nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
2013-02-01
2013-07-05
6
Jogszabály

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állatgyógyászati intézmény: állatkórház, állatklinika, állatorvosi rendelő, állatorvosi szakrendelő (rendelőintézet), állategészségügyi laboratórium;

2. belföldi szállítás: olyan, kábítószert, pszichotróp anyagot vagy új pszichoaktív anyagot tartalmazó szállítás, amelynek a kiindulópontja és végcélja egyaránt Magyarországon található, ide nem értve a telephelyen történő mozgatást;

3. díszítő mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet 1. § d) pontja szerinti fogalom;

4. egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott szolgáltató;

5. elemzés: kábítószerek, pszichotróp anyagok és új pszichoaktív anyagok fizikai, kémiai és egyéb jellemzőinek meghatározására, valamint az új pszichoaktív anyagok kóros élvezetre alkalmasságának megállapítására irányuló szakértői tevékenység;

6. eltérítés: kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak, valamint új pszichoaktív anyagnak az engedélyezett forgalomból az engedély nélküli forgalomba történő átirányítása;

7. engedélyes: e rendelet szerinti valamely engedéllyel rendelkező, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;

8. export: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak Magyarország területéről harmadik országba irányuló kivitele vagy kiléptetése;

9. étkezési mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet 1. § c) pontja szerinti fogalom;

10. forgalmazás: a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok anyagi ellenszolgáltatásért vagy anyagi ellenszolgáltatás nélkül történő továbbadása, értékesítése, kereskedelme, elosztása, ide nem értve az anyagok exportját, importját, transzferét és tranzitszállítását;

11.1 gyártás: az előállításon kívül minden olyan művelet, amelynek eredményeként kábítószer, pszichotróp anyag, új pszichoaktív anyag vagy ezekből az anyagokból előállított készítmény jön létre, beleértve a csomagolást és átcsomagolást;

12. gyógyászati célú tevékenység: a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett, a gyógyszerkutatást, -fejlesztést, a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezési eljárását, valamint a gyógyszeres kezelés megvalósulását célzó, az adott tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező által végzett tevékenység;

13. gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 1. pontjában meghatározott gyógyszer, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 3. pontjában meghatározott állatgyógyászati készítmény;

14. információcsere: a Tanács 2005/387/IB határozata (2005. május 10.) 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott értesítés lehetséges új pszichoaktív anyag megjelenéséről, illetve az ezt tartalmazó készítmények előállításáról, kereskedelméről és felhasználásáról;

15. import: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak harmadik országból Magyarország területére irányuló behozatala vagy beléptetése;

16. ipari mák: a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet 1. § b) pontja szerinti fogalom;

17. kábítószer: az 1. melléklet A) 1. jegyzékén (a továbbiakban: K1 jegyzék) és A) 2. jegyzékén (a továbbiakban: K2 jegyzék) szereplő anyag, tekintet nélkül természetes vagy szintetikus eredetére;

18. kábítószertartalmú kivételek: az 1. melléklet A) 3. jegyzékén (a továbbiakban: K3 jegyzék) szereplő hatóanyagot az ott megadott mennyiségben tartalmazó gyógyszerek;

19. kábítószerért felelős személy: a nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyben, az eseti kutatási engedélyben, valamint a nyilvántartásbavétel során a hatósági bizonyítványban megjelölt személy, aki a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátja és felügyeli, és akire az e rendeletben a kábítószer-felelősre előírt szabályok vonatkoznak a 6. § (3) bekezdésében előírt speciális végzettség kivételével;

20. kannabisz: a magok kivételével a kannabisz növény bármilyen elnevezéssel jelölt virágzó vagy termő ágvégződései, amelyekből a gyantát még nem vonták ki;

21. kannabisz növény: minden Cannabis nemzetséghez tartozó növény;

22. kábítószer-felelős és helyettese: a gyógyászati tevékenységi engedély kiadását kérelmező vezetője által javasolt, az engedélyben kijelölt személyek, akik a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátják és felügyelik az engedélyesnél;

23. klinikai vizsgálat: a Gytv. 1. § 7. pontjában meghatározott vizsgálat;

24. kutatás: kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett, elemzési, orvostudományi kutatás és tudományos kutatási célú tevékenység, és a klinikai vizsgálat;

25. magán-állatorvos: a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló törvény szerinti magán-állatorvosi tevékenységet önállóan folytató, állatgyógyászati intézményt nem üzemeltető állatorvos;

26. máknövény: a mák vagy ópiummák (Papaver somniferum L.) faj fajtáihoz, valamint a murvásmák (Papaver bracteatum Lindl.) faj fajtáihoz tartozó növény;

27. mákszalma: a levágott máknövény minden része, kivéve a máknövény magját a tokból való kifejtés és tisztítás után;

28. nem gyógyászati célú tevékenység: a 12. pontban meghatározottól eltérő minden, a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység;

29. oktatás: egészségügyi és rendvédelmi szakemberek képzése, továbbképzése;

30. pszichotróp anyag: az 1. melléklet B) jegyzékeiben (a továbbiakban: P1, P2, P3, P4 jegyzék) szereplő anyag, tekintet nélkül természetes vagy szintetikus eredetére;

31. termesztetés: tevékenységi és termesztetési engedély birtokában folytatható tevékenység, amelynek során az engedélyes szerződéses jogviszony alapján ipari mák termesztésével bíz meg mezőgazdasági termelőket;

32. transzfer: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak az Európai Unió más országából Magyarország területére beérkezése vagy Magyarország területéről az Európai Unió más országába való kiszállítása;

33. tranzitszállítás: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak az ország területén – a leszállás nélküli légi forgalom kivételével – történő átszállítása, amelynek során az áru vámjogi helyzetében változás nem történik;

34. új pszichoaktív anyag: az 1. melléklet C) jegyzékén szereplő anyag vagy vegyületcsoport.

35.2 előállítás: az opioid alkaloidok elválasztása az azt szolgáltató máknövénytől, valamint a kannabisz, kannabisz gyanta elválasztása az azt szolgáltató kannabisz növénytől.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed

a) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhető, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekre,

b) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekhez kapcsolódó hatósági eljárásokra,

c) kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok jegyzékbe vételi eljárására, továbbá e jegyzékek módosítására,

d) kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi szolgáltató, valamint az állatgyógyászati intézmény és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, magán-állatorvos és állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadaspark által történő megrendelésére,

e) az engedélyesnél, a nyilvántartásba vett bejelentőnél, továbbá az egészségügyi szolgáltatónál végzett rendészeti ellenőrzésre, valamint

f) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett klinikai vizsgálatok és orvostudományi, valamint tudományos célú kutatások engedélyezésére.

3. Engedélyek, engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás

3. § (1)3 A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok gyártása, exportja, importja, transzfere, beszerzése, forgalmazása, raktározása, tárolása, tartása, átadása, használata, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés, továbbá kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetése, valamint a velük kapcsolatos oktatás, kutatás, elemzés – a (2) és a (4), valamint a (6) bekezdésben foglaltak, valamint az eseti kutatás kivételével – kizárólag tevékenységi engedély birtokában folytatható, kivéve a koncesszióról szóló törvény alapján 1999. július 1. előtt kötött magánjogi szerződések által érintett tevékenységeket. Tevékenységi engedélyt a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet kaphat.

(2) Az állatgyógyászati intézmény, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, a magán-állatorvos, valamint állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadaspark köteles a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplő kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel végzett tevékenységét – annak megkezdése előtt legalább harminc nappal – a rendőrségnek az alábbi adattartalommal bejelenteni:

a) a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölése;

b) a kábítószerért felelős személy megnevezése;

c) a cégjegyzékszáma, és a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzés, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi száma;

d) a működésre jogosító engedélyek adatai (az engedély száma, a kiadó hatóság megnevezése, az engedély kelte és időbeli hatálya);

e)4 a tevékenységgel érintett K1, K2 és P2 jegyzéken szereplő kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszert kíván tárolni és felhasználni, a készítmény hatóanyagának neve és kiszerelési formája;

f) a tárolóhely és a tárolási rend leírása.

(3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételről a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) tájékoztatja. A nyilvántartásban szereplő személy vagy szervezet a (2) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül, írásban tájékoztatja. A nyilvántartásban szereplő személy vagy szervezet az általa forgalmazott vagy felhasznált kábítószerről és pszichotróp anyagról a nyilvántartást vezető szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti adattartalommal minden év január 31-ig tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot és a nyilvántartást vezető szervet.

(4)5 Díszítő mák és kannabisz növény exportját, importját, transzferét végző, a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint ipari mákszalmát tároló, továbbá új pszichoaktív anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, új pszichoaktív anyag transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése előtt harminc nappal köteles a tevékenységet a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.

(5) Az EEKH a (4) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételről a rendőrséget tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a (4) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet az általa végzett tevékenységről a nyilvántartást vezető szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti adattartalommal minden év január 31-ig tájékoztatja a nyilvántartást vezető szervet. A tisztítás utáni mákszalma-maradványok kizárólag opioid alkaloidok elválasztására tevékenységi engedéllyel rendelkező engedélyesnek adhatók át a 6. melléklet szerinti megrendelőlap kíséretében, vagy megsemmisítendők.

(6) Az 1. melléklet szerinti anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése esetén köteles a tevékenységet – annak megkezdése előtt harminc nappal – a tevékenység jellegének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.

(7) Az EEKH a (6) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételről a rendőrséget tájékoztatja. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a (6) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetéséről a nyilvántartást vezető szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

(8) A nyilvántartásba vett szervezetet a nyilvántartást vezető szerv nyilvántartásából törli és a hatósági bizonyítvány visszavonásáról intézkedik, amennyiben:

a) a jogosult azt kéri;

b) a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek már nem állnak fenn;

c) a jogosult a nyilvántartásba vett tevékenységére vonatkozó kötelezettségeket ismételten vagy súlyosan megszegi;

d) a jogosult a nyilvántartásba vett tevékenységét bizonyíthatóan nem kezdte meg, azt megszüntette, vagy egy évnél tovább szünetelteti;

e) a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt nem szünteti meg.

(9) A nyilvántartásba vett szervezet tevékenységének folytatását a nyilvántartást vezető szerv döntése alapján köteles felfüggeszteni, ha

a) a nyilvántartásba vett tevékenységére vonatkozó feltételeket megszegte;

b) az előírt adatszolgáltatást nem teljesítette.

(10) A felfüggesztés időtartamát a felfüggesztésre okot adó magatartás súlyára, a jogsértés időtartamára vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni, azzal, hogy a felfüggesztés időtartama legfeljebb egy év lehet.

(11) Amennyiben a jogosult a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt megszünteti, és ezt bejelenti, a nyilvántartást vezető szerv dönt a felfüggesztés megszüntetéséről.

(12) A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásba vett szervezet tevékenységének felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló döntését közli a felfüggesztést vagy visszavonást kezdeményező hatósággal is.

4. § (1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok, továbbá az ipari és étkezési mák szalmája, valamint az ipari mák és – a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben ekként meghatározott – magas THC tartalmú kender vetőmagjának exportja, importja, transzfere esetén eseti exportengedélyt, illetve eseti importengedélyt is be kell szerezni a tevékenységi engedélyen vagy az eseti kutatási engedélyen túl.

(2) A díszítő mák és a kannabisz növény vonatkozásában eseti exportengedély és eseti importengedély a 3. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt követően kérelmezhető az EEKH-tól.

(3) A kábítószerek, pszichotróp anyagok, illetve a mákszalma és az ipari mák vetőmagja, valamint a kannabisz növény tranzitszállításához az exportáló és az importáló ország arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságának érvényes engedélye, valamint a szállítmány azonosítására alkalmas bizonylat szükséges, amelyet a szállító köteles a rendőrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: vámszerv) ellenőrzése során bemutatni.

(4) A kábítószertartalmú kivételek gyártása, exportja, importja tevékenységi engedélyhez kötött, valamint ezen anyagok eseti exportját, importját és transzferét a negyedévet követő hónap 10. napjáig be kell jelenteni az EEKH-nak.

(5) Az ipari mák termesztetője a tevékenységi engedély mellett a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, belföldi forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti eseti termesztetési engedélyt is köteles beszerezni.

(6) Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kutatást csak e tevékenység folytatására jogosító tevékenységi engedéllyel vagy egy adott vizsgálatra szóló eseti kutatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet folytathat.

(7) A P1 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok felhasználása csak kutatási vagy ipari célra engedélyezhető, ide nem értve a Gytv. 25. § (2) bekezdése szerinti eseteket.

5. § A kannabisz növény magja – a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben ekként meghatározott magas THC tartalmú kender vetőmagjának exportja, importja és transzfere kivételével – nem minősül az 1. melléklet szerinti anyagnak.

4. A gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadásával kapcsolatos szabályok

6. § (1) A tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzékszámát, nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet esetén a bírósági nyilvántartásba vételi számát, költségvetési szerv esetén törzskönyvi számát,

b) a folytatni kívánt tevékenységgel érintett kábítószerek vagy pszichotróp anyagok 1. melléklet szerinti megnevezését,

c) a kérelmezett tevékenység megnevezését, folytatásának helyét,

d) feldolgozás esetén a kiinduló anyag, az előállított termék megnevezését és tervezett mennyiségét az ellenőrzött hatóanyagra számítva,

e) a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese nevét.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a)6 a (2a) bekezdés kivételével a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát, és a kábítószer-felelősnek, valamint helyettesének a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy által igazolt aláírás-mintáját,

b) a kijelölni kívánt kábítószer-felelős és helyettese végzettségét igazoló oklevél hitelesített másolatát,

c) a gyógyszer gyártására, kereskedelmére vonatkozó engedély hiteles másolatát, és a tevékenység körébe tartozó, jogszabályban meghatározott más hatósági engedély vagy igazolás hiteles másolatát,

d) a gazdálkodó szervezet üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végző szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelyiségének tervrajzát, amelyen fel kell tüntetni az alkalmazott (telepített) mechanikai vagy elektronikus, illetve mechanikai és elektronikus biztonságtechnikai berendezéseket és eszközöket, valamint azok helyét, továbbá mellékelni kell az őrzési, nyilvántartási és a telephelyen belüli mozgatási rend leírását, valamint biztonsági rendszer esetén a működőképességet igazoló szakvéleményt,

e) a d) pontban megjelölt tervrajzokhoz mellékletként annak leírását, hogy a tevékenységgel érintett helyiségben milyen ellenőrzött anyaggal milyen jellegű tevékenység folyik, valamint a tevékenység felelőseit,

f) az 1. melléklet szerinti anyag- és a személyforgalom útjának leírását az érintett helyiségek, raktárak között.

(2a)7 Ha a gazdálkodó szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, az EEKH az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(3) Kábítószer-felelősnek és helyettesének csak orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, vegyész- vagy biológus-mérnöki, vegyészi, biológusi, vagy kémia, biológia szakos tanári, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállítására alkalmas növények termesztése, és a velük kapcsolatos kutatási és oktatási tevékenység esetén agrármérnöki vagy kertészmérnöki szakképzettséggel rendelkező személy jelölhető ki.

(4) Kábítószer-felelősnek és kábítószer-felelős helyettesének gyártással foglalkozó gazdálkodó szervezetnél főállásban alkalmazott, egyéb esetekben a gazdálkodó szervezetnél főállásban vagy szerződéssel alkalmazott személyt lehet kijelölni.

(5) Az engedély megadására kijelölt kábítószer-felelős és helyettese felel a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenység e rendeletnek való megfeleléséért, az anyagok eltérítésének megakadályozása érdekében megteendő intézkedésekért, a 18. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások naprakész és pontos vezetéséért, valamint az adatszolgáltatásért és a kezelési szabályok betartásáért, továbbá, ha az 1. melléklet szerinti anyaggal kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok haladéktalan (távközlési eszközön történő) értesítéséért.

(6) A kábítószer-felelős és helyettese köteles évente legalább egy alkalommal az engedélyező és ellenőrző hatóságok által rendezett, a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra vonatkozó továbbképzésen részt venni.

7. § (1) A tevékenységi engedély tartalmazza a 6. § (1) bekezdésében foglalt adatokat, valamint a kijelölt kábítószer-felelős és helyettese nevét, a végzettségét igazoló oklevél számát és keltét. Az engedéllyel rendelkezők folyamatosan aktualizált listáját az EEKH a honlapján közzéteszi.

(2) A tevékenységi engedély három évig hatályos. Az engedélyes az engedély hatályának lejárta előtt legalább két hónappal az engedély megújítását kérelmezi az EEKH-nál az aktualizált dokumentáció benyújtásával.

8. § (1) Az engedélyesnek

a) az engedélyben foglalt adatokban tervezett változás,

b) a gazdálkodó szervezet üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végző szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelyiségének tervrajzában tervezett változás,

c) a rendészeti szempontból előírt biztonsági, biztonságtechnikai berendezések bármelyikének megváltozása,

d) új telephely, üzemrész tevékenységi körbe vonása, valamint

e)8 a tevékenységi engedélyben nem szereplő, újabb, az 1. melléklet szerinti anyag, vagy új gyógyszerforma tevékenységi körbe vonása

előtt az engedély módosítását kell kérnie a tervezett változások indokolásával és annak dokumentálásával, illetve feldolgozás esetén a kiinduló anyag és az előállított terméknek az 1. melléklet szerinti hatóanyagra számított tervezett mennyiségének a megadásával.

(2) A módosítás iránti kérelmet az EEKH honlapján közzétett adatlapnak megfelelően kell benyújtani.

9. § (1) A tevékenységi engedélyt az EEKH visszavonja amennyiben:

a) az engedélyes azt kéri,

b) az engedély megadásához szükséges feltételek már nem állnak fenn,

c) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, vagy az engedélyben előírt kötelezettségeket ismételten vagy súlyosan megszegi,

d) az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a gyógyszer gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó engedélyt visszavonta,

e) az engedélyes az engedélyezett tevékenységet bizonyíthatóan nem kezdi meg, azt megszünteti, vagy egy évnél tovább szünetelteti,

f) a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt nem szünteti meg.

(2) A tevékenységi engedély alapján folytatott tevékenység folytatását az EEKH felfüggeszti, ha

a) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, vagy az engedélyben meghatározott feltételeket megszegi,

b) az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a gyógyszer gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó engedélyt felfüggesztette,

c) az engedélyes a 18. § (2)–(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nem teljesíti.

(3) A felfüggesztés időtartamát a felfüggesztésre okot adó magatartás súlyára, a jogsértés időtartamára vagy az eset más, a kötelezettségszegés súlyát érintő lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni, azzal, hogy a felfüggesztés időtartama legfeljebb egy év lehet.

(4) Amennyiben az engedélyes a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés időtartama alatt megszünteti, és ezt bejelenti, az EEKH dönt a felfüggesztés megszüntetéséről.

(5) Az EEKH a tevékenységi engedély felfüggesztéséről és visszavonásáról szóló határozatát közli a rendőrséggel, és a felfüggesztést vagy visszavonást kezdeményező hatósággal.

(6) Az engedély felfüggesztésének vagy visszavonásának tényét az EEKH a honlapján közzéteszi.

10. § Az ipari mák termesztetésére irányuló eseti termesztetési engedély iránti kérelmet évente az ipari mák feldolgozásával foglalkozó, a 3. § (1) bekezdése szerinti hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet évente nyújtja be az EEKH-nak, megjelölve a kérelem benyújtásának évét követő évre vonatkozóan az ipari mák termesztésre szánt terület nagyságát, a termeszteni kívánt mákfajtát és a maximálisan kinyerni tervezett alkaloid mennyiséget.

5. A nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos szabályok

11. § (1) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag gyártására, beszerzésére, raktározására, tartására, átadására, használatára és a velük kapcsolatos oktatásra, kutatásra, elemzésre bűnüldöző, rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok részére adható.

(2)9

(3) A tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására az EEKH az engedély megadásával kábítószerért felelős személyt jelöl ki.

(4) A nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadására a 6–9. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Az eseti kutatási engedély

12. § (1) Az eseti kutatási engedély iránti kérelmet a kutatásra tevékenységi engedéllyel nem rendelkező kérelmezőnek vizsgálatonként kell benyújtania az EEKH-hoz. Az eseti kutatási engedély a kérelemben megjelölt időpontig vagy visszavonásáig hatályos.

(2) A kérelmezőnek klinikai vizsgálat esetén a kérelemhez csatolnia kell a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) által kiadott klinikai vizsgálati engedélyt. Az EEKH a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül dönt az engedély kiadásáról és határozatát közli az GYEMSZI-vel, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal.

(3) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni:

a) a kutatás célját,

b) a kutatáshoz szükséges vagy a kutatás során előállításra kerülő kábítószer vagy pszichotróp anyag hatóanyagának, valamint új pszichoaktív anyagnak a megnevezését,

c) a kutatáshoz szükséges vagy a kutatás során előállításra kerülő kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag mennyiségét, gyógyszerformáját és kiszerelését,

d) a kutatáshoz szükséges kábítószer vagy pszichotróp anyag, illetve készítmény, valamint új pszichoaktív anyag beszállítójának nevét, címét,

e) a kábítószerért felelős személy nevét, elérhetőségét,

f) a kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag tárolásának pontos címét és feltételeit.

(4) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) orvostudományi kutatás, klinikai vizsgálat esetén a jóváhagyott kutatási, vizsgálati tervet,

b) jóváhagyott kutatási, vizsgálati terv hiányában a kísérlet rövid leírását, a kísérlet helyét és tervezett időtartamát, a (3) bekezdés b) pontja szerinti anyag egyszerre felhasználni kívánt mennyiségét, a kísérletek számát.

(5) Az engedélyes az engedélyben megnevezett anyaggal az alábbi tevékenységek közül az engedélyben meghatározott tevékenység folytatására jogosult:

a) szükséges mennyiség

aa) beszerzése,

ab) tartása és felhasználása,

b) a kutatáshoz szükséges mennyiség

ba) előállítása,

bb) más engedélyessel történő előállíttatása, valamint

c) az anyagot tartalmazó biológiai minták exportja, importja.

(6) Az eseti kutatási engedély alapján beszerzett vagy előállított anyagokról és felhasználásukról az engedélyes tételes nyilvántartást vezet.

(7) Az eseti kutatási engedélyt vissza kell vonni, ha

a) azt az engedélyes kéri, vagy

b) az engedélyes az e rendeletben foglalt előírásokat, vagy az engedélyben meghatározott kötelezettségeket ismételten vagy súlyosan megszegi.

7. Az export-, import- és transzfertevékenység folytatásának szabályai

13. § (1) Kábítószer vagy pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag szállítmányt, küldeményt az ország területére behozni, kivinni, beléptetni, kiléptetni, vámeljárás alá vonni kizárólag hatályos eseti export, vagy eseti import engedély alapján lehet a 14. §-ban foglaltak kivételével. Transzfer esetén az EEKH kivitelkor eseti export, behozatalkor eseti import engedélyt ad ki. Az engedély csak egy szállításra és legfeljebb az abban feltüntetett mennyiségre vonatkozik. Az eseti export vagy eseti import engedély kizárólag egyféle hatóanyagra vonatkozhat, kivéve az analitikai célú, kis mennyiségű standardok és minták engedélyezését. A standardok és minták hatóanyagaira vonatkozó adatokat a kérelemhez külön jegyzéken kell mellékelni. Az állatgyógyászati készítmények behozatalakor az EEKH engedélye nem mentesít az állatgyógyászati termékekről szóló rendeletben előírt behozatali engedély megszerzése alól.

(2)10 Eseti export vagy import engedély kizárólag az export vagy import tevékenységre feljogosító tevékenységi engedéllyel vagy nem klinikai vizsgálat végzésére jogosító eseti kutatási engedéllyel rendelkező szervezetnek, valamint a 3. § (4) bekezdése szerinti, a díszítő mák, kannabisz növény és új pszichoaktív anyag exportját, importját, transzferét végző gazdálkodó szervezetnek adható ki.

(3)11 Ha az import tárgya kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó olyan gyógyszer, amely nem rendelkezik Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel, az eseti import engedély kiadásának feltétele a GYEMSZI által kiadott nyilatkozat vagy engedély, illetve állatgyógyászati készítmények esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBiH) által kiadott engedély beszerzése.

(4)12 Az eseti engedély iránti kérelem tartalmazza a 7. és 8. melléklet szerinti adatokat, valamint a szállító és szállítmányozó adatait. Az import kérelemhez mellékelni kell a külföldi partnertől származó címigazolást, továbbá export, illetve kiviteli irányú transzfer esetén a külföldi hatóság import engedélyének eredeti példányát.

(5) A kiadott eseti export, importengedélyt a hatályvesztést követő tizenöt napon belül vissza kell juttatni a kiadó hatóságnak.

(6) Az eseti export, import engedély – tengerentúli vagy a gyártás ütemezésétől függő szállítás kivételével – legfeljebb három hónapig hatályos.

(7) Tengerentúli vagy a gyártás ütemezésétől függő szállítás esetén az eseti engedély legfeljebb hat hónapig hatályos.

(8) Ha az eseti export, import engedély hatálya a szállítás időtartama alatt jár le, azt az engedélyező hatóság a szállítás befejezéséig meghosszabbítja.

(9) A pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. február 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Pszichotróp Egyezmény) 13. cikke értelmében előzetes hivatalos bejelentést követően bármelyik aláíró ország megtilthatja a Pszichotróp Egyezmény II., III. vagy IV. jegyzékében (a P2, P3 és P4 jegyzéken) szereplő egy vagy több anyag behozatalát országába, vagy annak valamely területére. Az EEKH a korlátozó intézkedésekről honlapján nyilvántartást vezet. A korlátozó intézkedések ellenére a tiltást elrendelő ország esetenként engedélyezheti rendkívüli engedéllyel a szóban forgó anyagok vagy az azokat tartalmazó készítmények meghatározott mennyiségének behozatalát.

(10) Az eseti export, import engedély kiadását meg kell tagadni, ha

a) a kérelmezett anyag importját a rendeltetési ország hatósága nem engedélyezte,

b) a kérelmezett anyag szállítása a kérelemben foglaltaktól eltérően olyan országba irányul, ahova az érintett anyag szállítása a (9) bekezdés szerinti nyilvántartás szerint beviteli korlátozás alá esik.

(11) Az eseti export, import engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a tevékenység folytatása során az e rendeletben foglaltakat, vagy a tevékenységi engedélyben meghatározott feltételeket megsértik,

b) a tevékenységi engedélyt a hatóság visszavonta vagy felfüggesztette.

14. § (1) Nem minősül exportnak, importnak, transzfernek, ha a határ átlépésekor a gyógykezelés alatt álló személy a K1 vagy K2 jegyzéken, illetve P2 jegyzéken található hatóanyagot tartalmazó gyógyszerből a határ átlépésekor a gyógykezeléshez szükséges mennyiséget a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti hatósági igazolással tart birtokában.

(2) Nem minősül engedélyköteles exportnak, ha a tevékenységi engedély jogosultja vagy a katasztrófa-egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek kezelője az EEKH-tól beszerzett, 11. melléklet szerinti igazolással a határ átlépésével katasztrófa, így különösen természeti csapás, polgárháború sújtotta területre rendkívüli, gyógyászati célú felhasználás céljából a K1 vagy K2 jegyzéken, illetve P2 jegyzéken található hatóanyagot tartalmazó kábítószernek, vagy pszichotróp anyagnak minősülő gyógyszert szállít. Ebben az esetben – a célország importengedélyének hiányában – a kiküldött kábítószer vagy pszichotróp anyag 11. melléklet szerinti igazolásba foglalt mennyiségét statisztikai szempontból Magyarországon belül felhasznált mennyiségnek kell tekinteni.

(3) Nem minősül engedélyköteles exportnak, importnak vagy transzfernek a K1, K2, illetve a P2, a P3 vagy a P4 jegyzéken szereplő anyag olyan korlátozott mennyiségű – nemzetközi vonalakon közlekedő hajón, repülőgépen, vonaton, vagy nemzetközi autóbuszjáraton történő – szállítása, amelyre útközben elsősegélynyújtás miatt vagy egyéb sürgős esetben szükség lehet. E kábítószer és pszichotróp anyag megrendelése, tárolásának, felhasználásának ellenőrzése és nyilvántartása a személyszállítást végző gazdálkodó szervezet üzemorvosának, vagy más, a gazdálkodó szervezettel szerződésben álló orvosnak, mint egészségügyi szolgáltatónak a felelőssége.

15. § (1)13 Az EEKH a kérelemnek helyt adó határozatát eseti export engedély és eseti import engedély esetén öt példányban állítja ki, amelyből egy példányt irattároz. Az EEKH a mélynyomású bélyegzőlenyomattal ellátott, magyar és angol nyelvű engedélyt

a) kábítószer és pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag eseti exportjának engedélyezése esetén zöld,

b) kábítószer és pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag eseti importjának engedélyezése esetén sárga színű

nyomtatványon állítja ki.

(2)14 Az engedély kiadásáról az EEKH a vámszervet értesíti.

(3) A küldeményt kizárólag az exportengedélyen szereplő szervhez lehet irányítani.

(4) Azokat a kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag küldeményeket, amelyek behozatali engedély nélkül lépnek az ország területére, az eljáró hatóságnak vissza kell tartania.

(5) Az e rendelet alapján kiadott engedéllyel szállított anyagok árunyilatkozatain és fuvarokmányain szembetűnő módon az EEKH engedélyszámát, vagy kábítószer esetén K betűjelzést, pszichotróp anyag esetén P, új pszichoaktív anyag esetén ÚP betűjelzést fel kell tüntetni.

16. § (1)15 Az eseti exportengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi, a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megőrzi. Az eseti exportengedély három példányát az exportőr kapja meg. A példányokat a szállítmány indításakor a kiviteli irányú vámeljárást végző vámszerv bélyegzőjével látja el, és feltünteti rajta az eljárás elvégzésének időpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd azokat a szállítmánnyal együtt továbbküldi a kiléptető vámszervnek. A kiléptető vámszerv a szállítmány országból való kiléptetése során az engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az eljárás elvégzésének időpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét. Az eljáró vámszerv az engedély egy példányát visszaküldi az EEKH részére, egy példányát pedig visszaadja az eljárást kezdeményező részére. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig kíséri.

(2) Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás esetén a vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az EEKH az eseti exportengedély három példányát az exportőr részére megküldi. A kiszállítás során az engedélyen feltüntetett vámszerv az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk az eljárás időpontját és a szállított kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd egy példányát visszaküldi az EEKH-nak, egy példányát pedig visszaadja az eljárást kezdeményezőnek. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri.

(3)16 Az eseti importengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi. Az eseti importengedély három példányát az importőr kapja meg, amelyből egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt. Az importőr két példányt megküld az engedélyen feltüntetett vámszervnek a szállítmány behozatala vagy beérkezése előtt legalább 3 munkanappal.

(4) Az engedélyen feltüntetett vámszerv a külföldi exportengedéllyel érkező szállítmány belépésekor az importőr által megküldött két példányt hitelesíti, feltünteti a beléptetett kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, és amennyiben nem végzi el a vám- vagy vámigazgatási eljárást, a szállítmánnyal továbbküldi az eljárást lefolytató vámszervnek. Az eljárást lefolytató vámszerv a példányokat hitelesíti, feltünteti rajtuk a kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, ezt követően az egyik példányt az EEKH részére visszaküldi. A másik példányt az importőr megőrzi.

(5) Az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra irányuló beszállítás esetén a vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az eseti importengedély három példányát az importőr kapja meg, amelyből egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt. Az importőr két példányt a szállítmány beérkezésekor bemutat az engedélyen feltüntetett vámszervnek. Az engedélyen feltüntetett vámszerv a külföldi exportengedéllyel érkező szállítmány ellenőrzésekor az importőr által bemutatott két példányt hitelesíti, feltünteti a kábítószer, pszichotróp anyag vagy az új pszichoaktív anyag mennyiségét, ezt követően az egyik példányt az EEKH részére visszaküldi. A másik példányt az importőr megőrzi.

(6) Az eseti export és import engedélyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendelet 3. számú mellékletében megjelölt, be- és kiléptetést, és engedélyigazolást végző vámszervét kell feltüntetni.

17. § (1) A kábítószer-vizsgáló laboratóriumok nemzetközi körkísérleteihez és analitikai célú tevékenységéhez szükséges, az 1. melléklet szerinti anyagot tartalmazó minták, standardok szállításához az EEKH által kiadott eseti export vagy import engedély szükséges.

(2) Az 1. melléklet szerinti anyagot tartalmazó egyedi mintáknak a (3) bekezdés szerinti személy által történő szállítása kémiai profil meghatározás vagy rendvédelmi szerv feladatvégzése céljából a rendőrség által kiadott kiviteli vagy behozatali, illetve kiszállítási vagy beérkezési engedély birtokában történhet. A rendőrség által kiadott engedély tartalmazza az anyag vagy készítmény hatóanyagának azonosításra alkalmas nevét, nettó és bruttó (lezárt, azonosítóval ellátott csomagolás) tömegét, az országhatár átlépésének időpontját és a szállításra felhatalmazott személy(ek) nevét.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott egyedi minták szállítását

a) a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló törvény szerinti összekötő tisztek végezhetik, vagy

b) a rendőrség, illetve a vámszerv olyan hivatásos állományú tagjai végezhetik, akiknek az országos rendőrfőkapitány, illetve a vámszerv elnöke erre engedélyt adott.

8. A kábítószer, pszichotróp anyag, az új pszichoaktív anyag nyilvántartásával, tárolásával, megrendelésével, átadásával, belföldi szállításával, átvételével kapcsolatos szabályok

18. § (1) Az engedélyes és a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a kábítószerekről, a pszichotróp anyagokról és az új pszichoaktív anyagokról olyan naprakész nyilvántartást vezet, amelyből a beszerzés, gyártás, feldolgozás, csomagolás, forgalmazás, készletezés, veszteségek, selejtezés, megsemmisítés teljes anyagmozgása pontosan követhető mind a nyersanyagra, mind a félkész- és késztermékre vonatkozóan. Az engedélyes és a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet valamennyi 1. melléklet szerinti anyagról év végi zárókészletet vesz fel. Az engedélyes a kábítószerekre vonatkozó összesített adatokat a tárgyévet követő év január 31. napjáig az EEKH-nak megküldi.

(2) Az engedélyes az EEKH részére

a) a 2. és 3. melléklet szerinti adatokat a tárgyévet követő év február 28. napjáig,

b) a 4. és 5. melléklet szerinti adatokat az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig, illetve a tárgyévet követő év február 28. napjáig,

c) a speciális raktárkészletek (katasztrófa-egészségügyi és honvédségi tartalékok) esetén az éves készlet változásait a tárgyévet követő év február 28. napjáig

küldi meg.

(3) Az átadó a 6. melléklet szerinti megrendelőlapok ötödik példányait az adott negyedévet követő hónap 10. napjáig a hatóanyag szerinti összesítő kíséretében – elektronikusan is – megküldi az EEKH-nak, amely 2 évig megőrzi azokat.

(4) Az engedélyes a 3. és 9. melléklet szerinti, a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, és a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozó becslési adatokat a tárgyévet megelőző év február 28. napjáig megküldi az EEKH részére.

(5) Az EEKH a (2) bekezdés alapján nyert adatokból készített jelentést, valamint a (4) bekezdés alapján megállapított összesített becslést megküldi a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Kábítószer Egyezmény), és a Pszichotróp Egyezmény alapján a Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szerv (INCB) részére.

19. § (1) Az 1. melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az új pszichoaktív anyagokat – a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével – minden más anyagtól térben elkülönítve, minden oldalról erős fallal körülzárt, megfelelő megvilágítású, biztonsági zárral (vasráccsal) és elektronikus védelmi berendezéssel ellátott raktárhelyiségben, vagy biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez- vagy páncélszekrényben és indokolt esetben elektronikus védelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.

(2) A kábítószertartalmú kivételek, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek megrendelésére, tárolására, kezelésére, átadására, átvételére és belföldi szállítására a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

20. § (1) Az engedélyes kábítószert, pszichotróp anyagot, valamint új pszichoakítv anyagot – a (2) bekezdésben foglaltak és az egészségügyi szolgáltatóknak történő értékesítés és átadás, továbbá a szállítás céljára történő átadás kivételével – kizárólag más engedélyesnek értékesíthet vagy adhat át.

(2) Az engedélyes a K1, K2, illetve P2 jegyzéken szereplő hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítményt csak olyan állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazójának értékesíthet vagy adhat át, amely szerepel a 3. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

(3) Az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója a K1, K2, illetve P2 jegyzéken szereplő hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítményt csak olyan állatgyógyászati intézménynek, állatorvost alkalmazó telepnek, állatkertnek és vadasparknak, illetve magán-állatorvosnak értékesíthet vagy adhat át, amely szerepel a 3. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban.

(4) A K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószerek, valamint a P1 és P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagok és a P3, P4 jegyzéken szereplő pszichotróp alapanyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok megrendelése, átadása, átvétele és belföldi szállítása csak a 6. melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány felhasználásával történhet.

(5) A szállítás biztonságosságáért, a megfelelő technikai feltételek meglétéért belföldi szállításnál az átadó, külföldre vagy külföldről történő szállítás esetén az eseti engedély jogosultja felel. Az átadó és az eseti export vagy eseti import engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy a szállítmányozót és a szállítót részletesen tájékoztassa az engedélyben rögzített feltételekről, az országba való belépéskor vagy az országból való kilépéskor fennálló kötelezettségről, valamint a 15. § (5) bekezdése szerinti megfelelő jelölés feltüntetéséről.

(6) A K1 és K2 jegyzéken szereplő kábítószereket, és a P1 és P2 jegyzéken szereplő pszichotróp anyagokat és azok készítményeit, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplő alapanyagokat gyógyszerekkel együtt, de azoktól elkülönítve lehet szállítani, és biztosítani kell a szállítmány folyamatos nyomonkövethetőségét.

(7) A K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplő kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszert állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, állatkert és vadaspark, illetve magán-állatorvos az állatgyógyászati termékekről szóló rendeletben meghatározott minta szerinti vény felhasználásával rendelhet.

21. § Magán-állatorvos orvosi táskájában kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerből hatóanyagonként maximálisan egy-egy forgalomba hozatalra engedélyezett csomagolási egységet külön feltételek nélkül tárolhat. A mennyiségi korlát a kábítószertartalmú kivételekre nem vonatkozik.

9. Selejtezés és megsemmisítés

22. § (1) Az engedélyes, illetve a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója és az állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, állatkert és vadaspark, valamint a magán-állatorvos a tevékenysége során használt K1, K2, illetve P1, P2 jegyzéken szereplő kábítószerek és pszichotróp anyagok és készítmények, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok selejtezését folyamatosan végzi.

(2) A selejtezett anyagokról az anyag e rendelet mellékletei szerinti megnevezésének, mennyiségének és a selejtté válás okának feltüntetésével tételes jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az engedélyes képviseletére jogosult személynek és a kijelölt kábítószer-felelősnek vagy helyettesének, vagy a kábítószerért felelős személynek is alá kell írnia. A selejtezett anyagokat megsemmisítésig elkülönítetten, a kábítószerek tárolására vonatkozó előírások szerint kell tárolni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti anyagokat égetéssel kell megsemmisíteni. Az átadásra fel nem kínált, és az át nem vett mákszalma-maradványt égetéssel vagy talajba forgatással kell megsemmisíteni. A megsemmisítést – a nyomozó hatóság birtokába került, vagy a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került anyagok kivételével – az EEKH engedélyezi.

(4) A megsemmisítést veszélyes hulladék égetésére környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező égetőműben kell végezni.

(5) A P3 és P4 jegyzéken szereplő pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek, valamint a kábítószertartalmú kivételek selejtezése és ártalmatlanítása esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) Amennyiben a gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószerek vagy pszichotróp anyagok forgalmazására jogosítja fel az engedélyest, az köteles a megrendelőktől éves rendszerességgel átvenni a tőle korábban beszerzett (1) bekezdés szerinti készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetéséről.

(7) Az állatgyógyászati termék kiskereskedelmi forgalmazója köteles átvenni a megrendelőktől a tőle korábban beszerzett (1) bekezdés szerinti készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetéséről.

23. § (1) A 22. § (3) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelemhez a selejtezési jegyzőkönyvek alapján összeállított tételes összesítő jegyzéket kell csatolni. A kérelemben meg kell jelölni a megsemmisítés helyét és időpontját. A megsemmisítés helyéről és időpontjáról – azt legalább tizenöt nappal megelőzően – a rendőrséget értesíteni kell.

(2) A selejtezett kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyag megsemmisítésénél jelen kell lennie a kábítószer-felelősnek vagy helyettesének, a kábítószerért felelős személynek, valamint a rendőrség képviselőjének. Vám- vagy vámigazgatási eljárás alá vont anyag megsemmisítése esetén a területileg illetékes vámszerv képviselője is jelen lehet. A megsemmisítésre kerülő anyagból a rendőrség mintát vehet.

(3) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok megsemmisítésének tényét tételes jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv egy példányát a helyszínen a rendőrség átveszi, egy példányát az EEKH-nak kell megküldeni, egy példányát pedig a selejtezési jegyzőkönyvekkel és az összesítő jegyzék egy példányával együtt a gazdálkodó szervezet köteles megőrizni.

24. §17 (1) A hatóság vagy hivatalos személy birtokába került, talált és a rendőrségnek beszolgáltatott, valamint a büntetőeljárás során lefoglalt kábítószerekről, pszichotróp anyagokról, valamint új pszichoaktív anyagokról a rendőrség nyilvántartást vezet. Ezen anyagokat a megsemmisítésig a rendőrség által engedélyezett helyen kell őrizni. A tároló szerv köteles a tárolásért és nyilvántartásért felelős személyt kijelölni. A lefoglalt anyagok kezelését a rendőrség ellenőrzi.

(2) A beszolgáltatott, valamint a nyomozó hatóság birtokába került és a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került anyagok megsemmisítéséről a rendőrség rendelkezik.

10. A visszairányítási eljárás

25. § (1)18 A rendőrség az elkobzott, a beszolgáltatott, valamint a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minősülő gyógyszeranyagok és gyógyszerek belföldi kereskedelmi forgalomba, valamint gyógyszergyártási célra történő visszairányítását az EEKH, a GYEMSZI, valamint állatgyógyászati készítmény esetén a NÉBiH véleményének kikérését követően engedélyezheti.

(2)19 Az elkobzott, valamint a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került, 1. melléklet szerinti anyagok bűnüldözési, tesztelési, oktatási és kutatási célra, továbbá nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladat teljesítéséhez történő igénybevételét a rendőrség engedélyezi.

(3) A határozatban rendelkezni kell a felhasználás módjáról, és térítésmentes átadás esetén meg kell jelölni a felhasználó intézményt, visszterhes átadás esetén az értékesítésre kijelölt gazdálkodó szervezetet.

11. Ellenőrzés és felügyelet

26. § (1) Az 1. mellékletben szereplő anyagokkal végzett tevékenység ellenőrzését – a tevékenységre vonatkozó nyilvántartási dokumentáció megőrzési idején belül –

a) valamennyi engedélyes, illetve nyilvántartásba vett személy vagy gazdálkodó szervezet vonatkozásában az EEKH, valamint a rendőrség,

b) az export, import, transzfer és tranzitszállítások folyamatos és utólagos ellenőrzését a vámszerv,

c) az egészségügyi szolgáltatóknál a 2. § d) pontja tekintetében a szakmai felügyelet keretében a tisztifőgyógyszerész, f) pontja tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)

végzi.

(2) Az egészségügyi szolgáltatóknál a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok és gyógyszerek, valamint a P3, P4 jegyzéken szereplő gyógyszeranyagok biztonságos tárolását, és a nyilvántartásokat az egészségügyi adatok kivételével rendészeti szempontok alapján a rendőrség ellenőrzi.

12. A kábítószerek, a pszichotróp anyagok és az új pszichoaktív anyagok jegyzékre vételére irányuló eljárás, valamint a jegyzékek módosítása

27. § (1) Ha az ENSZ Kábítószer Bizottsága határozatával valamely szernek a Kábítószer Egyezmény vagy a Pszichotróp Egyezmény valamely jegyzékére vételéről dönt, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) e szernek a Kábítószer Egyezményt, illetve a Pszichotróp Egyezményt kihirdető jogszabály megfelelő jegyzékére, és egyidejűleg az 1. melléklet megfelelő jegyzékére történő felvétele érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

(2) Ha az Európai Unió Tanácsa valamely szer jegyzékre vételét az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett határozatával elrendeli, a miniszter e szernek az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: GyT.) Mellékletére, és egyidejűleg az 1. melléklet megfelelő jegyzékére történő felvétele érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

(3) Ha ismert gyógyszeranyag vagy gyógyszer jegyzékre vétele vagy új besorolása válik szükségessé, a GYEMSZI és az EEKH állásfoglalása alapján a miniszter e szernek a GyT. Mellékletére, és egyidejűleg az 1. melléklet megfelelő jegyzékére történő felvétele érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.

(4) Ha információcsere keretében a belföldi vagy külföldi forgalomban feltételezett új pszichoaktív anyag jelenik meg, az Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Addiktológiai Centruma (a továbbiakban: OAC) a szakmai értékelés érdekében, a rendőrség, a GYEMSZI és a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) előzetes megkeresését követően megvizsgálja a Gytv. 15/B. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(5) Amennyiben az OAC megállapítja, hogy a Gytv. 15/B. § (3) bekezdésében foglaltak együttesen fennállnak, kezdeményezi a miniszternél a feltételezett új pszichoaktív anyag felvételét az 1. melléklet C) jegyzékére.

(6) Új pszichoaktív anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékére történő felvételét követő kockázatértékelését az OAC végzi. A kockázatértékelés során az OAC vizsgálja, hogy

a) a kérdéses anyag kiválthat-e függőségi állapotot és a központi idegrendszer izgalmát vagy depresszióját, melyek hallucinációkat vagy motoros vagy ítélőképességi vagy magatartásbeli vagy felfogóképességi vagy kedélyállapoti zavarokat hoznak létre, vagy a P1, P2, P3 vagy P4 jegyzéken szereplő valamely anyaghoz hasonló visszaélést és káros hatást, és

b) okkal feltételezhető-e, hogy az anyag közegészségügyi és szociális problémát jelentő olyan visszaélésre ad vagy adhat lehetőséget, amely indokolja annak a GyT. Mellékletébe történő felvételét.

(7)20 Az OAC a kockázatértékelés eredményére figyelemmel kezdeményezi a miniszternél

a) a kockázatértékelés idejének egy évvel történő meghosszabbítását, vagy

b) az anyagnak a GyT. Mellékletébe történő felvételét, vagy

c) az anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékéről történő törlését.

(8) Amennyiben valamely, az 1. melléklet C) jegyzékén szereplő vegyületcsoporthoz tartozó anyag a GyT. Mellékletébe vagy az 1. melléklet más jegyzékére felvételre kerül, a C) jegyzéken a vegyületcsoport mellett ezen anyag kivételként kerül feltüntetésre.

(9) Az OAC az értékeléshez bekéri a GYEMSZI és az egészségügyi szakmai kollégium véleményét, valamint a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ (a továbbiakban: Nemzeti Drog Fókuszpont), továbbá a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló kormányrendelet szerint szakvélemény adására kizárólagosan kijelölt szervek és a rendőrség birtokában lévő, az adott szer kóros élvezetére utaló információkat és a KKB állásfoglalását.

(10) Nem alkalmazható a Gytv. 15/C. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelési kötelezettség az 1. melléklet C) jegyzékére felkerült vegyületcsoportok vonatkozásában. A vegyületcsoport mindaddig a C) jegyzéken marad, amíg van olyan, a vegyületcsoporthoz tartozó anyag, amely esetében fennállnak a (4) bekezdésben foglalt feltételek, vagy nem szerepel valamennyi anyag valamely más jegyzéken.

13. Tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

28. § (1) Amennyiben hatóság, hivatalos személy, kábítószer-vizsgáló laboratórium, toxikológiai laboratórium, egészségügyi szolgáltató, kutatást végző intézmény, valamint büntetés-végrehajtási intézet feltételezett új pszichoaktív anyag, illetve ismert szer új visszaélési módjának, formájának – ideértve azok előállítását, kereskedelmét, illetve fogyasztását – megjelenését észleli, köteles arról az OAC-ot, a Nemzeti Drog Fókuszpontot és az Europol Nemzeti Irodát a 10. melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozattal haladéktalanul értesíteni. A Nemzeti Drog Fókuszpont a hazai bejelentést 30 napon belül továbbítja a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpont (EMCDDA) Korai Jelzőrendszerének.

(2) Amennyiben az ENSZ kábítószerügyi szervei kábítószerekre vagy pszichotróp anyagokra vonatkozó adatokat vagy tájékoztatást kérnek Magyarországtól, annak beszerzése érdekében az EEKH a KKB útján megkeresi az érintett hatóságokat és szerveket. E megkeresést az abban feltüntetett időpontig, de legkésőbb 30 napon belül kell teljesíteni.

14. Vegyes rendelkezések

29. § (1)21 E rendeletben előírt nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból a kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrizhetőek legyenek.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó szerekkel folytatott minden tevékenységre vonatkozó iratokat (iratmásolatokat) – ideértve a selejtezést is – az irat kiállítási időpontjától számított legalább öt évig kell megőrizni, kivéve a 6. melléklet szerinti nyomtatvány ötödik példányait, amelyek 2 év eltelte után megsemmisíthetőek.

15. Átmeneti és záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

31. § (1) E rendelet hatálybalépésekor ipari mákszalma tárolását végző gazdálkodó szervezeteknek és az 1. melléklet szerinti anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezeteknek a 3. § (4) és (6) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségnek 2012. május 1-jéig kell eleget tenniük.

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely az e rendelet hatálybalépését követő 10. napig a 11. § (2) bekezdése szerinti nem gyógyászati célú tevékenységi engedély iránti kérelmét benyújtja az EEKH-nak, a kérelem jogerős elbírálásáig nem gyógyászati célú tevékenységet folytathat.

32–33. §22

34. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2005. május 10-i 2005/387/IB határozata (2005. május 10.) az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről,

b) a Tanács 2008. március 3-i 2008/206/IB határozata (2008. március 3.) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív anyagként való meghatározásáról,

c) a Tanács 2010. december 2-i 2010/759/IB határozata (2010. december 2.) a 4-metilmetkatinon (mefedron) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról,

d) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról.

35. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez23

Az ellenőrzött anyagok alábbi jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a vegyület, anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden INN) szerepel: az angol változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben; ennek hiányában a K1 és K2, valamint a K3 jegyzéken a Kábítószer Egyezménnyel összhangban az ún. Sárga listában (45. kiadás, 2003. dec.) megadott név, illetve a P1, P2, P3, P4 jegyzéken az 1971-es Pszichotróp Egyezménnyel összhangban az ún. Zöld listában (23. kiadás, 2003. aug.) megadott név szerepel. A K1 és K2 jegyzék, valamint a P jegyzékek második oszlopában a kémiai név, és/vagy dőlt betűvel a leírás szerepel. A P jegyzékek első oszlopában dőlt betűvel van feltüntetve az esetleges más név vagy rövidítés, illetve a külföldön gyakran használt más írásmód.

A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE

Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

2

Acetorphine*
(acetorfin)

3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine

3

Acetyl-alpha-methylfentanyl*
(acetil-alfa-metilfentanil)

N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

4

Acetylmethadol
(acetilmetadol)

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

5

Alfentanil
(alfentanil)

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxy-methyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide

6

Allylprodine
(allilprodin)

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

7

Alphacetylmethadol
(alfacetilmetadol)

alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

8

Alphameprodine
(alfameprodin)

alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

9

Alphamethadol
(alfametadol)

alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

10

Alpha-methylfentanyl*
(alfa-metilfentanil)

N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

11

Alpha-methylthiofentanyl*
(alfa-metiltiofentanil)

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

12

Alphaprodine
(alfaprodin)

alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

13

Anileridine
(anileridin)

1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

14

Benzethidine
(benzetidin)

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

15

Benzylmorphine
(benzilmorfin)

3-benzylmorphine

16

Betacetylmethadol
(betacetilmetadol)

beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

17

Beta-hydroxyfentanyl*
(béta-hidroxifentanil)

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

18

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl*
(béta-hidroxi-3-metilfentanil)

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

19

Betameprodine
(betameprodin)

beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

20

Betamethadol
(betametadol)

beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

21

Betaprodine
(betaprodin)

beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

22

Bezitramide
(bezitramid)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benz-imidazolinyl)-
piperidine

23

Cannabis*, cannabis resin* and
extracts and tinctures of cannabis
(Kannabisz*, kannabisz-gyanta*,
-extraktum és -tinktúra)

 

24

Clonitazene
(klonitazén)

2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

25

Coca leaf
(Koka levél)

 

26

Cocaine
(kokain)

methyl ester of benzoylecgonine

27

Codoxime
(kodoxim)

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

28

Concentrate of poppy straw (CPS)
(mákszalma koncentrátum)

A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.

29

Desomorphine*
(dezomorfin)

Dihydrodeoxymorphine

30

Dextromoramide
(dextromoramid)

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]-morpholine

31

Diampromide
(diampromid)

N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide

32

Diethylthiambutene
(dietiltiambutén)

3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

33

Difenoxin
(difenoxin)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

34

Dihydroetorphine
(dihidroetorfin)

7,8-dihydro-7-alpha-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydro-oripavine

35

Dihydromorphine
(dihidromorfin)

 

36

Dimenoxadol
(dimenoxadol)

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

37

Dimepheptanol
(dimepheptanol)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

38

Dimethylthiambutene
(dimetiltiambutén)

3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

39

Dioxaphetyl butyrate
(dioxafetil-butirát)

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

40

Diphenoxylate
(difenoxilát)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

41

Dipipanone
(dipipanon)

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

42

Drotebanol
(drotebanol)

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta, 14-diol

43

Ecgonine
(ekgonin)

észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóak

44

Ethylmethylthiambutene
(etilmetiltiambutén)

3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene

45

Etonitazene
(etonitazén)

1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

46

Etorphine*
(etorfin)

tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine

47

Etoxeridine
(etoxeridin)

1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

48

Fentanyl
(fentanil)

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

49

Furethidine
(furetidin)

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

50

Heroin*
(heroin)

Diacetylmorphine

51

Hydrocodone
(hidrokodon)

Dihydrocodeinone

52

Hydromorphinol
(hidromorfinol)

14-hydroxydihydromorphine

53

Hydromorphone
(hidromorfon)

Dihydromorphinone

54

Hydroxypethidine
(hidroxipetidin)

4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

55

Isomethadone
(izometadon)

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

56

Ketobemidone*
(ketobemidon)

4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

57

Levomethorphan1
(levometorfán)

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

58

Levomoramide
(levomoramid)

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]morpholine

59

Levophenacylmorphan
(levofenacilmorfán)

(1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

60

Levorphanol1
(levorfanol)

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

61

Metazocine
(metazocin)

2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

62

Methadone
(metadon)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

63

Methadone intermediate
(metadon intermedier)

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

64

Methyldesorphine
(metildezorfin)

6-methyl-delta-6-deoxymorphine

65

Methyldihydromorphine
(metildihidromorfin)

6-methyldihydromorphine

66

3-methylfentanyl*
(3-metilfentanil)

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

67

3-methylthiofentanyl*
(3-metiltiofentanil)

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

68

Metopon
(metopon)

5-methyldihydromorphinone

69

Moramide intermediate
(moramid intermedier)

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

70

Morpheridine
(morferidin)

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

71

Morphine
(morfin)

 

72

Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives including in particular the morphine-N-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide Morphine-N-oxide

(morfin-metilbromid és egyéb öt vegyértékű nitrogént tartalmazó morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat, amelyek közé tartozik a kodein-N-oxid is)

73

Morphine-N-oxide
(morfin-N-oxid)

 

74

MPPP*

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

75

Myrophine
(mirofin)

Myristylbenzylmorphine

76

Nicomorphine
(nikomorfin)

3,6-dinicotinylmorphine

77

Noracymethadol
(noracimetadol)

(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

78

Norlevorphanol
(norlevorfanol)

(-)-3-hydroxymorphinan

79

Normethadone
(normetadon)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

80

Normorphine
(normorfin)

demethylmorphine or N-demethylated morphine

81

Norpipanone
(norpipanon)

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

82

Opium
(ópium)

 

83

Oripavine
(oripavin)

 

84

Oxycodone
(oxikodon)

14-hydroxydihydrocodeinone

85

Oxymorphone
(oximorfon)

14-hydroxydihydromorphinone

86

Para-fluorofentanyl*
(para-fluorofentanil)

4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

87

PEPAP*

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

88

Pethidine
(petidin)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

89

Pethidine intermediate A
(petidin A intermedier)

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

90

Pethidine intermediate B
(petidin B intermedier)

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

91

Pethidine intermediate C
(petidin C intermedier)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

92

Phenadoxone
(fenadoxon)

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

93

Phenampromide
(fenampromid)

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide

94

Phenazocine
(fenazocin)

2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

95

Phenomorphan
(fenomorfán)

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

96

Phenoperidine
(fenoperidin)

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

97

Piminodine
(piminodin)

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

98

Piritramide
(piritramid)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide

99

Proheptazine
(proheptazin)

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

100

Properidine
(properidin)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

101

Racemethorphan
(racemetorfán)

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan

102

Racemoramide
(racemoramid)

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine

103

Racemorphan
(racemorfán)

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

104

Remifentanil
(remifentanil)

1-(2-methoxy carbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

105

Sufentanil
(szufentanil)

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

106

Thebacon
(tebakon)

Acetyldihydrocodeinone

107

Thebaine
(tebain)

 

108

Thiofentanyl*
(tiofentanil)

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

109

Tilidine
(tilidin)

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

110

Trimeperidine
(trimeperidin)

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

– és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá;

– valamint az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek előfordulnak, kivéve, ha azok egy másik jegyzékben szerepelnek;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek és izomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A K1 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény szerinti aktualizált I. listával.

Az 1-gyel jelölt anyagok esetében a dextromethorphan (dextrometorfán) [(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan] és a dextrorphan (dextrorfán) [(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan] izomerek nem tartoznak nemzetközi ellenőrzés alá.

A *-gal jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenőrzés alá esnek, és a Kábítószer Egyezmény IV. listáján is szerepelnek.

Kábítószerek 2. jegyzéke (K2)

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

2

Acetyldihydrocodeine
(acetildihidrokodein)

 

3

Codeine
(kodein)

3-methylmorphine

4

Dextropropoxyphene
(dextropropoxifén)

alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

5

Dihydrocodeine
(dihidrokodein)

 

6

Ethylmorphine
(etilmorfin)

3-ethylmorphine

7

Nicocodine
(nikokodin)

6-nicotinylcodeine

8

Nicodicodine
(nikodikodin)

6-nicotinyldihydrocodeine

9

Norcodeine
(norkodein)

N-demethylcodeine

10

Pholcodine
(folkodin)

Morpholinylethylmorphine

11

Propiram
(propiram)

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

– és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett izomerek sóit, amennyiben ilyen sók létezhetnek.

Megjegyzés:

A K2 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával. Az itt felsorolt hatóanyagok készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken.

Kábítószertartalmú kivételek 3. jegyzéke (K3)

1. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó egy vagy több komponensű gyógyszerek:

– acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein)

– codeine (kodein)

dihydrocodeine (dihidrokodein)

– ethylmorphine (etilmorfin)

nicocodine (nikokodin)

nicodicodine (nikodikodin)

norcodeine (norkodein)

pholcodine (folkodin),

amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, és az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem magasabb 2,5 százaléknál, kivéve az injekciós készítményeket.

2. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos mennyiségű metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények.

3. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított koncentrációja nem haladja meg a 2,5%-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak a Pszichotróp Egyezmény hatálya alá tartozó egyéb hatóanyagot.

4. Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak kokain bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium) vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb 0,2% morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhető módszerekkel, vagy olyan mennyiségben visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.

5. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

6. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

7. Az alábbiakkal megegyező összetételű gyógyszerek:

10 g Pulvis opii

10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma

80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivőanyag).

8. A jelen jegyzékben szereplő bármelyik előirattal megegyező gyógyszerek és ezek keverékei bármely olyan anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.

B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE

Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név

2

AL ***

4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin °

3

BDB***

1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan
°°

4

Brolamfetamine
(brolamfetamin) / DOB /

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

5

BZPEU3

1-benzilpiperazinEU3
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin

6

Cathinone
(katinon)

(-)-(S)-2-amino-propiophenone

7

2C-I EU2

2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine EU2
4-Iod-2,5-dimethoxyphenethylazan
°°

8

2C-T-2 EU2

2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine EU2
4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan
°°

9

2C-T-7 EU2

2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-amin EU2
2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan
°°

10

DET

3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole

11

DMA

(±)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

12

DMHP

3-(1,2-dimethylhepthyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

13

DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole

14

DOC***

2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin°
1-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan
°°

15

DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

16

Eticyclidine
(eticiklidin) / PCE /

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

17

Etryptamine
(etriptamin)

3-(2-aminobutyl)indole

18

FLEA***

N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin
°
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin
°°

19

4-fluoroamphetamine**
(4-fluoramfetamin)
/ 4-FA, 4-FMP

1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine

20

N-hydroxy MDA
(N-hidroxi-MDA)

(±)-N[a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine

21

JWH-018**

naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

22

JWH-081**

(4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

23

JWH-073**

(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

24

JWH-122**

(4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

25

JWH-210**

(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

26

(+)-Lysergide
(+)-lizergid / LSD, LSD-25 /

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8 b -carboxamide

27

MAL***

3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin°
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan
°°

28

MBDB***

2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy
N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin
°
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan
°°

29

mCPP***
(meta-klorofenilpiperazin)

meta-chlorophenylpiperazine° vagy
[1-(3-chlorophenyl)piperazine]
°°

30

MDE, N-ethyl MDA
(N-etil-MDA)

(±)N-ethyl-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

31

MDMA

(±)N,a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

32

3,4-methylendioxypirovalerone (3,4-metiléndioxipirovaleron)
/ MDPV **

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

33

4-methylethcathinone**
(4-metiletkatinon)
/4-MEC

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

34

Methylone**
(Metilon)

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one

35

Mephedrone EU4
(mefedron)

(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one,
4-methylmethcathinone, 4-methylephedrone, 4-MMC

36

Mescaline
(meszkalin)

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

37

Methcathinone
(metkatinon)

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

38

4-methylaminorex
(4-metilaminorex)

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

39

MMDA

5-methoxy-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

40

4-MTA

a -methyl-4-methylthiophenethylamine

41

N-Me-1-PEA***

1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin

42

Parahexyl
(parahexil)

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

43

1-PEA***

1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin°

44

PMA

p-methoxy-a-methylphenethylamine

45

PMMAEU1

paramethoxymethylamphetamineEU1 vagy
N-methyl- 1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy
p-methoxy-N,
a-dimethylphenethylamine

46

Psilocine
(pszilocin) /Psilotsin/

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

47

Psilocybine
(pszilocibin)

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

48

Rolicyclidine
(roliciklidin) / PHP, PCPY/

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

49

STP / DOM /

2,5-dimethoxy- a,4-dimethylphenethylamine

50

Tenamfetamine
(tenamfetamin) / MDA /

a-methyl-3,4 -(methylenedioxy)phenethylamine

51

Tenocyclidine
(tenociklidin) / TCP /

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

52

Tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants
(a következő tetrahidro-kannabinol izomerek és szterokémiai variánsaik)
/ THC /

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d] pyran-1-ol

(9R, 10aR)-8,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR, 10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10, 10a-hexahydro-6,6- dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

53

TMA
(trimetoxiamfetamin)

(±)-3,4,5-trimethoxy- a-methylphenethylamine

54

TMA-2 EU2
(2,4,5- trimetoxiamfetamin)

2,4,5-trimethoxyamphetamine EU2
1-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan
°°

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P1 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált I. lista alapján készült, kiegészítve az

EU-val jelölt, az EU által a tagállamok számára előírt ellenőrzött hatóanyagokkal (EU1 – Council Decision 2002/188/JHA of 28 February 2002; EU2 – Council Decision 2003/847/JHA of 27 November 2003; EU3 – Council Decision 2008/206/JHA of 3 March 2008; EU4– Council Decision 2010/759/JHA of 2 December 2010), valamint a **-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény előírása,

A ***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben.

A °-gal jelölt, dőlt betűvel szedett kémiai név vagy nevek a korábbi magyar hivatalos név vagy nevek, alatta, (ha van), a °°-gal jelölt kémiai név a német BtMG (Betäubungsmittelgesetz 22. Dezember 2003) által alkalmazott IUPAC megnevezés.

Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, vagy külföldön gyakran használt más írásmód/


Kémiai név

2

Amfetamine
(amfetamin) /amphetamine/

(±)-á-methylphenethylamine

3

Amineptine
(amineptin)

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

4

Buprenorphine**
(buprenorfin)

21-cyclopropyl-7-á-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-
ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

5

2C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

6

Dexamfetamine
(dexamfetamin) /dexamphetamine/

(+)-á-methylphenetylamine

7

Dronabinol2
(dronabinol)
/delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants
/delta-9-tetrahidrokannabinol (delta-9-THC) és sztereokémiai varánsai/

(6aR, 10aR)-6a,7,8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol

8

Fenetylline
(fenetillin)

7-[2-[(á-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline

9

GHB**
(gamma-hidroxi-vajsav)

ă-hydroxybutyric acid

10

Ketamine***
(ketamin)

2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone

11

Levamfetamine
(levamfetamin) /Levamphetamine/

(-)-(R)-á-methylphenethylamine

12

Levomethamphetamine
(levometamfetamin)

(-)-N,á-dimethylphenethylamine

13

Mecloqualone
(meklokvalon)

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

14

Metamfetamine
(metamfetamin) /Metamphetamine/

(+)-(S)-N,á-dimethylphenethylamine

15

Metamfetamine racemate
(metamfetamin racemát) /Metamphetamine racemate/

(±)-N,á-dimethylphenethylamine

16

Methaqualone
(metakvalon)

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

17

Methylphenidate
(metilfenidát)

methyl á-phenyl-2-piperidine acetate

18

Pentazocine**
(pentazocin)

(2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-
butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

19

Phencyclidine
(fenciklidin) /PCP/

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

20

Phenmetrazine
(fenmetrazin)

3-methyl-2-phenylmorpholine

21

Poppy straw** (mákszalma)

 

22

Secobarbital
(szekobarbitál)

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

23

Tapentadol
(tapentadol)

3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol

24

Zipeprol
(zipeprol)

á-(-á-methoxybenzyl)-4-(â-methoxyphenetyl)-1-piperazineethanol

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P2 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált II. lista alapján készült, kiegészítve a

**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény előírása,

***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben.

A 2-sel jelölt anyag esetében a dronabinol megjelölés csak a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol sztereoizomerre vonatkozik.

Pszichotróp anyagok 3. jegyzéke (P3)

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés
/
illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/


Kémiai név

2

Amobarbital
(amobarbitál)

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

3

Butalbital
(butalbitál)

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

4

Cathine
(katin) / (+)-norpseudo-ephedrine/

(+)-(S)-á-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

5

Cyclobarbital
(ciklobarbitál)

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

6

Flunitrazepam
(flunitrazepám)

5-(o-fluorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

7

Glutethimide
(glutetimid)

2-ethyl-2-phenylglutarimide

8

Pentobarbital
(pentobarbitál)

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P3 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált III. lista alapján készült.

Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4)

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/


Kémiai név

2

Allobarbital
(allobarbitál)

5,5-diallylbarbituric acid

3

Alprazolam
(alprazolám)

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-á] [1,4]benzodiazepine

4

Amfepramone
(amfepramon) /Diethylpropion/

2-(diethylamino)propiophenone

5

Aminorex
(aminorex)

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

6

Barbital
(barbital)

5,5-diethylbarbituric acid

7

Benzfetamine
(benzfetamin) /Benzphetamine/

N-benzyl-N, á-dimethylphenethylamine

8

Bromazepam
(Bromazepám)

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

9

Brotizolam
(brotizolám)

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno [3,2f]-s-triazolo[4,3-
á][1,4]diazepine

10

Butobarbital
(butobarbitál) /5-butyl-5-
ethylbarbituric acid/

5-butyl-5-ethylbarbituric acid

11

Camazepam
(kamazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-
2-one dimethylcarbamate (ester)

12

Chlordiazepoxide
(klórdiazepoxid)

7-chloro-2-(-methylamino)- 5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

13

Clobazam
(klobazám)

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

14

Clonazepam
(klonazepám)

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

15

Clorazepate
(klórazepát)

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

16

Clotiazepam
(klotiazepám)

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-
diazepin-2-one

17

Cloxazolam
(kloxazolám)

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

18

Delorazepam
(delorazepám)

7-chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

19

Diazepam
(diazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

20

Estazolam
(esztazolám)

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-á][1,4] benzodiazepine

21

Ethchlorvynol
(etklórvinol)

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

22

Ethinamate
(etinamát)

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

23

Ethyl loflazepate
(etil-loflazepát)

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-
benzodiazepine-3-carboxylate

24

Etilamfetamine
(etilamfetamin)
/N-ethylamphetamine/

N-ethyl-á-methylphenethylamine

25

Fencamfamin
(fenkamfamin)

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

26

Fenproporex
(fenproporex)

(±)-3-[(a-methylphenylethyl)amino]propionitrile

27

Fludiazepam
(fludiazepám)

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

28

Flurazepam
(flurazepám)

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-
dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

29

Halazepam
(halazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

30

Haloxazolam
(haloxazolám)

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

31

Ketazolam
(ketazolám)

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]
oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

32

Lefetamine
(lefetamin) /SPA/

(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

33

Loprazolam
(loprazolám)

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)
methylene]-8-nitro-1H
-imidazo[1,2-á][1,4]benzodiazepin-1-one

34

Lorazepam
(lorazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

35

Lormetazepam
(lormetazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

36

Mazindol
(mazindol)

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-á]isoindol-5-ol

37

Medazepam
(medazepám)

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

38

Mefenorex
(mefenorex)

N-(3-chloropropyl)-á-methylphenethylamine

39

Meprobamate
(meprobamát)

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

40

Mesocarb
(mezokarb)

3-(á-methylphenetyl)-N-(phenylcarbamoyl) sydnone imine

41

Methylphenobarbital
(metilfenobarbitál)

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

42

Methyprylon
(metiprilon)

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidene-dione

43

Midazolam
(midazolám)

8-chloro-6-(o-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazol [1,5-á]
[1,4]benzodiazepine

44

Nimetazepam
(nimetazepám)

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

45

Nitrazepam
(nitrazepám)

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

46

Nordazepam
(nordazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

47

Oxazepam
(oxazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

48

Oxazolam
(oxazolám)

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

49

Pemoline
(pemolin)

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

50

Phendimetrazine
(fendimetrazin)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

51

Phenobarbital
(fenobarbitál)

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

52

Phentermine
(fentermin)

á,á-dimethylphenethylamine

53

Pinazepam
(pinazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

54

Pipradrol
(pipradrol)

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

55

Prazepam
(prazepám)

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

56

Pyrovalerone
(pirovaleron)

4’-methyl-2-(1-pirrolidinyl)valerophenone

57

Secbutabarbital
(szekbutabarbitál)

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

58

Temazepam
(temazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one

59

Tetrazepam
(tetrazepám)

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one

60

Triazolam
(triazolám)

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4Hs-triazolo[4,3-]
[1,4]benzodiazepine

61

Vinylbital
(vinilbitál)

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

62

Zolpidem
(zolpidem)

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-á]pyridine-3-acetamide

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P4 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült.

C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE

Az alábbi szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, amennyiben azok e melléklet A) és B) jegyzékén nem szerepelnek:

1.    Azok

1.1.    az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy

1.2.    a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.3.    a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy

1.4.    az adamantil-indolil-keton (indolil(triciklo[3.3.1.13,7]dekán-1-il)metanon, indolil(triciklo[3.3.1.13,7]dekán-2-il)metanon)

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

1.1.1.    az indolváz nitrogénatomjához

1.1.1.1.    legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport vagy

1.1.1.2.    az 1.1.1.1 szerinti csoport hidroxi-, ciano-, cikloalkil-, cikloalkenil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik

1.1.2.    az indolváz 2-es helyzetben lévő szénatomján

1.1.2.1.    metilcsoportot vagy etilcsoportot tartalmazhat

1.1.3.    a naftil-, illetve fenilcsoport

1.1.3.1.    1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.1.3.2.    metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.1.3.3.    halogénatomot, azido-, dimetilamino-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot tartalmazhat.

2.    Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion kivételével, amelyekben

2.1.    a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja

2.1.1.    legfeljebb 3 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat

2.2.    a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

2.2.1.    halogénatomot, metilcsoportot, etilcsoportot, metoxicsoportot, metiléndioxicsoportot tartalmazhat

2.3.    a nitrogénatom

2.3.1.    1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy

2.3.2.     benzilcsoportot tartalmazhat vagy

2.3.3.    pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.

3.    Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

3.1.    az aminocsoport nitrogénje

3.1.1.    legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz

3.2.    az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben

3.2.1.    hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.

4.    Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

4.1.    az aminocsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.1.1.    legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil vagy metoxialkilcsoportot

4.1.2.    acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil- vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat.

4.2.    az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet

4.3.    az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1.    legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat

4.4.    a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.4.1.    legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2.    halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, trimetilén-, metiléndioxi-, etiléndioxi-, etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino-, etendiilimino-csoportot tartalmazhat.

5.    Továbbá az alábbi vegyületek:

 

A

B

1

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név

2

2-aminoindane
(2-aminoindán)

2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

3

AMT
(alfa-metiltriptamin)

1-(1H-indol-3-yl)propan-2-amine

4

Camfetamine
(kamfetamin)

N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine

5

2C-B-BZP

1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine

6

CP 47,497 C8-homológ

2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol

7

CPCPP, Gelbes

1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine

8

CRA13

naphthalen-1-yl[4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone

9

D2PM, Diphenylprolinol
(difenilprolinol)

diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol

10

DBZP

1,4-dibenzylpiperazine

11

Desoxy-D2PM
(dezoxi-D2PM)

2-(diphenylmethyl)pyrrolidine

12

Dichlorophenyl-piperazine
(diklórfenil-piperazin)

1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine

13

Dimethocaine
(dimetokain)

3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate

14

DMAA

4-methylhexan-2-amine

15

2-DPMP, Desoxypipradrol
(dezoxipipradrol)

2-(diphenylmethyl)piperidine

16

Etaqualone
(etakvalon)

3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

17

Ethylphenidate
(etilfenidát)

ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

18

GBL, gamma-butyrolactone
(gamma-butirolakton)

dihydrofuran-2(3H)-one

19

Harmin

7-methoxy-1-methyl-9H-b-carboline

20

HU-210

9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

21

5-IAI

5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

22

Ibogain

(6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9-methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole

23

JWH-307

[5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone

24

MBZP

1-benzyl-4-methylpiperazine

25

MDAI

6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine

26

5-MeO-AMT

1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine

27

3-MeO-PCE

N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine

28

4-MeO-PCP

1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine

29

5-MeO-triptamin

2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine

30

b-Me-PEA

2-phenylpropan-1-amine

31

Methoxetamine
(metoxetamin)

2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone

32

MPA, Methylthienylpropamine
(metiltienil-propamin)

N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

33

1-naphyrone
(1-nafiron)

1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

34

2-naphyrone
(2-nafiron)

1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

35

N-benzyl-1-PEA
(N-benzil-1-PEA)

N-benzyl-1-phenylethanamine

36

ODT, O-desmethyltramadol
(O-dezmetiltramadol)

3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol

37

pCPP

1-(4-chlorophenyl)piperazine

38

pFBT, 4-fluorotropacocaine
(fluortropakokain)

8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate

39

pFPP

1-(4-fluorophenyl)piperazine

40

Phenazepam
(fenazepam)

7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

41

1-phenyl-propyl-amine
(fenilpropilamin)

1-phenylpropan-1-amine

42

pMeOPP

1-(4-methoxyphenyl)piperazine

43

Salvinorin A
(Szalvinorin A)

(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6a,10b-dimethyl-4,10-
dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester

44

TFMPP

1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine

45.

UR-144

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3- tetramethyl-cyclopropyl)methanone

46.

5FUR-144 (XLRI1)

[1-(5 -fluoropentyl)- 1H-indol-3-y1](2,2,3,3- tetramethyl-cyclopropyl)methanone

47.

STS-135

1-(5-fluoropentyl)-N-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide,
N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indo1e-3-carboxamide

48.

AKB 48

1-pentyl-N-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide,
N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek;

– az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

2. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Éves jelentés a kábítószerek gyártásáról, készletéről, forgalmazásáról

20........ év

Adatszolgáltató neve:

Kitöltés dátuma:

 

címe:

Kábítószer felelős neve:

Kitöltési útmutató

1.    A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni.

2.    A 2/a táblázatban a K3 jegyzék szerinti készítmények hatóanyagtartalmát kizárólag a 11. oszlopban kell szerepeltetni.

3.    Statisztikai szempontból nem minősül gyártásnak a csomagolás, átcsomagolás.

Megjegyzések (leíró rész):

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

2/a táblázat

Éves kábítószer anyagmérlegKábítószer megnevezés

Felhasználható mennyiség (g)

Felhasznált mennyiség (g)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Nyitó
készlet
(... I. 1.)


Gyártás


Import


Belföldi
beszerzés


Egyéb


Összesen
(1-5)

Értékesítés

Gyártáshoz felhasznált
mennyiség


Export


Egyéb

Záró
készlet
(... XII.
31.)


Összesen
(7-15)

Fogyasztás


Nagy-
kereske-
delem


Más
kábító-
szer


K3
jegyzék szerinti
készít-
mény

Nem
ellenőr-
zött
készít-
mény

Kiskeres-
kedelem

Tudomá-
nyos
kutatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2/a táblázat 5., 14. és 15. számú oszlopának részletezése

5

Egyéb

Visszáru (VA)

Termelési többlet

Más ok

Nagykereskedőtől - Gyártótól

Patikai visszáru
adott évi kiszállításból

Patikai visszáru előző évek kiszállításból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Egyéb ( kárba veszett és/vagy megsemmisített mennyiségek grammban)

Hatóanyag neve

Technológiai veszteségek/
folyamatfüggő veszteségek

Minőség ellenőrzéssel/minőség biztosítással összefüggő veszteségek

Lopások

Egyéb
veszteségek

Ipari kutatás
és fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarázat a 14. oszlop részletezéséhez:

Technológiai veszteségek/
folyamatfüggő veszteségek

Minőség ellenőrzéssel/minőség biztosítással összefüggő veszteségek

Lopások

Egyéb
veszteségek

Ipari kutatás
és fejlesztés

Alapanyagoknál

tisztítás (purifikálás), finomítás

mintavétel

kémiai bomlás

átalakítás bázis, sav, stb. formába

minőségi hibák

tárolás alatti kiömlés

izomer szeparálás

tárolás alatti párolgás

aprítás (mikronizálás)

káresetek

szárítás

lejárt szavatosság

őrlés, darálás

berendezés meghibásodása

szitálás

súlymérés

Készítményeknél

gyógyszerforma készítés

mintavétel

kémiai bomlás

pilot gyártási tételek

mérés

minőségi hibák

káreset

kísérleti gyártási tételek

csomagolás

lejárt szavatosság

fejlesztési gyártási tételek

osztályozás (minősítés)

berendezés meghibásodása

kiterjesztési gyártási tételek

validációs tételek

 

egyéb tudományos célok

15

Zárókészlet

Készlet (selejt nélkül)

Selejt

 

 

 

 

 

 

2/b táblázat

Belföldi kábítószer forgalom részletezése

 

Belföldi beszerzés

Belföldi nagykereskedelmi értékesítés

Megnevezés

Szállító
(Eladó)

Mennyiség


Vevő

Mennyiség

Hatóanyag

Készítmény

Kiszerelés

Hatóanyag

Kiszerelés

Hatóanyag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/c táblázat

Mákszalma koncentrátum (CPS) gyógyszergyártás céljára történő előállítása

1

2

3

4

5

Előállított CPS mennyiség

Kábítószer

Fogyasztás

Készlet
.......... XII. 31-én

Veszteség*

kg

g

 

kg

g

kg

g

kg

g

CPS (M)

AMA

ACA

ATA

 

 

AOA

 

 

 

 

 

 

CPS(O)

AOA

AMA

ACA

 

 

ATA

 

 

 

 

 

 

CPS(T)

ATA

AMA

ACA

 

 

AOA

 

 

 

 

 

 

Megjegyzések:

*kárba veszett és/vagy megsemmisített mennyiségek

CPS: concentrate of poppy straw – mákszalma koncentrátum (bruttó súlyban kifejezve)

CPS(M): morphine előállítás, CPS(T): thebaine előállítás, CPS(O): oripavine előállítás céljára

AMA: anhydrous morphine alkaloid – a vízmentes morphine alkaloid

ACA: anhydrous codeine alkaloid – vízmentes codeine alkaloid

ATA: anhydrous thebaine alkaloid – vízmentes thebaine alkaloid

2/d táblázat

Opioidok gyártása

1

2

3

4


Felhasznált anyag

Felhasznált
mennyiség


Kinyert anyag

Kinyert
mennyiség

kg

g

kg

G

Ópium

Morphine

Codeine

Thebaine

Mákszalma (M)

CPS (M)

AMA

ACA

ATA

 

 

AOA

 

 

Morphine

Codeine

Thebaine

 

 

Oripavine

 

 

Mákszalma (T)

CPS (T)

AMA

ACA

ATA

 

 

AOA

 

 

CPS (O)

 

 

AMA

 

 

 

 

ACA

 

 

 

 

ATA

 

 

 

 

AOA

 

 

 

 

Thebaine

 

 

Papaver bracteatum

Thebaine

CPS (M)

AMA

Morphine

ACA

Codeine

ATA

Thebaine

AOA

Oripavine

CPS (T)

ATA

Thebaine

AMA

Morphine

ACA

Codeine

AOA

Oripavine

CPS (O)

AOA

Oripavine

AMA

Morphine

ACA

Codeine

ATA

 

 

Thebaine

 

 

Alkaloid tartalmú technológiai víz (eredet részletezésével)

Morphine

Codeine

 

 

Oripavine/Thebaine

 

 

2/e táblázat

Ipari máktermesztésIpari mák termesztés

1

2

Vetésterület
(ha)

Gyártott mennyiség
(kg)

Vetett

Betakarított

Ópium

Mákszalma

1. Ópium gyártásra

2.(a) Mákszalma (M) kábítószer gyártáshoz

2.(b) Mákszalma (T) kábítószer gyártáshoz

3. Nem kábítószer gyártásra

2/f táblázat

Lefoglalt kábítószerek

Lefoglalt kábítószerek, a gyógyszerek kivételével (1)

 

1

2

3

4

5

Anyag

Lefoglalt mennyiség a tárgyévben

Lefoglalt tárolt kábítószerek (az előző évek elkobzott mennyiségével együtt)

Döntésre váró mennyiség

Megsemmisített mennyiség

Legális célra felhasznált mennyiség

Különleges célokra átadott mennyiség

 

kg

g

kg

g

kg

g

kg

g

kg

G

Cannabis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis resin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca leaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca paste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heroin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lefoglalt kábítószer tartalmú gyógyszerek (2)

Anyag

Gyógyszerforma és hatóanyag tartalom kiszerelési egységre vonatkoztatva

1
Ampulla

2
Kapszula

3
Tapasz

4
Tabletta

5
Egyéb gyógyszerforma

Kiszerelési egységek száma

Ható-
anyag-
tartalom
(mg)

Kiszerelési egységek száma

Ható-
anyag-
tartalom
(mg)

Kiszerelési egységek száma

Ható-
anyag-
tartalom
(mg)

Kiszerelési egységek száma

Ható-
anyag-
tartalom
(mg)

Forma

Kiszerelési egységek száma

Hatóanyag-
tartalom
(mg)

Codeine

Fentanyl

Methadone

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphine

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxycodone

Pethidine

Egyéb*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    Bármely más gyógyszer, amely kábítószert (pl. dihydrocodeine, dextropropoxyphene, hydrocodone, hydromorphone, trimeperidine, stb.) tartalmaz.

3. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez24

Éves jelentés/becslés a pszichotróp anyagok gyártásáról, készletéről, forgalmazásáról

20........ év

Kitöltési útmutató

1. A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni.

2. Egy vagy több pszichotróp anyagot tartalmazó, összetett készítmények esetében mindegyik pszichotróp komponenst külön kell feltüntetni a megfelelő sorban.

A P1 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)

Pszichotróp
anyag neve

Nyitó készlet
(I. 1.)

Gyártott
hatóanyag
mennyisége

Import

Belföldi
beszerzés

Összesen

Fogyasztás:
kis-
kereskedelmi
értékesítés
vagy kutatás

Nagykereske-delmi
értékesítés

Nem pszichotróp
anyag gyártására felhasznált
mennyiség

Export

Veszteség

Záró készlet
XII. 31.

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P2 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)

Pszichotróp
anyag neve

Nyitó készlet
(I. 1.)

Gyártott
hatóanyag
mennyisége

Import

Belföldi
beszerzés

Összesen

Fogyasztás:
kis-
kereskedelmi
értékesítés
vagy kutatás

Nagykereske-delmi
értékesítés

Nem pszichotróp
anyag gyártására felhasznált
mennyiség

Export

Veszteség

Záró készlet
XII. 31.

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P3 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)

Pszichotróp
anyag neve

Nyitó készlet
(I. 1.)

Gyártott
hatóanyag
mennyisége

Import

Belföldi
beszerzés

Összesen

Fogyasztás:
kis-
kereskedelmi
értékesítés
vagy kutatás

Nagykereske-delmi
értékesítés

Nem pszichotróp
anyag gyártására felhasznált
mennyiség

Export

Veszteség

Záró készlet
XII. 31.

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P4 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)

Pszichotróp
anyag neve

Nyitó készlet
(I. 1.)

Gyártott
hatóanyag
mennyisége

Import

Belföldi
beszerzés

Összesen

Fogyasztás:
kis-
kereskedelmi
értékesítés
vagy kutatás

Nagykereske-delmi
értékesítés

Nem pszichotróp
anyag gyártására felhasznált
mennyiség

Export

Veszteség

Záró készlet
XII. 31.

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszichotróp anyag átalakítása más pszichotróp anyaggá (P1-P2)

Más pszichotróp
anyag átalakításához felhasznált pszichotróp anyag

A gyártás során nyert más pszichotróp anyag

az anyag neve

mennyisége

az anyag neve

mennyisége

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszichotróp anyag becslés (P1–P4)

Pszichotróp anyag neve

Gyártandó hatóanyag
mennyisége

Import

Export

Fogyasztás:
kiskereskedelmi értékesítés
vagy kutatás

Nagykereskedelmi
értékesítés

Nem pszichotróp anyag
gyártására
felhasználandó mennyiség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pszichotróp anyag átalakítása más pszichotróp anyaggá (P3-P4)

Más pszichotróp
anyag átalakításához felhasznált pszichotróp anyag

A gyártás során nyert más pszichotróp anyag

az anyag neve

mennyisége

az anyag neve

mennyisége

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jelentés a K1, K2 és a P1, P2 jegyzéken szereplő anyagok, valamint a kábítószertartalmú kivételek és az új pszichoaktív anyagok negyedéves exportjáról, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplő anyagok éves exportjáról

Hatóanyag neve:


20....... év

Negyedéves jelentés

 

Éves jelentés

 
Engedély-
szám
Készítmény neve

Vámeljárás alá vont, illetve az országból kilépő mennyiség


Vámeljárás, illetve kilépés
időpontja
(hónap, nap)Importáló
ország


Készítmény
(doboz, db)

Hatóanyag
(gramm vízmentes
bázis)

5. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jelentés a K1, K2 és a P1, P2 jegyzéken szereplő anyagok, valamint a kábítószertartalmú kivételek és az új pszichoaktív anyagok negyedéves importjáról, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplő anyagok éves importjáról

Hatóanyag neve:


20....... év

Negyedéves jelentés

 

Éves jelentés

 

Engedély-
szám

Készítmény neve

Vámeljárás alá vont, illetve az országba belépő mennyiség


Vámeljárás, illetve
belépés
időpontja
(hónap, nap)Exportáló
ország

Készítmény
(doboz, db)

Hatóanyag
(gramm vízmentes
bázis)

6. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez25

 

Sorszám: 000000

KÁBÍTÓSZER, PSZICHOTRÓP ANYAG ÉS ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAG MEGRENDELÉS

 

 

 

Megrendelt mennyiség

Kiadott mennyiség

Tétel-
szám

Megnevezés

Kiszerelési
egység

Számmal

Betűvel

Számmal

Betűvel

.................................................................................................................................................................................................................

Megrendelő – pl. gyógyszertár, gyógyszer-nagykereskedő, gyógyszergyár, intézet, humán vagy állatgyógyászati intézmény stb. (név, cím)

a) megrendeléskor:


.........................................

b) átvételkor:


...........................................

(bélyegző, dátum, aláírás):

(bélyegző, dátum, aláírás):

....................................................................................

...............................................................................

Átadó – pl. gyógyszer-nagykereskedő, gyógyszergyár, gyógyszertár, intézet, állatgyógyászati intézmény stb.
(név, cím, bélyegző, dátum, aláírás)

Szállító/Szállítmányozó
– belföldi szállításra (név, cím, bélyegző, dátum, aláírás)

Ez a dokumentum 5 példányban készül, minden példányát eredeti bélyegzővel és eredeti aláírással kell ellátni. Az 1. példány a megrendelőnél marad. A 2. példány az átadónál marad. A 3., 4., 5. példány a szállítmánnyal visszakerül a megrendelőhöz. A megrendelő a 4., 5. példányt az átadónak 48 órán belül visszaküldi, aki az 5. példányt az EEKH-nak küldi tovább.

7. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

KÁBÍTÓSZER (K1, K2) / PSZICHOTRÓP ANYAG (P1, P2, P3, P4) EXPORT adatlap

Külforgalmi engedély kiadását kérem az EEKH-nak a mellékelt adatlap(ok)ban felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve készítményekre.

Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.

A hatályosság kért ideje

2.

Exportőr (pontos cím)

3.

Importőr (pontos cím)

4.

Szállítási cím

 

5.

Felhasználás (gyógyászati vagy tudományos)

6.

Szállítás módja (közút, légi stb.)

7.

Vámeljárást végző vámszerv, illetve transzfernél a kijelölt vámszerv

8.

Határátkelőhely

9.

Útvonal és tranzit országok (közúti szállításnál)

10.

A szállítmány reexport (igen/nem)

11.

Az importáló ország aktuális INCB becslése (gramm)

12.

Az importáló országba kivitt mennyiség összesen (gramm)

13.

A szállítmányozó és a szállító neve, címe

ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)

14.

Nemzetközi megnevezés

15.

Engedélyezni kért mennyiség (gramm)

16.

Vízmentes bázis-, illetve savtartalom (gramm)

KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)

17.

Készítmény teljes neve

18.

Ellenőrzött hatóanyag

19.

Hatóanyag-tartalom

20.

Kiszerelés

21.

Rátöltés % (injekcióknál)

22.

Engedélyezni kért mennyiség

23.

Vízmentes bázis-, illetve savtartalom összesen (gramm)

 

 

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószer felelős ellenjegyzése:

8. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

KÁBÍTÓSZER (K1, K2) / PSZICHOTRÓP ANYAG (P1, P2, P3, P4) IMPORT adatlap

Külforgalmi engedély kiadását kérem az EEKH-nak a mellékelt adatlap(ok)ban felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve készítményekre.

Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.

A hatályosság kért ideje

2.

Importőr (pontos cím)

3.

Exportőr (pontos cím)

4.

Hazai megrendelő

5.

Szállítási cím

 

6.

Felhasználás (gyógyászati vagy tudományos)

7.

Szállítás módja (közút, légi stb.)

8.

Határátkelőhely

9.

Vámeljárást végző vámszerv, illetve transzfernél a kijelölt vámszerv

10.

A kérelmező aktuális évi becslése (gramm)

11.

A kérelmező által Magyarországra behozott mennyiség összesen (gramm)

12.

Raktárkészlet a mai napon

13.

Magán- vagy közvámraktárra szállítás

14.

A szállítmány reexport célú (igen/nem)

15.

Útvonal és tranzitországok (közúti szállításnál)

16.

A reexport folyó év december 31-ig megtörténik (nyilatkozat)

17.

A szállítmányozó és a szállító neve, címe

 

ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)

18.

Nemzetközi megnevezés

19.

Engedélyezni kért mennyiség (gramm)

20.

Vízmentes bázis-, illetve savtartalom (gramm)

 

KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)

21.

Készítmény teljes neve

22.

Törzskönyvi, forgalomba hozatali, illetve egyedi import engedély szám

23.

Ellenőrzött hatóanyag

24.

Hatóanyag tartalom

25.

Kiszerelés

26.

Rátöltés% (injekcióknál)

27.

Engedélyezni kért mennyiség

28.

Vízmentes bázis-, illetve savtartalom összesen (gramm)

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószerfelelős ellenjegyzése:

9. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez26

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

9/a táblázat: Kábítószer becslés a 20... évre

Becsült kábítószer felhasználás (1)

Kábítószer
megnevezése

1

2

3

Gyógyászati
és tudományos
felhaszná-
lásra
szánt mennyiség

Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség.... XII. 31-i tervezett készlet

Más kábítószer előállítására

K3 jegyzék szerinti készítmény-
hez

Nem ellenőrzött készítmény-
hez

függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai felhasználás vagy export

kg

g

kg

g

kg

g

kg

g

kg

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becsült CPS felhasználás (2)

Kábítószer
megnevezése

1

2

3

Gyógyászati
és tudományos
felhaszná-
lásra
szánt mennyiség

Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség.... XII. 31-i tervezett készlet

Más kábítószer előállítására

K3 jegyzék szerinti készítmény-
hez

Nem ellenőrzött készítmény-
hez

függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai felhasználás vagy export

kg

g

kg

g

kg

g

kg

g

kg

g

CPS (M)

AMA (%)

 

ACA (%)

 

ATA (%)

 

AOA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS (T)

ATA (%)

 

AMA (%)

 

AOA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACA (%)

 

CPS (O)

AOA (%)

 

AMA (%)

 

ATA (%)

ACA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/b táblázat: Kábítószer becslés szintetikus kábítószerek 20... évi gyártására

Gyártani kívánt szintetikus kábítószer megnevezése

Mennyisége
(kg)

Szintetikus kábítószerek listája:

K1 jegyzék

Acetylmethadol

Diethylthiambutene

Ketobemidone

Pethidine – Intermediate-C

Alfentanil

Difenoxin

Levomethorphan

Phenadoxone

Allylprodine

Dihydroetorphine

Levomoramide

Phenampromide

Alphacetylmethadol

Dimenoxadol

Levophenacylmorphan

Phenazocine

Alphameprodine

Dimepheptanol

Levorphanol

Phenomorphan

Alphamethadol

Dimethylthiambutene

Metazocine

Phenoperidine

Alphaprodine

Dioxaphetyl butyrate

Methadone

Piminodine

Anileridine

Diphenoxylate

Methadone - Intermediate

Piritramide

Benzethidine

Dipipanone

Moramide - Intermediate

Proheptazine

Betacetylmethadol

Drotebanol

Morpheridine

Properidine

Betameprodine

thylmethylthiambutene

Noracymethadol

Racemethorphan

Betamethadol

Etonitazene

Norlevorphanol

Racemoramide

Betaprodine

Etoxeridine

Normethadone

Racemorphan

Bezitramide

Fentanyl

Norpipanone

Remifentanil

Clonitazene

Furethidine

Pethidine

Sufentanil

Dextromoramide

Hydroxypethidine

Pethidine - Intermediate-A

Tilidine

Diampromide

Isomethadone

Pethidine - Intermediate-B

Trimeperidine

K2 jegyzék

Dextropropoxyphene

Propiram

9/c táblázat: Ipari máktermesztetés becslése a 20... évben

Javaslat ipari mák termesztetésére

Közigazgatási terület
(megye)

Vetésterület nagysága
(ha)

1. Mákszalma (M) gyártásához

…………… megye

…………… megye

Összesen:

2. Mákszalma (T) gyártásához

…………… megye

…………… megye

Összesen:

3. Mákszalma (C) gyártásához

…………… megye

…………… megye

Összesen:

III

A kinyerni tervezett összes alkaloid mennyiség a fenti vetésterületről
(vízmentes bázisban)

PS (M)

Total PS (M) AMA (kg)

 

Total PS (M) ACA (kg)

 

Total PS (M) ATA (kg)

 

Total PS (M) AOA (kg)

 

PS(T)

Total PS (T) ATA (kg)

 

Total PS (T) AMA (kg)

 

Total PS (T) ACA (kg)

 

Total PS (T) AOA (kg)

 

PS (C)

Total PS (C) ACA (kg)

 

Total PS (C) AMA (kg)

 

Total PS (C) ATA (kg)

 

Total PS (C) AOA (kg)

 

10. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Bejelentőlap

új pszichoaktív anyag, illetve ismert kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag új visszaélési formájának megjelenéséről

BEJELENTŐLAP

új pszichoaktív anyag/ismert kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag új visszaélési formájának megjelenéséről

1.    Bejelentő szerv/intézmény:

Hivatkozási szám:    Bejelentés dátuma:

2.    Kémiai elnevezés:

Egyéb elnevezés(ek):

Utcai elnevezés(ek):

3. Információforrásra vonatkozó adatok (egyszerre több pont is kitölthető)

Lefoglalás(ok)        o        Mennyiség (súly, tabletták száma, stb.):

Lefoglalást végző hatóság:

Dátum:                    Hely (város):

Biológiai minta (/minták)27 o    Minta típusa:

Azonosítást végző hatóság:

Dátum:                    Hely (város):

Gyűjtött minta (/minták)28 o        Mennyiség (súly, tabletták száma, stb.):

Gyűjtést végző hatóság:    

Dátum:                    Hely (város):

Egyéb anyagok jelenléte (amennyiben több esetet jelent be egyszerre, határozza meg esetenként):

Pszichoaktív összetevők:

Egyéb összetevők:

4.    Fizikai leírás (szubsztancia vizsgálat esetén)

Megjelenési forma:

por o tabletta o    kapszula o        folyadék o         egyéb, éspedig:

Szín:

Egy adag/egység:     súlya:    átmérője:        alakja:     logó/megjelölés:

(Amennyiben hozzáférhető, fotó beszúrása ide.)

5.    Körülmények:    előállítás o        szállítás o        terjesztés o    használat o

6.    Ár:    utcai ár:             nagykereskedelmi ár:

7.    Kémiai előanyagok:

8.    Szerhasználati mintázat:

9.    Egyéb ismert felhasználási módok29:

10.    Emberre gyakorolt hatása:

Megfigyelt:

Fogyasztó beszámolója alapján:

11.    Használat körülményei, kontextusa:

Használói csoport(ok) leírása:

Színtér (színterek):

Hozzáférhetőség fogyasztói szinten:

12.    Lehetséges kockázatok:

Egészségügyi (egyéni szinten):    

Közegészségügyi:

Szociális:

13.    Előállítás esetén: nagy mennyiség o    kis mennyiség o    nem ismert    o

Szervezett bűnözéssel való kapcsolat bármilyen formában detektálható volt az eset kapcsán?

igen    o    nem    o

14.    Szállítás esetében: nagy mennyiség o    kis mennyiség o    nem ismert    o

országon belül    o    nemzetközi    o

Szervezett bűnözéssel való kapcsolat bármilyen formában detektálható volt az eset kapcsán?

igen o    nem o

15.    Terjesztés esetén: nagy mennyiség o    kis mennyiség o    nem ismert    o

Szervezett bűnözéssel való kapcsolat bármilyen formában detektálható volt az eset kapcsán?

igen o    nem o

16. Jogi státusza:

kábítószer30 o

új pszichoaktív anyag31 o

nem kábítószer és nem új pszichoaktív anyag o

17. Azonosítás módszere (vizsgálati módszerek, referenciaanyag és hivatkozások):

Dátum    Aláírás

Kitöltési útmutató

A bejelentés a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012.
(IV. 2.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján kötelező.

A nyomtatvány 1. példányát az Europol Nemzeti Irodának32, 2. példányát a Nemzeti Drog Fókuszpontnak33 (Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ – Reitox National Focal Point), 3. példányát az Országos Addiktológiai Centrumnak34 kell megküldeni. A 4. példányt a beküldő szerv/intézmény megtartja saját dokumentációjában.

Mindazon kérdésekre, melyekre vonatkozóan tényszerű információk, illetve adatok, vizsgálati eredmények állnak rendelkezésre, a válaszokat értelemszerűen: szövegesen, vagy számszerűen, illetve a megfelelő négyzet megjelölésével kell megadni! A kitöltéssel kapcsolatban a Tanács 2005/387/IB Határozatának EMCDDA-Europol jelentési ívet és annak kitöltési útmutatóját tartalmazó melléklete az irányadó.

11. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Kérelem, illetve igazolás ellenőrzött anyagok szállítására rendkívüli, gyógyászati célú felhasználáshoz

Shipment Request and Notification Form for Emergency Supplies of Controlled Substances

Engedélyes/Operator:

Név/Name:     

Cím/Address:     

Kábítószer-felelős neve/Name of the responsible medical director/pharmacist:     

    

Beosztása/Title:     

Telefonszáma/Phone No: ...................................... Fax/Fax No:     

A küldemény felajánlója/Requests the supplier (1):

Név/Name:     

Cím/Address:     

Kábítószer-felelős neve/Name of the responsible pharmacist:     

Telefonszáma/Phone No: ...................................... Fax/Fax No:     

A rendkívüli, gyógyászati célú szállítmány (2) az alábbi, ellenőrzött anyagokat tartalmazó gyógyszerekből áll:

For an emergency shipment (2) of the following medicine(s) containing controlled substances:

A gyógyszerkészítmény neve (a hatóanyag nemzetközi vagy közönséges nevének megjelölésével), gyógyszerformája, a hatóanyagtartalom adagolási egységenként, az adagolási egységek száma betűvel és számjegyekkel megadva:

Name of product (in INN/generic name) and dosage form, amount of active ingredient per unit dose, number of dosage units in words and figures:

Az 1961-es Egyezmény hatálya alá tartozó kábítószerek (pl. morfin, petidin, fentanil):

Narcotic drugs as defined in the 1961 Convention (e.g. morphine, pethidine, fentanyl):

[pl. Morphine injekció 1 ml/amp.; ml-enként 10 mg morfin bázisnak megfelelő morfin szulfátot tartalmaz; kettőszáz (200) ampulla] [e.g. Morphine injection 1 ml ampoule; morphine sulfate corresponding to 10 mg of morphine base per ml; two hundred (200) ampoules]

    

Az 1971-es Egyezmény hatálya alá tartozó pszichotróp anyagok (pl. buprenorfin, pentazocin, diazepam, fenobarbital):

Psychotropic substances as defined in the 1971 Convention (e.g. buprenorphine, pentazocine, diazepam, phenobarbital):

    

Egyéb (az exportáló országban ellenőrzött anyagnak minősülő anyagok, ha van ilyen):

Others (nationally controlled in the exporting country, if applicable):

    

A küldemény címzettje (ha megnevezhető az adott körülmények között):

To the following recipient (whichever applicable):

A célország megnevezése/Country of Final recipient:     

A küldeményt átvevő felelős személy/Responsible person for receipt:

Név/Name:     

Szervezet/Hatóság/Organization/Agency:     

Cím/Address:     

Telefonszáma/Phone No: ...................................... Fax/Fax No:     

A küldemény felhasználója/a szállítás végcélja / For use by/delivery to:

A hely megjelölése/Location:     

Szervezet/Hatóság / Organization/Agency:     

Bizományos (ha eltér a fentiektől pl. harmadik országba irányuló tranzitszállítás esetén):

Consignee (If different from above e.g. transit in a third country):

Név/Name:     

Szervezet/Hatóság/Organization/Agency:     

Cím/Address:     

Telefonszáma/Phone No: ...................................... Fax/Fax No:     

A rendkívüli felhasználás oka (A kérelem alapjául szolgáló rendkívüli esemény rövid leírása):

Nature of the emergency (Brief description of the emergency motivating the request):

    

Kapcsolatteremtési lehetőség vagy próbálkozás a célország kábítószer hatóságával:

Availability of, and action taken to contact the control authorizes in the receiving country:

    

A szállítás várható időpontja/Expected date of delivery:     

Igazolom, hogy a fenti adatok pontosak és megfelelnek a valóságnak. Az általam képviselt szerv vállalja az alábbiak betartását:

I certify that the above information is correct and true. My Organization will:

– Felelősséget vállal a fenti, ellenőrzött anyagokat tartalmazó gyógyszer küldeményért, annak tárolásáért és a címzetthez/végfelhasználóhoz való eljuttatásáért vagy rendkívüli, gyógyászati célú felhasználásáért (a nem kívánt szöveg törlendő).

– Take responsibility for receipt, storage, delivery to the recipient/end-user, or use for emergency care (strike out what is not applicable) of the above controlled medicines.

– A lehető legkorábban jelenti a fenti, ellenőrzött anyag tartalmú gyógyszerek importját a célország kábítószer hatóságának (amennyiben az elérhető).

– Report the importation of the above controlled medicines as soon as possible to the control authorities (if available) of the receiving country.

– Jelenti a fenti, ellenőrzött anyag tartalmú gyógyszerek esetlegesen fel nem használt mennyiségét a célország kábítószer-hatóságának (amennyiben az elérhető), vagy a felhasználót kötelezi erre (a nem kívánt szöveg törlendő).

– Report the quantities of unused controlled medicines, if any, to the control authorities of the receiving country (if available), or arrange for the end-user to do so (strike out what is not applicable).

Név/Name:     

Beosztása/Title:     

Dátum/Date    

Székhely/Location:     

........................................

aláírás (signature)

IGAZOLÁST KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG (ISSUING AUTHORITY)

Név/Name:     

Cím/Address:     

Telefonszáma/Phone No: ...................................... Fax/Fax No:     

Dátum/Date:     

Hatósági bélyegző (Authority stamp)     

...................................................

aláírás (Authority's signature)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!