nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet
az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól
2016-10-13
2018-03-27
2
Jogszabály

49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet

az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól1

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (26) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános szabályok

1. § Az adóhatóságot a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért készkiadás és költségátalány az e rendeletben meghatározottak szerint illeti meg.

2. Az adó-végrehajtási eljárás során felmerülő végrehajtási költségek megállapításának részletes szabályai

2. § (1) Az adóhatóság a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számítja fel a következő igazolt költségeket:

a) a lefoglalt ingóság szállítása esetén a szállítási (fuvarozási) költség,

b) a lefoglalt ingóság tárolásával kapcsolatban felmerült költség,

c) a lefoglalt és zár alá vett ingóság megőrzésével kapcsolatban felmerült költség és a zárgondnok díja,

d) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költsége,

e) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú költségtérítése,

f) az eljárás során közreműködő rendőrség igénybevételének díja,

g) az eljárásban közreműködő ügygondnok díja,

h) a szakértő-becsüs kirendelésével összefüggésben felmerült díj,

i) utazási költségként vagy szállásköltségként a számla alapján a ténylegesen felmerült költség, amennyiben az intézkedés megtétele Magyarország területén kívül válik szükségessé,

j) az ingatlan-végrehajtás során felmerülő igazgatási szolgáltatási díj,

k) minden egyéb, a végrehajtás foganatosításával összefüggésben felmerült, számlával igazolt költség.

(2) Az adóhatóság a végrehajtás foganatosítása során felmerült költségeket – az (1) bekezdés j) pontjában, továbbá a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – megelőlegezi.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés h) pontjában megjelölt költséget a szakértő-becsüs eljárását indítványozó előlegezi. Ugyanezen személy köteles viselni is e költséget, amennyiben a kirendelésre a becsértékközléssel szemben benyújtott végrehajtási kifogás alapján került sor.

(4) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 163. § (2) bekezdésében meghatározott 5000 forint költségminimum szempontjából az azonos helyszínen egyidejűleg foganatosított vagy foganatosítani megkísérelt több ingófoglalást egyetlen ingófoglalásként kell figyelembe venni. Gépjármű nyilvántartáson, illetve vízi és légi jármű nyilvántartáson alapuló ingófoglalások, és ingatlanfoglalások esetén a költségminimumot foglalásonként külön-külön kell felszámítani.

(5) Az adó-végrehajtási eljárásban kirendelt ügygondnok, illetve kijelölt zárgondnok (a továbbiakban: gondnok) (1) bekezdés szerinti költségének megtérítését a (6) vagy (7) bekezdésben foglaltak szerint igényelheti.

(6) A gondnokot a kirendelés teljesítésére fordított idő alapján, minden megkezdett óráért munkadíj illeti meg, amely nem lehet magasabb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított kirendelt ügyvédi óradíj.

(7) A gondnok kérelmére a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelő összegű költségátalány fizetésére kerül sor.

3. Az adó-végrehajtási eljárásban felmerülő költségátalány

3. § (1) Az adóhatóságot a végrehajtás foganatosításáért – a (2) bekezdésben említett esetek kivételével – 5000 forint költségátalány illeti meg, minden más, e rendelet alapján felszámítható költségtől függetlenül.

(2) Nem illeti meg az adóhatóságot az (1) bekezdés szerinti költségátalány, amennyiben az adó-végrehajtási eljárásban kizárólag

a) az Art. 150/A. § alapján túlfizetés átvezetésére vagy

b) az Art. 151. § (1) bekezdés szerinti visszatartási jog gyakorlására

kerül sor.

(3)2

4. A költség és a költségátalány megfizetése

4. § (1) Az adóhatóságot e rendelet alapján megillető költséget és költségátalányt közvetlenül az adóhatóságnak kell megfizetni.

(2) Ha az adóhatóság az Art. 161. §-a alapján folyamatban lévő eljárás során végrehajtási cselekményt – a behajtást kérő érdekkörében felmerült ok miatt – tévesen foganatosít, a tévesen foganatosított végrehajtási cselekményekhez kapcsolódó 2. § szerinti költség, valamint a téves végrehajtás foganatosításáért fizetendő költségátalány a behajtást kérőt terheli.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló adó-végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!