nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
102/2012. (X. 1.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
2013-02-01
2013-06-07
5
Jogszabály

102/2012. (X. 1.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. bruttó alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 18. pontja szerint meghatározott fogalom;

2. átalakítás: az OTÉK 1. számú melléklet 8. pontja szerint meghatározott fogalom;

3. belső felújítás: a fejlesztéssel érintett épület vagy építmény külső szerkezetét nem érintő, az épület, építmény szerkezeti módosításával, átalakításával nem járó felújítás, amelynek célja az épület, építmény belső megjelenésének megújítása, megőrzése, az épület, építmény funkciójának betöltéséhez szükséges belső szerkezeti elemeinek megerősítése;

4. bővítés: az OTÉK 1. számú melléklet 17. pontja szerint meghatározott fogalom;

5. célterület: az intézkedésen, alintézkedésen belül meghatározott azon cél, amelyre a támogatott művelet irányul;

6. csatorna: egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízi létesítmény;

7. egyház: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház és belső egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: egyház);

8.1 építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 8. pontja szerint meghatározott fogalom;

9. épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 10. pontja szerint meghatározott fogalom;

10. felújítás: az OTÉK 1. számú melléklet 36. pontja szerint meghatározott fogalom;

11. használati térelem: azon rögzített utcabútor, amelynek rendeltetésszerű használata során fizikai kapcsolat jön létre a használóval, és amelynek nem kizárólag vizuális élmény nyújtása a célja;

12. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című mellékletében meghatározott település;

13. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak, illetve új Helyi Akciócsoportnak – később az IH által elismert LEADER HACS-nak az illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott időközönként vagy a LEADER HACS kezdeményezésére – aktualizált és az IH által jóváhagyott fejlesztési stratégiája;

14. helyi védelem alatt álló építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (1)–(3) bekezdése alapján önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított helyi építészeti örökség;

15. hiteles másolat: az okirat kiállítója által vagy közjegyző által hitelesített másolat;

16. játszótéri eszköz: a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2. § b) pontja szerint meghatározott fogalom;

17. kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés: a 4. melléklet szerinti fejlesztés;

18. korszerűsítés: az OTÉK 1. számú melléklet 63. pontja szerint meghatározott fogalom;

19. külső felújítás: az építési tervdokumentáció homlokzati rajzain feltüntethető, a fejlesztéssel érintett épület vagy építmény belső szerkezetét nem érintő, az épület, építmény szerkezeti módosításával, átalakításával nem járó felújítás, amelynek célja az épület, építmény külső megjelenésének megújítása, megőrzése, az épület, építmény funkciójának betöltéséhez szükséges külső szerkezeti elemeinek megerősítése;

20. látvány térelem: olyan kültéri térelem, amely hozzájárul a településkép fejlesztéséhez, fejlődéséhez, és vizuális élményt nyújt;

21. LEADER HACS: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő és az IH által elismert, jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg vállalta a LEADER HACS minősítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;

22. LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS előzetes elismeréséről vagy a LEADER HACS elismeréséről szóló határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: HVS) fogalmaz meg;

23.2 nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;

24. országos védelem alatt álló építmény: a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint meghatározott műemlék, továbbá műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, történeti táj területén álló építmény;

25. önkormányzati bérlakás: helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás, szükséglakás, szolgálati lakás;

26. zöldterület: az OTÉK 1. számú melléklet 113. pontja szerint telek zöldfelületeként meghatározott fogalom;

27.3 ügyfél: az 5. vagy 6. melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyház, aki beruházást valósít meg az 5. melléklet szerinti településen, vagy a 6. melléklet szerinti település külterületén;

28. szilárd burkolatú út: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 1. számú melléklet 1. cím t) pontja alapján olyan út, amelynek úttestje szabályosan lerakott kő vagy műkő, vagy beton, vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

2. A támogatás tárgya, az elszámolható kiadások

2. § (1) Támogatás vehető igénybe:

a)4 helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi építmények, épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület):

aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek,

ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek,

ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek,

ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére,

ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására;

b) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (a továbbiakban: 2. célterület):

ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre,

bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére,

bc) az a) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére,

bd) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére;

c) alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére (a továbbiakban: 3. célterület), ehhez kapcsolódóan:

ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek,

cb) egyéb üzlethelyiségek,

cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek,

cd) raktárak,

ce) szociális és hatósági helyiségek,

cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út,

cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére,

ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére,

ci) a település településrendezési eszközeinek módosítására;

d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (a továbbiakban: 4. célterület); valamint

e) kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására (a továbbiakban: 5. célterület).

(2) Elszámolható kiadásnak minősül

a) a 3. és 4. mellékletben szereplő kiadás;

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadás.

(3) Az (1) bekezdés a) pont ad), valamint ae) alpontjában szereplő fejlesztés az épület felújítása nélkül, önállóan is szerepelhet egy támogatási kérelemben.

(4) Az (1) bekezdés a)–e) pontjában szereplő támogatható célterületek közül együttesen több is szerepelhet egy támogatási kérelemben.

(5) Az 1. célterület alapján nem vehető igénybe támogatás:

a) önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére;

b) az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok – kivéve a köztemető fenntartása – ellátását szolgáló épületrészek, épületek fejlesztésére;

c) az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan fejlesztésére;

d) vár és várrom bemutathatóvá tételére, rekonstrukciójára;

e) önkormányzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére;

f)5 kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek, épületrészek belső részének felújítására, korszerűsítésére, bővítésére.

(6) Az 1. célterülethez kapcsolódóan az épület, építmény felújításának, bővítésének, átalakításának keretében legfeljebb bruttó 15%-os alapterület növekedés támogatható, amennyiben az az épület, építmény korszerűsítéséhez, funkciójának betöltéséhez kapcsolódóan szükséges.

(7) A 2. célterület alapján nem vehető igénybe támogatás:

a) kastélyok, várak kertjeinek, parkjainak fejlesztésére,

b) gyűjteményes növénykertek és történeti kertek rendbetételére,

c) hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás),

d) csatorna megtisztítására, rendbetételére, infrastrukturális fejlesztésére,

e) önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzivíz-vezetékek, tűzivíz-tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékgyűjtő – a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kivételével – hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére.

(8) Nem vehető igénybe támogatás arra a fejlesztésre, amely olyan Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér (a továbbiakban: IKSZT) címmel rendelkező épületen és azon helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, ahol a beruházási támogatásban részesült IKSZT címmel rendelkező épület elhelyezkedik.

(9) E rendelet alapján nem igényelhető támogatás

a) élő állat vásárlására,

b) saját munka elszámolására,

c) KRESZ táblák beszerzésére, telepítésére,

d) 4. célterület esetében kültéri sporteszközök beszerzése, telepítése.

(10) Az (1) bekezdés c) pont ci) alpontja esetében kizárólag akkor vehető igénybe támogatás a településrendezési eszközök módosítására, amennyiben az a piac megvalósításához elengedhetetlen és a piac létrehozása, fejlesztése megvalósul.

(11) A 4. célterület vonatkozásában nem támogatható:

a) kastélyok, várak kertjeiben, parkjaiban megvalósítandó fejlesztés, valamint

b) Natura 2000 területen megvalósítandó fejlesztés.

(12) A 4. célterület alapján nem vehető igénybe támogatás önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok ellátását szolgáló épülettel azonos helyrajzi számon elhelyezkedő játszóterek felújítására, kialakítására, amit a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában kell vizsgálni.

(13) Ha az (1) bekezdés a) pontjában foglalt fejlesztések közvetlenül csak egy épületrészt érintenek, akkor az érintett kiadásokat alapterület-arányosan meg kell osztani, és az elszámolható kiadások között csak az e rendelet alapján támogatható épületrészre arányosan jutó kiadások szerepelhetnek.

3. A támogatás mértéke

3. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet] alapján igénybe vett és az e rendelet alapján igénybe vehető támogatás együttes összege ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg az 50 millió forintot.

(2) Az igényelhető támogatás

a) az 1–3. célterület esetében legfeljebb 50 millió forint,

b) a 4. célterület esetében legfeljebb 5 millió forint, valamint

c) az 5. célterület esetében legfeljebb 25 millió forint.

(3) Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.

(4) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

(5) Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján, a támogatás számításának alapja, az összes nettó elszámolható kiadás.

(6) Amennyiben a beruházás a 3. célterületen belüli fejlesztésre irányul, úgy a támogatás mértéke – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az összes elszámolható kiadás 80%-a, a hátrányos helyzetű területen megvalósuló ilyen irányú fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 85%-a.

(7) Amennyiben a beruházás az 1. célterületen belüli fejlesztésre irányul és az épület, építmény tulajdonosa természetes személy, a (4) bekezdéstől eltérően az ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. Természetes személy tulajdonában álló ingatlan belső felújítása csak abban az esetben támogatható, ha a tulajdonos életvitelszerűen nem az adott épületben, épületrészben lakik.

(8) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(9) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.

(10) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg

a) az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárát,

b) a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetében a Gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

(11)6 A támogatott beruházással érintett ingatlanon végrehajtott fejlesztés csak abban az esetben támogatható, ha az ingatlan az 1. § 27. pontja szerinti ügyfél kategóriába tartozó jogalany, az állam, a megyei önkormányzat vagy természetes személy tulajdonában van.

(12) A beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS illetékességi területén az egyes célterületek vonatkozásában igényelhető legmagasabb támogatási összeget a 7. melléklet tartalmazza. Azon LEADER HACS illetékességi területén, ahol a 7. melléklet szerint az egyes célterületek esetében az igényelhető támogatás összege 0 forint, támogatási kérelem a célterület tekintetében nem nyújtható be. Amennyiben az ügyfél azon LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztésre nyújt be támogatási kérelmet, ahol a 7. melléklet értelmében nem igényelhető támogatás, a támogatási kérelem elutasításra kerül.

4. Támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1)7 Támogatásra jogosult az 1. § 27. pontjában meghatározott ügyfél.

(2) Az 6. melléklet szerinti településen működő, valamint székhellyel vagy telephellyel rendelkező ügyfél esetén csak a település külterületén megvalósuló fejlesztés támogatható.

(3) E rendelet alapján az ügyfél székhelye vagy telephelye – önkormányzatok esetén illetékességi területe – szerint illetékes LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS illetékességi területén valósulhat meg.

(4) Önkormányzati társulás esetében:

a) csak a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvényben meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás jogosult kérelem benyújtására, és

b) a (2) bekezdés sérelme nélkül a fejlesztés csak az 5. és 6. melléklet szerinti településen valósulhat meg.

(5) Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan (telek, épület, építmény) nem a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél kizárólagos tulajdonában van, akkor a támogatás igénybevételének feltétele – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – az 5. és 6. melléklet szerinti településen beruházást megvalósító ügyfél és az ingatlan tulajdonosa között a beruházás megvalósításáról szóló, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodás megkötése, amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtója jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlanon az ingatlan tulajdonosa az üzemeltetési kötelezettség lejártáig az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

(6) Az 1. és a 3. célterület alapján megvalósuló fejlesztés vonatkozásában a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya, kizárólag annak fenntartása céljából, az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bérbe adható.

(7) Amennyiben az 5. mellékletben szereplő település a kérelem benyújtásának időpontjában városi ranggal rendelkezik, a megvalósítandó fejlesztés nem támogatható.

(8) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki és tartalmazza

a) az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát,

b) a kiadási tétel műszaki adatait,

c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét,

f) az ajánlattevő cégszerű aláírását, valamint

g) az árajánlat kiállításának és érvényességi idejének dátumát.

(9) Elektronikus árajánlat esetén a (8) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.

(10) Amennyiben az árajánlat a (8)–(9) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.

(11) Ha az ügyfél együttműködésben valósítja meg a fejlesztést vagy a fejlesztés egy részét, támogatásra csak olyan eredeti, vagy hiteles másolatként a támogatási kérelemhez csatolt együttműködési megállapodás benyújtása esetén jogosult, amely tartalmazza

a) az együttműködő partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,

b) az együttműködő partnerek hivatalos képviselőjének nevét,

c) az együttműködés tárgyát,

d) az együttműködés időtartamát,

e) az együttműködő partnerek vállalt kötelezettségeit, és

f) az együttműködő partnerek cégszerű aláírását.

(12) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani, de legkésőbb 2014. december 31-ig.

(13) A Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani és a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.

(14) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.

(15) Jelen rendelet alkalmazása során nem kell vizsgálni a Vhr. 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek fennállását.

(16) Az e rendelet alapján nyújtott támogatások tekintetében a Vhr. 33. § (4) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1)8 A támogatási kérelmet postai úton 2012. október 15. és november 30. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

(2) A támogatási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok,

b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok,

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,

d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok,

e) a fejlesztés előtti állapotra, az 1. célterület esetében az épület, építmény fejlesztés előtti funkciójára vonatkozó adatok,

f) a tervezett fejlesztésre, az 1. célterület esetében az épület, építmény fejlesztés utáni funkciójára vonatkozó adatok,

g) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről,

h) az ügyfél cégszerű aláírása.

(3) Amennyiben egy LEADER HACS címe visszavonásra kerül és új LEADER HACS címmel rendelkező szervezet nincs a korábbi LEADER HACS illetékességi területén, akkor a LEADER HACS illetékességi területén a támogatási kérelmet a beruházás helye szerint illetékes regionális MVH kirendeltségéhez kell benyújtani.

(4) A (3) bekezdés alapján benyújtott támogatási kérelmet az MVH az 1. mellékletben foglalt, az adott LEADER HACS illetékességi területére vonatkozó Értékelési táblázat, valamint a 2. melléklet szerint bírálja el.

(5) Az 1. mellékletben a LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó Értékelési táblázatot kell figyelembe venni abban az esetben is, ha a LEADER HACS cím birtokosa változik.

(6) A 7. mellékletben a LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhető legmagasabb támogatási keretösszeget kell figyelembe venni abban az esetben is, ha a LEADER HACS cím birtokosa változik.

6. § (1) A támogatási kérelemhez csatolni kell az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban, a további dokumentumok tekintetében – eltérő rendelkezés hiányában – egyszerű másolatban

a) nonprofit szervezet ügyfél esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot;

b) önkormányzat vagy önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;

c) az egyház, belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét igazoló egyházi igazolást, amelyet az egyház egészének, illetve legfőbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy az egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;

d) a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;

e) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;

f) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás összege 5 000 000 forint alatti;

g) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően, az 5 000 000 forintot vagy azt meghaladó kérelmezett támogatási összeg felett, pénzügyi és a 2. melléklet szerinti értékelési szempontokat tartalmazó működtetési és fenntarthatósági tervet;

h) a 4. § (5) bekezdésében foglalt megállapodás teljes bizonyító erejű okiratát;

i) eszköz, illetve gépkatalógusban nem szereplő gép beszerzés esetén a műszaki leírást;

j) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerinti dokumentumokat;

k) ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot arra vonatkozóan, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;

l) a kiadásokat célterületenként, létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által rendszeresített formanyomtatványokat;

m) eszközbeszerzés esetén az árajánlatos tételek feltüntetésére rendszeresített formanyomtatványt.

(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően mellékelni kell, eltérő rendelkezés hiányában egyszerű másolatban:

a) építési engedélyköteles beruházás esetén

aa) az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és

ab) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket);

b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén

ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és

bb) az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;

bc) a 4. célterületre irányuló fejlesztés esetében mellékelni kell a helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési tervét és műszaki leírást;

bd) az 5. célterületre irányuló fejlesztés esetében mellékelni kell a helyszínrajzba illesztett sportpálya elrendezési tervét és műszaki leírást.

(3) Ha az ügyfél az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye és amennyiben annak a Törvényben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasításra kerül.

(4) A támogatási kérelemhez – a Vhr.-ben foglaltaktól eltérően – üzleti tervet nem kell csatolni.

(5) Amennyiben egy támogatási kérelem több célterületet tartalmaz, akkor a támogatási kérelemben figyelembe veendő szakmai pontszám az egyes célterületekre kiszámított szakmai pontszám arányosításával kerül megállapításra.

(6) Ha az ügyfél az (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott értékhatárokra tekintettel nem köteles működtetési és fenntarthatósági tervet benyújtani, a támogatási kérelmének elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

(7) E rendelet alapján az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet keretében benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta.

(8) E rendelet alapján támogatási kérelem benyújtására nem jogosult az az ügyfél, aki vagy amely a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában nem rendelkezik jogerős határozattal.

(9) Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (7) bekezdés szerinti rendelethez kapcsolódóan benyújtott támogatási vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban.

(10) Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, aki az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében az adott támogatható tevékenységre pályázatot nyújtott be, amely elbírálás alatt áll, vagy támogatói döntéssel rendelkezik.

(11) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség végéig az 1. célterületen belül belső felújításra irányuló beruházás megvalósítása esetén biztosítani az építmény rendszeres látogathatóságát legalább heti két napon.

6. A támogatási kérelem elbírálása

7. § (1) A támogatási kérelmek bírálatát – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS az 1. mellékletben, a LEADER HACS illetékességi területére megállapított pontozási rendszer és a 2. melléklet alapján végzett értékeléssel, továbbá a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával végzi. A támogatási kérelmek rangsorolása után a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.

(2) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha

a) az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszerben elérhető maximum pontszám 50%-át nem éri el;

b) a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot.

(3) Amennyiben a részben helyt adó támogatási határozattal a megítélhető összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át, a kérelem elutasításra kerül.

7. A kifizetési kérelem benyújtása

8. § (1)9

(2) A kifizetési kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok,

b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok,

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,

d) az elszámolt kiadásokra vonatkozó adatok,

e) az elszámolt kiadások indokoltságát alátámasztó adatok,

f) a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatok,

g) a megvalósult fejlesztésre vonatkozó adatok, valamint

h) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről.

(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a 4. célterület kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszótereket érintő fejlesztés esetén a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. §-a szerinti megfelelőségi tanúsítványokat, továbbá a használatbavétel engedélyezésére vonatkozó dokumentumokat.

8. Jogkövetkezmény

9. § (1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, köteles hiányzó foglalkoztatottanként egyszer, az igénybe vett támogatás 2%-át, de legalább 300 000 forintot a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(2)10 A 2. § (1) bekezdés a) pontjára irányuló fejlesztés esetében, amennyiben az ügyfél nem teljesíti a vállalt nyitvatartási kötelezettségét, a nem teljesített napok után, naponként 10 000 forint visszafizetésére kötelezett, a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint.

(3) A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget köteles visszafizetni, az (1)–(2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(4) Amennyiben az ügyfél a 4. § (13) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, vagy a kifizetési kérelmét az MVH elutasítja, úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdése alkalmazásának van helye. Amennyiben az ügyfél a 4. § (13) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, de az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőben nyújtott be kifizetési kérelmet, amellyel a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg több, mint 0%-ával elszámolt, akkor a Vhr. 35. § (9) bekezdése alkalmazásának van helye azzal, hogy a kizárásra vonatkozó szabályokat ezen ügyfél esetében nem kell alkalmazni.

9. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52. cikk b) pontja ii. alpontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 102/2012. (X. 1.) VM rendelethez11

Értékelési szempontok

1.1    Az alábbi LEADER HACS-ok illetékességi területén alkalmazandó pontozás:

A

B

1.

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

2.

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület

3.

Dél Baranya Határmenti Települések Egyesülete

4.

Dél-Borsodi LEADER Egyesület

5.

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

6.

Déli Napfény LEADER Egyesület

7.

Eger Vidék Kincsei Egyesület

8.

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

9.

Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

10.

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület

11.

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

12.

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete

13.

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

14

Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

15.

Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület

16.

Őrség Határok Nélkül Egyesület

17.

Tamási és Térsége LEADER Egyesület

18.

Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület

19.

Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

20.

Tiszazugi LEADER Egyesület

21.

Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület

22.

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

 

A

B

C

1    

1. célterület

2    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

3    

Szakmai**

4    

1. Legalább 2 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek, építmények felújítására irányul a fejlesztés:

Térképrészlet másolat

5    

= Igen

5 pont

6    

= Nem

3 pont

7    

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetében (200 méter) álló épületek, építmények felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló építményeket

8    

= Igen

5 pont

9    

= Nem

3 pont

10    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

11    

= Igen

5 pont

12    

= Nem

3 pont

13    

4. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés estén összeadódik)

 

14    

= 2500 fő feletti

 

5 pont

15    

= 1000-2500 fő közötti

 

3 pont

16    

= 1000 fő alatti

 

1pont

17    

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

18    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

5 pont

19    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

20    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

1 pont

21    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

0 pont

22    

6. A felújítandó épület, építmény kulturális vagy közösségi funkcióval bír és rendszeresen látogatható (legalább heti 2 napon)

Főlapon tett nyilatkozat

(Max. 10 pont)

23    

A fejlesztés hatására ilyenné válik

 

10 pont

24    

Igen

 

7 pont

25    

Nem

 

0 pont

26    

7. A felújítandó épület, építmény népi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul (A népi építészeti értékek a település térképi szerkezetében értelmezhető, a vidéki életformához igazodó funkciókat és kultúrát visszatükröző, vagy kortárs jelenkori falusi hagyománytisztelő építészeti elemek)

Névjegyzékben szereplő építész igazolása

 

27    

Igen

 

10 pont

28    

Nem

 

0 pont

29    

Összesen:

45 pont

30    

2. célterület

31    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

32    

 

Szakmai

33    

1. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott nyilatkozata alapján

34    

= több mint 50%-a

10 pont

35    

= 40,01%-50%-a

8 pont

36    

= 30,01%-40%-a

6 pont

37    

= 20,01%-30%-a

4 pont

38    

= 10,01%-20%-a

2 pont

39    

= kevesebb mint 10%

0 pont

40    

2. Az ügyfél a fejlesztést megvalósítási helyén használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció alapján

Max. 10 pont adható!

41    

= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

42    

= 3 vagy 4 különböző típusú térelem elhelyezése

5 pont

43    

= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

3 pont

44    

= Nem helyez el térelemet

0 pont

45    

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetének (200 méteren belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló épületet, építményt

46    

= Igen

5 pont

47    

= Nem

3 pont

48    

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, melyben kérjük megjelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

49    

= Igen

5 pont

50    

= Nem

3 pont

51    

5. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

52    

= 2500 fő feletti

5 pont

53    

= 1000-2500 fő

3 pont

54    

= 1000 fő alatti

1 pont

55    

6. A zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

56    

Igen

 

10 pont

57    

Nem

 

0 pont

58    

Összesen:

45 pont

59    

3. célterület

60    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

61    

 

Szakmai

62    

1. A beruházás megvalósulási helye:

Műszaki leírás és fotó, valamint előzetes helyszíni szemle alapján

63    

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, építményben, területen, vagy használaton kívüli épületben, építményben, területen valósul meg

4 pont

64    

= A beruházás egyéb területen valósul meg

2 pont

65    

2. A beruházás bemutatása:

Tervdokumentáció alapján

Max. 7 pont adható!

66    

= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul

2 pont

67    

= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul

4 pont

68    

= üzlethelyiség kialakítására irányul

1 pont

69    

3. Az egész évben nyitva tartó helyi piac működése:

Főlapon tett nyilatkozat alapján

70    

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart

6 pont

71    

= hetente 4-6 napon nyitva tart

4 pont

72    

= hetente 1 - 3 napon nyitva tart

3 pont

73    

4. Partnerség 1.:

Kérelem, együttműködési megállapodás alapján

74    

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

4 pont

75    

= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg a beruházás településen belüli szakmai és/v. pénzügyi összefogással valósul meg

2 pont

76    

= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

1 pont

77    

5. Partnerség 2.

 

 

78    

A fejlesztés a LEADER HACS területén élő helyi termelők piachoz való jutási igényeinek kielégítését szolgálja

Helyi termelők Szándéknyilatkozata

 

79    

Nem

 

0 pont

80    

1-10 termelő

 

3 pont

81    

11-20 termelő

 

4 pont

82    

Több mint 20 termelő

 

6 pont

83    

6. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

84    

= 2500 fő feletti

1 pont

85    

= 1000-2500 fő

2 pont

86    

= 1000 fő alatti

4 pont

87    

7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervezői műszaki leírás

88    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

89    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

90    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

2 pont

91    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

 

0 pont

92    

8. A piac területén szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció alapján

 

93    

Igen

 

10 pont

94    

Nem

 

0 pont

95    

 

Összesen:

45 pont

96    

4. célterület:

97    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

98    

 

Szakmai

99    

1. Közterületen, vagy intézmény udvarán lévő játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]

100    

= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont

101    

= a meglévő szabványosítása történik

2 pont

102    

= új kialakítása történik

4 pont

103    

2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető

A játszótéri eszközök leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

104    

= Igen

5 pont

105    

= Nem

0 pont

106    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Tervező által készített helyszínrajz, melyben meg kell jelölni a megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

107    

= Igen

5 pont

108    

= Nem

2 pont

109    

4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:

Tervdokumentáció, műszaki leírás

110    

= Igen

5 pont

111    

= Nem

0 pont

112    

5. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

113    

= 2500 fő feletti

1 pont

114    

= 1000-2500 fő

2 pont

115    

= 1000 fő alatti

4 pont

116    

6. A beruházásnak helyt adó településen elő 14 év alatti gyermekek aránya

KSH adatbázis

117    

10 % alatti

 

0 pont

118    

10-20 %

 

4 pont

119    

21-30 %

 

7 pont

120    

30 % feletti

 

10 pont

121    

7. Őshonos fás szárú növényzettel borított játszótéri terület aránya a fejlesztést követően

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

122    

A teljes terület több, mint 25%-a

 

10 pont

123    

A teljes terület 10-25%-a

 

8 pont

124    

A teljes terület 10%-a alatt

 

0 pont

125    

 

Összesen

45 pont

126    

5. célterület

127    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

128    

 

Szakmai

129    

1.A beruházásnak helyt adó településen működik-e sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

 

130    

Igen

 

10 pont

131    

Nem

 

5 pont

132    

2.Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

133    

Igen

 

10 pont

134    

Jelenleg is akadálymentes a közlekedés

 

5 pont

135    

Nem

 

0 pont

136    

3.A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

137    

= 2500 fő feletti

 

10 pont

138    

= 1000-2500 fő

 

8 pont

139    

= 1000 fő alatti

 

5 pont

140    

4. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan sporteszköz vagy használati térelem, a mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek által is igénybe vehető

A sporteszközök, használati térelemek műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

141    

Igen

 

5 pont

142    

Nem

 

0 pont

143    

5. A sportpálya több sportág gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

144    

Igen több mint 5 féle sportág

 

10 pont

145    

Igen, 2-5 sportág

 

5 pont

146    

Nem, csak egyféle sportág

 

0 pont

147    

Összesen:

45 pont

 

148    

Komplexitás

149    

 

 

 

150    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

151    

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

A kérelem alapján

152    

= három, négy vagy öt célterületet érinti

9 pont

153    

= két célterületet érint

6 pont

154    

= Egy célterület érint

3 pont

155    

2. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

156    

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

8 pont

157    

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

 

6 pont

158    

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

 

4 pont

159    

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

 

2 pont

160    

Európai Falumegújítási Díj

8 pont

161    

Virágos Magyarországért – országos fődíj

8 pont

162    

3. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe

163    

Év Tájháza Díj

3 pont

164    

Helyi Építészeti Örökség Díj

 

3 pont

165    

Europa Nostra Díj

 

3 pont

166    

Kós Károly Díj

 

3 pont

167    

Hild János Díj

 

3 pont

168    

Podmaniczky Díj

 

3 pont

169    

 

Összesen:

20 pont

170    

Horizontális***

171    

1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

172    

= Igen

5 pont

173    

= Nem

3 pont

174    

2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

A Főlap alapján

175    

A fejlesztés által

176    

= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont

177    

= 1 új munkahely jön létre

4 pont

178    

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés, de munkahelyek megőrzéséhez hozzájárul

3 pont

179    

3. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata alapján

180    

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

5 pont

181    

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

3 pont

182    

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót vagy csökken a foglalkoztatotti létszám

0 pont

183    

4. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

 

184    

Igen

 

5 pont

185    

Nem

 

0 pont

186    

5. A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia,

hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése

A Főlapon tett nyilatkozat, tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

187    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás5%-át -

5 pont

188    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 3%-át

3 pont

189    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége a jóváhagyott támogatás 3 %-a alatti

 

0 pont

190    

6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Max. 30 pont

191    

= Megoldási javaslat;
= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;
= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

192    

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

193    

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz:

0 pont

194    

7. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés, amelyen feltüntetésre kerül a helyi vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe

 

195    

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

5 pont

196    

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

4 pont

197    

Nem

 

0 pont

198    

Összesen:

60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

199    

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez
rendelhető maximális pontszám

200    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

 

201    

13% feletti*

3 pont

202    

9-13% közötti*

2 pont

203    

5-9% közötti*

1 pont

204    

5% alatti*

0 pont

205    

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

206    

Igen

1 pont

207    

Nem

0 pont

208    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

209    

Igen

1 pont

210    

Nem

0 pont

211    

 

Összesen legfeljebb:

5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

**Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület 7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára (4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) és 5. célterület 2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 4. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 5. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

Pénzügyi terv

 

max. 5 pont

Működtetési és fenntarthatósági terv

 

max. 15 pont

Szakmai szempontok (amennyiben a fejlesztés több célterületet érint, akkor az összes szakmai pontszám a célterületek száma alapján kerül átlagolásra)

 

max. 45 pont

Komplexitás

 

max. 20 pont

Horizontális szempontok

 

max.: 60 pont

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

 

145 pont

1.23. A ˝BAKONYÉRT˝ Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

 

A

B

C

1    

1. célterület

2    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

3    

Szakmai**

4    

1. Legalább 2 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek, építmények felújítására irányul a fejlesztés:

Térképrészlet másolat

5    

= Igen

5 pont

6    

= Nem

4 pont

7    

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetében (200 méter) álló épületek, építmények felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló építményeket

8    

= Igen

5 pont

9    

= Nem

4 pont

10    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

11    

= Igen

5 pont

12    

= Nem

4 pont

13    

4. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés estén összeadódik)

 

14    

= 2500 fő feletti

 

5 pont

15    

= 1000-2500 fő közötti

 

5 pont

16    

= 1000 fő alatti

 

5 pont

17    

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

18    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

5 pont

19    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

20    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

3 pont

21    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

2 pont

22    

6. A felújítandó épület, építmény kulturális vagy közösségi funkcióval bír és rendszeresen látogatható (legalább heti 2 napon)

Főlapon tett nyilatkozat

(Max. 10 pont)

23    

A fejlesztés hatására ilyenné válik

 

10 pont

24    

Igen

 

10 pont

25    

Nem

 

0 pont

26    

7. A felújítandó épület, építmény népi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul (A népi építészeti értékek a település térképi szerkezetében értelmezhető, a vidéki életformához igazodó funkciókat és kultúrát visszatükröző, vagy kortárs jelenkori falusi hagyománytisztelő építészeti elemek)

Névjegyzékben szereplő építész igazolása

 

27    

Igen

 

10 pont

28    

Nem

 

6 pont

29    

Összesen:

45 pont

30    

2. célterület

31    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

32    

 

Szakmai

33    

1. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott nyilatkozata alapján

34    

= több mint 50%-a

10 pont

35    

= 40,01%-50%-a

8 pont

36    

= 30,01%-40%-a

6 pont

37    

= 20,01%-30%-a

4 pont

38    

= 10,01%-20%-a

2 pont

39    

= kevesebb mint 10%

0 pont

40    

2. Az ügyfél a fejlesztést megvalósítási helyén használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció alapján

Max. 10 pont adható!

41    

= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

42    

= 3 vagy 4 különböző típusú térelem elhelyezése

8 pont

43    

= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

6 pont

44    

= Nem helyez el térelemet

5 pont

45    

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetének (200 méteren belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló épületet, építményt

46    

= Igen

5 pont

47    

= Nem

4 pont

48    

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, melyben kérjük megjelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

49    

= Igen

5 pont

50    

= Nem

4 pont

51    

5. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

52    

= 2500 fő feletti

5 pont

53    

= 1000-2500 fő

5 pont

54    

= 1000 fő alatti

5 pont

55    

6. A zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

56    

Igen

 

10 pont

57    

Nem

 

5 pont

58    

Összesen:

45 pont

59    

3. célterület

60    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

61    

 

Szakmai

62    

1. A beruházás megvalósulási helye:

Műszaki leírás és fotó, valamint előzetes helyszíni szemle alapján

63    

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, építményben, területen, vagy használaton kívüli épületben, építményben, területen valósul meg

4 pont

64    

= A beruházás egyéb területen valósul meg

2 pont

65    

2. A beruházás bemutatása:

Tervdokumentáció alapján

Max. 7 pont adható!

66    

= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul

2 pont

67    

= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul

4 pont

68    

= üzlethelyiség kialakítására irányul

1 pont

69    

3. Az egész évben nyitva tartó helyi piac működése:

Főlapon tett nyilatkozat alapján

70    

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart

6 pont

71    

= hetente 4-6 napon nyitva tart

4 pont

72    

= hetente 1 - 3 napon nyitva tart

3 pont

73    

4. Partnerség 1.:

Kérelem, együttműködési megállapodás alapján

74    

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

4 pont

75    

= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg a beruházás településen belüli szakmai és/v. pénzügyi összefogással valósul meg

2 pont

76    

= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

1 pont

77    

5. Partnerség 2.

 

 

78    

A fejlesztés a LEADER HACS területén élő helyi termelők piachoz való jutási igényeinek kielégítését szolgálja

Helyi termelők Szándéknyilatkozata

 

79    

Nem

 

0 pont

80    

1-10 termelő

 

3 pont

81    

11-20 termelő

 

4 pont

82    

Több mint 20 termelő

 

6 pont

83    

6. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

84    

= 2500 fő feletti

4 pont

85    

= 1000-2500 fő

4 pont

86    

= 1000 fő alatti

4 pont

87    

7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervezői műszaki leírás

88    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

89    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

90    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

2 pont

91    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

 

0 pont

92    

8. A piac területén szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció alapján

 

93    

Igen

 

10 pont

94    

Nem

 

0 pont

95    

 

Összesen:

45 pont

96    

4. célterület:

97    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

98    

 

Szakmai

99    

1. Közterületen, vagy intézmény udvarán lévő játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]

100    

= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont

101    

= a meglévő szabványosítása történik

5 pont

102    

= új kialakítása történik

4 pont

103    

2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető

A játszótéri eszközök leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

104    

= Igen

5 pont

105    

= Nem

0 pont

106    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Tervező által készített helyszínrajz, melyben meg kell jelölni a megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

107    

= Igen

5 pont

108    

= Nem

3 pont

109    

4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:

Tervdokumentáció, műszaki leírás

110    

= Igen

5 pont

111    

= Nem

0 pont

112    

5. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

113    

= 2500 fő feletti

4 pont

114    

= 1000-2500 fő

4 pont

115    

= 1000 fő alatti

4 pont

116    

6. A beruházásnak helyt adó településen elő 14 év alatti gyermekek aránya

KSH adatbázis

117    

10 % alatti

 

0 pont

118    

10-20 %

 

4 pont

119    

21-30 %

 

7 pont

120    

30 % feletti

 

10 pont

121    

7. Őshonos fás szárú növényzettel borított játszótéri terület aránya a fejlesztést követően

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

122    

A teljes terület több, mint 25%-a

 

10 pont

123    

A teljes terület 10-25%-a

 

8 pont

124    

A teljes terület 10%-a alatt

 

0 pont

125    

 

Összesen

45 pont

126    

5. célterület

127    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

128    

 

Szakmai

129    

1.A beruházásnak helyt adó településen működik-e sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

 

130    

Igen

 

10 pont

131    

Nem

 

5 pont

132    

2.Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

133    

Igen

 

10 pont

134    

Jelenleg is akadálymentes a közlekedés

 

5 pont

135    

Nem

 

0 pont

136    

3.A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

137    

= 2500 fő feletti

 

10 pont

138    

= 1000-2500 fő

 

10 pont

139    

= 1000 fő alatti

 

10 pont

140    

4. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan sporteszköz vagy használati térelem, a mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek által is igénybe vehető

A sporteszközök, használati térelemek műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

141    

Igen

 

5 pont

142    

Nem

 

0 pont

143    

5. A sportpálya több sportág gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

144    

Igen több mint 5 féle sportág

 

10 pont

145    

Igen, 2-5 sportág

 

5 pont

146    

Nem, csak egyféle sportág

 

2 pont

147    

Összesen:

45 pont

 

148    

Komplexitás

149    

 

 

 

150    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

151    

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

A kérelem alapján

152    

= három, négy vagy öt célterületet érinti

9 pont

153    

= két célterületet érint

7 pont

154    

= Egy célterület érint

5 pont

155    

2. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

156    

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

8 pont

157    

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

 

6 pont

158    

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

 

4 pont

159    

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

 

2 pont

160    

Európai Falumegújítási Díj

8 pont

161    

Virágos Magyarországért – országos fődíj

8 pont

162    

3. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe

163    

Év Tájháza Díj

3 pont

164    

Helyi Építészeti Örökség Díj

 

3 pont

165    

Europa Nostra Díj

 

3 pont

166    

Kós Károly Díj

 

3 pont

167    

Hild János Díj

 

3 pont

168    

Podmaniczky Díj

 

3 pont

169    

 

Összesen:

20 pont

170    

Horizontális***

171    

1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

172    

= Igen

5 pont

173    

= Nem

3 pont

174    

2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

A Főlap alapján

175    

A fejlesztés által

176    

= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont

177    

= 1 új munkahely jön létre

4 pont

178    

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés, de munkahelyek megőrzéséhez hozzájárul

3 pont

179    

3. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata alapján

180    

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

5 pont

181    

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

4 pont

182    

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót vagy csökken a foglalkoztatotti létszám

3 pont

183    

4. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

 

184    

Igen

 

5 pont

185    

Nem

 

4 pont

186    

5. A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, bio-massza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított ener-giaforrás, továbbá hulladéklerakó-ból, illetve szennyvízkezelő létesít-ményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése

A Főlapon tett nyilatkozat, tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

187    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás5%-át -

5 pont

188    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 3%-át

3 pont

189    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége a jóvá-hagyott támogatás 3 %-a alatti

 

2 pont

190    

6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Max. 30 pont

191    

= Megoldási javaslat;
= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;
= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

192    

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

193    

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz:

10 pont

194    

7. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés, amelyen feltüntetésre kerül a helyi vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe

 

195    

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

5 pont

196    

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

4 pont

197    

Nem

 

2 pont

198    

Összesen:

60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

199    

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez
rendelhető maximális pontszám

200    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

 

201    

13% feletti*

3 pont

202    

9-13% közötti*

2 pont

203    

5-9% közötti*

1 pont

204    

5% alatti*

0 pont

205    

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

206    

Igen

1 pont

207    

Nem

0 pont

208    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

209    

Igen

1 pont

210    

Nem

0 pont

211    

 

Összesen legfeljebb:

5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

**Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület 7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára (4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) és 5. célterület 2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 4. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 5. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

Pénzügyi terv

 

max. 5 pont

Működtetési és fenntarthatósági terv

 

max. 15 pont

Szakmai szempontok (amennyiben a fejlesztés több célterületet érint, akkor az összes szakmai pontszám a célterületek száma alapján kerül átlagolásra)

 

max. 45 pont

Komplexitás

 

max. 20 pont

Horizontális szempontok

 

max.: 60 pont

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

 

145 pont

1.24. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

 

A

B

C

1    

1. célterület

2    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

3    

Szakmai**

4    

1. Legalább 2 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek, építmények felújítására irányul a fejlesztés:

Térképrészlet másolat

 

5    

= Igen

5 pont

6    

= Nem

5 pont

7    

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetében (200 méter) álló épületek, építmények felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló építményeket

 

8    

= Igen

0 pont

9    

= Nem

0 pont

10    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

11    

= Igen

10 pont

12    

= Nem

0 pont

13    

4. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés estén összeadódik)

 

14    

= 2500 fő feletti

 

0 pont

15    

= 1000-2500 fő közötti

 

5 pont

16    

= 1000 fő alatti

 

0 pont

17    

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

 

18    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

5 pont

19    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

20    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

1 pont

21    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

0 pont

22    

6. A felújítandó épület, építmény kulturális vagy közösségi funkcióval bír és rendszeresen látogatható (legalább heti 2 napon)

Főlapon tett nyilatkozat

(max. 10 pont)

23    

A fejlesztés hatására ilyenné válik

 

10 pont

24    

Igen

 

10 pont

25    

Nem

 

0 pont

26    

7. A felújítandó épület, építmény népi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul (A népi építészeti értékek a település térképi szerkezetében értelmezhető, a vidéki életformához igazodó funkciókat és kultúrát visszatükröző, vagy kortárs jelenkori falusi hagyománytisztelő építészeti elemek)

Névjegyzékben szereplő építész igazolása

 

27    

Igen

 

10 pont

28    

Nem

 

10 pont

29    

Összesen:

45 pont

30    

2. célterület

31    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

32    

 

Szakmai

33    

1. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott nyilatkozata alapján

34    

= több mint 50%-a

0 pont

35    

= 40,01%-50%-a

2 pont

36    

= 30,01%-40%-a

4 pont

37    

= 20,01%-30%-a

6 pont

38    

= 10,01%-20%-a

8 pont

39    

= kevesebb mint 10%

10 pont

40    

2. Az ügyfél a fejlesztést megvalósítási helyén használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció alapján

(max. 10 pont)

41    

= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

42    

= 3 vagy 4 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

43    

= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

44    

= Nem helyez el térelemet

0 pont

45    

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetének (200 méteren belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló épületet, építményt

 

46    

= Igen

5 pont

47    

= Nem

5 pont

48    

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, melyben kérjük megjelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

49    

= Igen

5 pont

50    

= Nem

3 pont

51    

5. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

52    

= 2500 fő feletti

0 pont

53    

= 1000-2500 fő

5 pont

54    

= 1000 fő alatti

0 pont

55    

6. A zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

56    

Igen

 

10 pont

57    

Nem

 

0 pont

58    

Összesen:

45 pont

59    

3. célterület

60    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

61    

 

Szakmai

62    

1. A beruházás megvalósulási helye:

Műszaki leírás és fotó, valamint előzetes helyszíni szemle alapján

63    

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, építményben, területen, vagy használaton kívüli épületben, építményben, területen valósul meg

4 pont

64    

= A beruházás egyéb területen valósul meg

2 pont

65    

2. A beruházás bemutatása:

Tervdokumentáció alapján

max. 7 pont

66    

= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul

1 pont

67    

= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul

6 pont

68    

= üzlethelyiség kialakítására irányul

0 pont

69    

3. Az egész évben nyitva tartó helyi piac működése:

Főlapon tett nyilatkozat alapján

 

70    

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart

3 pont

71    

= hetente 4-6 napon nyitva tart

3 pont

72    

= hetente 1 - 3 napon nyitva tart

3 pont

73    

4. Partnerség 1.:

Kérelem, együttműködési megállapodás alapján

 

74    

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

4 pont

75    

= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg a beruházás településen belüli szakmai és/v. pénzügyi összefogással valósul meg

4 pont

76    

= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

1 pont

77    

5. Partnerség 2.

 

 

78    

A fejlesztés a LEADER HACS területén élő helyi termelők piachoz való jutási igényeinek kielégítését szolgálja

Helyi termelők Szándéknyilatkozata

79    

Nem

 

0 pont

80    

1-10 termelő

 

3 pont

81    

11-20 termelő

 

6 pont

82    

Több mint 20 termelő

 

6 pont

83    

6. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

84    

= 2500 fő feletti

0 pont

85    

= 1000-2500 fő

7 pont

86    

= 1000 fő alatti

0 pont

87    

7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervezői műszaki leírás

 

88    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

0 pont

89    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

0 pont

90    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

0 pont

91    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

 

0 pont

92    

8. A piac területén szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció alapján

 

93    

Igen

 

14 pont

94    

Nem

 

0 pont

95    

 

Összesen:

45 pont

96    

4. célterület:

97    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

98    

 

Szakmai

99    

1. Közterületen, vagy intézmény udvarán lévő játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]

 

100    

= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont

101    

= a meglévő szabványosítása történik

2 pont

102    

= új kialakítása történik

4 pont

103    

2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető

A játszótéri eszközök leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

104    

= Igen

5 pont

105    

= Nem

0 pont

106    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Tervező által készített helyszínrajz, melyben meg kell jelölni a megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

107    

= Igen

5 pont

108    

= Nem

2 pont

109    

4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

110    

= Igen

5 pont

111    

= Nem

0 pont

112    

5. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

113    

= 2500 fő feletti

1 pont

114    

= 1000-2500 fő

2 pont

115    

= 1000 fő alatti

4 pont

116    

6. A beruházásnak helyt adó településen elő 14 év alatti gyermekek aránya

KSH adatbázis

 

117    

10 % alatti

 

0 pont

118    

10-20 %

 

4 pont

119    

21-30 %

 

7 pont

120    

30 % feletti

 

10 pont

121    

7. Őshonos fás szárú növényzettel borított játszótéri terület aránya a fejlesztést követően

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

122    

A teljes terület több, mint 25%-a

 

10 pont

123    

A teljes terület 10-25%-a

 

3 pont

124    

A teljes terület 10%-a alatt

 

0 pont

125    

 

Összesen

45 pont

126    

5. célterület

127    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

128    

 

Szakmai

129    

1.A beruházásnak helyt adó településen működik-e sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

 

130    

Igen

 

10 pont

131    

Nem

 

5 pont

132    

2.Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

133    

Igen

 

10 pont

134    

Jelenleg is akadálymentes a közlekedés

 

5 pont

135    

Nem

 

0 pont

136    

3.A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

137    

= 2500 fő feletti

 

0 pont

138    

= 1000-2500 fő

 

5 pont

139    

= 1000 fő alatti

 

0 pont

140    

4. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan sporteszköz vagy használati térelem, a mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek által is igénybe vehető

A sporteszközök, használati térelemek műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

141    

Igen

 

5 pont

142    

Nem

 

0 pont

143    

5. A sportpálya több sportág gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

144    

Igen több mint 5 féle sportág

 

15 pont

145    

Igen, 2-5 sportág

 

15 pont

146    

Nem, csak egyféle sportág

 

0 pont

147    

Összesen:

45 pont

 

148    

Komplexitás

149    

 

 

 

150    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

151    

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

A kérelem alapján

152    

= három, négy vagy öt célterületet érinti

9 pont

153    

= két célterületet érint

9 pont

154    

= Egy célterület érint

6 pont

155    

2. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

156    

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

5 pont

157    

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

 

4 pont

158    

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

 

3 pont

159    

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

 

2 pont

160    

Európai Falumegújítási Díj

5 pont

161    

Virágos Magyarországért – országos fődíj

5 pont

162    

3. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe

163    

Év Tájháza Díj

6 pont

164    

Helyi Építészeti Örökség Díj

 

6 pont

165    

Europa Nostra Díj

 

6 pont

166    

Kós Károly Díj

 

6 pont

167    

Hild János Díj

 

6 pont

168    

Podmaniczky Díj

 

6 pont

169    

 

Összesen:

20 pont

170    

Horizontális***

171    

1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

172    

= Igen

20 pont

173    

= Nem

0 pont

174    

2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

A Főlap alapján

175    

A fejlesztés által

176    

= legalább 2 új munkahely jön létre

0 pont

177    

= 1 új munkahely jön létre

0 pont

178    

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés, de munkahelyek megőrzéséhez hozzájárul

0 pont

179    

3. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata alapján

180    

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

0 pont

181    

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

0 pont

182    

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót vagy csökken a foglalkoztatotti létszám

0 pont

183    

4. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

 

184    

Igen

 

0 pont

185    

Nem

 

0 pont

186    

5. A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia,

hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése

A Főlapon tett nyilatkozat, tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

187    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás5%-át -

5 pont

188    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 3%-át

3 pont

189    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége a jóváhagyott támogatás 3 %-a alatti

 

0 pont

190    

6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Max. 30 pont

191    

= Megoldási javaslat;
= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;
= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

192    

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

193    

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz:

30 pont

194    

7. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés, amelyen feltüntetésre kerül a helyi vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe

 

195    

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

5 pont

196    

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

4 pont

197    

Nem

 

0 pont

198    

Összesen:

60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

199    

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez
rendelhető maximális pontszám

200    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

 

201    

13% feletti*

3 pont

202    

9-13% közötti*

2 pont

203    

5-9% közötti*

1 pont

204    

5% alatti*

0 pont

205    

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

206    

Igen

1 pont

207    

Nem

0 pont

208    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

209    

Igen

1 pont

210    

Nem

0 pont

211    

 

Összesen legfeljebb:

5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

**Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület 7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára (4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) és 5. célterület 2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 4. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 5. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

Pénzügyi terv

 

max. 5 pont

Működtetési és fenntarthatósági terv

 

max. 15 pont

Szakmai szempontok (amennyiben a fejlesztés több célterületet érint, akkor az összes szakmai pontszám a célterületek száma alapján kerül átlagolásra)

 

max. 45 pont

Komplexitás

 

max. 20 pont

Horizontális szempontok

 

max.: 60 pont

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

 

145 pont

1.25. Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület

 

A

B

C

1    

1. célterület

2    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

3    

Szakmai**

4    

1. Legalább 2 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek, építmények felújítására irányul a fejlesztés:

Térképrészlet másolat

 

5    

= Igen

5 pont

6    

= Nem

3 pont

7    

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetében (200 méter) álló épületek, építmények felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló építményeket

 

8    

= Igen

5 pont

9    

= Nem

3 pont

10    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

11    

= Igen

5 pont

12    

= Nem

3 pont

13    

4. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés estén összeadódik)

 

14    

= 2500 fő feletti

 

1 pont

15    

= 1000-2500 fő közötti

 

3 pont

16    

= 1000 fő alatti

 

5 pont

17    

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

 

18    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

5 pont

19    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

20    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

1 pont

21    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

0 pont

22    

6. A felújítandó épület, építmény kulturális vagy közösségi funkcióval bír és rendszeresen látogatható (legalább heti 2 napon)

Főlapon tett nyilatkozat

(max. 10 pont)

23    

A fejlesztés hatására ilyenné válik

 

10 pont

24    

Igen

 

7 pont

25    

Nem

 

0 pont

26    

7. A felújítandó épület, építmény népi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul (A népi építészeti értékek a település térképi szerkezetében értelmezhető, a vidéki életformához igazodó funkciókat és kultúrát visszatükröző, vagy kortárs jelenkori falusi hagyománytisztelő építészeti elemek)

Névjegyzékben szereplő építész igazolása

 

27    

Igen

 

10 pont

28    

Nem

 

5 pont

29    

Összesen:

45 pont

30    

2. célterület

31    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

32    

 

Szakmai

33    

1. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott nyilatkozata alapján

34    

= több mint 50%-a

5 pont

35    

= 40,01%-50%-a

4 pont

36    

= 30,01%-40%-a

3 pont

37    

= 20,01%-30%-a

2 pont

38    

= 10,01%-20%-a

1 pont

39    

= kevesebb mint 10%

0 pont

40    

2. Az ügyfél a fejlesztést megvalósítási helyén használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció alapján

(max. 10 pont)

41    

= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

42    

= 3 vagy 4 különböző típusú térelem elhelyezése

5 pont

43    

= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

3 pont

44    

= Nem helyez el térelemet

0 pont

45    

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetének (200 méteren belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló épületet, építményt

 

46    

= Igen

5 pont

47    

= Nem

3 pont

48    

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, melyben kérjük megjelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

49    

= Igen

5 pont

50    

= Nem

3 pont

51    

5. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

52    

= 2500 fő feletti

1 pont

53    

= 1000-2500 fő

3 pont

54    

= 1000 fő alatti

5 pont

55    

6. A zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

56    

Igen

 

15 pont

57    

Nem

 

5 pont

58    

Összesen:

45 pont

59    

3. célterület

60    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

61    

 

Szakmai

62    

1. A beruházás megvalósulási helye:

Műszaki leírás és fotó, valamint előzetes helyszíni szemle alapján

63    

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, építményben, területen, vagy használaton kívüli épületben, építményben, területen valósul meg

4 pont

64    

= A beruházás egyéb területen valósul meg

2 pont

65    

2. A beruházás bemutatása:

Tervdokumentáció alapján

max. 7 pont

66    

= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul

2 pont

67    

= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul

4 pont

68    

= üzlethelyiség kialakítására irányul

1 pont

69    

3. Az egész évben nyitva tartó helyi piac működése:

Főlapon tett nyilatkozat alapján

 

70    

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart

3 pont

71    

= hetente 4-6 napon nyitva tart

2 pont

72    

= hetente 1 - 3 napon nyitva tart

1 pont

73    

4. Partnerség 1.:

Kérelem, együttműködési megállapodás alapján

 

74    

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

4 pont

75    

= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg a beruházás településen belüli szakmai és/v. pénzügyi összefogással valósul meg

2 pont

76    

= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

1 pont

77    

5. Partnerség 2.

 

 

78    

A fejlesztés a LEADER HACS területén élő helyi termelők piachoz való jutási igényeinek kielégítését szolgálja

Helyi termelők Szándéknyilatkozata

79    

Nem

 

0 pont

80    

1-10 termelő

 

4pont

81    

11-20 termelő

 

6 pont

82    

Több mint 20 termelő

 

9 pont

83    

6. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

84    

= 2500 fő feletti

1 pont

85    

= 1000-2500 fő

4 pont

86    

= 1000 fő alatti

2 pont

87    

7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervezői műszaki leírás

 

88    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

89    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

90    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

2 pont

91    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

 

0 pont

92    

8. A piac területén szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció alapján

 

93    

Igen

 

10 pont

94    

Nem

 

0 pont

95    

 

Összesen:

45 pont

96    

4. célterület:

97    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

98    

 

Szakmai

99    

1. Közterületen, vagy intézmény udvarán lévő játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]

 

100    

= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont

101    

= a meglévő szabványosítása történik

6 pont

102    

= új kialakítása történik

6 pont

103    

2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető

A játszótéri eszközök leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

104    

= Igen

5 pont

105    

= Nem

0 pont

106    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Tervező által készített helyszínrajz, melyben meg kell jelölni a megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

107    

= Igen

5 pont

108    

= Nem

2 pont

109    

4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

110    

= Igen

5 pont

111    

= Nem

3 pont

112    

5. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

113    

= 2500 fő feletti

1 pont

114    

= 1000-2500 fő

4 pont

115    

= 1000 fő alatti

4 pont

116    

6. A beruházásnak helyt adó településen elő 14 év alatti gyermekek aránya

KSH adatbázis

 

117    

10 % alatti

 

0 pont

118    

10-20 %

 

4 pont

119    

21-30 %

 

7 pont

120    

30 % feletti

 

10 pont

121    

7. Őshonos fás szárú növényzettel borított játszótéri terület aránya a fejlesztést követően

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

122    

A teljes terület több, mint 25%-a

 

10 pont

123    

A teljes terület 10-25%-a

 

8 pont

124    

A teljes terület 10%-a alatt

 

0 pont

125    

 

Összesen

45 pont

126    

5. célterület

127    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

128    

 

Szakmai

129    

1.A beruházásnak helyt adó településen működik-e sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

 

130    

Igen

 

10 pont

131    

Nem

 

5 pont

132    

2.Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

133    

Igen

 

10 pont

134    

Jelenleg is akadálymentes a közlekedés

 

5 pont

135    

Nem

 

0 pont

136    

3.A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

137    

= 2500 fő feletti

 

10 pont

138    

= 1000-2500 fő

 

8 pont

139    

= 1000 fő alatti

 

5 pont

140    

4. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan sporteszköz vagy használati térelem, a mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek által is igénybe vehető

A sporteszközök, használati térelemek műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

141    

Igen

 

5 pont

142    

Nem

 

0 pont

143    

5. A sportpálya több sportág gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

144    

Igen több mint 5 féle sportág

 

10 pont

145    

Igen, 2-5 sportág

 

8 pont

146    

Nem, csak egyféle sportág

 

5 pont

147    

Összesen:

45 pont

 

148    

Komplexitás

149    

 

 

 

150    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

151    

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

A kérelem alapján

152    

= három, négy vagy öt célterületet érinti

9 pont

153    

= két célterületet érint

6 pont

154    

= Egy célterület érint

3 pont

155    

2. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

156    

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

8 pont

157    

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

 

6 pont

158    

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

 

4 pont

159    

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

 

2 pont

160    

Európai Falumegújítási Díj

8 pont

161    

Virágos Magyarországért – országos fődíj

8 pont

162    

3. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe

163    

Év Tájháza Díj

3 pont

164    

Helyi Építészeti Örökség Díj

 

3 pont

165    

Europa Nostra Díj

 

3 pont

166    

Kós Károly Díj

 

3 pont

167    

Hild János Díj

 

3 pont

168    

Podmaniczky Díj

 

3 pont

169    

 

Összesen:

20 pont

170    

Horizontális***

171    

1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

172    

= Igen

5 pont

173    

= Nem

3 pont

174    

2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

A Főlap alapján

175    

A fejlesztés által

176    

= legalább 2 új munkahely jön létre

3 pont

177    

= 1 új munkahely jön létre

2 pont

178    

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés, de munkahelyek megőrzéséhez hozzájárul

1 pont

179    

3. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata alapján

180    

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

3 pont

181    

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

2 pont

182    

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót vagy csökken a foglalkoztatotti létszám

1 pont

183    

4. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

 

184    

Igen

 

5 pont

185    

Nem

 

4 pont

186    

5. A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia,

hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése

A Főlapon tett nyilatkozat, tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

187    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás5%-át -

5 pont

188    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 3%-át

3 pont

189    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége a jóváhagyott támogatás 3 %-a alatti

 

2 pont

190    

6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Max. 30 pont

191    

= Megoldási javaslat;
= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;
= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

192    

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

193    

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz:

0 pont

194    

7. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés, amelyen feltüntetésre kerül a helyi vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe

 

195    

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

9 pont

196    

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

7 pont

197    

Nem

 

0 pont

198    

Összesen:

60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

199    

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez
rendelhető maximális pontszám

200    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

 

201    

13% feletti*

3 pont

202    

9-13% közötti*

2 pont

203    

5-9% közötti*

1 pont

204    

5% alatti*

0 pont

205    

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

206    

Igen

1 pont

207    

Nem

0 pont

208    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

209    

Igen

1 pont

210    

Nem

0 pont

211    

 

Összesen legfeljebb:

5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

**Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület 7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára (4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) és 5. célterület 2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 4. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 5. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

Pénzügyi terv

 

max. 5 pont

Működtetési és fenntarthatósági terv

 

max. 15 pont

Szakmai szempontok (amennyiben a fejlesztés több célterületet érint, akkor az összes szakmai pontszám a célterületek száma alapján kerül átlagolásra)

 

max. 45 pont

Komplexitás

 

max. 20 pont

Horizontális szempontok

 

max.: 60 pont

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

 

145 pont

1.26. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

 

A

B

C

1    

1. célterület

2    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

3    

Szakmai**

4    

1. Legalább 2 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek, építmények felújítására irányul a fejlesztés:

Térképrészlet másolat

 

5    

= Igen

5 pont

6    

= Nem

3 pont

7    

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetében (200 méter) álló épületek, építmények felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló építményeket

 

8    

= Igen

5 pont

9    

= Nem

3 pont

10    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

11    

= Igen

5 pont

12    

= Nem

3 pont

13    

4. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés estén összeadódik)

 

14    

= 2500 fő feletti

 

1 pont

15    

= 1000-2500 fő közötti

 

3 pont

16    

= 1000 fő alatti

 

5 pont

17    

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

 

18    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

5 pont

19    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

20    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

1 pont

21    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

0 pont

22    

6. A felújítandó épület, építmény kulturális vagy közösségi funkcióval bír és rendszeresen látogatható (legalább heti 2 napon)

Főlapon tett nyilatkozat

(max. 10 pont)

23    

A fejlesztés hatására ilyenné válik

 

10 pont

24    

Igen

 

7 pont

25    

Nem

 

0 pont

26    

7. A felújítandó épület, építmény népi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul (A népi építészeti értékek a település térképi szerkezetében értelmezhető, a vidéki életformához igazodó funkciókat és kultúrát visszatükröző, vagy kortárs jelenkori falusi hagyománytisztelő építészeti elemek)

Névjegyzékben szereplő építész igazolása

 

27    

Igen

 

10 pont

28    

Nem

 

0 pont

29    

Összesen:

45 pont

30    

2. célterület

31    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

32    

 

Szakmai

33    

1. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott nyilatkozata alapján

34    

= több mint 50%-a

5 pont

35    

= 40,01%-50%-a

4 pont

36    

= 30,01%-40%-a

3 pont

37    

= 20,01%-30%-a

2 pont

38    

= 10,01%-20%-a

1 pont

39    

= kevesebb mint 10%

0 pont

40    

2. Az ügyfél a fejlesztést megvalósítási helyén használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció alapján

(max. 10 pont)

41    

= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

42    

= 3 vagy 4 különböző típusú térelem elhelyezése

5 pont

43    

= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

3 pont

44    

= Nem helyez el térelemet

0 pont

45    

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetének (200 méteren belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló épületet, építményt

 

46    

= Igen

5 pont

47    

= Nem

3 pont

48    

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, melyben kérjük megjelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

49    

= Igen

5 pont

50    

= Nem

3 pont

51    

5. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

52    

= 2500 fő feletti

2 pont

53    

= 1000-2500 fő

6 pont

54    

= 1000 fő alatti

10 pont

55    

6. A zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

56    

Igen

 

10 pont

57    

Nem

 

0 pont

58    

Összesen:

45 pont

59    

3. célterület

60    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

61    

 

Szakmai

62    

1. A beruházás megvalósulási helye:

Műszaki leírás és fotó, valamint előzetes helyszíni szemle alapján

63    

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, építményben, területen, vagy használaton kívüli épületben, építményben, területen valósul meg

4 pont

64    

= A beruházás egyéb területen valósul meg

2 pont

65    

2. A beruházás bemutatása:

Tervdokumentáció alapján

max. 7 pont

66    

= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul

2 pont

67    

= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul

4 pont

68    

= üzlethelyiség kialakítására irányul

1 pont

69    

3. Az egész évben nyitva tartó helyi piac működése:

Főlapon tett nyilatkozat alapján

 

70    

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart

6 pont

71    

= hetente 4-6 napon nyitva tart

4 pont

72    

= hetente 1 - 3 napon nyitva tart

3 pont

73    

4. Partnerség 1.:

Kérelem, együttműködési megállapodás alapján

 

74    

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

4 pont

75    

= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg a beruházás településen belüli szakmai és/v. pénzügyi összefogással valósul meg

2 pont

76    

= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

1 pont

77    

5. Partnerség 2.

 

 

78    

A fejlesztés a LEADER HACS területén élő helyi termelők piachoz való jutási igényeinek kielégítését szolgálja

Helyi termelők Szándéknyilatkozata

79    

Nem

 

0 pont

80    

1-10 termelő

 

3 pont

81    

11-20 termelő

 

4 pont

82    

Több mint 20 termelő

 

6 pont

83    

6. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

84    

= 2500 fő feletti

1 pont

85    

= 1000-2500 fő

2 pont

86    

= 1000 fő alatti

4 pont

87    

7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervezői műszaki leírás

 

88    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

89    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

90    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

2 pont

91    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

 

0 pont

92    

8. A piac területén szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció alapján

 

93    

Igen

 

10 pont

94    

Nem

 

0 pont

95    

 

Összesen:

45 pont

96    

4. célterület:

97    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

98    

 

Szakmai

99    

1. Közterületen, vagy intézmény udvarán lévő játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]

 

100    

= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont

101    

= a meglévő szabványosítása történik

2 pont

102    

= új kialakítása történik

4 pont

103    

2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető

A játszótéri eszközök leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

104    

= Igen

5 pont

105    

= Nem

0 pont

106    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Tervező által készített helyszínrajz, melyben meg kell jelölni a megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

107    

= Igen

5 pont

108    

= Nem

2 pont

109    

4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

110    

= Igen

5 pont

111    

= Nem

0 pont

112    

5. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

113    

= 2500 fő feletti

1 pont

114    

= 1000-2500 fő

2 pont

115    

= 1000 fő alatti

4 pont

116    

6. A beruházásnak helyt adó településen elő 14 év alatti gyermekek aránya

KSH adatbázis

 

117    

10 % alatti

 

0 pont

118    

10-20 %

 

4 pont

119    

21-30 %

 

7 pont

120    

30 % feletti

 

10 pont

121    

7. Őshonos fás szárú növényzettel borított játszótéri terület aránya a fejlesztést követően

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

122    

A teljes terület több, mint 25%-a

 

10 pont

123    

A teljes terület 10-25%-a

 

8 pont

124    

A teljes terület 10%-a alatt

 

0 pont

125    

 

Összesen

45 pont

126    

5. célterület

127    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

128    

 

Szakmai

129    

1.A beruházásnak helyt adó településen működik-e sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

 

130    

Igen

 

10 pont

131    

Nem

 

5 pont

132    

2.Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

133    

Igen

 

10 pont

134    

Jelenleg is akadálymentes a közlekedés

 

5 pont

135    

Nem

 

0 pont

136    

3.A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

137    

= 2500 fő feletti

 

5 pont

138    

= 1000-2500 fő

 

8 pont

139    

= 1000 fő alatti

 

10 pont

140    

4. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan sporteszköz vagy használati térelem, a mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek által is igénybe vehető

A sporteszközök, használati térelemek műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

141    

Igen

 

5 pont

142    

Nem

 

0 pont

143    

5. A sportpálya több sportág gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

144    

Igen több mint 5 féle sportág

 

10 pont

145    

Igen, 2-5 sportág

 

5 pont

146    

Nem, csak egyféle sportág

 

0 pont

147    

Összesen:

45 pont

 

148    

Komplexitás

149    

 

 

 

150    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

151    

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

A kérelem alapján

152    

= három, négy vagy öt célterületet érinti

9 pont

153    

= két célterületet érint

6 pont

154    

= Egy célterület érint

3 pont

155    

2. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

156    

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

8 pont

157    

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

 

6 pont

158    

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

 

4 pont

159    

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

 

2 pont

160    

Európai Falumegújítási Díj

8 pont

161    

Virágos Magyarországért – országos fődíj

8 pont

162    

3. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe

163    

Év Tájháza Díj

3 pont

164    

Helyi Építészeti Örökség Díj

 

3 pont

165    

Europa Nostra Díj

 

3 pont

166    

Kós Károly Díj

 

3 pont

167    

Hild János Díj

 

3 pont

168    

Podmaniczky Díj

 

3 pont

169    

 

Összesen:

20 pont

170    

Horizontális***

171    

1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

172    

= Igen

5 pont

173    

= Nem

3 pont

174    

2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

A Főlap alapján

175    

A fejlesztés által

176    

= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont

177    

= 1 új munkahely jön létre

4 pont

178    

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés, de munkahelyek megőrzéséhez hozzájárul

3 pont

179    

3. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata alapján

180    

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

5 pont

181    

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

3 pont

182    

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót vagy csökken a foglalkoztatotti létszám

0 pont

183    

4. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

 

184    

Igen

 

5 pont

185    

Nem

 

0 pont

186    

5. A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia,

hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése

A Főlapon tett nyilatkozat, tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

187    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás5%-át -

5 pont

188    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 3%-át

3 pont

189    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége a jóváhagyott támogatás 3 %-a alatti

 

0 pont

190    

6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Max. 30 pont

191    

= Megoldási javaslat;
= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;
= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

192    

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

193    

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz:

0 pont

194    

7. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés, amelyen feltüntetésre kerül a helyi vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe

 

195    

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

5 pont

196    

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

4 pont

197    

Nem

 

0 pont

198    

Összesen:

60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

199    

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez
rendelhető maximális pontszám

200    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

 

201    

13% feletti*

3 pont

202    

9-13% közötti*

2 pont

203    

5-9% közötti*

1 pont

204    

5% alatti*

0 pont

205    

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

206    

Igen

1 pont

207    

Nem

0 pont

208    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

209    

Igen

1 pont

210    

Nem

0 pont

211    

 

Összesen legfeljebb:

5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

**Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület 7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára (4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) és 5. célterület 2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 4. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 5. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

Pénzügyi terv

 

max. 5 pont

Működtetési és fenntarthatósági terv

 

max. 15 pont

Szakmai szempontok (amennyiben a fejlesztés több célterületet érint, akkor az összes szakmai pontszám a célterületek száma alapján kerül átlagolásra)

 

max. 45 pont

Komplexitás

 

max. 20 pont

Horizontális szempontok

 

max.: 60 pont

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

 

145 pont

1.27. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

 

A

B

C

1    

1. célterület

2    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

3    

Szakmai**

4    

1. Legalább 2 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek, építmények felújítására irányul a fejlesztés:

Térképrészlet másolat

 

5    

= Igen

5 pont

6    

= Nem

4 pont

7    

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetében (200 méter) álló épületek, építmények felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló építményeket

 

8    

= Igen

5 pont

9    

= Nem

4 pont

10    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

11    

= Igen

5 pont

12    

= Nem

4 pont

13    

4. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés estén összeadódik)

 

14    

= 2500 fő feletti

 

5 pont

15    

= 1000-2500 fő közötti

 

4 pont

16    

= 1000 fő alatti

 

4 pont

17    

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

 

18    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

5 pont

19    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

20    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

5 pont

21    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

2 pont

22    

6. A felújítandó épület, építmény kulturális vagy közösségi funkcióval bír és rendszeresen látogatható (legalább heti 2 napon)

Főlapon tett nyilatkozat

(max. 10 pont)

23    

A fejlesztés hatására ilyenné válik

 

10 pont

24    

Igen

 

10 pont

25    

Nem

 

0 pont

26    

7. A felújítandó épület, építmény népi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul (A népi építészeti értékek a település térképi szerkezetében értelmezhető, a vidéki életformához igazodó funkciókat és kultúrát visszatükröző, vagy kortárs jelenkori falusi hagyománytisztelő építészeti elemek)

Névjegyzékben szereplő építész igazolása

 

27    

Igen

 

10 pont

28    

Nem

 

10 pont

29    

Összesen:

45 pont

30    

2. célterület

31    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

32    

 

Szakmai

33    

1. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott nyilatkozata alapján

34    

= több mint 50%-a

10 pont

35    

= 40,01%-50%-a

9 pont

36    

= 30,01%-40%-a

8 pont

37    

= 20,01%-30%-a

7 pont

38    

= 10,01%-20%-a

6 pont

39    

= kevesebb mint 10%

5 pont

40    

2. Az ügyfél a fejlesztést megvalósítási helyén használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció alapján

(max. 10 pont)

41    

= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

42    

= 3 vagy 4 különböző típusú térelem elhelyezése

9 pont

43    

= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

8 pont

44    

= Nem helyez el térelemet

0 pont

45    

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetének (200 méteren belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló épületet, építményt

 

46    

= Igen

5 pont

47    

= Nem

4 pont

48    

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, melyben kérjük megjelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

49    

= Igen

5 pont

50    

= Nem

4 pont

51    

5. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

52    

= 2500 fő feletti

5 pont

53    

= 1000-2500 fő

4 pont

54    

= 1000 fő alatti

4 pont

55    

6. A zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

56    

Igen

 

10 pont

57    

Nem

 

8 pont

58    

Összesen:

45 pont

59    

3. célterület

60    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

61    

 

Szakmai

62    

1. A beruházás megvalósulási helye:

Műszaki leírás és fotó, valamint előzetes helyszíni szemle alapján

63    

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, építményben, területen, vagy használaton kívüli épületben, építményben, területen valósul meg

4 pont

64    

= A beruházás egyéb területen valósul meg

3 pont

65    

2. A beruházás bemutatása:

Tervdokumentáció alapján

max. 7 pont

66    

= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul

3 pont

67    

= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul

3 pont

68    

= üzlethelyiség kialakítására irányul

1 pont

69    

3. Az egész évben nyitva tartó helyi piac működése:

Főlapon tett nyilatkozat alapján

 

70    

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart

6 pont

71    

= hetente 4-6 napon nyitva tart

4 pont

72    

= hetente 1 - 3 napon nyitva tart

3 pont

73    

4. Partnerség 1.:

Kérelem, együttműködési megállapodás alapján

 

74    

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

4 pont

75    

= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg a beruházás településen belüli szakmai és/v. pénzügyi összefogással valósul meg

4 pont

76    

= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

3 pont

77    

5. Partnerség 2.

 

 

78    

A fejlesztés a LEADER HACS területén élő helyi termelők piachoz való jutási igényeinek kielégítését szolgálja

Helyi termelők Szándéknyilatkozata

79    

Nem

 

0 pont

80    

1-10 termelő

 

5 pont

81    

11-20 termelő

 

6 pont

82    

Több mint 20 termelő

 

6 pont

83    

6. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

84    

= 2500 fő feletti

4 pont

85    

= 1000-2500 fő

3 pont

86    

= 1000 fő alatti

3 pont

87    

7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervezői műszaki leírás

 

88    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

89    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

90    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

4 pont

91    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

 

0 pont

92    

8. A piac területén szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció alapján

 

93    

Igen

 

10 pont

94    

Nem

 

9 pont

95    

 

Összesen:

45 pont

96    

4. célterület:

97    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

98    

 

Szakmai

99    

1. Közterületen, vagy intézmény udvarán lévő játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]

 

100    

= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont

101    

= a meglévő szabványosítása történik

4 pont

102    

= új kialakítása történik

5 pont

103    

2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető

A játszótéri eszközök leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

104    

= Igen

5 pont

105    

= Nem

4 pont

106    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Tervező által készített helyszínrajz, melyben meg kell jelölni a megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

107    

= Igen

5 pont

108    

= Nem

4 pont

109    

4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

110    

= Igen

5 pont

111    

= Nem

2 pont

112    

5. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

113    

= 2500 fő feletti

1 pont

114    

= 1000-2500 fő

3 pont

115    

= 1000 fő alatti

4 pont

116    

6. A beruházásnak helyt adó településen elő 14 év alatti gyermekek aránya

KSH adatbázis

 

117    

10 % alatti

 

7 pont

118    

10-20 %

 

8 pont

119    

21-30 %

 

9 pont

120    

30 % feletti

 

10 pont

121    

7. Őshonos fás szárú növényzettel borított játszótéri terület aránya a fejlesztést követően

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

122    

A teljes terület több, mint 25%-a

 

10 pont

123    

A teljes terület 10-25%-a

 

10 pont

124    

A teljes terület 10%-a alatt

 

8 pont

125    

 

Összesen

45 pont

126    

5. célterület

127    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

128    

 

Szakmai

129    

1.A beruházásnak helyt adó településen működik-e sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

 

130    

Igen

 

10 pont

131    

Nem

 

5 pont

132    

2.Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

133    

Igen

 

10 pont

134    

Jelenleg is akadálymentes a közlekedés

 

10 pont

135    

Nem

 

0 pont

136    

3.A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

137    

= 2500 fő feletti

 

10 pont

138    

= 1000-2500 fő

 

9 pont

139    

= 1000 fő alatti

 

8 pont

140    

4. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan sporteszköz vagy használati térelem, a mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek által is igénybe vehető

A sporteszközök, használati térelemek műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

141    

Igen

 

5 pont

142    

Nem

 

0 pont

143    

5. A sportpálya több sportág gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

144    

Igen több mint 5 féle sportág

 

10 pont

145    

Igen, 2-5 sportág

 

8 pont

146    

Nem, csak egyféle sportág

 

5 pont

147    

Összesen:

45 pont

 

148    

Komplexitás

149    

 

 

 

150    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

151    

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

A kérelem alapján

152    

= három, négy vagy öt célterületet érinti

16 pont

153    

= két célterületet érint

15 pont

154    

= Egy célterület érint

14 pont

155    

2. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

156    

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

3 pont

157    

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

 

2 pont

158    

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

 

1 pont

159    

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

 

1 pont

160    

Európai Falumegújítási Díj

3 pont

161    

Virágos Magyarországért – országos fődíj

3 pont

162    

3. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe

163    

Év Tájháza Díj

1 pont

164    

Helyi Építészeti Örökség Díj

 

1 pont

165    

Europa Nostra Díj

 

1 pont

166    

Kós Károly Díj

 

1 pont

167    

Hild János Díj

 

1 pont

168    

Podmaniczky Díj

 

1 pont

169    

 

Összesen:

20 pont

170    

Horizontális***

171    

1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

172    

= Igen

5 pont

173    

= Nem

3 pont

174    

2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

A Főlap alapján

175    

A fejlesztés által

176    

= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont

177    

= 1 új munkahely jön létre

4 pont

178    

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés, de munkahelyek megőrzéséhez hozzájárul

3 pont

179    

3. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata alapján

180    

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

5 pont

181    

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

4 pont

182    

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót vagy csökken a foglalkoztatotti létszám

3 pont

183    

4. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

 

184    

Igen

 

5 pont

185    

Nem

 

4 pont

186    

5. A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia,

hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése

A Főlapon tett nyilatkozat, tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

187    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás5%-át -

5 pont

188    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 3%-át

4 pont

189    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége a jóváhagyott támogatás 3 %-a alatti

 

3 pont

190    

6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Max. 30 pont

191    

= Megoldási javaslat;
= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;
= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

192    

Amennyiben a támogatási kérelem valamennyi szemponthoz illeszkedik:

30 pont

193    

A támogatási kérelem nem illeszkedik valamennyi szemponthoz:

0 pont

194    

7. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés, amelyen feltüntetésre kerül a helyi vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe

 

195    

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

5 pont

196    

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

4 pont

197    

Nem

 

0 pont

198    

Összesen:

60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

199    

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez
rendelhető maximális pontszám

200    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

 

201    

13% feletti*

3 pont

202    

9-13% közötti*

2 pont

203    

5-9% közötti*

1 pont

204    

5% alatti*

0 pont

205    

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

206    

Igen

1 pont

207    

Nem

0 pont

208    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

209    

Igen

1 pont

210    

Nem

0 pont

211    

 

Összesen legfeljebb:

5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

**Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület 7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára (4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) és 5. célterület 2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 4. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 5. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

Pénzügyi terv

 

max. 5 pont

Működtetési és fenntarthatósági terv

 

max. 15 pont

Szakmai szempontok (amennyiben a fejlesztés több célterületet érint, akkor az összes szakmai pontszám a célterületek száma alapján kerül átlagolásra)

 

max. 45 pont

Komplexitás

 

max. 20 pont

Horizontális szempontok

 

max.: 60 pont

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

 

145 pont

1.28. Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület

 

A

B

C

1    

1. célterület

2    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

3    

Szakmai**

4    

1. Legalább 2 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek, építmények felújítására irányul a fejlesztés:

Térképrészlet másolat

 

5    

= Igen

5 pont

6    

= Nem

5 pont

7    

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetében (200 méter) álló épületek, építmények felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló építményeket

 

8    

= Igen

5 pont

9    

= Nem

5 pont

10    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

11    

= Igen

5 pont

12    

= Nem

5 pont

13    

4. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés estén összeadódik)

 

14    

= 2500 fő feletti

 

1 pont

15    

= 1000-2500 fő közötti

 

3 pont

16    

= 1000 fő alatti

 

5 pont

17    

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

 

18    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

5 pont

19    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

20    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

5 pont

21    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

3 pont

22    

6. A felújítandó épület, építmény kulturális vagy közösségi funkcióval bír és rendszeresen látogatható (legalább heti 2 napon)

Főlapon tett nyilatkozat

(max. 10 pont)

23    

A fejlesztés hatására ilyenné válik

 

10 pont

24    

Igen

 

9 pont

25    

Nem

 

8 pont

26    

7. A felújítandó épület, építmény népi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul (A népi építészeti értékek a település térképi szerkezetében értelmezhető, a vidéki életformához igazodó funkciókat és kultúrát visszatükröző, vagy kortárs jelenkori falusi hagyománytisztelő építészeti elemek)

Névjegyzékben szereplő építész igazolása

 

27    

Igen

 

10 pont

28    

Nem

 

5 pont

29    

Összesen:

45 pont

30    

2. célterület

31    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

32    

 

Szakmai

33    

1. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott nyilatkozata alapján

34    

= több mint 50%-a

10 pont

35    

= 40,01%-50%-a

10 pont

36    

= 30,01%-40%-a

9 pont

37    

= 20,01%-30%-a

9 pont

38    

= 10,01%-20%-a

8 pont

39    

= kevesebb mint 10%

8 pont

40    

2. Az ügyfél a fejlesztést megvalósítási helyén használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció alapján

(max. 10 pont)

41    

= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

42    

= 3 vagy 4 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

43    

= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

9 pont

44    

= Nem helyez el térelemet

5 pont

45    

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetének (200 méteren belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló épületet, építményt

 

46    

= Igen

5 pont

47    

= Nem

5 pont

48    

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, melyben kérjük megjelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

49    

= Igen

5 pont

50    

= Nem

5 pont

51    

5. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

52    

= 2500 fő feletti

1 pont

53    

= 1000-2500 fő

3 pont

54    

= 1000 fő alatti

5 pont

55    

6. A zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

56    

Igen

 

10 pont

57    

Nem

 

5 pont

58    

Összesen:

45 pont

59    

3. célterület

60    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

61    

 

Szakmai

62    

1. A beruházás megvalósulási helye:

Műszaki leírás és fotó, valamint előzetes helyszíni szemle alapján

63    

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, építményben, területen, vagy használaton kívüli épületben, építményben, területen valósul meg

4 pont

64    

= A beruházás egyéb területen valósul meg

4 pont

65    

2. A beruházás bemutatása:

Tervdokumentáció alapján

max. 7 pont

66    

= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul

2 pont

67    

= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul

4 pont

68    

= üzlethelyiség kialakítására irányul

1 pont

69    

3. Az egész évben nyitva tartó helyi piac működése:

Főlapon tett nyilatkozat alapján

 

70    

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart

6 pont

71    

= hetente 4-6 napon nyitva tart

4 pont

72    

= hetente 1 - 3 napon nyitva tart

3 pont

73    

4. Partnerség 1.:

Kérelem, együttműködési megállapodás alapján

 

74    

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

4 pont

75    

= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg a beruházás településen belüli szakmai és/v. pénzügyi összefogással valósul meg

4 pont

76    

= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

1 pont

77    

5. Partnerség 2.

 

 

78    

A fejlesztés a LEADER HACS területén élő helyi termelők piachoz való jutási igényeinek kielégítését szolgálja

Helyi termelők Szándéknyilatkozata

79    

Nem

 

0 pont

80    

1-10 termelő

 

5 pont

81    

11-20 termelő

 

5 pont

82    

Több mint 20 termelő

 

6 pont

83    

6. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

84    

= 2500 fő feletti

1 pont

85    

= 1000-2500 fő

2 pont

86    

= 1000 fő alatti

4 pont

87    

7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervezői műszaki leírás

 

88    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

4 pont

89    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

3 pont

90    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

4 pont

91    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

 

3 pont

92    

8. A piac területén szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció alapján

 

93    

Igen

 

10 pont

94    

Nem

 

5 pont

95    

 

Összesen:

45 pont

96    

4. célterület:

97    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

98    

 

Szakmai

99    

1. Közterületen, vagy intézmény udvarán lévő játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]

 

100    

= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont

101    

= a meglévő szabványosítása történik

3 pont

102    

= új kialakítása történik

6 pont

103    

2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető

A játszótéri eszközök leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

104    

= Igen

5 pont

105    

= Nem

5 pont

106    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Tervező által készített helyszínrajz, melyben meg kell jelölni a megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

107    

= Igen

5 pont

108    

= Nem

5 pont

109    

4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

110    

= Igen

5 pont

111    

= Nem

4 pont

112    

5. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

113    

= 2500 fő feletti

1 pont

114    

= 1000-2500 fő

2 pont

115    

= 1000 fő alatti

4 pont

116    

6. A beruházásnak helyt adó településen elő 14 év alatti gyermekek aránya

KSH adatbázis

 

117    

10 % alatti

 

9 pont

118    

10-20 %

 

9 pont

119    

21-30 %

 

10 pont

120    

30 % feletti

 

10 pont

121    

7. Őshonos fás szárú növényzettel borított játszótéri terület aránya a fejlesztést követően

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

122    

A teljes terület több, mint 25%-a

 

10 pont

123    

A teljes terület 10-25%-a

 

9 pont

124    

A teljes terület 10%-a alatt

 

8 pont

125    

 

Összesen

45 pont

126    

5. célterület

127    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

128    

 

Szakmai

129    

1.A beruházásnak helyt adó településen működik-e sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

 

130    

Igen

 

10 pont

131    

Nem

 

10 pont

132    

2.Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

133    

Igen

 

10 pont

134    

Jelenleg is akadálymentes a közlekedés

 

10 pont

135    

Nem

 

9 pont

136    

3.A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

137    

= 2500 fő feletti

 

7 pont

138    

= 1000-2500 fő

 

8 pont

139    

= 1000 fő alatti

 

10 pont

140    

4. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan sporteszköz vagy használati térelem, a mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek által is igénybe vehető

A sporteszközök, használati térelemek műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

141    

Igen

 

5 pont

142    

Nem

 

4 pont

143    

5. A sportpálya több sportág gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

144    

Igen több mint 5 féle sportág

 

10 pont

145    

Igen, 2-5 sportág

 

10 pont

146    

Nem, csak egyféle sportág

 

0 pont

147    

Összesen:

45 pont

 

148    

Komplexitás

149    

 

 

 

150    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

151    

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

A kérelem alapján

152    

= három, négy vagy öt célterületet érinti

9 pont

153    

= két célterületet érint

9 pont

154    

= Egy célterület érint

9 pont

155    

2. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

156    

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

8 pont

157    

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

 

8 pont

158    

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

 

8 pont

159    

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

 

8 pont

160    

Európai Falumegújítási Díj

8 pont

161    

Virágos Magyarországért – országos fődíj

8 pont

162    

3. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe

163    

Év Tájháza Díj

3 pont

164    

Helyi Építészeti Örökség Díj

 

3 pont

165    

Europa Nostra Díj

 

3 pont

166    

Kós Károly Díj

 

3 pont

167    

Hild János Díj

 

3 pont

168    

Podmaniczky Díj

 

3 pont

169    

 

Összesen:

20 pont

170    

Horizontális***

171    

1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

172    

= Igen

5 pont

173    

= Nem

3 pont

174    

2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

A Főlap alapján

175    

A fejlesztés által

176    

= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont

177    

= 1 új munkahely jön létre

4 pont

178    

= új munkahelyet nem hoz létre a fejlesztés, de munkahelyek megőrzéséhez hozzájárul

3 pont

179    

3. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ kártyával rendelkező, vagy csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat, és a fejlesztés befejezését követően az üzemeltetési kötelezettség végéig foglalkoztatja

Ügyfél Főlapon tett nyilatkozata alapján

180    

Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

5 pont

181    

1, a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót foglalkoztat jelenleg vagy vállalja jövőbeni foglalkoztatását

4 pont

182    

Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelő munkavállalót vagy csökken a foglalkoztatotti létszám

3 pont

183    

4. Legalább 2, közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő program megvalósítása roma származású fiatalok számára a projekt helyszínén

Együttműködési megállapodás nonprofit szervezettel, amelynek célja a roma fiatalok bevonása a közösségi életbe vagy a roma nemzetiségi önkormányzattal

 

184    

Igen

 

5 pont

185    

Nem

 

5 pont

186    

5. A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia,

hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése

A Főlapon tett nyilatkozat, tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

187    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás5%-át -

5 pont

188    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége eléri a jóváhagyott támogatás 3%-át

3 pont

189    

ha a megújuló energiát hasznosító berendezés beszerzésének és telepítésének költsége a jóváhagyott támogatás 3 %-a alatti

 

2 pont

190    

6. A kérelem HVS-hez való illeszkedése:

HVS alapján

Max. 30 pont

191    

= Megoldási javaslat;
= A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;
= Kedvezményezetti kör (ügyfél).

192    

Amennyiben a támogatási kérelem legalább egy szemponthoz illeszkedik:

30 pont

193    

A támogatási kérelem nem illeszkedik egy szemponthoz sem:

0 pont

194    

7. A fejlesztésre helyi vállalkozók bevonásával kerül sor:

Vállalkozói vagy megbízási előszerződés, amelyen feltüntetésre kerül a helyi vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe

 

195    

Adott településen működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

5 pont

196    

A LEADER HACS területén működő vállalkozó bevonására kerül sor

 

4 pont

197    

Nem

 

3 pont

198    

Összesen:

60 pont

Pénzügyi szempontok (pontszám nem változtatható)

199    

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez
rendelhető maximális pontszám

200    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását megelőző első lezárt gazdasági évben

Ha a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest:

 

201    

13% feletti*

3 pont

202    

9-13% közötti*

2 pont

203    

5-9% közötti*

1 pont

204    

5% alatti*

0 pont

205    

Kérelmező értékelése a bázis évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

206    

Igen

1 pont

207    

Nem

0 pont

208    

Kérelmező értékelése a támogatási kérelem benyújtását követő harmadik évre vonatkozóan

Pénzügyi stabilitás: a működési bevételek fedezik a működési kiadások 80%-át

 

209    

Igen

1 pont

210    

Nem

0 pont

211    

 

Összesen legfeljebb:

5 pont

* A küszöbérték minden esetben a magasabb pontszámhoz tartozik.

**Szakmai szempontok értékelési rész 1. célterület 5. szempontjára (5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése, 2. célterület 1. szempontjára (1. Zöldfelület növelése), 3. célterület 7. szempontjára (7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése), 4. célterület 4. szempontjára (4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya) és 5. célterület 2. szempontjára (2. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz) abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

*** A Horizontális szempontok értékelési rész 4. szempontjára (A beruházásnak része a megújuló energia (nap, szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz) hasznosítását szolgáló épületgépészeti rendszer kiépítése) és 5. szempontjára [A kérelem Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (a továbbiakban: HVS) való illeszkedése] abban az esetben adható pont, ha a beruházás részeként jóváhagyásra kerül.

Pénzügyi terv

 

max. 5 pont

Működtetési és fenntarthatósági terv

 

max. 15 pont

Szakmai szempontok (amennyiben a fejlesztés több célterületet érint, akkor az összes szakmai pontszám a célterületek száma alapján kerül átlagolásra)

 

max. 45 pont

Komplexitás

 

max. 20 pont

Horizontális szempontok

 

max.: 60 pont

Az ügyfél által elérhető maximális pontszám:

 

145 pont

1.29. Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület

 

A

B

C

1    

1. célterület

2    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

3    

Szakmai**

4    

1. Legalább 2 egymással kapcsolatban álló, külön helyrajzi számmal rendelkező épületek, építmények felújítására irányul a fejlesztés:

Térképrészlet másolat

 

5    

= Igen

5 pont

6    

= Nem

4 pont

7    

2. A fejlesztés a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetében (200 méter) álló épületek, építmények felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló építményeket

 

8    

= Igen

5 pont

9    

= Nem

3 pont

10    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, amelyben meg kell jelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

11    

= Igen

5 pont

12    

= Nem

3 pont

13    

4. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (települési lakosságszám több település összefogásával megvalósuló fejlesztés estén összeadódik)

 

14    

= 2500 fő feletti

 

0 pont

15    

= 1000-2500 fő közötti

 

0 pont

16    

= 1000 fő alatti

 

0 pont

17    

5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény külső és belső akadálymentesítése:

Tervdokumentáció, tervezői műszaki leírás

 

18    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

10 pont

19    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

8 pont

20    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

6 pont

21    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

0 pont

22    

6. A felújítandó épület, építmény kulturális vagy közösségi funkcióval bír és rendszeresen látogatható (legalább heti 2 napon)

Főlapon tett nyilatkozat

(max. 10 pont)

23    

A fejlesztés hatására ilyenné válik

 

10 pont

24    

Igen

 

7 pont

25    

Nem

 

0 pont

26    

7. A felújítandó épület, építmény népi építészeti értékekkel bír, a felújítás annak megőrzésére, vagy létrehozására irányul (A népi építészeti értékek a település térképi szerkezetében értelmezhető, a vidéki életformához igazodó funkciókat és kultúrát visszatükröző, vagy kortárs jelenkori falusi hagyománytisztelő építészeti elemek)

Névjegyzékben szereplő építész igazolása

 

27    

Igen

 

10 pont

28    

Nem

 

7 pont

29    

Összesen:

45 pont

30    

2. célterület

31    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

32    

 

Szakmai

33    

1. Zöldfelület növelése a támogatott fejlesztés során, ha a növekmény az eredeti terület

Névjegyzékben szereplő tervező számításokat tartalmazó műszaki leírással alátámasztott nyilatkozata alapján

34    

= több mint 50%-a

15 pont

35    

= 40,01%-50%-a

13 pont

36    

= 30,01%-40%-a

11 pont

37    

= 20,01%-30%-a

9 pont

38    

= 10,01%-20%-a

7 pont

39    

= kevesebb mint 10%

0 pont

40    

2. Az ügyfél a fejlesztést megvalósítási helyén használati vagy látvány térelem elhelyezését tervezi:

Kérelem, tervdokumentáció alapján

(max. 10 pont)

41    

= 5 vagy több mint 5 különböző típusú térelem elhelyezése

10 pont

42    

= 3 vagy 4 különböző típusú térelem elhelyezése

8 pont

43    

= 3-nál kevesebb különböző típusú térelem elhelyezése

6 pont

44    

= Nem helyez el térelemet

0 pont

45    

3. A beruházás a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek, építmények közvetlen környezetének (200 méteren belül) felújítására irányul:

Térképrészlet másolat, melyben meg kell jelölni a helyi vagy országos védelem alatt álló épületet, építményt

 

46    

= Igen

5 pont

47    

= Nem

3 pont

48    

4. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200 méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Térképrészlet másolat, melyben kérjük megjelölni, megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

49    

= Igen

5 pont

50    

= Nem

3 pont

51    

5. Beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

52    

= 2500 fő feletti

0 pont

53    

= 1000-2500 fő

0 pont

54    

= 1000 fő alatti

0 pont

55    

6. A zöldterület fejlesztés során őshonos növények telepítése valósul meg

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

56    

Igen

 

10 pont

57    

Nem

 

5 pont

58    

Összesen:

45 pont

59    

3. célterület

60    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

61    

 

Szakmai

62    

1. A beruházás megvalósulási helye:

Műszaki leírás és fotó, valamint előzetes helyszíni szemle alapján

63    

= A beruházás leromlott állapotban lévő épületben, építményben, területen, vagy használaton kívüli épületben, építményben, területen valósul meg

4 pont

64    

= A beruházás egyéb területen valósul meg

2 pont

65    

2. A beruházás bemutatása:

Tervdokumentáció alapján

max. 7 pont

66    

= közművesített, fedetlen elárusítóhelyek kialakítására irányul

2 pont

67    

= közművesített, fedett elárusító helyek kialakítására irányul

4 pont

68    

= üzlethelyiség kialakítására irányul

1 pont

69    

3. Az egész évben nyitva tartó helyi piac működése:

Főlapon tett nyilatkozat alapján

 

70    

= folyamatosan, a hét minden napján nyitva tart

6 pont

71    

= hetente 4-6 napon nyitva tart

5 pont

72    

= hetente 1 - 3 napon nyitva tart

4 pont

73    

4. Partnerség 1.:

Kérelem, együttműködési megállapodás alapján

 

74    

= a beruházás több település szakmai és pénzügyi összefogásával valósul meg

4 pont

75    

= a beruházás több település szakmai vagy pénzügyi összefogásával valósul meg a beruházás településen belüli szakmai és/v. pénzügyi összefogással valósul meg

2 pont

76    

= a beruházás összefogás nélkül valósul meg

1 pont

77    

5. Partnerség 2.

 

 

78    

A fejlesztés a LEADER HACS területén élő helyi termelők piachoz való jutási igényeinek kielégítését szolgálja

Helyi termelők Szándéknyilatkozata

79    

Nem

 

0 pont

80    

1-10 termelő

 

4 pont

81    

11-20 termelő

 

5 pont

82    

Több mint 20 termelő

 

6 pont

83    

6. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

84    

= 2500 fő feletti

0 pont

85    

= 1000-2500 fő

0 pont

86    

= 1000 fő alatti

0 pont

87    

7. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

Tervezői műszaki leírás

 

88    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során válik a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé és az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

8 pont

89    

A támogatásból megvalósított fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény akadálymentesen megközelíthetővé válik vagy az épületen, építményen belüli akadálymentes közlekedés biztosított lesz

6 pont

90    

A támogatásból megvalósított fejlesztés már akadálymentesen megközelíthető és akadálymentesített épületben, építményben valósul meg

 

5 pont

91    

Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén

 

0 pont

92    

8. A piac területén szelektív hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre

Kérelem, tervdokumentáció alapján

 

93    

Igen

 

10 pont

94    

Nem

 

0 pont

95    

 

Összesen:

45 pont

96    

4. célterület:

97    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

98    

 

Szakmai

99    

1. Közterületen, vagy intézmény udvarán lévő játszótér esetén

A fejlesztés előtti állapotot bemutató fotódokumentáció és a fejlesztés utáni állapotot bemutató tervdokumentáció alapján. [A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően, helyszínrajzba illesztett játszótér elrendezési terv és műszaki leírás alapján.]

 

100    

= a meglévő szabványosítása és bővítése (új használati térelem elhelyezése) történik

6 pont

101    

= a meglévő szabványosítása történik

2 pont

102    

= új kialakítása történik

4 pont

103    

2. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan játszótéri eszköz, mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő gyermekek által is igénybe vehető

A játszótéri eszközök leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

104    

= Igen

5 pont

105    

= Nem

2 pont

106    

3. Oktatási, kulturális és szociális létesítmények közvetlen közelében (200méteren belül) valósul meg a fejlesztés:

Tervező által készített helyszínrajz, melyben meg kell jelölni a megnevezéssel együtt az oktatási, kulturális és szociális létesítményt

 

107    

= Igen

5 pont

108    

= Nem

3 pont

109    

4. Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a játszótér vagy a játszótéri eszköz:

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

110    

= Igen

9 pont

111    

= Nem

5 pont

112    

5. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

113    

= 2500 fő feletti

0 pont

114    

= 1000-2500 fő

0 pont

115    

= 1000 fő alatti

0 pont

116    

6. A beruházásnak helyt adó településen elő 14 év alatti gyermekek aránya

KSH adatbázis

 

117    

10 % alatti

 

7 pont

118    

10-20 %

 

8 pont

119    

21-30 %

 

9 pont

120    

30 % feletti

 

10 pont

121    

7. Őshonos fás szárú növényzettel borított játszótéri terület aránya a fejlesztést követően

A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról, az ügyfél nyilatkozata és a kérelem alapján

 

122    

A teljes terület több, mint 25%-a

 

10 pont

123    

A teljes terület 10-25%-a

 

8 pont

124    

A teljes terület 10%-a alatt

 

6 pont

125    

 

Összesen

45 pont

126    

5. célterület

127    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

128    

 

Szakmai

129    

1.A beruházásnak helyt adó településen működik-e sportegyesület

Nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat másolata

 

130    

Igen

 

15 pont

131    

Nem

 

7 pont

132    

2.Akadálymentesítés által megközelíthetővé válik a sportpálya

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

133    

Igen

 

10 pont

134    

Jelenleg is akadálymentes a közlekedés

 

7 pont

135    

Nem

 

0 pont

136    

3.A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

A támogatási kérelem benyújtási időszakának 1. napján a KSH honlapján utolsóként közzétett Helyiségnévtárban szereplő adatok alapján (amennyiben a fejlesztés több településen valósul meg, a legkisebb lakosságszámú településre vonatkozó pontérték számítandó)

 

137    

= 2500 fő feletti

 

0 pont

138    

= 1000-2500 fő

 

0 pont

139    

= 1000 fő alatti

 

0 pont

140    

4. Fogyatékkal élők:
Telepítésre kerül olyan sporteszköz vagy használati térelem, a mely speciális kialakítású, azaz fogyatékkal élő felnőttek és gyermekek által is igénybe vehető

A sporteszközök, használati térelemek műszaki leírásának tartalma vagy a gyártó nyilatkozata alapján

 

141    

Igen

 

10 pont

142    

Nem

 

7 pont

143    

5. A sportpálya több sportág gyakorlására is lehetőséget ad

Tervdokumentáció, műszaki leírás

 

144    

Igen több mint 5 féle sportág

 

10 pont

145    

Igen, 2-5 sportág

 

8 pont

146    

Nem, csak egyféle sportág

 

5 pont

147    

Összesen:

45 pont

 

148    

Komplexitás

149    

 

 

 

150    

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez
rendelhető pontszám

151    

1. A fejlesztés komplexitása, az intézkedés által megjelölt több célterülethez is kapcsolódik:

A kérelem alapján

152    

= három, négy vagy öt célterületet érinti

15 pont

153    

= két célterületet érint

14 pont

154    

= Egy célterület érint

13 pont

155    

2. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy, a legmagasabb pontszámú díj vehető figyelembe, azonos pontszám esetén pedig az egyik

156    

Magyarországi Falumegújítási Díj I. kategória

4 pont

157    

Magyarországi Falumegújítási Díj II. kategória

 

3 pont

158    

Magyarországi Falumegújítási Díj III. kategória

 

2 pont

159    

Magyarországi Falumegújítási Díj dicsérő oklevél, különdíj

 

2 pont

160    

Európai Falumegújítási Díj

4 pont

161    

Virágos Magyarországért – országos fődíj

4 pont

162    

3. Amennyiben a település az alábbi díjak egyikével rendelkezik:

Oklevél, egyéb igazoló dokumentum alapján

Amennyiben az ügyfél több díjjal is rendelkezik, abban az esetben csak egy díj vehető figyelembe

163    

Év Tájháza Díj

1 pont

164    

Helyi Építészeti Örökség Díj

 

1 pont

165    

Europa Nostra Díj

 

1 pont

166    

Kós Károly Díj

 

1 pont

167    

Hild János Díj

 

1 pont

168    

Podmaniczky Díj

 

1 pont

169    

 

Összesen:

20 pont

170    

Horizontális***

171    

1. A megvalósítás helye hátrányos helyzetű területen található:

a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 4. számú mellékletében foglaltak szerinti a leghátrányosabb helyzetű kistérség természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett kistérség, vagy az ezekkel azonos elbánásban részesülő, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendeletnek „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke” című melléklet alapján;

172    

= Igen

10 pont

173    

= Nem

5 pont

174    

2. A beruházás hatása a foglalkoztatottságra:

A Főlap alapján

175    

A fejlesztés által

176    

= legalább 2 új munkahely jön létre

5 pont

177    

= 1 új munkahely jön létre