nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
2012-09-01
2012-12-31
1

202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és

a 3. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal.

2. § (1) Az Intézményfenntartó Központ központi szervből és területi szervekből áll.

(2) Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a tankerület és a megyeközponti tankerület.

(3)1 A tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével.

(4)2 A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő tankerület, amelynek illetékességi területe a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, amelynek székhelyén működik. Pest megyében a megyeközponti tankerület Cegléd székhellyel működik.

(5) A megyeközponti tankerület az (6) bekezdésben foglaltakon kívül a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.

(6) A tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.

3. § (1)3

(2)4

4. § (1) Az Intézményfenntartó Központot elnök vezeti.

(2) Elnöknek az nevezhető ki, aki központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább tíz éves vezetői gyakorlattal, pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával, valamint a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerinti egyetemi szintű pedagógus szakképzettséggel rendelkezik és szerepel az országos közoktatási szakértői névjegyzéken tanügyigazgatási szakterületen.

5. § (1) A tankerületet és a megyeközponti tankerületet a tankerületi igazgató vezeti.

(2) Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki az oktatási igazgatás területén szerzett legalább öt éves gyakorlattal, pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szerinti

a) egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy

b) egyetemi szintű jogász vagy

c) közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett

szakképzettséggel rendelkezik.

6. § (1) Az elnök – az Nkt. és a (2) bekezdésben meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja az Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogokat.

(2) A tankerület igazgatójával kapcsolatban a kinevezés, a vezetői megbízás, a megbízás visszavonása és a jogviszony megszüntetésének jogát – az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének kikérésével – a miniszter gyakorolja.

7. § (1) Az elnök:

a) ellátja – a 3. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,

b) érvényesíti és – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá tartozó köznevelési intézmények tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési előirányzatával, engedélyezett létszámával és a kezelésében álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,

c) előkészíti és a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére és felmentésére vagy megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó dokumentumot,

d) ellátja az oktatáspolitika kialakításához, az azzal kapcsolatos döntés-előkészítéshez szükséges és a költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

e) javaslatot tesz a tankerületek illetékességi területének módosítására, a tankerületek kapacitásai és ellátási területe felosztásának általa kidolgozott módszertana alkalmazásával,

f) elemzi az irányítása alá tartozó köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására, módosítására, és

g) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat.

(2) A szakképző iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntése előtt az elnök kikéri a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményét.

(3) Az Intézményfenntartó Központ tevékenysége során együttműködik a szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatokkal.

8. §5

9. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)6 A 3. § (1) bekezdése, a 8. § és a 10. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3)–(4)7

10. §8

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!