nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
14/2012. (VII. 30.) HM rendelet
a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak étkezési utalvánnyal való ellátásáról
2012-08-02
2013-03-26
2

14/2012. (VII. 30.) HM rendelet

a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak étkezési utalvánnyal való ellátásáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) pont ff) alpontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) állományába tartozó hivatásos és szerződéses katonákra (a továbbiakban együtt: hivatásos katona), valamint közalkalmazottakra.

(2) E rendeletet kell alkalmazni a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (3) bekezdésében megjelölt más szervhez vezényelt hivatásos katonára is, ha illetményét közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetése személyi kiadások előirányzata terhére kapja, továbbá a Hjt. 48. § (1) bekezdés o) pontja alapján rendelkezési állományban lévőre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) parancsnok: a Hjt. 2. § (3) bekezdésében meghatározott állományilletékes parancsnok, valamint a jogi személynek minősülő honvédelmi szervezet munkáltatói jogkört gyakorló vezetője,

b) személyi állomány: az 1. §-ban meghatározottak szerint foglalkoztatott személyek összessége,

c) pénzügyi és számviteli szerv:

ca) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,

cb) a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve,

d) étkezési utalvány: kizárólagosan vagy elsődlegesen fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására vagy melegkonyhás vendéglátóhelyeken, munkahelyi étkezőben történő vásárlásra jogosító papíralapú vagy elektronikus utalvány.

3. § (1) A személyi állomány tagját abban a hónapban, amelyben a jogviszonya legalább egy naptári napon fennállt – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – étkezési utalvánnyal kell ellátni.

(2) Az étkezési utalvány személyenkénti havi összege 2012. évre 5000 Ft Erzsébet-utalvány, valamint további 5000 Ft elektronikus étkezési utalvány.

(3) Nem jogosult az (1)–(2) bekezdés szerinti étkezési utalványra az, aki

a) 30 napot meghaladóan illetmény nélküli szabadságon tartózkodik,

b) beosztásából fel van függesztve, előzetes letartóztatásban van, vagy jogellenesen van távol, a felfüggesztés, az előzetes letartóztatás, illetve a jogellenes távollét időtartamára, valamint a Hjt. 48. § (1) bekezdés m) vagy t) pontja szerinti rendelkezési állományban van, a rendelkezési állomány időtartamára,

c) a teljes hónapban felmentési idejét tölti, és mentesítve van a szolgálatteljesítés vagy munkavégzés alól,

d) a teljes hónapban tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesít vagy külföldi tanulmányokat folytat,

e) a teljes hónapban a külön jogszabályban meghatározott II. és III. számú élelmezési norma szerint térítésmentes természetbeni ellátásra jogosult,

f) szerződéses katona és külön jogszabály alapján napi egyszeri természetben, térítésmentesen biztosított ebéd lehetőségét választotta vagy

g) hivatásos állomány nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett tagja, ha a teljes hónapban nem hívják szolgálatba.

(4) A tényleges – naptári napban számolt – jogosultsági idővel arányos értékű étkezési utalványra jogosult az,

a) aki csak a hónap egy részében tartozik a (3) bekezdés a)–e) vagy g) pontja alá,

b) aki a külön jogszabály szerint tett, módosított nyilatkozata alapján csak a hónap egy részében tartozik a (3) bekezdés f) pontja alá vagy

c) akinek jogviszonya a hónap közben keletkezik vagy szűnik meg.

(5) Az egy naptári napra eső utalvány értékét úgy kell megállapítani, hogy a (2) bekezdés szerinti összeget el kell osztani harminccal. Papíralapú utalvány esetén a kapott összeget fel kell kerekíteni az összeget meghaladó legkisebb utalvány összegéig.

4. § (1) Az étkezési utalványt a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által készített jegyzék alapján előre, minden hónap 10. munkanapjáig kell átadni, illetve átutalni, kivéve a 3. § (4) bekezdése szerinti jogosultakat, akik esetében az étkezési utalványt legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig kell átadni. A jegyzék tartalmazza a jogosult nevét, rendfokozatát, az étkezési utalvány címletenkénti darabszámát, sorszámát, összértékét, az átvevő aláírását, valamint a jegyzéket készítő nevét és a jogosultságot igazoló parancsnok jóváhagyását.

(2) Amennyiben az étkezési utalványnak a jogosult részére történő átadását, illetve átutalását követően történik olyan esemény, amely az arányosítást indokolná, a már átvett étkezési utalványt, illetve átutalt összeget visszakövetelni nem lehet.

(3) Az étkezési utalvány számadásköteles nyomtatvány. A jogosultak által aláírt jegyzéket a számadásköteles nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és azzal együtt megőrizni.

(4) Az étkezési utalvány beszerzéséhez szükséges előirányzat tervezése, az utalványok megrendelése, tárolása, nyilvántartása a pénzügyi és számviteli szerv feladata.

5. § (1) Az étkezési utalvány elektronikus utalvány formájában történő biztosítása esetén a 4. § (1) bekezdés második mondata és (3) bekezdése nem alkalmazható.

(2) Az elektronikus utalványkártya fő- és az ahhoz tartozó társkártya formájában biztosítható. Az elektronikus utalványkártyát a jogosult részére történő átadásig számadásköteles kártyaként kell kezelni, a jogosult részére aláírás ellenében kell átadni. Az átadásról készült dokumentumot a számadásköteles nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és azzal együtt kell megőrizni.

(3) A főkártya jogosult részére első alkalommal történő biztosítása, valamint lejárat miatti cseréje ingyenes. A társkártya első alkalommal történő biztosítása, lejárat miatti cseréje, valamint a főkártya és a társkártya elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása vagy más okból szükséges cseréje esetén az új kártya igénylésével kapcsolatban a szállító által kiszámlázott költség a jogosult részére felszámításra kerül.

(4) Az elektronikus utalvány átutalásához készített jegyzék tartalmazza a jogosult nevét, rendfokozatát, az elektronikus utalványkártya azonosítására szolgáló adatokat, az étkezési utalvány értékét, valamint a jegyzéket készítő nevét és a jogosultságot igazoló parancsnok jóváhagyását.

(5) Az elektronikus utalványkártyával kapcsolatos gyakorlati feladatokkal, így különösen átvétel, beválthatóság, felhasználható összeg ellenőrzése összefüggésben a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve ad ki tájékoztatót.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!