nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat
a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről
2012-05-16
infinity
2

1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozat

a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről

A Kormány a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosítása érdekében a következő határozatot hozza:

1.1 A Kormány az irányítása alá tartozó fejezetek 2012. évi előirányzatainak az 1. melléklet szerinti zárolását, illetve csökkentését rendeli el. A Kormány felhívja a fejezeteket irányító szervek vezetőit, hogy – a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyása után – a Magyar Államkincstárnak azonnal jelentsék be az 1. mellékletben foglalt zárolási, csökkentési kötelezettségeket cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben. Nem jelenthető be zárolás, csökkentés a 2. mellékletben felsorolt előirányzatokra.

Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyásához bejelentésre: azonnal

a Magyar Államkincstár felé történő bejelentésre: azonnal

2.2 Az e határozatban elrendelt zárolási kötelezettség fejezetek, alrendszerek közötti nullszaldós átrendezésére, valamint a zárolási kötelezettség részbeni bevétel befizetéssel történő kiváltására a fejezetet irányító szervek vezetőinek kezdeményezésére, a nemzetgazdasági miniszter engedélyével kerülhet sor.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

3.3 A Kormány egyetért az 1–2. pont alapján meghatározott zárolás és csökkentés összegének a 2013. évi fejezeti főösszegekben történő figyelembevételével.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítéséhez igazodóan

4. A Kormány szükségesnek tartja a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1046/2012. (II. 29.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában foglaltak végrehajtása mellett is a költségvetési egyenleg javítását, ezért felhívja a honvédelmi minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjenek a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésre történő kijelölésének és értékesítésének felgyorsítása iránt.

Felelős: honvédelmi miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatosan

5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve az új közigazgatási rendszer véglegesítése során törekedjen arra, hogy a hatékonyságnövekedéssel költségvetési megtakarítás legyen elérhető.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítéséhez igazodóan

6. A Kormány egyetért azzal, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény új oktatáspolitikai intézkedései, feladatai fokozatosan kerüljenek bevezetésre annak érdekében, hogy a rendszer-átalakításból fakadó megtakarítások fedezetet biztosítsanak az állami feladatok ellátására.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

belügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítéséhez igazodóan

7. A Kormány egyetért a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti új pedagógusi életpálya-modell 2013. szeptembertől történő bevezetésével, amennyiben a makrogazdasági és költségvetési feltételek azt megalapozottá teszik. Ellenkező esetben a 2014. januártól történő bevezetés lehetősége megvizsgálandó.

Felelős: nemzeti erőforrás miniszter

belügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítéséhez igazodóan

8. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával az elektronikus útdíjfizetési rendszer bevezetésére úgy tegyen javaslatot, hogy egyrészről a rendszer biztosítsa a kiterjesztés lehetőségét, másrészről az a működési költségek levonása után éves szinten legalább 150 milliárd forintos bevételi többletet eredményezzen.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2012. május 9.

9. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fővárosi helyi közösségi közlekedés támogatására szolgáló 2013. évi költségvetési kiadásokat a 2012. évi előirányzathoz képest 10 milliárd forint összeggel csökkentett mértékben tervezze meg.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény, valamint az azt megalapozó törvény előkészítéséhez igazodóan

10. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy részletesen dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a helyközi közlekedési rendszer, valamint a MÁV Csoport korszerűsítésére vonatkozó, a Széll Kálmán Tervben szereplő költségvetési egyensúlyjavulással járó intézkedési javaslatát.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2012. május 31.

11. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a nemzetgazdasági miniszter közreműködésével készítse elő a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítását annak érdekében, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetési támogatási kötelezettségének mértékét előíró szabályozás kerüljön hatályon kívül helyezésre.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítéséhez igazodóan

12. A Kormány felhívja az érintett szervek vezetőit, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetési támogatásból megvalósuló beruházásai tekintetében vizsgálják felül a projektek uniós finanszírozásba történő bevonásának lehetőségét.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítéséhez igazodóan

13. A Kormány egyetért azzal, hogy az állami vagyonnal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazó költségvetési fejezet tekintetében jelentős egyenlegjavulást szükséges elérni. A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok által ellátandó ágazati-szakmai feladatok 2013-tól kizárólag ágazati forrásokból kerülhetnek finanszírozásra, a feladat jellege szerint érintett minisztérium költségvetésének terhére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidő: a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítéséhez igazodóan

14.4 A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen – a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság osztalékfizetésének figyelmen kívül hagyásával – az államot megillető osztalékbevételek legalább 1500 millió forint összegű növelése érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2012. június 30.

15.5 A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezetet úgy készítse elő, hogy az államháztartás központi alrendszerében a dologi kiadások nominális szinten tartása érvényesüljön a 2012. évhez képest.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

fejezetet irányító szervek vezetői

Határidő: a 2013. évi központi költségvetésről szóló törvény előkészítéséhez igazodóan

16.6 A Kormány felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy kérjék fel az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó önkormányzatokat és társulásokat, hogy a 2013. évi költségvetésük kidolgozása során a dologi kiadásoknál legfeljebb a 2013. évre a költségvetési törvényjavaslatban prognosztizált infláció mértékének felével történő növekedést tervezzenek a 2012. évhez képest, a feladatváltozásaikra is tekintettel.

Felelős: belügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2013. év elején, az önkormányzatok és társulások költségvetési rendeletének megalkotását megelőzően

1. melléklet az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozathoz7

Millió forintban

Megnevezés

Zárolási kötelezettség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

3 987,3

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

14,0

Miniszterelnökség

188,4

Vidékfejlesztési Minisztérium

7 808,4

Belügyminisztérium

5 975,9

Nemzetgazdasági Minisztérium

1 065,6

Nemzeti Adó és Vámhivatal

1 945,1

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

3 079,5

Külügyminisztérium

742,4

Uniós fejlesztések

671,9

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

6 734,4

Központi Statisztikai Hivatal

181,0

Összesen

32 393,9

Helyi önkormányzatok

4 000,0

Egyes szociális feladatok támogatása

4 000,0

Vagyon fejezet

3 000,0

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

500,0

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

500,0

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása

1 000,0

Az MNV Zrt. működésének támogatása

500,0

Az MFB Zrt. működésének támogatása

500,0

TB alapok

270,4

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek

137,7

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

132,7

Mindösszesen

39 664,3

 

Csökkentési kötelezettség

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

338,0

Együtt

40 002,3

2. melléklet az 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozathoz8

Mentesített előirányzatok

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

Jogi segítségnyújtás

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

Egyházi kulturális programok támogatása

Hittanoktatás támogatása

Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)

Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése

Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

Egyházi szórványprogramok támogatása

Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)

Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Bolgár Országos Önkormányzat és Média

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

Országos Horvát Önkormányzat és Média

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

Országos Cigány Önkormányzat és Média

Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média

Országos Örmény Önkormányzat és Média

Országos Szlovák Önkormányzat és Média

Országos Szlovén Önkormányzat és Média

Szerb Országos Önkormányzat és Média

Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média

Ukrán Országos Önkormányzat és Média

Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása

Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Vidékfejlesztési Minisztérium

Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai

Méhészeti Nemzeti Program

Igyál tejet program

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

Uniós Programok ÁFA fedezete

Iskolagyümölcs program

Nemzeti Diverzifikációs Program

Nemzeti agrár kárenyhítés

Állat- és növénykártalanítás

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

IV. tengely: Leader programok

Technikai segítségnyújtás

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)

Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)

Technikai segítségnyújtás (V. tengely)

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

Belügyminisztérium

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Európai Menekültügyi Alap

Integrációs Alap

Visszatérési Alap

Külső Határok Alap

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

Nemzetgazdasági Minisztérium

Függő kár kifizetés

Járadék kifizetés

Tőkésítésre kifizetés

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok

Szervezetátalakítási alap

Kötött segélyhitelezés

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

TEN-T projektek

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

Autópálya rendelkezésre állási díj

Oktatási, kulturális és sport PPP programok

Nemzetközi tagdíjak

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

Külügyminisztérium

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

Európai uniós befizetések

EU utazási költségtérítések

Uniós Fejlesztések

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek

Gazdaságfejlesztés Operatív Program

Közlekedés Operatív Program

Társadalmi megújulás Operatív Program

Társadalmi megújulás Operatív Program – Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Társadalmi infrastruktúra Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program

Államreform Operatív Program

Elektronikus közigazgatás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program

Nyugat-dunántúli Operatív Program

Közép-dunántúli Operatív Program

Dél-dunántúli Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program

Észak-alföldi Operatív Program

Észak-magyarországi Operatív Program

Közép-magyarországi Operatív Program

ETE HU-SK

ETE HU-RO

ETE HU-SER

ETE HU-CRO

ETE SEES

ETE AU-HU

ETE SLO-HU

ETE CES

INTERREG IVC

ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

INTERACT 2007-2013

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009–2014

Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata

Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése

Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

Nemzeti Tehetség Program

A Nemzet Színésze cím támogatása

Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

Gyermekvédelmi Lakás Alap

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása

Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása

Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

Magyar Sport Háza támogatása

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!