nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól
2012-06-27
2013-04-30
1
Jogszabály

119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS

1. A törvényességi felügyeleti eljárás vizsgálati szakasza

1. § (1) A vizsgálati szakasz a fővárosi és megyei kormányhivatal hivatali hatáskörében tudomására jutott adatok alapján vagy bejelentésre indul meg.

(2) A vizsgálati szakasz során a fővárosi és megyei kormányhivatal által lefolytatott vizsgálat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 132. § (3)–(5) bekezdéseiben meghatározottakra (a továbbiakban: önkormányzati intézkedés) terjedhet ki.

(3) Amennyiben a lefolytatott vizsgálat során a fővárosi és megyei kormányhivatal jogszabálysértést nem észlel, a vizsgálati szakasz külön döntés meghozatala nélkül lezárul.

(4) Szükség esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal a korábban már vizsgált önkormányzati intézkedést új törvényességi felügyeleti eljárás keretében ismételten vizsgálat alá vonhatja.

2. A törvényességi felügyeleti eljárás intézkedési szakasza

2. § (1) Amennyiben a fővárosi és megyei kormányhivatal egy önkormányzati intézkedéssel összefüggésben egy vagy több jogszabálysértést észlel, vagy az Mhötv. 132. § (2) bekezdése szerinti érintett (a továbbiakban: érintett) nem tesz eleget a fővárosi és megyei kormányhivatal információkérésre irányuló megkeresésének, a fővárosi és megyei kormányhivatal haladéktalanul megkezdi a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök közül – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – elsőként a törvényességi felhívást alkalmazza.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felhívás kibocsátása nélkül kezdeményezheti az Állami Számvevőszéknél a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását, mellyel egyidejűleg a kezdeményezés másolatát az érintett helyi önkormányzatnak megküldi.

(4) Amennyiben a törvényességi felhívás nem vezet eredményre, a fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabálysértés megszüntetése érdekében más törvényességi felügyeleti eszközt alkalmaz. Ebben az esetben a fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabálysértés mielőbbi megszüntetése érdekében egyidejűleg több törvényességi felügyeleti eszközt is alkalmazhat, ha az alkalmazni kívánt törvényességi felügyeleti eszközök jellege azok egyidejű alkalmazását lehetővé teszi.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazását addig folytatja, ameddig a jogszabálysértés nem kerül megszüntetésre.

(6) Ha törvény vagy e kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eszközt

a) a törvényességi felhívás vagy

b) más törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazásának

eredménytelenné válását követő 30 napon belül alkalmazza.

(7) Amennyiben a fővárosi és megyei kormányhivatal elmulasztja a törvényességi felügyeleti eszköz határidőben történő alkalmazását, ismételten törvényességi felhívást bocsát ki.

3. § A jogszabálysértés megszűnésével a vizsgált intézkedés alapján indult törvényességi felügyeleti eljárást a fővárosi és megyei kormányhivatal lezárja és erről az érintettet 30 napon belül értesíti.

3. A fővárosi és megyei kormányhivatal információkérési joga

4. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal az információkérési jogával összefüggésben jogosult az érintettől iratot bekérni.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatalnak a helyi önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozó javaslatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben a megkeresés más határidőt nem tartalmaz – a soron következő ülésén köteles megtárgyalni, és arról döntést hozni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott javaslat elutasításának indokát a polgármester köteles a döntést követő 8 napon belül a fővárosi és megyei kormányhivatallal ismertetni.

4. Kapcsolattartás a törvényességi felügyelet során

5. § (1) Az írásbeli kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:

a) papír alapon és amennyiben lehetséges tájékoztatásul elektronikus úton vagy

b) elektronikus úton, minősített elektronikus aláírással ellátva.

(2) A szóbeli kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:

a) személyesen vagy

b) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont.

(3) Az írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton történő kapcsolattartás módjai a törvényességi felügyeleti eljárás során:

a) kizárólag elektronikus úton, minősített elektronikus aláírás nélkül vagy

b) rövid szöveges üzenet útján.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kapcsolattartási formák kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal információkérési jogával és a szakmai segítségnyújtásával összefüggésben alkalmazhatóak.

5. A határidő számítása a törvényességi felügyelet során

6. § (1) A napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a közlésnek vagy a kézbesítésnek a napja.

(2) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

(3) Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a munka szünetel, a határidő az azt követő munkanapon jár le.

(4) A postán küldött irat előterjesztési ideje a postára adás napja.

(5) Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidő a következő munkanapon kezdődik.

(6) A határidő elmulasztásának jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be.

(7) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

II. FEJEZET

EGYES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ESZKÖZÖK RÉSZLETES SZABÁLYAI

6. A törvényességi felhívás

7. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a törvényességi felhívást a törvényességi felhívás érintettjén kívül tájékoztatásul megküldi

a) települési önkormányzat esetén a polgármesternek, aki tájékoztatja a törvényességi felhívás tartalmáról a képviselő-testületet,

b) megyei önkormányzat esetén a megyei közgyűlés elnökének, aki tájékoztatja a törvényességi felhívás tartalmáról a közgyűlést,

c) fővárosi önkormányzat esetén a főpolgármesternek, aki tájékoztatja a törvényességi felhívás tartalmáról a közgyűlést,

d) társulás esetén a társulás elnökének, aki tájékoztatja a törvényességi felhívás tartalmáról a társulási tanácsot.

8. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal által kibocsátott törvényességi felhívás tartalmazza legalább

a) az érintett által elkövetett jogszabálysértés megjelölését,

b) az érintett által megsértett jogszabályhely konkrét megjelölését;

c) az indokolást, amely miatt a jogszabálysértést megállapíthatónak találja és

d) az érintett számára a jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidőt.

(2) A jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidőt úgy kell megállapítani, hogy a jogellenes állapot mielőbb megszüntetésre kerüljön és a törvényességi felhívásban foglaltak megvizsgálására a megfelelő idő biztosítva legyen.

(3) A jogszabálysértés megszüntetésére – amennyiben jogszabályi rendelkezésből adódóan eltérő határidő megadása nem szükséges – a fővárosi és megyei kormányhivatal

a) jogalkotási kötelezettség elmulasztása esetén legfeljebb 60 napos,

b) határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása esetén legfeljebb 45 napos

határidőt állapíthat meg.

(4) Amennyiben jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidő alatt a jogszabálysértés nem szüntethető meg, a határidő az érintett indokolt kérelmére további 30 nappal meghosszabbítható.

9. § A fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felhívása eredménytelen, ha az érintett

a) a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig nem tesz intézkedést a jogszabálysértés megszüntetése érdekében,

b) által a törvényességi felhívásban foglaltak alapján tett intézkedés nem szünteti meg a jogszabálysértést, vagy újabb jogszabálysértést idéz elő,

c) nem ért egyet a törvényességi felhívásban foglaltakkal, és az írásbeli tájékoztatást követően a fővárosi és megyei kormányhivatal megítélése szerint a jogszabálysértés továbbra is fennáll,

d) a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig a fővárosi és megyei kormányhivatalt írásban nem tájékoztatja.

7. A képviselő-testület ülésének összehívása

10. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal az Mhötv. 135. § (1) bekezdésén alapuló kezdeményezésében megjelöli azokat a napirendi pontokat, amelyek képviselő-testület általi megtárgyalása a helyi önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében indokolt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képviselő-testületi ülésről és a helyi önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében hozott intézkedésekről a jegyző a képviselő-testületi ülést követő öt napon belül a jegyzőkönyv-kivonat megküldésével írásban tájékoztatja a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

8. Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat kezdeményezése

11. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának kezdeményezésével kapcsolatos indítvány tervezetet (a továbbiakban: indítvány) – a 2. § (6) bekezdésében meghatározott határidőtől eltérően 45 napon belül – a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján küldi meg a Kormánynak.

(2) Amennyiben az indítvány az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, a miniszter módosítási javaslatot küld a fővárosi és megyei kormányhivatal részére.

(3) Amennyiben az indítvány tartalmával a miniszter nem ért egyet, az indítványt a véleményével együtt visszaküldheti a fővárosi és megyei kormányhivatalnak megfontolásra. Ebben az esetben a fővárosi és megyei kormányhivatalnak lehetősége van az indítvány

a) kiegészítésére,

b) módosítására vagy

c) visszavonására

is.

(4) Az indítvány visszavonása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal a visszavonásról – az erre vonatkozó döntés meghozatalát követő három napon belül – tájékoztatja a minisztert és az érintett helyi önkormányzatot.

12. § (1) A miniszter az indítványt az indítvány támogatásával kapcsolatos javaslatával együtt terjeszti döntésre a Kormány elé.

(2) Az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára indult alkotmánybírósági eljárásban a Kormányt a miniszter képviseli.

9. A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége pótlása

13. § A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének fővárosi és megyei kormányhivatal általi pótlásáról a Kúria ezt elrendelő határozatának közlését követően kell gondoskodni.

14. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője által az Mhötv. 138. §-a alapján alkotott önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezheti az a helyi önkormányzat, amely helyett az önkormányzati rendeletet megalkották.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéssel kapcsolatos döntését – egyet nem értés esetén indokolással ellátva – a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a kezdeményező helyi önkormányzatnak és a miniszternek. Amennyiben a fővárosi és megyei kormányhivatal egyetért az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéssel, az általa megalkotott önkormányzati rendeletet a döntés meghozatalát követő 60 napon belül módosítja.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az Mhötv. 138. §-a alapján alkotott önkormányzati rendeletet és az azt módosító, a fővárosi és megyei kormányhivatal által megalkotott önkormányzati rendeletet legkésőbb az aláírást követő munkanapon megküldi a Magyar Közlönyben történő kihirdetés céljából a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek.

10. Törvényességi felügyeleti bírság megállapítása

15. § (1) A törvényességi felügyeleti bírságot (a továbbiakban: bírság) a fővárosi és megyei kormányhivatal az Mhötv. 141. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségszegések esetén – a 2. § (6) bekezdésében meghatározott időponttól eltérően 45 napon belül – határozattal szabhatja ki.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult

a) a bírságot megállapító döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül vagy

b) a bírságot megállapító döntés bírósági felülvizsgálata esetén a felülvizsgálati eljárás jogerős befejezéséig

a polgármester méltányossági kérelme alapján a bírságot a bírság legkisebb összegéig mérsékelni.

(3) A bírságot ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal újabb határozattal – törvényességi felhívás kibocsátása nélkül – a legutolsó bírság kiszabásától számított 15 nap elteltével legfeljebb a bírság kiszabásától számított 45. napig ismételten kiszabhatja.

(4) A bírságot ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal nem szabhatja ki, ha az érintett a bírságot megállapító döntés bírósági felülvizsgálatát kérte.

11. Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése

16. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezésére (a továbbiakban: kezdeményezés) irányuló javaslatát részletes indokolással ellátva és a kapcsolódó iratanyag másolatának megküldésével terjeszti elő a miniszternél.

(2) A miniszter a javaslat megvizsgálását követően dönt a kezdeményezés Kormány elé terjesztéséről.

(3) Amennyiben a miniszter a javaslattal nem ért egyet, vagy ha Kormány a kezdeményezést elutasítja, erről a miniszter tájékoztatja a javaslatot tevő fővárosi és megyei kormányhivatalt.

(4) A miniszter tájékoztatja a javaslatot tevő fővárosi és megyei kormányhivatalt és az érintett helyi önkormányzatot, ha a Kormány indítványozza az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület Országgyűlés általi feloszlatását.

(5) Az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásával kapcsolatos elvi vélemény nyilvánítása iránti alkotmánybírósági eljárásban a Kormányt a miniszter képviseli.

12. A központi költségvetésből járó támogatás meghatározott részének visszatartása vagy megvonása iránti kezdeményezés

17. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal – ha törvény eltérően nem rendelkezik – kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből a helyi önkormányzatnak az önként vállalt feladat ellátásához nyújtott támogatás (a továbbiakban: támogatás) legfeljebb 50%-ának visszatartását vagy megvonását.

(2) A támogatás legfeljebb a jogszabálysértés megszűnéséig tartható vissza. A támogatás visszatartása esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabálysértés megszűnéséről való tudomásszerzést követő 8 napon belül értesíti a Magyar Államkincstárat.

(3) A Magyar Államkincstár a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére a kezdeményezés átvételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!