nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
2013-01-01
2013-07-31
4
Jogszabály

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont a) alpontjában és a 17. pont c) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében,

a 30. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (5) bekezdés a) pontjában,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatály

1. § (1) E rendelet hatálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. és 2. §-ában meghatározott közigazgatási szervekre, továbbá az e szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselőkre és köztisztviselőkre, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, a nyilvántartásba vett továbbképzési programmal rendelkező képzőintézményekre, továbbá a személyügyi központra terjed ki.

(2)1 A rendelet hatálya – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed a kormányzati ügykezelőre, közszolgálati ügykezelőre abban az esetben, ha a munkáltató döntése alapján, vagy önként vállalt továbbképzésen vesz részt.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a szakmai vezetőkre.

(4) A polgármester, helyi önkormányzati képviselő közszolgálati továbbképzése esetén e rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(5)2 A rendelet hatálya nem terjed ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, valamint a személyi állományába tartozó kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) akkreditált felnőttképzési intézmény: a felnőttképzésről szóló törvényben szabályozott feltételekkel akkreditált, felnőttképzést folytató intézmény;

b) belső továbbképzés: a munkáltató közigazgatási szerv által folytatott szakmai továbbképzés, amely speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít;

c) belső továbbképzési program: olyan önálló tanítási vagy tananyag egységekből álló képzési program, amely speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít;

d) belső továbbképző intézmény: a munkáltató, amely a belső továbbképzést lefolytatja;

e) egyéni továbbképzési terv: a közszolgálati tisztviselő tárgyévre meghatározott tanulmányi kötelezettségeinek és egyéni fejlesztési igényeinek teljesítését biztosító képzési terv;

f) éves továbbképzési terv: a munkáltatónál foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők egyéni továbbképzési terveinek összessége;

g) képzésfejlesztés: a közszolgálati továbbképzési programokban felhasznált szakanyagok létrehozása, a képzés során alkalmazott oktatásmódszertan, a képzések követelményrendszerének megfelelő tanmenet és a képzésekben felhasznált tananyagok, oktatási segédanyagok fejlesztése;

h) közszolgálati továbbképzési program: általános közigazgatási ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló továbbképzések, melyek fejlesztéséről és megvalósításáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) gondoskodik;

i) közszolgálati vezetőképzés: a közigazgatási szervek vezetői utánpótlásképzése, a vezetők rendszeres továbbképzése és a vezetők kiválósági képzése;

j) minőségirányítási szabályzat: a továbbképzés minőségirányítási szempontjából történő vezetésére és szabályozására szolgáló szabályzat, amely irányítási kézikönyvként tartalmazza a továbbképzés tervezésének, fejlesztésének, szervezésének, végrehajtásának és ellenőrzésének eljárásait;

k) minősített továbbképzési program: az előírt szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelő, minőségtanúsított képzési program, amely önálló tanítási vagy tananyag egységekből áll és lehetővé teszi a képzés kimeneti követelményének teljesítéséhez szükséges ismeretek elsajátítását;

l) minősített továbbképzési program megvalósítása: a minősített programok meghatározott követelményrendszere alapján zajló továbbképzési tevékenység, amely magában foglalja a képzésszervezési feladatok ellátását, illetve az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását a kitűzött oktatási célok megvalósítása érdekében;

m) nyilvántartásba vételi eljárás: a belső továbbképzést folytató munkáltató továbbképzési jogosultságának kérelemre történő jegyzékbe vétele;

n) szakmai továbbképzési program: a közigazgatási szerveknél betöltött munkakörökhöz kapcsolódó szakmai és kompetenciafejlesztő képzések, amelyekről a munkáltató gondoskodik a minősített programjegyzékre felvett felsőoktatási továbbképzésekkel, felnőttképzéssel vagy belső továbbképzéssel;

o) tanulmányi pont: a közszolgálati továbbképzésben végzett tanulmányi munka mértékegysége, amely a továbbképzési programok, illetve az egyes kurzusok vonatkozásában, arányaiban kifejezi azt a tanulmányi munkaórát, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges;

p) továbbképzési időszak: a továbbképzési kötelezettségek teljesítésére rendelkezésre álló négy éves időszak;

q) továbbképzési modul: a továbbképzési rendszerben meghatározott programot alkotó logikailag összetartozó ismeretanyagok, önállóan is elsajátítható tanulási egységek;

r) továbbképzési programminősítés: a képzőintézmények által fejlesztett továbbképzési programok kérelemre történő, a célcsoportok alkalmazására való testre szabásának vizsgálata, minőségi megfelelőségének tanúsítása.

(2) E rendeletben meghatározott továbbképzési programjegyzéken szereplő minősített programok a honvédelmi és rendvédelmi szerveknél foglalkoztatottak képzése esetén igénybe vehetők.

(3) A nemzetközi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó speciális szakmai ismeretek, készségek megszerzésére irányuló kül- és belföldi képzésre, illetve nemzetközi konferenciára, tanulmányútra a belső továbbképzési programra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3. A közszolgálati továbbképzés ágazati irányítása

A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter feladatai

3. § (1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzése állami feladat.

(2) A kormánytisztviselők, köztisztviselők továbbképzésének, vezetőképzésnek ágazati irányítása a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata.

(3) A miniszter irányítási jogkörében különösen:

a) felügyeli a továbbképzés és vezetőképzés intézményrendszerének működését és minőségirányítási rendszerét;

b) felügyeli az NKE módszertani és minőségirányítási tevékenységét;

c) az e rendelet alapján minősített továbbképzési programot központilag előírt képzési, továbbképzési, átképzési és vezetőképzési programnak nyilváníthat;

d) egyetértési jogot gyakorol minősített továbbképzési program – ágazati miniszter által – központilag előírt képzési, továbbképzési, átképzési és vezetőképzési programmá nyilvánításával kapcsolatban;

e) jóváhagyja az NKE által a megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és a közszolgálati vezetőképzésekről készített beszámolót;

f) jóváhagyja a személyügyi központ által az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról elkészített jelentést;

g) kiadja a továbbképzés minőségirányítási szabályzatát,

h) a 14. § (11) bekezdésében és (13)–(15) bekezdéseiben, valamint a 16. § (3) bekezdésében foglaltakkal szemben jogsértésre hivatkozással öt munkanapon belül benyújtott panaszt elbírálja.

4. A közszolgálati továbbképzés szervezetrendszere

Közigazgatási Továbbképzési Kollégium

4. § (1) A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) a miniszter továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező testülete.

(2) A KTK elnöke az NKE mindenkori rektora, a KTK tagjait – az NKE rektorának javaslatára – a miniszter kéri fel. A KTK tagjainak megbízatását a miniszter – az NKE rektorának javaslatára – indokolás nélkül visszavonhatja.

(3) A KTK működési rendjének szabályait ügyrendjében állapítja meg.

(4) A KTK feladatai:

a) meghatározza a közszolgálati továbbképzési és vezetőképzési programokat és azok követelményrendszerét;

b) véleményezi az NKE által a megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és a közszolgálati vezetőképzésekről készített beszámolót;

c) véleményezi a személyügyi központ által az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról elkészített jelentést;

d) dönt a továbbképzési programok programjegyzékébe való nyilvántartásba vételéről vagy törléséről.

Személyügyi központ

5. § A személyügyi központ, középirányítói szerepkörében eljárva a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetésében a következő feladatokat látja el:

a) működteti a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének országos tervezési rendszerét;

b) kidolgozza a tervkészítéshez és az értékeléshez szükséges módszertani eljárásokat,

c) elvégzi a továbbképzési tervek országos, ágazati és területi összesítését;

d) a minősített továbbképzési programok esetében elvégzi a beiskolázási feladatokat;

e) a monitoring rendszer működtetésével ellenőrzi a továbbképzési tervek végrehajtását,

f) a tervek végrehajtása alapján éves összefoglaló jelentést készít;

g) kialakítja a továbbképzésekkel összefüggő tervkészítési feladatok ellátását támogató informatikai alkalmazást.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem

6. § Az NKE a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetése során az alábbi feladatokat látja el:

a) a továbbképzési programok fejlesztésével összefüggő feladata körében:

aa) kifejleszti, minősítésre benyújtja és fenntartja a KTK által meghatározott követelményrendszer szerinti közszolgálati továbbképzési és vezetőképzési programokat;

b) a közszolgálati továbbképzési és vezetőképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében:

ba) az éves továbbképzési tervek alapján kialakítja oktatási programját, meghirdeti és megszervezi a közszolgálati továbbképzéseket és közszolgálati vezetőképzési programokat;

bb) a közszolgálati továbbképzések és a közszolgálati vezetőképzések megvalósításáról nyilvántartás vezet, statisztikai célú adatszolgáltatást végez a személyügyi központ részére;

bc) éves összefoglaló jelentést készít a miniszter részére tárgyévet követő év április 30-ig a megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és a közszolgálati vezetőképzésekről, valamint az ezek megvalósításához felhasznált pénzügyi forrásokról;

c) a továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosítása érdekében:

ca) fejleszti és működteti a továbbképzés minőségirányítási rendszerét a miniszter által kiadott továbbképzés minőségirányítási szabályzata alapján;

cb) a továbbképzési programok minőségének megfelelősége érdekében minőségügyi helyszíni ellenőrzéseket végez;

cc) biztosítja a továbbképzésekkel összefüggő képzésmenedzsment feladatokhoz szükséges informatikai alkalmazást, valamint fejleszti és működteti az elektronikus képzési programok és vizsgák igénybevételéhez szükséges központi oktatásinformatikai rendszert;

cd) a továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosítása érdekében módszertani irányelveket határoz meg, előkészíti a továbbképzés minőségirányítási szabályzatát;

d) tervszerűen és rendszeresen gondoskodik a továbbképzések során közreműködő oktatók és vizsgáztatók szakmai, oktatás-módszertani és felnőtt-oktatói továbbképzéséről;

e) működteti a továbbképzési programok minősítésének rendszerét.

A minősített továbbképzési programmal rendelkező képzőintézmények

7. § (1) A felsőoktatási vagy az akkreditált felnőttképzési intézmény képzésfejlesztési feladatai körében kifejleszti, minősítésre benyújtja és fenntartja a KTK által meghatározott szakmai és kompetenciafejlesztő továbbképzési programokat.

(2) A felsőoktatási vagy az akkreditált felnőttképzési intézmény a továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében:

a) az éves továbbképzési tervek alapján kialakítja az oktatási programját, meghirdeti és megszervezi a továbbképzéseket;

b) a továbbképzések megvalósításáról nyilvántartást vezet, statisztikai célú adatszolgáltatást végez a személyügyi központ részére;

c) éves összefoglaló jelentést készít a személyügyi központ részére a tárgyévet követő év március 1-jéig az általa megvalósított továbbképzésekről.

A közigazgatási szerv feladatai

8. § (1) A közigazgatási szerv elkészíti a kormánytisztviselő, köztisztviselő éves egyéni továbbképzési terveit, az egyéni tervek összesítésével elkészíti az intézmény éves továbbképzési tervét.

(2) A közigazgatási szerv gondoskodik a kormánytisztviselő, köztisztviselő munkaköri feladataihoz illeszkedő, illetve szakmai és kompetenciafejlesztő továbbképzésekről

a) belső továbbképzés keretében, saját szervezetében vagy a szervezetrendszert kiszolgáló belső képzőintézmény közreműködésével,

b) felsőoktatási intézmény vagy az akkreditált felnőttképzési intézmény által biztosított képzési szolgáltatással.

(3) A közigazgatási szerv a szakmai és kompetenciafejlesztő továbbképzés igénybe vételéhez köteles az NKE-től ajánlatot kérni, kivéve, ha az NKE – önállóan vagy más felsőoktatási intézménnyel, vagy állami költségvetési szervvel közösen – nem rendelkezik megfelelő továbbképzési programmal.

(4) A közigazgatási szerv belső továbbképzés-fejlesztési feladatai körében kifejleszti és az NKE részére nyilvántartásba vételre benyújtja a belső továbbképzési programokat. A belső továbbképzést végző szervezeteket az NKE a belső továbbképzési programmal együtt nyilvántartásba veszi.

(5) A közigazgatási szerv a belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében:

a) az egyéni éves továbbképzési tervek alapján meghirdeti és megszervezi a belső továbbképzéseket;

b) a belső továbbképzésekről statisztikai célú adatszolgáltatást végez a személyügyi központ részére.

(6) A közigazgatási szerv jogosult az általa megvalósított továbbképzéseket bármely helyi önkormányzat köztisztviselője számára belső továbbképzésként nyújtani.

5. A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési kötelezettsége

9. §3

6. A továbbképzési időszak

A továbbképzési időszak kezdete, tartama

10. §4

A továbbképzési időszak megszakadása, megszűnése

11. §5

7. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása

12. §6

8. A továbbképzési programok

A továbbképzési programjegyzék

13. § (1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzése kizárólag továbbképzési programjegyzéken szereplő, nyilvántartásba vett programok alapján végezhető.

(2) A továbbképzési programok programjegyzékre történő nyilvántartásba vételéről, vagy törléséről az NKE javaslatára a KTK dönt.

A továbbképzési programok minősítése

14. § (1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő szakmai továbbképzésére és kompetenciafejlesztésére irányuló továbbképzési programok programjegyzékre történő nyilvántartásba vételét sikeres minősítési eljárásnak kell megelőznie.

(2)7 Az NKE által felkért szakértő a továbbképzési programminősítési eljárás során vizsgálja, hogy a továbbképzési program megfelel a 17. § (1) bekezdésben foglalt minőségirányítási követelménynek.

(3) Az NKE a képzésmódszertani és minőségirányítási eljárásokat a honlapján teszi közzé.

(4) A minősítési díjat a kérelmező szervezet a kérelem benyújtásával egyidejűleg az NKE részére fizeti meg. Az NKE a minősítési díjat a minőségirányítási rendszer működtetésére használja fel.

(5) A továbbképzési program minősítését a felnőttképzésről szóló törvény alapján akkreditált felnőttképzést folytató intézmény, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján működő felsőoktatási intézmény kezdeményezheti. A programminősítésre irányuló kérelmet az NKE részére kell benyújtani.

(6) A minősítésre benyújtott továbbképzési programot az NKE a kérelmet követő 30 napon belül minősíti, a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

(7)8 Az NKE által felkért szakértő megfelelő, vagy nem megfelelő minősítést állapíthat meg a minősítésre benyújtott továbbképzési programokra.

(8)9 A szakértő javaslatára a továbbképzési programot az NKE megfelelőnek minősíti és a KTK nyilvántartásba veszi a programjegyzékre. Az NKE a nyilvántartásba vételről szóló értesítéssel együtt 15 napon belül írásban tájékoztatja a kérelmezőt a továbbképzési programmal teljesíthető tanulmányi pontértékről.

(9)10 Amennyiben a minősítés során benyújtott dokumentáció eltér a minősített továbbképzési program által meghatározott követelményrendszertől, a képzésmódszertani és minőségirányítási eljárásoktól, akkor az NKE szakértője nem megfelelő minősítést állapíthat meg a minősítésre benyújtott továbbképzési programokra.

(10) A nem megfelelőnek minősített program kérelmezőjét az NKE az általa felkért szakértő állásfoglalása alapján a továbbképzési program átdolgozására kérheti fel. A továbbképzési program átdolgozását követően ismételten benyújtható a továbbképzési program minősítésre. A továbbképzési program ismételt benyújtása során a kérelmezőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

(11) A továbbképzési program minősítése határozatlan ideig érvényes azzal a feltétellel, hogy amennyiben a továbbképzési program tekintetében – a megfelelőnek minősítését követő 24 hónapon belül – képzésre vonatkozó igény nem érkezik, a továbbképzési programot az NKE kérelmére a KTK törli a programjegyzékről.

(12) A minősített program szakmai tartalmának folyamatos hatályosítása a programtulajdonos feladata.

(13) A minősített programjegyzéken szereplő program tulajdonosa az NKE részére a program keretében képzettek száma után – tárgyévet követő év január 15-ig – az egy főre jutó képzési díj 2%-ának megfelelő összegű rendszerhasználati díjat fizet. Az NKE a rendszerhasználati díjat az informatikai rendszer fejlesztésére és minőségbiztosítási feladatok ellátására fordítja. A határidőre történő díjfizetés elmulasztása esetén a továbbképzési programot az NKE törli a programjegyzékről. A díj felhasználásáról az NKE évente beszámol.

(14) Amennyiben a továbbképzési programok végrehajtása során a minőségbiztosítás a program szakmai tartalmával összefüggésben nem megfelelőséget azonosít, a KTK jogosult az NKE javaslatára a továbbképzési program nyilvántartásba vételének felfüggesztésére. Felfüggesztett továbbképzési program nem szervezhető annak átdolgozásáig.

(15) A program nyilvántartásba vételének felfüggesztése esetén a továbbképzési programot a minőségbiztosítás során azonosított nem megfelelőségre tekintettel át kell dolgozni. A továbbképzési program átdolgozását követően az NKE 30 napon belül ismételten elvégezteti a minősítést. Amennyiben a továbbképzési program az ismételt minősítésen megfelel, az NKE javaslatára a KTK azonnali hatállyal megszünteti a továbbképzési program nyilvántartásba vételének felfüggesztését. Ha a továbbképzési program az újbóli átdolgozását követően sem felel meg, akkor azonnali hatállyal törlésre kerül a programjegyzékről.

A belső továbbképzések egyszerűsített nyilvántartásba vétele

15. § (1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő tanulmányi kötelezettségének mérhetősége és a tanulmányi pontok megállapítása érdekében a belső továbbképzési programokat és a képző szervezetet is nyilvántartásba kell vetetni a továbbképzési programok jegyzékére.

(2) A belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárása során a belső továbbképzési program alapadatait és a képzést végző szervezet adatait kell nyilvántartásba venni a továbbképzési programok jegyzékére, valamint meg kell állapítani a programhoz rendelt tanulmányi pontértéket is.

(3) Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárást az NKE folytatja le, a nyilvántartásba vételről a KTK dönt.

(4) A továbbképzési program akkor vehető nyilvántartásba, ha

a) a nyilvántartásba vételt belső továbbképző intézmény kezdeményezi és

b) a továbbképzési program nem minősítéshez kötött.

(5) Ha a belső továbbképzési program nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban az NKE megállapítja, hogy a továbbképzési program minősített továbbképzési programhoz tartozó ismereteket közvetít, a nyilvántartásba vételt elutasítja. Ezzel egyidejűleg a kérelmezőt tájékoztatja a továbbképzési program minősítésével kapcsolatos eljárás lefolytatásának feltételeiről.

(6) Ha a belső továbbképzésnek minősülő továbbképzési program adataiban változás áll be, a kérelmező köteles az NKE részére 15 napon belül a változás bejelentésére.

(7) A belső továbbképzési program szakmai tartalmáért és minőségéért a nyilvántartásba vételt kérelmező szervezet felel.

(8) Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás esetén nem kerül sor minősítési eljárásra, a nyilvántartásba vételt kérelmező szervezetet nem terheli díjfizetési kötelezettség.

A programminősítésben közreműködő szakértők

16. § (1) A programminősítési eljárásban az NKE felkérésére szakértők működnek közre. A szakértőkről az NKE névjegyzéket vezet.

(2) A szakértői névjegyzékre az a szakértő vehető fel, aki

a) felsőfokú iskolai végzettséggel,

b) általános közszolgálati ismeretek területén, valamely szakigazgatási területen, a vezetőképzési vagy a felnőttképzés területén szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és

c) az NKE által szervezett módszertani felkészítőn részt vett.

(3) A névjegyzéken szereplés feltétele, hogy az NKE által szervezett rendszeres módszertani felkészítőkön a szakértő részt vegyen. Amennyiben a szakértő az NKE felszólítására sem vesz részt a módszertani felkészítőkön, akkor az NKE törli a névjegyzékről.

9. A közszolgálati továbbképzések ellenőrzése (minőségirányítás)

17. § (1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzésének minőségi megfelelőségének biztosítása érdekében minőségirányítási rendszert kell működtetni. A továbbképzés minőségirányítási szabályzatát – az NKE és a KTK közreműködésével – a miniszter adja ki.

(2) A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzésének minőségirányítási szabályzata előírja:

a) a továbbképzési programok nyilvántartásba vételi eljárását;

b) a továbbképzési programok minősítési folyamatát;

c) az éves tervezés folyamatát;

d) a képzéstervezés folyamatát;

e) a képzésfejlesztés folyamatát;

f) képzésszervezés folyamatát;

g) a képzés megvalósítás folyamatát;

h) a továbbképzések oktatás módszerét;

i) a továbbképzések során alkalmazott oktatási és segédanyagok kialakítását;

j) a továbbképzésben közreműködő oktatók oktatás-módszertani és felnőtt-oktatói felkészültségét;

k) a továbbképzések megvalósításához szükséges infrastruktúra, a megfelelő oktatási környezet kialakítását;

l) a számonkérési folyamatokat;

m) az ismeret-ellenőrzési formák alkalmazását;

n) a továbbképzési programok folyamatos hatályosítását;

o) az értékelési folyamatok, résztvevői, oktatói elégedettség mérése;

p) továbbképzések lebonyolításának folyamatos figyelemmel kísérését;

q) a minőségügyi helyszíni ellenőrzés eljárását;

r) a panaszkezelési eljárásokat;

s) nem megfelelőség kezelését;

t) dokumentumok és minőségügyi feljegyzések kezelését;

u) folyamatok, dokumentumok szükségességét igazoló és jóváhagyó ellenőrzések, valamint elfogadási kritériumokat;

v) az önértékelést, az éves működés értékelését.

(3) A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési rendszerének felülvizsgálatát a minőségügyi szabályzatban meghatározott időszakonkénti helyszíni ellenőrzés biztosítja.

(4) Az ellenőrzési tervet két féléves ütemezéssel az NKE készíti el és a KTK hagyja jóvá.

(5) A helyszíni ellenőrzés kizárólag a minősített továbbképzési programokra terjed ki. A helyszíni ellenőrzés végzése megbízólevél alapján folytatható le, amelyet az NKE készíti el és a KTK hagy jóvá. A helyszíni ellenőrzést a KTK által megbízott és az NKE által felkészített minőségügyi auditor végezheti.

(6) Amennyiben a minőségügyi helyszíni ellenőrzés során minőségügyi auditor megállapítja, hogy a továbbképzési program eltér a minősített továbbképzési program által meghatározott követelményrendszertől, a képzésmódszertani és minőségirányítási eljárásoktól, akkor a helyszíni ellenőrzés nem megfelelőséget állapít meg.

(7) A helyszíni ellenőrzés nem megfelelőségéről az NKE tájékoztatja a továbbképzési program tulajdonosát és a KTK-t. A KTK jogosult az NKE javaslatára a nem megfelelő továbbképzési program minősítésének felfüggesztésére. Felfüggesztett továbbképzési program nem szervezhető annak átdolgozásáig.

(8) A program minősítésének felfüggesztése esetén a továbbképzési programot a minőségbiztosítás során azonosított nem megfelelőségre tekintettel át kell dolgozni. A továbbképzési program átdolgozását követően az NKE 30 napon belül ismételten elvégezteti a minősítést. Amennyiben a továbbképzési program az ismételt minősítésen megfelel, az NKE javaslatára a KTK azonnali hatállyal megszünteti a továbbképzési program minősítésének felfüggesztését. Ha a továbbképzési program az újbóli átdolgozását követően sem felel meg, akkor azonnali hatállyal törlésre kerül a programjegyzékről.

(9) Az éves helyszíni minőségügyi ellenőrzések összefoglaló jelentését az NKE az éves helyszíni ellenőrzés befejezését követő harmincadik napig készíti el és a KTK-nak ellenőrzésre megküldi. A KTK az összefoglaló értékelő jelentést a miniszternek megküldi jóváhagyásra.

10. A közszolgálati tisztviselők továbbképzésének tervezése

A tervszerű továbbképzés

18. § (1) A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzése tervszerűen, továbbképzési tervek alapján történik.

(2) Kötelező továbbképzésnek minősül minden olyan képzés, ami a továbbképzési tervekben szerepel.

(3) A közigazgatási szerv köteles a kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek biztosítani a éves továbbképzési tervvel összhangban a továbbképzésben való részvétel feltételeit.

(4) A továbbképzési tervek tartalmazzák a tanulmányi kötelezettség teljesítésének alapjául szolgáló közszolgálati, szakmai továbbképzési és vezetőképzési programokat.

(5) Az éves továbbképzési tervet a munkáltatói jogkör gyakorlója év közben felmerülő továbbképzési igények alapján módosíthatja.

Egyéni továbbképzési terv

19. §11

A közigazgatási szerv éves továbbképzési terve

20. §12

Az éves továbbképzési tervek összesítése

21. §13

11. A kormánytisztviselők, köztisztviselők vezetői utánpótlás képzése, a vezető rendszeres továbbképzése és a vezető kiválósági képzése

22. §14

12. A 2013. évre vonatkozó átmeneti rendelkezések

Átmeneti rendelkezések

23. § (1) A személyügyi központ a 2013. évi továbbképzések tervezésének támogatására 2012. november 15-ig módszertani útmutatót bocsát ki.

(2)15 A közigazgatási szerv a 2013. évre vonatkozó éves továbbképzési terveit a továbbképzési programjegyzéken szereplő képzési programok kínálata alapján készíti el 2013. március 15-ig.

(3)16 A közigazgatási szerv a 2013. éves továbbképzési tervét 2013. március 31-ig megküldi a személyügyi központ részére.

Továbbképzési kötelezettség

24. § A továbbképzési kötelezettséget 2012–2013. évben

a) a közigazgatási szakvizsgára kötelezett kormánytisztviselő, köztisztviselő a közigazgatási szakvizsga sikeres letételével teljesíti,

b) a közigazgatási szakvizsgával rendelkező, vagy az alól mentesített kormánytisztviselő, köztisztviselő a minősített továbbképzési programjegyzéken szereplő képzéseken való részvétellel teljesíti.

13. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 32. § (2) és (3) bekezdése 2012. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 9–12. § és a 19–22. § 2014. január 1-jén lépnek hatályba.

(4) A KTK tagjainak megbízatása a KTK új tagjainak felkérésével megszűnik. A KTK új tagjait a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül kell felkérni.

26. § Az első továbbképzési időszak 2014. január 1-jével indul és 2017. december 31-ig tart. A továbbképzési időszakban előírt tanulmányi pontokat időarányosan teljesítik azok a kormánytisztviselők, köztisztviselők, akiknek a továbbképzési időszak alatt keletkezik továbbképzési kötelezettségűk.

27. § E rendeletben a Kormány személyügyi központként a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt jelöli ki.

28. §17

29. §18

30. §19

31. §20

32. § (1)21

(2) Hatályát veszti a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10. § e)–g) pontja.

(3) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 10. § e)–g) pontjaiban foglalt feladatokat e rendelet 6. §-a alapján 2012. október 1-jétől a továbbiakban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem látja el. E feladatok, valamint e feladatokkal érintett jogviszonyokban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal általános jogutódja, ide nem értve a foglalkoztatottak tekintetében a munkajogi jogutódlást.

33. §22

34. §23

35. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. A bizottság munkáját a vizsga rendjéért, szabályosságáért felelős elnök vezeti, s a szakvizsgaszervező által megbízott vizsgabiztos segíti. A háromtagú vizsgabizottságnak jelen kell lennie a vizsgák írásbeli vizsgarészén is, s a vizsgarészt követően helyben azonnal ki kell javítaniuk és minősíteniük az írásbeli dolgozatokat. Vizsgabiztos a szakvizsgaszervező által megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű személy lehet. Feladatai: 1. gondoskodik a vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételekről; 2. az írásbeli vizsgához szükséges feladatokat és segédleteket a jelöltek rendelkezésére bocsátja; 3. az írásbeli vizsgán felügyelőként segíti a bizottságot a rend fenntartásában, a visszaélések megakadályozásában; 4. gondoskodik a vizsgajegyzőkönyvek (2. függelék) és bizonyítványok (2. számú melléklet) kitöltéséről, ellenőrzi adataik pontosságát és valódiságát; 5. vezeti a vizsganyilvántartó könyvet (3. függelék). A vizsgabiztosok felkészítéséről az NKE gondoskodik.”

2. melléklet a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A szakvizsga kötelező vizsgatárgya: Általános közigazgatási ismeretek, amely a központi állami szervek rendszerének ismerete (a Magyarország alkotmányos berendezkedésének és működésének átfogó, részletes ismerete, az államszervezet – ideértve az önkormányzati rendszert is – tagozódása, az egyes állami szervek funkciója és működésük jellemzői, az államigazgatás szervezetrendszere és működése, az államigazgatás feladatai); az államháztartás általános szabályainak ismerete (az államháztartási jog alapvető rendelkezése, a költségvetési szervek gazdálkodásának főbb jellemzői); a közigazgatás-szervezési és vezetési alapismeretek (közigazgatási menedzsment és közszolgálati ismeretek); valamint jogalkalmazási (eljárásjogi) és jogalkotási (jogalkotási eljárási és szakmai kodifikációs) ismeretek; az Európai Unió szervezeti rendszere, jogrendszere, az Európai Unió és a nemzeti közigazgatások viszonya témakörökre terjed ki.”

3. melléklet a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez

1.    Az R2. 2. melléklete a következő 10. ponttal egészül ki:

„10. A vizsgaszervező az NKE által rendelkezésére bocsátott írásbeli feladatokat – zárt borítékban – a vizsgaelnök rendelkezésére bocsátja a hozzájuk tartozó helyes megoldással együtt.”

2.    Az R2. 2. melléklet 3. függeléke helyébe a következő függelék lép:

„3. függelék

Szám:

(a Magyarország címere többszínnyomással)

BIZONYÍTVÁNY

Családi és utónév:

Születési hely, idő:

Anyja születési család és utóneve:

...................................................(vizsgaszervező neve)............................................................. , mint vizsgaszervező előtt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján .............................................. minősítéssel

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGÁT

tett.

Kelt: ...................., ............ év ................. hó ....... nap

P. H.

    .................................................................    .................................................................
    vizsgáztató bizottság tagja    vizsgáztató bizottság tagja

 

...............................................................
vizsgáztató bizottság elnöke”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!