nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
2013-01-01
2013-01-01
0

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó hulladékra, valamint

b) a hulladéktermelőre, a hulladékbirtokosra, a szállítóra, a közvetítőre, a kereskedőre és a hulladékkezelőre

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatszolgáltatás: a nyilvántartásban szereplő adatok meghatározott részének hozzáférhetővé tétele és átadása az adatkezelésre jogosult hatóságnak vagy szervezetnek;

2. anyagmérleg: a gyártási vagy kezelési folyamatba belépő anyagmennyiség és az abból kilépő anyagmennyiség összevetésére alkalmas ábra vagy táblázat;

3. nyilvántartás: a Ht.-ben meghatározott hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységre vonatkozó, e rendeletben meghatározott adatok rögzítése.

3. A nyilvántartásra vonatkozó szabályok

3. § (1) A hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a telephelyre belépő és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegét.

(3) A telephelyi nyilvántartás tartalmát az 1. melléklet határozza meg.

(4) A telephelyi nyilvántartásnak az 1. mellékletben meghatározottakon túlmenően

a) a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben,

b) az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben,

c) a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, valamint

d) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben

meghatározott hulladékfajtára vonatkozó adatot is tartalmaznia kell.

4. § (1) A nem veszélyes hulladék képződéséről – a (2) bekezdésben meghatározott eseteket ide nem értve – heti rendszerességgel kell nyilvántartást vezetni.

(2) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott adattartalommal

a) a hulladékszállításról – ide nem értve azt a hulladékszállítást, amely a hulladék gyűjtőhelyen történő elhelyezése vagy átadása céljából történik –;

b) a hulladék közvetítéséről, kereskedelméről, kezeléséről;

c) az építési-bontási hulladék képződéséről, valamint

d) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott iparágakhoz kapcsolódó tevékenységek végzése esetén a hulladék képződéséről

naprakészen kell nyilvántartást vezetni.

(3) A veszélyes hulladék képződéséről naprakészen kell nyilvántartást vezetni.

5. § (1) A hulladéktermelő a nyilvántartást

a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 1. pontja,

b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 2. pontja

szerinti adattartalommal vezeti.

(2) Nem veszélyes hulladék esetén a hulladéktermelő

a) hulladéktípusonként,

b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott iparágakhoz kapcsolódó tevékenységek esetén anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként

vezet nyilvántartást.

(3) Veszélyes hulladék esetén a hulladéktermelő anyagmérleg alapján

a) termelési technológiánként és

b) hulladéktípusonként

vezet nyilvántartást.

(4) A Magyarországra behozott, továbbá az onnan kivitt hulladékról a belföldön képződött hulladéktól elkülönítetten kell nyilvántartást vezetni.

6. § A hulladék szállítója

a) nem veszélyes hulladék esetén az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a nem veszélyes hulladék nyilvántartásának részét képező fuvarokmányokat,

b) veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti, a veszélyes hulladék nyilvántartásának részét képező kísérő dokumentációt

a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig megőrzi.

7. § A közvetítő a nyilvántartást

a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 3. pontja,

b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 4. pontja

szerinti adattartalommal vezeti.

8. § (1) A kereskedő és a hulladékkezelő nyilvántartását az 1. melléklet 5. pontjában meghatározott adattartalommal vezeti.

(2) A kereskedő hulladéktípusonként vezet nyilvántartást.

(3) A hulladékkezelő anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként vezet nyilvántartást. A kezelés során képződő hulladékot elkülönítetten, az 5. § szerinti adattartalommal kell nyilvántartani.

(4) A külföldről behozott hulladékról a hulladék belföldi átvevője vezet nyilvántartást.

(5) A 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez a nyilvántartásnak tartalmaznia kell az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott adatokat.

9. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekből képződött hulladékról a közvetítő, a kereskedő és a hulladékkezelő elkülönítetten vezet nyilvántartást. A termékdíjköteles termékekből képződött hulladék nyilvántartásban történő elkülönítését a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék környezetvédelmi termékdíj kód (HKT kód) alá történő besorolás szerint is teljesíteni kell.

4. Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

10. § (1) A hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként rendszeres adatszolgáltatást teljesít, feltéve, hogy a telephelyén a tárgyévben képződött, továbbá birtokolt hulladék összes mennyisége

a) veszélyes hulladék esetén a 100 kg-ot,

b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot vagy

c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot

meghaladja.

(2) A kereskedő és a hulladékkezelő telephelyenként és hulladéktípusonként rendszeres adatszolgáltatást teljesít.

(3) A hulladéktermelő, a kereskedő és a hulladékkezelő adatszolgáltatását a 2. melléklet szerint teljesíti.

(4) Adatszolgáltatási kötelezettségét – a (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően –

a) a hulladéktermelő a 3. melléklet,

b) a kereskedő, valamint a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet végzője (a továbbiakban együtt: előkezelő) a 4. melléklet,

c) a hasznosító vagy ártalmatlanító az 5. melléklet,

d) hulladékkal kapcsolatban a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezett a 6. melléklet,

e) a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentés alapján a hulladéklerakó üzemeltetője a 7. melléklet

szerint is teljesíti.

11. § (1) A hulladéktermelő, a kereskedő és a hulladékkezelő adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 60 napon belül a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek (a továbbiakban: felügyelőség) írásban bejelenti.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésekor, megváltozásának vagy megszűnésének bejelentésekor a következő adatokat kell közölni:

a) az adatszolgáltató nevét, címét és környezetvédelmi ügyfél jelét (a továbbiakban: KÜJ-azonosító);

b) az adatszolgáltató telephelyének nevét, címét és környezetvédelmi területi jelét (a továbbiakban: KTJ-azonosító);

c) az adatszolgáltató adószámát, cégjegyzékszámát;

d) azt, hogy az adatszolgáltatás alanya éves vagy negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség alá esik-e;

e) éves adatszolgáltatási kötelezettség esetén azt, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség melyik évben keletkezett, változott vagy szűnt meg, valamint

f) negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség esetén azt, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség melyik évben keletkezett, változott vagy szűnt meg, továbbá azt, hogy az melyik negyedévben keletkezett, változott vagy szűnt meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványt a kormányzati portálon közzé kell tenni.

(4) A 2–7. melléklet kitöltésére vonatkozó útmutatót a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közleményben, hivatalos lapjában teszi közzé.

12. § A rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelő a miniszter által elrendelt, statisztikai kiválasztási módszerekkel történő adatfelméréskor eseti adatszolgáltatást teljesít. Ennek a kötelezettségének a hulladéktermelő a részére megküldött adatlapok kitöltésével és visszaküldésével tesz eleget.

5. Az adatszolgáltatás teljesítésének módja

13. § (1) Ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett

a) a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig,

b) a nem veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről a tárgyévet követő év március 1. napjáig, valamint

c) a veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig

szolgáltat adatot.

(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint saját nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

14. § (1) A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatást a telephely szerint illetékes felügyelőség felé teljesíti.

(2) A rendszeres adatszolgáltatás formanyomtatványon, elektronikus adathordozón, valamint a központi elektronikus szolgáltató rendszer (ügyfélkapu) igénybevételével teljesíthető. A formanyomtatványon és az elektronikus adathordozón benyújtott adatszolgáltatás hitelesítése a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány cégszerű aláírásával történik.

(3) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott iparágakhoz kapcsolódó tevékenységek, valamint a kereskedők és a hulladékkezelők esetén az adatszolgáltatás kizárólag a KvAdatszolg programmal kitöltött formanyomtatványon, elektronikus adathordozón vagy a központi elektronikus szolgáltató rendszer (ügyfélkapu) igénybevételével teljesíthető.

(4) Az adatszolgáltatás önellenőrzés esetén legfeljebb egyszer módosítható, legkésőbb a tárgyévet követő év szeptember 1-jéig.

6. Hatósági tevékenységek, ellenőrzés, jogkövetkezmények

15. § (1) A felügyelőség

a) a rendszeres éves adatszolgáltatásra kötelezettek adatait minden év szeptember 1-jéig,

b) a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezettek adatait a tárgynegyedévet követő 40. munkanapig

dolgozza fel.

(2) A felügyelőség az adatszolgáltatás során megküldött adatokat ellenőrzi.

(3) A helyszíni ellenőrzés során

a) a kötelezett az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartási dokumentációt,

b) a hulladék szállítója a 6. § szerinti kísérő dokumentációt,

a felügyelőség képviselőjének átadja.

(4) Az e rendeletben előírt alaki és tartalmi előírásoknak nem megfelelő adatot szolgáltató, továbbá az adatszolgáltatást elmulasztó kötelezettet a felügyelőség az adatszolgáltatás legfeljebb 30 napon belül történő helyesbítésére, az adatszolgáltatás teljesítésére szólítja fel.

(5) Aki nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét nem az e rendeletben előírtaknak megfelelő határidőben, tartalommal vagy formában teljesíti, azt a felügyelőség a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint megállapított hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

(6) A hulladékképződéssel és -kezeléssel kapcsolatos adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai feldolgozás céljára átadhatók.

16. § Az adatszolgáltatásból származó és hulladékra vonatkozó, feldolgozott adatok nyilvánosak és a kormányzati portálon keresztül térítésmentesen hozzáférhetők.

7. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

18. § Az e rendelet szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek a 2012. évi adatokról a 2012. december 31-én hatályos, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint szolgáltatnak adatot.

19. § (1) Ez a rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a hulladékra vonatkozó statisztikáról szóló, 2002. november 25-i 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. és 3. cikk;

b) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

20. § A 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett)

c) a veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről napi rendszerességgel, elektronikus úton”

(szolgáltat adatot.)

21. § Hatályát veszti a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A nyilvántartás tartalma

1. A hulladéktermelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti nem veszélyes hulladék esetén:

1.1. Általános adatok:

a)    a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: KAR)//Ügyfél lap, a KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok;

b)    a telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel;

c)    nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.

1.2. Adatok hulladékonként:

a)    a hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja);

b)    a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja;

c)    az üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága;

d)    csomagolási mód;

e)    a hulladék fizikai megjelenési formája;

f)    ha a hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti – a veszélyes anyagok kockázatára utaló – a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerinti R mondatokkal jellemezhető összetevőket tartalmaz, akkor ezeknek az összetevőknek a tömegkoncentrációját; a tömegkoncentrációt annak igazolására kell használni, hogy a hulladék nem veszélyes hulladékként került besorolásra;

g)    a képződő hulladék mennyisége (kilogrammban) anyagforgalmi egyenleg alapján;

h)    az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött vagy tárolt hulladék összmennyisége bevétel vagy kiadás után (kilogrammban);

i)    a kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kilogrammban), az átvevő neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, a kivitelre vagy exportra kerülő hulladék célországa;

j)    a kezelésre átadott hulladék a Ht. vagy a 11. § (4) bekezdésében foglalt útmutató szerinti kezelési kódja;

k)    az egyes hulladékszállítások formanyomtatványainak nyilvántartása;

l)    az egyes hulladékmozgáshoz rögzített időpontok.

1.3. Technológiánkénti nyilvántartás a 4. § (2) bekezdés d) pontja esetén:

a)    a hulladékot eredményező technológia megnevezése, TEÁOR kódja (ha van);

b)    a technológia anyagmérlege;

c)    a képződött félkész vagy késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai.

2. A hulladéktermelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti veszélyes hulladék esetén:

2.1. Általános adatok:

a)    a KAR/Ügyfél lap, a KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok;

b)    a telephelyen folytatott tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel;

c)    nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.

2.2. Adatok hulladékonként:

a)    a hulladék eredete (tevékenység, technológia megnevezése, TEÁOR kódja);

b)    a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kódja;

c)    az üzemi gyűjtőhelyre szállítás gyakorisága;

d)    csomagolási mód;

e)    a hulladék fizikai megjelenési formája;

f)    a hulladék veszélyességi jellemzője (H) a Ht. 1. melléklete alapján;

g)    a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet E. pont 4. alpontjában meghatározott veszélyességet okozó összetevők megjelölése (C számok), az összetevők tömegkoncentrációja, a hulladék összetevőinek kémiai megnevezése (kivéve C33, C35);

h)    a hulladék veszélyessége: maró, éghető, gyúlékony, robbanóképes, irritáló, toxikus (érintésre), toxikus (belélegzéskor), toxikus (lenyeléskor);

i)    veszélyes reakciók: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálóra, levegőre, redukáló szerre, más termékre, továbbá, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakció;

j)    a képződő hulladék mennyisége (kilogrammban) anyagmérleg alapján;

k)    az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött vagy tárolt hulladék összmennyisége bevétel vagy kiadás után (kilogrammban);

l)    a kezelésre (saját telephelyi kezelésre, kiszállításra) kiadott hulladék mennyisége (kilogrammban), az átvevő neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, a kivitelre vagy exportra kerülő hulladék célországa;

m)    a kezelésre átadott hulladék a Ht. vagy a 11. § (4) bekezdésében foglalt útmutató szerinti kezelési kódja;

n)    az egyes hulladékszállítások szállítási formanyomtatványainak nyilvántartása;

o)    az egyes hulladékmozgáshoz rögzített időpontok.

2.3. Technológiánkénti nyilvántartás:

a)    a technológia leírása, kapacitása;

b)    a technológia anyagmérlege;

c)    a képződött félkész vagy késztermékek, valamint melléktermékek termelési adatai.

3. A közvetítő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti nem veszélyes hulladék esetén:

3.1. Általános adatok:

a)    a Ht. 80. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási engedély és a Ht. 80. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás adatai, beleértve azt a hulladékgazdálkodási tevékenységet, amelyre a közvetítői tevékenység kiterjed;

b)    nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.

3.2. Adatok hulladékonként:

a)    a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja;

b)    a hulladék fizikai megjelenési formája;

c)    a közvetített hulladék mennyisége (kilogrammban);

d)    ha a közvetített hulladék a közvetítő telephelyére kerül, a telephelyen gyűjtött, előzetesen tárolt hulladék összmennyisége bevétel vagy kiadás után (kilogrammban);

e)    a hulladék eredete, a származási cég neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, az importra vagy a behozatalra kerülő hulladék exportáló országa;

f)    a közvetített hulladék célja, a hulladékkezelő gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, a kivitelre vagy az exportra kerülő hulladék célországa;

g)    a hulladék közvetítésének időpontja;

h)    az átvétel megtagadásáról szóló jegyzőkönyv, amely tartalmazza az átvétel megtagadását alátámasztó adatokat, információt, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit, és amelyet egy példányban a közvetítő a hulladék átadója részére megküld.

4. A közvetítő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti veszélyes hulladék esetén:

4.1. Általános adatok:

a)    a közvetítő Ht. 80. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási engedélyének és a (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételének adatai, beleértve azon hulladékgazdálkodási tevékenységet, amelyre a közvetítői tevékenység kiterjed;

b)    nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.

4.2. Adatok hulladékonként:

a)    a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja;

b)    a hulladék fizikai megjelenési formája;

c)    a hulladék veszélyességi jellemzője;

d)    a közvetített hulladék mennyisége (kilogrammban);

e)    amennyiben a közvetített hulladék a közvetítő telephelyére kerül, a telephelyen gyűjtött, előzetesen tárolt hulladék összmennyisége bevétel vagy kiadás után (kilogrammban);

f)    a hulladék eredete, a származási cég neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, az importra vagy a kivitelre kerülő hulladék exportáló országa;

g)    a közvetített hulladék célja, a hulladékot átvevő gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és KTJ-azonosítója, a kivitelre vagy az exportra kerülő hulladék célországa;

h)    a hulladék közvetítésének időpontja;

i)    az átvétel megtagadásáról szóló jegyzőkönyv, amely tartalmazza az átvétel megtagadását alátámasztó adatokat, információt, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit, és amelyet egy példányban a közvetítő a hulladék átadója részére megküld.

Az a közvetítő, akinek a tevékenységével érintett hulladék a birtokába kerül, a következő adatokat is nyilvántartja:

a)    a hulladék veszélyességet okozó összetevőket (C számok), az összetevők tömegkoncentrációját, a hulladék összetevőinek kémiai megnevezését (kivéve C33, C35);

b)    a hulladék veszélyességét: maró, éghető, gyúlékony, robbanóképes, irritáló, toxikus (érintésre), toxikus (belélegzéskor), toxikus (lenyeléskor);

c)    a veszélyes reakciókat: hőre, savra, nyomásra, lúgra, vízre, oxidálóra, levegőre, redukáló szerre, más termékre, továbbá azt, hogy milyen egyéb anyagok esetén van veszélyes reakció.

5. A kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartásában a következő adatokat vezeti:

5.1. A kereskedő és a hulladékkezelő a hulladék birtokba vételének pillanatától nem veszélyes hulladék esetén az 1. pont szerinti, veszélyes hulladék esetén a 2. pont szerinti adatokat tartja nyilván hulladékgazdálkodási főtevékenységenként, kezelésen belül technológiánként és hulladékonként. A kezelés során képződő hulladék tekintetében a hulladékkezelő a hulladék termelőjére vonatkozó nyilvántartást vezet.

5.2. Az 5.1. pontban meghatározottakon túlmenően a birtokba vett (a továbbiakban átvett) hulladékra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségének érdekében az alábbiakat kell nyilvántartani:

a)    az átvett hulladék kísérőokmányait,

b)    a hulladék származására vonatkozó adatokat, behozatal vagy import esetén az exportáló ország megjelölésével,

c)    az átvett hulladék megnevezését, azonosító kódját, mennyiségét (kilogrammban),

d)    a kezelésre átadott hulladék mennyiségét (kilogrammban),

e)    a Ht. vagy a 11. § (4) bekezdésben foglalt útmutató szerint a kezelési kódot,

f)    az egyes hulladékmozgáshoz rögzített időpontokat.

6. A 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó környezethasználónak (üzemeltetőnek) az alábbi nyilvántartási kötelezettsége van veszélyes és nem veszélyes hulladék esetén egyaránt:

6.1. Általános adatok: a hulladéktermelő KÜJ- és KTJ-azonosítója.

6.2. Adatok hulladékonként:

6.2.1. Ha telephelyről nem veszélyes hulladékot szállítanak el:

a)    a telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége (tonna/év);

b)    az adat meghatározásának módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési vagy számítási módszer.

6.2.2. Ha telephelyről veszélyes hulladékot szállítanak el:

a)    az országon belül telephelyről hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (tonna/év);

b)    az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési vagy számítási módszer;

c)    a telephelyről országon kívülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (tonna/év);

d)    az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési vagy számítási módszer;

e)    a hasznosító vagy ártalmatlanító neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító vagy ártalmatlanító telephely címe (megjelölve az országkódot).

2. melléklet a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás borítólapja

E nyomtatvány kitöltését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő

Borítólap

BORÍTÓLAP A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

Beszámolási időszak:

oooo. év
o. n.év

Adatszolgáltató:

Neve:

KÜJ-azonosító (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):

KSH törzsszám (statisztikai számjel):

-

-

Település azonosító:

Cím:

.....................................................................................................................................................................................

irányítószám

város, község

........................................................................................................................................................................

..............................

utca, út, tér

házszám

Cégjegyzékszám: oo.oo.oooooo

Adószám: oooooooo.o.oo

Telephely:

Neve:

Típusa:

KTJ-azonosító:

Település azonosító:

Cím:

...................................................................................................................................................................................……………

irányítószám

város, község

........................................................................................................................................................................


............................ .......

utca, út, tér

házszám

A telephelyen foglalkoztatottak létszáma szerinti kategorizálás:

Felelős személy neve:

Beosztása:

Adatszolgáltatás:

Formája (nyomtatvány/számítógépes adathordozó/Internet):

(N/S/I)

A bejelentőlapok részletezése:

A csatolt HT lapok száma:

db

A csatolt HE lapok száma:

db

A csatolt HK lapok száma:

db

A csatolt E-PRTR lapok száma:

db

 

A csatolt HL lapok száma:

db

A csatolt lapok összesen:

db

Az adatszolgáltatásért felelős:

Neve:

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma:

.

.

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás környezetvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

P. H.

.....................................
cégszerű aláírás

Küldendő: 1 példányban, az adatszolgáltató telephely szerint illetékes felügyelőséghez;

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő év március 1-jéig, veszélyes hulladék kezelése esetén a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig.

3. melléklet a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hulladéktermelő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentő lap

E nyomtatvány kitöltését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő.

HT
lap

HULLADÉKKÉPZŐDÉS BEJELENTŐ LAP
oooo. év


KÜJ-azonosító: oooooooo

KTJ-azonosító: ooooooooo

Hulladékjegyzék szerinti azonosító kód/oldal:
oooooo/ooo
Fizikai megjelenési
forma: o

Hulladék megnevezése:
................................................................

Legfontosabb veszélyességi jellemzői:*
H oo H oo H oo

A bejelentési év elején a telephelyen lévő tényleges hulladékmennyiség [kg]:

ooooooooo

Visszavételezett hulladékmennyiség [kg]:

ooooooooo

Keletkezési adatok szakágazati (TEÁOR), másodlagos hulladék esetén kezelési kód szerint:

TEÁOR:

Kezelési kód:

Tevékenység megnevezése:

Képződött hulladékmennyiség (kg):

ooooo

ooooo

...................................................................

ooooooooo

ooooo

ooooo

...................................................................

ooooooooo

ooooo

ooooo

...................................................................

ooooooooo

Képződött hulladékmennyiség összesen (kg):

??? ??? ???

Előkezelőnek (E), Kereskedőnek (B), Hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K), Exportra/kivitelre (P) történő átadás:

Kezelési kód:

Kezelést végző KÜJ/KTJ:

Kezelést végző neve:

Típus1

Kezelésre átadott hulladékmennyiség (kg):

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

Előkezelésre történő átadás összesen (kg):

ooooooooo

Kereskedelemre történő átadás összesen (kg):

ooooooooo

Hasznosításra/ártalmatlanításra történő átadás összesen (kg):

ooooooooo

Exportra/kivitelre történő átadás összesen (kg):

ooooooooo

A bejelentési év végén, a telephelyen lévő tényleges hulladékmennyiség (kg):

ooooooooo

* Csak veszélyes hulladék esetén töltendő ki.

Típus1: kereskedő =(B) előkezelő = E, hasznosító/ártalmatlanító = K, export, kivitel = P

4. melléklet a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A kereskedő és az előkezelő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentő lap

E nyomtatvány kitöltését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő.

HE
lap

HULLADÉK KERESKEDELEM/ELŐKEZELÉS BEJELENTŐ LAP


oooo. év o. negyedév

KÜJ-azonosító: ooooooooo

KTJ-azonosító: ooooooooo

Hulladékjegyzék szerinti kódszám/oldal:
oooooo/ooo
Fizikai megjelenési forma: o

Hulladék megnevezése:
....................................................................

Legfontosabb veszélyességi jellemző:*
H oo H oo H oo

A nyilvántartásba vétel/engedély száma: ...............................................................................................................................................

A bejelentési időszak elején a telephelyen lévő tényleges
hulladékmennyiség (kg):

ooooooooo

Kereskedelemre/előkezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatok:

Átadó település azonosító száma:

Az átadó KÜJ/KTJ-azonosítója:

Az átadó neve:

Eredet1

Átvett hulladék- mennyiség (kg):

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

Kereskedelem/előkezelésre átvett hulladékmennyiség összesen (kg):

?????????

Telephelyen belül végzett előkezelés:

Keze lési kód:

Előkezelt hulladékmennyiség (kg):

Előkezelés eredményeként fennmaradt hulladék- mennyiség (kg):

Másodlagosan képződött összes hulladék mennyisége (kg):

ooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooo

ooooooooo

ooooooooo

ooooooooo

Előkezelés után fennmaradt összesen (kg):

?????????

Előkezelőnek (E), Kereskedőnek (B), Hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K), Exportra/kivitelre (P) történő átadás:

Kezelési kód:

Kezelést végző KÜJ/KTJ-azonosítója:

Kezelést végző neve:

Típus2

Kezelésre átadott mennyiség (kg):

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

ooooo

ooooooooo

............................

o

ooooooooo

ooooooooo

............................

Előkezelésre történő átadás összesen (kg):

ooooooooo

Kereskedelemre történő átadás összesen (kg):

ooooooooo

Hasznosításra/ártalmatlanításra történő átadás összesen (kg):

ooooooooo

Exportra/kivitelre történő átadás összesen (kg):

ooooooooo

A bejelentési év végén, a telephelyen lévő tényleges hulladékmennyiség (kg):

ooooooooo

* Csak veszélyes hulladék esetén töltendő ki. Típus1: előkezelő = E, kereskedő = B, hasznosító/ártalmatlanító = K, export/kivitel = P

Eredet1: lakossági települési = L, termelői települési = T, egyéb termelői = M, import/behozatal = I

5. melléklet a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hulladékhasznosító és -ártalmatlanító adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentő lap

E nyomtatvány kitöltését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő.

HK
lap

HULLADÉK HASZNOSÍTÁS/ÁRTALMATLANÍTÁS BEJELENTŐ LAP


oooo. évo. negyedév


KÜJ-azonosító: ooooooooo

KTJ-azonosító: ooooooooo

Kezelési kód/oldal:
oooooo/ooo
Hulladékjegyzék szerinti kódszám:
oooooo
Fizikai megjelenési forma: ?

Hulladék megnevezése:
...............................................................

Legfontosabb veszélyességi jellemző:*
H oo H oo H oo

Kezelési tevékenység megnevezése:
............................................................................................

A kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély száma:
............................................................................................

A bejelentési időszak elején a telephelyen lévő tényleges
hulladékmennyiség (kg):

?????????

A bejelentési időszakban kezelésre átvett hulladékok:

Átadó település azonosító száma:

Az átadó KÜJ/KTJ-azonosítója:

Az átadó neve:

Eredet1

Kezelésre átvett hulladékmennyiség (kg):

ooooo

ooooooooo

.............................

o

ooooooooo

ooooooooo

ooooo

ooooooooo

.............................

o

ooooooooo

ooooooooo

ooooo

ooooooooo

.............................

o

ooooooooo

ooooooooo

ooooo

ooooooooo

.............................

o

ooooooooo

ooooooooo

ooooo

ooooooooo

.............................

o

ooooooooo

ooooooooo

ooooo

ooooooooo

.............................

o

ooooooooo

ooooooooo

ooooo

ooooooooo

.............................

o

ooooooooo

ooooooooo

ooooo

ooooooooo

.............................

o

ooooooooo

ooooooooo

ooooo

ooooooooo

.............................

o

ooooooooo

ooooooooo

Hasznosításra/ártalmatlanításra átvett hulladék összesen (kg):

ooooooooo

Telephelyen hasznosított/ártalmatlanított hulladék összesen (kg):

ooooooooo

Másodlagosan képződött hulladék mennyisége összesen (kg):

ooooooooo

A bejelentési időszak végén a telephelyen lévő tényleges hulladékmennyiség (kg):

ooooooooo

Eredet1: lakossági települési = L, termelői/intézményi települési = T, egyéb termelői = M, import/behozatal = I

6. melléklet a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hulladékszállító adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentő lap

E-PRTR1
lap

HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS BEJELENTŐ LAP

Oldalszám

KÜJ-azonosító:

év

KTJ-azonosító:

Hulladék-
kezelési
művelet
R/D

Elszállított
mennyiség
(tonna/év)

Adat-
meghatáro-
zás
módja
M/SZ/B2

Használt
elemzési/
számítási
módszer

Hasznosító/Ártalmatlanító
neve és címe

Tényleges
hasznosítási/ártalmatlanítási telephely címe

Nem veszélyes hulladék

R

oooooo.oo

o

D

oooooo.oo

o

oooo

Veszélyes hulladék

R

oooooo.oo

o

oooo

országon belülre

D

oooooo.oo

o

oooo

Név:
...................................................................

o

oooo.oo

o

oooo

Város:

Ir. sz.:

Város:

Ir. sz.:

Utca, házsz.:

Ország:
ooo

Utca, házsz.:

Ország:
ooo

Veszélyes hulladék
országon kívülre

Név:
...................................................................

o

oooo.oo

o

oooo

Város:

Ir. sz.:

Város:

Ir. sz.:

Utca, házsz.:

Ország:
ooo

Utca, házsz.:

Ország:
ooo

Név:
...................................................................

o

oooo.oo

o

oooo

Város:

Ir. sz.:

Város:

Ir. sz.:

Utca, házsz.:

Ország:
ooo

Utca, házsz.:

Ország:
ooo

1 Ezt a lapot csak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó telephelyekre vonatkozólag kell kitölteni.

2 M = mért, SZ = számított, B = becsült

Megjegyzés: az országkódok kitöltésénél az ISO 3166 – az ISO által elfogadott országkódokat tartalmazó nemzetközi – szabvány szerinti rövidítéseket kell alkalmazni.

7. melléklet a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A hulladéklerakó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentő lap

E nyomtatvány kitöltését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet írja elő.

HL
lap

LERAKOTT HULLADÉK ÖSSZETÉTELÉNEK BEJELENTÉSE
oooo. év


KÜJ-azonosító: ooooooooo

KTJ-azonosító: ooooooooo

 

Cégjegyzékszám: oo.oo.oooooo

Adószám: oooooooo.o.oo

A tárgyévben lerakott vegyes hulladék összetétele:

Megnevezés:

Mennyiségi arány [%]:

papír

oo,o

textil

oo,o

műanyag

oo,o

üveg

oo,o

fém

oo,o

biológiailag lebomló

oo,o

egyéb

oo,o

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!