nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól
2012-06-12
2013-12-30
2

30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 50. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Nyugat-dunántúli Operatív Program, a Dél-alföldi Operatív Program, az Észak-alföldi Operatív Program, az Észak-magyarországi Operatív Program, a Közép-magyarországi Operatív Program, a Közép-dunántúli Operatív Program, a Dél-dunántúli Operatív Program (a továbbiakban együttesen: Regionális Fejlesztés Operatív Programok) állami támogatási szabályok alá eső egyes jogcímei tekintetében, a meghatározott előirányzat felhasználására terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a Közép-magyarországi Operatív Program vonatkozásában a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet, valamint

b) a Regionális Fejlesztés Operatív Programok vonatkozásában a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről szóló 31/2012. (VI. 8.) NFM rendelet

által szabályozott területekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű támogatás,

2. általános képzés: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 38. cikk 2. pontja szerinti képzés,

3. átlátható formában nyújtott támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 6. pontja szerinti támogatás,

4. bérköltség: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti költség,

5. elszámolható költség: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 6. pontja szerinti költség,

6. felvásárlás: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök – nem újonnan létrehozott immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök – beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és ha ezt a felvásárlást egy független beruházó vagy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek teljesülése esetén nem független beruházó végzi,

7. fogyatékkal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontja szerinti munkavállaló,

8. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontja szerinti munkavállaló,

9. immateriális javak: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti javak,

10. induló beruházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti beruházás,

11. indulótőke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 5. pontja szerinti tőke,

12. kilépési stratégia: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 7. pontja szerinti stratégia,

13. kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,

14. közösségi szabvány: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 3. pontja szerinti szabvány,

15. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

16. közvetlenül a beruházási projekt által teremtett munkahelyek: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontja szerinti munkahely,

17. kvázi-sajáttőke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 2. pontja szerinti tőke,

18. magvető tőke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 4. pontja szerinti tőke,

19. mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontja szerinti termék,

20. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontja szerinti feldolgozás,

21. mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti forgalomba hozatal,

22. nagyberuházás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti beruházás,

23. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti vállalkozás,

24. növekedési tőke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 6. pontja szerinti tőke,

25. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatásnak nem minősülő forrás,

26. saját tőke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 1. pontja szerinti tőke,

27. speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontja szerinti képzés,

28. szinten tartást szolgáló eszköz: szinten tartást szolgál az az eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné,

29. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

30. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

31. támogatott területek: az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott régiók: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl; az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerint támogatott régió: Közép-Magyarország,

32. tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti, illetve környezetvédelmi támogatás esetén a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 12. pontja szerinti eszköz.

3. A támogatások előirányzatok szerinti jogcímei

3. § A Regionális Fejlesztés Operatív Programok forrásai a következő jogcímeken használhatók fel:

1. régészeti lelőhelyek, értékek feltárása, műemlékvédelem alatt álló ingatlanok, kastélyok, várak, múzeumok helyreállítása, értékőrző megújítása, látogatóbarát fejlesztése,

2. örökségvédelem, történelmi és kulturális örökség fenntartható hasznosítása,

3. kulturális létesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése,

4. szabadidő- és sportlétesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése,

5. távfűtő rendszerek kialakítása és korszerűsítése,

6. biomassza, növényi és állati, valamint élelmiszeripari melléktermékek és biohulladékok, trágya, szennyvíz és szennyvíziszap biogáz előállítására, illetve energiaforrásként történő felhasználására szolgáló beruházások,

7. biomassza, növényi és állati, valamint élelmiszeripari melléktermékek és biohulladékok, trágya, szennyvíz és szennyvíziszap komposzt előállításra történő felhasználását szolgáló beruházások,

8. turizmus fogadási feltételeinek javítása, szálláshelyfejlesztés, kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, szervezeti és működési feltételek javítása,

9. turisztikai célú kisvasutak, erdei vasutak és a kapcsolódó ökoturisztikai létesítmények felújítása, fejlesztése,

10. turisztikai hálózatok, klaszterek, együttműködések alapításának, szervezésének, általuk megvalósított beruházások támogatása,

11. a hazai geotermikus potenciál kihasználására épülő hőenergia ellátás fejlesztése, hőszivattyús rendszerek és passzív épületek fejlesztése,

12. fejlesztések működtetéséhez szükséges munkaerő képzése, vállalkozások humánerőforrás fejlesztése,

13. kulturális, vallási, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása,

14. sportrendezvények infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása,

15. konferenciáknak helyt adó létesítmények, konferenciaközpontok kialakítása, meglévők infrastrukturális és technológiai fejlesztése,

16. tematikus turisztikai termékek feltételrendszerének, illetve a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése,

17. napenergiát hasznosító rendszerek telepítése,

18. vállalkozások versenyképességének növelése, vállalati beruházások, munkahelyteremtő beruházások támogatása,

19. ipari parkok létesítése, szolgáltatások fejlesztése, befektetési környezet fejlesztése,

20. szélenergiával történő villamosenergia-termelés fejlesztése,

21. vállalkozások betelepítésére alkalmas ipari területek fejlesztése,

22. beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatási, információs és marketingtevékenység támogatása,

23. megvalósíthatósághoz kötődő dokumentáció elkészítése, beruházás előkészítése, hatásvizsgálatok készítése,

24. munkaerő-piaci beilleszkedést vagy újra-beilleszkedést segítő képzési, oktatási programok,

25. gazdasági tevékenység funkciójú intézmények, létesítmények utólagos akadálymentesítése,

26. a települési szilárd hulladék, az állati eredetű hulladékok, az építési-bontási hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtése és anyagában történő hasznosítása, a veszélyes összetevők ártalmatlanítása,

27. 5 MW teljesítmény alatti vízerőművek korszerűsítése, illetve létesítése,

28. kis- és középvállalkozások adott kiállításon, vásáron való első megjelenésének támogatása,

29. kis- és középvállalkozások részére nyújtott tanácsadás,

30. nagyvállalatok részére tanácsadás, információnyújtás, projekt-tervezés és projekt-menedzsment,

31. gazdasági tevékenység funkciójú épületek energiaellátási rendszerének megújítása, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására,

32. gazdasági tevékenység funkciójú intézmények, létesítmények használatához közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések,

33. klaszterek, hídképző intézmények támogatása,

34. vállalati szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment támogatása,

35. a kis- és középvállalkozások részére kockázati tőkebefektetés nyújtása,

36. közszolgáltatások fejlesztése.

4. A támogatásban részesíthetők köre

4. § A rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból támogatás – a pályázati felhívás tartalmától függően – a Magyarországon székhellyel, illetve lakóhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó és természetes személy, valamint önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, szövetkezetek, kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák, nonprofit szervezetek, közhasznú adatbázisokat kezelő intézmények, közgyűjtemények és közszolgáltatók részére nyújtható.

5. A támogatások formái

5. § (1) Az előirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok részére

a) a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás),

b) garanciadíj támogatás,

c) visszatérítendő támogatás,

d) kamattámogatás, kedvezményes hitel,

e) kockázati tőkebefektetés,

f) kedvezményes lízing

nyújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási formák egy kedvezményezett tekintetében együttesen és egy időben is alkalmazhatók.

(3) A 800/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján kizárólag átlátható formában nyújtott támogatás nyújtható.

6. Támogatási kategóriák

6. § A 3. §

a) 1–11., 13–21., 23., 26–27., 32–33. pontjában megjelölt jogcímek alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás nyújtható,

b) 28. pontjában megjelölt jogcím alapján kis- és középvállalkozások vásárokon való részvételéhez, 29. pontjában megjelölt jogcím alapján kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtható támogatás,

c) 12. és 24. pontjában megjelölt jogcímek alapján képzési célú támogatás nyújtható,

d) 1–36. pontjában megjelölt jogcímek alapján csekély összegű támogatás nyújtható,

e) 1–3. és 13. pontjában megjelölt jogcímek alapján, ha azok elősegítik a kultúra és a kulturális örökség megőrzését, kulturális célú támogatás nyújtható,

f) 35. pontjában megjelölt jogcím alapján kockázati tőkejuttatás nyújtható a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján, feltéve hogy a támogatási programot az Európai Bizottság az EUMSz 108. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárásban engedélyezte,

g) 29. és 34. pontjában megjelölt jogcímek alapján újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtható támogatás,

h) 31. pontjában megjelölt jogcím alapján az energia-megtakarítási intézkedésekhez környezetvédelmi beruházási támogatás nyújtható,

i) 35. pontja alapján kockázati tőke formájában támogatás nyújtható,

j) 36. pontjában megjelölt jogcím alapján közszolgáltatások ellentételezésére és fejlesztésére támogatás nyújtható.

7. A regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásra vonatkozó szabályok

7. § (1) E rendelet alapján regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a beruházás költségei a következő költségekből tevődnek össze:

a) tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény termelésének további új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik, vagy

b) egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök beszerzése, ha a létesítmény bezárásra került vagy felvásárlás hiányában bezárásra került volna, és az eszközöket független beruházó vásárolja meg.

(2) A támogatási intenzitást a tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházás elszámolható költségeinek hányadaként vagy közvetlenül a beruházási projekttel létrehozott munkahelyek esetén az új munkavállaló két éves becsült bérköltségének hányadaként vagy a két módszer együttes alkalmazásával – feltéve, hogy a támogatás nem lépi túl a kétfajta számítás külön-külön történő alkalmazásából eredő kedvezőbb értéket – kell kiszámítani.

(3) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkező projektekhez nyújtható, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás – ideértve a projekthez nyújtott csekély összegű támogatásokat is – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az Atr. 25. §-ában, valamint a (4) bekezdésben meghatározott mértékeket.

(4) Ha egy vállalkozás a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján részesül állami támogatásnak minősülő kockázati tőkejuttatásban, a támogatási intenzitást az Atr. 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell meghatározni.

(5) A mezőgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházások esetén a maximális támogatási intenzitások a következők:

a) ha a kedvezményezett kis- és középvállalkozás, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 50%-a, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 40%-a,

b) ha a kedvezményezett által a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének megfelelően számított foglalkoztatottainak száma kevesebb, mint 750 fő, és árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 25%-a, az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján támogatott területek esetében az elszámolható költségek 20%-a.

8. § (1) A támogatást a tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás költségei, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás költségei alapján kell kiszámítani.

(2) Elszámolható költségek:

a) a beruházás célját szolgáló

aa) tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti bekerülési értéke,

ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,

ac) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how Sztv. szerinti bekerülési értéke (a továbbiakban: támogatható immateriális javak), vagy

b) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók Sztv. 79. §-a szerint elszámolható személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

(3) A (2) bekezdés szerinti elszámolható költségek részletes felsorolását a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázati felhívás az elszámolható költségek körét az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól szűkebben is meghatározhatja.

(4) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha kis- és középvállalkozás részesül támogatásban. Felvásárlás, illetve kis- és középvállalkozás által vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet vagy az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(5) A földterülettől és épülettől eltérő eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a szerződés tartalmazza az eszköznek a futamidő lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a beruházási projekt befejezésének várható időpontját követően a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetében még legalább három évig kell folytatódnia.

9. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást annak befejezésétől számított legalább öt évig – kis- és középvállalkozás esetében legalább három évig – fenntartja az érintett régióban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A gyors technológiai változások miatt a meghatározott fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett a tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésekor, illetve felvásárlás esetén az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

(4) Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(5) Az immateriális eszközök költségként csak akkor számolhatóak el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel,

b) amortizálható eszköznek minősülnek,

c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs,

d) a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azokat, a kedvezményezett tulajdonát képezik nagyvállalatok esetén legalább öt, kis- és középvállalkozás esetében legalább három éven keresztül.

(6) Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(7) A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak megvalósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlásának költsége számolható el.

(8) A költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételével megvalósult beruházások a fenntartási időszak végéig kizárólag a támogatási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. A költségvetésből támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.

(9) Ha az elidegenítéshez a támogató hozzájárult, a kedvezményezett mentesül a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a kedvezményezett köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatást az Ávr. szerint visszafizetni.

(10) Ha a támogatás kiszámítása a bérköltségek alapján történik, a támogathatóság feltétele, hogy a munkahelyeket közvetlenül a beruházási projekt hozza létre, valamint a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított 3 éven belül létre kell hozni és a munkahelyeket legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetében legalább 3 évig fenn kell tartani.

10. § Nem nyújtható regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás a következő költségekre:

a) a létesítmény felvásárlása esetén a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési értéke, vételára,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást vett igénybe,

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt álló társaságtól szerzett be,

d) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke.

8. Az újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok

11. § (1) Az újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg

a) a 2 millió eurót a gazdasági tevékenységüket az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott régiókban végző kisvállalkozások esetében,

b) az 1 millió eurót a gazdasági tevékenységüket az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerint támogatott régiókban végző kisvállalkozások esetében.

(2) A támogatás éves összege vállalkozásonként nem lépheti túl az (1) bekezdés szerinti összegek 33%-át.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a következő mértéket:

a) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó régiókban az elszámolható költségek 35%-át a vállalkozás megalakulását követő első három évben, 25%-át az azt követő két évben,

b) az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja hatálya alá tartozó régiókban az elszámolható költségek 25%-át a vállalkozás megalakulását követő első három évben, 15%-át az azt követő két évben.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitások 5%-kal növelhetők az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott régiókban, amelyben az egy főre jutó bruttó hazai össztermék kevesebb, mint az Európai Unió tagállamai átlagának 60%-a.

12. § (1) Elszámolható költségek a kisvállalkozás létrehozásához közvetlenül kapcsolódó jogi, tanácsadói, konzultációs és adminisztratív költségek, valamint – ha a vállalkozás létrehozását követő első öt évben merülnek fel – a következő költségek:

a) a külső finanszírozás kamata és a saját tőkére jutó osztalék, ha a referencia-kamatlábbal számolt osztalékot nem haladja meg,

b) a termelési létesítmény, felszerelés bérleti díja,

c) energia-, víz- és fűtési díj, adók – az általános forgalmi adó és a társasági adó kivételével – és adminisztratív díjak,

d) a termelési létesítmény, felszerelés lízingdíja, az értékcsökkenés, valamint a bérköltségek, ha az alapul szolgáló beruházás vagy a munkahely-teremtési és a munkaerő-felvételi intézkedések nem részesültek egyéb támogatásban.

(2) Azon kisvállalkozások, amelyeket a támogatási döntés meghozatalát megelőző 12 hónapban bezárt vállalkozások résztulajdonosai irányítanak, nem részesülhetnek támogatásban, ha az érintett vállalkozások ugyanazon az érintett piacokon vagy szomszédos piacokon tevékenykednek.

9. Az energia-megtakarítási intézkedéshez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatásra vonatkozó szabályok

13. § (1) Energia-megtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás célja, hogy a vállalkozások energia-megtakarítást érjenek el.

(2) Elszámolható költségnek minősül a vállalkozás energia-megtakarítását növelő

a) beruházás többletköltsége, vagy

b) olyan beruházás többletköltsége, amely a közösségi szabványok által előírtnál magasabb szintű energia-megtakarítás megvalósításához szükséges.

(3) Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni, valamint a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 800/2008/EK bizottsági rendelet 21. cikk (3) bekezdését kell figyelembe venni.

(4) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20%-át.

(5) A támogatás támogatási intenzitása a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem haladhatja meg az elszámolható költségek 60%-át.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitás kisvállalkozások esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető.

10. Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadáshoz és a kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez kapcsolódó támogatás

14. § (1) E támogatási program keretében a kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadáshoz, valamint a kis- és középvállalkozás vásárokon való részvételéhez kapcsolódó támogatást az elszámolható költségek 50%-áig lehet odaítélni.

(2) A tanácsadáshoz kapcsolódó támogatás esetén az elszámolható költségek a külső tanácsadók által nyújtott szolgáltatások tanácsadói költségei. Az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, különösen a folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

(3) A vásárokon való részvételhez kapcsolódó támogatás esetén az elszámolható költségek a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első részvétele esetén a kiállító helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek.

11. A képzési támogatásra vonatkozó szabályok

15. § (1) Képzési célú támogatást a kedvezményezettel munkaviszonyban álló munkavállaló általános és speciális képzéséhez lehet nyújtani.

(2) A képzési támogatás keretében elszámolható költségek:

a) az oktatók személyi jellegű költségei,

b) az oktatók és a képzésben résztvevők utazási költségei, ideértve a szállásköltségeket,

c) egyéb költségek (pl. a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyó eszközök),

d) az eszközök és felszerelések amortizációja olyan mértékben, amilyen mértékben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,

f) a képzésben részt vevők személyes költségei az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegével egyező összegig.

(3) A képzésben részt vevők személyes költségei csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő mértékéig – a termelésben töltött idő levonása után – vehetők számításba.

(4) Az elszámolható költségeket dokumentált bizonyítékokkal kell alátámasztani, áttekinthetően és tételesen részletezve.

(5) Az egyes – azonos elszámolható költségekkel rendelkező – projektekhez nyújtható, bármely támogatás intenzitása nem haladhatja meg a (6)–(8) bekezdésben meghatározott mértékeket.

(6) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-át,

b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-át.

(7) A (6) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető a következők szerint:

a) 10%-kal a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók képzéséhez nyújtott támogatás esetén,

b) 10%-kal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén,

c) 20%-kal a kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén.

(8) Ha valamely projektben speciális és általános képzési elemek szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának kiszámítása szempontjából egymástól nem választhatók el, vagy ha a projektben szereplő képzés speciális vagy általános jellege nem állapítható meg, a (6) bekezdés b) pontja szerinti támogatási intenzitást kell alkalmazni.

12. A közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok

16. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett kaphat.

(2) A közszolgáltatások ellátásához nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

13. A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok

17. § (1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik, hogy az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.

(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakhoz.

(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

14. A kulturális célú támogatásokra vonatkozó szabályok

18. § (1) E rendelet alapján kulturális célú támogatás kizárólag olyan tevékenységhez nyújtható, amely igazoltan elősegíti a kultúra és a kulturális örökség megőrzését, amelyek kulturális örökségvédelmi szempontból megkülönböztetett jelentőségűek, valamint az olyan tevékenységek, amelyek célja a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentése.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó tevékenységekhez nyújtott támogatásban az 4. §-ban meghatározottak köre részesülhet, így különösen

a) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, fenntartói,

b) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint régészeti feltárásra jogosult intézmények, továbbá azok tulajdonosai, vagyonkezelői, fenntartói,

c) azokat a tevékenységeket ellátó személyek, szervezetek, amelyek tevékenységének célja a műemlékek örökségvédelmi szempontú restaurálása, eredeti állapotának helyreállítása, eredeti állapot kutatása (föld-, fal-, padló-, mennyezet-kutatás),

d) a kulturális örökség ápolását, megőrzését, terjesztését szolgáló rendezvények szervezői,

e) a muzeális intézmények tulajdonosai, vagyonkezelői, fenntartói,

f) műtárgyak védelmét célzó tevékenységeket ellátó személyek, szervezetek,

g) az örökségvédelem területén működő szervezetek.

19. § (1) A kulturális célú támogatások alkalmazásában az elszámolható költségek köre a kultúra és a kulturális örökség, kulturális értékek megóvása során közvetlenül felmerülő, igazoltan e célra fordított költségek.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(3) A támogatás mértékének felső határát és az elszámolható költségek körét a pályázati felhívás tartalmazza.

15. Kockázati tőke formájában nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok

20. § (1) A 6. § i) pontja alapján a (2)–(7) bekezdésben szereplő feltételek teljesülése esetén nyújtható támogatás.

(2) A befektetési alap által nyújtandó beruházási részösszegek bármely tizenkét hónap alatt vállalkozásonként nem haladhatják meg a 1,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A kockázati tőkejuttatás magvető tőke, indulótőke, illetve növekedési tőke formájában történhet.

(4) A befektetési alap a kis- és középvállalkozásokba fektetett teljes költségvetésének legalább 70%-át sajáttőke- és kvázi-sajáttőke formájában nyújtja.

(5) A befektetési alap a kis- és középvállalkozásokba kizárólag abban az esetben fektet be, ha befektetésével egyidejűleg legalább az összbefektetés 30%-áig független magánbefektető is befektet ugyanabba a vállalkozásba.

(6) A kockázati tőkejuttatás feltétele, hogy

a) a befektetésre vonatkozóan üzleti terv készül, amely részletes információkat tartalmaz a termékről, az értékesítésről, valamint a jövedelmezőség alakulásáról, és megállapítja a projekt előzetes életképességét, és

b) minden befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégia áll rendelkezésre.

(7) A befektetési alap üzleti alapon történő irányításának biztosítása érdekében a következő feltételeknek kell teljesülniük:

a) a szakmai alapkezelő és az alapban résztvevők közötti megállapodás előírja, hogy a vezetők javadalmazása teljesítményhez kötött,

b) a szakmai alapkezelő és az alapban résztvevők közötti megállapodás meghatározza az alap célkitűzéseit és a befektetések javasolt időzítéseit,

c) a magánbefektetők képviseltetik magukat a döntéshozatalban, és

d) az alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és prudenciális felügyelet mellett zajlik.

16. Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

21. § A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.

22. § (1) Nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) – a közszolgáltatás ellentételezése kivételével – a nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) a pályázati felhívás által meghatározott kizáró ok fennállása esetén.

(2) Nem ítélhető meg a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás

a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt tevékenységekhez,

b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra.

23. § (1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

(2) Nagyvállalkozások esetében a kedvezményezettek kötelesek igazolni, hogy

a) a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete,

b) kiszélesedik a tevékenység köre,

c) növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg,

d) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme, vagy

e) regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósult volna meg.

24. § (1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetében halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, vagy csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(2) Egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást.

25. § (1) A támogatások támogatási intenzitásának kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást a vissza nem térítendő támogatástól eltérő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni az Atr. 2. § 3. pontja szerinti diszkont kamatláb alkalmazásával.

26. § (1) A támogatott projekt megkezdése időpontjának a következő időpont minősül:

a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén a kivitelezői (vállalkozási) szerződés hatályba lépésének napja, függetlenül a szerződés létrejöttének napjától, érvényességétől,

b) tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (a továbbiakban együtt: eszközök) beszerzését tartalmazó projekt esetén

ba) az első beszerzett eszköz megrendelését igazoló okmány megrendelőhöz történő megérkezésének dátuma,

bb) megrendelés hiányában a beszerzésre megkötött első szerződés hatályba lépésének napja, függetlenül a szerződés létrejöttének napjától, érvényességétől,

bc) megrendelés és szerződés nélkül beszerzett eszközök esetén a számlán feltüntetett fizikai teljesítés, a számlakiállítás és a számlakiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi időpont,

c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napja, függetlenül a szerződés létrejöttének napjától, érvényességétől,

d) fejlesztési célú pénzeszközök átadását tartalmazó projekt esetén az első pénzátadás napja,

e) beruházás saját vállalkozásban történő megvalósítását, vagy saját vállalkozásban teljesített szolgáltatást tartalmazó projekt vonatkozásában

ea) építési tevékenységnél építési napló vezetés kötelezettségének fennállása esetén az építési naplóba történt első bejegyzés napja,

eb) oktatást, képzést, vagy rendezvényeket magába foglaló szolgáltatás esetén az első ilyen esemény napja,

ec) nem előkészítési költségnek minősülő számla vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplő fizikai teljesítés, a bizonylat kiállítása vagy a bizonylat kiegyenlítése dátuma közül a legkorábbi időpont vagy a tevékenység végrehajtásában résztvevő saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói utasításban e projekt kapcsán megjelölt kezdési időpont,

f) a településfejlesztési felhívások esetén a közvetett támogatás formájában megvalósuló programalap pályázatainak meghirdetése.

(2) Ha a projekt keretében több, az (1) bekezdés szerinti tevékenység támogatására kerül sor, az (1) bekezdésben meghatározott időpontok közül a legkorábbit kell a projekt megkezdésének tekinteni.

(3) A projekt-előkészítési tevékenység nem jelenti a projekt megkezdését.

27. § E rendelet alapján támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.

17. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően meghirdetett felhívások tekintetében kell alkalmazni.

29. § E rendelet

a) 6. § a)–c), g)–i) pontja a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezete, 13–14. cikke, 17. cikke, 21. cikke, 26–29. cikke és 38–39. cikke (HL L 214., 2008. 8. 9., 3. o.),

b) 6. § d) pontja a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.),

c) 6. § e) pontja a kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretein belül című, N 276/2007. számú bizottsági határozat,

d) 6. § j) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

30. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!