nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2012. évi CLII. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2012-11-02
2012-12-31
1

2012. évi CLII. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosításáról1

1–28. §2

29. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1–28. § és a 31–33. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

30. § (1) A 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a megyeszékhely megyei jogú városok – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata – fenntartásába és a feladat ellátását közvetlenül szolgáló, ahhoz szükséges ingó vagyontárgyak – beleértve az állomány nyilvántartásban szereplő könyvtári dokumentumokat is – térítésmentesen a fenntartó önkormányzat tulajdonába kerülnek. A tulajdonváltozásra vonatkozó szerződést a magyar állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság köti meg.

(2) A 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba került megyeszékhely megyei jogú városok területén lévő megyei múzeumok, valamint azok megyeszékhely megyei jogú városok területén lévő tagintézményei 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a megyeszékhely megyei jogú városok – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom megyében Tata Város Önkormányzata – fenntartásába kerülnek.

(3) Azok a – nem megyeszékhely megyei jogú város területén lévő – muzeális intézmények, amelyek 2012. december 31-én a megyei múzeumi szervezetek tagintézményeként működtek, 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a működési engedélyükben meghatározott székhely szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerülnek.

(4) A megyei intézményfenntartó központok helyébe az átvett vagyonnal, illetőleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jét követően általános és egyetemleges jogutódként az új fenntartók lépnek.

(5) A megyei intézményfenntartó központok fenntartásában levő intézmények települési önkormányzatok fenntartásába történő átadását rögzítő megállapodást 2012. december 15-ig kell megkötni.

(6) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása az intézmények által foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyából vagy munkaviszonyából származó jogokat és kötelezettségeket nem érinti.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

31–33. §3

1. melléklet a 2012. évi CLII. törvényhez

„3. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez

Országos szakkönyvtár:

a) a Budapesti Műszaki Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár,

b) az Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár,

c) a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára,

d) az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ,

e) az Országgyűlési Könyvtár,

f) az Országos Idegen nyelvű Könyvtár,

g) az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,

h) a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár,

i) a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár,

j) a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyvtára,

k) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár.”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!