

7. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

8. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

9. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

10. 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

11. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

12. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

13. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

14. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

15. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

16. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

17. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

18. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

19. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

20. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

21. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

22. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

23. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

24. 889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások

25. 890441 Rövid időtávú közfoglalkoztatás

26. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

27. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(3) A BAMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 4. függelék tartalmazza.

74. Békés Megyei Kormányhivatal

76. § (1) A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BÉMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Békés County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Békés;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Békés;

f) székhelye: 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2.;

g) postafiók címe: 5601 Békéscsaba Pf. 389;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/992/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00299578-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04;

k) statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04;

l) PIR törzsszáma: 789268.

(2) A BÉMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

2. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

4. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

5. 750000 Állat-egészségügyi ellátás

6. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

7. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

8. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

9. 841352 Mezőgazdasági támogatások

10. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

11. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

12. 842310 Igazságügy központi igazgatása és szabályozása

13. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

14. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

15. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

16. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

17. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

18. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

19. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

20. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

21. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

22. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

23. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

24. 889943 Munkáltató által nyújtott lakástámogatások

25. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

26. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

27. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(3) A BÉMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét az 5. függelék tartalmazza.

75. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

77. § (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Borsod-Abaúj-Zemplén County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Borsod-Abaúj-Zemplén;

f) székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.;

g) postafiók címe: 3501 Miskolc, Pf. 367.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/994/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00299561-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789271-2-05;

k) statisztikai számjele: 15789271-8411-312-05;

l) PIR törzsszáma: 789279.

(2) A BAZMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 712101 Mérőeszközök hitelesítése

2. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

3. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

4. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

5. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

6. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

7. 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

8. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

9. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

10. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

11. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

12. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

13. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

14. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

15. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

16. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

17. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

18. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

19. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

20. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(3) A BAZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 6. függelék tartalmazza.

76. Budapest Főváros Kormányhivatala

78. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala;

b) rövidítése: BFKH;

c) angol megnevezése: Government Office of the Capital City Budapest;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt der Hauptstadt Budapest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental de Budapest-Capitale;

f) székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 62–64.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 234.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1, IX-09/30/998/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299592-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789233-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789233-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789235.

(2) A BFKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 712101 Mérőeszközök hitelesítése

2. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

3. 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

4. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

5. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

6. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

7. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

8. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

9. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

10. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

11. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

12. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

13. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

14. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

15. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

16. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

17. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

(3) A BFKH vállalkozási tevékenységének államháztartási besorolása:

1. 601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt

2. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. 749050 Máshová nem sorolható műszaki tudományos tevékenység

4. 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5. 855933 Foglalkozást elősegítő képzések

6. 869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett egészségügyi szakértői tevékenység

7. 869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás.

(4) A BFKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 7. függelék tartalmazza.

77. Csongrád Megyei Kormányhivatal

79. § (1) A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: CSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Csongrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: CSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Csongrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Csongrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Csongrád;

f) székhelye: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.;

g) postafiók címe: 6701 Szeged, Pf. 1096.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/996/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10028007-00299664-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789288-2-06;

k) statisztikai számjele: 15789288-8411-312-06;

l) PIR törzsszáma: 789280.

(2) A CSMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 712101 Mérőeszközök hitelesítése

2. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

3. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

4. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

5. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

6. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

7. 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

8. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

9. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

10. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

11. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

12. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

13. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

14. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

15. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

16. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

17. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

18. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

19. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

20. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

21. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

(3) A CSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 8. függelék tartalmazza.

78. Fejér Megyei Kormányhivatal

80. § (1) A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: FMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: FMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Fejér County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Fejér;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Fejér;

f) székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.;

g) postafiók címe: 8000 Székesfehérvár, Pf. 242.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1000/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10029008-00299640-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789295-2-07;

k) statisztikai számjele: 15789295-8411-312-07;

l) PIR törzsszáma: 789291.

(2) Az FMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

2. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. 712101 Mérőeszközök hitelesítése

4. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok,

5. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés,

6. 750000 Állat-egészségügyi ellátás

7. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

8. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

9. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

10. 841352 Mezőgazdasági támogatások

11. 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

12. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

13. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

14. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

15. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

16. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

17. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

18. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

19. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

20. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

21. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

22. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

23. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

24. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

25. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

26. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása.

(3) Az FMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 9. függelék tartalmazza.

79. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

81. § (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: GYMSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: GYMSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Győr-Moson-Sopron County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Győr-Moson-Sopron;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Győr-Moson-Sopron;

f) székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.;

g) postafiók címe: 9002 Győr, Pf.: 415.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1002/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10033001-00299633-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789305-2-08;

k) statisztikai számjele: 15789305-8411-312-08;

l) PIR törzsszáma: 789301.

(2) A GYMSMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

2. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. 712101 Mérőeszközök hitelesítése

4. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

5. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

6. 750000 Állat-egészségügyi ellátás

7. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

8. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

9. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

10. 841327 Hírközlés területi igazgatása és szabályozása

11. 841329 Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása

12. 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

13. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

14. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

15. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

16. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

17. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

18. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

19. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

20. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

21. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

22. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

23. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

24. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

25. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

26. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

27. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

28. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

29. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(3) A GYMSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 10. függelék tartalmazza.

80. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

82. § (1) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Hajdú-Bihar County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Hajdú-Bihar;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Hajdú-Bihar;

f) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.;

g) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf.: 83.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1004/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002-00299626-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789312-2-09;

k) statisztikai számjele: 15789312-8411-312-09;

l) PIR törzsszáma: 789312.

(2) A HBMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 712101 Mérőeszközök hitelesítése

2. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

3. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

4. 750000 Állat-egészségügyi ellátás

5. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

6. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

7. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

8. 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

9. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

10. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

11. 842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

12. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

13. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

14. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

15. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

16. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

17. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

18. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

19. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

20. 854214 Egészségügyi szakmai képzés

21. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

22. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

23. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

24. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás.

(3) A HBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 11. függelék tartalmazza.

81. Heves Megyei Kormányhivatal

83. § (1) A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Heves County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Heves;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Heves;

f) székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.;

g) postafiók címe: 3301 Eger, Pf.: 216.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1006/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00299619-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789329-2-10;

k) statisztikai számjele: 15789329-8411-312-10;

l) PIR törzsszáma: 789323.

(2) A HMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

2. 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

5. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

6. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

7. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

8. 841352 Mezőgazdasági támogatások

9. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

10. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

11. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

12. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

13. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

14. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

15. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

16. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

17. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

18. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

19. 855935 Szakmai továbbképzések

20. 855936 Kötelező felkészítő képzések

21. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

22. 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

23. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

24. 869054 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

25. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

(3) A HMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 12. függelék tartalmazza.

82. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

84. § (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: JNSZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: JNSZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Jász-Nagykun-Szolnok County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Jász-Nagykun-Szolnok;

f) székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.;

g) postafiók címe: 5001 Szolnok, Pf. 111.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1008/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00299602-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789381-2-16;

k) statisztikai számjele: 15789381-8411-312-16;

l) PIR törzsszáma: 789389.

(2) A JNSZMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

2. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

4. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

5. 750000 Állat-egészségügyi ellátás

6. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

7. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

8. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

9. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

10. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

11. 842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

12. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

13. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

14. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

15. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

16. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

17. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

18. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

19. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

20. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

21. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

22. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

23. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

24. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

25. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása.

(3) A JNSZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 13. függelék tartalmazza.

83. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

85. § (1) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: KEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: KEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Komárom-Esztergom County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Komárom-Esztergom;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Komárom-Esztergom;

f) székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4.;

g) postafiók címe: 2801 Tatabánya, Pf. 173.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1010/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10036004-00299554-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789336-2-11;

k) statisztikai számjele: 15789336-8411-312-11;

l) PIR törzsszáma: 789334.

(2) A KEMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. 750000 Állategészségügyi ellátás

3. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

4. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

5. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

6. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

7. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

8. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

9. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

10. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

11. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

12. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

13. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

14. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

15. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

16. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

17. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

18. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

19. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

20. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

(3) A KEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 14. függelék tartalmazza.

84. Nógrád Megyei Kormányhivatal

86. § (1) A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: NMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: NMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Nógrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Nógrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Nógrád;

f) székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.

g) postafiók címe: 3101 Salgótarján, Pf. 265.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1012/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10037005-00299547-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789343-2-12;

k) statisztikai számjele: 15789343-8411-312-12;

l) PIR törzsszáma: 789345.

(2) Az NMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 712101 Mérőeszközök hitelesítése

2. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

3. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

4. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, – ellenőrzés

5. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

6. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

7. 841352 Mezőgazdasági támogatások

8. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

9. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

10. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

11. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

12. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

13. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

14. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

15. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

16. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

17. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

18. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

19. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

20. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

(3) Az NMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 15. függelék tartalmazza.

85. Pest Megyei Kormányhivatal

87. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: PMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Pest County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Pest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Pest;

f) székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf.: 270.,

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1014/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299671-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789350-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789350-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789356.

(2) A PMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

2. 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4. 712101 Mérőeszközök hitelesítése

5. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

6. 712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

7. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

8. 750000 Állat-egészségügyi ellátás

9. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

10. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

11. 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

12. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

13. 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

14. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások.

(3) A PMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 16. függelék tartalmazza.

86. Somogy Megyei Kormányhivatal

88. § (1) A Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Somogy Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Somogy County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Somogy;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Somogy;

f) székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3;

g) postafiók címe: 7401 Kaposvár, Pf. 281;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1016/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma:10039007-00299688-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789367-2-14;

k) statisztikai számjele: 15789367-8411-312-14;

l) PIR törzsszáma: 789367.

(2) Az SMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

2. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

4. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

5. 750000 Állat-egészségügyi ellátás

6. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, -ellenőrzés

7. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

8. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

9. 841382 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok

10. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

11. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

12. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

13. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

14. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

15. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

16. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

17. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

18. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

19. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

20. 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

21. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

22. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

23. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(3) Az SMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 17. függelék tartalmazza.

87. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

89. § (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SZSZBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SZSZBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Szabolcs-Szatmár-Bereg County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Szabolcs-Szatmár-Bereg;

f) székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.;

g) postafiók címe: 4400 Nyíregyháza, Pf.: 199.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 18., IX-09/30/1018/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma:10044001-00299695-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789374-2-15;

k) statisztikai számjele: 15789374-8411-312-15;

l) PIR törzsszáma: 789378.

(2) Az SZSZBMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

3. 780000 Munkaerő-piaci szolgáltatás

4. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

5. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

6. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

7. 841352 Mezőgazdasági támogatások

8. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

9. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

10. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

11. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

12. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

13. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

14. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

15. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

16. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

17. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

18. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

19. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

20. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

21. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

22. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(3) Az SZSZBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 18. függelék tartalmazza.

88. Tolna Megyei Kormányhivatal

90. § (1) A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: TMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Tolna Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: TMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Tolna County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Tolna;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Tolna;

f) székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.;

g) postafiók címe: 7101 Szekszárd, Pf. 136.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1020/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00299530-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789398-2-17;

k) statisztikai számjele: 15789398-8411-312-17;

l) PIR törzsszáma: 789390.

(2) A TMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

2. 712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat,-elemzés

3. 721133 Mezőgazdasági, biotechnológiai kísérleti fejlesztés

4. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

5. 750000 Állat-egészségügyi ellátás

6. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

7. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

8. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

9. 841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása

10. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

11. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

12. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

13. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

14. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

15. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

16. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

17. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

18. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

19. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

20. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

21. 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

22. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

23. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

24. 890703 Tanácsadó irodák működtetése és fejlesztése.

(3) A TMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 19. függelék tartalmazza.

89. Vas Megyei Kormányhivatal

91. § (1) A Vas Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Vas County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Vas;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Vas;

f) székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.;

g) postafiók címe: 9701 Szombathely, Pf. 208;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1022/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10047004-00299523-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789408-2-18;

k) statisztikai számjele: 15789408-8411-312-18;

l) PIR törzsszáma: 789400.

(2) A VMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

2. 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3. 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4. 712101 Mérőeszközök hitelesítése

5. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

6. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

7. 750000 Állat-egészségügyi ellátás

8. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

9. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

10. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

11. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

12. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

13. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

14. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

15. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

16. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

17. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

18. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

19. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

20. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

21. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

22. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

23. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

24. 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

25. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása.

(3) A VMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 20. függelék tartalmazza.

90. Veszprém Megyei Kormányhivatal

92. § (1) A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Veszprém County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Veszprém;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Veszprém;

f) székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

g) postafiók címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1024/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00299516-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789415-2-19;

k) statisztikai számjele: 15789415-8411-312-19;

l) PIR törzsszáma: 789411.

(2) A VEMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

2. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

3. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

4. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

5. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

6. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

7. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

8. 842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

9. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

10. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

11. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

12. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

13. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

14. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

15. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

16. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

17. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

18. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

19. 869053 Sugár-egészségügyi feladatok

20. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás.

(3) A VEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 21. függelék tartalmazza.

91. Zala Megyei Kormányhivatal

93. § (1) A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: ZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Zala Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: ZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Zala County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Zala;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Zala;

f) székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.;

g) postafiók címe: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 227.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2012. december 1., IX-09/30/1026/2012.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10049006-00299509-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789422-2-20;

k) statisztikai számjele: 15789422-8411-312-20;

l) PIR törzsszáma: 789422.

(2) A ZMKH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

2. 721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

3. 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

4. 841221 Egészségügy területi igazgatása és szabályozása

5. 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása

6. 841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

7. 841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)

8. 842531 A polgári védelem ágazati feladatai

9. 843012 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

10. 843023 Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

11. 843032 Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása

12. 843041 Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása

13. 843042 Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása

14. 843043 Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása

15. 843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása

16. 843048 Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása

17. 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

18. 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás.

(3) A ZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 22. függelék tartalmazza.

IX. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

94. § (1) A kormánymegbízott a jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül kiadja, illetve felülvizsgálja normatív utasításait, így különösen:

a) a Kormányhivatal házirendjét,

b) a közszolgálati szabályzatot,

c) a gazdálkodási szabályzatot,

d) a döntésértékelési szabályzatot, valamint

e) az ellenőrzési szabályzatot.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő normatív utasításokon túl a kormánymegbízott további normatív utasításokat is kiadhat.

95. § A 30. § (4) bekezdésében meghatározott, az ügyrendek kiadásáért felelős vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők jelen szervezeti és működési szabályzat végrehajtására a jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésétől számított 60 napon belül ügyrendet készítenek elő, illetve gondoskodnak az ügyrendek felülvizsgálatáról.

1. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét meghatározó
legfontosabb jogszabályok listája

1. Magyarország Alaptörvénye

2. Törvények

2.1. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

2.2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

2.3. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

2.4. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

2.5. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

2.6. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

2.7. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

2.8. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

2.9. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény

2.10. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

2.11. a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

2.12. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

2.13. a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény

2.14. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

2.15. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

2.16. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

2.17. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

2.18. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

2.19. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

2.20. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

2.21. az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény

2.22. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény

2.23. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

2.24. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény

2.25. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény

2.26. a bérgarancia alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény

2.27. a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény

2.28. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

2.29. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

2.30. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

2.31. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

2.32. a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

2.33. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

2.34. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

2.35. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

2.36. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény

2.37. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

2.38. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

2.39. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény

2.40. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

2.41. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

2.42. a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény

2.43. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

2.44. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

2.45. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

2.46. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

2.47. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

2.48. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

2.49. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

2.50. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

2.51. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

2.52. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény

2.53. az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény

2.54. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

2.55. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

2.56. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

2.57. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény

2.58. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

2.59. a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény

2.60. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény

2.61. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

2.62. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

2.63. a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény

2.64. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény

2.65. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

2.66. a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény

2.67. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

2.68. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény

2.69. a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény

2.70. az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2001. évi LXI. törvény

2.71. a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

2.72. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI törvény

2.73. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

2.74. a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény

2.75. a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény

2.76. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

2.77. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

2.78. a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény

2.79. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

2.80. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény

2.81. az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény

2.82. a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

2.83. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

2.84. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

2.85. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény

2.86. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

2.87. a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény

2.88. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

2.89. a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

2.90. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

2.91. a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

2.92. a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény

2.93. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

2.94. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

2.95. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

2.96. a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény

2.97. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

2.98. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

2.99. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

2.100. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

2.101. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

2.102. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

2.103. az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény

2.104. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény

2.105. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény

2.106. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

2.107. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

2.108. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

2.109. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

2.110. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény

2.111. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

2.112. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény

2.113. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

2.114. a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény

2.115. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény

2.116. az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény

2.117. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

2.118. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

2.119. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

2.120. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

2.121. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

2.122. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

2.123. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

2.124. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2.125. az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény

2.126. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

2.127. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2.128. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

2.129. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény

2.130. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény

2.131. a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

2.132. a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény

3. Törvényerejű rendeletek

3.1. a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet

3.2. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet

4. Kormányrendeletek

4.1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

4.2. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

4.3. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

4.4. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet

4.5. az őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

4.6. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

4.7. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

4.8. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

4.9. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

4.10. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

4.11. a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

4.12. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

4.13. a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

4.14. a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

4.15. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

4.16. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

4.17. a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

4.18. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

4.19. a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet

4.20. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.21. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

4.22. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

4.23. a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet

4.24. a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

4.25. az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet

4.26. a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet

4.27. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

4.28. a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet

4.29. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

4.30. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet

4.31. az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

4.32. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

4.33. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

4.34. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

4.35. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

4.36. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

4.37. a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

4.38. a Nemzeti Közlekedési hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

4.39. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.40. az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.41. a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.42. az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.43. a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.44. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4.45. a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet

4.46. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

4.47. a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

4.48. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

4.49. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

4.50. az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet

4.51. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

4.52. a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

4.53. az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet

4.54. az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet

4.55. a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

4.56. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

4.57. a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

4.58. a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

4.59. a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

4.60. az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

4.61. az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet

4.62. az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

4.63. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

4.64. az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

4.65. a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

4.66. a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

4.67. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

4.68. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet

4.69. az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

4.70. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

4.71. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

4.72. a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

4.73. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

4.74. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

4.75. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

4.76. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

4.77. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

4.78. a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

4.79. a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

4.80. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

4.81. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

4.82. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

4.83. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

4.84. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

4.85. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

4.86. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

4.87. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

4.88. a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

4.89. a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

4.90. a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

4.91. a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

4.92. a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

4.93. egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

4.94. az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

4.95. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

4.96. a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

4.97. az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

4.98. a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 139/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet

4.99. a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

4.100. a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

4.101. a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

4.102. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

4.103. a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet

4.104. a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

4.105. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

4.106. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

4.107. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

5. Minisztertanácsi rendeletek

5.1. a közúti személyszállítási szerződésekről szóló 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet

5.2. a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet

5.3. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

5.4. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

6. Miniszteri rendeletek

6.1. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

6.2. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

6.3. a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet

6.4. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

6.5. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

6.6. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

6.7. a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet

6.8. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

6.9. a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet

6.10. a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

6.11. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

6.12. a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet

6.13. az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

6.14. a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet

6.15. a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet

6.16. a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

6.17. a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet

6.18. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

6.19. a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet

6.20. az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról szóló 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

6.21. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet

6.22. a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet

6.23. az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESzCsM–GKM együttes rendelet

6.24. a gyümölcs és zöldség ellenőrzésről szóló 82/2004 (V. 11.) FVM rendelet

6.25. a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

6.26. a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

6.27. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

6.28. az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet

6.29. a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet

6.30. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet

6.31. az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

6.32. a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet

6.33. a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet

6.34. a termésbecslésről szóló 109/2007. (IX. 28.) FVM rendelet

6.35. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet

6.36. a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet

6.37. a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet

6.38. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

6.39. az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet

6.40. a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

6.41. a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet

6.42. a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet

6.43. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

6.44. az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

2. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

1. Törzshivatal

1.1. kormánymegbízott

1.2. főigazgató

1.3. igazgató

1.4. gazdasági vezető

1.5. belső ellenőr

1.6. Kormánymegbízotti Kabinet vezetője

1.7. főosztályvezető

1.8. főosztályvezető-helyettes

1.9. osztályvezető

1.10. törvényességi felügyeleti ügyintéző/referens

1.11. jogi referens

1.12. hatósági ügyintéző

1.13. hatósági felügyelő, főfelügyelő

1.14. közbeszerzési eljárásokban közreműködő ügyintéző

1.15. oktatási ügyintéző

1.16. pénzügyi ügyintéző

1.17. gazdálkodási ügyintéző

1.18. vagyonnyilvántartó munkatárs

1.19. üzemeltetési ügyintéző

2. Szociális és Gyámhivatal

2.1. hivatalvezető

2.2. hivatalvezető-helyettes

2.3. osztályvezető

2.4. szociális ügyintéző

2.5. gyámügyi, gyermekvédelmi ügyintéző

2.6. gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor

2.7. gyermekvédelmi szakreferens

2.8. szociális ellátási szakreferens

3. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

3.1. állami főépítész

3.2. hivatalvezető

3.3. osztályvezető

3.4. főépítészi referens

3.5. településrendezési referens

3.6. terület- és településrendezési ügyintéző

3.7. építésfelügyelő

3.8. műemlék-felügyelő

3.9. régészeti felügyelő

3.10. hatósági referens

3.11. örökségvédelmi referens

4. Igazságügyi Szolgálat

4.1. igazgató

4.2. igazgatóhelyettes

4.3. osztályvezető

4.4. jogi segítségnyújtási ügyintéző

4.5. áldozatsegítő ügyintéző

5. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

5.1. igazgató

5.2. igazgatóhelyettes

5.3. osztályvezető

5.4. zöldség-gyümölcs minőségellenőr

5.5. laboratóriumi mérnök

5.6. növényvédelmi felügyelő

5.7. növényvédelmi előrejelző

5.8. talajvédelmi felügyelő

5.9. vetőmag, szaporítóanyag felügyelő

5.10. növényvédelmi herbológus

5.11. növényvédelmi zoológus

5.12. növényvédelmi mikológus

5.13. kertészeti felügyelő/főfelügyelő

6. Erdészeti Igazgatóság

6.1. igazgató

6.2. igazgatóhelyettes

6.3. osztályvezető

6.4. pályázatkezelési és -támogatási ügyintéző

6.5. erdőfelügyelő

6.6. erdőtervező

6.7. nyilvántartási ügyintéző

7. Földművelésügyi Igazgatóság

7.1. igazgató

7.2. igazgató-helyettes

7.3. osztályvezető

7.4. földügyi igazgatási főfelügyelő, felügyelő

7.5. földművelésügyi felügyelő, főfelügyelő

7.6. vízgazdálkodási főfelügyelő, felügyelő

7.7. vadászati főfelügyelő, felügyelő

7.8. halászati főfelügyelő, felügyelő

7.9. ellenőrzési főfelügyelő, felügyelő

7.10. növénytermesztési és kertészeti főfelügyelő, felügyelő

7.11. közgazdasági főfelügyelő, felügyelő

7.12. falugazdász koordinátor

7.13. főfalugazdász

7.14. termelés-statisztikus ügyintéző

7.15. területi mezőgazdasági koordinátor

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

8.1. igazgató

8.2. igazgatóhelyettes

8.3. osztályvezető

8.4. járványügyi főállatorvos

8.5. állatvédelmi főállatorvos

8.6. takarmány- és gyógyszerfelügyelő főállatorvos

8.7. élelmiszerlánc-biztonsági és minőségellenőrzési főállatorvos

8.8. hatósági főállatorvos, hatósági állatorvos

8.9. élelmiszerbiztonsági felügyelő

8.10. takarmány felügyelő

8.11. állatvédelmi felügyelő

8.12. borászati felügyelő

8.13. járványügyi referens

8.14. állattenyésztési felügyelő

8.15. élelmiszer-higiéniai felügyelő mérnök

8.16. élelmiszerlánc-biztonsági és minőségellenőrzési főmérnök

9. Földhivatal

9.1. hivatalvezető

9.2. hivatalvezető-helyettes

9.3. jogtanácsos

9.4. osztályvezető

9.5. ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

9.6. földmérési ügyintéző

9.7. földügyi ügyintéző

9.8. térképtári adatszolgáltató

9.9. ellátmánykezelő

9.10. pénzkezelő hely ügyintézője

9.11. földhasználati nyilvántartási ügyintéző

9.12. szakfelügyelő

10. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

10.1. szakigazgatási szerv vezetője/igazgató

10.2. osztályvezető

10.3. kifizetőhelyi ellenőr/szakellenőr

10.4. pénzellátási revizor/szakrevizor

10.5. munkakörüktől függetlenül az utalványozási, ellenjegyzési, kötelezettségvállalási, kiadmányozási joggal rendelkezők

10.6. nyilvántartási ügyintéző/szakügyintéző

10.7. közgyógyellátási ügyintéző/szakügyintéző

10.8. méltányossági ügyintéző/szakügyintéző

10.9. segélyezési ügyintéző

10.10. ügyfélszolgálati ügyintéző/szakügyintéző

10.11. pénzellátási ügyintéző/szakügyintéző

10.12. pénzügyi ügyintéző

10.13. számviteli ügyintéző

11. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

11.1. igazgató

11.2. főosztályvezető

11.3. főosztályvezető-helyettes

11.4. osztályvezető

11.5. igényelbírálási ügyintéző

11.6. ügyfélszolgálati ügyintéző

11.7. nyugdíj-biztosítási szakügyintéző (szakreferens, főreferens), revizor, ellenőr

11.8. nyilvántartási ügyintéző, revizor

11.9. jogi ügyintéző

11.10. pénzügyi ügyintéző, szakügyintéző

11.11. méltányossági, peresügyi szakügyintéző (ügyintéző, referens, szakreferens, főreferens), revizor

11.12. szakmai belső ellenőr

11.13. pénzügyi revizor

11.14. pénztáros

11.15. pénztároshelyettes

11.16. nyugdíj ellenőr, nyugdíj revizor, ellenőrzési ügyintéző

11.17. pénzügyi és számviteli ügyintéző

11.18. megtérítési ügyintéző

11.19. adatszolgáltatási ügyintéző

12. Munkaügyi Központ

12.1. igazgató

12.2. igazgatóhelyettes

12.3. osztályvezető

12.4. munkaerő-piaci ellenőr

12.5. közbeszerzési eljárásban érintett ügyintéző

12.6. a Munkaügyi Központ hatáskörébe tartozó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §-a szerinti közigazgatási hatósági ügyben döntés-előkészítést végző, és/vagy kiadmányozási joggal állandóan, vagy helyettesítőként felruházott kormánytisztviselő

12.7. költségvetési pénzeszközök vagy elkülönített állami pénzalapok tekintetében kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra, utalvány ellenjegyzésére, teljesítésigazolásra jogosultak

12.8. NFA belső ellenőr

13. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv

13.1. igazgató

13.2. igazgatóhelyettes

13.3. osztályvezető

13.4. munkaügyi felügyelő

13.5. munkavédelmi felügyelő

14. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

14.1. szakigazgatási szerv vezetője

14.2. szakigazgatási szerv vezetőhelyettese

14.3. fogyasztóvédelmi felügyelő

14.4. jogi ügyintéző

15. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

15.1. megyei tisztifőorvos

15.2. helyettes megyei tisztifőorvos

15.3. tisztiorvos

15.4. osztályvezető

15.5. közegészségügyi-járványügyi felügyelő

15.6. hatósági jogkört gyakorló ügyintéző

15.7. vezető védőnő

15.8. vezető ápoló

16. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

16.1. hatóság vezetője (igazgató és igazgatóhelyettes)

16.2. osztályvezető

16.3. mértékhitelesítő

16.4. műszaki biztonsági felügyelő

16.5. metrológus

17. Közlekedési Felügyelőség

17.1. igazgató

17.2. főosztályvezető

17.3. főosztályvezető-helyettes

17.4. osztályvezető

17.5. jármű-felügyeleti és járművizsga-ellenőr

17.6. járművezetői vizsgabiztos

17.7. elméleti járművezetői vizsgabiztos

17.8. közúti ellenőr

17.9. közúti ellenőri jelentéseket feldolgozó munkatárs, digitális tachográf engedélyezési munkatárs

17.10. közúti járműhatósági referens/munkatárs

17.11. közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezési referens/munkatárs

17.12. műszaki engedélyezési referens/munkatárs

17.13. műszaki ügyintéző

17.14. műszaki vizsgabiztos, segédvizsgabiztos

17.15. tengelyterhelési ellenőr

17.16. útügyi referens/munkatárs

17.17. vizsgáztatási és utánképzési vizsgaszervezési referens/munkatárs

17.18. jármű-vizsgaszervezési referens/munkatárs

17.19. engedélyezési és járművizsgálati munkacsoport koordinátor

17.20. járművizsgáztatási munkacsoport koordinátor

17.21. jármű vizsgaszervezési referens/munkatárs

17.22. műszaki vizsga előkészítő referens/munkatárs

17.23. tengelyterhelés ellenőrzési munkatárs

17.24. járművezető vizsgáztatási és utánképzési munkacsoport koordinátor

17.25. forgalomtechnikai referens

17.26. alkatrész forgalmi ellenőr

17.27. adminisztrátor

17.28. műszaki koordinátor

17.29. forgalmi koordinátor

18. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv

18.1. igazgató

18.2. igazgatóhelyettes

18.3. osztályvezető

18.4. hatósági ügyintéző

18.5. ellenőrzési ügyintéző

18.6. orvosszakértő

18.7. foglalkozási szakértő

18.8. szociális szakértő

19. Járási Hivatal Törzshivatala

19.1. járási hivatalvezető

19.2. járási hivatalvezető-helyettes

19.3. osztályvezető

19.4. szabálysértési ügyintéző

19.5. hatósági ügyintéző

19.6. vállalkozási ügyintéző

19.7. vagyon-nyilvántartó munkatárs

20. Járási Gyámhivatal

20.1. hivatalvezető

20.2. osztályvezető

20.3. gyámügyi, gyermekvédelmi ügyintéző

20.4. gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor

20.5. gyermekvédelmi szakreferens

21. Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

21.1. hivatalvezető

21.2. osztályvezető

21.3. építésfelügyelő

21.4. műemlék-felügyelő

21.5. régészeti felügyelő

21.6. hatósági referens

21.7. örökségvédelmi referens

22. Járási Építésügyi Hivatal

22.1. hivatalvezető

22.2. osztályvezető

22.3. építésfelügyelő

22.4. hatósági referens

23. Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

23.1. járási főállatorvos

23.2. osztályvezető

23.3. hatósági állatorvos

23.4. élelmiszerbiztonsági felügyelő

23.5. takarmány felügyelő

23.6. állatvédelmi felügyelő

23.7. falugazdász

23.8. borászati felügyelő

23.9. járványügyi referens

23.10. kirendeltségvezető

23.11. élelmiszer-higiéniai felügyelő mérnök

24. Járási Földhivatal

24.1. járási földhivatal-vezető

24.2. osztályvezető

24.3. ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

24.4. földmérési ügyintéző

24.5. földügyi ügyintéző

24.6. térképtári adatszolgáltató

24.7. ellátmánykezelő

24.8. pénzkezelő hely ügyintézője

24.9. földhasználati nyilvántartási ügyintéző

24.10. kirendeltségvezető

24.11. telekalakítási ügyintéző

24.12. igazgatási ügyintéző

24.13. értéktáros

25. Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége

25.1. kirendeltségvezető

25.2. osztályvezető

25.3. a Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének hatáskörébe tartozó, a Ket. 12. § szerinti közigazgatási hatósági ügyben döntés-előkészítést végző, és/vagy kiadmányozási joggal állandóan, vagy helyettesítőként felruházott kormánytisztviselő

25.4. költségvetési pénzeszközök vagy elkülönített állami pénzalapok tekintetében kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra, utalvány ellenjegyzésére, teljesítésigazolásra jogosultak

26. Járási Népegészségügyi Intézet

26.1. járási tisztifőorvos

26.2. tisztiorvos

26.3. osztályvezető

26.4. közegészségügyi-járványügyi felügyelő

26.5. hatósági jogkört gyakorló ügyintéző

26.6. vezető védőnő

26.7. vezető ápoló

3. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1820 fő.

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok
megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs és Szervezési Osztály
9.2. Humánpolitikai Osztály

– koordinációs feladatok
– humánpolitikai feladatok

 

11.

10. Pénzügyi Főosztály
10.1. Pénzügyi Osztály
10.2. Számviteli Osztály
10.3. Pénz- és Adóügyi Osztály

pénzügyi és számviteli feladatok

 

12.

11. Vagyongazdálkodási, Üzemeltetési és Beszerzési Főosztály
11.1. Beruházási és Üzemeltetési Osztály
11.2. Vagyongazdálkodási és Beszerzési Osztály

gazdasági feladatok

 

13.

12. Informatikai Főosztály

informatikai feladatok

 

14.

13. Jogi és Perképviseleti Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

15.

14. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

16.

Mindösszesen

186

3. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Szolgáltatási és Ellenőrzési Osztály
1.2. Hatósági Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

22

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

8

4.

2.1. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

5.

2.2. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

6.

2.3. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

7.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

29

8.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

29

9.

5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály I.
5.3. Erdőtervezési Osztály II.
5.4. Kecskeméti Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály
5.5. Szegedi Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály
5.6. Nyilvántartási és Térképészeti Osztály

az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok

31

10.

6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

15

11.

7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

30

12.

8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
8.4. Működést Támogató Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

21

13.

9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
9.4. Pénzbeli Ellátási és Nyilvántartási Osztály I.
9.5. Pénzbeli Ellátási és Nyilvántartási Osztály II.

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

85

14.

10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási és Adategyezetési
Osztály I.
10.1.2. Igényelbírálási és Adategyezetési
Osztály I.
10.1.3. Bajai Igényelbírálási és Adategyezetési Osztály
10.1.4. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Ellenőrzési Osztály
10.2.2. Nyilvántartási Osztály
10.2.3. Bajai Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

85

15.

11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály
11.6. Szolgáltatási Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

41

16.

12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

38

17.

13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

18

18.

14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
14.5. Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

22

19.

15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

73

20.

16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
16.1. Kecskeméti Szakértői Osztály
16.2. Kiskunhalasi Szakértői Osztály
16.3. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

41

21.

Mindösszesen

588

4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Bajai járás

3.

1.1. Bajai Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
1.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

4.

1.2. Bajai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

1.3. Bajai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

6.

1.4. Bajai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

7.

1.5. Bajai Járási Hivatal Járási Földhivatala
1.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
1.5.2. Földmérési Osztály
1.5.3. Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

8.

1.6. Bajai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

9.

1.7. Bajai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

10.

Mindösszesen

145

11.

2. Bácsalmási járás

12.

2.1. Bácsalmási Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

13.

2.2. Bácsalmási Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

14.

2.3. Bácsalmási Járási Hivatal Járási Földhivatala
2.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.3.2. Földmérési és Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

15.

2.4. Bácsalmási Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

16.

Mindösszesen

46

17.

3. Jánoshalmai járás

18.

3.1. Jánoshalmai Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

19.

3.2. Jánoshalmai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

20.

3.3 Jánoshalmai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

21.

Mindösszesen

26

22.

4. Kalocsai járás

23.

4.1. Kalocsai Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
4.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

24.

4.2. Kalocsai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
4.2.1. Solti Kirendeltség

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

25.

4.3. Kalocsai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

26.

4.4. Kalocsai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

27.

4.5. Kalocsai Járási Hivatal Járási Földhivatala
4.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.5.2. Földmérési Osztály
4.5.3. Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

28.

4.6. Kalocsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

29.

4.7. Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
4.7.1. Kiskőrösi Kirendeltség

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

30.

Mindösszesen

144

31.

5. Kecskeméti járás

32.

5.1. Kecskeméti Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

33.

5.2. Kecskeméti Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
5.2.1. Kerekegyházi Kirendeltség
5.2.2. Lajosmizsei Kirendeltség

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

34.

5.3. Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

35.

5.4. Kecskeméti Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

36.

5.5. Kecskeméti Járási Hivatal Járási Földhivatala
5.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.5.2. Földmérési Osztály
5.5.3. Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

37.

5.6. Kecskeméti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
5.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
5.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

38.

5.7. Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

39.

Mindösszesen

 

260

40.

6. Kiskőrösi járás

41.

6.1. Kiskőrösi Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
6.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

42.

6.2. Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
6.2.1. Izsáki Kirendeltség
6.2.2. Keceli Kirendeltség
6.2.3. Soltvadkerti Kirendeltség

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

43.

6.3. Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Földhivatala
6.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.3.2. Földmérési Osztály
6.3.3. Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

44.

6.4. Kiskőrösi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

45.

Mindösszesen

93

46.

7. Kiskunfélegyházi járás

47.

7.1. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

48.

7.2. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

49.

7.3. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

50.

7.4. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala
7.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

51.

7.5. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

52.

Mindösszesen

94

53.

8. Kiskunhalasi járás

54.

8.1. Kiskunhalasi Járási Hivatal
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
8.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

55.

8.2. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

56.

8.3. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

57.

8.4. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Földhivatala
8.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.4.2. Földmérési Osztály
8.4.3. Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

58.

8.5. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

59.

8.6. Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
8.6.1 Kiskunfélegyházi Kirendeltség

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

60.

Mindösszesen

122

61.

9. Kiskunmajsai járás

62.

9.1. Kiskunmajsai Járási Hivatal
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

63.

9.2. Kiskunmajsai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

64.

9.3. Kiskunmajsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

65.

Mindösszesen

32

66.

10. Kunszentmiklósi járás

67.

10.1. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

68.

10.2. Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
10.2.1. Szabadszállási Kirendeltség

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

69.

10.3. Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala
10.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
10.3.2. Földmérési és Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

70.

10.4. Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

71.

Mindösszesen

53

72.

11. Tiszakécskei járás

73.

11.1. Tiszakécskei Járási Hivatal
11.1.1. Okmányirodai Osztály
11.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

74.

11.2. Tiszakécskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

75.

11.3. Tiszakécskei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

76.

Mindösszesen

31

5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti ábrája

4. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1437 fő.

2. A Baranya Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Ügyfélszolgálati Osztály
7.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs és Szervezési Osztály
9.2. Humánpolitikai Osztály

– koordinációs feladatok
– humánpolitikai feladatok
– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

11.

10. Pénzügyi Főosztály
10.1. Költségvetési és Gazdálkodási Osztály
10.2. Pénzforgalmi Osztály
10.3. Számfejtési Osztály
10.4. Üzemeltetési Osztály

– pénzügyi és számviteli feladatok
– gazdasági feladatok

 

12.

11. Informatikai Főosztály
11.1. Rendszertámogatási Osztály
11.2. Informatikai Üzemeltetési Osztály

informatikai feladatok

 

13.

12. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

14.

Mindösszesen

217

3. A Baranya Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

15

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

12

4.

2.1. Állami Főépítészi Iroda

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott állami főépítészi feladatok

5.

2.2. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

6.

2.3. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

7.

2.4. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

8.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt- és Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.3. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

27

9.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

35

10.

5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti Osztály

az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok

26

11.

6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

12

12.

7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

19

13.

8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

12

14.

9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

50

15.

10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási Osztály
10.1.2. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

72

16.

11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

38

17.

12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

32

18.

13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

12

19.

14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Elemzési, Támogató és Igazgatási Osztály
14.5. Környezeti Analitikai Laboratóriumi Osztály
14.6. Mikrobiológiai Laboratóriumi Osztály

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

71

20.

15. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
15.1. Mérésügyi Osztály
15.2. Műszaki Biztonsági Osztály

a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál meghatározott feladatok

23

21.

16. Közlekedési Felügyelőség
16.1. Közúti Jármű Osztály
16.2. Útügyi Osztály
16.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

40

22.

17. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
17.1. Szakértői Osztály
17.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

32

23.

Mindösszesen

528

4. A Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Bólyi járás

3.

1.1. Bólyi Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

4.

1.2. Bólyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

Mindösszesen

20

6.

2. Komlói járás

7.

2.1. Komlói Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

8.

2.2. Komlói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

9.

2.3. Komlói Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

10.

2.4. Komlói Járási Hivatal Járási Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.4.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

11.

2.5. Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

12.

2.6. Komlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

13.

Mindösszesen

92

14.

3. Mohácsi járás

15.

3.1. Mohácsi Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

16.

3.2. Mohácsi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

17.

3.3. Mohácsi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

18.

3.4. Mohácsi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

19.

3.5. Mohácsi Járási Hivatal Járási Földhivatala
3.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.5.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

20.

3.6. Mohácsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

21.

3.7. Mohácsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

22.

Mindösszesen

94

23.

4. Pécsi járás

24.

4.1. Pécsi Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

25.

4.2. Pécsi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

26.

4.3. Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
4.3.1. Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály
4.3.2. Örökségvédelmi Osztály

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

27.

4.4. Pécsi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

28.

4.5. Pécsi Járási Hivatal Járási Földhivatala
4.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.5.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

29.

4.6. Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
4.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
4.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

30.

4.7. Pécsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

31.

Mindösszesen

211

32.

5. Pécsváradi járás

33.

5.1. Pécsváradi Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

34.

5.2. Pécsváradi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

35.

Mindösszesen

18

36.

6. Hegyháti járás

37.

6.1. Hegyháti Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

38.

6.2. Hegyháti Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

39.

Mindösszesen

22

40.

7. Sellyei járás

41.

7.1. Sellyei Járási Hivatal
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

42.

7.2. Sellyei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

43.

7.3. Sellyei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

44.

Mindösszesen

 

31

45.

8. Siklósi járás

46.

8.1. Siklósi Járási Hivatal
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

47.

8.2. Siklósi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

48.

8.3. Siklósi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

49.

8.4. Siklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala
8.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.4.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

50.

8.5. Siklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

51.

8.6. Siklósi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

52.

Mindösszesen

90

53.

9. Szentlőrinci járás

54.

9.1. Szentlőrinci Járási Hivatal
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

55.

9.2. Szentlőrinci Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

56.

9.3. Szentlőrinci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

57.

Mindösszesen

29

58.

10. Szigetvári járás

59.

10.1. Szigetvári Járási Hivatal
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

60.

10.2. Szigetvári Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

61.

10.3. Szigetvári Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

62.

10.4. Szigetvári Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

63.

10.5. Szigetvári Járási Hivatal Járási Földhivatala
10.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
10.5.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

64.

10.6. Szigetvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

65.

10.7. Szigetvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

66.

Mindösszesen

85

5. A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti ábrája

5. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Békés Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1375 fő.

2. A Békés Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőr

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs és Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Iratkezelési Osztály

– koordinációs feladatok
– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

11.

10. Humánpolitikai Főosztály

humánpolitikai feladatok

 

12.

11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Vagyongazdálkodási és Monitoring Osztály
11.2. Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
11.3. Számviteli Osztály

– pénzügyi és számviteli feladatok
– gazdasági feladatok

 

13.

12. Informatikai Főosztály

informatikai feladatok

 

14.

13. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

15.

Mindösszesen

176,5

3. A Békés Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

15

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

8

4.

2.1. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

5.

2.2. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

6.

2.3. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

7.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

20

8.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

40

9.

5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

12

10.

6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

51,5

11.

7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

20

12.

8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
8.2. Gyulai Pénzbeli Ellátási és Ügyfélszolgálati Osztály
8.3. Nyilvántartási Osztály
8.4. Ellátási Gazdálkodási Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

58

13.

9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.1.2. Gyulai Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.1.3. Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

62

14.

10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
10.6. Képzési és Szolgáltatási Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

44

15.

11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség
11.3. Tanácsadó Osztály

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

22

16.

12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

10

17.

13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Intézetvezetési Osztály

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

33

18.

14. Közlekedési Felügyelőség
14.1. Közúti Jármű Főosztály
14.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
14.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
14.2. Útügyi Osztály
14.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

46

19.

15. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
15.1. Szakértői Osztály
15.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

38

20.

Mindösszesen

479,5

4. A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Békési járás

3.

1.1. Békési Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

4.

1.2. Békési Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

1.3. Békési Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

6.

Mindösszesen

57

7.

2. Békéscsabai járás

8.

2.1. Békéscsabai Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

9.

2.2. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

10.

2.3. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

11.

2.4. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

12.

2.5. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Földhivatala
2.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.5.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

13.

2.6. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
2.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

14.

2.7. Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
2.7.1. Szarvasi Kirendeltség

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

15.

Mindösszesen

167

16.

3. Gyomaendrődi járás

17.

3.1. Gyomaendrődi Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

18.

3.2. Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

19.

3.3. Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

20.

3.4. Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

21.

Mindösszesen

57

22.

4. Gyulai járás

23.

4.1. Gyulai Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

24.

4.2. Gyulai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

25.

4.3. Gyulai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

26.

4.4. Gyulai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

27.

4.5. Gyulai Járási Hivatal Járási Földhivatala
4.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.5.2. Földmérési Osztály
4.5.3. Békési Kirendeltség

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

28.

4.6. Gyulai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

29.

4.7. Gyulai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
4.7.1. Szeghalmi Kirendeltség

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

30.

Mindösszesen

97

31.

5. Mezőkovácsházai járás

32.

5.1. Mezőkovácsházai Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

33.

5.2. Mezőkovácsházai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

34.

5.3. Mezőkovácsházai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

35.

Mindösszesen

78

36.

6. Orosházi járás

37.

6.1. Orosházi Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
6.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

38.

6.2. Orosházi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

39.

6.3. Orosházi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

40.

6.4. Orosházi Járási Hivatal Járási Földhivatala
6.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.4.2. Földmérési Osztály
6.4.3. Mezőkovácsházai Kirendeltség

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

41.

6.5. Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

42.

6.6. Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
6.6.1. Mezőkovácsházai Kirendeltség

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

43.

Mindösszesen

126

44.

7. Sarkadi járás

45.

7.1. Sarkadi Járási Hivatal
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

46.

7.2. Sarkadi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

47.

7.3. Sarkadi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

48.

Mindösszesen

32

49.

8. Szarvasi járás

50.

8.1. Szarvasi Járási Hivatal
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

51.

8.2. Szarvasi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

52.

8.3. Szarvasi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

53.

8.4. Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala
8.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.4.2. Földmérési Osztály
8.4.3. Gyomaendrődi Kirendeltség

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

54.

8.5. Szarvasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

55.

Mindösszesen

49

56.

9. Szeghalmi járás

57.

9.1. Szeghalmi Járási Hivatal
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

58.

9.2. Szeghalmi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

59.

9.3. Szeghalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala
9.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
9.3.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

60.

9.4. Szeghalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

61.

Mindösszesen

56

5. A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

6. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2376 fő.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok
megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs és Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály

koordinációs feladatok

 

11.

10. Humánpolitikai Főosztály

humánpolitikai feladatok

 

12.

11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Pénzügyi Számviteli Osztály
11.2. Üzemeltetési Osztály
11.3. Eszköz- és Vagyongazdálkodási Osztály

– pénzügyi és számviteli feladatok
– gazdasági feladatok

 

13.

12. Informatikai Főosztály
12.1. Rendszertámogatási Osztály
12.2. Informatikai Üzemeltetési Osztály

informatikai feladatok

 

14.

13. Jogi és Perképviseleti Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

15.

14. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

16.

Mindösszesen

249

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

22

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

15

4.

2.1. Állami Főépítészi Iroda

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott állami főépítészi feladatok

5.

2.2. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

6.

2.3. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

7.

2.4. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

8.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

46

9.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

25

10.

5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti Osztály

az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok

25

11.

6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

14

12.

7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

39

13.

8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
8.4. Működést Támogató Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

22

14.

9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
9.4. Miskolci Ügyfélszolgálati Osztály
9.5. Ózdi Ügyfélszolgálati Osztály
9.6. Sátoraljaújhelyi Ügyfélszolgálati Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

98

15.

10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály I.
10.1.2. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály II.
10.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály III.
10.1.4. Ózdi Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
10.1.5. Sátoraljaújhelyi Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztály
10.2.5. Ózdi Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.2.6. Sátoraljaújhelyi Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

128

16.

11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
11.5. Szolgáltatási és Szervezési Osztály
11.6. Hatósági Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

70

17.

12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

45

18.

13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

12

19.

14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
14.5. Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály
14.6. Laboratóriumi Decentrum
14.7. Sugáregészségügyi Decentrum

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

85

20.

15. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
15.1. Mérésügyi Osztály
15.2. Műszaki Biztonsági Osztály

a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál meghatározott feladatok

24

21.

16. Közlekedési Felügyelőség
16.1. Közúti Jármű Főosztály
16.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
16.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
16.2. Útügyi Osztály
16.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

50

22.

17. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
17.1. Szakértői Osztály
17.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

45

23.

Mindösszesen

765

4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Cigándi járás

3.

1.1. Cigánd Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

4.

1.2. Cigánd Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

Mindösszesen

19

6.

2. Edelényi járás

7.

2.1. Edelényi Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

8.

2.2. Edelényi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

9.

2.3. Edelényi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

10.

2.4. Edelényi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

11.

2.5. Edelényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

12.

2.6. Edelényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

13.

Mindösszesen

126

14.

3. Encsi járás

15.

3.1. Encsi Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

16.

3.2. Encsi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

17.

3.3. Encsi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

18.

3.4. Encsi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

19.

3.5. Encsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

20.

3.6. Encsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

21.

Mindösszesen

81

22.

4. Gönci járás

23.

4.1. Gönci Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

24.

4.2. Gönci Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

25.

4.3. Gönci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

26.

Mindösszesen

31

27.

5. Kazincbarcikai járás

28.

5.1. Kazincbarcikai Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

29.

5.2. Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

30.

5.3. Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

31.

Mindösszesen

109

32.

6. Mezőcsáti járás

33.

6.1. Mezőcsáti Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

34.

6.2. Mezőcsáti Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

35.

6.3. Mezőcsáti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

36.

Mindösszesen

26

37.

7. Mezőkövesdi járás

38.

7.1. Mezőkövesdi Járási Hivatal
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

39.

7.2. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

40.

7.3. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

41.

7.4. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

42.

7.5. Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

43.

Mindösszesen

85

44.

8. Miskolci járás

45.

8.1. Miskolci Járási Hivatal
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
8.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

46.

8.2. Miskolci Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

47.

8.3. Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

48.

8.4. Miskolci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

49.

8.5. Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

50.

8.6. Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
8.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
8.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

51.

8.7. Miskolci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

52.

Mindösszesen

401

53.

9. Ózdi járás

54.

9.1. Ózdi Járási Hivatal
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
9.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

55.

9.2. Ózdi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

56.

9.3. Ózdi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

57.

9.4. Ózdi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

58.

9.5. Ózdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

59.

Mindösszesen

110

60.

10. Putnoki járás

61.

10.1. Putnoki Járási Hivatal
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

62.

10.2. Putnoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

63.

10.3. Putnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

64.

Mindösszesen

31

65.

11. Sárospataki járás

66.

11.1. Sárospataki Járási Hivatal
11.1.1. Okmányirodai Osztály
11.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

67.

11.2. Sárospataki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

68.

11.3. Sárospataki Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

69.

11.4. Sárospataki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

70.

11.5. Sárospataki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

71.

Mindösszesen

57

72.

12. Sátoraljaújhelyi járás

73.

12.1. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
12.1.1. Okmányirodai Osztály
12.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

74.

12.2. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

75.

12.3. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

76.

12.4. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

77.

Mindösszesen

58

78.

13. Szerencsi járás

79.

13.1. Szerencsi Járási Hivatal
13.1.1. Okmányirodai Osztály
13.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

80.

13.2. Szerencsi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

81.

13.3. Szerencsi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

82.

13.4. Szerencsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

83.

13.5. Szerencsi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

84.

Mindösszesen

102

85.

14. Szikszói járás

86.

14.1. Szikszói Járási Hivatal
14.1.1. Okmányirodai Osztály
14.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

87.

14.2. Szikszói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

88.

14.3. Szikszói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

89.

Mindösszesen

30

90.

15. Tiszaújvárosi járás

91.

15.1. Tiszaújvárosi Járási Hivatal
15.1.1. Okmányirodai Osztály
15.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

92.

15.2. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

93.

15.3. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

94.

15.4. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

95.

15.5. Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

96.

Mindösszesen

72

97.

16. Tokaji járás

98.

16.1. Tokaji Járási Hivatal
16.1.1. Okmányirodai Osztály
16.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

99.

16.2. Tokaji Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

100.

16.3. Tokaji Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

101.

Mindösszesen

24

5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

7. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Budapest Főváros Kormányhivatala teljes létszámkerete 4433 fő.

2. A Budapest Főváros Kormányhivatala törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Főosztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kontrolling Önálló Osztály

kabineti feladatok

 

7.

6. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

8.

7. Főigazgatói Titkárság

kabineti feladatok

 

9.

8. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

10.

9. Hatósági Főosztály
9.1. Hatósági Osztály
9.2. Okmányügyi és Igazgatási Osztály

– általános hatósági feladatok
– fővárosi hatósági feladatok

 

11.

10. Oktatási Főosztály
10.1. Közoktatás-értékelési Osztály
10.2. Hatósági Osztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

12.

11. Fővárosi Kerületi Hivatalok Koordinációs Főosztálya
11.1. Ügyfélszolgálati Osztály
11.2. Koordinációs Osztály

– koordinációs feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

13.

12. Szervezési Főosztály
12.1. Ügyviteli Osztály
12.2. Szervezési Osztály
12.3. Képzésszervezési Osztály

koordinációs feladatok

 

14.

13. Pénzügyi Főosztály
13.1. Kontrolling Osztály
13.2. Pénzforgalmi Osztály
13.3. Költségvetési Osztály
13.4. Bevételi és Elszámolási Osztály
13.5. Számviteli Osztály
13.6. Eszköz Nyilvántartási Osztály
13.7. Bérgazdálkodási Osztály
13.8. Kerületi Pénzügyi Irányítási és Felügyeleti Osztály

pénzügyi és számviteli feladatok

 

15.

14. Informatikai Főosztály
14.1. Beszerzési és Eszközgazdálkodási Osztály
14.2. Folyamatszervezési és Támogatási Osztály
14.3. Hálózatüzemeltetési Informatikai Osztály
14.4. Szerverüzemeltetési Informatikai Osztály
14.5. Felhasználói Eszközüzemeltetési Osztály

informatikai feladatok

 

16.

15. Humánpolitikai Főosztály
15.1. Humánpolitikai Osztály I.
15.2. Humánpolitikai Osztály II.
15.3. Kerületi Hivatalok Humánpolitikai Osztálya

humánpolitikai feladatok

 

17.

16. Jogi és Perképviseleti Főosztály
16.1. Jogi Felülvizsgálati Osztály
16.2. Perképviseleti Osztály I.
16.3. Perképviseleti Osztály II.

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

18.

17. Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály
17.1. Gazdasági Ellátó Osztály
17.2. Vagyongazdálkodási Osztály
17.3. Üzemeltetési Osztály I.
17.4. Üzemeltetési Osztály II.
17.5. Üzemeltetési Osztály III.

gazdasági feladatok

 

19.

18. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

20.

Mindösszesen

566

3. Budapest Főváros Kormányhivatala szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

31

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

109

4.

2.1. Állami Főépítészi Iroda

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott állami főépítészi feladatok

5.

2.2. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

6.

2.3. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

7.

2.4. Műemlékvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

8.

2.5. Országos Régészeti Hatósági Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok

9.

2.6. Örökségvédelmi Iroda
2.6.1. Nyilvántartási Osztály
2.6.2. Tudományos Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, az örökségvédelemmel összefüggő nyilvántartási, kutatási és információszolgáltatási feladatok

10.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály
3.5. Bűnmegelőzési és Jóvátételi Osztály
3.6. Koordinációs Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

85

11.

4. Földhivatal
4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.2. Földmérési és Földügyi Osztály
4.3. Szervezési és Igazgatási Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

36

12.

5. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
5.1. Szakigazgatási Koordinációs és Ügyfélszolgálati Főosztály
5.1.1. Szakigazgatási Koordinációs Osztály
5.1.2. Ügyfélszolgálati Osztály
5.1.3. Dél-budai Ügyfélszolgálati és Kistérségi Koordinációs Osztály
5.2. Pénzbeli Ellátási Főosztály
5.2.1. Pénzbeli Ellátási Osztály I.
5.2.2. Pénzbeli Ellátási Osztály II.
5.2.3. Pénzbeli Ellátási Osztály III.
5.3. Ellenőrzési Főosztály
5.3.1. Általános Ellenőrzési Osztály
5.3.2. Kifizetőhelyi Ellenőrzési Osztály
5.3.3. Munkáltatói Ellenőrzési Osztály
5.4. Nyilvántartási Főosztály
5.4.1. Jogviszony-nyilvántartási Osztály
5.4.2. TAJ Nyilvántartási Osztály
5.4.3. Adatvédelmi és Nyilvántartási Adatszolgáltatási Osztály
5.5. Szakellátási Főosztály
5.5.1. Kintlévőségeket Kezelő Osztály
5.5.2. Ellátási Gazdálkodási Osztály
5.5.3. Közgyógyellátási Osztály
5.6. Ceglédi Területi Főosztály
5.6.1. Általános Ügyviteli Osztály
5.6.2. Ellátási és Ellenőrzési Osztály
5.7. Váci Területi Főosztály
5.7.1. Általános Ügyviteli Osztály
5.7.2. Ellátási és Ellenőrzési Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

410

13.

6. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
6.1. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási és Megtérítési Főosztálya
6.1.1. Megtérítési Osztály
6.1.2. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya
6.2. Igazgatási és Szervezési Főosztály
6.2.1. Igazgatási és Központi Ügykezelési Osztály
6.2.2. Méltányossági Ellátások Osztálya
6.3. Nyugellátási Főosztály I.
6.3.1. Nyugdíjigény-elbírálási Osztály I.
6.3.2. Nyugdíjigény-elbírálási Osztály II.
6.3.3. Nyugdíjigény-elbírálási Osztály III.
6.3.4. Ceglédi Nyugdíjigény-elbírálási Osztály
6.3.5. Adategyeztetési és Ügykezelési Osztály
6.4. Nyugellátási Főosztály II.
6.4.1. Nyugdíjigény-elbírálási Osztály I.
6.4.2. Nyugdíjigény-elbírálási Osztály II.
6.4.3. Váci Nyugdíjigény-elbírálási Osztály
6.4.4. Nyugdíj Adategyeztetési Osztály
6.4.5. Nyugdíj Ügykezelési Osztály
6.5. Nyilvántartási Főosztály
6.5.1. Nyilvántartási Osztály I.
6.5.2. Nyilvántartási Osztály II.
6.5.3. Nyilvántartási Osztály III.
6.5.4. Ceglédi Nyilvántartási Osztály
6.5.5. Felszámolási Eljárások Osztálya
6.5.6. Nyilvántartási Ügykezelési és Dokumentációs Osztály
6.6. Nyugdíjellenőrzési Főosztály
6.6.1. Területi Nyugdíjellenőrzési Osztály I.
6.6.2. Területi Nyugdíjellenőrzési Osztály II.

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

451

14.

7. Munkaügyi Központ
7.1. Szervezési és Hatósági Főosztály
7.1.1. Szervezési Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.2. Foglalkoztatási Programok Főosztály
7.2.1. EU Programok Osztály
7.2.2. Pénzügyi és Számviteli Osztály
7.3. Befektetés Ösztönzési Osztály
7.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

66

15.

8. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
8.1. Munkavédelmi Felügyelőség
8.1.1. Igazgatási és Behajtási Osztály
8.1.2. Ágazatfelügyeleti Osztály
8.1.3. Területfelügyeleti Osztály
8.2. Munkaügyi Felügyelőség
8.2.1. Igazgatási, Jogi és Behajtási Osztály
8.2.2. I. Ellenőrzési Osztály
8.2.3. II. Ellenőrzési Osztály
8.2.4. Hatósági Osztály

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

89

16.

9. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
9.1. Fogyasztó-kapcsolati Osztály
9.2. Fogyasztóvédelmi Osztály

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

41

17.

10. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
10.1. Hatósági Főosztály
10.1.1. Hatósági Osztály I.
10.1.2. Hatósági Osztály II.
10.2. Hivatalvezetési és Szervezési Főosztály
10.2.1. Tisztifőorvosi Titkárság, Iktató és Irattár
10.2.2. Működést Támogató Osztály
10.3. Egészségügyi Elemzési és Statisztikai Főosztály
10.3.1. Egészségügyi Igazgatási Osztály
10.3.2. Ápolási Szakfelügyeleti Osztály
10.3.3. Védőnői Szakfelügyeleti Osztály
10.4. Közegészségügyi Főosztály
10.4.1. Élelmezés- és Táplálkozás-egészségügyi Osztály
10.4.2. Környezet-, Település, Gyermek- és Ifjúságegészségügyi Osztály
10.4.3. Kémiai Biztonsági Osztály
10.5. Epidemiológiai Főosztály
10.5.1. DDD Osztály
10.5.2. Járványügyi Osztály
10.5.3. Kórházhigiénés Osztály
10.5.4. Nemzetközi Oltóhelyi Osztály
10.5.5. Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltség
10.6. Sugáregészségügyi Decentrum
10.6.1. Sugáregészségügyi Osztály
10.6.2. Sugáregészségügyi Laboratórium
10.7. Egészségfejlesztési Főosztály
10.7.1. Egészségnevelési és Szűrési Koordinációs Osztály
10.7.2. Nemfertőző Betegségek Epidemiológiai Osztálya
10.8. Közegészségügyi Laboratóriumi Decentrum
10.8.1. Közegészségügyi Kémiai Laboratóriumi Osztály
10.8.2. Közegészségügyi Biológiai Laboratóriumi Osztály

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

175

18.

11. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
11.1. Műszaki Biztonsági Osztály
11.2. Mechanikai Hitelesítések Osztálya
11.3. Közüzemi Fogyasztásmérő Hitelesítések Osztálya
11.4. Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya
11.5. Villamosenergia-ipari Osztály

a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál meghatározott feladatok

61

19.

12. Közlekedési Felügyelőség
12.1. Közúti Jármű Főosztály
12.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
12.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
12.2. Útügyi Osztály
12.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

138

20.

13. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
13.1. Szakértői Főosztály
13.1.1. Szakértői Osztály I.
13.1.2. Szakértői Osztály II.
13.2. Ellátási Főosztály
13.2.1. Alapellátási Osztály
13.2.2. Soros ellátási Osztály
13.3. Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály
13.3.1. Foglalkozási Rehabilitációs Osztály I.
13.3.2. Foglalkozási Rehabilitációs Osztály II.

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

115

21.

Mindösszesen

1807

4. Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai és a kerületi hivatalok kerületi szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

kerületi hivatal / kerületi szakigazgatási szerv megjelölése

a kerületi hivatal / kerületi szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Budapest Főváros I. kerület

3.

1.1. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

4.

1.2. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

1.3. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
1.3.1. Építésügyi Osztály
1.3.2. Építésfelügyeleti Osztály
1.3.3. Örökségvédelmi Osztály

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

6.

Mindösszesen

69

7.

2. Budapest Főváros II. kerület

8.

2.1. Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

9.

2.2. Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

10.

2.3. Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

11.

Mindösszesen

86

12.

3. Budapest Főváros III. kerület

13.

3.1. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
3.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

14.

3.2. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

15.

3.3. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

16.

Mindösszesen

135

17.

4. Budapest Főváros IV. kerület

18.

4.1. Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
4.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

19.

4.2. Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

20.

4.3. Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

21.

Mindösszesen

101

22.

5. Budapest Főváros V. kerület

23.

5.1. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

24.

5.2. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

25.

5.3. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

26.

5.4. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
5.4.1. Építésügyi Osztály
5.4.2. Építésfelügyeleti Osztály
5.4.3. Örökségvédelmi Osztály

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

27.

Mindösszesen

112

28.

6. Budapest Főváros VI. kerület

29.

6.1. Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

30.

6.2. Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

31.

6.3. Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

32.

Mindösszesen

74

33.

7. Budapest Főváros VII. kerület

34.

7.1. Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

35.

7.2. Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

36.

Mindösszesen

51

37.

8. Budapest Főváros VIII. kerület

38.

8.1. Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
8.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

39.

8.2. Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

40.

8.3. Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

41.

Mindösszesen

78

42.

9. Budapest Főváros IX. kerület

43.

9.1. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
9.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

44.

9.2. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

45.

9.3. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi I. Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

46.

9.4. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi II. Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

47.

Mindösszesen

74

48.

10. Budapest Főváros X. kerület

49.

10.1. Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály
10.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

50.

10.2. Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

51.

10.3. Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

52.

Mindösszesen

85

53.

11. Budapest Főváros XI. kerület

54.

11.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala
11.1.1. Okmányirodai Osztály
11.1.2. Hatósági Osztály
11.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

55.

11.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

56.

11.3. Budapesti 1. Számú Földhivatal
11.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály I.
11.3.2. Ingatlan-nyilvántartási Osztály II.
11.3.3. Ingatlan-nyilvántartási Osztály III.
11.3.4. Földmérési és Földügyi Osztály
11.3.5. Ügyfélszolgálati Osztály
11.3.6. Ügyirat-kezelési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

57.

11.4. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

58.

Mindösszesen

287

59.

12. Budapest Főváros XII. kerület

60.

12.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
12.1.1. Okmányirodai Osztály
12.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

61.

12.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

62.

Mindösszesen

45

63.

13. Budapest Főváros XIII. kerület

64.

13.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala
13.1.1. Okmányirodai Osztály
13.1.2. Hatósági Osztály
13.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

65.

13.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

66.

13.3. Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

67.

Mindösszesen

73

68.

14. Budapest Főváros XIV. kerület

69.

14.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala
14.1.1. Okmányirodai Osztály
14.1.2. Hatósági Osztály
14.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

70.

14.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

71.

14.3. Budapesti 2. Számú Földhivatal
14.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály I.
14.3.2. Ingatlan-nyilvántartási Osztály II.
14.3.3. Ingatlan-nyilvántartási Osztály III.
14.3.4. Földmérési és Földügyi Osztály
14.3.5. Ügyfélszolgálati és Ügyirat-kezelési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

72.

14.4. Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

73.

Mindösszesen

237

74.

15. Budapest Főváros XV. kerület

75.

15.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala
15.1.1. Okmányirodai Osztály
15.1.2. Hatósági Osztály
15.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

76.

15.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

77.

Mindösszesen

60

78.

16. Budapest Főváros XVI. kerület

79.

16.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala
16.1.1. Okmányirodai Osztály
16.1.2. Hatósági Osztály
16.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

80.

16.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

81.

16.3. Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

82.

Mindösszesen

77

83.

17. Budapest Főváros XVII. kerület

84.

17.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala
17.1.1. Okmányirodai Osztály
17.1.2. Hatósági Osztály
17.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

85.

17.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

86.

Mindösszesen

67

87.

18. Budapest Főváros XVIII. kerület

88.

18.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala
18.1.1. Okmányirodai Osztály
18.1.2. Hatósági Osztály
18.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

89.

18.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

90.

18.3. Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

91.

Mindösszesen

78

92.

19. Budapest Főváros XIX. kerület

93.

19.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala
19.1.1. Okmányirodai Osztály
19.1.2. Hatósági Osztály
19.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

94.

19.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

95.

Mindösszesen

52

96.

20. Budapest Főváros XX. kerület

97.

20.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala
20.1.1. Okmányirodai Osztály
20.1.2. Hatósági Osztály
20.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

98.

20.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

99.

20.3. Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

100.

20.4. Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

101.

Mindösszesen

93

102.

21. Budapest Főváros XXI. kerület

103.

21.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala
21.1.1. Okmányirodai Osztály
21.1.2. Hatósági Osztály
21.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

104.

21.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

105.

21.3. Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi központjánál meghatározott feladatok

 

106.

Mindösszesen

59

107.

22. Budapest Főváros XXII. kerület

108.

22.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala
22.1.1. Okmányirodai Osztály
22.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

109.

22.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

110.

Mindösszesen

41

111.

23. Budapest Főváros XXIII. kerület

112.

23.1. Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala
23.1.1. Okmányirodai Osztály
23.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

113.

23.2. Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

114.

Mindösszesen

26

5. Budapest Főváros Kormányhivatalának szervezeti felépítése

8. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1456 fő.

2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Integrált Ügyfélszolgálati Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs és Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály

koordinációs feladatok

 

11.

10. Humánpolitikai Főosztály

humánpolitikai feladatok

 

12.

11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Költségvetési és Kontrolling Osztály
11.2. Számviteli Osztály
11.3. Bér- és Létszámgazdálkodási Osztály
11.4. Ellátási és Vagyongazdálkodási Osztály
11.5. Bevételbeszedési és Behajtási Osztály

– pénzügyi és számviteli feladatok
– gazdasági feladatok

 

13.

12. Informatikai Főosztály
12.1. Rendszerfejlesztési Osztály
12.2. Rendszerüzemeltetési Osztály

informatikai feladatok

 

14.

13. Jogi és Perképviseleti Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

15.

14. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

16.

Mindösszesen

275

3. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

14

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

12

4.

2.1. Állami Főépítészi Iroda

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott állami főépítészi feladatok

5.

2.2. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

6.

2.3. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

7.

2.4. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

8.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

23

9.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.2. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály
4.3. Növényvédelmi Osztály
4.4. Növény-egészségügyi Határállomás és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

38

10.

5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

13

11.

6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

36

12.

7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési és Térinformatikai Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

18

13.

8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
8.4. Szentesi Ügyfélszolgálati Irodai Osztály
8.5. Hódmezővásárhelyi Ügyfélszolgálati Irodai Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

55

14.

9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási Osztály
9.1.2. Igényelbírálási és Adategyeztetési
Osztály I.
9.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési
Osztály II.
9.1.4. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.3. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

72

15.

10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
10.6. Szolgáltatási Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

42

16.

11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

13

17.

12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

11

18.

13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Igazgatási és Hatósági Osztály
13.5. Sugáregészségügyi Decentrum
13.6. Laboratóriumi Decentrum

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

64

19.

14. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
14.1. Mérésügyi Osztály
14.2. Műszaki Biztonsági Osztály

a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál meghatározott feladatok

24

20.

15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű és Útügyi Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Osztály
15.1.2. Útügyi Osztály
15.2. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

44

21.

16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

36

22.

Mindösszesen

515

4. A Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Csongrádi járás

3.

1.1. Csongrádi Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

4.

1.2. Csongrádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

1.3. Csongrádi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

6.

1.4. Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

7.

1.5. Csongrádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

8.

Mindösszesen

39

9.

2. Hódmezővásárhelyi járás

10.

2.1. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

11.

2.2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

12.

2.3. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

13.

2.4. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

14.

2.5. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

15.

2.6. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

16.

2.7. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

17.

Mindösszesen

99

18.

3. Kisteleki járás

19.

3.1. Kisteleki Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

20.

3.2. Kisteleki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

21.

3.3. Kisteleki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

22.

3.4. Kisteleki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

23.

Mindösszesen

36,5

24.

4. Makói járás

25.

4.1. Makói Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

26.

4.2. Makói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

27.

4.3. Makói Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

28.

4.4. Makói Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

29.

4.5. Makói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

30.

Mindösszesen

73,5

31.

5. Mórahalmi járás

32.

5.1. Mórahalmi Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

33.

5.2. Mórahalmi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

34.

5.3. Mórahalmi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

35.

5.4. Mórahalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

36.

Mindösszesen

37

37.

6. Szegedi járás

38.

6.1. Szegedi Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

39.

6.2. Szegedi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

40.

6.3. Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

41.

6.4. Szegedi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

42.

6.5. Szegedi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

43.

6.6. Szegedi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
6.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
6.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

44.

6.7. Szegedi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

45.

Mindösszesen

300

46.

7. Szentesi járás

47.

7.1. Szentesi Járási Hivatal
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

48.

7.2. Szentesi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

49.

7.3. Szentesi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

50.

7.4. Szentesi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

51.

7.5. Szentesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

52.

7.6. Szentesi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

53.

Mindösszesen

81

5. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

9. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1343 fő.

2. A Fejér Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Általános Igazgatási Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs és Szervezési Osztály
9.2. Humánpolitikai Osztály

– koordinációs feladatok
– humánpolitikai feladatok

 

11.

10. Pénzügyi Főosztály
10.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.2. Gazdálkodási és Üzemeltetési Osztály

– pénzügyi és számviteli feladatok
– gazdasági feladatok

 

12.

11. Informatikai Főosztály
11.1. Rendszertámogatási Osztály
11.2. Informatikai Üzemeltetési Osztály

informatikai feladatok

 

13.

12. Jogi és Perképviseleti Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

14.

13. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

15.

Mindösszesen

156

3. A Fejér Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

16

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

14

4.

2.1. Állami Főépítészi Iroda

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott állami főépítészi feladatok

5.

2.2. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

6.

2.3. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

7.

2.4. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

8.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

29

9.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

40

10.

5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

12

11.

6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

29

12.

7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

27

13.

8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

49

14.

9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási Osztály I.
9.1.2. Igényelbírálási Osztály II.
9.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

70

15.

10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

41

16.

11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

33

17.

12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

13

18.

13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
13.5. Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály
13.6. Laboratóriumi Decentrum

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

29

19.

14. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
14.1. Mérésügyi Osztály
14.2. Műszaki Biztonsági Osztály

a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál meghatározott feladatok

27

20.

15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

43

21.

16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

20

22.

Mindösszesen

492

4. A Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Bicskei járás

3.

1.1. Bicskei Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

4.

1.2. Bicskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

1.3. Bicskei Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

6.

1.4. Bicskei Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

7.

1.5. Bicskei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

8.

Mindösszesen

61

9.

2. Dunaújvárosi járás

10.

2.1. Dunaújvárosi Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

11.

2.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

12.

2.3. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

13.

2.4. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

14.

2.5. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

15.

2.6. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

16.

2.7. Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

17.

Mindösszesen

161

18.

3. Enyingi járás

19.

3.1. Enyingi Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

20.

3.2. Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

21.

3.3. Enyingi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

22.

Mindösszesen

24

23.

4. Gárdonyi járás

24.

4.1. Gárdonyi Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

25.

4.2. Gárdonyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

26.

4.3. Gárdonyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

27.

Mindösszesen

34

28.

5. Martonvásári járás

29.

5.1. Martonvásári Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

30.

5.2. Martonvásári Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

31.

5.3. Martonvásári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

32.

Mindösszesen

35

33.

6. Móri járás

34.

6.1. Móri Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

35.

6.2. Móri Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

36.

6.3. Móri Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

37.

6.4. Móri Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

38.

6.5. Móri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

39.

6.6. Móri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

40.

Mindösszesen

68

41.

7. Polgárdi járás

42.

7.1. Polgárdi Járási Hivatal
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

43.

7.2. Polgárdi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

44.

7.3. Polgárdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

45.

Mindösszesen

27

46.

8. Sárbogárdi járás

47.

8.1. Sárbogárdi Járási Hivatal
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

48.

8.2. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

49.

8.3. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

50.

8.4. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

51.

8.5. Sárbogárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

52.

Mindösszesen

60

53.

9. Székesfehérvári járás

54.

9.1. Székesfehérvári Járási Hivatal
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
9.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

55.

9.2. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

56.

9.3. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

57.

9.4. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

58.

9.5. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

59.

9.6. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
9.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
9.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

60.

9.7. Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

61.

Mindösszesen

225

5. A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

10. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1408 fő.

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Általános Igazgatási Osztály
7.2. Jogi és Perképviseleti Osztály
7.3. Ügyfélszolgálati Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok
– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály
8.1. Hatósági és Ellenőrzési Osztály
8.2. Köznevelési és Tervezési Osztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs és Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály

koordinációs feladatok

 

11.

10. Humánpolitikai Főosztály

humánpolitikai feladatok

 

12.

11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Pénzügyi Osztály
11.2. Számviteli Osztály
11.3. Üzemeltetési és Műszaki Osztály
11.4. Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály

– pénzügyi és számviteli feladatok
– gazdasági feladatok

 

13.

12. Informatikai Főosztály

informatikai feladatok

 

14.

13. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

15.

Mindösszesen:

192

3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály
1.3. Hivatásos Gondnoki Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

24

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

14

4.

2.1. Állami Főépítészi Iroda

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott állami főépítészi feladatok

5.

2.2. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

6.

2.3. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

7.

2.4. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

8.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

27

9.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

29

10.

5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

12

11.

6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály
6.5. Mikrobiológiai Laboratórium

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

31

12.

7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

15

13.

8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

61

14.

9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási és Adategyeztetési
Osztály I.
9.1.2. Igényelbírálási és Adategyeztetési
Osztály II.
9.1.3. Soproni Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Soproni Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
9.2.5. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

79

15.

10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály
10.6. Szolgáltatási Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

33

16.

11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

22

17.

12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

16

18.

13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
13.5. Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály
13.6. Laboratóriumi Decentrum
13.7. Sugáregészségügyi Decentrum

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

69

19.

14. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
14.1. Győri Mérésügyi Osztály
14.2. Győri Műszaki Biztonsági Osztály
14.3. Szombathelyi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
14.4. Nagykanizsai Mérésügyi Osztály

a mérésügyi és műszaki biztonsági szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

27

20.

15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

50

21.

16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

20

22.

Mindösszesen

529

4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Csornai járás

3.

1.1. Csornai Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

4.

1.2. Csornai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

1.3. Csornai Járási Hivatal Járási Földhivatala
1.3.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
1.3.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

6.

1.4. Csornai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

7.

1.5. Csornai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

8.

1.6. Csornai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

9.

Mindösszesen

85

10.

2. Győri járás

11.

2.1. Győri Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

12.

2.2. Győri Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

13.

2.3. Győri Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

14.

2.4. Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
2.4.2. Földmérési Osztály
2.4.3. Téti Kirendeltség

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

15.

2.5. Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

16.

2.6. Győri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
2.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

17.

2.7. Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

18.

Mindösszesen

256

19.

3. Kapuvári járás

20.

3.1. Kapuvári Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

21.

3.2. Kapuvári Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

22.

3.4. Kapuvári Járási Hivatal Járási Földhivatala
3.4.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
3.4.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

23.

3.5. Kapuvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

24.

Mindösszesen

44

25.

4. Mosonmagyaróvári járás

26.

4.1. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
4.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

27.

4.2. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

28.

4.3. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

29.

4.4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Földhivatala
4.4.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
4.4.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

30.

4.5. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

31.

4.6. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

32.

4.7. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

33.

Mindösszesen

122

34.

5. Pannonhalmi járás

35.

5.1. Pannonhalmi Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

36.

5.2. Pannonhalmi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

37.

Mindösszesen

18

38.

6. Soproni járás

39.

6.1. Soproni Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
6.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

40.

6.2. Soproni Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

41.

6.3. Soproni Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

42.

6.4. Soproni Járási Hivatal Járási Földhivatala
6.4.1. Ingatlan-nyilvántartási és Földügyi Osztály
6.4.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

43.

6.5. Soproni Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

44.

6.6. Soproni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

45.

6.7. Soproni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

46.

Mindösszesen

145

47.

7. Téti járás

48.

7.1. Téti Járási Hivatal
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

49.

7.2. Téti Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

50.

Mindösszesen

17

5. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése:

11. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1762 fő.

2. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs és Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály

koordinációs feladatok

 

11.

10. Humánpolitikai Főosztály

humánpolitikai feladatok

 

12.

11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Bérgazdálkodási Osztály
11.2. Üzemeltetési Osztály
11.3. Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály
11.4. Pénzügyi Számviteli Osztály

– pénzügyi és számviteli feladatok
– gazdasági feladatok

 

13.

12. Informatikai Főosztály

informatikai feladatok

 

14.

13. Jogi és Perképviseleti Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

15.

14. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

16.

Mindösszesen:

219

3. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

23

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

18

4.

2.1. Állami Főépítészi Iroda

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott állami főépítészi feladatok

5.

2.2. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

6.

2.3. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

7.

2.4. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

8.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

32

9.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

34

10.

5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti Osztály

az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok

30

11.

6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

12

12.

7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

22

13.

8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
8.4. Működést Támogató Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

19

14.

9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

65

15.

10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási Osztály I.
10.1.2. Igényelbírálási Osztály II.
10.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály
10.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

93

16.

11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

45

17.

12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

44

18.

13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

14

19.

14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Intézetvezetési, Egészségügyi Statisztikai és Elemzési Osztály
14.5. Sugáregészségügyi Decentrum

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

35

20.

15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

53

21.

16. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
16.1. Mérésügyi Osztály
16.2. Műszaki Biztonsági Osztály

a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnál meghatározott feladatok

26

22.

17. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
17.1. Szakértői Osztály
17.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

37

23.

Mindösszesen

602

4. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Balmazújvárosi járás

3.

1.1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály
1.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

4.

1.2. Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

1.3. Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

6.

1.4. Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

7.

Mindösszesen

52

8.

2. Berettyóújfalui járás

9.

2.1. Berettyóújfalui Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

10.

2.2. Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

11.

2.3. Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

12.

2.4. Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.4.2. Földmérési Osztály
2.4.3. Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

13.

2.5. Berettyóújfalui Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

14.

2.6. Berettyóújfalui Járási Hivatal II. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

15.

2.7. Berettyóújfalui Járási Hivatal III. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

16.

2.8. Berettyóújfalui Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

17.

Mindösszesen

114

18.

3. Debreceni járás

19.

3.1. Debreceni Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály
3.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

20.

3.2. Debreceni Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

21.

3.3. Debreceni Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

22.

3.4. Debreceni Járási Hivatal Járási Földhivatala
3.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.4.2. Földmérési Osztály
3.4.3. Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

23.

3.5. Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

24.

3.6. Debreceni Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

25.

3.7. Debreceni Járási Hivatal II. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

26.

3.8. Debreceni Járási Hivatal III. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

27.

3.9. Debreceni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

28.

Mindösszesen

313

29.

4. Derecskei járás

30.

4.1. Derecskei Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
4.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

31.

4.2. Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

32.

4.3. Derecskei Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

33.

Mindösszesen

69

34.

5. Hajdúböszörményi járás

35.

5.1. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

36.

5.2. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

37.

5.3. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

38.

5.4. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatala
5.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.4.2. Földmérési Osztály
5.4.3. Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

39.

5.5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

40.

5.6. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

41.

5.7. Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

42.

Mindösszesen

102

43.

6. Hajdúhadházi járás

44.

6.1. Hajdúhadházi Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály
6.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

45.

6.2. Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

46.

6.3. Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

47.

Mindösszesen

31

48.

7. Hajdúnánási járás

49.

7.1. Hajdúnánási Járási Hivatal
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

50.

7.2. Hajdúnánási Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

51.

7.3. Hajdúnánási Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

52.

7.4. Hajdúnánási Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

53.

7.5. Hajdúnánási Járási Hivatal II. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

54.

Mindösszesen

56

55.

8. Hajdúszoboszlói járás

56.

8.1. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály
8.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

57.

8.2. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

58.

8.3. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Földhivatala
8.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.3.2. Földmérési Osztály
8.3.3. Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

59.

8.4. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

60.

8.5. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

61.

8.6. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

62.

Mindösszesen:

79

63.

9. Nyíradonyi járás

64.

9.1. Nyíradonyi Járási Hivatal
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály
9.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

65.

9.2. Nyíradonyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

66.

Mindösszesen:

47

67.

10. Püspökladányi járás

68.

10.1. Püspökladányi Járási Hivatal
10.1.1. Okmányirodai Osztály
10.1.2. Hatósági Osztály
10.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

69.

10.2. Püspökladányi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

70.

10.3. Püspökladányi Járási Hivatal Járási Földhivatala
10.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
10.3.2. Földmérési Osztály
10.3.3. Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

71.

10.4. Püspökladányi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

72.

10.5. Püspökladányi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

73.

Mindösszesen:

78

5. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése:

12. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Heves Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1163 fő.

2. A Heves Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Hatósági Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Humánpolitikai és Szervezési Osztály

– koordinációs feladatok
– humánpolitikai feladatok

 

11.

10. Pénzügyi Főosztály
10.1. Pénzügyi Osztály
10.2. Számviteli és Költségvetési Osztály
10.3. Vagyongazdálkodási és Beszerzési Osztály
10.4. Műszaki Üzemeltetési Osztály

– pénzügyi és számviteli feladatok
– gazdasági feladatok

 

12.

11. Informatikai Főosztály

– informatikai feladatok

 

13.

12. Jogi és Perképviseleti Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

14.

13. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

15.

Mindösszesen:

161

3. A Heves Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

25

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

7

4.

2.1. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

5.

2.2. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

6.

2.3. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

7.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

20

8.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

19

9.

5. Erdészeti Igazgatóság
5.1. Pályázatkezelési és Támogatási Osztály
5.2. Erdőtervezési Osztály
5.3. Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály
5.4. Nyilvántartási és Térképészeti Osztály

az erdészeti igazgatóságnál meghatározott feladatok

33

10.

6. Földművelésügyi Igazgatóság
6.1. Földművelésügyi Osztály
6.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

13

11.

7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
7.1. Élelmiszer-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
7.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
7.3. Járványügyi Osztály
7.4. Állatvédelmi Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

15

12.

8. Földhivatal
8.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
8.2. Földmérési Osztály
8.3. Földügyi Osztály
8.4. Működést Támogató Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

18

13.

9. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
9.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
9.2. Nyilvántartási Osztály
9.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
9.4. Ügyfélszolgálati Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

47

14.

10. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10.1. Nyugellátási Főosztály
10.1.1. Igényelbírálási Osztály
10.1.2. Igényelbírálási és Ügyfélszolgálati Osztály
10.1.3. Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály
10.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
10.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
10.2.2. Ellenőrzési Osztály
10.2.3. Nyilvántartási Osztály I.
10.2.4. Nyilvántartási Osztály II.
10.2.5. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

68

15.

11. Munkaügyi Központ
11.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
11.2. Befektetés Ösztönzési Osztály
11.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
11.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
11.5. Szervezési és Hatósági Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

35

16.

12. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
12.1. Munkavédelmi Felügyelőség
12.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

26

17.

13. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

13

18.

14. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
14.1. Egészségfejlesztési Osztály
14.2. Közegészségügyi Osztály
14.3. Járványügyi Osztály
14.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
14.5. Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

23

19.

15. Közlekedési Felügyelőség
15.1. Közúti Jármű Főosztály
15.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
15.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
15.2. Útügyi Osztály
15.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

35

20.

16. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
16.1. Szakértői Osztály
16.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

22

21.

Mindösszesen

419

4. A Heves Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Bélapátfalvai járás

3.

1.1. Bélapátfalvai Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

4.

1.2. Bélapátfalvai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

Mindösszesen

17

6.

2. Egri járás

7.

2.1. Egri Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

8.

2.2. Egri Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

9.

2.3. Egri Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
2.3.1. Állat-egészségügyi és Élelmiszerellenőrző Osztály
2.3.2. Falugazdász Osztály

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

10.

2.4. Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

11.

2.5. Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

12.

2.6. Egri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
2.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
2.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

13.

2.7. Egri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

14.

Mindösszesen

166

15.

3. Füzesabonyi járás

16.

3.1. Füzesabonyi Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

17.

3.2. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

18.

3.3. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
3.3.1. Állat-egészségügyi és Élelmiszerellenőrző Osztály
3.3.2. Falugazdász Osztály

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

19.

3.4. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Földhivatala
3.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

20.

3.5. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

21.

3.6. Füzesabonyi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

22.

Mindösszesen

72

23.

4. Gyöngyösi járás

24.

4.1. Gyöngyösi Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály
4.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

25.

4.2. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

26.

4.3. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
4.3.1. Állat-egészségügyi és Élelmiszerellenőrző Osztály
4.3.2. Falugazdász Osztály

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

27.

4.4. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Földhivatala
4.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
4.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

28.

4.5. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

29.

4.6. Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

30.

Mindösszesen

129

31.

5. Hatvani járás

32.

5.1. Hatvani Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály
5.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

33.

5.2. Hatvani Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

34.

5.3. Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala
5.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.3.2. Földmérési és Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

35.

5.4. Hatvani Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

36.

5.5. Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

37.

Mindösszesen

98

38.

6. Hevesi járás

39.

6.1. Hevesi Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

40.

6.2. Hevesi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

41.

6.3. Hevesi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
6.3.1. Állat-egészségügyi és Élelmiszerellenőrző Osztály
6.3.2. Falugazdász Osztály

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

42.

6.4. Hevesi Járási Hivatal Járási Földhivatala
6.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

43.

6.5. Hevesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

44.

Mindösszesen

73

45.

7. Pétervásárai járás

46.

7.1. Pétervásárai Járási Hivatal
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

47.

7.2. Pétervásárai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

48.

7.3. Pétervásárai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

49.

Mindösszesen

28

5. A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése:

13. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1353 fő.

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály
6.1. Törvényességi Felügyeleti Osztály
6.2. Törvényességi Igazgatási Osztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Általános Hatósági Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok
– perképviseleti feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs és Szervezési Főosztály
9.1. Koordinációs Osztály
9.2. Szervezési Osztály

koordinációs feladatok

 

11.

10. Humánpolitikai Főosztály
10.1. Humánpolitikai Osztály I.
10.2. Humánpolitikai Osztály II.

humánpolitikai feladatok

 

12.

11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Költségvetési Osztály
11.2. Számviteli Osztály

pénzügyi és számviteli feladatok

 

13.

12. Gazdasági Főosztály
12.1. Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály
12.2. Műszaki Üzemeltetési Osztály

gazdasági feladatok

 

14.

13. Informatikai Főosztály
13.1. Üzemeltetési és Rendszertámogatási Osztály
13.2. Szolgáltatásmenedzsment Osztály

informatikai feladatok

 

15.

14. Jogi és Perképviseleti Főosztály
14.1. Jogi Osztály
14.2. Perképviseleti Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

16.

15. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

17.

Mindösszesen

208

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

14

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

8

4.

2.1. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

5.

2.2. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

6.

2.3. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

7.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.3. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

26

8.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály
4.4. Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

41

9.

5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

12

10.

6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
6.3. Járványügyi Osztály
6.4. Állatvédelmi Osztály
6.5. Koordinációs Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

35

11.

7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

16

12.

8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

54

13.

9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási Osztály I.
9.1.2. Igényelbírálási Osztály II.
9.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

67

14.

10. Munkaügyi Központ
10.1. Befektetés Ösztönzési Osztály
10.2. Foglalkoztatási Programok Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

32

15.

11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

20

16.

12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

12

17.

13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
13.5. Egészségügyi Elemzési és Támogató Osztály

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

19

18.

14. Közlekedési Felügyelőség
14.1. Közúti Jármű Főosztály
14.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
14.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
14.2. Útügyi Osztály
14.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

33

19.

15. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
15.1. Szakértői Osztály
15.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

31

20.

Mindösszesen

420

4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Jászapáti járás

3.

1.1. Jászapáti Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

4.

1.2. Jászapáti Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

Mindösszesen

30

6.

2. Jászberényi járás

7.

2.1. Jászberényi Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály
2.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

8.

2.2. Jászberényi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

9.

2.3. Jászberényi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

10.

2.4. Jászberényi Járási Hivatal Járási Földhivatala
2.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
2.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

11.

2.5. Jászberényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

12.

2.6. Jászberényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

13.

Mindösszesen

119

14.

3. Karcagi járás

15.

3.1. Karcagi Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

16.

3.2. Karcagi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

17.

3.3. Karcagi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

18.

3.4. Karcagi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

19.

3.5. Karcagi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

20.

3.6. Karcagi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

21.

3.7. Karcagi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
3.7.1. Tiszafüredi Kirendeltség

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

22.

Mindösszesen

88

23.

4. Kunhegyesi járás

24.

4.1. Kunhegyesi Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

25.

4.2. Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

26.

4.3. Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

27.

Mindösszesen

40

28.

5. Kunszentmártoni járás

29.

5.1. Kunszentmártoni Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

30.

5.2. Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

31.

5.3. Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

32.

5.4. Kunszentmártoni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

33.

Mindösszesen

54

34.

6. Mezőtúri járás

35.

6.1. Mezőtúri Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

36.

6.2. Mezőtúri Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

37.

6.3. Mezőtúri Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
6.3.1. Kunszentmártoni Kirendeltség

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

38.

6.4. Mezőtúri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

39.

6.5. Mezőtúri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
6.5.1. Kunszentmártoni Kirendeltség

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

40.

Mindösszesen

59

41.

7. Szolnoki járás

42.

7.1. Szolnoki Járási Hivatal
7.1.1. Okmányirodai Osztály
7.1.2. Hatósági Osztály
7.1.3. Működést Támogató Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

43.

7.2. Szolnoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

44.

7.3. Szolnoki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

45.

7.4. Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

46.

7.5. Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala
7.5.1. Földügyi és Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.5.2. Földmérési Osztály
7.5.3. Mezőtúri Kirendeltség

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

47.

7.6. Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
7.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
7.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

48.

7.7. Szolnoki Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

49.

Mindösszesen

218

50.

8. Tiszafüredi járás

51.

8.1. Tiszafüredi Járási Hivatal
8.1.1. Okmányirodai Osztály
8.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

52.

8.2. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

53.

8.3. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Földhivatala

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

54.

8.4. Tiszafüredi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

55.

Mindösszesen

44

56.

9. Törökszentmiklósi járás

57.

9.1. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
9.1.1. Okmányirodai Osztály
9.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

58.

9.2. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

59.

9.3. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

60.

9.4. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatala
9.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
9.4.2. Földmérési és Földügyi Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

61.

9.5. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

62.

Mindösszesen

73

5. A Jász-Nagykun-Szolnok Kormányhivatal szervezeti felépítése

14. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1002,5 fő.

2. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs és Szervezési Főosztály

– koordinációs feladatok
– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

11.

10. Humánpolitikai Főosztály

humánpolitikai feladatok

 

12.

11. Pénzügyi Főosztály
11.1. Pénzügyi Osztály
11.2. Számviteli Osztály
11.3. Üzemeltetési Osztály

– pénzügyi és számviteli feladatok
– gazdasági feladatok

 

13.

12. Informatikai Főosztály

informatikai feladatok

 

14.

13. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

15.

Mindösszesen

137

3. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

12

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

8

4.

2.1. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

5.

2.2. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

6.

2.3. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

7.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

21

8.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

21

9.

5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

10

10.

6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

21

11.

7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

10

12.

8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
8.4. Esztergomi Ügyfélszolgálati Irodai Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

42

13.

9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.1.2. Ügyfélszolgálati és Ügykezelési Osztály
9.1.3. Esztergomi Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Tatabányai Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Tatabányai Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Esztergomi Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
9.2.5. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

60

14.

10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
10.2. Befektetés Ösztönzési Osztály
10.3. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.4. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
10.5. Szervezési és Hatósági Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

31

15.

11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

23

16.

12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

11

17.

13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Igazgatási Osztály
13.5. Egészségügyi Elemzési és Működtetést Támogató Osztály

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

26

18.

14. Közlekedési Felügyelőség
14.1. Közúti Jármű Osztály
14.2. Útügyi Osztály
14.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

37

19.

15. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
15.1. Szakértői Osztály
15.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

23

20.

Mindösszesen

356

4. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Esztergomi járás

3.

1.1. Esztergomi Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

4.

1.2. Esztergomi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

1.3. Esztergomi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

6.

1.4. Esztergomi Járási Hivatal Járási Földhivatala
1.4.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
1.4.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

7.

1.5. Esztergomi Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

8.

1.6. Esztergomi Járási Hivatal II. Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

9.

1.7. Esztergomi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

10.

1.8. Esztergomi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

11.

Mindösszesen

164,5

12.

2. Kisbéri járás

13.

2.1. Kisbéri Járási Hivatal
2.1.1. Okmányirodai Osztály
2.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

14.

2.2. Kisbéri Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

15.

2.3. Kisbéri Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

16.

2.4. Kisbéri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

17.

Mindösszesen

33

18.

3. Komáromi járás

19.

3.1. Komáromi Járási Hivatal
3.1.1. Okmányirodai Osztály
3.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

20.

3.2. Komáromi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

21.

3.3. Komáromi Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

22.

3.4. Komáromi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

23.

3.5. Komáromi Járási Hivatal Járási Földhivatala
3.5.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
3.5.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

24.

3.6. Komáromi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

25.

3.7. Komáromi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

26.

Mindösszesen

82

27.

4. Oroszlányi járás

28.

4.1. Oroszlányi Járási Hivatal
4.1.1. Okmányirodai Osztály
4.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

29.

4.2. Oroszlányi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

30.

4.3. Oroszlányi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

31.

Mindösszesen

36

32.

5. Tatai járás

33.

5.1. Tatai Járási Hivatal
5.1.1. Okmányirodai Osztály
5.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

34.

5.2. Tatai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

35.

5.3 Tatai Járási Hivatal Járási Földhivatala
5.3.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
5.3.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

36.

5.4. Tatai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

37.

Mindösszesen

64

38.

6. Tatabányai járás

39.

6.1. Tatabányai Járási Hivatal
6.1.1. Okmányirodai Osztály
6.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok
– működést támogató feladatok

 

40.

6.2. Tatabányai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

41.

6.3. Tatabányai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott feladatok

 

42.

6.4. Tatabányai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál meghatározott feladatok

 

43.

6.5. Tatabányai Járási Hivatal Járási Földhivatala
6.5. 1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.5.2. Földmérési Osztály

a járási földhivatalnál meghatározott feladatok

 

44.

6.6. Tatabányai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
6.6.1. Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály
6.6.2. Munkaerő-piaci és Pénzügyi Osztály

a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél meghatározott feladatok

 

45.

6.7. Tatabányai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

a járási népegészségügyi intézetnél meghatározott feladatok

 

46.

Mindösszesen

130

5. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

15. függelék a 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás mellékletéhez

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai,

szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 849 fő.

2. A Nógrád Megyei Kormányhivatal törzshivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység / vezető megjelölése

szervezeti egység / vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

 

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

 

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

 

5.

4. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

 

6.

5. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

 

7.

6. Törvényességi Felügyeleti Főosztály

törvényességi felügyeleti feladatok

 

8.

7. Hatósági Főosztály
7.1. Általános Igazgatási Osztály
7.2. Ügyfélszolgálati Osztály

– általános hatósági feladatok
– megyei hatósági feladatok
– ügyfélszolgálati feladatok

 

9.

8. Oktatási Főosztály

oktatással kapcsolatos feladatok

 

10.

9. Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

– koordinációs feladatok
– humánpolitikai feladatok

 

11.

10. Pénzügyi Főosztály
10.1. Pénzügyi Osztály
10.2. Számviteli Osztály
10.3. Üzemeltetési Osztály

– pénzügyi és számviteli feladatok
– gazdasági feladatok

 

12.

11. Informatikai Főosztály

informatikai feladatok

 

13.

12. Jogi és Perképviseleti Osztály

– jogi feladatok
– perképviseleti feladatok

 

14.

13. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

 

15.

Mindösszesen

147

3. A Nógrád Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

szakigazgatási szerv megjelölése

szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Szociális és Gyámhivatal
1.1. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály
1.2. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

a szociális és gyámhivatalnál meghatározott feladatok

12

3.

2. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

 

7

4.

2.1. Építésügyi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésügyi hatósági feladatok

5.

2.2. Építésfelügyeleti Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatok

6.

2.3. Örökségvédelmi Osztály

az építésügyi és örökségvédelmi hivatalnál meghatározott, a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok

7.

3. Igazságügyi Szolgálat
3.1. Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
3.3. Jogi Segítségnyújtó Osztály
3.4. Áldozatsegítő Osztály

az igazságügyi szolgálatnál meghatározott feladatok

20

8.

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
4.1. Növényvédelmi és Növényi Termék Ellenőrzési Osztály
4.2. Károsító Diagnosztikai Osztály
4.3. Talajvédelmi és Agrárkörnyezet-gazdálkodási Osztály

a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál meghatározott feladatok

18

9.

5. Földművelésügyi Igazgatóság
5.1. Földművelésügyi Osztály
5.2. Vadászati és Halászati Osztály

a földművelésügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

10

10.

6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
6.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
6.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály

az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál meghatározott feladatok

16

11.

7. Földhivatal
7.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
7.2. Földmérési Osztály
7.3. Földügyi Osztály
7.4. Működést Támogató Osztály

a földhivatalnál meghatározott feladatok

13

12.

8. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
8.1. Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály
8.2. Nyilvántartási Osztály
8.3. Ellátási Gazdálkodási Osztály
8.4. Kihelyezett Osztály

az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

34

13.

9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
9.1. Nyugellátási Főosztály
9.1.1. Salgótarjáni Igényelbírálási Osztály
9.1.2. Balassagyarmati Igényelbírálási Osztály
9.1.3. Igényelbírálási és Adategyeztetési Osztály
9.2. Hatósági, Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Főosztály
9.2.1. Jogi és Igazgatási Osztály
9.2.2. Ellenőrzési Osztály
9.2.3. Nyilvántartási Osztály
9.2.4. Nyugdíjbiztosítási Alap Területi Elszámolási Osztálya

a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál meghatározott feladatok

50

14.

10. Munkaügyi Központ
10.1. Foglalkoztatási Programok Osztály
10.2. Szolgáltatási Osztály
10.3. Befektetés Ösztönzési Osztály
10.4. Pénzügyi és Számviteli Osztály
10.5. Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztály
10.6. Szervezési és Hatósági Osztály

a munkaügyi központnál meghatározott feladatok

33

15.

11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
11.1. Munkavédelmi Felügyelőség
11.2. Munkaügyi Felügyelőség

a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

19

16.

12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

a fogyasztóvédelmi felügyelőségnél meghatározott feladatok

9

17.

13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
13.1. Egészségfejlesztési Osztály
13.2. Közegészségügyi Osztály
13.3. Járványügyi Osztály
13.4. Egészségügyi Elemzési, Támogatási és Egészségügyi Igazgatási Osztály

a népegészségügyi szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

15

18.

14. Közlekedési Felügyelőség
14.1. Közúti Jármű Főosztály
14.1.1. Közúti Jármű Műszaki Osztály
14.1.2. Közúti Jármű Forgalmi Osztály
14.2. Útügyi Osztály
14.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály

a közlekedési felügyelőségnél meghatározott feladatok

32

19.

15. Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
15.1. Szakértői Osztály
15.2. Ellátási és Foglalkozási Rehabilitációs Osztály

a rehabilitációs szakigazgatási szervnél meghatározott feladatok

15

20.

Mindösszesen

303

4. A Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai és a járási hivatalok járási szakigazgatási szervei

 

A

B

C

1.

járási hivatal / járási szakigazgatási szerv megjelölése

a járási hivatal / járási szakigazgatási szerv által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Balassagyarmati járás

3.

1.1. Balassagyarmati Járási Hivatal
1.1.1. Okmányirodai Osztály
1.1.2. Hatósági Osztály

– általános hatósági feladatok
– járási hatósági feladatok
– okmányirodai feladatok
– oktatással kapcsolatos feladatok
– járási védelmi igazgatási feladatok

 

4.

1.2. Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

a járási gyámhivatalnál meghatározott feladatok

 

5.

1.3. Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala

a járási építésügyi hivatalnál meghatározott feladatok

 

6.

1.4. Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző