nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
2013-09-01
2013-09-01
6
Jogszabály

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Országos Képzési Jegyzék

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet 1. táblázata és 2. táblázata tartalmazza.

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Sztv.) 2. § 40. pontja szerinti ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakörök megjelölését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Sztv. 24. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti szakképesítéseket és az előfeltételként elfogadható mestervizsgákat a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Sztv. 5. § (14) bekezdésében foglaltak szerinti agrárágazathoz tartozó szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Sztv. 2. § 24. pontja szerinti meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben – szerezhető szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti szakképesítés-ráépülések minősülnek.

(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő legalább húsz százalékát a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani.

(3) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

(4)1 A speciális szakiskolában és a készségfejlesztő speciális szakiskolában az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő 32-es szintű szakképesítés is oktatható iskolai rendszerű képzés keretében, ha a szakképesítés szakképzési kerettanterve kiadásra került.

3. § (1) Kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró folyamathoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli, munkahelyi hátterű szakképzés esetén, egy adott képzés tekintetében az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő – kérelem alapján – legfeljebb harminc százalékkal csökkenthető.

(2) A képzési idő csökkentésére irányuló, indoklással ellátott kérelmet az állami szakképzési és felnőttképzési szervhez (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság a továbbiakban: NMH SZFI) kell benyújtani. Az indoklásnak tartalmaznia kell a képzési idő tervezett csökkentését megalapozó gazdasági folyamat leírását, a képzési idő csökkentésének várható gazdasági előnyeit, a képzésben résztvevők tervezett létszámát, továbbá a képzési idő csökkenéséből fakadó intenzívebb képzés megvalósításának módját.

(3) Az NMH SZFI a képzési idő csökkentésének lehetőségéről és mértékéről a kérelem beérkezését követő harminc napon belül, az érintett szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével, a megjelölt gazdasági folyamat nemzetgazdaságra gyakorolt hatása, valamint a rövidebb idejű képzésből fakadó várható gazdasági, társadalmi előnyök mérlegelésével dönt.

(4) Az NMH SZFI döntése ellen a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

2. Az OKJ módosításának eljárásrendje

4. § Az OKJ-ban szereplő szakképesítés törlését, szakképesítés adatainak megváltoztatását vagy új szakképesítés felvételét (a továbbiakban együtt: módosítás) a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezheti az Sztv. 73. § (2) bekezdés a) pontja alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

5. § (1) A 4. § szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat a szakképesítésért felelős miniszterhez nyújtható be.

(2) A javaslathoz csatolni kell

a) a módosítási javaslat részletes indoklását, amely tartalmazza a javaslat okát, annak leírását, hogy az elérni kívánt eredmény miért csak az OKJ módosításával érhető el, milyen alternatív lehetőségek vizsgálatára került sor,

b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó előlapot

ba) a javaslattevő neve, székhelye,

bb) a módosítási javaslat típusa, megjelölve, hogy felvételre, adatok megváltoztatására, illetve törlésre irányul,

bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai, külön megjelölve a módosuló adatokat,

bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul,

be) a szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel,

bf) az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma,

bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása,

bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása,

bi) az állami foglalkoztatási szerv előrejelzése az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számát illetően,

c) a szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-ba történő felvétele és az OKJ-ban szereplő szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítésnek az Sztv. 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplő új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalmú előlap a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon is benyújtható.

6. § (1) A szakképesítésért felelős miniszter a javaslatot az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt nyolc napon belül véleményezésre megküldi az NMH SZFI-nek és egyidejűleg az Sztv. 80. §-ában meghatározott Nemzeti Képesítési Bizottságnak (a továbbiakban: NKB) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

(2) Az NMH SZFI a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NMH SZFI-be való megérkezésétől számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelős miniszternek és az NKB-nak.

(3) Az NKB a szakképesítésért felelős miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NKB-hoz való megérkezésétől számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelős miniszternek.

(4) A szakképesítésért felelős miniszter az NKB véleményének megérkezésétől számított tizenöt napon belül – az NMH SZFI és az NKB szakmai véleménye figyelembevételével – dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezéséről és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NMH SZFI és az NKB véleményével együtt megküldi a miniszternek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Döntését az ágazati fejlesztési törekvésekkel való egybeesés, a kitűzött cél alternatív megvalósítási lehetőségei, a javaslatban megjelenített szakmai, társadalmi igények, továbbá az adatokkal alátámasztott gazdasági, munkaerő-piaci szükséglet szempontjainak figyelembe vételével hozza meg. A szakképesítésért felelős miniszter az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevőt.

7. § (1) Ha a javaslat az OKJ-ból törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelős miniszter a beérkezéstől számított harminc napon belül az NMH SZFI és az NKB véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot a miniszternek, kezdeményezve az OKJ módosítását.

(2) Ha a szakképesítésért felelős miniszter az 5. § (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, továbbá az NMH SZFI és az NKB véleményét is.

8. § (1) A miniszter a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezését az előírt mellékletekkel együtt a beérkezéstől számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) részére.

(2) A Tanács a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek a Tanács Titkárságához való megérkezését követően a Tanács ügyrendje szerint – de legfeljebb negyvenöt napon belül – küldi meg a miniszternek.

(3) A Tanács állásfoglalása, valamint az NKB és az NMH SZFI véleményének figyelembevételével a miniszter tizenöt napon belül dönt a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezéséről, amelynek elfogadása esetén előkészíti az OKJ módosítását.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)2 Az e rendelettel kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. szeptember 1-jétől indítható.

(4) A 2012. szeptember 1-jén induló iskolai rendszerű képzések a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint is indíthatók.

(5) A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 113. § (4) bekezdése szerinti felsőfokú szakképzés 2012 szeptemberében a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indítható.

(6)3 Az iskolarendszeren kívüli képzések 2013. augusztus 31-ig a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatók.

(7)4 Az 1. melléklet 1. táblázatában szereplő

1. 32 720 01 azonosító számú Egészségfejlesztési segítő,

2. 55 725 01 azonosító számú Aneszteziológiai szakasszisztens,

3. 55 725 02 azonosító számú Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus,

4. 55 725 03 azonosító számú Citológiai szakasszisztens,

5. 55 723 03 azonosító számú Diabetológiai szakápoló és edukátor,

6. 55 720 01 azonosító számú Egészségügyi gyakorlatvezető,

7. 55 725 04 azonosító számú Endoszkópos szakasszisztens,

8. 55 723 04 azonosító számú Epidemiológiai szakápoló,

9. 55 726 01 azonosító számú Ergoterapeuta,

10. 55 723 05 azonosító számú Felnőtt intenzív szakápoló,

11. 55 725 05 azonosító számú Fizioterápiás szakasszisztens,

12. 55 723 06 azonosító számú Foglalkozásegészségügyi szakápoló,

13. 55 724 02 azonosító számú Fülilleszték készítő,

14. 55 723 07 azonosító számú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló,

15. 55 723 08 azonosító számú Gyermek intenzív szakápoló,

16. 55 720 02 azonosító számú Gyógyszerkiadó szakasszisztens,

17. 55 725 06 azonosító számú Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens,

18. 55 723 09 azonosító számú Hospice szakápoló,

19. 55 725 07 azonosító számú Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens,

20. 55 725 08 azonosító számú Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens,

21. 55 725 09 azonosító számú Kémiai laboratóriumi szakasszisztens,

22. 55 725 13 azonosító számú Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens,

23. 55 723 10 azonosító számú Légzőszervi szakápoló,

24. 55 725 14 azonosító számú Mikrobiológiai szakasszisztens,

25. 55 725 15 azonosító számú Műtéti szakasszisztens,

26. 55 723 12 azonosító számú Nefrológiai szakápoló,

27. 55 723 13 azonosító számú Onkológiai szakápoló,

28. 55 723 14 azonosító számú Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató, valamint

29. 55 723 15 azonosító számú Sürgősségi szakápoló

szakképesítés esetében az iskolarendszeren kívüli szakképzés a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének kiadását követően indítható.

(8)5 A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 3. §-a szerinti jegyzéken szereplő, felnőttképzést folytató intézmények a MüM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás alapján folyó képzéseiket, továbbá a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) által a központi költségvetés vagy európai uniós források terhére megvalósított programokkal összefüggésben az NMH által vezetett jegyzéken szereplő, felnőttképzést folytató intézmények a vonatkozó program szerinti együttműködési megállapodás alapján megvalósuló képzéseiket a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ és a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint is indíthatják.

10. § (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelőzően megkezdett szakképzés eredményes befejezését követő szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét.

(2) A 2001. szeptember 1-je előtt megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsőfokú szakképesítést, a 2001. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es azonosító számmal kezdődő szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintű szakképesítést igazolnak.

11. § (1)6

(2)7 2013. szeptember 1-jén hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (VI. 22.) Korm. rendelet.

(3)8 2014. január 1-jén hatályát veszti a 9. § (8) bekezdése.

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez9

1. Az Országos Képzési Jegyzék

1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli képzési idő

A képzés munkarendje

A szakképesítésért felelős miniszter

2

Szint

Tanulmányi terület

Sorszám

3

1

2

3

4

5

6

7

8

4

34

543

01

Abroncsgyártó

8

XIV

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

5

55

344

01

Adótanácsadó

15

XXIV

-

280-420 óra

T, TK

adópolitikáért felelős miniszter

6

55

621

01

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

20

XXXIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

7

55

725

01

Aneszteziológiai szakasszisztens

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

8

55

211

01

Aranyműves

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

9

54

212

01

Artista

4

-

P

-

-

oktatásért felelős miniszter

10

34

543

02

Asztalos

11

XVIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

11

35

522

01

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

6

XI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

12

55

725

02

Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

13

54

525

01

Autóelektronikai műszerész

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

14

34

521

01

Autógyártó

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

15

54

523

01

Automatikai technikus

6

XI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

16

54

525

02

Autószerelő

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

17

55

525

01

Autótechnikus

13

XXII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

18

54

525

03

Avionikus

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

19

34

582

01

Ács

9

XVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

20

55

344

02

Államháztartási mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

320-480 óra

T, TK

számviteli szabályozásért felelős miniszter

21

35

621

01

Állattartó szakmunkás

20

XXXIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

22

54

621

01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

20

XXXIII

2 év

-

N, E

agrárpolitikáért felelős miniszter

23

32

723

01

Ápolási asszisztens

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

24

55

723

01

Ápoló

1

I

1 év

-

N, E

egészségügyért felelős miniszter

25

55

861

01

Baleseti helyszínelő

22

-

-

300-600 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

26

34

582

02

Bádogos

9

XVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

27

54

544

01

Bányaipari technikus

5

VII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

28

52

341

01

Becsüs

17

XXVI

-

800-1200 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

29

35

813

01

Belovagló

20

XXXIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

30

55

523

05

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

6

XII

-

400-600 óra

TK

informatikáért felelős miniszter

31

32

582

01

Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

9

XVI

-

800-1200 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

32

35

621

02

Biogazdálkodó

20

XXXIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

33

52

861

01

Biztonságszervező

22

-

-

600-700 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

34

55

343

01

Biztosítási tanácsadó

15

XXIV

-

220-340 óra

TK, T

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

35

35

341

01

Boltvezető

17

XXVI

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

36

52

725

01

Boncmester

1

I

-

600-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

37

55

541

01

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

38

34

542

01

Bőrdíszműves

10

XVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

39

54

542

01

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

10

XVII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

40

55

211

02

Bronzműves és szoboröntő

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

41

53

861

01

Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

22

-

-

500-700 óra

TK

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

42

52

861

02

Büntetés-végrehajtási felügyelő

22

-

-

800-1500 óra

TK

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

43

53

861

02

Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

22

-

-

500-1000 óra

TK

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

44

53

861

03

Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

22

-

-

400-700 óra

TK

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

45

53

861

04

Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

22

-

-

400-700 óra

TK

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

46

55

861

02

Bűnügyi technikus

22

-

-

300-600 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

47

54

481

01

CAD-CAM informatikus

7

XIII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

informatikáért felelős miniszter

48

34

542

02

Cipőkészítő

10

XVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

49

55

725

03

Citológiai szakasszisztens

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

50

35

521

01

CNC gépkezelő

5

IX

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

51

55

541

02

Cukor- és édesipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

52

34

811

01

Cukrász

18

XXVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

53

55

723

02

Csecsemő és gyermekápoló

1

I

1 év

-

N, E

egészségügyért felelős miniszter

54

54

211

01

Dekoratőr

4

V

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

55

55

723

03

Diabetológiai szakápoló és edukátor

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

56

55

211

03

Díszítő festő

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

57

55

211

04

Díszlettervező

4

VI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

58

33

582

01

Díszműbádogos

9

XVI

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

59

34

211

01

Díszműkovács

4

V

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

60

34

622

01

Dísznövénykertész

20

XXXIV

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

61

54

211

02

Divat- és stílustervező

4

V

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

62

54

525

04

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

63

55

524

01

Drog- és toxikológiai technikus

8

XV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

64

54

720

01

Egészségügyi asszisztens

1

I

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

65

53

853

01

Egészségügyi gázmester

1

I

-

400-600 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

66

55

720

01

Egészségügyi gyakorlatvezető

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

67

32

853

01

Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

68

55

344

03

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

280-420 óra

TK, T

számviteli szabályozásért felelős miniszter

69

54

212

02

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)

4

-

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

70

34

341

01

Eladó

17

XXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

71

34

522

01

Elektromechanikai műszerész

6

XI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

72

34

522

02

Elektromos gép- és készülékszerelő

6

XI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

73

34

522

03

Elektronikai műszerész

6

XI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

74

54

523

02

Elektronikai technikus

6

XI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

75

55

523

01

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus

6

XII

-

400-600 óra

TK

informatikáért felelős miniszter

76

55

523

02

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

6

XII

-

400-600 óra

TK

informatikáért felelős miniszter

77

35

861

01

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

19

XI

-

250-350 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

78

55

344

04

Ellenőrzési szakelőadó

15

XXIV

-

240-360 óra

TK, T

számviteli szabályozásért felelős miniszter (államháztartásért felelős miniszter)

79

52

582

01

Emelőgép-ügyintéző

5

IX

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

80

55

725

04

Endoszkópos szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

81

55

723

04

Epidemiológiai szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

82

54

623

01

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

20

XXXII

2 év

-

N, E

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

83

54

521

02

Erdészeti gépésztechnikus

20

XXXII

2 év

-

N, E

agrárpolitikáért felelős miniszter

84

34

623

01

Erdészeti szakmunkás

20

XXXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

85

55

726

01

Ergoterapeuta

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

86

55

541

03

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

87

53

522

01

Erőművi blokkgépész

5

IX

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

88

52

522

01

Erőművi gépész

5

IX

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

89

35

522

02

Erősáramú berendezések felülvizsgálója

6

XI

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

90

54

522

01

Erősáramú elektrotechnikus

6

XI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

91

34

541

01

Édesipari termékgyártó

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

92

54

541

01

Élelmiszeripari analitikus technikus

21

XXXVI

2 év

-

N, E

élelmiszeriparért felelős miniszter

93

54

521

01

Élelmiszeripari gépésztechnikus

21

XXXVI

2 év

-

N, E

élelmiszeriparért felelős miniszter

94

34

541

02

Élelmiszeripari szakmunkás

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

95

54

541

02

Élelmiszeripari technikus

21

XXXVI

2 év

-

N, E

élelmiszeriparért felelős miniszter

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

32

582

02

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)

5

IX

-

90-140 óra

TK

közlekedésért felelős miniszter

98

55

582

04

Építőanyagipari minőségellenőr

9

XVI

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

99

34

582

03

Épület- és szerkezetlakatos

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

100

54

582

01

Épületgépész technikus

5

VIII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

101

35

522

03

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

6

XI

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

102

54

543

01

Faipari technikus

11

XVIII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

53

861

05

Fegyveres biztonsági őr

22

-

-

320-420 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

105

54

863

01

Fegyverműszerész

5

IX

2 év

-

N, E

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

106

34

542

03

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

10

XVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

107

55

723

05

Felnőtt intenzív szakápoló

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

108

62

521

01

Felvonóellenőr

5

IX

-

250-350 óra

TK

építésügyért felelős miniszter

109

32

521

01

Felvonószerelő

5

IX

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

110

54

211

03

Festő

4

V

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

111

34

582

04

Festő, mázoló, tapétázó

9

XVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

112

34

542

04

Férfiszabó

10

XVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

113

53

213

01

Filmhangtervező

4

VI

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

114

34

521

02

Finommechanikai műszerész

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

115

54

813

01

Fitness-wellness instruktor

3

XXXVII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

sportpolitikáért felelős miniszter

116

55

725

05

Fizioterápiás szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

117

54

544

02

Fluidumkitermelő technikus

5

VII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

118

55

815

01

Fodrász

19

XXX

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

119

54

720

02

Fogászati asszisztens

1

I

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

120

55

723

06

Foglalkozásegészségügyi szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

121

55

762

01

Foglalkozás-szervező

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

122

55

724

01

Fogtechnikus

1

II

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

123

54

724

01

Fogtechnikus gyakornok

1

II

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

124

34

543

03

Formacikk-gyártó

8

XIV

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

125

54

810

01

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

19

XXIX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

126

54

581

01

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

20

XXXV

2 év

-

N, E, TK

földügyért és térképészetért felelős miniszter

127

55

581

01

Földügyi térinformatikai szaktechnikus

20

XXXV

-

480-720 óra

TK, T

földügyért és térképészetért felelős miniszter

128

55

861

03

Fő határrendész

22

-

-

300-500 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

129

53

213

02

Fővilágosító

4

VI

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

130

55

724

02

Fülilleszték készítő

1

II

-

240-360 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

131

34

621

01

Gazda

20

XXXIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

132

54

481

02

Gazdasági informatikus

7

XIII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK, L, T

informatikáért felelős miniszter

133

35

582

01

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

5

VIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

134

55

525

02

Gázautószerelő

13

XXII

-

240-360 óra

TK

közlekedésért felelős miniszter

135

35

582

02

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

5

VIII

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

136

52

522

02

Gázturbina gépész

5

IX

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

137

55

723

07

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

138

55

523

03

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

6

XII

-

400-600 óra

TK

informatikáért felelős miniszter

139

55

762

02

Gerontológiai gondozó

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

140

54

521

03

Gépgyártástechnológiai technikus

5

IX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

141

34

521

03

Gépi forgácsoló

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

142

34

525

02

Gépjármű mechatronikus

13

XXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

143

34

841

01

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

13

XXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

144

34

525

01

Gépjárműépítő, szerelő

13

XXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

145

54

211

04

Grafikus

4

V

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

146

32

525

01

Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

13

XXII

-

720-1080 óra

TK

közlekedésért felelős miniszter

147

54

543

02

Gumiipari technikus

8

XIV

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

148

54

212

03

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

4

-

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

149

52

723

01

Gyakorló ápoló

1

I

2 év

-

N, E

egészségügyért felelős miniszter

150

52

723

02

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

1

I

2 év

-

N, E

egészségügyért felelős miniszter

151

52

815

01

Gyakorló fodrász

19

XXX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

152

52

720

03

Gyakorló gyógyszertári asszisztens

1

I

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

153

52

215

01

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

4

-

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

154

52

725

02

Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

1

I

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

155

52

725

03

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

1

I

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

156

52

815

02

Gyakorló kozmetikus

19

XXX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

157

52

723

03

Gyakorló mentőápoló

1

I

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

158

52

725

04

Gyakorló szövettani asszisztens

1

I

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

159

53

213

03

Gyártásvezető

4

VI

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

160

34

521

05

Gyártósori gépbeállító

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

161

55

723

08

Gyermek intenzív szakápoló

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

162

54

761

01

Gyermekotthoni asszisztens

2

III

2 év

1300-1560 óra

N, E, TK

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

163

35

622

01

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

20

XXXIV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

164

54

726

01

Gyógy- és sportmasszőr

1

I

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

165

52

726

01

Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

1

II

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

166

54

140

01

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

3

IV

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

167

55

524

02

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

8

XV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

168

55

720

02

Gyógyszerkiadó szakasszisztens

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

169

55

720

03

Gyógyszertári asszisztens

1

I

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

170

52

810

01

Habilitációs kutya kiképzője

2

III

-

600-720 óra

TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

171

54

841

01

Hajózási technikus

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

172

34

624

01

Halász, haltenyésztő

20

XXXIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

halgazdálkodásért felelős miniszter

173

52

345

01

Hanglemez-bemutató

4

VI

-

240-360 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

174

54

213

01

Hangmester

4

VI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

175

53

213

04

Hangosítórendszer tervező technikus

4

VI

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

176

55

215

01

Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

4

-

1 év

480-720 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

177

55

213

01

Hangtárvezető

4

VI

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

178

34

521

06

Hegesztő

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

179

55

725

06

Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

180

54

582

02

Hídépítő és -fenntartó technikus

13

XX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

181

52

621

01

Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

20

XXXIII

-

640-960 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

182

32

582

03

Homlokzatépítő és -szerelő

9

XVI

-

960-1440 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

183

54

863

02

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

22

-

2 év

960-1440 óra

N, E, L, T, TK

honvédelemért felelős miniszter

184

55

863

01

Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

22

-

0,5 év

320-480 óra

N, E, L, T, TK

honvédelemért felelős miniszter

185

55

723

09

Hospice szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

186

32

851

01

Hulladékfelvásárló és -telepkezelő

14

XXIII

-

640-960 óra

TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

187

55

850

01

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, L, TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

188

55

541

04

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

189

34

541

03

Húsipari termékgyártó

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

190

32

522

01

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

5

VIII

-

160-240 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

191

34

582

05

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

5

VIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

192

35

582

03

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

5

VIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

193

54

812

01

Idegenvezető

18

XXVIII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

194

55

347

01

Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző

16

XXV

-

800-1200 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

195

55

344

05

IFRS mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

240-360 óra

TK, T

számvitel szabályozásért felelős miniszter

196

55

725

07

Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

197

54

481

03

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

7

XII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

informatikáért felelős miniszter

198

54

481

04

Informatikai rendszergazda

7

XIII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

informatikáért felelős miniszter

199

53

814

01

Ingatlankezelő

19

XXV

-

240-360 óra

TK

lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter

200

52

341

02

Ingatlanközvetítő

19

XVI

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

201

53

341

01

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

19

XVI

-

280-420 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

202

55

213

02

Internetes alkalmazásfejlesztő

7

XIII

-

400-600 óra

TK, T

informatikáért felelős miniszter

203

32

582

04

Ipari alpinista

9

XVI

-

260-380 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

204

34

521

04

Ipari gépész

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

205

34

543

04

Ipari gumitermék előállító

8

XIV

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

206

32

582

05

Ipari szigetelő bádogos

9

XVI

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

207

32

543

01

Ipari üvegműves

8

XIV

-

960-1440 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

208

54

346

01

Irodai asszisztens

16

XXV

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

209

54

482

01

IT mentor

7

XIII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

informatikáért felelős miniszter

210

54

212

04

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)

4

-

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

211

34

525

03

Járműfényező

13

XXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

212

34

521

07

Járműipari fémalkatrész-gyártó

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

213

34

525

04

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

13

XXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

214

34

525

05

Járműkarosszéria készítő, szerelő

13

XXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

215

55

211

05

Jelmeztervező

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

216

53

223

01

Jelnyelvi szaktolmács

2

III

-

200-240 óra

TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

217

52

223

01

Jelnyelvi tolmács

2

III

-

1000-1200 óra

TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

218

53

810

01

Jelző kutya kiképzője

2

III

-

400-480 óra

TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

219

55

725

08

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

220

34

525

06

Karosszérialakatos

13

XXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

221

32

212

01

Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)

4

VI

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

222

52

861

03

Katasztrófavédelmi előadó

22

-

-

350-450 óra

TK

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

223

53

861

06

Katasztrófavédelmi főelőadó

22

-

-

240-340 óra

TK

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

224

53

861

07

Katasztrófavédelmi referens

22

-

-

200-300 óra

TK

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

225

52

861

04

Katasztrófavédelmi szakelőadó

22

-

-

500-800 óra

TK

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

226

33

522

01

Kazángépész (12 t/h felett)

5

IX

-

200-300 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

227

32

522

02

Kazánkezelő (2-12 t/h között)

5

IX

-

280-420 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

228

32

543

02

Kádár, bognár

11

XVIII

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

229

34

582

06

Kályhás

9

XVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

230

34

542

05

Kárpitos

11

XVIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

231

34

211

02

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

4

V

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

232

54

211

05

Kerámiaműves

4

V

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

233

32

521

02

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

6

XI

-

800-1200 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

234

54

341

01

Kereskedő

17

XXVI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

235

34

622

02

Kertész

20

XXXIV

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

236

55

622

01

Kertészeti szaktechnikus

20

XXXIV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

237

32

853

02

Kéményseprő

5

XVI

-

800-1000 óra

TK

településüzemeltetésért felelős miniszter

238

55

725

09

Kémiai laboratóriumi szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

239

55

725

10

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

1

I

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

240

54

213

02

Kiadványszerkesztő

4

V

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

241

35

522

04

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

6

XI

-

40-60 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

242

35

522

05

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

6

XI

-

50-70 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

243

35

522

06

Kisfeszültségű kábelszerelő

6

XI

-

190-290 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

244

35

522

07

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

6

XI

-

40-60 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

245

54

761

02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

2

III

2 év

1300-1560 óra

N, E, TK

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

246

34

543

05

Kishajóépítő, -karbantartó

13

XXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

247

54

212

05

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)

4

-

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

248

55

725

11

Klinikai fogászati higiénikus

1

I

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

249

55

725

12

Klinikai laboratóriumi asszisztens

1

I

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

250

55

725

13

Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

251

54

521

04

Kohászati technikus

5

X

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

252

55

213

03

Korrektor

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, L, TK

kultúráért felelős miniszter

253

55

815

02

Kozmetikus

19

XXX

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

254

34

582

07

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

9

XVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

255

34

582

08

Kőműves és hidegburkoló

9

XVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

256

52

341

03

Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő

17

XXVI

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

257

34

543

06

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

12

XIX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

258

54

850

01

Környezetvédelmi technikus

14

XXIII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

259

55

850

02

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

260

55

861

04

Körzeti megbízott

22

-

-

300-500 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

261

52

343

01

Közbeszerzési referens

15

XXIV

-

250-300 óra

TK

állami vagyonért felelős miniszter, Közbeszerzési Hatóság elnöke

262

35

522

08

Középfeszültségű FAM szerelő

6

XI

-

160-240 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

263

35

522

09

Középfeszültségű kábelszerelő

6

XI

-

210-310 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

264

54

523

03

Közlekedésautomatikai műszerész

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

265

62

345

01

Közművelődési szakember I.

4

VI

-

240-360 óra

TK, T

kultúráért felelős miniszter

266

52

345

02

Közművelődési szakember II.

4

VI

-

290-430 óra

TK, T

kultúráért felelős miniszter

267

53

345

01

Közösségfejlesztő animátor

4

VI

-

240-360 óra

TK, T

kultúráért felelős miniszter

268

34

582

09

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

5

VIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

269

52

861

05

Közterület-felügyelő

22

-

-

500-600 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

270

54

841

02

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

13

XXI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

271

32

621

01

Kutyakozmetikus

20

XXXIII

-

400-600 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

272

55

861

05

Kutyavezető-rendőr

22

-

-

600-900 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

273

33

861

01

Kutyavezető-vagyonőr

22

-

-

350-450 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

274

32

544

01

Külszíni bányász

5

VII

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

275

54

524

01

Laboratóriumi technikus

8

XV

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

276

55

211

06

Lakberendező

4

V

1 év

480-720 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

277

33

623

01

Lakott-területi fakitermelő

20

XXXII

-

240-360 óra

TK

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

278

32

815

02

Lábápoló

19

XXX

-

250-370 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

279

54

725

01

Látszerész és fotócikk-kereskedő

19

XXIX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

280

54

841

03

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

13

XXI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

281

55

723

10

Légzőszervi szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

282

55

582

01

Létesítményi energetikus

5

VIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

283

54

345

01

Logisztikai ügyintéző

17

XXVI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK, L

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

284

54

812

02

Lovastúra-vezető

18

XXVIII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

285

34

621

02

Lovász

20

XXXIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

286

52

861

06

Magánnyomozó

22

-

-

450-550 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

287

54

582

03

Magasépítő technikus

9

XVI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

288

55

541

05

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

289

34

841

02

Matróz-gépkezelő

13

XXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

290

35

861

02

Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

19

IX

-

300-400 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

291

54

523

04

Mechatronikai technikus

5

IX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

292

34

523

01

Mechatronikus-karbantartó

6

XI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

293

55

762

03

Mentálhigiénés asszisztens

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

294

55

723

11

Mentőápoló

1

I

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

295

34

811

02

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

20

XXXIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

296

34

521

08

Mezőgazdasági gépész

20

XXXI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

297

54

521

05

Mezőgazdasági gépésztechnikus

20

XXXI

2 év

-

N, E

agrárpolitikáért felelős miniszter

298

35

521

02

Mezőgazdasági gépjavító

20

XXXI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

299

54

621

02

Mezőgazdasági technikus

20

XXXIII

2 év

-

N, E

agrárpolitikáért felelős miniszter

300

32

621

02

Méhész

20

XXXIII

-

320-480 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

301

54

582

04

Mélyépítő technikus

9

XVI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

302

52

347

07

Migrációs ügyintéző

22

-

-

400-500 óra

TK

idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter

303

55

725

14

Mikrobiológiai szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

304

55

213

04

Mobilalkalmazás fejlesztő

7

XIII

-

400-600 óra

TK, T

informatikáért felelős miniszter

305

34

541

04

Molnár

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

306

34

525

07

Motorkerékpár-szerelő

13

XXII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

307

53

810

02

Mozgássérültet segítő kutya kiképzője

2

III

-

400-480 óra

TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

308

54

213

03

Mozgókép- és animációkészítő

4

VI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

309

52

213

01

Mozgóképgyártó

4

VI

-

720-1080 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

310

53

213

05

Mozgóképgyártó hangtechnikus

4

VI

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

311

52

341

04

Mozgóképterjesztő és -üzemeltető

4

VI

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

312

62

521

02

Mozgólépcső ellenőr

5

IX

-

250-350 óra

TK

építésügyért felelős miniszter

313

33

521

01

Mozgólépcső karbantartó-szerelő

5

IX

-

120-180 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

314

55

213

05

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

7

XIII

-

400-600 óra

TK, T

informatikáért felelős miniszter

315

35

542

01

Munkaruha- és védőruha-készítő

10

XVII

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

316

52

862

01

Munkavédelmi technikus

19

XXV

-

240-360 óra

TK

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

317

34

521

09

Műanyagfeldolgozó

8

XIV

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

318

54

521

06

Műanyagfeldolgozó technikus

8

XIV

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

319

35

543

01

Műbútorasztalos

11

XVIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

320

55

582

02

Műemlékfenntartó technikus

9

XVI

1 év

480-720 óra

N, E, L, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

321

35

582

04

Műemléki díszítőszobrász

9

XVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

322

35

582

05

Műemléki helyreállító

9

XVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

323

54

481

05

Műszaki informatikus

7

XIII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

informatikáért felelős miniszter

324

55

524

03

Műszeres analitikus

8

XV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

325

52

211

01

Műtárgyvédelmi munkatárs

4

V

-

850-1270 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

326

55

725

15

Műtéti szakasszisztens

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

327

32

725

01

Műtőssegéd-gipszmester

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

328

55

723

12

Nefrológiai szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

329

32

761

01

Nevelőszülő

2

III

-

500-600 óra

TK

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

330

53

215

01

Népi játék és kismesterségek oktatója

4

V

-

240-360 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

331

34

215

01

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

4

V

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

332

54

212

06

Népzenész (szakmairány megjelölésével)

4

-

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

333

54

345

02

Nonprofit menedzser

15

XXIV

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

334

34

542

06

Női szabó

10

XVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

335

55

621

02

Növényvédelmi szaktechnikus

20

XXXIV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

336

55

850

03

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, L, TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

337

35

542

02

Szíjgyártó és nyerges

10

XVII

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

338

52

345

03

Nyilvántartási és okmányügyintéző

22

XXV

-

640-960 óra

TK

közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter

339

32

524

01

Nyomástartóedény-gépész

5

IX

-

160-240 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

340

54

213

04

Nyomdaipari gépmester

12

XIX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

341

55

213

06

Nyomdaipari technikus

12

XIX

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

342

62

344

01

Okleveles adóellenőrzési szakértő

15

XXIV

-

160-240 óra

TK, T

adópolitikáért felelős miniszter

343

62

344

02

Okleveles forgalmiadó-szakértő

15

XXIV

-

160-240 óra

TK, T

adópolitikáért felelős miniszter

344

62

344

03

Okleveles jövedelemadó-szakértő

15

XXIV

-

200-300 óra

TK, T

adópolitikáért felelős miniszter

345

62

344

04

Okleveles nemzetköziadó-szakértő

15

XXIV

-

200-300 óra

TK, T

adópolitikáért felelős miniszter

346

55

861

06

Okmányvizsgáló

22

-

-

300-500 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

347

32

521

03

Olvasztár és öntő

5

IX

-

770-1150 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

348

55

723

13

Onkológiai szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

349

34

725

01

Optikai üvegcsiszoló

19

XXIX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

350

33

542

01

Ortopédiai cipész

10

XVII

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

351

32

726

01

Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

1

II

-

2000-2400 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

352

54

726

02

Ortopédiai műszerész

1

II

2 év

1400-1700 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

353

55

523

04

Orvosi elektronikai technikus

6

XI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

354

32

521

04

Órás

6

IX

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

355

32

140

01

Óvodai dajka

3

IV

-

480-720 óra

TK

oktatásért felelős miniszter

356

32

521

05

Öntészeti mintakészítő

5

IX

-

770-1150 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

357

54

211

06

Ötvös, fémműves

4

V

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

358

54

212

07

Pantomimes

4

-

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

359

32

543

03

Papírgyártó és -feldolgozó

8

XIV

-

800-1200 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

360

55

524

04

Papíripari technikus

8

XIV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

361

54

581

02

Parképítő és fenntartó technikus

20

XXXIV

2 év

-

N, E

agrárpolitikáért felelős miniszter

362

35

521

03

Patkolókovács

20

XXXIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

363

54

140

02

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

3

IV

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

364

34

541

05

Pék

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

365

55

344

06

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

240-360 óra

TK, T

számviteli szabályozásért felelős miniszter

366

54

343

01

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

15

XXIV

2 év

960-1440 óra

N, E, L, S, TK, T

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

367

54

344

01

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

15

XXIV

2 év

960-1440 óra

N, E, L, S, TK, T

számviteli szabályozásért felelős miniszter

368

34

811

03

Pincér

18

XXVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

369

52

544

01

Pirotechnikus

8

XIV

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

370

54

841

09

Postai üzleti ügyintéző

17

XXVI

2 év

1120-1680 óra

N, E, TK

postaügyért felelős miniszter

371

55

762

04

Pszichiátriai gondozó

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

372

55

723

14

Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

373

54

762

01

Rehabilitációs nevelő, segítő

2

III

2 év

1300-1560 óra

N, E, TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

374

35

582

06

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

9

XVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

375

62

861

01

Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)

22

-

-

1100-1600 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

376

52

213

02

Rendezvénytechnikus

4

VI

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

377

54

861

01

Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)

22

XXVIII.

2 év

1800-2500 óra

N, E, TK

rendészetért felelős miniszter

378

55

861

07

Rendőr zászlós

22

-

-

400-600 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

379

54

525

05

Repülőgépész

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

380

54

525

06

Repülőgépsárkány-szerelő

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

381

52

522

03

Robbanásbiztos berendezés kezelője

6

XI

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

382

54

542

02

Ruhaipari technikus

10

XVII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

383

52

322

01

Segédkönyvtáros

4

IV

-

360-540 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

384

52

322

02

Segédlevéltáros és ügykezelő

4

IV

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

385

53

211

01

Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével)

4

V

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

386

35

811

01

Sommelier

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

387

35

541

01

Speciális állatfeldolgozó

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

388

53

815

01

Speciális lábápoló

19

XXX

-

1000-1400 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

389

54

813

02

Sportedző (a sportág megjelölésével)

3

XXXVII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

sportpolitikáért felelős miniszter

390

52

813

01

Sportszervező, -menedzser

3

XXXVII

-

800-1200 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

391

52

462

01

Statisztikai és gazdasági ügyintéző

15

XXIV

-

800-1200 óra

TK, T

Központi Statisztikai Hivatal elnöke

392

53

213

06

Stúdióvezető

4

VI

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

393

55

723

15

Sürgősségi szakápoló

1

I

-

1100-1440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

394

55

541

06

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

395

34

811

04

Szakács

18

XXVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

396

55

343

02

Szakképesített bankreferens

15

XXIV

-

280-420 óra

TK, T

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

397

35

522

10

Szakszolgálati FAM szerelő

6

XI

-

40-60 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

398

54

841

04

Szállítmányozási ügyintéző

13

XXI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

399

52

812

01

Szállodai recepciós

18

XXVII

-

800-1200 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

400

34

523

02

Számítógép-szerelő, karbantartó

7

XIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

informatikáért felelős miniszter

401

34

582

10

Szárazépítő

9

XVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

402

32

861

01

Személy- és vagyonőr

22

-

-

320-450 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

403

55

813

01

Személyi edző

3

XXXVII

-

240-360 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

404

55

762

05

Szenvedélybeteg gondozó

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

405

53

213

07

Szerkesztő műsorvezető

4

VI

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

406

34

521

10

Szerszámkészítő

5

IX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

407

55

212

01

Színész II.

4

-

1 év

480-720 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

408

54

521

07

Színháztechnikus, szcenikus

4

VI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

409

54

211

07

Szobrász

4

V

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

410

54

762

02

Szociális asszisztens

2

III

2 év

1300-1560 óra

N, E, TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

411

34

762

01

Szociális gondozó és ápoló

2

III

3 év

1300-1560 óra

N, E, TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

412

54

762

03

Szociális szakgondozó

2

III

2 év

1300-1560 óra

N, E, TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

413

55

762

06

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

2

III

1 év

600-720 óra

N, E, TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

414

54

213

05

Szoftverfejlesztő

7

XIII

2 év

960-1440 óra

N, E, L, TK, T

informatikáért felelős miniszter

415

54

212

08

Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)

4

-

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

kultúráért felelős miniszter

416

34

541

06

Szőlész-borász

21

XXXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

417

55

725

16

Szövettani asszisztens

1

I

0,5 év

360-440 óra

N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter

418

55

813

02

Tánc instruktor

3

XXXVII

-

240-360 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

419

54

212

09

Táncos (szakmairány megjelölésével)

4

-

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

420

52

814

01

Társasházkezelő

19

XXV

-

200-300 óra

TK

lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter

421

55

541

07

Tartósítóipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

422

55

581

02

Távérzékelési szaktechnikus

20

XXXV

-

480-720 óra

TK

földügyért és térképészetért felelős miniszter

423

54

523

05

Távközlési technikus

6

XII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

informatikáért felelős miniszter

424

55

541

08

Tejipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

425

55

850

04

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

426

53

213

08

Televíziós kameraman

4

VI

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

427

52

853

01

Temetkezési szolgáltató

19

XXV

-

250-350 óra

TK

településüzemeltetésért felelős miniszter

428

55

850

05

Természetvédelmi szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, TK,L

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

429

33

861

02

Testőr

22

-

-

320-450 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

430

35

582

07

Tetőfedő

9

XVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

431

32

542

01

Textilanyaggyártó

10

XVII

-

960-1440 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

432

54

542

03

Textilipari technikus

10

XVII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

433

54

211

08

Textilműves

4

V

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

434

32

542

02

Textiltisztító és textilszínező

10

XVII

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

435

55

481

01

Térinformatikus

7

XIII

-

800-1200 óra

TK, T

informatikáért felelős miniszter

436

55

581

03

Térképész szaktechnikus

20

XXXV

1 év

480-720 óra

N, E, TK,L, T

földügyért és térképészetért felelős miniszter

437

32

853

03

Tisztítás-technológiai szakmunkás

19

XXVII

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

438

32

341

01

Töltőállomás-kezelő

17

XXVI

-

280-420 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

439

54

812

03

Turisztikai szervező, értékesítő

18

XXVIII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

440

52

861

08

Tűzoltó I.

22

-

-

800-1100 óra

TK

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

441

53

861

08

Tűzoltó szerparancsnok

22

-

-

700-900 óra

TK

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

442

53

861

09

Tűzoltósági referens

22

-

-

300-500 óra

TK

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

443

52

861

10

Tűzvédelmi előadó

22

-

-

300-400 óra

TK

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

444

53

861

10

Tűzvédelmi főelőadó

22

-

-

200-300 óra

TK

katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter

445

32

810

01

Uszodamester

19

XXIII

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

446

34

582

11

Útépítő

13

XX

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

447

54

582

05

Útépítő és -fenntartó technikus

13

XX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

448

53

213

09

Utómunka szakasszisztens

4

VI

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

449

54

346

02

Ügyviteli titkár

16

XXV

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

450

32

543

04

Üvegcsiszoló

19

XXIX

-

960-1440 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

451

54

211

09

Üvegműves

4

V

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

oktatásért felelős miniszter

452

32

543

05

Üveggyártó

8

XIV

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

453

55

863

02

Vadászpuska műves

5

IX

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

454

53

810

03

Vakvezető kutya kiképzője

2

III

-

400-480 óra

TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

455

32

521

06

Vas- és acélfeldolgozó

5

IX

-

770-1150 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

456

54

582

06

Vasútépítő és -fenntartó technikus

13

XX

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

457

54

841

05

Vasútforgalmi szolgálattevő

13

XXI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

458

54

841

06

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

13

XXI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

459

54

841

07

Vasúti személyszállítási ügyintéző

13

XXI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

460

54

525

07

Vasúti villamos jármű szerelője

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

461

54

525

08

Vasúti vontatott jármű szerelője

13

XXII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

462

55

525

03

Vasútijármű-technikus

13

XXII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

463

54

344

02

Vállalkozási és bérügyintéző

15

XXIV

2 év

960-1440 óra

N, E, L, S, TK, T

számviteli szabályozásért felelős miniszter

464

55

344

07

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

320-480 óra

TK, T

számviteli szabályozásért felelős miniszter

465

54

344

03

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

15

XXIV

2 év

960-1440 óra

N, E, L, S, TK, T

adópolitikáért felelős miniszter

466

54

524

02

Vegyipari technikus

8

XV

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

467

54

811

01

Vendéglátásszervező-vendéglős

18

XXVII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

468

34

811

05

Vendéglátó eladó

18

XXVII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

469

35

811

02

Vendéglátó-üzletvezető

18

XXVII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

470

55

581

04

Vidékfejlesztési szaktechnikus

20

XXXIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

471

35

522

11

Villamos alállomás kezelő

6

XI

-

160-240 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

472

35

522

12

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

6

XI

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

473

35

522

13

Villamos gép és -készülék üzemeltető

6

XI

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

474

35

522

14

Villamos hálózat kezelő

6

XI

-

160-240 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

475

35

522

15

Villamos távvezeték építő, üzemeltető

6

XI

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

476

35

522

16

Villámvédelmi felülvizsgáló

6

XI

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

477

34

522

04

Villanyszerelő

6

XI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

478

35

215

02

Virágdekoratőr

20

XXVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

479

34

215

04

Virágkötő és virágkereskedő

20

XXVI

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

480

34

853

01

Víz- és csatornaműkezelő

14

XXIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

481

34

582

12

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

5

VIII

3 év

960-1440 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

482

55

582

03

Vízépítő technikus

9

XVI

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

483

55

850

06

Vízgazdálkodó szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év

240-360 óra

N, E, TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

484

35

582

08

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

5

VIII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

485

54

841

08

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

13

XXI

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

486

35

525

01

Vizi sportmotor-szerelő

13

XXII

1 év

480-720 óra

N, E, TK

közlekedésért felelős miniszter

487

54

853

01

Vízügyi technikus

14

XXIII

2 év

960-1440 óra

N, E, TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

488

32

582

06

Vízszigetelő, melegburkoló

9

XVI

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

489

35

622

02

Zöldség- és gyümölcstermesztő

20

XXXIV

1 év

480-720 óra

N, E, TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

490

32

720

01

Egészségfejlesztési segítő

1

I

-

480-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

491

32

815

01

Kézápoló és műkörömépítő

19

XXX

-

350-520 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

2. táblázat: részszakképesítések

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Szakképesítés azonosító száma

Részszakképesítések megnevezése

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli képzési idő

A képzés munkarendje

A szakképesítésért felelős miniszter

2

Szint

Tanulmányi terület

Sorszám

3

1

2

3

4

5

6

7

8

4

51

481

01

Adatbázis kezelő

7

XIII

-

600-900 óra

T, TK

informatikáért felelős miniszter

5

31

863

01

Alapfokú katonai vezető-helyettes

22

-

-

500-760 óra

T, TK

honvédelemért felelős miniszter

6

51

813

01

Aqua tréner

3

XXXVII

-

280-420 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

7

31

621

02

Aranykalászos gazda

20

XXXIII

-

480-720 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

8

21

543

01

Asztalosipari szerelő

11

XVIII

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

9

31

621

01

Állatgondozó

20

XXXIII

-

400-600 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

10

31

524

01

Általános laboráns

8

XV

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

11

51

343

01

Banki, befektetési termékértékesítő

15

XXIV

-

160-240 óra

T, TK

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

12

31

212

01

Bábkészítő

4

-

-

240-360 óra

T, TK

kultúráért felelős miniszter

13

31

544

01

Bányaművelő

5

VII

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

14

31

723

01

Betegkísérő

1

I

-

360-440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

15

31

521

01

Bevontelektródás kézi ívhegesztő

5

IX

-

560-840 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

16

51

344

01

Bérügyintéző

15

XXIV

-

120-180 óra

T, TK

számviteli szabályozásért felelős miniszter

17

51

343

02

Biztosításközvetítő (függő és független)

15

XXIV

-

160-240 óra

T, TK

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

18

31

541

01

Bolti hentes

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

19

31

541

02

Borász

21

XXXVI

-

400-600 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

20

31

542

01

Bőrtárgy készítő

10

XVII

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

21

51

341

01

Bútor- és szőnyegbecsüs

17

XXVI

-

200-300 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

22

31

861

01

Büntetés-végrehajtási őr

22

-

-

500-700 óra

TK

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

23

31

861

02

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

22

-

-

200-300 óra

TK

büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

24

31

542

02

Cipőfelsőrész-készítő

10

XVII

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

25

31

542

03

Cipőgyártó

10

XVII

-

560-840 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

26

21

814

01

Családellátó

20

XXXIII

-

320-480 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

27

51

861

01

Csapatszolgálati járőrtárs

22

-

-

1000-1500 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

28

31

853

01

Csatornamű-kezelő

14

XXIII

-

560-840 óra

TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

29

21

541

01

Csontozó munkás

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

30

51

813

02

Csoportos fitness instruktor

3

XXXVII

-

400-600 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

31

31

582

01

Csőhálózatszerelő

5

VIII

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

32

51

581

01

Digitálistérkép- kezelő

20

XXXV

-

320-480 óra

T, TK

földügyért és térképészetért felelős miniszter

33

31

624

01

Elektromos halászgép kezelője

20

XXXIII

-

320-480 óra

TK

halgazdálkodásért felelős miniszter

34

31

522

01

Elektronikai gyártósori műszerész

6

XI

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

35

21

623

01

Erdőművelő

20

XXXII

-

400-600 óra

TK

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

36

51

522

01

Erőművi gőzturbina gépész

5

IX

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

37

51

522

02

Erőművi kazángépész

5

IX

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

38

51

341

02

Ékszerbecsüs

17

XXVI

-

200-300 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

39

31

341

01

Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

17

XXVI

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

40

31

541

03

Élelmiszeripari laboráns

21

XV

-

640-960 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

41

31

582

02

Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

9

XVI

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

42

21

543

02

Faipari gépkezelő

11

XVIII

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

43

31

623

01

Fakitermelő

20

XXXII

-

480-720 óra

TK

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

44

31

811

01

Falusi vendéglátó

20

XXXIII

-

560-840 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

45

31

543

01

Famegmunkáló

11

XVIII

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

46

31

521

02

Felvonó karbantartó-szerelő

5

IX

-

200-300 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

47

31

725

01

Fertőtlenítő-sterilező

1

I

-

360-440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

48

51

341

03

Festménybecsüs

17

XXVI

-

200-300 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

49

51

813

03

Fitness instruktor

3

XXXVII

-

240-360 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

50

51

813

04

Fitness-wellness asszisztens

3

XXXVII

-

200-300 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

51

31

544

02

Fluidumkitermelő

5

VII

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

52

31

521

03

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

5

IX

-

520-780 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

53

31

542

04

Fonó

10

XVII

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

54

31

521

04

Fröccsöntő

8

XIV

-

290-430 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

55

31

853

02

Fürdőüzemi gépész

14

XXIII

-

400-600 óra

TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

56

31

341

02

Gázcseretelep-kezelő

17

XXVI

-

70-100 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

57

31

521

05

Gázhegesztő

5

IX

-

360-540 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

58

31

346

01

Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

16

XXV

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

59

31

521

06

Gépi kovács

5

IX

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

60

31

543

02

Gumikeverék-készítő

8

XIV

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

61

31

761

01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

2

III

-

350-420 óra

TK

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

62

31

811

02

Gyorséttermi ételeladó

18

XXVII

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

63

31

524

02

Gyógyszer-készítménygyártó

8

XV

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

64

31

541

04

Gyümölcspálinka-gyártó

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

65

51

521

01

Hangosító

4

VI

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

66

31

761

02

Házi időszakos gyermekgondozó

2

III

-

350-420 óra

TK

gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

67

31

521

07

Hengerész

5

IX

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

68

31

624

02

Horgásztókezelő

20

XXXIII

-

320-480 óra

TK

halgazdálkodásért felelős miniszter

69

31

851

01

Hulladékfeldolgozógép-kezelő

14

XXIII

-

240-360 óra

TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

70

21

851

01

Hulladékgyűjtő és -szállító

14

XXIII

-

240-360 óra

TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

71

21

851

02

Hulladékválogató és -feldolgozó

14

XXIII

-

240-360 óra

TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

72

31

541

05

Húskészítmény gyártó

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

73

51

581

02

Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

20

XXXV

-

320-480 óra

T, TK

földügyért és térképészetért felelős miniszter

74

31

522

02

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

5

IX

-

80-120 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

75

51

861

02

Járőr

22

-

-

1800-2300 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

76

31

525

01

Kerékpárszerelő

13

XXII

-

800-1200 óra

TK

közlekedésért felelős miniszter

77

31

622

01

Kertépítő és -fenntartó

20

XXXIV

-

480-720 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

78

21

622

01

Kerti munkás

20

XXXIV

-

400-600 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

79

31

542

05

Kesztyűs

10

XVII

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

80

31

541

06

Keveréktakarmány-gyártó

21

XXXVI

-

320-480 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

21

543

03

Kézi könyvkötő

12

XIX

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

83

31

522

03

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

5

IX

-

200-300 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

84

21

811

01

Konyhai kisegítő

18

XXVII

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

85

21

215

01

Kosárfonó

4

V

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

86

51

850

01

Környezetvédelmi ügyintéző

14

XXIII

-

640-960 óra

TK

környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter

87

31

542

06

Kötő

10

XVII

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

88

51

345

01

Kulturális rendezvényszervező

4

VI

-

240-360 óra

T, TK

kultúráért felelős miniszter

89

21

542

01

Lakástextil-készítő

10

XVII

-

160-240 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

90

21

621

01

Lóápoló és gondozó

20

XXXIII

-

480-720 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

91

21

621

02

Mezőgazdasági munkás

20

XXXIII

-

240-360 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

92

31

544

03

Mélyfúró

5

VII

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

93

21

215

02

Mézeskalács-készítő

21

XXXVI

-

560-840 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

94

21

623

02

Motorfűrész-kezelő

20

XXXII

-

240-360 óra

TK

erdőgazdálkodásért felelős miniszter

95

51

341

04

Mozigépész

4

VI

-

400-600 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

96

51

211

01

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

4

V

-

320-480 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

97

51

211

02

Múzeumi preparátor

4

V

-

320-480 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

98

31

521

08

Műanyag hegesztő

8

XIV

-

256-384 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

99

31

341

03

Műszakicikk-eladó

17

XXVI

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

100

51

341

05

Műtárgybecsüs

17

XXVI

-

200-300 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

101

51

211

03

Műtárgyvédelmi asszisztens

4

V

-

320-480 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

102

31

542

07

Nemszőtt-termék gyártó

10

XVII

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

103

31

582

03

Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

9

XVI

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

104

51

861

03

Őr-járőrtárs

22

-

-

600-800 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

105

21

622

02

Parkgondozó

20

XXXIV

-

320-480 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

106

51

343

03

Pénztárkezelő és valutapénztáros

15

XXIV

-

30-50 óra

T, TK

pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter

107

51

524

01

Pirotechnikai terméküzemeltető

8

XIV

-

60-90 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

108

51

524

02

Pirotechnikus raktárkezelő

8

XIV

-

30-40 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

109

51

523

01

PLC programozó

6

XI

-

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

110

51

213

01

Produkciós asszisztens

4

VI

-

280-420 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

111

31

341

04

Raktáros

17

XXVI

-

280-420 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

112

51

223

01

Relé jelnyelvi tolmács

2

III

-

800-960 óra

TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

113

51

213

02

Rögzítésvezető

4

VI

-

280-420 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

114

31

541

07

Sajtkészítő

21

XXXVI

-

320-480 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

115

31

582

04

Sírkő és műkőkészítő

9

XVI

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

116

31

541

08

Sörgyártó

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

117

31

813

01

Sportoktató (a sportág megjelölésével)

3

XXXVII

-

400-600 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

118

21

541

02

Sütőipari és gyorspékségi munkás

21

XXXVI

-

400-600 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

119

31

346

02

Számítógépes adatrögzítő

16

XXV

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

120

31

481

01

Számítógépes műszaki rajzoló

7

XIII

-

480-720 óra

T, TK

informatikáért felelős miniszter

121

51

521

02

Színpadmester

4

VI

-

320-480 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

122

21

582

01

Szobafestő

9

XVI

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

123

51

481

02

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

7

XIII

-

600-900 óra

T, TK

informatikáért felelős miniszter

124

31

542

08

Szövő

10

XVII

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

125

51

344

02

Társadalombiztosítási ügyintéző

15

XXIV

-

120-180 óra

T, TK

számviteli szabályozásért felelős miniszter

126

31

523

01

Távközlési és informatikai hálózatszerelő

7

XII

-

600-900 óra

TK

informatikáért felelős miniszter

127

51

523

02

Távközlési üzemeltető

6

XII

-

800-1200 óra

TK

informatikáért felelős miniszter

128

31

541

09

Tejtermékgyártó

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter