nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet
a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
2013-01-01
2013-12-31
3
Jogszabály

166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó, a Debrecen II. ker. belterület 22334 és 22331 helyrajzi számú ingatlanokat érintő beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(2) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. § A beruházáshoz tervezett felvonóknak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdése szerinti forgalomelemzését a ténylegesen használt tervezett szintek forgalmára kell elkészíteni.

4. § Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

5–14. §1

1. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez2

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion Projekt

Debrecen II. kerület 22334 és 22331 helyrajzi számú terület, illetve e területből telekalakítás folytán kialakított terület

Általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

Környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

6.

Vízjogi hatósági eljárások

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

7.

Hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

8.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

illetékes járási földhivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala

9.

Talajvédelmi hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

Azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez3

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő, hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

környezetvédelem, természetvédelem és vízügy

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4.

közlekedés (közút)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5.

rendészet – gyorsforgalmi utak esetén

Országos Rendőr-főkapitányság

rendészetért felelős miniszter

6.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Debreceni Rendőrkapitányság

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

katasztrófavédelem

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

földművelésügy (talajvédelem)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

11.

műszaki biztonság

Hajdú-Bihar Megye Kormányhivatal Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

12.

egészségügy

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13.

területrendezés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze

területrendezésért felelős miniszter

14.

régészet és műemlékvédelem

Debreceni Járási Hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vagy régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

15.

helyi védelem (természetvédelem)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

16.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója

honvédelemért felelős miniszter

3–5. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!