nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról
2013-01-02
2013-12-10
2
Jogszabály

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § e) pontjában foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában foglalt feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § E rendelet hatálya a főpolgármesteri hivatalra, a polgármesteri hivatalra, a megyei önkormányzati hivatalra, a közös önkormányzati hivatalra, a társult képviselő-testületek közös hivatalára és a nemzetiségi önkormányzat hivatalára terjed ki.

3. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2)1

Melléklet a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelethez

Egységes irattári terv

Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik.

Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti csoportosítását és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári tételszám mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is.

Az irattári tételszám és kód összetevői:

1. irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását az önkormányzati hivatal szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben meghatározó négyjegyű kód; első karaktere az ágazati betűjel, amelyet a tétel ágazaton belüli háromjegyű sorszáma követ;

2. megőrzési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát években, vagy „NS” jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket;

3. Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az önkormányzati hivatal és az illetékes levéltár esetenként állapodik meg (illetve „HN” jel, amely ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál).

A „lejárat után” kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a tételbe tartozó ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

TÉTEL
SZÁMKERETE

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE

U

ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK

U101-

U.1.

Képviselő-testület iratai

U201-

U.2.

Nemzetiségi önkormányzat iratai

A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei

U301-

U.3.

Szervezet, működés

U401-

U.4.

Iratkezelés, ügyvitel

U501-

U.5.

Személyzeti, bér- és munkaügyek

U601-

U.6.

Pénz- és vagyonkezelés

KÜLÖNÖS RÉSZ

TÉTEL
SZÁMKERETE

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE

A

PÉNZÜGYEK

A101-

A.1.

Adóigazgatási ügyek

A201-

A.2.

Egyéb pénzügyek

B101-

B

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

C101-

C

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

E

KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS

E101-

E.1.

Környezet- és természetvédelem

E201-

E.2.

Településrendezés, területrendezés

E301-

 

E.3.

Építési ügyek

E401-

E.4.

Kommunális ügyek

F101-

F

KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

G101-

G

VÍZÜGYI IGAZGATÁS

H

ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS

H101-

H.1.

Anyakönyvi és állampolgársági ügyek

H201-

H.2.

A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek

H301-

H.3.

Választásokkal kapcsolatos ügyek

H401-

H.4.

Rendőrségi ügyek

H501-

H.5.

A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek

H601-

H.6.

Menedékjogi ügyek

H701-

H.7.

Igazságügyi igazgatás

H801-

H.8

Egyéb igazgatási ügyek

I101-

I

LAKÁSÜGYEK

J101-

J

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS

K101-

K

IPARI IGAZGATÁS

L101-

L

KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA

M101-

M

FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

N101-

N

MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM

P101-

P

KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS

R101-

R

SPORTÜGYEK

X

HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG

X101-

X.1.

Honvédelmi igazgatás

X201-

X.2.

Katasztrófavédelmi igazgatás

X301-

X.3.

Fegyveres biztonsági őrség

ÁLTALÁNOS RÉSZ

U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK

U.1. Képviselő-testület iratai

Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

U101

Polgármesteri, főpolgármesteri, alpolgármesteri tisztség átadás-átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok

NS

15

U102

Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, sürgősségi indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, interpellációk, egyéb döntés-előkészítő iratok stb.)

NS

15

U103

Képviselő-testületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok

NS

15

U104

Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseinek, falugyűlések, járási tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei

NS

15

U105

Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, részönkormányzati ülésekről készült hang- és képanyag

NS

15

U106

Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok zárt üléseiről készült jegyzőkönyvek, hang- és képanyagok

NS

15

U107

Önkormányzati biztos kirendelése, iratai

NS

15

U108

Tanácsnoki iratok

NS

15

U109

Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés adományozása stb.)

NS

15

U110

Önkormányzati érdek-képviseleti tagsági ügyek

NS

15

U111

Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok, együttműködési szerződések/megállapodások eredeti példánya

NS

15

U.2. Nemzetiségi önkormányzat iratai


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

U201

Együttműködési megállapodások

NS

15

U202

Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv nemzetiségi önkormányzati véleményezése

NS

15

U203

Nemzetiségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, átszervezése, megszűnése

NS

15

U204

Nemzetiségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának figyelemmel kísérésével kapcsolatos iratok

2

-

U205

Nemzetiségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai ellenőrzése

NS

15

U206

Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntés-előkészítő iratok

NS

15

U207

Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok üléseinek hang- és képanyaga

NS

15

U208

Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok

NS

15

U209

Nemzetiségi önkormányzatok társulási megállapodásai

NS

15

U210

Nemzetiségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei

NS

15

U211

Közoktatási megállapodás nemzetiségi oktatásról

NS

15

U212

Nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése

NS

15

U213

Nemzetközi kapcsolattartás iratai

NS

15

U214

Nemzetiségi önkormányzat szabályzatai

NS

15

U215

Nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletével kapcsolatos iratok

NS

15

U216

Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak iratai

5

-

A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei

U.3. Szervezet, működés


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

U301

Belső ellenőrzési jelentések

10

-

U302

Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések

2

-

U303

Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdek-képviseleti szervezetekkel, érdek-képviseleti fórumok alapítása, működtetése

NS

15

U304

Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek

15

-

U305

Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés

2

-

U306

Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, minőségirányítási program

NS

15

U307

Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, operatív ügyek

5

-

U308

Kártérítések

10

-

U309

Kollektív szerződés

NS

15

U310

Közalkalmazotti Tanács ügyei

NS

15

U311

Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések

2

-

U312

Külföldi kapcsolatok bonyolítása

10

-

U313

Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, éves értékelések

NS

15

U314

Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések

10

-

U315

Külső szervek, Állami Számvevőszék, a fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi felhívások, törvényességi felügyeleti bírsággal kapcsolatos iratok, ügyészi intézkedések, a helyi önkormányzat helyett a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője által megalkotott önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos iratok, a fővárosi és megyei kormányhivatal által pótolt helyi önkormányzati határozatok, a helyi önkormányzat által pótolt feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos iratok

NS

15

U316

Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása

75

-

U317

Munkáltatói juttatások elvi ügyei

NS

15

U318

Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovar-rágcsálóirtás, dohányzóhelyek kijelölése stb.)

10

-

U319

Jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység)

15

-

U320

Sajtóügyek, településmarketing, reprezentációs, PR tevékenység

2

-

U321

Statisztika (éves)

NS

15

U322

Statisztika (időszaki)

5

-

U323

Társulási megállapodások, társulási tanács üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai

NS

15

U324

Társulási tanács zárt üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai

NS

15

U325

Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel

5

-

U326

Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek

5

-

U327

Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó iratok

NS

15

U328

Európai Uniós csatlakozás jogharmonizáció iratai

NS

15

U329

Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok

NS

15

U330

Alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos ügyek

NS

15

U331

Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, terv

NS

15

U332

Társulások területének, településeinek összehangolt fejlesztésével kapcsolatos ügyek

10

-

U333

Társulási közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése

10

-

U334

Társulások által fenntartott intézmények ügyei

10

-

U335

Társulások egyéb operatív ügyei, területfejlesztési önkormányzati társulás ügyei

10

-

U336

Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok

NS

15

U337

Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatok

NS

15

U338

Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok rendeleteinek, határozatainak utólagos normakontrolljával kapcsolatos iratok

NS

15

U339

Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői

2

-

U340

Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi véleményezése

2

-

U341

Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok

5

-

U342

Informatikai üzemeltetés és karbantartási operatív ügyek

5

-

U343

Állásfoglalások kérése

5

-

U344

A hivatal működtetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek

5

-

U345

Adatvédelemmel kapcsolatos ügyek

10

-

U346

Területszervezés

NS

15

U347

Település átcsatolása másik megyéhez, területrész átadása, átvétele, cseréje

NS

15

U348

Településegyesítés, településegyesítés megszüntetése, új község alakítása

NS

15

U349

Várossá, megyei jogú várossá nyilvánítás, fővárost érintő területszervezési ügyek

NS

15

U350

Vállalkozási szerződések

5

-

U351

Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek

5

-

U352

Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, jegyzői, szakigazgatási, intézményi)

NS

15

U353

Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, polgármesteri, intézményi)

5

-

U354

Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend

5

-

U355

Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői

NS

15

U356

Utasítások (jegyzői, polgármesteri)

NS

15

U357

Lobbitevékenység

10

-

U358

Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek

10

-

U359

Körlevelek (intézkedést igénylő)

2

-

U360

Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, teljesítménykövetelmény célmeghatározása, teljesítményértékelés általános iratai

NS

15

U361

Intézkedést nem igénylő, de vezetői utasítás alapján iktatott körlevelek, meghívók, tájékoztatók

1

-

U362

Tájékoztatások, adatszolgáltatások

1

-

U363

Önkormányzati rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos ügyek

1

-

U364

Társulás törvényességi felügyeletével kapcsolatos iratok

NS

15

U.4. Iratkezelés, ügyvitel


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

U401

Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek

NS

HN

U402

Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.)

NS

15

U403

Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető könyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.)

5

-

U404

Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas bélyegzők nyilvántartása, selejtezésükről, visszavonásukról készült jegyzőkönyvek

NS

HN

U405

Elektronikus aláírások nyilvántartása

NS

HN

U406

Iktató- és mutatókönyv, főnyilvántartó könyv, irattári segédkönyvek

NS

15

U407

Főnyilvántartó könyv, irattári segédkönyvek

NS

HN

U408

Iratselejtezési, iratmegsemmisítési jegyzőkönyvek

NS

HN

U409

Átmeneti irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel jegyzőkönyvei

15

-

U410

Iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek

NS

HN

U411

Minősített adat továbbítására vonatkozó lezárt nyilvántartás (belső átadókönyv vagy más belső átadóokmány, külső kézbesítő könyv, futárjegyzék stb.)

NS

HN

U412

Irat megismerési engedélyek iratai minősített iratok esetén

NS

HN

U413

Munkakör átadás-átvétel során keletkezett iratok

5

-

U414

Nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány

vissza-
vonását követően haladék-
talanul

-

U415

Felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat

15

(vissza-vonását követően)

-

U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

U501

Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések

10

-

U502

Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves)

NS

15

U503

Bérnyilvántartás (bérkarton)

75

-

U504

A foglalkoztatottak illetményügyei (bérjegyzék, illetménykiegészítés, illetménypótlékok, személyi illetmény megállapítása, illetményeltérítés, járulékelszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás, köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.)

50

(a jogviszony megszű-nésétől)

-

U505

Fizetési előleg, helyettesítések, kereseti igazolás, személyzeti tárgyú pályázati kiírások és beadott pályázatok, üres álláshelyekről tájékoztatás, tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, pályázatokkal kapcsolatos iratok

2

-

U506

Jelenléti ívek, munkába járás költségeinek térítése, utazási utalványok ügyei, napidíjak, szabadságolási rend, szabadságügyek, egy hónapnál rövidebb fizetés nélküli szabadság

5

-

U507

Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, tiszteletdíjai

5

-

U508

Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, tartalékállományba helyezés (erről tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, összeférhetetlenség, kirendelés, prémium évek programba helyezés

50

(a jogviszony megszű-
nésétől)

-

U509

Közigazgatási alap-, és szakvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek, ügykezelői alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek

5

-

U510

Eltartói nyilatkozat

5

-

U511

Fegyelmi és kártérítési ügyek

10

-

U512

Egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ügyek

75

-

U513

Baleseti, rokkantsági ügyek

50

-

U514

Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése

10

-

U515

Vagyonnyilatkozat (lejárat után)

*

*

U516

Megbízási szerződések

5

-

U517

Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások

NS

HN

U518

Közhasznú, közcélú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei

75

-

U519

Kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozásának előkészítése, lebonyolítása

5

-

U520

A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek alakulásával és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos értékelések, jelentések, tervek, programok

NS

15

U521

Munkáltató által biztosított egyedi szociális támogatások ügyei

5

-

U522

Magánnyugdíjpénztárral, önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárral, önkéntes egészségpénztárral kötött szerződés

NS

HN

U523

Közszolgálati jogviták

30

-

U524

Tanulmányi szerződés

10

-

U525

Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat, egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens kérése)

2

-

U526

Továbbképzési éves és középtávú terv

10

-

* A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat tételét követően 8 napon belül vissza kell adni a kötelezettnek.

U.6. Pénz- és vagyonkezelés


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

U601

Adóügyek (saját)

5

-

U602

Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, leltár, selejtezés)

8

-

U603

Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések

8

-

U604

Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat, bankszámlanyitás

5

-

U605

Közbeszerzéssel járó beruházások, építési koncessziók szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok

5

-

U606

Közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok

5

-

U607

Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tőpéldányai, készpénzellátmány bizonylatai)

8

-

U608

Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, számlaegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés

5

-

U609

Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, üzemanyag stb.)

2

-

U610

Illetményszámfejtés

10

-

U611

Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, vezetékjog-rendezés, nyilvántartás

NS

HN

U612

Költségvetési beszámoló (éves)

NS

15

U613

Költségvetési beszámoló (időszaki)

10

-

U614

Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, céltartalékok felhasználása, pénzmaradvány elszámolása, pótelőirányzat, reorganizáció, számviteli rend, intézmények közüzemi számlájának rendezése)

15

-

U615

Céltámogatások igénylése és lebonyolítása, pályázatok pénzkezelése

15

-

U616

Hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás

15

-

U617

Költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció

15

-

U618

Leltárfelvételi ívek

8

-

U619

Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás

NS

HN

U620

Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása

5

-

U621

Szállítólevél

2

-

U622

Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, térségi fejlesztési tanács ügyei

NS

15

U623

Kisajátítás, kisajátítási kérelmek

NS

15

U624

Vagyonbiztonsági rendszer működtetése

10

-

U625

Vagyonbiztosítás (lejárat után)

2

-

U626

Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.)

10

-

U627

Térségi fejlesztési menedzsment ügyek

10

-

U628

Közbeszerzési ügyek (árubeszerzés, szolgáltatások megrendelése)

5

-

U629

Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása

5

-

U630

Gazdasági program

NS

15

U631

Könyvvizsgálói jelentések

10

-

U632

Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása

NS

15

KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS)

A) PÉNZÜGYEK

A.1. Adóigazgatási ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

A101

Adó- és értékbizonyítványok

8

-

A102

Adóbevételi terv és teljesítés

10

-

A103

Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves befizetés

15

-

A104

Adóösszesítő, valamint a számítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén készített lista

5

-

A105

Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)

NS

HN

A106

Adók módjára behajtandó köztartozások iratai

10

-

A107

Vagyoni igazolások, adóigazolások

5

-

A108

Adótartozások behajtása, végrehajtása

10

-

A.2. Egyéb pénzügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

A201

Általános és céltartalékok felhasználása

10

-

A202

Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok

10

-

A203

Betéti kamatügyek

5

-

A204

Decentralizált támogatások felhasználása

10

-

A205

Fejlesztési alapterv

10

-

A206

Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, visszaigénylés

10

-

A207

Feladatmutató-növekedés miatti pótigény

5

-

A208

Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, gyermekjóléti, művelődési, nevelési-oktatási, szociális)

5

-

A209

Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után)

5

-

A210

Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés

10

-

A211

Pénzügyi szabálysértések, bírságok

5

-

A212

Mezőőri járulék kivetése

5

-

B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

B101

Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése

NS

15

B102

Egészségügyi alapellátás fejlesztésének iratai

5

-

B103

Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése

2

-

B104

Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése

NS

15

B105

Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése

NS

15

B106

Foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezése

10

-

B107

Egészségügyi ellátást támogató pályázatok

10

-

B108

Rehabilitációs Bizottság iratai

10

-

B109

Finanszírozási szerződés az egészségbiztosítási szervvel (lejárat után)

10

-

B110

Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése

5

-

B111

Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-től érkezett engedélyek (lejárat után)

2

-

B112

Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei

2

-

B113

Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után)

5

-

B114

Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés

2

-

B115

Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási intézményekben)

5

-

B116

Járványügyi intézkedések

10

-

B117

Köztisztasági és településtisztasági feladatok

10

-

B118

Betegellátási díj (külföldi állampolgárok, nem biztosított magyar állampolgárok ügyei)

5

-

B119

Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról

10

-

B120

Társadalombiztosítási járulékügyek

75

-

B121

Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele

30

-

B122

Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg-szakellátás, óraszám, ügyeletek

NS

15

B123

Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok

NS

15

B124

Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése

5

-

B125

Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és forgalmazásának engedélyezése

NS

15

B126

Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás

2

-

B127

Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások iratai

10

-

C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

C101

Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások és szakosított ellátási formák megszervezése

NS

15

C102

Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatást, szakosított ellátásokat biztosító intézmény vagy vállalkozás működésének engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása

NS

HN

C103

Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatási ügyek

2

-

C104

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást igénybevevők ügyei

2

-

C105

Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatásokhoz jövedelemigazolás kiállítása

2

-

C106

Szociális ellátást támogató pályázatok

10

-

C107

Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról

NS

15

C108

Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok

5

-

C109

Szociális szakértői bizottság működésével kapcsolatos iratok

5

-

C110

Helyi rendeletben szabályozott rendszeres segélyek (saját ellátások)

5

-

C111

Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások (saját ellátások)

2

-

C112

Átmeneti segélyezés

2

-

C113

Árvízkárosultak állami támogatása

5

-

C114

Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás

2

-

C115

Lakásfenntartási támogatási ügyek

2

-

C116

Aktív korúak ellátása

10

-

C117

Temetési segély

2

-

C118

Krízishelyzetbe került személyek támogatása

5

-

C119

Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után)

5

-

C120

Adósságkezelési szolgáltatás (lakhatást segítő ellátás, adósságcsökkentési támogatás)

2

-

C121

Nyugdíjasházi elhelyezés

5

-

C122

Köztemetés

25

-

C123

Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei

10

-

C124

Segítséggel élők érdekvédelme, támogatása, közlekedési kedvezményei

10

-

C125

Személyi térítési díj megállapítása

10

-

C126

Gondozási szükséglet vizsgálata

15

-

C127

Behajtás, végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek (pl. gondozási díj)

30

-

C128

Helyi utazási támogatás megállapítása

5

-

C129

„Sikeres Magyarországért Panel Plusz” hitelprogramhoz kapcsolódó szociális támogatás

NS

HN

C130

Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány, igazolások)

2

-

C131

Közgyógyellátási ügyek (méltányosság)

5

-

C132

Ápolási díj ügyek (méltányosság)

5

-

C133

Szociális ellátásra jogosultak nyilvántartásai

NS

HN

E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS,
TERÜLETRENDEZÉS ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS

E.1. Környezet- és természetvédelem


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

E101

Helyi természeti érték védetté nyilvánítása

NS

15

E102

Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok

10

-

E103

Környezet- és természetvédelmi program

NS

15

E104

Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok

5

-

E105

Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése

2

-

E106

Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány

NS

15

E107

A helyi természeti területek védetté nyilvánításával kapcsolatos ügyek

NS

15

E108

Védetté nyilvánított területek és védett természeti területek hasznosításának, kezelésének ügyei

5

-

E109

Zaj- és természetvédelmi, egyéb környezetvédelmi ellenőrzés és bírság

5

-

E110

Légszennyezési vizsgálatok, mérések

NS

15

E111

Légszennyező források nyilvántartása

NS

HN

E112

Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd-riadóterv)

NS

15

E113

Lakóhelyi környezet állapotfelmérése

NS

15

E114

Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi építmény energiahordozó- és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása

10

-

E115

Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek

10

-

E116

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett övezet kijelölése

30

-

E117

Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv

30

-

E118

Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézése

5

-

E.2. Településrendezési és területrendezési ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

E201

Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és megszüntetése

NS

15

E202

Helyi építészeti örökség védelmének biztosítása (fenntartás, fejlesztés, őrzés, védett épületek támogatása stb.)

10

-

E203

Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatok (pl. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával összefüggésben hirdetmény elhelyezés, mentő feltárás, elővásárlási jog gyakorlása stb.)

75

-

E204

Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok

10

-

E205

Városrehabilitációs program

NS

15

E206

Városrehabilitációs pályázatok, megállapodások, ehhez kapcsolódó operatív ügyek

10

-

E207

Építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető

önkormányzatnál) főépítészi szakmai vélemények, állásfoglalások

NS

15

E208

Átnézeti nyilvántartási térkép, földmérési alaptérkép

NS

HN

E209

Pincebeomlások, támfal, partfal által veszélyeztetett területek felmérése

NS

15

E210

Területfejlesztési koncepció, területrendezési terv,

településfejlesztési koncepció, településfejlesztési stratégia,

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat

NS

15

E211

Elővásárlási jog

NS

15

E212

Útépítési és közművesítési hozzájárulás

NS

15

E213

Területrendezési hatósági eljárások

15

-

E214

Vis maior ügyek

5

-

E215

Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása

10

-

E216

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

NS

15

E217

Településrendezési kötelezések

NS

15

E218

Településrendezési szerződés

NS

15

E219

Településképi véleményezési eljárás

15

-

E220

Településképi bejelentési eljárás

15

-

E221

Közterület-alakítás

15

-

E222

Közműnyilvántartás ügyei

NS

15

E.3. Építési ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

E301

Bontási-, építési-, összevont-, használatbavételi-, fennmaradási engedélyezési eljárások, építésügyi vagy eljárási bírság kiszabása, bontási vagy átalakítási kötelezettség, végrehajtási eljárás, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás

NS

15

E302

Felvonóval, illetve mozgólépcsővel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

15

-

E303

Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások (jogutódlás tudomásul vétele, használatbavétel tudomásul vétele)

10

-

E304

Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása

10

-

E305

Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás

10

-

E306

Egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek

10

-

E 307

Építésügyi hatósági ellenőrzés

10

-

E308

Bauxitcementtel vagy más építőanyag-hibával kapcsolatos hatósági eljárások

NS

HN

E309

Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek intézése, tájékoztatások, szolgáltatás körében kiadott szakmai nyilatkozat

5

-

E.4. Kommunális ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

E401

Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program

NS

15

E402

Közcélú ártalmatlanító telep létesítése

NS

15

E403

Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei

15

-

E404

Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek)

NS

15

E405

Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése

NS

15

E406

Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli használatba vétele

NS

HN

E407

Sírboltkönyv, síremlékek és sírboltok terve

NS

HN

E408

Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet alapításához

5

-

E409

Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és értékesítési ügyek

5

-

E410

Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetésének ügyei

NS

15

E411

Közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás

5

-

E412

Közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladék-újrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek

5

-

F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

F101

Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása

NS

HN

F102

Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés

2

-

F103

Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak

5

-

F104

Közterület-bontási hozzájárulás

5

-

F105

Külterületi közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és nyersanyag-kitermelési hozzájárulás

5

-

F106

Külterületi közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési hozzájárulás

5

-

F107

Belterületi közútkezelői hozzájárulások

5

-

F108

Közúton, helyi vasúton történő építési munkákhoz való hozzájárulás

2

-

F109

Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása

10

-

F110

Egyéb közútkezelői hozzájárulás

1

-

F111

Utcabútorok, utcanévtáblák, házszámtáblák kihelyezése, karbantartása, javítása

5

-

F112

Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése

5

-

F113

Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítése

NS

15

F114

Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése

10

-

F115

Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése

NS

15

F116

Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése

10

-

F117

Hídtörzskönyv

NS

HN

F118

Közvilágítási berendezés létesítése

NS

15

F119

Közvilágítási berendezés működtetése

10

-

F120

Forgalomszabályozás, forgalomtechnika

5

-

F121

Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója

NS

15

F122

Helyi közforgalmú vasúti társasággal kapcsolatos ügyek

10

-

F123

Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), menetrend

5

-

F124

Helyi tömegközlekedési pályázat

10

-

F125

Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása, hírközlési szabálysértések

10

-

F126

Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények létesítéséhez való hozzájárulás

NS

15

F127

Útellenőri szolgálat megszervezése

5

-

F128

Útvonalengedélyek

1

-

F129

Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély

2

-

F130

Közlekedési kártérítések

5

-

F131

Kerékbilincs alkalmazásának ügyei

2

-

F132

Behajtási engedélyek

2

-

G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

G101

Árvíz és belvízzel, helyi vízkárelhárítással kapcsolatos operatív ügyek

5

-

G102

Árvíz- és belvíz-védekezési terv

NS

15

G103

Védművek létesítése és fejlesztése

NS

15

G104

Védművek működtetése

5

-

G105

Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz-elvezetés

NS

15

G106

Vízi közüzemi tevékenység koncepciója, vízrendezési programok

NS

15

G107

Ivóvíz, szennyvízdíjak megállapítása

10

-

G108

Közműves vízszolgáltatási korlátozási terv, vízkorlátozás ügyei

5

-

G109

Vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedély

NS

HN

G110

Ivóvíz-, szennyvíztisztító berendezés létesítésének engedélyezése

NS

15

G111

Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat létesítése, üzemeltetőjének kijelölése

NS

15

G112

Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése

5

-

G113

Vízmérőhely, tisztítóakna ügyei

15

-

G114

Közkifolyókkal, tűzcsapokkal kapcsolatos ügyek

2

-

G115

Kutak létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedélye

NS

15

G116

Vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi ügyek

5

-

G117

Azonos telken több ívóvízbekötő vezeték létesítése

2

-

G118

Víziközmű-használattal kapcsolatos iratok

NS

15

G119

Víziközmű-társulat, érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos iratok

15

-

G120

Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása

NS

HN

G121

Közműfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó iratok

15

-

G122

Talajterhelési ügyek

5

-

G123

Vízszennyezési, vízvédelmi és csatornabírság ügyek

5

-

G124

Folyékonyhulladék-bebocsátási pontok kijelölése

15

-

G125

Vízi állással kapcsolatos ügyek

2

-

H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS

H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

H101

Állampolgársági eskü jegyzőkönyv

NS

HN

H102

Anyakönyv, anyakönyvi alapirat, betűrendes névmutató, családi jogállás rendezésével kapcsolatos irat, apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély, felmentés

NS

HN

H103

Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői megbízásokról és jogosultságokról, valamint a helyettesítéssel kapcsolatos iratok

NS

HN

H104

Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, belföldi és külföldi jogsegély iránti kérelem, anyakönyvi kivonat átvételi elismervénye, anyakönyvi adatszolgáltatás iratai, anyakönyvbe történő betekintés iratai, anyakönyvi események egyeztetése

5

-

H105

Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos egyéb ügyek

10

-

H106

Állampolgársági egyéb ügyek, hazai anyakönyvezési kérelem, névváltoztatási kérelem felterjesztésével, továbbá házassági névmódosítási kérelem áttételével kapcsolatos iratok, családi események polgári szertartása

2

-

H107

Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos iratok

5

-

H.2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

H201

Adategyeztetés

5

-

H202

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek

5

-

H203

A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek

15

-

H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

H301

Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya

NS

#90 nap

H302

Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) második eredeti példánya

NS

5

H303

Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek megállapítása

NS

15

H304

Választási szervek (választási irodák, választási bizottságok) létrehozása és tevékenysége

NS

15

H305

Választások lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentőségű ügyek

5

-

H306

Népszavazás, népi kezdeményezés iratai

NS

15

H307

Választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek (kifogás, felvételi kérelem, igazolás stb)

5

-

# A jegyzőkönyvek első példányának illetékes levéltárba történő átadása érdekében a külön jogszabályi előírások alapján kell intézkedni.

H.4. Rendőrségi ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

H401

Rendőrfőkapitány, rendőrkapitány és rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezése, felmentésről szóló tájékoztatás

10

-

H402

Rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti megbízotti állomás létesítésének, megszüntetésének véleményezése

10

-

H403

Rendőrségi munkával kapcsolatos észrevételek, éves beszámoló elfogadása

2

-

H404

Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának segítésére, támogatására, bűnmegelőzési önkormányzati feladatok

NS

15

H405

Polgárőrség megalakítása

NS

15

H406

Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság létrehozásával, működésével kapcsolatos iratok

5

-

H.5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

H501

Fenntartási, fejlesztési és működési ügyek

10

-

H502

Önkéntes tűzoltóság alapításával, működésével kapcsolatos iratok

NS

15

H503

Tűz- és műszaki mentés jelzés, oltóvíz-nyerés ügyei

5

-

H504

Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása

NS

15

H505

Tűzoltók képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok

10

-

H506

Önkéntes tűzoltó jövedelmének megtérítése, kár megtérítése, kártalanítás

5

-

H507

Készenléti szolgálatot, tűzoltás irányítását ellátó tagok részére élet- és balesetbiztosítás megkötése

5

-

H508

Tűzvédelmi kötelezettség megsértése miatti tevékenységtől eltiltás

2

-

H509

Lakosság tűzvédelmi felvilágosítása

5

-

H510

Éves beszámoló elfogadása

2

-

H.6. Menedékjogi ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

H601

Együttműködés a menekültügyi szervekkel

15

-

H.7. Igazságügyi igazgatás


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

H701

Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása

5

-

H702

Birtokvédelmi ügyek

5

-

H703

Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése

NS

15

H704

Eltartási szerződési ügyek (lejárat után)

5

-

H705

Közalapítvány létrehozása

NS

15

H.8. Egyéb igazgatási ügyek


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

H801

Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, zászló (lobogó) kitűzésével kapcsolatos iratok

5

-

H802

Hagyatéki ügyek

NS

HN

H803

Hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás

5

-

H804

Jelzálogügyek (lejárat után)

5

-

H805

Közigazgatási bírság

5

-

H806

Tűzszerészeti mentesítés, fel nem robbant lövedékek, rendkívüli események (bombariadó stb.) bejelentése, helyszíni mentesítése

5

-

H807

Talált tárgyak ügyei

1

-

H808

Utcanévváltozások, házszámrendezés

NS

15

H809

Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése)

5

-

H810

Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása

5

-

H811

Tolmács és szakfordítói nyilvántartás

NS

HN

H812

Hirdetmények (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet is) kifüggesztéséről igazolás

2

-

H813

Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozatok

5

-

H814

Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék vezetése

NS

HN

H815

Közüzemi fogyasztók szerződéséhez kapcsolódó ügyek (szerződéskötés, -szegés stb.)

5

-

H816

Tűzijáték engedélyezése

2

-

H817

2012. április 15. előtt elkövetett szabálysértések végrehajtással kapcsolatos iratai

5

-

I) LAKÁSÜGYEK


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

I101

Önkormányzati bérlakásra várók ügyei, névjegyzéke

15

-

I102

Bérlakások nyilvántartása

NS

HN

I103

Jogcím nélküli lakáshasználat

5

-

I104

Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után), lakásbérleti szerződés megszűnése

5

-

I105

Lakás- és helyiségbérleti díjtartozás

5

-

I106

Társasházak alapítása, elidegenítés

NS

15

I107

Társasház-felújítási ügyek és társasház-felújítási pályázatok, társasházak operatív ügyei

10

-

I108

Helyiség-, garázsbérleti, -elidegenítési szerződés, helyiséggazdálkodási ügyek (lejárat után)

5

-

I109

Első lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás, egyéb lakáscélú támogatás egyedi ügyek (lejárat után)

15

-

I110

Lakásfelújítási, karbantartási támogatás

15

-

I111

Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos iratok (ingatlan-nyilvántartásba jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése, törlése, döntésekről és intézkedésekről adatszolgáltatás stb.)

NS

15

I112

Jegyzői igazolás lakásépítési kedvezményhez, pénzintézeti hitelhez

5

-

I113

Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek

5

-

J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

J101

Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása

NS

HN

J102

Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti ellenőrzése (éves értékelés)

NS

15

J103

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2

-

J104

Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása

NS

HN

J105

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2

-

J106

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

2

-

J107

Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások

5

-

J108

Óvodáztatási támogatás megállapítása

5

-

J109

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása

NS

HN

J110

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kiadott igazolások

5

-

J112

Gyermekvédelmi intézkedést valószínűsítő lakossági vagy jelzőrendszeri jelzések

2

-

J113

Más hatóság megkeresésére készített környezettanulmányok, egyéb társhatósági megkeresések

2

-

J114

Helyettes szülői hálózat megszervezése

75

-

K) IPARI IGAZGATÁS


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

K101

Atomerőmű, veszélyes ipari üzemek biztonsági, veszélyességi övezetének megállapítása

75

-

K102

Energiaellátási tanulmány

NS

15

K103

Földalatti tárolótérségek nyilvántartása

NS

HN

K104

Gazdasági érdek-képviseleti jogok gyakorlása

NS

15

K105

Telepengedélyezési eljárások, bejelentésköteles tevékenységek folytatásának bejelentése; telepengedélyhez, illetve bejelentéshez kötött tevékenységek folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

-

K106

Telepengedélyek, bejelentésköteles tevékenységek, nyilvántartása

NS

15

K107

Törzsvezetékek létesítése és vezetékjogi engedélyezési eljárása

5

-

L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

L101

Turisztikai értékek fejlesztési koncepciója

NS

15

L102

Turisztikai értékek feltárása, bemutatása, fejlesztések, tanulmányok

10

-

L103

Turisztikai hivatal működtetése, turisztikai tervek, kapcsolódó operatív ügyek

10

-

L104

Turisztikai marketing, turisztikai rendezvények szervezése

2

-

L105

Turisztikai témájú pályázatok

10

-

L106

Turistatájékoztató berendezések, információs eszközök telepítése, fejlesztése, karbantartása

2

-

L107

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

-

L108

Szálláshelyek, szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása

NS

HN

L109

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzésének bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

-

L110

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartása

NS

HN

L111

Vásár, piac rendezésének engedélyezése, bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

-

L112

Vásár, piac és bevásárlóközpontok nyilvántartása

NS

HN

L113

Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei

10

-

L114

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása

NS

HN

L115

Szerencsejáték-szervező tevékenység végzéséhez szükséges okiratok kiállítása, játékterem működéséhez való hozzájárulás megadása; szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának átengedése tárgyában önkormányzat egyetértése koncessziós pályázat kiírásához

10

-

L116

Vásárlói panasz

2

-

L117

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek

5

-

M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

M101

Állategészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek

5

-

M102

Állati hulladékgyűjtő hellyel, gyűjtő-átrakó teleppel (gyepmesteri teleppel), kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjével kapcsolatos iratok

10

-

M103

Állatorvosi körzetek alakítása

10

-

M104

Állatszállítás és marhalevél kezelés

2

-

M105

Állattartási, állatvédelmi ügyek

5

-

M106

Állattartók és állatállomány nyilvántartása

NS

HN

M107

Marhalevél nyilvántartás

NS

HN

M108

Veszélyes állatok tartási engedélye

10

-

M109

Árutermelő ültetvény helyszíni szemléje, határszemle

5

-

M110

Belterületi növényvédelem és ellenőrzése

10

-

M111

Parlagfű elleni védekezés

5

-

M112

Borászati hatósági ügyek

5

-

M113

Járványügyi intézkedések, élelmiszerlánccal, élelmiszer-biztonsággal összefüggő intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés

15

-

M114

Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek

5

-

M115

Méhészek és méhvándorlás nyilvántartása

NS

HN

M116

Mezei őrszolgálattal kapcsolatos ügyek megszervezése

15

-

M117

Nyilvántartás az árutermelő szőlő és gyümölcs telepítéséről, kivágásáról

NS

HN

M118

Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és cserjepótlás

5

-

M119

Tarló, avar, kerti hulladék-égetési ügyek

2

-

M120

Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak)

15

-

M121

Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei

10

-

M122

Vadkárral, halászati károkkal kapcsolatos iratok

5

-

M123

Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzése

NS

15

M124

Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása

NS

15

M125

Földkiadó bizottság, birtokhasznosítási bizottság iratai

NS

15

M126

Hivatalos földrajzi nevek megállapításával, megváltoztatásával kapcsolatos iratok (véleménykérés, javaslat, véleményezés)

NS

15

M127

Művelési ágváltozások

10

-

M128

Térképészeti határkiigazítás

NS

15

M129

Termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos iratok

5

-

M130

Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati tulajdonba vétele

NS

15

N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

N101

Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek

NS

15

N102

Közfoglalkoztatási terv, közhasznú, közcélú foglalkoztatás szervezése, álláshelyek, közérdekű munkával kapcsolatos operatív ügyek

3

-

P) KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

P101

Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv, esélyegyenlőségi intézkedési terv

NS

15

P102

Közoktatási intézmények jegyzéke

NS

15

P103

Nevelési és pedagógia program, minőségirányítási program

NS

15

P104

Iskolaszék alakítása, tagok delegálása, egyéb iskolaszéki ügyek

NS

15

P105

Óvodákkal és egységes óvoda-bölcsődékkel kapcsolatos iratok

15

-

P106

Általános iskolákkal és alapfokú művészetoktatási intézményekkel kapcsolatos iratok

15

-

P107

Szakiskolákkal kapcsolatos iratok

15

-

P108

Középiskolákkal (gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal) kapcsolatos iratok

15

-

P109

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel kapcsolatos iratok

15

-

P110

Diákotthonokkal és kollégiumokkal kapcsolatos iratok

15

-

P111

Szakszolgáltatással, szakmai szolgáltatással kapcsolatos iratok

15

-

P112

Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése

5

-

P113

Bizonyítványmásodlatok kiállítása

2

-

P114

Érettségi szervezési, érettségi vizsgabizottsági ügyek

5

-

P115

Gyermekek szakértői vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat, szakvélemény

5

-

P116

Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem

2

-

P117

Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése

2

-

P118

Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése

10

-

P119

Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek

5

-

P120

Tanköteles és fejlesztő iskolai oktatásra köteles tanulók nyilvántartása

NS

HN

P121

Pedagógus igazolvány ügyek

2

-

P122

Közoktatási, kulturális megállapodások

NS

15

P123

Integrált oktatás során keletkező iratok

5

-

P124

Tanulói jogviszony igazolása

2

-

P125

Közoktatási Információs Rendszer ügyei

5

-

P126

Felnőttoktatással kapcsolatos ügyek

15

-

P127

Közművelődési Tanács ügyei

NS

15

P128

Levéltári és muzeális értékek közgyűjteményi megőrzése, rendelkezési jog gyakorlása

NS

15

P129

Művészeti alkotások elhelyezésének véleményezése

5

-

P130

Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, kulturális, művészeti intézmények működésének engedélyezése, működéssel kapcsolatos egyéb ügyek

NS

15

P131

Művészeti ügyek

NS

15

P132

Intézményi vezetők munkakör átadás-átvétele

5

-

P133

Intézmények beruházásával, felújításával kapcsolatos iratok

10

-

P134

Helyi önkormányzat által működtetett kulturális intézmények (közművelődési, közgyűjteményi intézmények, múzeumok, könyvtárak, levéltárak) létesítésének és közösségi színterek biztosításának iratai

NS

15

P135

A közművelődéssel kapcsolatos operatív ügyek iratai

5

-

P136

Nyilvános könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos iratok

NS

15

P137

Régészeti jelentőségű földterület védetté nyilvánítása

NS

15

P138

Műemléki és építészeti értékek felkutatása

5

-

P139

Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák állítása, újraállítása, kialakítása

NS

15

P140

Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák, helyi építészeti értékek védelme, fenntartása

10

-

P141

Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak

10

-

P142

Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése

5

-

R) SPORTÜGYEK


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

R101

Sportegyesületek, sportlétesítmények, sportolók támogatása, pályázatok, szponzori szerződések

10

-

R102

Sportlétesítményekre, versenyengedélyekre vonatkozó adatszolgáltatásokkal összefüggő iratok

10

-

R103

Testnevelési és sportfeladatok koncepciója

NS

15

R104

Sportfeladatokkal kapcsolatos operatív ügyek

5

-

R105

Sportrendezvények ügyei

5

-

X) HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS,
FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG

X.1. Honvédelmi igazgatás


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

X101

Hadkötelesek tájékoztatási és bejelentési kötelezettségéhez tartozó ügyek

2

-

X102

Hadkötelesek sorozásával kapcsolatos ügyek

2

-

X103

Potenciális hadkötelesek, hadkötelesek nyilvántartásához kapcsolódó adatszolgáltatás

5

-

X104

Meghagyással kapcsolatos ügyek

3

-

X105

Gazdasági és anyagi szolgáltatások előkészítésével, elrendelésével, kártalanítással kapcsolatos ügyek

5

-

X106

A NATO Válságreagálási Rendszerrel, az Európai Unió válságkezelési mechanizmusaival összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel kapcsolatos ügyek

30

-

X107

Rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos ügyek

NS

HN

X108

Honvédelmi célú terület-előkészítési ügyek

5

-

X109

Nemzetgazdaság honvédelmi célú felkészítésének ügyei

30

-

X110

Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos ügyek

30

-

X111

Honvédelemi szempontból létfontosságú (kritikus) infrastruktúra védelmével kapcsolatos ügyek

30

-

X112

Polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi feladataival kapcsolatos ügyek

30

-

X113

Védelmi bizottságok üléseivel kapcsolatos iratok

5

-

X114

Felkészítések, gyakorlatok

5

-

X115

Intézkedési tervek, munkajegyek

5

-

X116

Lakosság tájékoztatása

5

-

X117

Gazdaságfelkészítés és mozgósítási feladatok ellátásával kapcsolatos iratok

30

-

X118

Munkacsoportokkal, ügyeleti szolgálatokkal kapcsolatos iratok

5

-

X.2. Katasztrófavédelmi igazgatás


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

X201

Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelölése

NS

HN

X202

Életvédelmi létesítmények fenntartása

10

-

X203

Életvédelmi létesítmények hasznosítása

10

-

X204

Rendkívüli intézkedések

NS

HN

X205

Polgári védelmi terv

NS

HN

X206

Polgári védelmi szervezet létrehozása (területi, települési, munkahelyi is)

NS

HN

X207

Polgári védelmi felkészítési követelmények

10

-

X208

Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek

10

-

X209

Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása

30

-

X210

Polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség igazolása

10

-

X211

Polgári védelmi ügyeleti és jelentési feladatok

10

-

X212

Önkéntesek nyilvántartása

30

-

X213

Katasztrófavédelmi terv

NS

HN

X214

Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtása

NS

HN

X215

Katasztrófavédelmi gyakorlatok

10

-

X216

Veszélyelhárítási terv

NS

HN

X217

Gazdasági-anyagi szolgáltatásokkal kapcsolatos vagyonelemek kijelölése, szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzőkönyv, kártalanítás

NS

HN

X218

Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szerződés

NS

HN

X219

Védelmi bizottságok iratai

NS

15

X220

Visszamaradó készletek

10

-

X221

Helyreállítási és újjáépítési ügyek

NS

15

X222

Veszélyes ipari üzemek külső védelmi tervének készítésével és gyakoroltatásával, valamint a lakossági tájékoztató kiadványok készítésével kapcsolatos iratok

NS

HN

X223

Települések veszélyeztetettségének felmérése

10

-

X224

Logisztikai feladatok ellátása

10

-

X225

Egyéni védőeszközökkel történő ellátási feladatok

10

-

X226

Létfontosságú anyagi javak védelme, kritikus infrastruktúra védelme

30

-

X227

A kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok

30

-

X228

Kitelepítéssel, kimenekítéssel, kiürítéssel, befogadással kapcsolatos iratok

NS

HN

X229

Menekültek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatok

30

-

X230

Halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések

30

-

X231

Nemzetközi kapcsolatok és katasztrófa segítségnyújtás

10

-

X232

Lakosság tájékoztatása

10

-

X.3. Fegyveres biztonsági őrség


Irattári tételszám


Tétel megnevezése

Megőrzési idő
(év)


Lt.

X301

Fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működtetése, megszüntetése

15

-

X302

Rendészeti ügyek

2

-

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!