nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról
2013-01-02
2013-06-07
2

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról1

A Kormány a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében, és a 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

a) a költségvetési szervekre és a velük

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti,

ae) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

af) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,

ag) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

ah) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői

jogviszonyban állókra és

b) az egyházak közcélú – egészségügyi, oktatási, szociális, közművelődési, sport és karitatív – tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban: egyházi foglalkoztatóra), és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a Gyvt. 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló hivatásos nevelőszülőkre

terjed ki, (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

2. § (1) A foglalkoztatott a 2011–2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a 2013. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2012. december 31-én fennálló – 1. § szerinti – jogviszonya alapján havonta a (2)–(15) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek – 1. § szerinti – jogviszonya 2012-ben keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is fennállt jogviszonya és az utolsó ilyen jellegű jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 2010. december 31-én a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. december 31-én nem állt fenn, de 2012. december 31-én fennállt és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas-, vagy élettársa.

(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(6) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, az eltartottak száma három főnél kevesebb,

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, az eltartottak száma három főnél kevesebb és

a) legalább egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint és kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség nagyobb vagy egyenlő, mint 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult,

b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot és/vagy kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti,

kompenzációra jogosult.

(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. december 31-én e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, amennyiben a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, amennyiben a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt és tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 213 500 forintot.

(9) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. december 31-én nem állt fenn, de 2012. december 31-én fennállt és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

(10) A (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét legfeljebb nulla összegig csökkenteni kell a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével. Az e bekezdésben foglaltaknak az illetményszámfejtést végző szervezet az 5. melléklet szerinti nyilatkozat II. Munkáltatói részében foglaltak alapján tesz eleget.

(11) A munkaidő hosszának 2013. január 1-jével vagy 2013-ban év közben történő megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy munkaidő növekedése esetén az addig alkalmazott, (10) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni, míg csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

(12) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)–(11) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

(13) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(14) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani. A munkanapok számába be kell számítani a fizetett munkaszüneti napokat is.

(15) Az a foglalkoztatott, akinek az 1. § szerinti jogviszonya az adott munkáltatónál 2013. évben keletkezett és 2013. január 1-je és e jogviszony létrejötte között munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a (2)–(14) bekezdés alkalmazásával jogosult a kompenzációra.

3. § (1) A 2. § vonatkozásában – a (2) bekezdésben, valamint a 2. § (10) bekezdésében foglalt kivételekkel – illetményként kell figyelembe venni:

a) a Kjt. 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,

c) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

d) a Hjt. 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

e) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti – a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,

f) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és a 135. § (1) bekezdése szerinti – a 116. § és a 139. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,

g) az Mt. hatálya alá tartozó, az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél, és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál és költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

h) a Gyvt. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői díjat,

i) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. § (4) bekezdés szerinti juttatást, valamint

j) a költségvetési szervként működő nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógusok esetében 2013. szeptember 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdés szerint illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdés szerint megállapított illetménypótlékot.

(2) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltaktól eltérően a 2. § vonatkozásában nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó

a) a 2012. június 30-át követően az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti munkakört létesítő foglalkoztatott és

b) a 2012. december 31-ét követően az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti munkakört létesítő foglalkoztatott

illetményének a foglalkoztatott besorolása alapján rá irányadó, az Eütev. 1. vagy 3. mellékletében meghatározott összegű részét.

(3) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembe vételre.

4. § (1) A központi költségvetés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) a (3) bekezdés szerinti kivétellel a központi, a társadalombiztosítási, a köztestületi, az országos nemzetiségi önkormányzat hivatala, és költségvetési szervei (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv),

b) a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat), valamint

c) az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményei

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) Az országos nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatásról a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szolgáltat adatot.

(3) A központi költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön – ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

5. § (1) A központi költségvetési szerveknél a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által február hónapban felmért – összeg alapján történik. A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2013. november 20-ig el kell számolni, mely intézkedést az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2013. évi előirányzat-maradvány elszámolás keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az országos nemzetiségi önkormányzat és az a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium támogatási szerződést köt az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról.

6. § (1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat részére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 6. melléklete szerinti napon elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét

a) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek,

b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek

foglalkoztatottjaira vonatkozóan.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére a nettó finanszírozás keretében a 2013. január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez január 31-én előleget számol el. Az előleg elszámolására a 2013. december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor.

(3) A 2013. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2014. évi költségvetés terhére történik.

(4) Az Ávr. 139. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a helyi önkormányzat soron kívül továbbítja.

(5) A helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a központosított illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot az előleg és a támogatás kifizetéséhez.

(6) A Magyar Államkincstár Igazgatósága a kifizetés hónapjának 5-éig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére a 6. melléklet szerint, az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz – a nettó finanszírozással egyidejűleg – a helyi önkormányzat részére a 7. melléklet szerint szolgáltat adatot.

7. § (1) Támogatásra az 1. § b) pontjában meghatározott egyházi fenntartású intézmény az egyházon és az egyházi fenntartón keresztül jogosult. A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) támogatási szerződést köt az egyházak közcélú tevékenységet ellátó intézményeit fenntartó egyházakkal.

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott egyházak részére a 2013. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként maximum 4000,0 millió Ft kerül átadásra, a Minisztérium által februárban felmért, a nyilvántartott egyházak által benyújtott és elfogadott igények alapján, azok arányában.

(3) Az e rendelet alapján járó 2013. évi kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez a Minisztérium – előzetes hozzájárulásként – támogatást nyújt a kompenzáció kifizetésében érintett egyházak részére. A támogatás nyújtásának feltétele a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A támogatásnak a Minisztérium rendelkezésére bocsátásáról a Kormány határozatban intézkedik.

8. § (1) A 2013. évi bérkompenzációra a Minisztérium számára előzetes hozzájárulásként átadott támogatásból január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és az október–december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekkel az egyházi foglalkoztatók 2013. október 15-ig számolnak el az egyházi fenntartók felé, az egyházi fenntartók 2013. október 31-ig számolnak el az egyházak részére, akik 2013. november 10-ig számolnak el a Minisztérium felé. Az elszámolás tartalma a 10. melléklet szerinti – ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés.

(2) Az (1) bekezdés szerint, a Minisztérium által biztosított támogatás előlegfinanszírozásnak minősül, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(3) Az egyházak a részükre biztosított kompenzáció összegét a jogosult fenntartó(k) részére átutalják. Fenntartó a támogatást köteles a 2. § (1) bekezdésében megjelölt célra fordítani, illetve a támogatást a folyósítást követő 5 munkanapon belül a foglalkoztató részére átadni.

(4) A támogatás igénylése a foglalkoztató által a 8. mellékletben foglalt Igénylőlapnak a fenntartó részére történő megküldésével történik. A fenntartó az Igénylőlapokat, valamint azok 9. melléklet szerinti összesítőjét megküldi az egyház részére.

(5) Az elszámolások utólagos – adott esetben helyszíni szemle útján történő – ellenőrzése céljából, minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes (jogosult személyenkénti bontásban történő) nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2013. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik – a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas-, vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról.

(2) A nyilatkozat tartalmazza

a) a foglalkoztatott (a továbbiakban: Nyilatkozó) természetes személyazonosító adatait,

b) az eltartottak számát, a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak számát,

c) a Nyilatkozó jogviszonya keletkezésének dátumát,

d) a Nyilatkozó és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettárs illetményének arányára vonatkozó adatot,

e) változásbejelentés esetén a változás bekövetkezésének dátumát,

f) a Nyilatkozó által tett záradékot az adatok valóságtartalmáról.

(3) A 2. § (13) bekezdésben meghatározott esetben a Nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónak köteles a (4) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában a Nyilatkozó nyilatkozatát a (4) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

(4) A Nyilatkozó a nyilatkozatot 2013. március 15-ig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a Nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(5) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a Nyilatkozó köteles 5 évig megőrizni.

(6) A Nyilatkozó a feltételek fennállása esetén nyilatkozata benyújtásával kompenzációra válik jogosulttá.

(7) A tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a Nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül.

(8) A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a Nyilatkozó a kompenzációra csak a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetményes számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre.

(9) A március 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

10. § (1) Amennyiben a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a Nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és érvényesítésre a kompenzáció összege.

(3) Amennyiben a Nyilatkozó olyan változást jelent be, amely alapján nem jogosult vagy csökkentett összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken.

(4) A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Amennyiben a Nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Amennyiben a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

(7) A nyilatkozat mintáját és annak kitöltési útmutatóját az 5. melléklet tartalmazza.

11. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizheti

a) a benyújtott igénylések e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek való megfelelését,

b) a foglalkoztatott részére történő kifizetések végrehajtását,

c) az igényelt kompenzációs támogatás teljes körű felhasználását és elszámolását.

12. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 31-én hatályát veszti.

13. § E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2013. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

14. §2

1. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció (Ft/hó)

-500

100

29501-30000

8 000

59001-59500

15 900

130001-131500

14 900

214001-214500

8 500

501-1000

300

30001-30500

8 100

59501-60000

16 000

131501-133000

14 800

214501-215000

8 400

1001-1500

400

30501-31000

8 300

60001-60500

16 200

133001-134500

14 700

215001-215500

8 200

1501-2000

500

31001-31500

8 400

60501-61000

16 300

134501-136500

14 600

215501-216000

8 100

2001-2500

700

31501-32000

8 500

61001-61500

16 400

136501-138000

14 500

216001-216500

8 000

2501-3000

800

32001-32500

8 700

61501-62000

16 600

138001-139500

14 400

216501-217000

7 800

3001-3500

900

32501-33000

8 800

62001-62500

16 700

139501-141000

14 300

217001-217500

7 700

3501-4000

1 100

33001-33500

9 000

62501-63000

16 800

141001-142500

14 200

217501-218000

7 500

4001-4500

1 200

33501-34000

9 100

63001-63500

17 000

142501-144500

14 100

218001-218500

7 400

4501-5000

1 300

34001-34500

9 200

63501-64000

17 100

144501-146000

14 000

218501-219000

7 200

5001-5500

1 500

34501-35000

9 400

64001-64500

17 200

146001-147500

13 900

219001-219500

7 100

5501-6000

1 600

35001-35500

9 500

64501-65000

17 400

147501-149000

13 800

219501-220000

6 900

6001-6500

1 700

35501-36000

9 600

65001-65500

17 500

149001-150500

13 700

220001-220500

6 800

6501-7000

1 900

36001-36500

9 800

65501-66000

17 600

150501-152500

13 600

220501-221000

6 600

7001-7500

2 000

36501-37000

9 900

66001-66500

17 800

152501-154000

13 500

221001-221500

6 500

7501-8000

2 100

37001-37500

10 000

66501-67000

17 900

154001-155500

13 400

221501-222000

6 300

8001-8500

2 300

37501-38000

10 200

67001-67500

18 000

155501-157000

13 300

222001-222500

6 200

8501-9000

2 400

38001-38500

10 300

67501-68000

18 200

157001-159000

13 200

222501-223000

6 000

9001-9500

2 500

38501-39000

10 400

68001-68500

18 300

159001-160500

13 100

223001-223500

5 900

9501-10000

2 700

39001-39500

10 600

68501-69000

18 400

160501-162000

13 000

223501-224000

5 700

10001-10500

2 800

39501-40000

10 700

69001-69500

18 600

162001-163500

12 900

224001-224500

5 600

10501-11000

2 900

40001-40500

10 800

69501-70500

18 700

163501-165000

12 800

224501-225000

5 400

11001-11500

3 100

40501-41000

11 000

70501-72500

18 600

165001-167000

12 700

225001-225500

5 300

11501-12000

3 200

41001-41500

11 100

72501-74000

18 500

167001-168500

12 600

225501-226000

5 100

12001-12500

3 300

41501-42000

11 200

74001-75500

18 400

168501-170000

12 500

226001-226500

5 000

12501-13000

3 500

42001-42500

11 400

75501-77000

18 300

170001-171500

12 400

226501-227000

4 900

13001-13500

3 600

42501-43000

11 500

77001-78500

18 200

171501-173000

12 300

227001-227500

4 700

13501-14000

3 700

43001-43500

11 600

78501-80500

18 100

173001-175000

12 200

227501-228000

4 600

14001-14500

3 900

43501-44000

11 800

80501-82000

18 000

175001-176500

12 100

228001-228500

4 400

14501-15000

4 000

44001-44500

11 900

82001-83500

17 900

176501-178000

12 000

228501-229000

4 300

15001-15500

4 100

44501-45000

12 000

83501-85000

17 800

178001-179500

11 900

229001-229500

4 100

15501-16000

4 300

45001-45500

12 200

85001-86500

17 700

179501-181000

11 800

229501-230000

4 000

16001-16500

4 400

45501-46000

12 300

86501-88500

17 600

181001-183000

11 700

230001-230500

3 800

16501-17000

4 500

46001-46500

12 400

88501-90000

17 500

183001-184500

11 600

230501-231000

3 700

17001-17500

4 700

46501-47000

12 600

90001-91500

17 400

184501-186000

11 500

231001-231500

3 500

17501-18000

4 800

47001-47500

12 700

91501-93000

17 300

186001-187500

11 400

231501-232000

3 400

18001-18500

4 900

47501-48000

12 800

93001-94500

17 200

187501-189000

11 300

232001-232500

3 200

18501-19000

5 100

48001-48500

13 000

94501-96500

17 100

189001-191000

11 200

232501-233000

3 100

19001-19500

5 200

48501-49000

13 100

96501-98000

17 000

191001-192500

11 100

233001-233500

2 900

19501-20000

5 300

49001-49500

13 200

98001-99500

16 900

192501-194000

11 000

233501-234000

2 800

20001-20500

5 500

49501-50000

13 400

99501-101000

16 800

194001-195500

10 900

234001-234500

2 600

20501-21000

5 600

50001-50500

13 500

101001-102500

16 700

195501-197000

10 800

234501-235000

2 500

21001-21500

5 700

50501-51000

13 600

102501-104500

16 600

197001-199000

10 700

235001-235500

2 300

21501-22000

5 900

51001-51500

13 800

104501-106000

16 500

199001-200500

10 600

235501-236000

2 200

22001-22500

6 000

51501-52000

13 900

106001-107500

16 400

200501-202000

10 500

236001-236500

2 000

22501-23000

6 100

52001-52500

14 000

107501-109000

16 300

202001-203500

10 400

236501-237000

1 900

23001-23500

6 300

52501-53000

14 200

109001-110500

16 200

203501-205000

10 300

237001-237500

1 800

23501-24000

6 400

53001-53500

14 300

110501-112500

16 100

205001-207000

10 200

237501-238000

1 600

24001-24500

6 500

53501-54000

14 400

112501-114000

16 000

207001-208500

10 100

238001-238500

1 500

24501-25000

6 700

54001-54500

14 600

114001-115500

15 900

208501-209500

10 000

238501-239000

1 300

25001-25500

6 800

54501-55000

14 700

115501-117000

15 800

209501-210000

9 900

239001-239500

1 200

25501-26000

6 900

55001-55500

14 800

117001-118500

15 700

210001-210500

9 700

239501-240000

1 000

26001-26500

7 100

55501-56000

15 000

118501-120500

15 600

210501-211000

9 600

240001-240500

900

26501-27000

7 200

56001-56500

15 100

120501-122000

15 500

211001-211500

9 400

240501-241000

700

27001-27500

7 300

56501-57000

15 200

122001-123500

15 400

211501-212000

9 300

241001-241500

600

27501-28000

7 500

57001-57500

15 400

123501-125000

15 300

212001-212500

9 100

241501-242000

400

28001-28500

7 600

57501-58000

15 500

125001-126500

15 200

212501-213000

9 000

242001-242500

300

28501-29000

7 700

58001-58500

15 600

126501-128500

15 100

213001-213500

8 800

242501-243000

100

29001-29500

7 900

58501-59000

15 800

128501-130000

15 000

213501-214000

8 700

 

 

2. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

-500

100

25001-25500

6 600

50001-50500

13 100

119001-121000

12 400

190001-190500

6 600

501-1000

300

25501-26000

6 700

50501-51000

13 200

121001-123000

12 300

190501-191000

6 400

1001-1500

400

26001-26500

6 900

51001-51500

13 400

123001-125000

12 200

191001-191500

6 300

1501-2000

500

26501-27000

7 000

51501-52000

13 500

125001-127000

12 100

191501-192000

6 200

2001-2500

600

27001-27500

7 100

52001-52500

13 600

127001-129000

12 000

192001-192500

6 000

2501-3000

800

27501-28000

7 300

52501-53000

13 800

129001-131000

11 900

192501-193000

5 900

3001-3500

900

28001-28500

7 400

53001-53500

13 900

131001-133000

11 800

193001-193500

5 700

3501-4000

1 000

28501-29000

7 500

53501-54000

14 000

133001-135000

11 700

193501-194000

5 600

4001-4500

1 200

29001-29500

7 700

54001-54500

14 100

135001-136500

11 600

194001-194500

5 500

4501-5000

1 300

29501-30000

7 800

54501-55000

14 300

136501-138500

11 500

194501-195000

5 300

5001-5500

1 400

30001-30500

7 900

55001-55500

14 400

138501-140500

11 400

195001-195500

5 200

5501-6000

1 600

30501-31000

8 000

55501-56000

14 500

140501-142500

11 300

195501-196000

5 000

6001-6500

1 700

31001-31500

8 200

56001-56500

14 700

142501-144500

11 200

196001-196500

4 900

6501-7000

1 800

31501-32000

8 300

56501-57000

14 800

144501-146500

11 100

196501-197000

4 700

7001-7500

1 900

32001-32500

8 400

57001-57500

14 900

146501-148500

11 000

197001-197500

4 600

7501-8000

2 100

32501-33000

8 600

57501-58000

15 100

148501-150500

10 900

197501-198000

4 500

8001-8500

2 200

33001-33500

8 700

58001-58500

15 200

150501-152500

10 800

198001-198500

4 300

8501-9000

2 300

33501-34000

8 800

58501-59000

15 300

152501-154500

10 700

198501-199000

4 200

9001-9500

2 500

34001-34500

9 000

59001-59500

15 400

154501-156500

10 600

199001-199500

4 000

9501-10000

2 600

34501-35000

9 100

59501-60000

15 500

156501-158500

10 500

199501-200000

3 900

10001-10500

2 700

35001-35500

9 200

60001-62000

15 400

158501-160500

10 400

200001-200500

3 800

10501-11000

2 900

35501-36000

9 300

62001-63500

15 300

160501-162500

10 300

200501-201000

3 600

11001-11500

3 000

36001-36500

9 500

63501-65500

15 200

162501-164500

10 200

201001-201500

3 500

11501-12000

3 100

36501-37000

9 600

65501-67500

15 100

164501-166500

10 100

201501-202000

3 300

12001-12500

3 200

37001-37500

9 700

67501-69500

15 000

166501-168500

10 000

202001-202500

3 200

12501-13000

3 400

37501-38000

9 900

69501-71500

14 900

168501-170500

9 900

202501-203000

3 000

13001-13500

3 500

38001-38500

10 000

71501-73500

14 800

170501-172500

9 800

203001-203500

2 900

13501-14000

3 600

38501-39000

10 100

73501-75500

14 700

172501-174000

9 700

203501-204000

2 800

14001-14500

3 800

39001-39500

10 300

75501-77500

14 600

174001-176000

9 600

204001-204500

2 600

14501-15000

3 900

39501-40000

10 400

77501-79500

14 500

176001-178000

9 500

204501-205000

2 500

15001-15500

4 000

40001-40500

10 500

79501-81500

14 400

178001-180000

9 400

205001-205500

2 300

15501-16000

4 200

40501-41000

10 600

81501-83500

14 300

180001-181000

9 300

205501-206000

2 200

16001-16500

4 300

41001-41500

10 800

83501-85500

14 200

181001-181500

9 100

206001-206500

2 100

16501-17000

4 400

41501-42000

10 900

85501-87500

14 100

181501-182000

9 000

206501-207000

1 900

17001-17500

4 500

42001-42500

11 000

87501-89500

14 000

182001-182500

8 900

207001-207500

1 800

17501-18000

4 700

42501-43000

11 200

89501-91500

13 900

182501-183000

8 700

207501-208000

1 600

18001-18500

4 800

43001-43500

11 300

91501-93500

13 800

183001-183500

8 600

208001-208500

1 500

18501-19000

4 900

43501-44000

11 400

93501-95500

13 700

183501-184000

8 400

208501-209000

1 300

19001-19500

5 100

44001-44500

11 500

95501-97500

13 600

184001-184500

8 300

209001-209500

1 200

19501-20000

5 200

44501-45000

11 700

97501-99500

13 500

184501-185000

8 100

209501-210000

1 100

20001-20500

5 300

45001-45500

11 800

99501-101000

13 400

185001-185500

8 000

210001-210500

900

20501-21000

5 500

45501-46000

11 900

101001-103000

13 300

185501-186000

7 900

210501-211000

800

21001-21500

5 600

46001-46500

12 100

103001-105000

13 200

186001-186500

7 700

211001-211500

600

21501-22000

5 700

46501-47000

12 200

105001-107000

13 100

186501-187000

7 600

211501-212000

500

22001-22500

5 800

47001-47500

12 300

107001-109000

13 000

187001-187500

7 400

212001-212500

400

22501-23000

6 000

47501-48000

12 500

109001-111000

12 900

187501-188000

7 300

212501-213000

200

23001-23500

6 100

48001-48500

12 600

111001-113000

12 800

188001-188500

7 200

213001-213500

100

23501-24000

6 200

48501-49000

12 700

113001-115000

12 700

188501-189000

7 000

 

 

24001-24500

6 400

49001-49500

12 800

115001-117000

12 600

189001-189500

6 900

 

 

24501-25000

6 500

49501-50000

13 000

117001-119000

12 500

189501-190000

6 700

 

 

3. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

1-4000

0

78001-78500

5 100

98501-99000

10 400

148501-150500

10 900

193001-193500

5 700

4001-12000

100

78501-79000

5 200

99001-99500

10 600

150501-152500

10 800

193501-194000

5 600

12001-20000

200

79001-79500

5 400

99501-100000

10 700

152501-154500

10 700

194001-194500

5 500

20001-28500

300

79501-80000

5 500

100001-100500

10 800

154501-156500

10 600

194501-195000

5 300

28501-36500

400

80001-80500

5 600

100501-101000

10 900

156501-158500

10 500

195001-195500

5 200

36501-44500

500

80501-81000

5 800

101001-101500

11 100

158501-160500

10 400

195501-196000

5 000

44501-52500

600

81001-81500

5 900

101501-102000

11 200

160501-162500

10 300

196001-196500

4 900

52501-61000

700

81501-82000

6 000

102001-102500

11 300

162501-164500

10 200

196501-197000

4 700

61001-62000

800

82001-82500

6 100

102501-103000

11 500

164501-166500

10 100

197001-197500

4 600

62001-62500

1 000

82501-83000

6 300

103001-103500

11 600

166501-168500

10 000

197501-198000

4 500

62501-63000

1 100

83001-83500

6 400

103501-104000

11 700

168501-170500

9 900

198001-198500

4 300

63001-63500

1 200

83501-84000

6 500

104001-104500

11 900

170501-172500

9 800

198501-199000

4 200

63501-64000

1 300

84001-84500

6 700

104501-105000

12 000

172501-174000

9 700

199001-199500

4 000

64001-64500

1 500

84501-85000

6 800

105001-105500

12 100

174001-176000

9 600

199501-200000

3 900

64501-65000

1 600

85001-85500

6 900

105501-106000

12 200

176001-178000

9 500

200001-200500

3 800

65001-65500

1 700

85501-86000

7 100

106001-106500

12 400

178001-180000

9 400

200501-201000

3 600

65501-66000

1 900

86001-86500

7 200

106501-107000

12 500

180001-181000

9 300

201001-201500

3 500

66001-66500

2 000

86501-87000

7 300

107001-107500

12 600

181001-181500

9 100

201501-202000

3 300

66501-67000

2 100

87001-87500

7 400

107501-108000

12 800

181501-182000

9 000

202001-202500

3 200

67001-67500

2 300

87501-88000

7 600

108001-108500

12 900

182001-182500

8 900

202501-203000

3 000

67501-68000

2 400

88001-88500

7 700

108501-109000

13 000

182501-183000

8 700

203001-203500

2 900

68001-68500

2 500

88501-89000

7 800

109001-111000

12 900

183001-183500

8 600

203501-204000

2 800

68501-69000

2 600

89001-89500

8 000

111001-113000

12 800

183501-184000

8 400

204001-204500

2 600

69001-69500

2 800

89501-90000

8 100

113001-115000

12 700

184001-184500

8 300

204501-205000

2 500

69501-70000

2 900

90001-90500

8 200

115001-117000

12 600

184501-185000

8 100

205001-205500

2 300

70001-70500

3 000

90501-91000

8 400

117001-119000

12 500

185001-185500

8 000

205501-206000

2 200

70501-71000

3 200

91001-91500

8 500

119001-121000

12 400

185501-186000

7 900

206001-206500

2 100

71001-71500

3 300

91501-92000

8 600

121001-123000

12 300

186001-186500

7 700

206501-207000

1 900

71501-72000

3 400

92001-92500

8 700

123001-125000

12 200

186501-187000

7 600

207001-207500

1 800

72001-72500

3 500

92501-93000

8 900

125001-127000

12 100

187001-187500

7 400

207501-208000

1 600

72501-73000

3 700

93001-93500

9 000

127001-129000

12 000

187501-188000

7 300

208001-208500

1 500

73001-73500

3 800

93501-94000

9 100

129001-131000

11 900

188001-188500

7 200

208501-209000

1 300

73501-74000

3 900

94001-94500

9 300

131001-133000

11 800

188501-189000

7 000

209001-209500

1 200

74001-74500

4 100

94501-95000

9 400

133001-135000

11 700

189001-189500

6 900

209501-210000

1 100

74501-75000

4 200

95001-95500

9 500

135001-136500

11 600

189501-190000

6 700

210001-210500

900

75001-75500

4 300

95501-96000

9 600

136501-138500

11 500

190001-190500

6 600

210501-211000

800

75501-76000

4 500

96001-96500

9 800

138501-140500

11 400

190501-191000

6 400

211001-211500

600

76001-76500

4 600

96501-97000

9 900

140501-142500

11 300

191001-191500

6 300

211501-212000

500

76501-77000

4 700

97001-97500

10 000

142501-144500

11 200

191501-192000

6 200

212001-212500

400

77001-77500

4 800

97501-98000

10 200

144501-146500

11 100

192001-192500

6 000

212501-213000

200

77501-78000

5 000

98001-98500

10 300

146501-148500

11 000

192501-193000

5 900

213001-213500

100

4. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény (Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

1-4000

0

132001-132500

3 900

148501-149000

8 100

182001-182500

8 900

198501-199000

4 200

4001-12000

100

132501-133000

4 000

149001-149500

8 300

182501-183000

8 700

199001-199500

4 000

12001-20000

200

133001-133500

4 100

149501-150000

8 400

183001-183500

8 600

199501-200000

3 900

20001-28500

300

133501-134000

4 200

150001-150500

8 500

183501-184000

8 400

200001-200500

3 800

28501-36500

400

134001-134500

4 400

150501-151000

8 700

184001-184500

8 300

200501-201000

3 600

36501-44500

500

134501-135000

4 500

151001-151500

8 800

184501-185000

8 100

201001-201500

3 500

44501-52500

600

135001-135500

4 600

151501-152000

8 900

185001-185500

8 000

201501-202000

3 300

52501-61000

700

135501-136000

4 800

152001-152500

9 000

185501-186000

7 900

202001-202500

3 200

61001-69000

800

136001-136500

4 900

152501-153000

9 200

186001-186500

7 700

202501-203000

3 000

69001-77000

900

136501-137000

5 000

153001-153500

9 300

186501-187000

7 600

203001-203500

2 900

77001-85500

1 000

137001-137500

5 200

153501-154000

9 400

187001-187500

7 400

203501-204000

2 800

85501-93500

1 100

137501-138000

5 300

154001-154500

9 600

187501-188000

7 300

204001-204500

2 600

93501-101500

1 200

138001-138500

5 400

154501-155000

9 700

188001-188500

7 200

204501-205000

2 500

101501-110000

1 300

138501-139000

5 500

155001-155500

9 800

188501-189000

7 000

205001-205500

2 300

110001-118000

1 400

139001-139500

5 700

155501-156000

10 000

189001-189500

6 900

205501-206000

2 200

118001-123500

1 500

139501-140000

5 800

156001-156500

10 100

189501-190000

6 700

206001-206500

2 100

123501-124000

1 600

140001-140500

5 900

156501-157000

10 200

190001-190500

6 600

206501-207000

1 900

124001-124500

1 800

140501-141000

6 100

157001-157500

10 300

190501-191000

6 400

207001-207500

1 800

124501-125000

1 900

141001-141500

6 200

157501-158500

10 500

191001-191500

6 300

207501-208000

1 600

125001-125500

2 000

141501-142000

6 300

158501-160500

10 400

191501-192000

6 200

208001-208500

1 500

125501-126000

2 200

142001-142500

6 500

160501-162500

10 300

192001-192500

6 000

208501-209000

1 300

126001-126500

2 300

142501-143000

6 600

162501-164500

10 200

192501-193000

5 900

209001-209500

1 200

126501-127000

2 400

143001-143500

6 700

164501-166500

10 100

193001-193500

5 700

209501-210000

1 100

127001-127500

2 600

143501-144000

6 800

166501-168500

10 000

193501-194000

5 600

210001-210500

900

127501-128000

2 700

144001-144500

7 000

168501-170500

9 900

194001-194500

5 500

210501-211000

800

128001-128500

2 800

144501-145000

7 100

170501-172500

9 800

194501-195000

5 300

211001-211500

600

128501-129000

2 900

145001-145500

7 200

172501-174000

9 700

195001-195500

5 200

211501-212000

500

129001-129500

3 100

145501-146000

7 400

174001-176000

9 600

195501-196000

5 000

212001-212500

400

129501-130000

3 200

146001-146500

7 500

176001-178000

9 500

196001-196500

4 900

212501-213000

200

130001-130500

3 300

146501-147000

7 600

178001-180000

9 400

196501-197000

4 700

213001-213500

100

130501-131000

3 500

147001-147500

7 700

180001-181000

9 300

197001-197500

4 600

 

 

131001-131500

3 600

147501-148000

7 900

181001-181500

9 100

197501-198000

4 500

 

 

131501-132000

3 700

148001-148500

8 000

181501-182000

9 000

198001-198500

4 300

 

 

5. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat és Változás bejelentés a költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2013. évi kompenzációjának igénybevételéhez

Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése előtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el!

    

I. A nyilatkozatot adó magánszemély (továbbiakban: Nyilatkozó)

neve:         …….……………………………………………….

születési dátuma:        ……………………………………………………..

adóazonosító jele:        …..…………………………………………………

munkáltatójának megnevezése:        ……………………………………….…………….

munkáltatójának adószáma:        …………………………………………..…………

1. A Nyilatkozó családi kedvezmény érvényesítésére jogosult: igen: o nem: o

2.    Eltartottak száma (a magzatot is beleértve): …………

3.     Az eltartottak közül a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak száma: ……..

4.      E rendelet szerinti jogviszony keletkezésének időpontja azon Nyilatkozó esetében, aki családi kedvezmény érvényesítésére nem jogosult, vagy legalább egy kedvezményezett eltartott után illeti meg családi kedvezmény, úgy, hogy az eltartottak száma legalább három fő (kitöltendő az I.1. pont Nem válasza vagy a 2. pontban 3 vagy több eltartott megjelölése esetén):

A) 2010. december 31-én vagy azt megelőzően: o

B) 2011. január 1-jét követően, de 2012. január 1-jét megelőzően o

5.    A Nyilatkozó vagy a házastárs/családi kedvezményre jogosult élettárs bruttó illetményének összege az alacsonyabb

Nyilatkozó: o        Házastárs / élettárs: o

6.    Kettő kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó és a házastárs/családi kedvezményre jogosult élettárs bruttó illetményeinek különbsége nagyobb vagy egyenlő, mint 50 000 forint (kitöltendő az I.2. pont „2”, és az I.3 pont „2” válaszai esetén):    
     igen: o nem: o

7. Kettő kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó házastársának/családi kedvezményre jogosult élettársának bruttó illetménye alacsonyabb 109.000 forintnál (kitöltendő az I.2. pont „2”,és az I.3 pont „2” válaszai esetén):     igen: o nem: o

8. A Nyilatkozó aláírása:             …………………………………

II.    Munkáltatói nyilatkozat a 2. § (10) bekezdésében foglaltak végrehajtásához:

1.    A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet alapján 2011. és/vagy 2012. évben kötelező illetményemelésben részesült:     igen: o nem: o

2.    Az 1. pont „igen” válasza esetén:

Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2011. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján 2011. január 1-jei hatállyal ……………. forint/hó kötelező illetményemelésben részesült.

A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2012. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 2012. január 1-jei hatállyal ……………. forint/hó kötelező illetményemelésben részesült.

Dátum: ………………………

………………………………………….

PH.    aláírás

    

III.    KITÖLTENDŐ KIZÁRÓLAG VÁLTOZÁS BEJELENTÉS ESETÉN

A bejelentett változás bekövetkezésének napja:     ….……………………..

A Nyilatkozó aláírása:     ….……………………..

    

IV.    

Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott kompenzáció igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat bármely pontját érintő változás esetén haladéktalanul köteles vagyok munkáltatómnál megváltozott tartalommal változás bejelentés céljából új nyilatkozatot tenni. A jogtalanul felvett kompenzáció összegét az általános elévülési időn belül köteles vagyok visszafizetni.

Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az alábbiak szerint: ha rendelkezem teljes munkaidős jogviszonnyal, kizárólag a teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónál, több részmunkaidős jogviszony esetén kizárólag a velem legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatómnál teszek nyilatkozatot.

A nyilatkozat késedelmes leadása, téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció összegétől elesem, azt visszamenőleg érvényesíteni nem áll módomban.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ha év közben olyan változást jelentek be, amely alapján a kompenzációra nem vagy csökkentett összegben válok jogosulttá, a változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően esetlegesen már kifizetett kompenzáció összegét a foglalkoztatóm visszavonja.

Kelt:        

A Nyilatkozó aláírása:
…………………………………

Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása:
    …………………………………

Átvétel kelte:     

Kitöltési útmutató a költségvetési szervnél, egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2013. évi kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő Nyilatkozathoz, Változás bejelentéshez

A Nyilatkozatot két példányban, a kitöltési útmutató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel arra, hogy a munkáltató a Nyilatkozatban foglaltakat akkor tudja figyelembe venni és a kompenzációt érvényesíteni, ha a kitöltött Nyilatkozatot Ön, mint Nyilatkozó legkésőbb 2013. március 15-éig a munkáltatója rendelkezésére bocsátja. A kompenzáció 2013. március 15. után visszamenőlegesen nem érvényesíthető. A munkáltató a másolaton igazolja az első példány átvételét, és azt az irattározási szabályainak megfelelően a munkáltató vagy az illetékes illetmény számfejtőhely megőrzi. A másodpéldányt Önnek 5 évig szintén meg kell őriznie.

A Nyilatkozat tartalmát érintő, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok változása esetén a Nyilatkozó köteles munkáltatójánál megváltozott tartalommal változás bejelentés céljából új nyilatkozatot tenni. A Változás bejelentés során az I. Blokkban ne csak azokat a rovatokat töltse ki, amelyekben változás történt, hanem a teljes I. Blokkot, tehát azokat a rovatokat is, amelyekben változás nem állt be, de eredeti Nyilatkozatában tartalmazott adatot, jelölést. A Nyilatkozat III. Blokkját Változás bejelentés esetén szintén töltse ki és írja alá, mert a változás bekövetkezése napjának feltüntetése és aláírás nélkül a Változás bejelentés érvénytelen.

A Nyilatkozat II. Blokkja az illetményszámfejtést végző szervezet munkáját segíti. Ezt a munkáltatója tölti ki Önnek a Nyilatkozat leadásakor. Változás bejelentés esetén a II. Blokk adataival az előbbiekben leírtakhoz hasonlóan kell eljárni. Amennyiben az eredeti Nyilatkozat II. Blokkja tartalmazott adatokat, e részt az eredeti – illetve változás esetén a megváltozott – tartalommal ismét ki kell tölteni. Ha a Nyilatkozatban kizárólag a II. Blokk tartalma változik, a Változás bejelentés kitöltését és leadását a munkáltatónak kell kezdeményeznie.

Amennyiben Ön az alább felsorolt jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban is foglalkoztatott, Ön csak a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra, így kizárólag az Önt teljes munkaidőben foglalkoztató munkáltatója felé adhat le Nyilatkozatot. Ha Önnek nincs teljes munkaidős jogviszonya, tehát csak részmunkaidőben foglalkoztatott, egy vagy több munkáltató által, úgy a legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció. Ebben az esetben az Önnel legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatóhoz kell benyújtania Nyilatkozatát. Fontos, hogy Ön több jogviszony esetén is csak egy munkáltatótól jogosult kompenzációra, így csak egy munkáltatóhoz adhat Nyilatkozatot.

A jogalap nélkül felvett kompenzáció összege Öntől az általános elévülési időn, azaz három éven belül visszakövetelhető.

A Nyilatkozatot csak abban az esetben töltse ki és adja le munkáltatójánál, ha az alábbi három feltétel mindegyikének egyidejűleg megfelel, vagyis Ön jogosult a kompenzációra.

1. Jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, vagy amennyiben az 2012. évben létesült, 2011. december 31-e és a jelenlegi jogviszonya létrejötte között kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

2.1. költségvetési szervnél jogviszonyban álló olyan foglalkoztatott, aki közalkalmazottként, köztisztviselőként, kormánytisztviselőként, fegyveres szerv hivatalos állományú tagjaként, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjaként, igazságügyi alkalmazottként, ügyészségi alkalmazottként, közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalóként, hivatásos nevelőszülőként kerül alkalmazásra, vagy

2.2. egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményénél áll munkaviszonyban, vagy hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, és

3. a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint az alább ismertetett értékhatárok közül Önre vonatkozó összeg:

3.1.Ön nem jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, jogviszonya 2010. december 31-én vagy azt megelőzően keletkezett, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 243 001 Ft [2.§ (2)], vagy

3.2. Ön nem jogosult családi kedvezmény érvényesítésére, jogviszonya 2011. január 1-je és 2011. december 31-e között jött létre, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 213 501 Ft [2.§ (3)], vagy

3.3. Ön egy vagy kettő kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, az eltartottak száma három főnél kevesebb, jogviszonya 2012. január 1-je előtt keletkezett, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 213 501 Ft [2.§ (4)-(7)], vagy

3.4. Az Ön jogviszonya 2010. december 31-én vagy azt megelőzően keletkezett, és

– Ön egy, kettő vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye pedig kevesebb, mint 213 501 Ft. Amennyiben az ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb 135 000 Ft-nál, Ön a tárgyhónap első napján érvényes illetménye 2,29%-ának megfelelő kompenzációra jogosult, amennyiben illetménye 135 000 Ft és 213 500 Ft között van, úgy ez a mérték 1,53%. [2.§ (8) aa) és b)], vagy

– Ön négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye pedig kevesebb, mint 213 501 Ft. Amennyiben az ön tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint a 135 000 Ft-nak és a három feletti kedvezményezett eltartott(ak) számának a 20 000 Ft szorzatával növelt összege (pl.: 4 kedvezményezett eltartott esetén 155 000 Ft, 5 kedvezményezett eltartott esetén 175 000 Ft, stb.), úgy Ön a tárgyhónap első napján érvényes illetménye 2,29%-ának megfelelő kompenzációra jogosult, amennyiben illetménye az előbbi összeg és 213 500 Ft között van, úgy ez a mérték 1,53%. Ha ön 8 vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre, úgy Önre a 213 500 Ft-os illetmény határ nem vonatkozik, a bruttó illetmény kompenzációra jogosító felső határát kizárólag a 135 000 Ft-nak és a három feletti kedvezményezett eltartott(ak) számának a 20 000 Ft szorzatával növelt összege határozza meg. (pl.: 8 kedvezményezett eltartott esetén 235 000 Ft, [2.§ (8) ab) és b)],

3.5. Ön egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult családi kedvezményre úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, jogviszonya 2011. január 1-je és 2011. december 31-e között jött létre, és a tárgyhó első napján érvényes bruttó illetménye kevesebb, mint 213 501 Ft [2.§ (9)].

A Nyilatkozat kitöltése előtt Önnek az alábbi szempontok alapján kell mérlegelnie a jogosultsági feltételeket:

1. Családi kedvezményre jogosult: A családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult. A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi pótlékra jogosultnak minősül, ha a családi pótlékot nem Ön, hanem az Önnel és a gyermekkel egy háztartásban élő másik szülő igényelte az azt folyósító szervtől, vagy –a jogosultság ellenére– azt bármely okból egyikőjük sem igényelte. (Családi pótlékra való jogosultsága ellenére családi kedvezmény érvényesítésére nem jogosult az a magánszemély, aki a családi pótlékot a gyermekotthonban nevelt vagy szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel a gyermekotthon vagy a szociális intézmény vezetőjeként, illetve a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel a javítóintézet igazgatójaként vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként kapja.)

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult továbbá a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa - a várandósság időszakában (a magzat fogantatásának 91. napjától megszületéséig) -, a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély azzal a kitétellel, hogy az említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy - a döntésük szerinti - minősül jogosultnak.

A családi kedvezmény érvényesítésére jogosultnak tekintendő bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély (jogosult, eltartott).

Kedvezményezett eltartottként az a magánszemély (gyermek) vehető figyelembe, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény megfelelő alkalmazásával a kedvezményt érvényesítő magánszemély családi pótlékra való jogosultsága megállapítható lenne. Eltartottként az a magánszemély (gyermek) vehető figyelembe, akit a családok támogatásáról szóló törvény megfelelő alkalmazásával más magánszemély (gyermek) után járó családi pótlék megállapításánál figyelembe lehetne venni.

A nyilatkozat kitöltésekor vegye figyelembe, hogy Ön akkor is családi kedvezmény igénybevételére jogosultnak minősül, ha a személyi jövedelemadózása során a családi kedvezményt nem Ön, hanem az Önnel közös háztartásban élő házastársa/élettársa érvényesíti. (Pl. közös háztartásban élő házaspár nevel a háztartásban egy fő kedvezményre jogosító gyermeket, ebben az esetben mindketten jogosultak a családi kedvezményre, függetlenül attól, hogy a családi kedvezmény érvényesítéséről az év során vagy az adóév végén személyi jövedelemadó bevallásukban hogyan döntenek.)

Élettársi kapcsolat esetén az élettárs kizárólag abban az esetben jogosult a családi kedvezmény igénybevételére, amennyiben a gyermeknek vér szerinti szülője, és természetesen a gyermekkel közös háztartásban él.

Eltartott: Eltartottnak minősül a kedvezményezett eltartottakon túl a családi pótlékra már nem jogosító tanuló, hallgató is mindaddig, ameddig őt is figyelembe veszik a testvérei után járó családi pótlék összegének megállapításánál, tehát aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

Élettársi kapcsolat meghatározásához: Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.

Kedvezményezett eltartott meghatározásához: Kedvezményezett eltartott az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, a magzat a várandósság időszakában - fogantatásának 91. napjától megszületéséig -, továbbá az aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

2. Jogviszonya keletkezésének időpontja: Jogviszonya keletkezésének időpontjaként azt a dátumot kell tekintenie, amikor az Ön jogviszonya a költségvetési szervnél, az egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményénél (a továbbiakban: kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztató) létrejött.

Amennyiben Ön a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál 2011-ben létesített jogviszonyt, de azt közvetlenül megelőzően is e foglalkoztatók valamelyikénél állt alkalmazásban, úgy ezeket a jogviszonyokat a kompenzáció igénybe vétele szempontjából tekintse folyamatosnak, és a legkorábban keletkezett jogviszony létrejöttének dátumát vegye figyelembe a kitöltéskor. A jogviszony folytonosságát nem szakítja meg álláskeresési támogatás igénybe vételének időszaka, ha Ön azt megelőzően és az követően is kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál létesített jogviszonyt. (pl. ha Ön 2010. szeptember 30-áig egy költségvetési szervnél dolgozott, 2010. november 1-jétől 2011. január 31-éig álláskeresési járadékban részesült, majd 2011. február 1-jén valamely egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél létesít munkaviszonyt, úgy Önre a 243.001 Ft-os bruttó illetmény korlát vonatkozik, a jogviszonya keletkezésének időpontja kérdésre pedig a „2010. december 31-én vagy azt megelőzően” választ jelölje meg.)

Amennyiben Ön 2012-ben létesített, vagy 2013 év közben létesít jogviszonyt a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál, de azt közvetlenül megelőzően is e foglalkoztatók valamelyikénél állt alkalmazásban, úgy ezeket a jogviszonyokat a kompenzáció igénybe vétele szempontjából szintén tekintse folyamatosnak, és a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál legkorábban keletkezett jogviszony létrejöttének dátumát vegye figyelembe a kitöltéskor. Ez esetben sem jelent megszakítást az álláskeresési járadék igénybevételének időszaka.

Amennyiben Ön 2012-ben létesített, vagy 2013 év közben létesít jogviszonyt a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál, de ezt megelőzően e foglalkoztatók egyikénél sem állt még alkalmazásban, Ön nem jogosult kompenzációra.

Amennyiben Ön 2012-ben létesített, vagy 2013 év közben létesít jogviszonyt a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál, de ezt megelőzően e foglalkoztatók valamelyikénél már állt alkalmazásban, ám ezt megszakította más, nem e rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál létesített jogviszony, úgy Ön szintén nem jogosult kompenzációra. Ez esetben sem jelent megszakítást az álláskeresési járadék igénybevételének időszaka.

3. Illetmény alatt a Nyilatkozat kitöltésekor

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára ugyanezen törvény 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a kormánytisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 131. § (2) bekezdése szerinti - a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt, köztisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 234. §-a szerinti illetményt,

d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

e) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak jogállásáról szóló törvény 123. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

f) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 96. § (1) bekezdése szerinti - a 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

g) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvény 46/C., 81/C. és 90/A. §-a szerinti - a 81/G. § (2) bekezdése és a 90/E. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - illetményt,

h) a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

i) egyház közcélú tevékenységet folytató, nem költségvetési szervként működő intézményénél vagy annak fenntartójánál foglalkoztatottak esetén a munkavállaló személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

j) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény. 66/L. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői díjat

k) a költségvetési szervként működő nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógusok esetében 2013. szeptember 1-jétől a nemzetei köznevelésről szóló törvény 65. § (1) bekezdés szerint illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdés szerint megállapított illetménypótlékot kell érteni.

A Nyilatkozat I. Blokkját a Nyilatkozat első benyújtásakor, és a változás bejelentések alkalmával is ki kell töltenie, majd alá kell írnia. Aláírás nélkül a Nyilatkozat érvénytelen. Változás bejelentés esetén a III. Blokkot is írja alá. A IV. Blokkban található záradék aláírásáról se feledkezzen el sem az első Nyilatkozat, sem a változás bejelentésekor!

FONTOS, hogy ezt a Nyilatkozatot Ön az adó- és járulékváltozásoknak a költségvetési szerveknél, egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak körében történő 2013. évi kompenzálásához adta. EZ A NYILATKOZAT NEM HELYETTESÍTI A CSALÁDI KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ADÓELŐLEG-NYILATKOZATOT!

A II. Blokk kitöltéséhez:

A 2. § (10) bekezdésében foglaltaknak az illetményszámfejtést végző szervezet részéről történő végrehajtása érdekében a munkáltatónak információt kell szolgáltatnia arról, hogy 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén milyen mértékben kellett megemelnie a foglalkoztatott illetményét a minimálbér, illetve garantált bérminimum növelt összegének eléréséhez. Amennyiben a foglalkoztatott

-    2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén jogviszonyban állt a munkáltatóval, és

-    a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése miatt ezen időpont(ok)ban meg kellett emelni a foglalkoztatott illetményét,

akkor a munkáltató a kötelező illetményemelés összegének a kipontozott hely(ek)re történő beírásával tesz eleget a nyilatkozattételi kötelezettségének. A kötelező illetményemelés összege egyenlő a 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén érvényes növelt minimálbér, illetve garantált bérminimum és az előző év utolsó napján érvényes, az alább meghatározott módon számolt illetmény pozitív különbségével. A számítás során nem kell figyelembe venni azt az illetményemelést, amihez az érintett foglalkoztatott nem a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelése miatt, hanem nagyobb munkavállalói csoportban végrehajtott illetményemelés részeseként jutott.

A 2. § (10) bekezdése, illetve a munkáltatói nyilatkozat szempontjából illetménynek az alábbiak tekintendők jogviszonyonként:

-    a Kjt. 66. §-a szerinti illetmény, beleértve a Kjt. szerint garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is,

-    a köztisztviselők és kormánytisztviselők esetében (ideértve az ügykezelőket is) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a 133. § (3) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – alapilletmény és illetménykiegészítés együttes összege,

-    a Hszt. 99. § (2) bekezdésében említett beosztási illetmény, rendfokozati illetmény, illetménykiegészítés és szolgálati időpótlék együttes összege,

-    a Hjt. 106. § (1) bekezdésében említett beosztási illetmény, honvédelmi pótlék, illetménykiegészítés, szolgálati illetménypótlék és kiegészítő illetmény együttes összege,

-    az Iasz. 96. § (1) bekezdésében említett – a 102. § (2) bekezdés szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - alapilletmény és alapilletmény jellegű pótlékok együttes összege,

-    az Üjv. 114. § (1) bekezdésben említett – a 116. § szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - alapilletmény, valamint a 135. § (1) bekezdésbe említett – a 139. § (2) bekezdés szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított - alapilletmény és alapilletmény jellegű pótlékok együttes összege,

-    az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók személyi alapbére.

Ha a jogviszony 2011. január 1-jén, illetve 2012. január 1-jén az adott munkáltatónál nem állt fenn, vagy fennállt ugyan, de a foglalkoztatott illetménye 2010. december 31-i, illetve 2011. december 31-i állapot szerint nem volt alacsonyabb a minimálbér, illetve garantált bérminimum következő év első napjától hatályos összegénél, akkor az 1. pontban a „nem” választ kell megjelölni.

6. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja

………………. hónap után járó részletének elszámolásához

Megye kódja / sorszám:

 

 

/

 

 

 

 

neve:

 

Önkormányzat/kistérségi társulás

Központi költségvetésből finanszírozott kör esetében

OEP kör esetében

a 2012. évi kompenzáció havi részletének

a 2012. évi kompenzáció havi részletének

a 2012. évi kompenzáció havi részletének

Sor-szám

KSH kódja

Neve

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege

(Ft)

a dolgozónak kifizetendő nettó összege (Ft)

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege

(Ft)

a dolgozónak kifizetendő nettó összege (Ft)

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege

(Ft)

(4 + 6)

a dolgozónak kifizetendő

nettó összege

(Ft)

(5 + 6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye összesen:

 

 

 

 

 

 

…………………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap

P. H.

…………………………………………………..

igazgató

7. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

ADATKÖZLŐ LAP
Adatszolgáltatás

a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja

………………. hónap után járó részletének elszámolásához

Helyi önkormányzat

neve :

 

 

címe :

 

 

 

 

 

 

 

törzsszáma :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzügyi körzet :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kód :

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetési szerv

Központi költségvetésből finanszírozott kör esetében

OEP kör esetében 3

a 2012. évi kompenzáció havi részletének

a 2012. évi kompenzáció havi részletének

PIR

törzsszáma

neve

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege 1

(Ft)

a dolgozónak kifizetendő nettó összege 2

(Ft)

a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege 1

(Ft)

a dolgozónak kifizetendő nettó összege 2

(Ft)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzat összesen:

 

 

 

 

…………………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap

P. H.

…………………………………………………..

igazgató

1

2012. évben – január hónap kivételével – havonta megegyezik a 6. § (1) bekezdés szerint elszámolt összeggel.

2

2012. január hónapban megegyezik a 6. § (2) bekezdés szerint elszámolt összeggel.

3

A helyi önkormányzat a 6. § (4) bekezdés szerint soron kívül továbbítja január hónapban a 6. oszlop szerinti, a további hónapokban az 5. oszlop szerinti összeget.

8. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

I G É N Y L Ő L A P

az egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó

intézményeknél foglalkoztatottak

2013. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

I.

Ágazat megnevezése

(az ágazatot a megfelelő szöveg aláhúzásával, vagy betűjel megjelölésével kell jelezni)

a) egészségügy b) oktatás c) szociális
d) közművelődés e) sport f) karitatív

II.

Fenntartó

 

 

 

 

 

 

neve:

 

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

OEP finanszírozási kód / OM azonosító:

 

 

 

 

 

 

bankszámla száma:

 

 

 

 

 

 

bankszámlát vezető pénzintézet neve:

 

 

 

 

 

 

III.

Foglalkoztató szervezet

 

 

 

 

 

 

neve:

 

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

OEP finanszírozási kód / OM azonosító:

 

 

 

 

 

 

bankszámla száma:

 

 

 

 

 

 

bankszámlát vezető pénzintézet neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

Korm. rendelet 2. §-a alapján kompenzáció összesen

I.

Kompenzációra jogosultak száma

 

II.

Havi igénylési adatok (forintban)

1.

Kompenzáció egy havi összege

 

 

 

 

 

 

2.

Kifizetőt terhelő közterhek összege

 

 

 

 

 

 

3.

Támogatási igény havi bruttó összege (1.+ 2.)

 

 

 

 

 

 

III.

Éves igénylési adatok (forintban)

1.

Kompenzáció egy havi összegének tizenkétszerese

 

 

 

 

 

 

2.

Kifizetőt terhelő közterhek összege

 

 

 

 

 

 

3.

Támogatási igény éves bruttó összege (1.+ 2.)

 

 

 

 

 

 

…………………………. 2013.év ………….…….hónap ….. nap

P. H.

A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása

    
fenntartó / foglalkoztató

Az adatlap kitöltéséért felelős neve:…………………...……

    telefonszáma:…………………..…….

9. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

I G É N Y L Ő L A P

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTŐ

az egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó

intézményeknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez

FENNTARTÓ

 

neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adószáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM azonosító/OEP finanszírozási kód:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bankszámla száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bankszámlát vezető pénzintézet neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

KSH kód

Adószám

Korm. rendelet 2. §-a alapján

Kompenzációra jogosultak száma / ágazatok / foglalkoztatottak szerint (fő)

A kompenzáció éves összegének a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege forintban / ágazatok / foglalkoztatók szerint (Ft)

Oktatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Szociális

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Közgyűjtemény és közművelődés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Karitatív

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen

 

 

 

 

 

 

 

 

    

fenntartó

Az adatlap kitöltéséért felelős neve:

telefonszáma: …………….

10. melléklet a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Fenntartó egyház megnevezése:

E L S Z Á M O L Ó L A P

az egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó

intézeteknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának kifizetéséről

(ezer forintban és főben)

Hónapok

a) egészségügy

b) közoktatás

c) felsőoktatás

d) karitatív

e) szociális

f) közművelődés

g) sport

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

február

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

március

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

április

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

május

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

június

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

július

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augusztus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

október

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

0

0

0,0

0,0

* a várható kifizetések szerinti összeg

Egyházi szintű összesítő

(ezer forintban és főben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hónapok

Ágazatok összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljes foglalkoztatotti létszám

kompenzációval érintett létszám

ténylegesen kifizetett személyi juttatás

munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

január

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

február

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

március

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

április

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

május

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

június

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

július

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augusztus

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

október

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!