nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
2013-05-11
2013-12-31
5
Jogszabály

173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § és az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a Budapest IX. kerület 38293/75 helyrajzi szám (a továbbiakban: hrsz.) alatt nyilvántartott, természetben a Budapest IX. kerület, Üllői út 129. és a Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút 34–36. szám alatt található,

b) a Budapest IX. kerület 38293/15 hrsz. alatt nyilvántartott (Könyves Kálmán körút),

c) a Budapest IX. kerület 38298 hrsz. alatt nyilvántartott (Üllői út),

d) a Budapest IX. kerület 38291 hrsz. alatt nyilvántartott (Gyáli út), valamint

e) a Budapest IX. kerület 38293/33 hrsz. alatt nyilvántartott

ingatlanon megvalósuló stadion beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(5) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az (1) bekezdés szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(6) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(7) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2. mezőjében meghatározott hatósági ügyek, valamint az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

3. § (1) A beruházás esetében a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendeletet a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A beruházás megvalósítása során a liftek alkalmassági nyilatkozatának megadásakor a 10 méter szintmagasságot meg nem haladó szintek forgalmát egyedileg ellenőrzött beléptetés és kártyás vezérlésű felvonók esetén nem kell figyelembe venni.

3/A. §1 A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ban foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. §2

1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez3

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások

és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Az új ferencvárosi labdarúgó stadion, és a megépítéséhez kapcsolódó beruházások.

A Budapest IX. kerület 38293/75 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest IX. kerület, Üllői út 129. és a Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút 34–36. szám alatt található ingatlan.

A Budapest IX. kerület 38293/15 hrsz. (Könyves Kálmán körút);
a Budapest IX. kerület 38298 hrsz. (Üllői út);

a Budapest IX. kerület 38291 hrsz. (Gyáli út) alatt nyilvántartott ingatlan.

A Budapest IX. kerület 38293/33 hrsz. alatt nyilvántartott, és ott található ingatlan.

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások:
– általános építmények,
– műemléki védelem alatt álló építmények,
– építményen belül, építménybe beépített felvonók, mozgólépcsők (beleértve a mozgójárdát is)
esetében

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5.

építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

7.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

8.

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Budapesti 1. számú Földhivatal

Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala

9.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12.

a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

15.

bányahatósági engedélyek

Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

2. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez4

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgyköre

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4.

Katasztrófavédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

Tűzvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6.

régészet és műemlékvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

7.

Közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8.

Rendészet: a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Budapest IX. Kerületi Rendőrkapitányság

Budapesti Rendőr-főkapitányság

9.

Földművelésügy:

 

 

10.

a) termőföldvédelem

Budapesti 1. számú Földhivatal

Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala

11.

b) talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

12.

Egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13.

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

14.

Műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

15.

Élelmiszer-biztonság

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16.

Területrendezés

Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze

területrendezésért felelős miniszter

17.

Földtan

Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

18.

Bányászat

Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!