nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról
2012-12-18
2016-12-31
2

1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat

a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével
és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezése, illetve a kapcsolódó intézményrendszer kialakítása során a következő célokat és alapelveket kell érvényesíteni:

a) a 2014–2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési forrásokat a magyar gazdaság növekedési potenciáljának erősítésére kell összpontosítani, ezért az összes forráson belül jelentősen növelni kell a közvetlenül gazdaságfejlesztésre irányuló források részarányát,

b) a 2014–2020 között elérhető források felhasználásának tervezése során elsősorban a magas hozzáadott értéket biztosító termelés és a foglalkoztatás erősítését kell stratégiai célnak tekinteni, szem előtt tartva a kidolgozás alatt álló Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció fejlesztési prioritásait, valamint az Európa 2020 Stratégia keretében Magyarország által vállalt, a Nemzeti Reform Programban rögzített számszerű célkitűzéseket is,

c) a 2014–2020 között elérhető források felhasználásának tervezését integrált módon, valamennyi elérhető fejlesztési forrás figyelembevételével kell elvégezni, ideértve a vidékfejlesztési forrásokat is,

d) a fejlesztési forrásokat lehetőség szerint koncentrált módon, kevés számú fejlesztési prioritásra összepontosítva kell felhasználni, elkerülve a források nem kívánatos szétaprózódását,

e) a 2014–2020 közötti fejlesztési források felhasználásának tervezése során figyelemmel kell lenni a jelenlegi tervezési időszakban indult, de a következő időszakra átnyúló fejlesztések folytonosságának biztosítására, és törekedni kell arra, hogy a jelenlegi tervezési időszakban sikeresen futó, kiemelkedően eredményes támogatási konstrukciók folytatása a 2014–2020 közötti időszakban is biztosított legyen,

f) a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználását központi koordinációval működő decentralizált intézményrendszernek kell támogatnia, amelyben hatékony központi koordináció mellett érvényesül az ágazati szakpolitikákért felelős tárcák tervező és irányító szerepe,

g) a 2014–2020 között elérhető források felhasználását biztosító új intézményrendszer kialakításakor biztosítani kell a jelenlegi fejlesztési időszak kifutó programjainak zökkenőmentes zárását és a kifizetések teljes körű abszorpcióját, törekedve a teljes intézményrendszeren belüli esetleges párhuzamosságok minimalizálására,

h) a 2014–2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre kell fordítani, a fennmaradó 40 százalékot pedig a humánerőforrás-fejlesztés, az infrastruktúrafejlesztés, a környezetvédelem és az energiahatékonyság célterületek között kell allokálni, figyelembe véve az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos determinációkat,

i) a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból elsősorban vissza nem térítendő támogatások nyújtására kell törekedni, a fejlesztéspolitikai önerő minimalizálása mellett,

j) a közszférához tartozó kedvezményezettek esetében biztosítani kell, hogy a támogatási döntések az általános pályázati rendszertől eltérő, egyszerűsített eljárásrend keretében szülessenek meg,

k) a 2014–2020 között elérhető források felhasználásának tervezését a területiség elvét figyelembe véve kell elvégezni, különös tekintettel a területi operatív programok tervezésére, amely során biztosítani kell a megyék hatékony közreműködését,

2. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett tárcák bevonásával koordinálja a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezését, és ennek során gondoskodjon az 1. pontban felsorolt célok és alapelvek érvényesítéséről,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: folyamatosan

3. jóváhagyja a 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználására irányuló operatív programok körét az 1. számú melléklet szerint, és felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy koordinálja a partnerségi megállapodás és az operatív programok kidolgozását, azok szakmai tartalmának meghatározása érdekében vonja be az érintett minisztereket az 1. számú mellékletben rögzített szakmai felelősségi rend szerint, és

a) a partnerségi megállapodás első tervezetét és az operatív programok fő irányait és prioritásait terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2013. január 31.

b) az operatív programok első tervezetét terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2013. február 28.

4. felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen jelentést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a jelenlegi tervezési időszakban indult, a következő időszakra is átnyúló, a 2014–2020 közötti fejlesztési forrásokat is terhelő fejlesztésekről, az ebből adódó determinációk nagyságáról és szerkezetéről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2013. január 15.

5. döntött arról, hogy az operatív programokhoz kapcsolódó irányító hatósági funkciók az ágazati szakpolitikákért felelős tárcákhoz kerülnek az 1. számú mellékletben meghatározott szerkezetben, és ennek érdekében felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, az emberi erőforrások minisztere és a vidékfejlesztési miniszter bevonásával tegyen javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére az irányító hatóságok és a programok lebonyolítását támogató intézményrendszeri keretek felállításának módjára, felelősségi rendjére és ütemezésére vonatkozóan,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter,

az emberi erőforrás minisztere és a vidékfejlesztési miniszter bevonásával

Határidő: 2013. január 31.

6. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával készítsen jelentést a 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott ex ante kondicionalitások teljesülésének állásáról, és ez alapján tegyen javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a feltételek teljes körű teljesítésének felelősségi rendjére és ütemezésére vonatkozóan, törekedve arra, hogy a feltételek teljesítése csak a legindokoltabb esetekben nyúljon át 2013 utánra,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2013. január 15.

7. felkéri a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az érintett miniszterek bevonásával tegyenek javaslatot a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteire, oly módon, hogy a megyék meghatározó szerepet kapjanak a területfejlesztési források felhasználásának tervezésében, biztosítva az ágazati és a területi operatív programok megfelelő összhangját és egymástól való egyértelmű elhatárolását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, Miniszterelnökséget vezető államtitkár az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2013. január 31.

8. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy teremtsék meg a vidékfejlesztési és halászati operatív programok egyéb operatív programokkal integrált kezelésének feltételeit, és ezeket érvényesítsék a partnerségi megállapodás és az operatív programok kidolgozása során,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2013. február 28.

9. felkéri a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyen javaslatot a partnerségi megállapodás és az operatív programok társadalmi egyeztetésének módjára, prioritásaira és menetrendjére vonatkozóan,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: 2013. január 31.

10.1

1. melléklet az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozathoz

A 2014–2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezete

Operatív program (indikatív megnevezés)

Forrás

Szakmai tartalom meghatározásáért első helyen felelős tárca

Irányító hatóság elhelyezése

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

ERFA

NGM

NGM

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

ERFA

NGM

NGM

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

ERFA

NGM

NGM

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

ERFA, KA

NFM

NFM

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

ERFA, KA

NFM, VM

NFM

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

ERFA, ESZA

EMMI

EMMI

Koordinációs OP (KOP)

KA

ME

ME

„Vidékfejlesztés, halászat” OP

EMVA, ETHA

VM

VM

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!