nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet
a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
2013-01-08
2013-01-08
0

2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet

a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 5. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. mellékletében foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (a továbbiakban: FNFT) „Polgári” és „Közös” oszlopában feltüntetett, kijelölt kategóriájú frekvenciasávokra és az ezekben a frekvenciasávokban meghatározott rádióalkalmazásokra,

b) a frekvenciasávok felhasználási szabályaira, beleértve a rádiórendszerek frekvenciagazdálkodási követelményeit, a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőit, valamint frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételeket,

c) frekvenciát rádiótávközlési, rádiócsillagászati célból igénylő, használó, magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést gyártó, forgalomba hozó vagy forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre, továbbá

d) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: polgári frekvenciagazdálkodó hatóság)

terjed ki.

(2) Az R. alapján kijelölt frekvenciát használó és a nemzetközi forgalomban részt vevő tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálat, légi mozgószolgálat, rádiónavigáció szolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas légi mozgószolgálat és műholdas rádiónavigáció szolgálat rádióalkalmazásaira, valamint az ultraszéles sávú (a továbbiakban: UWB) technológiát használó berendezésekre – frekvenciasávtól függetlenül – a 8. §-ban meghatározott feltételek érvényesek.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a műsorszórási célú frekvenciák frekvenciaelosztási módjára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó telephelyűek lehetnek;

2. anyagérzékelő eszköz: a rádiómeghatározás alkalmazását lehetővé tevő eszköz, amelyet egy anyagszerkezetben található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy anyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

3. átlagos EIRP: a jelcsomagátvitel során mért legnagyobb EIRP, amennyiben létezik adóteljesítmény-szabályozás;

4. átlagos EIRP-sűrűség: az átlagos teljesítmény adott felbontási sávszélességgel, négyzetes középérték (RMS) érzékelővel mérve, és adott időtartamon átlagolva;

5. beltér: épületek vagy helyek belső tere, ahol az árnyékolás általában biztosítja a szükséges mértékű csillapítást ahhoz, hogy a többi állomást megvédje a káros zavarástól, illetve elősegítse a más rádiószolgálatokkal történő megosztást;

6. blokkgazdálkodás: frekvenciablokk felhasználásának frekvenciakijelölésben megadott feltételek között szabadon történő tervezése;

7. csúcs EIRP-sűrűség: a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélességen belül előforduló legmagasabb adásszint; ha az értéket x MHz sávszélességen mérik, akkor ezt a szintet 20lg(50/x) dB tényezővel kell csökkenteni;

8. D-, K- és G-rendszer: az ITU-R BT.470-7 Ajánlásban meghatározott jellemzőkkel rendelkező analóg televízió-rendszerek;

9. duplex frekvencia: frekvenciapár, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján adási és vételi üzemmód lehetséges egyidejűleg;

10. effektív kisugárzott teljesítmény (ERP) (egy adott irányban): az antennára juttatott teljesítmény és az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott adott irányú nyereségének szorzata;

11. építőanyag-vizsgálat (BMA): az elektromágneses mezőben fellépő torzulást érzékelő olyan eszköz alkalmazása, amelyet egy épület szerkezetében található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy építőanyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

12. fedélzeti adó-vevő bázisállomás (fedélzeti BTS): a légijármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás, amely a GSM 1800 MCA rendszerek használatát támogatja;

13. fix állomás: a mozgószolgálat olyan állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem egyéb központi feladatot nem lát el;

14. frekvenciakiosztási terv: a rádióalkalmazásra vonatkozó frekvenciasáv-használati, illetve csatornaelrendezési terv, amelyet nemzetközi vonatkozásban az arra illetékes értekezlet, nemzeti vonatkozásban a magyar frekvenciagazdálkodó hatóságok fogadnak el;

15. gépjármű: olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes, legalább négykerekű, teljes, befejezett vagy nem teljes jármű, melynek legnagyobb tervezett sebessége meghaladja a 25 km/órát, beleértve annak pótkocsiját, amely önálló hajtással nem rendelkező kerekes jármű, és amelyet arra terveztek, gyártottak, hogy gépjármű vontassa;

16. gyűjtőállomás: az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál;

17. hálózati vezérlő egység (NCU): a légijárműveken elhelyezendő berendezés, amely a mobil vételi frekvenciasávban a zajszint növelésével biztosítja, hogy a 2. melléklet I. fejezet 13. pont 13.1. táblázatában felsorolt földi telepítésű elektronikus mobilhírközlő rendszerek által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten;

18. hatósági frekvenciajegyzék: frekvenciakiosztási terv alapján készült frekvenciakijelölési terv, jegyzék, amelyet a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után internetes honlapján tesz közzé;

19. kis teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás (LEST): a 10,7–12,75 GHz vagy a 19,7–20,2 GHz frekvenciasávban (űr–Föld irány) és a 14–14,25 GHz vagy a 29,5–30 GHz frekvenciasávban (Föld–űr irány) műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosító olyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nem nagyobb, mint 34 dBW;

20. kitöltési tényező: annak a bármely egyórás időtartamon belüli időnek a százalékban kifejezett aránya, amely alatt a rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van;

21. közös használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult vagy engedélyes által azonos területen, tetszőleges (megosztás nélküli) időben, a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia, amelynek felhasználói forgalmi viszonyait a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság nem szabályozza;

22. levegőbe sugárzott jel: az ultraszéles sávú technológia egyedi alkalmazásai által kibocsátott jelek azon része, amelyet nem nyel el az árnyékolás vagy a vizsgálat tárgyát képező anyag;

23. maximális EIRP-sűrűség: a meghatározott tartomány bármely frekvenciáján tetszőleges irányban mért legmagasabb jelerősség;

24. megosztott használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult vagy engedélyes által azonos területen, de különböző időben, a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

25. mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférési (MWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben mozgó felhasználói állomás is lehet;

26. nagy teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás (HEST): a 10,7–12,75 GHz vagy a 19,7–20,2 GHz frekvenciasávban (űr–Föld irány) és a 14–14,25 GHz vagy a 29,5–30 GHz frekvenciasávban (Föld–űr irány) műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosító olyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nagyobb 34 dBW-nál, de nem lépi túl a 60 dBW értéket;

27. nomadikus vezetéknélküli hozzáférési (NWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó és változó telephelyűek lehetnek;

28. szimplex frekvencia: olyan frekvencia, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján egyidejűleg csak egyirányú összeköttetés valósulhat meg (vagy adási vagy vételi üzemmód);

29. vasúti jármű: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, az 1192/2003/EK bizottsági rendelettel, az 1304/2007/EK bizottsági rendelettel és a 219/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés 4. pontja szerinti jármű;

30. versenyeztetési eljárás: frekvenciahasználati jogosultság elosztására irányuló árverési vagy pályázati eljárás.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakat – a megosztás kivételével – az R. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) szerint kell értelmezni.

3. Frekvenciasávok felhasználási szabályai

3. § (1) A rádiórendszerek összehangolt működését biztosító frekvenciagazdálkodási követelmények az alábbiak:

a) csatornaosztás, csatornaképzési szabály, védősáv;

b) adásmód, moduláció, hozzáférés módja;

c) kisugárzott jel polarizációja és jellemzőinek határértéke;

d) a jel vételéhez szükséges minimális térerősség vagy bemenőjel; vagy

e) zavarvédelmi kritériumok.

(2) A rádióberendezés – az Eht. 80. § (2) bekezdése szerinti alapvető követelmény teljesítéséhez szükséges – frekvenciagazdálkodási jellemzői az alábbiak:

a) adójellemzők: frekvenciaeltérés, frekvenciastabilitás, teljesítmény, szomszédoscsatorna-teljesítmény, mellékhullám-sugárzás, intermodulációs csillapítás, feléledési idő, tranziens viselkedés, moduláció pontossága, kitöltési tényező;

b) vevőjellemzők: legnagyobb használható érzékenység, azonoscsatorna-szelektivitás, szomszédoscsatorna- szelektivitás, mellékhullám-szelektivitás, intermodulációs szelektivitás, lefulladás vagy érzékenységcsökkenés, mellékhullám-sugárzás, többutas érzékenység;

c) antennajellemzők: nyereség, iránypontosság, keresztpolarizációs csillapítás, karakterisztika, aktív antenna mellékhullám-sugárzása.

(3) A frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba sorolhatóak:

a) egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítés;

b) a frekvenciaelosztás módja (érkezési sorrend, versenyeztetési eljárás);

c) a rádióalkalmazás célja;

d) elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának lehetősége;

e) a rádióalkalmazás távközlési jellemzői;

f) frekvenciakiosztási tervek;

g) blokkgazdálkodás és szabályai;

h) a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások, korlátozások;

i) a frekvenciasáv, illetve a rádióalkalmazás harmonizáltsága;

j) a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései;

k) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének preferenciái;

l) a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházásának esetleges lehetőségei, feltételei;

m) a haszonbérbe adás esetleges lehetősége, feltételei; vagy

n) a rádióberendezésre vonatkozó – az Eht. 80. § (3) bekezdése szerinti – egyes alapvető követelmények.

4. Szabályozási rendszer

4. § A frekvenciasávokhoz rendelt rádióalkalmazásokat, az egyes frekvenciasávok általános felhasználási szabályait az 1. mellékletben foglalt Rádióalkalmazási Táblázat (a továbbiakban: RAT), a rádiórendszerek részletes frekvenciagazdálkodási követelményeit és a sávhasználati feltételeket a 2., 3., 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza.

5. § A RAT A–C oszlopa tartalmazza:

a) az FNFT vonatkozó nemzeti lábjegyzeteinek számaival együtt azokat a frekvenciasávokat, amelyekben az FNFT alapján meghatározott polgári célra használható rádióalkalmazások állomásainak telepítésére, üzemben tartására frekvenciahasználati jog

aa) szerezhető (jelölése: K), vagy

ab) nem szerezhető, de korlátozott használattal még megengedett a rádióalkalmazás állomásainak üzemben tartása (jelölése: Ü);

b) a frekvenciasávokhoz tartozó elsődleges vagy másodlagos rádiószolgálatokat, valamint azok keretében polgári célra használható rádióalkalmazásokat, rádióalkalmazás-csoportokat az FNFT nemzeti felosztása alapján, a rádiószolgálati sávhatárokhoz igazodóan;

c) a rádiószolgálathoz nem rendelt, illetve harmadlagos jelleggel működtethető rádióalkalmazásokat, rádióalkalmazás-csoportokat;

d) a rádióalkalmazás-csoporthoz tartozó jellegzetes rádióalkalmazásokat a mező jobb oldalára tömörítve, amelyekre a rádióalkalmazás-csoportra vonatkozó szabályokon túlmenően különös szabályok is vonatkozhatnak.

6. § (1) A RAT sávhasználati szabályokat tartalmazó D és E oszlopa meghatározza az egyes rádióalkalmazásokra, rádióalkalmazás-csoportokra vonatkozó, a 3. §-ban felsorolt, kötelező frekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket az alábbi módon:

a) nemzetközi és hazai szabályozó és szabványügyi szervezetek dokumentumaira való hivatkozással, ha azok tartalmazzák azokat a frekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket, amelyek teljesítése kötelező – a (2) bekezdésben hivatkozott szabványok kivételével – a rádiórendszerek és rádióberendezések üzemben tartásához;

b) az állandóhelyű és a földi mozgószolgálatra vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentumokra való hivatkozással, amelyek országonkénti és frekvenciasávonkénti felsorolását a 3. melléklet tartalmazza;

c) speciális hazai frekvenciagazdálkodási követelmények és sávhasználati feltételek megadásával – szükség szerint a 2. mellékletben részletezetten –, amelyek az a) és a b) pont szerinti dokumentumokra történő hivatkozással nem rendelhetők el.

(2) A dokumentumok között a RAT megadja azokat a nem kötelezően alkalmazandó nemzeti és európai szabványokat, amelyek útmutatást adnak az alkalmazható rádióberendezések és rádiórendszerek műszaki jellemzőiről. A 3. § (2) bekezdés szerinti alapvető frekvenciagazdálkodási jellemzők határértékei a harmonizált szabványokban találhatók. A hivatkozott harmonizált szabványokban, illetve e szabványok részeiben meghatározott műszaki jellemzők teljesítése esetében a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság vélelmezi, hogy a rádióberendezés megfelel az Eht. 80. § (2)–(3) bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeknek.

(3) E rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését a 8. melléklet, a hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 9. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Amennyiben az adott frekvenciasávra vonatkozó felhasználási szabályok másként nem rendelkeznek:

a) az adott frekvenciasávban a frekvenciaigény kielégítése a kérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretében történik;

b) az adott frekvenciasávban a csak vételre szolgáló állomások – kivéve az állandóhelyű és mozgószolgálati állomásokat – az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek;

c) az adott frekvenciasávban elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható;

d) az adott frekvenciasávban a frekvenciahasználati jogosultság, a frekvenciakijelölés és a rádióengedély nem ruházható át.

(2) Amennyiben a RAT sávhasználati szabályokat tartalmazó D és E oszlopában az adott rádióalkalmazásra vonatkozó mező kitöltetlen, akkor az (1) bekezdésben meghatározottakon túl e rendelet – a gyártó, illetve a forgalomba hozó által meghatározott műszaki jellemzőkön, valamint a Nemzetközi Rádiószabályzat és a nemzetközi szakmai szervezetek által esetleg meghatározottakon túl – nem ír elő további követelményeket.

(3) A rádióberendezés forgalomba hozatali szándékát – a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló jogszabály szerint – a polgári frekvenciagazdálkodó hatóságnál be kell jelenteni, kivéve, ha a rádióberendezés harmonizált frekvenciát vagy frekvenciasávot használ. A harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Egy adott rádiószolgálat számára felosztott frekvenciasávban egy rádióalkalmazás állomása számára frekvenciahasználati jogot csak olyan frekvencián lehet szerezni, amely az állomás számára kijelölt frekvenciasáv szélességét figyelembe véve nem okoz káros zavarást a közvetlenül szomszédos frekvenciasávokban felosztott rádiószolgálatok rádióalkalmazásainak.

8. § (1) A tengeri mozgószolgálat és a műholdas tengeri mozgószolgálat fedélzeti és helyhez kötött állomásaiban – Magyarország határain kívüli használat esetében – alkalmazott rádióberendezéseknek teljesíteniük kell az 5. mellékletben meghatározott, az Eht. 80. § (3) bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeket.

(2) A nemzetközi forgalomban részt vevő tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálat, légi mozgószolgálat, rádiónavigáció szolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas légi mozgószolgálat és műholdas rádiónavigáció szolgálat állomásai részére kiadott rádióengedélyeknek meg kell felelniük a 6. mellékletben felsorolt nemzetközi megállapodásoknak.

(3) Az UWB technológiát használó berendezésekre vonatkozó sávhasználati szabályokat a 2. melléklet VI. fejezete tartalmazza, amely táblázatának B és C oszlopára is alkalmazandóak a 6. § (1) és (2) bekezdés rendelkezései.

5. Versenyeztetési eljárás vagy átruházás során szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) A 7. mellékletben szereplő frekvenciasávok frekvenciahasználati jogosultsága, illetve joga a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság jóváhagyása és e jogszabályban rögzített feltételek teljesítése esetén átruházható. Amennyiben sávfelhasználási szabály másként nem rendelkezik, a versenyeztetési eljárás során kiírt és elnyert frekvenciablokkok, illetve felhasználói blokkok frekvenciahasználati jogosultsága, illetve joga mind területileg, mind frekvenciában csak egészben ruházható át.

(2) A 7. mellékletben szereplő frekvenciasávok frekvenciahasználati jogosultsága, illetve joga akkor ruházható át, ha a frekvenciahasználati jogosultságot, illetve jogot szerző fél teljesíti a frekvenciahasználati jogosultság eredeti szerzésének valamennyi, vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságot megállapító határozatban, frekvenciakijelölésben, rádió-engedélyben rögzített feltételét.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 7/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

11. § (1) Ez a rendelet

1. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

5. a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. június 17-i 98/516/EK bizottsági határozatnak,

6. az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat is beleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember 3-i 98/533/EK bizottsági határozatnak,

7. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/542/EK bizottsági határozatnak,

8. a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokra vonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/543/EK bizottsági határozatnak,

9. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/574/EK bizottság határozatnak,

10. a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomások csatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/575/EK bizottsági határozatnak,

11. az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember 16-i 98/578/EK bizottsági határozatnak,

12. az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. november 30-i 98/734/EK bizottsági határozatnak,

13. az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1999. április 23-i 1999/310/EK bizottsági határozatnak,

14. az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat) szóló 1999. július 7-i 1999/498/EK bizottsági határozatnak,

15. a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobil állomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1999. július 7-i 1999/511/EK bizottsági határozatnak,

16. a rádióberendezések, a távközlési végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról szóló 2000. április 6-i 2000/299/EK bizottsági határozat 1. cikk (1) bekezdésének,

17. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,

18. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,

19. az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

20. a nem-SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról szóló 2003. szeptember 4-i 2004/71/EK bizottsági határozatnak,

21. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak,

22. a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak,

23. az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról szóló 2005. január 25-i 2005/53/EK bizottsági határozatnak,

24. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005. július 11-i 2005/513/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2007/90/EK bizottsági határozatnak,

25. az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről szóló 2005. augusztus 29-i 2005/631/EK bizottsági határozatnak,

26. a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005. december 20-i 2005/928/EK bizottsági határozatnak,

27. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EU bizottsági határozatnak, valamint 2011/829/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

28. a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági határozatnak,

29. a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak,

30. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007. február 21-i 2007/131/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2009/343/EK bizottsági határozatnak,

31. a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak,

32. a 3400–3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozatnak,

33. a 2500–2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak,

34. a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

35. a rádióspektrum 5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló 2008. augusztus 5-i 2008/671/EK bizottsági határozatnak,

36. a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról szóló 2008. augusztus 13-i 2008/673/EK bizottsági határozatnak,

37. a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról szóló 2009. május 13-i 2009/449/EK bizottsági határozatnak,

38. a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak, és

39. a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

12. § Az 1. és 2. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül – a 3. határozati pont 2010–2025 MHz frekvenciasávra vonatkozó részében nem teljesülő ECC/DEC/(06)01 Határozat kivételével – az alábbi határozatok is teljesülnek a frekvenciasávok felhasználási szabályai tekintetében:

1. ECC/DEC/(03)03: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre vonatkozó Schiever Terv kezeléséről” című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról;

2. ECC/DEC/(03)05: az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről;

3. ECC/DEC/(04)05: az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási szabályainak elfogadásáról szóló (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozat visszavonásáról;

4. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

5. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról;

6. ECC/DEC/(08)06: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 és az ERC/DEC(00)05 ERC-határozat visszavonásáról;

7. ECC/DEC/(08)07: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 és az ERC/DEC/(98)24 ERC-határozat visszavonásáról;

8. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 jelű ERC/ECC-határozat visszavonásáról;

9. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 jelű ERC-határozat visszavonása, 2011. december 9.

Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez

Rádióalkalmazási Táblázat

 

A

B

C

D

E

1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

2

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

3

9 kHz alatt

 

 

 

 

4

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

5

9–14 kHz

 

 

 

 

6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

7

H3

K

Repülés útvonali (föld-levegő) rádiónavigációs rendszerek.

 

 

8

H4

 

Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Omega rendszer).

 

9

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

10

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

11

14–19,95 kHz

 

 

 

 

12

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

13

H6

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

14

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

15

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

16

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók a 16–19,95 kHz sávban.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

17

19,95–20,05 kHz

 

 

 

 

18

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

 

 

 

 

19

H8

K

Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.

 

 

20

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

21

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

22

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

23

20,05–70 kHz

 

 

 

 

24

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

25

H6

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

26

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

27

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

28

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

29

70–72 kHz

 

 

 

 

30

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

31

H3

K

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

32

H9

 

Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.

 

 

33

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

34

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

35

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

36

72–84 kHz

 

 

 

 

37

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

38

H6

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

39

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

40

H3

 

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

41

H9

 

Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.

 

 

42

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

43

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

44

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

45

84–86 kHz

 

 

 

 

46

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

47

H3

K

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

48

H9

 

Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.

 

 

49

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

50

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

51

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

52

86–90 kHz

 

 

 

 

53

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

54

H6

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

55

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

56

H3

 

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

57

H9

 

Hajófedélzeti rádiónavigációs alkalmazások.

 

 

58

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

59

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

60

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

61

90–110 kHz

 

 

 

 

62

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

63

H3

K

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

64

H4

 

Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).

 

65

Állandóhelyű

 

 

 

 

66

H6

 

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

67

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

68

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

69

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

70

110–112 kHz

 

 

 

 

71

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

72

H6

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

73

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

74

H3

 

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

75

H4

 

Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).

 

 

76

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

77

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

78

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

79

112–115 kHz

 

 

 

 

80

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

81

H3

K

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

82

H4

 

Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).

 

 

83

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

84

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

85

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

86

115–117,6 kHz

 

 

 

 

87

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

88

H3

K

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

89

H4

 

Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).

 

 

90

Állandóhelyű

 

 

 

 

91

H6

 

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

92

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

93

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

94

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

95

117,6–126 kHz

 

 

 

 

96

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

97

H6

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

98

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

99

H3

 

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

100

H4

 

Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).

 

 

101

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

102

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

103

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

104

126–129 kHz

 

 

 

 

105

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

106

H3

K

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

107

H4

 

Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).

 

 

108

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

109

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

110

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

111

129–130 kHz

 

 

 

 

112

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

113

H6

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

114

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

115

H3

 

Rádió-irányjeladók (föld-levegő).

 

 

116

H4

 

Nagy hatótávolságú repülés útvonali (föld-levegő) hiperbolikus rádiónavigációs rendszer (Loran-C rendszer).

 

 

117

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

118

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

119

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

120

130–148,5 kHz

 

 

 

 

121

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

122

H6

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

123

Amatőr

 

 

 

 

124

H11

 

Amatőrrádiózás a 135,7–137,8 kHz sávban.

ERC/REC 62-01; ECC/REC/(02)01

MSZ EN 301 7832

2. melléklet IV. fejezet

125

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD) a 130–135 kHz sávban.

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

126

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD) a 135–148,5 kHz sávban.

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

 

127

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

128

H7

 

Induktív kis hatókörzetű személyhívók a 130–146 kHz sávban.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 300 224-2

 

129

148,5–255 kHz

 

 

 

 

130

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

131

H12

K

HH rádió-műsorszórás.

A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975) záróokiratai

ITU-R BS.560-4, BS.639 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

132

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

133

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

134

255–283,5 kHz

 

 

 

 

135

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

136

H12

K

HH rádió-műsorszórás.

A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975) záróokiratai

ITU-R BS.560-4, BS.639 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

137

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

138

H4

 

Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

139

H4

 

Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).

 

 

140

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

141

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

142

283,5–315 kHz

 

 

 

 

143

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

144

H4

K

Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

145

H4

 

Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

Az Európai Tengeri Övezetben a tengeri rádiónavigáció szolgálat (rádió-irányadók) tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (Genf, 1985) záróokiratai

 

146

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

147

H5

 

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum rendszerek (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 302 195-2

 

148

315–325 kHz

 

 

 

 

149

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

150

H4

K

Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

151

H4

 

Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).

 

 

152

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

153

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

 

154

325–405 kHz

 

 

 

 

155

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

156

H4

K

Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

157

H4

 

Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

 

158

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

159

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

 

160

405–415 kHz

 

 

 

 

161

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

162

H4

K

Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

163

H4

 

Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

 

164

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

165

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

 

166

415–435 kHz

 

 

 

 

167

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

168

H4

K

Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).

A középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigáció szolgálat tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet) (Genf, 1985) záróokiratai

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

169

H4

 

Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

 

170

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

171

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

 

172

435–495 kHz

 

 

 

 

173

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

174

H4

K

Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

175

H4

 

Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

 

176

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

177

H16

 

GMDSS keretén belül, parti állomástól hajók felé navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások (MSI) keskenysávú távgépírón, NAVTEX a 490 kHz frekvencián.

RR 31., 32., 33., 52. Cikkek; RR 15. Függelék

MSZ EN 300 065-2

 

178

H15A

 

Lavina vészjeladó és vészjelvevő alkalmazások (SRD) a 456,9–457,1 kHz sávban.

2001/148/EK

ERC/REC 70-03 2. melléklete

MSZ EN 300 718-2; MSZ EN 300 718-3

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

179

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

 

180

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

 

181

495–505 kHz

 

 

 

 

182

MOZGÓ

 

 

 

 

183

H17

K

Morze-rádiótávíró üzemű állomások.

RR 31., 51. és 52. Cikkek

 

184

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

185

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

 

186

505–526,5 kHz

 

 

 

 

187

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

188

H4

K

Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).

A középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigáció szolgálat tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet) (Genf, 1985) záróokiratai

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

189

H4

 

Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

 

190

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

191

H16

 

GMDSS keretén belül, parti állomástól hajók felé navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások (MSI) keskenysávú távgépírón, NAVTEX az 518 kHz frekvencián.

RR 31., 32., 33. és 52. Cikkek

RR 15. Függelék

MSZ EN 300 065-2

 

192

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

193

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

 

194

526,5–1606,5 kHz

 

 

 

 

195

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

196

H18

K

Analóg KH rádió-műsorszórás.

A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975) záróokiratai

ITU-R BS.560-4, BS.639 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

197

H18

 

Digitális KH rádió-műsorszórás.

A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) (Genf, 1975) záróokiratai

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

198

Légi rádiónavigáció

 

 

 

 

199

H4

 

Útvonali irányadó (NDB) (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Annex 10:
I. kötet 3. fejezet 3.4. és 3.9. pont
I. kötet C melléklet 6. pont
V. kötet 3. fejezet 3.2. pont
V. kötet B melléklet

Csatornaosztás: 1 kHz (az európai régióban: 0,5 kHz is használható)

Frekvenciakijelölés hatósági frekvenciajegyzék szerint.

200

H4

 

Bevezető irányadó (egyirányú (föld-levegő)).

ICAO Európai Léginavigációs Terv X. rész (COM4 táblázat)

 

201

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

202

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető eszközök) (SRD) az 526,5–600 kHz sávban.

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 12. melléklete

MSZ EN 300 330-2

 

203

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD) a 984–1606,5 kHz sávban.

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

204

1606,5–1625 kHz

 

 

 

 

205

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

206

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

207

1625–1635 kHz

 

 

 

 

208

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

209

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

210

1635–1800 kHz

 

 

 

 

211

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

212

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

213

1800–1810 kHz

 

 

 

 

214

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

215

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

216

1810–1850 kHz

 

 

 

 

217

AMATŐR

 

 

 

 

218

H11

K

Amatőrrádiózás.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

219

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

220

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

221

1850–2000 kHz

 

 

 

 

222

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

223

H4

K

Loran-A rádiónavigációs rendszer.

 

Működési frekvenciák: 1850 kHz, 1950 kHz

Működési sávszélesség: 50 kHz

Az állomás által kisugárzott átlagteljesítmény: max. 50 W

224

Amatőr

 

 

 

 

225

H11

 

Amatőrrádiózás.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

226

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

227

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

228

2000–2025 kHz

 

 

 

 

229

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

230

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

231

2025–2045 kHz

 

 

 

 

232

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

233

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

234

2045–2160 kHz

 

 

 

 

235

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

236

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

237

2160–2170 kHz

 

 

 

 

238

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

239

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

240

2170–2173,5 kHz

 

 

 

 

241

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

242

H17

K

Keskenysávú távgépíró, SSB rádiótelefon üzemű parti állomások és digitális szelektív hívás (DSC).

RR 51. és 52. Cikkek

 

243

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

244

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

245

2173,5–2190,5 kHz

 

 

 

 

246

MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

 

 

 

 

247

H16 H17

K

GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 2174,5 kHz frekvencián.

RR 31., 32., 33., 51. és 52. Cikkek; RR 15. Függelék

MSZ EN 300 373-2

 

248

H4 H16 H17

 

Nemzetközi vész- és hívófrekvencia rádiótelefon üzemre hajók, légijárművek és mentőhajók állomásai részére, GMDSS keretén belül a 2182 kHz frekvencián. A frekvencia az ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveleteinél is használható.

RR 30., 31., 32., 33., 51. és 52. Cikkek

RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet

MSZ ETS 300 441/A1

 

249

H16 H17

 

GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 2187,5 kHz frekvencián.

RR 31., 32., 33. és 51. Cikkek

RR 15. Függelék

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

 

250

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

251

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

252

2190,5–2194 kHz

 

 

 

 

253

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

254

H17

K

Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű állomások.

RR 51. és 52. Cikkek

 

255

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

256

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

257

2194–2300 kHz

 

 

 

 

258

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

259

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

260

2300–2498 kHz

 

 

 

 

261

Mozgó, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

262

H23A

K

NVIS-en alapuló vészhelyzeti alkalmazások a 2342–2345 kHz és a 2411–2414 kHz sávban.

 

ERPmax = 100 W

263

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

264

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

265

2498–2501 kHz

 

 

 

 

266

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

 

 

 

 

267

H8

K

Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.

 

 

268

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

269

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

270

2501–2502 kHz

 

 

 

 

271

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

 

 

 

 

272

H8

K

Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.

 

 

273

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

274

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

275

2502–2625 kHz

 

 

 

 

276

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

277

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

278

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

279

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

280

2625–2650 kHz

 

 

 

 

281

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

282

H17

K

Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.

RR 51. és 52. Cikkek

 

283

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

284

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

285

2650–2850 kHz

 

 

 

 

286

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

287

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

288

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

289

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

290

2850–3025 kHz

 

 

 

 

291

(R) LÉGI MOZGÓ

 

 

 

 

292

H4

K

Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.

RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

Kutatás és mentés: 3023 kHz-en

293

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

294

H16

 

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 3023 kHz frekvencián.

RR 31. Cikk; RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

 

295

H16

 

GMDSS keretén belül, egyeztetett kutatási és mentési műveletek a 3023 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is felhasználható.

296

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

297

3025–3155 kHz

 

 

 

 

298

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

299

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

300

3155–3200 kHz

 

 

 

 

301

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

302

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

303

H29

 

Hallássérültek segédeszközei (SRD).

MSZ EN 300 330-2

ERPmax = 10 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

304

3200–3230 kHz

 

 

 

 

305

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

306

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

307

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

308

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

309

H29

 

Hallássérültek segédeszközei (SRD).

MSZ EN 300 330-2

ERPmax = 10 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

310

3230–3400 kHz

 

 

 

 

311

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

312

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

313

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

314

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

315

H29

 

Hallássérültek segédeszközei (SRD).

MSZ EN 300 330-2

ERPmax = 10 mW

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

316

3400–3500 kHz

 

 

 

 

317

(R) LÉGI MOZGÓ

 

 

 

 

318

H4

K

Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.

RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

319

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

320

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

321

3500–3800 kHz

 

 

 

 

322

AMATŐR

 

 

 

 

323

H11

K

Amatőrrádiózás.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

324

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

325

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

326

3800–3900 kHz

 

 

 

 

327

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

328

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

329

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

330

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

331

3900–3950 kHz

 

 

 

 

332

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

333

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

334

3950–4000 kHz

 

 

 

 

335

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

336

H32

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

337

H32

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

338

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

339

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

340

4000–4063 kHz

 

 

 

 

341

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

342

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

343

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

344

H17

 

Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.

RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

345

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

346

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

347

4063–4438 kHz

 

 

 

 

348

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

349

H17

K

Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.

RR 51. és 52. Cikkek, RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

 

350

H16

 

GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 4125 kHz frekvencián.

RR 31., 32., 33. és 52. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet

MSZ EN 300 373-2

 

351

H16

 

GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 4177,5 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

 

352

H16

 

GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 4207,5 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

 

353

H16

 

GMDSS keretén belül, parti állomásoktól keskenysávú távgépíró technikával a hajóknak küldött meteorológiai és navigációs figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások (MSI) NAVTEX-en a 4209,5 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 065-2

Kizárólag parti állomások részére jelölhető ki frekvencia.

354

H16

 

GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 4210 kHz nemzetközi frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

 

355

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

356

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

357

4438–4650 kHz

 

 

 

 

358

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

359

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

360

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

361

H19A

 

Balise/Eurobalise rendszerek (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

362

4650–4700 kHz

 

 

 

 

363

(R) LÉGI MOZGÓ

 

 

 

 

364

H4

K

Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.

RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz; SSB).

365

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

366

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

367

4700–4750 kHz

 

 

 

 

368

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

369

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

370

4750–4850 kHz

 

 

 

 

371

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

372

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

373

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

374

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

375

4850–4995 kHz

 

 

 

 

376

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

377

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

378

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

379

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

380

4995–5003 kHz

 

 

 

 

381

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

 

 

 

 

382

H8

K

Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.

 

 

383

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

384

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

385

5003–5005 kHz

 

 

 

 

386

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

 

 

 

 

387

H8

K

Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.

 

 

388

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

389

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

390

5005–5060 kHz

 

 

 

 

391

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

392

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

393

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

394

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

395

5060–5250 kHz

 

 

 

 

396

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

397

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

398

Mozgó, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

399

H23A

 

NVIS-en alapuló vészhelyzeti alkalmazások az 5212–5215 kHz sávban.

 

ERPmax = 100 W

400

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

401

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

402

5250–5450 kHz

 

 

 

 

403

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

404

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

405

Mozgó, a légi mozgó kivételével

 

 

 

 

406

H23A

 

NVIS-en alapuló vészhelyzeti alkalmazások az 5318–5321 kHz sávban.

 

ERPmax = 100 W

407

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

408

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

409

5450–5480 kHz

 

 

 

 

410

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

411

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

412

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

413

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

414

5480–5680 kHz

 

 

 

 

415

(R) LÉGI MOZGÓ

 

 

 

 

416

H4

K

Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.

RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz; SSB).

Kutatás és mentés: 5680 kHz-en

417

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

418

H16

 

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei az 5680 kHz frekvencián.

RR 31. Cikk; RR 15. Függelékek

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

MSZ EN 300 373-2

 

419

H16

 

GMDSS keretén belül, egyeztetett kutatási és mentési műveletek az 5680 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

MSZ EN 300 373-2

Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is felhasználható.

420

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

421

5680–5730 kHz

 

 

 

 

422

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

423

H16

 

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei az 5680 kHz frekvencián.

RR 31. Cikk; RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

MSZ EN 300 373-2

 

424

H16

 

GMDSS keretén belül, egyeztetett kutatási és mentési műveletek az 5680 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet 2.2. pont

MSZ EN 300 373-2

Hajó és légijármű közötti forgalmazásra is felhasználható.

425

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

426

5730–5900 kHz

 

 

 

 

427

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

428

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

429

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

430

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

431

5900–5950 kHz

 

 

 

 

432

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

433

H35

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

434

H35

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

435

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

436

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

437

5950–6200 kHz

 

 

 

 

438

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

439

H32

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

440

H32

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

441

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

442

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

443

6200–6525 kHz

 

 

 

 

444

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

445

H17

K

Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.

RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

 

446

H16

 

GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 6215 kHz frekvencián.

RR 31., 32., 33., 51. és 52. Cikkek; RR 15. Függelék

MSZ EN 300 373-2

 

447

H16

 

GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 6268 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

 

448

H16

 

GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 6312 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. Függelék

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

 

449

H16

 

GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 6314 kHz nemzetközi frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

 

450

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

451

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

452

6525–6685 kHz

 

 

 

 

453

(R) LÉGI MOZGÓ

 

 

 

 

454

H4

K

Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.

RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz; SSB).

455

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

456

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

457

6685–6765 kHz

 

 

 

 

458

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

459

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

460

6765–7000 kHz

 

 

 

 

461

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

462

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

463

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

464

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

465

H38

 

Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 6765–6795 kHz sávban.

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

466

7000–7100 kHz

 

 

 

 

467

AMATŐR

 

 

 

 

468

H11

K

Amatőrrádiózás.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

469

MŰHOLDAS AMATŐR

 

 

 

 

470

H39

 

Műholdas amatőrrádiózás.

 

 

471

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

472

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

473

7100–7200 kHz

 

 

 

 

474

AMATŐR

 

 

 

 

475

H11

K

Amatőrrádiózás.

ECC/REC/(02)01

MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

476

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

477

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

478

7200–7300 kHz

 

 

 

 

479

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

480

H32

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

481

H32

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

482

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

483

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

484

7300–7350 kHz

 

 

 

 

485

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

486

H35

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

487

H35

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

488

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

489

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

490

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

491

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

492

7350–7400 kHz

 

 

 

 

493

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

494

H32

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

Amennyiben a tervezett sugárzás olyan országot érint, ahol az RR szerint a sávban a műsorszóró szolgálattól eltérő elsődleges szolgálat is van, ott a frekvenciakijelölés feltétele a tervezett frekvenciahasználat sikeres nemzetközi egyeztetése.

495

H32

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

496

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

497

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

498

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

499

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

500

7400-7450 kHz

 

 

 

 

501

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

502

H32

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

Amennyiben a tervezett sugárzás olyan országot érint, ahol az RR szerint a sávban a műsorszóró szolgálattól eltérő elsődleges szolgálat is van, ott a frekvenciakijelölés feltétele a tervezett frekvenciahasználat sikeres nemzetközi egyeztetése.

503

H32

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

504

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

505

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

506

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

507

7450–8100 kHz

 

 

 

 

508

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

509

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

510

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

511

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Balise/Eurobalise rendszerek) (SRD) a 7450–7484 kHz sávban.

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 300 330-2, MSZ EN 302 608

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Csak a vasúti szerelvénytől érkező Balise/Eurobalise energia-távellátó jel vételekor lehet adás.

Sávközépi frekvencia: 4234 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

512

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

513

8100–8195 kHz

 

 

 

 

514

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

515

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

516

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

517

H17

 

Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.

RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

MSZ EN 301 033; MSZ EN 300 338

 

518

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

519

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

520

8195–8815 kHz

 

 

 

 

521

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

522

H17

K

Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.

RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

MSZ EN 300 373-2

 

523

H16

 

GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 8291 kHz frekvencián.

RR 31., 32., 33. és 52. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

 

524

H16

 

GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 8376,5 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

 

525

H16

 

GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 8414,5 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

 

526

H16

 

GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 8416,5 kHz nemzetközi frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

 

527

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

528

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD) a 8800–8815 kHz sávban.

MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

529

H16

 

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a 8364 kHz frekvencián.

RR 31. és 33. Cikkek

RR 17. Függelék

ICAO Annex 10 V. kötet 2. fejezet

MSZ EN 300 373-2

 

530

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

531

8815–8965 kHz

 

 

 

 

532

(R) LÉGI MOZGÓ

 

 

 

 

533

H4

K

Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.

RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

534

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

535

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

536

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

537

8965–9040 kHz

 

 

 

 

538

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

539

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

540

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

541

9040–9400 kHz

 

 

 

 

542

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

543

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

544

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

545

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

546

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

547

9400–9500 kHz

 

 

 

 

548

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

549

H35

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

550

H35

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

551

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

552

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

MSZ EN 300 330-2

2. melléklet V. fejezet

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

553

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

554

9500–9900 kHz

 

 

 

 

555

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

556

H32

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

557

H32

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

558

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

559

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

560

9900–9995 kHz

 

 

 

 

561

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

562

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

563

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

564

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

565

9995–10 003 kHz

 

 

 

 

566

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

 

 

 

 

567

H8

K

Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.

 

 

568

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

569

H16

 

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a10 000–10 003 kHz sávban.

RR 31. Cikk

Az adás sávszélessége a 10 003 kHz vivőfrekvenciától ±3 kHz lehet.

570

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

571

10 003–10 005 kHz

 

 

 

 

572

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

 

 

 

 

573

H8

K

Hiteles frekvencia és órajel alkalmazások.

 

 

574

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

575

H16

 

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei.

RR 31. Cikk

Az adás sávszélessége a 10 003 kHz vivőfrekvenciától ±3 kHz lehet.

576

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

577

10 005–10 100 kHz

 

 

 

 

578

(R) LÉGI MOZGÓ

 

 

 

 

579

H4

K

Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.

RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

580

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

581

H16

 

Ember által vezetett űrjárművek kutatási és mentési műveletei a10 005–10 006 kHz sávban.

RR 31. Cikk

Az adás sávszélessége a 10 003 kHz vivőfrekvenciától ±3 kHz lehet.

582

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

583

10 100–10 150 kHz

 

 

 

 

584

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

585

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

586

Amatőr

 

 

 

 

587

H11

 

Amatőrrádiózás.

ECC/REC/(02)01; MSZ EN 301 783-2

2. melléklet IV. fejezet

588

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

589

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

590

10 150–11 175 kHz

 

 

 

 

591

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

592

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

593

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

594

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

595

11 175–11 275 kHz

 

 

 

 

596

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

597

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

598

11 275–11 400 kHz

 

 

 

 

599

(R) LÉGI MOZGÓ

 

 

 

 

600

H4

K

Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.

RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

601

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

602

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

603

11 400–11 600 kHz

 

 

 

 

604

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

605

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

606

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

607

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

608

11 600–11 650 kHz

 

 

 

 

609

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

610

H35

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

611

H35

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

612

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

613

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

614

11 650–12 050 kHz

 

 

 

 

615

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

616

H32

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

617

H32

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

618

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

619

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

620

12 050–12 100 kHz

 

 

 

 

621

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

622

H35

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

623

H35

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

624

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

625

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

626

12 100–12 230 kHz

 

 

 

 

627

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

628

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

629

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

630

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

631

12 230–13 200 kHz

 

 

 

 

632

TENGERI MOZGÓ

 

 

 

 

633

H17

K

Keskenysávú távgépíró és SSB rádiótelefon üzemű parti állomások.

RR 51. és 52. Cikkek; RR 17. Függelék

 

634

H16

 

GMDSS keretén belül, speciális vivőfrekvencia rádiótelefon üzemre a 12 290 kHz frekvencián.

RR 31., 32., 33. és 52. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

 

635

H16

 

GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a keskenysávú távgépíró részére a 12 520 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

 

636

H16

 

GMDSS keretén belül, nemzetközi vészfrekvencia a digitális szelektív hívás (DSC) részére a 12 577 kHz frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek

RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 338; MSZ EN 301 033

 

637

H16

 

GMDSS keretén belül, tengeri biztonsági közlemények (MSI) adásai a 12 579 kHz nemzetközi frekvencián.

RR 31., 32. és 33. Cikkek; RR 15. és 17. Függelékek

MSZ EN 300 373-2

 

638

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

639

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD) a 12 500–13 200 kHz sávban.

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

 

640

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

641

13 200–13 260 kHz

 

 

 

 

642

H2

K

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

643

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

 

644

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

645

13 260–13 360 kHz

 

 

 

 

646

(R) LÉGI MOZGÓ

 

 

 

 

647

H4

K

Levegő–föld irányú beszéd- és adatátviteli összeköttetések nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon.

RR 27. Függelék

ICAO Annex 10:
III. kötet II. rész 2. fejezet 2.4. pont
V. kötet 2. fejezet és 3. fejezet 3.1. pont

Nemzetközi (ITU) sáv- és csatornakiosztás (3 kHz, SSB).

648

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

649

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

 

650

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

651

13 360–13 410 kHz

 

 

 

 

652

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

653

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

654

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

 

 

 

 

655

H41

 

A rádiócsillagászat alkalmazásai.

 

 

656

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

657

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

 

658

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

659

13 410–13 570 kHz

 

 

 

 

660

ÁLLANDÓHELYŰ

 

 

 

 

661

H26

K

Pont-pont és pont-többpont összeköttetések.

 

2. melléklet II. fejezet 1. pont

662

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2; MSZ EN 302 291-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

663

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

 

664

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

665

H38

 

Általános alkalmazású (távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) kis hatótávolságú eszközök (SRD) a 13 553–13 567 kHz sávban.

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 1. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

666

13 570–13 600 kHz

 

 

 

 

667

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

668

H35

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

669

H35

 

Digitális RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.1514-2, BS.1615 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 245-2

 

670

H2

 

Induktív alkalmazások (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

ERC/REC 70-03 9. melléklete

MSZ EN 300 330-2

A frekvenciafelhasználási feltételek azonosak a 4. mellékletben meghatározottakkal.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.

671

H5

 

Orvosi implantátumok (állatba ültethető nagyon kis teljesítményű aktív eszközök) (SRD).

2006/771/EK; 2011/829/EU

MSZ EN 300 3302

 

672

H19A

 

Vasúti alkalmazások (Loop/Euroloop rendszerek) (SRD).

ERC/REC 70-03 4. melléklete

MSZ EN 302 609-2

Vasúti pálya – vasúti szerelvény irányú összeköttetések.

Adás csak vasúti szerelvény jelenlétében lehet.

Közepes frekvencia: 13 547 kHz.

Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

673

13 600–13 800 kHz

 

 

 

 

674

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

675

H32

K

Analóg RH rádió-műsorszórás.

RR 12. Cikk

ITU-R BS.560-4, BS.639, BS.640-3 Ajánlás

T/R 51-01

MSZ EN 302 017-2

 

676

H32