nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/2012. (III. 9.) VM rendelet
a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról
2013-04-27
2013-05-30
5

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság: a 2011. évi egységes kérelem alapján jóváhagyott, legalább 50%-ban kedvezőtlen adottságú területen (a továbbiakban: KAT) gazdálkodó ügyfél számára megállapított, legfeljebb az anyajuh szerkezetátalakítási jogosultságok számával megegyező darabszámú vagyoni értékű jog;

2. Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 100. cikk a) pontja figyelembevételével megállapított referencia anyajuh állomány alapján kalkulált, a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

3. Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 109. cikk d) és e) pontjának megfelelő, de a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet IV. mellékletében felsorolt fajtákhoz és a szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) 99-es kódon „egyéb tejhasznú” fajtával bejelentett fajtához nem tartozó szarvasmarhák figyelembevételével megállapított referencia anyatehén állomány alapján kalkulált, a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

4. Árbevétel: az elismert tevékenységekből származó, hazai és uniós forrásból származó támogatások nélküli bevétel;

5.1 Beruházás: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti olyan, az ügyfél által eszközölt, a számvitelről szóló törvény és a személyi jövedelemadóról szóló törvény által befektetett eszközként aktiválhatónak minősített, támogatás nélkül értendő ráfordítások összessége – bele nem számítva a saját munkavégzést – amely az elismert tevékenységet szolgálja, és amelynek megvalósulása az ügyfél saját nevére szóló érvényes számlával, teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartással, teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható és szerepel a tárgyi eszköz nyilvántartásban;

6. Beruházási részteljesítés: a beruházás olyan részegysége, amelynek megvalósulása önállóan is elszámolható és az ügyfél saját nevére szóló érvényes számlával, teljesítési igazolással, használatbavételi engedéllyel, adásvételi szerződéssel, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartással vagy egyéb közokirattal teljes körűen igazolható;

7. Elismert élőmunka ráfordítás: természetes személy közteher fizetés melletti önfoglalkoztatása, valamint olyan munkavállaló alkalmazása, aki után a közterheket az ügyfél, munkaerő kölcsönzés vagy egyes munkafolyamatok vállalkozási szerződés keretében történő elvégzése esetében az ügyféllel kötött megállapodás alapján harmadik személy fizeti meg;

8. Elismert tevékenység: az ügyfél által saját nevében, saját gazdaságában és saját kockázatára folytatott bármely mezőgazdasági, erdészeti, halászati, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében meghatározott vidékfejlesztési tevékenység végzése;

9. Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság: a referencia hízottbika állomány alapján kalkulált, a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

10. Húsmarhatartó: az az ügyfél, aki a 2010. július 1. és 2011. június 30. közötti referencia időszakban szerepelt regisztrációs számának feltüntetésével a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR), és a referencia anyatehén, illetve hízottbika állomány alapjául szolgáló állatok tenyészetének tartója volt;

11. Juhtartó: az az ügyfél, aki a 2011. támogatási évben szerepelt regisztrációs számának feltüntetésével a TIR-ben és a referencia anyajuh állomány alapjául szolgáló állatok tenyészetének tartója volt;

12. Kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: az Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság, a Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság, a Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság, az Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság és az Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság együttesen;

13. Minimálbér: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben (a továbbiakban: Tbj.) meghatározott minimálbér;

14. Referencia anyajuh állomány: a juhtartó által tartott azon anyajuhok létszáma, de legalább tíz egyed, amelyek a 2011. támogatási évi, anyajuhtartás támogatásáról szóló határozatban megfelelt állatokként szerepeltek;

15. Referencia anyatehén állomány: a húsmarhatartó által tartott azon anyatehenek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR nyilvántartásban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június 30. között és ezen időszak alatt legalább 190 napon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak;

16.2 Referencia hízottbika állomány: a húsmarhatartó által tartott azon 9 hónapnál idősebb hímivarú szarvasmarha egyedek létszáma, de legalább három egyed, amelyek az ENAR-ban szerepeltek 2010. július 1. és 2011. június 30. között, és ezen időszak alatt legalább két hónapon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében álltak, majd a tenyészetből történő kikerülést követően legfeljebb 30 napon belül vágóhídon levágtak (továbbiakban: vágás), vagy élő állatként Magyarországon kívül értékesítésre (export) kerültek, és a vágás vagy az export időpontja nem későbbi, mint 2011. július 30. Az állatoknak legkésőbb a vágás vagy az export időpontjában be kell tölteniük a 9 hónapos kort.

17. Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság: az olyan ügyfél referencia anyatehén és hízottbika állománya után megállapított vagyoni értékű jog, akinek vagy amelynek a 2010. évi egységes kérelem alapján jóváhagyott egységes területalapú támogatás (SAPS) alapjául szolgáló területére vetített, a referencia anyatehén, hízottbika és anyajuh állomány alapján számított állatsűrűsége hektáronként nem haladja meg az 1,4 – az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló rendelet 2. § b) pontja szerinti – állategységet (a továbbiakban: ÁE);

18.3 Szakmai továbbképzés: A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által indított, a 3. mellékletben meghatározott és tartalmilag részletezett, valamint egyéb, az 1. mellékletben szereplő akkreditált képzés;

19. Szerkezetátalakítási program: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti különleges támogatás mellé rendelt program, amelynek célja, hogy: a húsmarha és juh ágazatokban tevékenykedő gazdálkodók és alkalmazottaik ne szoruljanak ki a helyi gazdasági hálózatokból és az érintett területeken ne csökkenjen a gazdasági aktivitás szintje; az érintett gazdálkodók szabad piaci döntésén alapuló mezőgazdasági vagy vidékfejlesztési tevékenység keretében a korábbi állattartáshoz hasonló értéket képviselő gazdasági tevékenység folytatódjon, ezen térségek foglalkoztatási helyzete tovább ne romoljon; valamint a húsmarha- és juhtenyésztő területeket ne vonják ki a hasznosításból és jó ökológiai állapotban maradjanak;

20. Támogatási időszak: 2012. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó időszak;

21. Tárgyév: az a támogatási időszakon belüli naptári év, amikor a termelő különleges támogatás iránti kérelmet nyújt be.

22.4 Felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti fogalom;

23.5 Elkülönített nyilvántartás: azon támogatási feltétel megvalósítását eredményező eseményekről szóló külön nyilvántartás, illetve külön analitikus nyilvántartás eredeti bizonylatai, amelyek e rendeletben meghatározott feltétel teljesítéséhez az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzetére hatást gyakorolnak, azzal, hogy könyvvezetési kötelezettség esetén az ügyfél kiadásait, valamint a bevételeit is tartalmazza, szabályzatban meghatározott helyen, bármikor ellenőrizhetően tárolt, őrzött módon, legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt iratmegőrzési határidőig.

2. A kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program

2. § (1) A szerkezetátalakítási programban – az őt megillető referencia-állatállomány mértékéig – csak az a termelő vehet részt, aki, vagy amely 2012. május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelem keretében nyilatkozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozaton túl a termelőnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie, hogy mekkora anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuhállomány figyelembevételével kíván részt venni a programban, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit, és meg kell jelölnie az általa a tárgyévben teljesíteni kívánt, a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételt.

(3) A szerkezetátalakítási programban részt vehet az az ügyfél is, aki, vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfél a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles

a) naptári évente az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást (SAPS) igénybe venni, és

b) 2012-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni:

ba)6 a referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 ÁE-e után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy 2012-ben 2016 munkaóra, 2013-ban 2008 munkaóra elismert élőmunka ráfordítás biztosítása;

bb)7 az előző naptári év elismert tevékenységéből származó árbevétel 10 százalékának megfelelő összeg beruházásra, beruházásokra, felújításra, felújításokra vagy azok részteljesítésére történő fordítása úgy, hogy a beruházást, beruházásokat, felújítást, felújításokat vagy azok részteljesítését – a megfelelő bizonylattal alátámasztva – legkésőbb a következő év március 15-ig befejezik;

bc)8 az ügyfél vagy alkalmazottja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által egy, a kérelem benyújtása után kezdődő, vagy már a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a képzés követelményeinek megfelelő – a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15-ig történő – befejezése, illetve az egy évnél hosszabb képzési idővel rendelkező képzések esetében a legutolsó, a kérelem benyújtását követően lezárt félév teljesítése;

c)9 2013-tól kezdődően évente március 15-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni az e bekezdés alapján a megelőző naptári évre vállalt kötelezettség teljesítéséről és annak módjáról.

(2)10 Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, választott kötelezettség módosítására a támogatással érintett tárgyév vonatkozásában a tárgyévet követő év március 15. napjáig van lehetőség. A módosítás iránti kérelmet az MVH által erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az ügyfélnek a referencia állatállománya alapján végzett számítással meghatározottan, a törtrészek figyelembevételével, arányosan kell az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt éves kötelezettséget teljesítenie.

(4) Amennyiben a természetes személy a járulékokat a Tbj. alapján

a) legalább a minimálbérrel megegyező bevétel után fizette meg, az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(4a)11 A (4) bekezdéstől eltérően, e rendelet vonatkozásában, amennyiben az a mezőgazdasági őstermelő, akinek e tevékenységéből származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, a járulékokat a Tbj. törvény alapján

a) legalább az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 20 százaléka után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(5)12 E rendelet vonatkozásában, amennyiben a természetes személy a (4) és (4a) bekezdésben foglaltaktól eltérően egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett és az egészségügyi hozzájárulást az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény alapján

a) meghatározott árbevétel után fizette meg, úgy az teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnak minősül,

b) az a) pontban meghatározott bevételnél kevesebb bevétel után fizette meg, úgy az elismert élőmunka ráfordítás arányosan csökken.

(6)13 A (4), (4a) és (5) bekezdés szerinti közterhek megfizetését pénzügyi bizonylatokkal szükséges igazolni.

(7) Amennyiben a programba bejelentkezett ügyfél a szerkezetátalakítási program teljesítésének az egyik feltételét jelentő elismert élőmunka ráfordítást részben, vagy egészben munkaerő kölcsönzés igénybevételével kívánja teljesíteni, köteles a munkaerő kölcsönzésről szóló szerződésben foglalt munkavégzés után megfizetendő közterhek megfizetését okiratokkal igazolni és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni.

(8)14 Az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére szóló érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartás, vagy egyéb közokirat alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. Amennyiben az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti beruházásról, felújításról, illetve annak részteljesítéséről szóló fenti igazoló dokumentumokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az érintett naptári év vonatkozásában nem teljesítette a beruházási, felújítási kötelezettségét.

(9) Amennyiben az ügyfél alkalmazottja vesz részt az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti képzésen vagy képzéseken, úgy annak vagy azoknak a befejezése akkor tekinthető a szerkezetátalakítási program szerinti teljesítésnek, ha az alkalmazott a képzés vagy képzések indulása és befejezése között folyamatosan az ügyfél alkalmazásában állt. Az ügyfél a képzésen vagy képzéseken résztvevők számát úgy határozza meg, hogy a referencia anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuh állományt alapul véve minden megkezdett 300 ÁE-e után egy befejezett képzést teljesít.

(10)15 Az ügyfél a támogatással összefüggő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást köteles vezetni. Könyvvezetési kötelezettség esetén a nyilvántartást az analitikus nyilvántartásban elkülönülten kell vezetni.

(11)16 A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 80–81. §-a által rögzített átváltási eljárást kell alkalmazni.

(12)17 Egy adott képzés elvégzésének vagy lezárt félév teljesítésének igazolása a szerkezetátalakítási nemzeti programra vonatkozó kérelemhez kapcsolódóan, az (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítéseként, egy támogatási év vonatkozásában kizárólag egy kérelemhez kapcsolódóan fogadható el. Amennyiben az ügyfél vagy alkalmazottja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által végzett képzésről szóló igazolás több kérelemhez kapcsolódóan választott, az (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontja szerinti nemzeti feltétel teljesítésének igazolására kerül benyújtásra, azt az MVH csak annál a kérelemnél fogadja el, amelyet a képzésen résztvevő ügyfél saját nevében nyújtott be.

(13)18 Az ügyfél az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti árbevételhez viszonyított beruházással, felújítással kapcsolatos saját nevére szóló érvényes számlán, teljesítési igazoláson, használatbavételi engedélyen, illetve adásvételi szerződésen feltüntetett teljesítési időpontnak a tárgyév január 1. és a tárgyévet követő év március 15-e közötti időszakra kell esnie. A beruházással, felújítással kapcsolatos saját nevére szóló érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, illetve adásvételi szerződés csak egy támogatási év vonatkozásában fogadható el.

4. § (1)19 A szerkezetátalakítási program alapján vállalt foglalkoztatási és beruházási kötelezettségek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén, valamint a szakmai továbbképzési kötelezettség nem teljesítése esetén nem teljesítési bírságként – figyelemmel a Törvény 73/A. § (5) bekezdésében foglaltakra –

a)20 Anyatehén Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: AtSzJ) esetén jogosultságonként 100 eurót,

b)21 Hízottbika Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: HbSzJ) esetén jogosultságonként 54 eurót,

c)22 Szarvasmarha Extenzifikációs Többletjogosultság (a továbbiakban: SzETj) esetén jogosultságonként 43 eurót,

d)23 Anyajuh Szerkezetátalakítási Jogosultság (a továbbiakban: AjSzJ) esetén jogosultságonként 8 eurót,

e)24 Anyajuh Kiegészítő Többletjogosultság (a továbbiakban: AjKTj) esetén jogosultságonként 4 eurót

kell figyelembe venni.

(2)25 Az ügyfél által vállalt foglalkoztatási kötelezettség részleges teljesítése, valamint beruházási, felújítási kötelezettség részleges teljesítése esetén az (1) bekezdésben foglalt összegek a nem teljesítés arányában veendők figyelembe valamennyi, ezen rendelet által szabályozott jogosultság esetében.

(3) A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságról, valamint a szerkezetátalakítási program teljesítési arányának meghatározásáról az MVH dönt.

(4)26 A (3) bekezdéstől eltérően, amennyiben az MVH a támogatási időszak első évében állapítja meg a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése miatt fizetendő nem teljesítési bírságot, a termelő mentesül a nem teljesítési bírság befizetése alól. Ha a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelő a támogatási időszak alatt ismételten megsérti a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségeit, akkor az MVH egy alkalommal emelt összegű bírság fizetésére kötelezi.

5. § A szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltétel nem teljesítése vagy részleges teljesítése miatt jogkövetkezményként alkalmazott nem teljesítési bírság az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételi szabályainak megsértése miatt alkalmazott jogkövetkezménytől függetlenül kerül alkalmazásra.

6. § A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló rendelet alapján kell bejelenteni, az MVH által kiadott közleményben erre rendszeresített nyomtatványon.

3. Területalapú támogatásként különleges támogatás igénybevétele a szerkezetátalakítási programban való részvétel alapján

7. § Az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételére szolgáló 2012. évi egységes kérelem keretében tett, 2. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat a 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (14) pontja, valamint a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására, és egyben e jogosultság alapján történő kifizetésre vonatkozó kérelemnek minősül.

8. § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfelet a 2. § (2) bekezdése alapján a szerkezetátalakítási programba bejelentett állatállomány alapján megállapított számú kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság illeti meg.

(2) Az ügyfelet megillető kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságokat az MVH az ügyfél által 2012-ben, a 2. § (1) bekezdésben foglalt egységes kérelem keretében tett nyilatkozata alapján jogosultság-típusonként külön-külön állapítja meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti határozatnak tartalmaznia kell az ügyfelet megillető kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok darabszámát, valamint azok egységértékét.

(4) A támogatási jogosultság az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésével kerül az ügyfél tulajdonába.

(5)27 Az MVH a kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok darabszámát, valamint azok egységértékét két tizedesjegy pontossággal tartja nyilván.

9. § (1) A támogatási jogosultság egységértékét – a (2)–(4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – az EMGA-ból a rendeletben meghatározott szerkezetátalakítási programra elkülönített összeg és a 2012-ben az összes ügyfél részére jóváhagyott jogosultságok darabszámának hányadosaként, egyes jogosultság-típusonként külön-külön, a 2. melléklet szerinti képlet alapján euróban az MVH állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a HbSzJ egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,44-dal kell szorozni.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a SzETj egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,35-dal kell szorozni.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásakor az AjSzJ egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,065-del kell szorozni.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásakor az AjKTj egységértékének megállapításához az ATSzJ egységértékét 0,04-dal kell szorozni.

(6) Az AjKTj megállapításának nem feltétele, hogy a 2011. évi egységes kérelmében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló FVM rendelet alapján KAT-támogatást kérelmezett-e az ügyfél.

(7) A támogatási jogosultság egységértéke után járó kifizetés az uniós jogi aktusban meghatározott esetben és jogszabályban meghatározottak szerint csökkenthető.

10. § A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor összesen legfeljebb 44,5333 millió euró vehető figyelembe.

10/A. §28 A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor a 10. §-ban meghatározott összeg a 2012-es tárgyév vonatkozásában 4,6814 millió euróval nő.

11. §29 Az ügyfél az őt megillető különleges támogatást 2013-tól kezdődően az egységes kérelem keretében kérelmezheti. Amennyiben nem kérelmezi, azt úgy kell tekinteni, hogy az adott évtől kezdődően a termelő az érintett időszak vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

12. § (1)30 A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultság – uniós jogi aktus vagy uniós jogi aktus alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 3. § (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek teljesítése esetén a támogatási időszakban egységértékének megfelelő összegben területalapú támogatásként különleges támogatás igénybevételére jogosít.

(2)31 A különleges támogatás – az uniós jogi aktusban, valamint a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén – az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó szabályoknak megfelelően, és annak összegén felül jár.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásakor a támogatási jogosultságok számának és egységértékének szorzatából kapott összeget úgy kell felosztani, hogy a tárgyévben jóváhagyott egységes területalapú támogatásra (SAPS) figyelembe vett földterület minden hektárjára jutó összegét egységesen meg kell növelni. Az így kifizethető – a külön jogszabályban meghatározott progresszív moduláció figyelembe vétele nélkül számított – összeg nem haladhatja meg az 5000 euró/ha-t.

(4)32 A támogatás euróban kerül megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikke szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatásról az MVH hoz döntést.

13. § (1)33 Az ügyfél a szerkezetátalakítási programba való bejelentkezés évét követő évek vonatkozásában, a tárgyévet megelőző év december 31-ig jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egészben vagy részben, de az érintett időszak vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozattal kiléphet a szerkezetátalakítási programból.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot az MVH-hoz kell benyújtani, tárgyévet megelőző év december 31-ig.

(3)34 Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot tevő ügyfél a tárgyévtől kezdődően – az érintett időszak vonatkozásában – a szerkezetátalakítási program hátralevő időszakára különleges támogatás igénybevételére nem jogosult.

(4)35 Amennyiben az ügyfél a tárgyévre vonatkozó egységes kérelmét a kifizetésről szóló döntés jogerőre emelkedéséig visszavonta, akkor azt az ügyfelet a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programból kilépettnek kell tekinteni.

14. § (1) A kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok – akár részben, akár egészben – átruházhatóak.

(2) A támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásban történő átvezetés iránti kérelmet az átadónak és az átvevőnek közösen, az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az átruházás tényét igazoló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot.

(3) E rendelet alkalmazásában az örökös, a nem természetes személy átalakulása miatti jogutód, valamint az a személy, akire, vagy amelyre a kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságot átruházták, a Törvény 28. § (1) bekezdése szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerbe történő regisztrációt követően a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett termelőnek tekintendő.

(4) A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság tárgyév január 1-jei határidővel hatályos átruházása alapján az átírási kérelmet kizárólag február 1. és április 1. közötti időszakban lehet benyújtani az e §-ban foglaltak figyelembevétele mellett.

(5)36 A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházása esetén az átvevőnek kell minden, a szerkezetátalakítási programban előírt feltételt teljesítenie a tárgyévre vonatkozóan.

(6) Öröklés és jogutódlás esetén az átírási kérelmet az örökös vagy a jogutód az MVH által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben haszonélvezeti jogosult kerül megállapításra, az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átírási kérelmet.

(7) A kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó jogerős döntés másolatát, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról. Szétválásos jogutódlás esetén csatolni kell a szétválási szerződést, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról.

(8) A juhtartó vagy húsmarhatartó szerkezetátalakítási programba történő bejelentkezését megelőző elhalálozása esetében az 1. § 14., 15. és 16. pontja szerinti referencia állatállományát a hagyatékátadó végzés szerinti örökös referencia állatállományának kell tekinteni.

(9)37 A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásban történő átvezetése iránti, a (2) és (6) bekezdés szerinti kérelmet az azt benyújtó ügyfelek közösen, az MVH által közleményben rendszeresített nyomtatványon vonhatják vissza.

(10)38 Az egyes kérődző szerkezetátalakítási jogosultságok átruházásakor a nemzeti feltétel teljesítésének alapját képező állategység az átruházott jogosultság darabszámának arányában kerül átvezetésre. Az arány számításánál a kerekítés szabályát egy tizedesjegy pontossággal kell alkalmazni.

15. § Az MVH a támogatási jogosultság alapján megállapított támogatás kifizetését követően ellenőrzést végez a 3. §-ban foglaltak teljesülését illetően. Az ellenőrzés kiterjed a szerkezetátalakítási programban résztvevő valamennyi ügyfél 10%-ára.

16. § A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén az uniós jogi aktuson alapuló jogkövetkezményeket az e rendelet alapján igénybe vett emelt összegű támogatásra figyelemmel kell alkalmazni

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

18. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendeletnek, valamint

c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §39 E rendeletnek az egyes különleges támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2013. (II. 18.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 1. § 5., 22. pontját, 3. § (1) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontját, 3. § (1) bekezdés c) pontját, 3. § (2) bekezdését, 3. § (4a)–(6) bekezdését, 3. § (8) bekezdését, 3. § (11)–(13) bekezdését, 4. § (1) bekezdés a)–e) pontját, 4. § (2) bekezdését, valamint 13. § (4) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor40 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. §41 E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdését a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor42 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 22/2012. (III. 9.) VM rendelethez

A nemzeti programban a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésére elfogadható akkreditált képzések

 

A

B

 

Felsőoktatás

1.

Agrár képzési terület

2.

Alapképzés

állattenyésztő mérnöki

3.

 

élelmiszermérnöki

4.

 

erdőmérnöki

5.

 

földmérő és földrendező mérnöki

6.

 

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

7.

 

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

8.

 

kertészmérnöki

9.

 

környezetgazdálkodási agrármérnöki

10.

 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

11.

 

mezőgazdasági mérnöki

12.

 

mezőgazdasági szakoktató

13.

 

növénytermesztő mérnöki

14.

 

szőlész-borász mérnöki

15.

 

tájrendező és kertépítő mérnöki

16.

 

természetvédelmi mérnöki

17.

 

vadgazda mérnöki

18.

Osztatlan képzés

állatorvosi

19.

 

erdőmérnöki

20.

Mester képzés

agrármérnöki

21.

 

állatorvosi

22.

 

állattenyésztő mérnöki

23.

 

birtokrendező mérnöki

24.

 

díszkertészeti mérnöki

25.

 

élelmiszer biotechnológus

26.

 

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

27.

 

élelmiszermérnöki

28.

 

erdőmérnöki

29.

 

erdőmérnöki

30.

 

földmérő és földrendező mérnöki

31.

 

gazdasági agrármérnöki

32.

 

kertészmérnöki

33.

 

környezetgazdálkodási agrármérnöki

34.

 

mezőgazdasági biotechnológus

35.

 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

36.

 

mezőgazdasági vízgazdálkodási

37.

 

növényorvosi

38.

 

növénytermesztő mérnöki

39.

 

szőlészeti és borászati mérnöki

40.

 

tájépítész mérnöki

41.

 

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

42.

 

természetvédelmi mérnöki

43.

 

vadgazda mérnöki

44.

 

vidékfejlesztési agrármérnöki

45.

Gazdaságtudományok képzési terület

46.

Alapképzés

alkalmazott közgazdaságtan

47.

 

gazdaságelemzés

48.

 

közszolgálati

49.

 

emberi erőforrások

50.

 

gazdálkodási és menedzsment

51.

 

kereskedelem és marketing

52.

 

nemzetközi gazdálkodás

53.

 

pénzügy és számvitel

54.

 

turizmus-vendéglátás

55.

 

üzleti szakoktató

56.

Mester képzés

Gazdaságtudomány

57.

 

biztosítási és pénzügyi matematika

58.

 

gazdaság-matematikai elemző

59.

 

közgazdálkodás és közpolitika

60.

 

közgazdasági elemző

61.

 

logisztikai menedzsment

62.

 

marketing

63.

 

Master of Business Administration (MBA)

64.

 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

65.

 

pénzügy

66.

 

regionális és környezeti gazdaságtan

67.

 

számvitel

68.

 

turizmus-menedzsment

69.

 

vállalkozásfejlesztés

70.

 

vezetés és szervezés

71.

Informatika képzési terület

72.

Alapképzés

gazdaságinformatikus

73.

 

mérnök informatikus

74.

 

programtervező informatikus

75.

Mester képzés

egészségügyi mérnökinformatikus

76.

 

gazdaságinformatikus

77.

 

info-bionika

78.

 

mérnökinformatikus

79.

 

orvosi biotechnológia

80.

 

programtervező informatikus

81.

Műszaki képzési terület

82.

Alapképzés

anyagmérnöki

83.

 

biomérnöki

84.

 

energetikai mérnöki

85.

 

építészmérnöki

86.

 

építőmérnöki

87.

 

faipari mérnöki

88.

 

gépészmérnöki

89.

 

ipari termék- és formatervező mérnöki

90.

 

járműmérnöki

91.

 

könnyűipari mérnöki

92.

 

környezetmérnöki

93.

 

közlekedésmérnöki

94.

 

mechatronikai mérnöki

95.

 

molekuláris bionika

96.

 

műszaki földtudományi

97.

 

műszaki menedzser

98.

 

műszaki szakoktató

99.

 

vegyészmérnöki

100.

 

villamosmérnöki

101.

Mester képzés

anyagmérnöki

102.

 

bánya és geotechnika mérnöki

103.

 

biomérnöki

104.

 

biztonságtechnikai mérnöki

105.

 

egészségügyi mérnöki

106.

 

élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnöki

107.

 

előkészítés-technikai mérnöki

108.

 

energetikai mérnöki

109.

 

építész

110.

 

építészmérnöki

111.

 

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök

112.

 

fa- és bútoripari terméktervező mérnöki

113.

 

faipari mérnöki

114.

 

fizikus mérnöki

115.

 

folyamatmérnöki

116.

 

forma- és vizuális környezettervező mérnöki

117.

 

földmérő- és térinformatikai mérnöki

118.

 

földtudományi mérnöki

119.

 

gépészeti modellezés

120.

 

gépészmérnöki

121.

 

gyógyszermérnöki

122.

 

hidrogeológus mérnöki

123.

 

infrastruktúra-építőmérnöki

124.

 

ingatlanfejlesztő építészmérnöki

125.

 

ipari és környezetvédelmi biomérnöki

126.

 

ipari terméktervező mérnöki

127.

 

járműmérnöki

128.

 

katasztrófavédelmi mérnöki

129.

 

katonai logisztikai

130.

 

kohómérnöki

131.

 

könnyűipari mérnöki

132.

 

környezetmérnöki

133.

 

közlekedésmérnöki

134.

 

létesítménymérnöki

135.

 

logisztikai mérnöki

136.

 

mechatronikai mérnöki

137.

 

műanyag- és száltechnológiai mérnöki

138.

 

műszaki menedzser

139.

 

olaj- és gázmérnöki

140.

 

olajmérnöki

141.

 

szerkezet-építőmérnöki

142.

 

szerkezettervező építészmérnöki

143.

 

településmérnöki

144.

 

tervező építészmérnöki

145.

 

tűzvédelmi mérnöki

146.

 

urbanista építészmérnöki

147.

 

védelmi vezetéstechnikai rendszertervező

148.

 

vegyészmérnöki

149.

 

villamosmérnöki

150.

Jogi képzési terület

151.

Alapképzés

igazságügyi igazgatási

152.

 

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

153.

 

nemzetközi igazgatási

154.

Osztatlan képzés

jogász

155.

Mester képzés

európai és nemzetközi igazgatás

156.

 

jogász

157.

 

közigazgatási

158.

 

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

 

A

 

Szakirányú továbbképzési szakok

159.

agrármarketing és kereskedelmi szakmérnök

160.

agrár és vidékfejlesztési igazgatási szakember

161.

agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász

162.

alkalmazott geoinformatikus

163.

alkalmazott környezetvédelmi specialista

164.

alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök

165.

alternatív-energia gazdálkodási tanácsadó

166.

angol-magyar természettudományi szakfordító

167.

bioenergetikai

168.

borturizmus

169.

civil szervezetek szakértője

170.

civil szervezetek kommunikációja és menedzsmentje

171.

civil szervezetek művelődésszervezője

172.

diplomás európai unió szakreferens

173.

diplomás gazdaságvédelmi szakreferens

174.

diplomás pénzügy, adó és adóeljárás szakreferens

175.

diplomás regionális turisztikai szakreferens

176.

diplomás rendezvény és protokoll szakreferens

177.

diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens

178.

e-business szakember

179.

e-business szakközgazdász

180.

e-business szakmérnök

181.

e-gazdaság szakközgazdász

182.

e-gazdaság szakmérnök

183.

egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető

184.

egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető

185.

egészségturizmus

186.

egészségügyi marketing szakközgazdász

187.

egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési

188.

egészségügyi projektmenedzser

189.

egészségügyi rehabilitációs menedzser

190.

egészségügyi stratégiai menedzsment

191.

egészségügyi szakközgazdász

192.

egzotikus állatok gyógyászata

193.

elektronikus kereskedelem informatikai szakember

194.

elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök

195.

elektronikus oktatás informatikai szakmérnök

196.

energiagazdálkodási szakmérnök

197.

energiagazdálkodási szaktanácsadó

198.

erdő- és mezőgazdasági környezettan

199.

eu pályázati projektvezető

200.

európai integráció

201.

európai településfejlesztési szakjogász

202.

európai településmenedzsment

203.

európai unió szakközgazdász

204.

európai uniós üzleti szakközgazdász

205.

európai uniós üzleti tanácsadó

206.

európai üzleti jog

207.

európa-jogi szakjogász

208.

európai város- és várostérség tanulmányok

209.

e-kereskedelem szakközgazdász

210.

élelmiszerbiztonsági szakember

211.

élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem

212.

élelmiszeripari minőségügyi

213.

életmód tanácsadó és lelkigondozó

214.

élményt nyújtó, környezeti fenntarthatóságra nevelés

215.

építési geodézia

216.

építőanyag-ipari menedzser szakmérnök

217.

épületgépészeti szakember

218.

faipari termék- és formatervező

219.

faipari termékmenedzser

220.

faipari terméktervező

221.

fitness, aquafitness és sportanimátor

222.

foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás

223.

foglalkoztatási és rehabilitációs jogi tanácsadó

224.

fogyasztóvédelem

225.

fogyatékosságügyi tanácsadó

226.

folyamat-biztonsági szakmérnök

227.

gazdasági informatikai elemző

228.

gazdasági informatikai menedzsment

229.

gazdaságvédelmi szakközgazdász

230.

gazdálkodás

231.

gazdálkodási szakmérnök

232.

geoinformatikai szakasszisztens

233.

geoinformatikai szakmérnök

234.

geotermikus szakmérnöki

235.

gépészeti karbantartó szakember

236.

gyártásinformatika

237.

gyógynövénytermesztő

238.

gyógypedagógiai mentor

239.

gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció

240.

halászati szakmérnök

241.

halgazdálkodási

242.

hévízkészlet-gazdálkodási

243.

hidraulika-pneumatika szakmérnök

244.

hidrogeológia

245.

hulladékgazdálkodási

246.

igazgatás-menedzsment

247.

igazságügyi szociális tanácsadó

248.

infokommunikációs

249.

ingatlan- és vagyongazdálkodás

250.

ingatlanfejlesztési

251.

ingatlanjogi szervező

252.

innovációs tanácsadó

253.

integrált gyümölcstermesztési szakmérnök

254.

integrált menedzsmentrendszerek _imr_ szakmérnök

255.

integrált növénytermesztő

256.

interkulturális kommunikáció és menedzsment

257.

interkulturális menedzsment

258.

ipari környezeti szakmérnök

259.

ipari örökség

260.

jogi szakokleveles gazdasági _agrár, gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi_ szakember

261.

jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember

262.

kereskedelmi szakjogász

263.

keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

264.

kertészeti marketing és logisztikai

265.

kertészeti termékmenedzser szakmérnök

266.

kerámiaipari specialista

267.

kerámiaipari szakmérnök

268.

kézműves, hagyományismeret oktató

269.

komplex művészeti terapeuta

270.

komplex rehabilitációs mentor

271.

környezetfejlesztési

272.

környezet- és tárgykultúra

273.

környezet- és tájgazdálkodási

274.

környezet- és tájgazdálkodási szakember

275.

környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök

276.

környezeti nevelő óvodapedagógus

277.

környezetirányítási specialista

278.

környezetirányítási szakmérnök

279.

környezettechnológiai szakmérnök

280.

környezetvédelmi

281.

környezetvédelmi szakjogász

282.

környezet- és katasztrófavédelmi menedzser

283.

környezet- és tájvédelmi menedzser

284.

közgazdasági modellező szakirányú továbbképzési szak

285.

közgazdálkodás, közpénz menedzsment

286.

közigazgatási ügyfélszolgálati szakértő

287.

közlekedés műszaki, járműtechnika

288.

közlekedés műszaki, járműtechnika (egyetemi)

289.

közmenedzsment szakértő

290.

krízismenedzser és vagyonfelügyelő szakközgazdász

291.

kulturális projektmenedzser

292.

kultúra és gazdaság

293.

kultúramenedzsment

294.

kutyával segített terápiás szakember

295.

kynologus

296.

logisztika-kontrolling tanácsadó

297.

logisztikai és szállítmányozási menedzser

298.

logisztikai és szállítmányozási rendszertervező

299.

logisztika-kontrolling

300.

lovas-tanár és –szervező

301.

lovaskultúra oktató felsőfokú

302.

makrogazdasági elemző

303.

management tréner

304.

marketingkommunikáció szakközgazdász

305.

marketing tanácsadó

306.

marketing tanácsadó szakközgazdász

307.

marketingszervezetek irányítása szakközgazdász

308.

marketingtervező

309.

megújuló energetikai

310.

menedzser szakmérnök

311.

menedzser szakspecialista

312.

mezőgazdasági élelmiszeripari és terméktervező

313.

mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök

314.

média-kommunikátor

315.

média projekt menedzsment

316.

mediáció a segítő szakmában

317.

mélyfúrási szakmérnöki

318.

mester szintű alkalmazott környezetvédelmi specialista

319.

mester szintű alkalmazott környezetvédelmi szakmérnök

320.

mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök

321.

mester szintű környezetirányítási specialista

322.

mester szintű környezetirányítási szakmérnök

323.

mester szintű minőségügyi szakközgazdász

324.

mester szintű minőségügyi szakmenedzser

325.

mester szintű minőségügyi szakmérnök

326.

mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

327.

mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

328.

mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök

329.

mérnök-közgazdász (főiskolai)

330.

microsoft üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök

331.

minőség- és folyamatmenedzsment pedagógus szakvizsgára felkészítő

332.

minőségbiztosítási szakember

333.

minőségbiztosítási szakmérnök

334.

minőségirányítási szakember

335.

minőségirányítási szakmérnök

336.

minőségmenedzsment

337.

minőségügyi rendszermenedzser

338.

minőségügyi szakközgazdász

339.

minőségügyi szakmenedzser

340.

minőségügyi szakmérnök

341.

mozgásfejlesztés

342.

mozgásfejlesztés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

343.

mozgókép és médiaismeret

344.

munkavédelmi

345.

múzeumandragógia

346.

múzeumi mediáció és menedzsment

347.

múzeumi menedzsment

348.

műanyag-feldolgozó technológus

349.

műszaki diagnosztikai szakmérnök

350.

műszaki diagnosztika és méréstechnika

351.

műszaki környezeti szakmérnök

352.

műszaki kutató-fejlesztő szakmérnök

353.

műszaki logisztikai szakmérnök

354.

műszaki minőségirányítási szakember

355.

műszaki minőségirányítási szakmérnök

356.

műszaki minőségügyi

357.

műszeres analitika

358.

művészetpedagógiák terápiás lehetőségei szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

359.

művészetterápia – képzőművészet-terápia

360.

művészetterápia – zeneterápia

361.

nemzetközi agrárágazati

362.

nemzetközi infokommunikációs szakközgazdász

363.

nemzetközi infokommunikációs tanácsadó

364.

nemzetközi kapcsolatok szakközgazdász

365.

nemzetközi kapcsolatok tanácsadó

366.

nemzetközi public relations

367.

nemzetközi szervezetek kommunikációja

368.

német–magyar–osztrák kulturális kapcsolatok

369.

német gazdasági és üzleti szaknyelvtanár

370.

német jogi és szakfordítói szakjogász

371.

német jogi és szakfordítói szaktanácsadó

372.

német kisebbségi nyelv, irodalom és kultúra

373.

német mint első és második idegen nyelv tanári szakmai kompetenciafejlesztő

374.

német nemzetiségi oktatási referens

375.

német nemzetiségi tanító

376.

német nyelvi referens és fordító

377.

német–magyar agrár szakfordító

378.

német–magyar természettudományi szakfordító

379.

nonprofit

380.

nonprofit ismeretek közoktatási és közművelődési szakemberek számára

381.

nonprofit szakreferens

382.

növénygenetika és növénynemesítés

383.

növényvédelmi szakmérnök

384.

okleveles energiagazdálkodási szakmérnök

385.

okleveles energiagazdálkodási szaktanácsadó

386.

oktatási vállalkozás menedzsment

387.

online marketing

388.

online multimédiás tartalomszerkesztő

389.

outdoor programvezető

390.

ökológiai menedzser

391.

ökológiai növénytermesztő

392.

önkormányzati környezetvédelmi

393.

örökségmenedzser

394.

pénzintézeti informatika szakközgazdász

395.

pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász

396.

pénzügy, adó és adóeljárás szakközgazdász

397.

pénzügyi controller és tanácsadó szakközgazdász

398.

pénzügy-vállalkozási

399.

perinatális szaktanácsadó

400.

piac- és társadalomkutatási szervezés és elemzés

401.

piackutatás gyakorlata

402.

politika

403.

preventív mozgásterápia

404.

programozó informatikus

405.

projektrendszerű környezeti nevelés szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő

406.

protokoll és rendezvényszervező

407.

protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező

408.

regionális és térségi vidékfejlesztési szaktanácsadó

409.

regionális gazdasági tanácsadó magyar–román tagozat

410.

regionális kommunikátor

411.

regionális szakközgazdász

412.

regionális turisztikai szakközgazdász

413.

rehabilitációs gazdasági menedzser

414.

rehabilitációs szolgáltatás menedzsment

415.

rekreáció- és szabadidősport-szervező

416.

rendezvényszervező

417.

roma kulturális fejlesztő

418.

roma társadalomismeret

419.

roma társadalomismereti szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

420.

sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógiája (sonderpedagógia)

421.

segítő technológia

422.

senior humánerőforrás tanácsadó

423.

sportanimátor

424.

stratégiai marketing

425.

stratégiai szakmenedzser

426.

stratégiai tanácsadó

427.

sürgősségi és triage szakápoló

428.

szabadidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói

429.

szakfordító

430.

szakfordító és tolmács

431.

szakképzési felnőttképzési szakértő

432.

számítógépes hálózattervező és kivitelező informatikus

433.

számítógépes modellező

434.

számítógépes műszaki tervező szakmérnök

435.

számítógépes tervezés és gyártás

436.

személyi edző

437.

személyügyi szaktanácsadó

438.

személyügyi szervező

439.

szociálgerontológia

440.

szociális menedzser

441.

szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére

442.

szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére pedagógus szakvizsgára felkészítő

443.

szoftverprojekt-menedzser

444.

szolgáltatás-fejlesztő menedzser

445.

szolgáltatás-fejlesztő szakközgazdász

446.

szolgáltatás-fejlesztő szakmérnök

447.

szolgáltatásipari szervező

448.

szonográfus

449.

szőlőtermesztő és borász menedzser

450.

szőlőtermesztő és borász szakmérnök

451.

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

452.

talajtani szakmérnöki

453.

talajtérképező és földminősítő

454.

társadalombiztosítási és munkaügyi szakértő

455.

társadalombiztosítási szaktanácsadó

456.

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

457.

társasági jogi és cégjogi szakjogász

458.

tehetségfejlesztő szaktanácsadó

459.

település- és területfejlesztési menedzsment

460.

településfejlesztési

461.

településüzemeltetési

462.

televíziós újságíró-szerkesztő

463.

természetes élet- és gyógymódok

464.

természetmegőrzési

465.

terület- és környezetfejlesztési szakközgazdász

466.

terület- és környezetfejlesztési szaktanácsadó

467.

terület- és településfejlesztési szakmérnök

468.

terület- és vidékfejlesztési

469.

térinformatika és alkalmazott távérzékelés

470.

térségi turisztikai menedzsment

471.

térségi turizmus

472.

térségi menedzser-referens

473.

tribológiai szakmérnök

474.

turisztikai desztináció menedzsment

475.

turisztikai menedzser

476.

turizmusmarketing

477.

tűzvédelmi tervezési

478.

uniós területi pályázatok tanácsadó

479.

ügyvitel

480.

üzleti angol kommunikáció

481.

üzleti és hr menedzser

482.

üzleti informatika szakközgazdász

483.

üzleti szociális szolgáltatásszervezés

484.

üzleti tanácsadó

485.

üzleti tanácsadó szakközgazdász

486.

üzletfejlesztési menedzser

487.

vadgazdálkodási

488.

vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

489.

vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

490.

vállalatirányítási rendszermenedzser

491.

vállalati irányítás és kontrolling

492.

vállalati kommunikáció a web 2.0 korában

493.

vállalkozás- és projektmenedzser

494.

vállalkozásgazdálkodási menedzser

495.

vállalkozásszervezés

496.

változás- és válságmenedzser

497.

változásvezető közgazdász

498.

változásvezető mérnök

499.

város- és humánökológiai

500.

versenyjogi szakjogász

501.

veterán-gépjármű restaurátor

502.

vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki

503.

vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése

504.

vidékfejlesztő menedzser

505.

vidékfejlesztő menedzser szakmérnök

506.

vízellátás-csatornázás

507.

zöldfelület-gazdálkodó menedzser

508.

zöldfelület-gazdálkodó szakmérnök

 

A

B

 

Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szakképesítések

511.

54

211

02

0

0

0

0

bőrműves

512.

54

211

03

0

0

0

0

 

 

 

bútorműves

513.

54

211

06

0

0

0

0

 

 

 

díszműkovács

514.

54

211

08

0

0

1

0

54

01

 

általános festő

515.

54

211

08

0

0

1

0

54

02

 

díszítő festő

516.

31

215

01

0

0

0

0

 

 

 

gipszmintakészítő

517.

54

211

10

0

0

0

0

 

 

 

keramikus

518.

54

211

10

0

1

0

0

33

01

 

kerámiakészítő

519.

54

211

11

0

0

0

0

 

 

 

könyvműves

520.

54

211

12

0

0

1

0

54

01

 

múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

521.

54

211

12

0

0

1

0

54

02

 

múzeumi preparátor

522.

54

211

12

0

0

1

0

54

03

 

műtárgyvédelmi asszisztens

523.

54

211

12

0

0

0

1

54

01

 

restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével)

524.

31

215

02

0

1

0

0

21

01

 

kosárfonó

525.

31

215

02

0

0

1

0

31

01

 

csipkekészítő

526.

31

215

02

0

0

1

0

31

02

 

fajátékkészítő

527.

31

215

02

0

0

1

0

31

03

 

faműves

528.

31

215

02

0

0

1

0

31

04

 

fazekas

529.

31

215

02

0

0

1

0

31

05

 

gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő

530.

31

215

02

0

0

1

0

31

06

 

kézi és gépi hímző

531.

31

215

02

0

0

1

0

31

07

 

kosárfonó és fonottbútor-készítő

532.

31

215

02

0

0

1

0

31

08

 

szőnyegszövő

533.

31

215

02

0

0

1

0

31

09

 

takács

534.

31

215

02

0

0

1

0

31

10

 

nemezkészítő

535.

31

215

02

0

0

1

0

31

11

 

népi bőrműves

536.

31

215

02

0

0

0

1

54

01

 

népi játék és kismesterségek oktatója
(a tevékenységi kör megjelölésével)

537.

54

212

05

0

0

1

0

54

01

 

népi énekes

538.

54

212

05

0

0

1

0

54

02

 

népzenész (a hangszer megjelölésével)

539.

54

211

16

0

0

1

0

54

01

 

kézinyomó

540.

54

211

16

0

0

1

0

54

02

 

kéziszövő

541.

54

211

16

0

0

1

0

54

03

 

kézműves

542.

54

211

16

0

0

1

0

54

04

 

textilrajzoló és modelltervező asszisztens

543.

54

211

17

0

0

0

0

 

 

 

üvegműves

544.

54

211

17

0

1

0

0

52

01

 

üvegfestő, ólmozottüveg készítő

545.

54

215

02

0

0

1

0

54

01

 

vésnök ( tevékenység megjelölésével)

546.

33

521

02

0

0

0

0

 

 

 

élelmiszeripari gépsor- és rendszerüzemeltető

547.

33

521

02

0

1

0

0

31

01

 

cukoripari gépkezelő

548.

33

521

02

0

1

0

0

31

02

 

csomagológép-kezelő

549.

33

521

02

0

1

0

0

31

03

 

dohánytermékgyártási gépkezelő

550.

33

521

02

0

1

0

0

31

04

 

élelmiszeripari gépkezelő

551.

33

521

02

0

1

0

0

31

05

 

élelmiszeripari készülék kezelője

552.

33

521

02

0

1

0

0

31

06

 

növényolaj-gyártógép kezelője

553.

33

521

02

0

1

0

0

21

01

 

palackozógép-kezelő

554.

31

582

06

0

0

1

0

31

01

 

emelőgépkezelő (kivéve targonca)

555.

31

582

06

0

0

1

0

31

02

 

energiaátalakító-berendezés kezelője

556.

31

582

06

0

0

1

0

31

03

 

építési anyagelőkészítő gép kezelője

557.

31

582

06

0

0

1

0

31

04

 

földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő

558.

31

582

06

0

0

1

0

31

05

 

targoncavezető

559.

31

582

06

0

0

1

0

31

06

 

útépítő-, és karbantartógép kezelő

560.

31

582

06

0

0

1

0

31

07

 

alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő

561.

31

521

03

0

0

0

0

 

 

 

építő- és szállítógép-szerelő

562.

54

582

06

0

0

1

0

54

01

 

épületgépész technikus

563.

54

582

06

0

0

1

0

54

02

 

hűtő- klíma technikus

564.

31

582

09

0

0

1

0

31

01

 

energiahasznosító berendezés szerelője

565.

31

582

09

0

0

1

0

31

02

 

gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő

566.

31

582

09

0

0

1

0

31

03

 

központifűtés- és csőhálózat-szerelő

567.

31

582

09

0

0

1

0

31

04

 

vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

568.

31

582

10

1

0

0

0

 

 

 

épületlakatos

569.

31

582

10

0

1

0

0

31

01

 

épületmechanikai szerelő

570.

31

521

04

0

0

0

0

 

 

 

erdőgazdasági gépkezelő

571.

31

521

04

0

1

0

0

31

01

 

erdészeti felkészítőgép kezelője

572.

31

521

04

0

1

0

0

31

02

 

erdészeti kötélpálya kezelője

573.

31

521

04

0

1

0

0

31

03

 

erdészeti közelítőgép kezelője

574.

31

521

04

0

1

0

0

31

04

 

erdészeti rakodógép kezelője

575.

31

521

04

0

1

0

0

31

05

 

többfunkciós fakitermelőgép kezelője

576.

31

521

11

1

0

0

 

0

 

 

hegesztő

577.

31

521

11

0

1

0

0

31

01

 

bevontelektródás kézi ívhegesztő

578.

31

521

11

0

1

0

0

31

02

 

egyéb eljárás szerinti hegesztő

579.

31

521

11

0

1

0

0

31

03

 

fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

580.

31

521

11

0

1

0

0

31

04

 

gázhegesztő

581.

31

521

11

0

1

0

0

31

05

 

hegesztő-vágó gép kezelője

582.

31

521

11

0

1

0

0

31

06

 

volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

583.

31

521

12

0

0

0

0

 

 

 

hőkezelő

584.

31

522

02

0

1

0

0

31

01

 

ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

585.

31

522

02

0

1

0

0

31

02

 

kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

586.

31

522

02

0

0

1

0

31

01

 

hőközpont és -hálózatkezelő

587.

31

522

02

0

0

1

0

31

02

 

hűtéstechnikai berendezéskezelő

588.

31

522

02

0

0

1

0

31

03

 

kazángépész (12 t/h felett)

589.

31

522

02

0

0

1

0

31

04

 

kazánkezelő (2-12 t/h között)

590.

52

521

01

0

0

1

0

52

01

 

akusztikus emissziós anyagvizsgáló

591.

52

521

01

0

0

1

0

52

02

 

folyadékbehatolásos anyagvizsgáló

592.

52

521

01

0

0

1

0

52

03

 

mágnesezhető poros anyagvizsgáló

593.

52

521

01

0

0

1

0

52

04

 

örvényáramos anyagvizsgáló

594.

52

521

01

0

0

1

0

52

05

 

radiográfiai anyagvizsgáló

595.

52

521

01

0

0

1

0

52

06

 

rezgéselemző anyagvizsgáló

596.

52

521

01

0

0

1

0

52

07

 

roncsolásos anyagvizsgáló

597.

52

521

01

0

0

1

0

52

08

 

szemrevételezéses anyagvizsgáló

598.

52

521

01

0

0

1

0

52

09

 

tömörségi anyagvizsgáló

599.

52

521

01

0

0

1

0

52

10

 

ultrahangos anyagvizsgáló

600.

31

543

02

0

0

0

0

 

 

 

ipari nemesfém-megmunkáló

601.

33

814

01

0

0

0

0

 

 

 

kéményseprő

602.

31

521

15

0

0

0

0

 

 

 

késes, köszörűs, kulcsmásoló

603.

31

521

15

0

1

0

0

31

01

 

gépi gravírozó

604.

31

521

15

0

1

0

0

31

02

 

kulcsmásoló

605.

33

521

04

0

0

0

0

 

 

 

korrózió elleni védőbevonat készítője

606.

33

521

04

0

1

0

0

31

01

 

festőberendezés kezelője

607.

33

521

04

0

1

0

0

31

02

 

galvanizáló

608.

33

521

04

0

1

0

0

31

03

 

szervesbevonat-készítő

609.

33

521

04

0

1

0

0

31

04

 

tűzihorganyzó

610.

54

525

02

0

0

1

0

54

01

 

erdőgazdasági gépésztechnikus

611.

54

525

02

0

0

1

0

54

02

 

mezőgazdasági gépésztechnikus

612.

31

521

24

1

0

0

0

 

 

 

szerkezetlakatos 4

613.

31

521

24

0

1

0

0

31

01

 

lemezlakatos

614.

33

521

08

1

0

0

0

 

 

 

szerszámkészítő

615.

33

521

08

0

1

0

0

31

01

 

szikraforgácsoló

616.

54

521

05

0

1

0

0

33

01

 

élelmiszeripari gépszerelő, karbantartó

617.

54

521

05

0

0

1

0

54

01

 

élelmiszeripari gépésztechnikus

618.

54

521

05

0

0

1

0

54

02

 

vegyipari gépésztechnikus

619.

31

544

02

1

0

0

0

 

 

 

elektrolakatos és villamossági szerelő

620.

33

521

01

1

0

0

0

 

 

 

elektromechanikai műszerész

621.

31

522

01

1

0

0

0

 

 

 

elektromos gép- és készülékszerelő

622.

54

523

01

0

0

0

0

 

 

 

elektronikai technikus 4

623.

31

521

14

0

0

0

0

 

 

 

kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

624.

31

521

14

0

1

0

0

31

01

 

háztartásigép-szerelő

625.

31

521

14

0

1

0

0

31

02

 

kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő

626.

31

521

18

0

0

0

0

 

 

 

kötő- és varrógép műszerész

627.

31

521

18

0

1

0

0

31

01

 

varrógépműszerész

628.

51

521

01

0

0

0

0

 

 

 

másoló- és irodagép műszerész

629.

54

523

05

1

0

0

0

 

 

 

mechatronikai technikus

630.

33

521

07

0

0

0

0

 

 

 

órás

631.

33

522

04

1

0

0

0

 

 

 

villanyszerelő

632.

33

522

04

0

0

0

1

33

02

 

erősáramú berendezések felülvizsgálója

633.

33

522

04

0

0

0

1

33

01

 

érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

634.

33

522

04

0

0

0

1

33

11

 

kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási fam szerelő

635.

33

522

04

0

0

0

1

33

12

 

kisfeszültségű fam kábelszerelő

636.

33

522

04

0

0

0

1

33

13

 

kisfeszültségű kábelszerelő

637.

33

522

04

0

0

0

1

33

14

 

kisfeszültségű mérőhelyi fam szerelő

638.

33

522

04

0

0

0

1

33

15

 

kisfeszültségű szabadvezeték hálózati fam szerelő

639.

33

522

04

0

0

0

1

33

16

 

középfeszültségű fam szerelő

640.

33

522

04

0

0

0

1

33

17

 

középfeszültségű kábelszerelő

641.

33

522

04

0

0

0

1

33

06

 

szakszolgálati fam szerelő

642.

33

522

04

0

0

0

1

33

18

 

villamos alállomás kezelő

643.

33

522

04

0

0

0

1

33

19

 

villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

644.

33

522

04

0

0

0

1

33

07

 

villamos gép és -készülék üzemeltető

645.

33

522

04

0

0

0

1

33

20

 

villamos hálózat kezelő

646.

33

522

04

0

0

0

1

33

21

 

villamos távvezeték építő, üzemeltető

647.

33

522

04

0

0

0

1

33

10

 

villámvédelmi felülvizsgáló

648.

54

482

01

0

0

1

0

54

01

 

adatbázistervező

649.

54

482

01

0

0

1

0

54

02

 

adatelemző

650.

55

481

01

0

0

0

0

 

 

 

általános rendszergazda

651.

54

481

01

1

0

0

0

 

 

 

CAD-CAM informatikus

652.

54

481

01

0

1

0

0

31

01

 

számítógépes műszaki rajzoló

653.

54

481

02

0

0

1

0

54

01

 

infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

654.

54

481

02

0

0

1

0

54

02

 

információrendszer-elemző és -tervező

655.

54

481

02

0

0

1

0

54

03

 

internetes alkalmazásfejlesztő

656.

54

481

02

0

0

1

0

54

04

 

szoftverfejlesztő

657.

54

481

03

0

1

0

0

52

01

 

számítástechnikai szoftverüzemeltető

658.

54

481

03

0

0

1

0

54

01

 

informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető

659.

54

481

03

0

0

1

0

54

02

 

informatikai műszerész

660.

54

481

03

0

0

1

0

54

03

 

IT biztonság technikus

661.

54

481

03

0

0

1

0

54

04

 

IT kereskedő

662.

54

481

03

0

0

1

0

54

05

 

számítógéprendszer-karbantartó

663.

54

481

03

0

0

1

0

54

06

 

szórakoztatótechnikai műszerész

664.

54

481

03

0

0

1

0

54

07

 

webmester

665.

55

481

02

0

0

0

0

 

 

 

informatikai statisztikus és gazdasági tervező

666.

54

481

04

0

0

1

0

54

01

 

gazdasági informatikus

667.

54

481

04

0

0

1

0

54

02

 

infostruktúra menedzser

668.

54

481

04

0

0

1

0

54

03

 

ipari informatikai technikus

669.

54

481

04

0

0

1

0

54

04

 

műszaki informatikus

670.

54

481

04

0

0

1

0

54

05

 

távközlési informatikus

671.

54

481

04

0

0

1

0

54

06

 

telekommunikációs informatikus

672.

54

481

04

0

0

1

0

54

07

 

térinformatikus

673.

33

523

01

1

0

0

0

 

 

 

számítógép-szerelő, -karbantartó

674.

55

481

03

0

0

0

0

 

 

 

telekommunikációs asszisztens

675.

55

481

04

0

0

0

0

 

 

 

web-programozó

676.

52

522

03

0

0

0

0

 

 

 

dozimetrikus

677.

55

524

01

0

0

0

0

 

 

 

farmakológus szakasszisztens

678.

52

521

02

0

0

0

0

 

 

 

műanyag-feldolgozó

679.

52

521

02

0

1

0

0

31

01

 

egyéb műanyagtermék gyártó

680.

52

521

02

0

1

0

0

31

02

 

fröccsöntőgép-kezelő

681.

52

521

02

0

1

0

0

31

03

 

hőre keményedő műanyagok feldolgozója

682.

52

521

02

0

1

0

0

31

04

 

műanyag hegesztő, hőformázó

683.

52

521

02

0

1

0

0

31

05

 

műanyagextruder-kezelő

684.

31

543

07

0

0

0

0

 

 

 

papírgyártó és -feldolgozó

685.

31

543

07

0

1

0

0

31

01

 

papíripari alapanyaggyártó

686.

55

524

02

0

0

1

0

55

01

 

felületvédelmi technológus

687.

55

524

02

0

0

1

0

55

02

 

vegyipari méréstechnológus

688.

33

582

01

1

0

0

0

 

 

 

ács, állványozó

689.

33

582

01

0

1

0

0

21

01

 

állványozó

690.

31

582

01

0

0

0

0

 

 

 

betonelemgyártó

691.

33

582

03

1

0

0

0

 

 

 

burkoló

692.

33

582

03

0

1

0

0

31

01

 

hidegburkoló

693.

33

582

03

0

1

0

0

31

04

 

melegburkoló és parkettás

694.

31

582

02

0

0

0

0

 

 

 

csővezetéképítő

695.

61

582

01

0

0

0

0

 

 

 

építési műszaki ellenőr I.

696.

61

582

01

0

1

0

0

52

01

 

építési műszaki ellenőr II.

697.

31

582

03

0

0

0

0

 

 

 

építményszerkezet-szerelő

698.

31

582

03

0

1

0

0

21

01

 

darukötöző

699.

31

582

04

0

0

0

0

 

 

 

építményszigetelő

700.

31

582

04

0

1

0

0

31

01

 

hő- és hangszigetelő

701.

31

582

04

0

1

0

0

31

02

 

vízszigetelő

702.

31

582

05

0

0

0

0

 

 

 

építményzsaluzat-szerelő

703.

31

582

05

0

1

0

0

21

01

 

zsaluzóács

704.

31

582

08

0

0

1

0

31

01

 

épület- és építmény bádogos

705.

31

582

09

0

0

1

0

31

02

 

ipari szigetelő-bádogos

706.

31

582

10

0

0

0

1

31

01

 

díszműbádogos

707.

33

582

04

1

0

0

0

 

 

 

festő, díszítő, mázoló és tapétázó

708.

33

582

04

0

1

0

0

31

03

 

díszítő

709.

33

582

04

0

1

0

0

21

01

 

mázoló, lakkozó

710.

33

582

04

0

1

0

0

21

02

 

plakátragasztó

711.

33

582

04

0

1

0

0

31

01

 

szobafestő

712.

33

582

04

0

1

0

0

31

02

 

tapétázó

713.

33

582

04

0

0

0

1

33

01

 

műemléki díszítő, festő

714.

31

543

01

0

0

0

0

 

 

 

finomkerámiagyártó gép kezelője

715.

31

543

01

0

1

0

0

31

01

 

kerámiaipari gépkezelő

716.

31

582

11

0

0

0

0

 

 

 

ingatlanfenntartó, karbantartó

717.

31

582

11

0

0

0

1

33

01

 

sportterem- és sportlétesítmény-üzemeltető

718.

31

582

12

0

0

0

0

 

 

 

ipari alpinista

719.

31

582

13

0

0

0

0

 

 

 

kályhás

720.

31

521

13

0

0

0

0

 

 

 

kemencekezelő, -égető

721.

54

521

02

0

0

0

0

 

 

 

korrózióvédelmi technikus

722.

31

582

14

0

0

0

0

 

 

 

kőfaragó, műköves és épületszobrász

723.

31

582

14

0

1

0

0

31

01

 

kőfaragó, épületszobrász

724.

31

582

14

0

1

0

0

31

02

 

műkőkészítő

725.

31

582

14

0

1

0

0

31

03

 

sírkőkészítő

726.

31

582

14

0

0

0

1

33

01

 

műemléki díszítőszobrász

727.

31

582

15

1

0

0

0

 

 

 

kőműves

728.

31

582

15

0

0

0

1

33

01

 

műemléki helyreállító

729.

54

582

03

1

0

0

0

 

 

 

magasépítő technikus

730.

54

582

04

1

0

0

0

 

 

 

mélyépítő technikus

731.

31

543

06

0

0

0

0

 

 

 

mész- és cementterméket gyártó gép kezelője

732.

54

581

02

0

0

0

0

 

 

 

műemlékfenntartó technikus

733.

31

582

17

0

0

0

0

 

 

 

tetőfedő 4

734.

31

840

01

0

0

0

0

 

 

 

úszómunkagép-kezelő

735.

31

582

19

0

0

0

0

 

 

 

üveges és képkeretező

736.

31

582

19

0

1

0

0

21

01

 

képkeretező

737.

31

543

10

0

0

0

0

 

 

 

üveggyártó

738.

31

543

10

0

1

0

0

31

01

 

üvegfúvó

739.

31

543

10

0

1

0

0

31

02

 

üvegipari gépkezelő

740.

54

582

05

0

0

0

0

 

 

 

vízépítő technikus

741.

54

582

05

0

1

0

0

31

01

 

víziközmű-építő

742.

54

582

05

0

0

0

1

54

01

 

vízépítési búvár

743.

31

582

20

0

0

0

0

 

 

 

vízkútfúró

744.

33

542

01

1

0

0

0

 

 

 

bőrdíszműves

745.

33

542

01

0

1

0

0

21

01

 

táskajavító

746.

33

542

02

1

0

0

0

 

 

 

cipész, cipőkészítő, cipőjavító

747.

33

542

02

0

1

0

0

31

01

 

cipőfelsőrész-készítő

748.

33

542

02

0

1

0

0

21

01

 

cipőösszeállító

749.

33

542

02

0

0

0

1

33

01

 

ortopédiai cipész

750.

33

542

03

0

0

0

0

 

 

 

fonó, kötő és nemszőtt-termék gyártó

751.

33

542

03

0

1

0

0

31

01

 

fonó

752.

33

542

03

0

1

0

0

31

02

 

kötő

753.

33

542

03

0

1

0

0

31

03

 

nemszőtt-termék gyártó

754.

31

542

01

0

0

0

0

 

 

 

kalapos, sapka- és kesztyűkészítő

755.

31

542

01

0

1

0

0

31

01

 

kalapos, sapkakészítő

756.

31

542

01

0

1

0

0

31

02

 

kesztyűs

757.

33

521

05

0

0

0

0

 

 

 

könnyűipari géprendszer üzemeltetője

758.

33

521

05

0

1

0

0

31

01

 

könnyűipari gépkezelő

759.

33

521

05

0

1

0

0

21

01

 

rostnövényfeldolgozó

760.

33

521

05

0

1

0

0

21

02

 

seprű- és kefegyártó

761.

33

521

05

0

1

0

0

21

03

 

szőr- és tollfeldolgozó

762.

54

542

01

0

0

1

0

54

01

 

bőrfeldolgozó-ipari technikus

763.

54

542

01

0

0

1

0

54

02

 

ruhaipari technikus

764.

54

542

01

0

0

1

0

54

03

 

textilipari technikus

765.

51

542

02

0

0

0

0

 

 

 

szabász

766.

33

542

05

0

1

0

0

21

02

 

lakástextil-készítő

767.

33

542

05

0

1

0

0

21

03

 

munkaruha- és védőruha-készítő

768.

33

542

05

0

1

0

0

21

04

 

textiltermék-összeállító

769.

33

542

05

0

0

1

0

33

01

 

csecsemő- és gyermekruha-készítő

770.

33

542

05

0

0

1

0

33

04

 

fehérnemű-készítő

771.

33

542

05

0

0

1

0

33

02

 

férfiszabó

772.

33

542

05

0

0

1

0

33

03

 

női szabó

773.

33

542

05

0

0

0

1

33

01

 

férfi alkalmi- és korhű ruhakészítő

774.

33

542

05

0

0

0

1

33

02

 

női alkalmi- és korhű ruhakészítő

775.

31

542

02

1

0

0

0

 

 

 

szíjgyártó és nyerges

776.

31

542

02

0

1

0

0

31

01

 

bőrtárgykészítő

777.

31

542

02

0

1

0

0

21

01

 

szíjgyártó

778.

33

542

06

0

0

0

0

 

 

 

szövő

779.

33

542

07

0

0

0

0

 

 

 

szűcs, szőrme- és bőrkonfekcionáló

780.

33

542

07

0

1

0

0

31

01

 

bőrruha -készítő, -javító

781.

33

542

08

0

0

0

0

 

 

 

textilszínező, -kikészítő

782.

33

542

09

0

0

0

0

 

 

 

tímár, bőrkikészítő

783.

33

542

09

0

1

0

0

33

01

 

szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő

784.

33

814

02

0

0

0

0

 

 

 

vegytisztító, kelmefestő, mosodás

785.

33

543

01

1

0

0

0

 

 

 

bútorasztalos

786.

33

543

01

0

1

0

0

31

03

 

asztalosipari gépkezelő

787.

33

543

01

0

1

0

0

21

01

 

asztalosipari szerlő

788.

33

543

01

0

1

0

0

21

03

 

faiperi alapmegmunkáló

789.

33

543

01

0

0

0

1

33

01

 

műbútorasztalos

790.

31

582

08

1

0

0

0

 

 

 

épületasztalos

791.

31

582

08

0

1

0

0

31

01

 

famegmunkáló

792.

31

582

08

0

1

0

0

21

01

 

fűrészipari gépkezelő

793.

54

543

02

0

0

1

0

54

01

 

bútoripari technikus

794.

54

543

02

0

0

1

0

54

02

 

fafeldolgozó technikus

795.

31

543

04

0

0

1

0

31

01

 

bognár

796.

31

543

04

0

0

1

0

31

02

 

kádár

797.

33

542

04

1

0

0

0

 

 

 

kárpitos

798.

33

542

04

0

0

0

1

33

01

 

járműkárpitos

799.

31

213

01

0

0

0

0

 

 

 

szita-, tampon- és filmnyomó

800.

52

525

01

1

0

0

0

 

 

 

autóelektronikai műszerész

801.

52

525

01

0

1

0

0

52

01

 

gépjárműriasztó-szerelő

802.

51

525

01

1

0

0

0

 

 

 

autószerelő

803.

51

525

01

0

1

0

0

31

01

 

autóbontó

804.

51

525

01

0

1

0

0

31

02

 

autókarbantartó és -ápoló

805.

51

525

01

0

1

0

0

21

01

 

autómosógép-kezelő

806.

51

525

01

0

0

0

1

54

01

 

autótechnikus

807.

51

525

01

0

0

0

1

52

01

 

gázautószerelő

808.

31

525

01

0

0

0

0

 

 

 

gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

809.

31

841

01

0

0

1

0

31

01

 

autóbuszvezető

810.

31

841

01

0

0

1

0

31

02

 

tehergépkocsi-vezető

811.

31

543

05

0

0

0

0

 

 

 

kishajóépítő, -karbantartó

812.

31

543

05

0

1

0

0

31

01

 

kishajó-karbantartó

813.

31

543

05

0

0

0

1

54

01

 

kishajóépítő és -karbantartó technikus

814.

52

523

02

1

0

0

0

 

 

 

közlekedésautomatikai műszerész

815.

52

523

02

0

0

0

1

54

01

 

közlekedésautomatikai technikus

816.

54

582

02

0

0

1

0

54

01

 

hídépítő és -fenntartó technikus

817.

54

582

02

0

0

1

0

54

02

 

útépítő és -fenntartó technikus

818.

54

582

02

0

0

1

0

54

03

 

vasútépítő és -fenntartó technikus

819.

52

841

01

0

1

0

0

33

01

 

menetjegyellenőr

820.

52

841

01

0

1

0

0

52

01

 

menetjegypénztáros

821.

52

841

01

0

0

1

0

52

01

 

közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

822.

52

841

01

0

0

1

0

52

02

 

légi közlekedésüzemvitel-ellátó

823.

52

841

01

0

0

1

0

52

03

 

szállítmányozási ügyintéző

824.

52

841

01

0

0

1

0

52

04

 

vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

825.

31

582

16

0

0

0

0

 

 

 

közútkezelő

826.

31

582

16

0

1

0

0

21

01

 

útfenntartó

827.

33

525

01

0

0

1

0

33

01

 

kerékpárszerelő

828.

33

525

01

0

0

1

0

33

02

 

motorkerékpár-szerelő

829.

31

525

04

0

0

0

0

 

 

 

targonca- és munkagépszerelő

830.

31

582

18

1

0

0

0

 

 

 

útépítő

831.

31

582

18

0

1

0

0

21

01

 

térburkoló

832.

31

853

01

0

0

0

0

 

 

 

csatornamű-kezelő

833.

31

853

01

0

1

0

0

21

01

 

csatornakarbantartó

834.

31

853

01

0

1

0

0

31

01

 

csatornaüzemi gépkezelő

835.

31

853

03

0

0

0

0

 

 

 

fürdőüzemi gépész

836.

31

853

03

0

1

0

0

31

01

 

fürdőüzemi gépkezelő

837.

31

851

01

0

0

0

0

 

 

 

hulladékfelvásárló

838.

33

853

01

0

0

0

0

 

 

 

hulladéktelep-kezelő

839.

33

853

01

0

1

0

0

31

01

 

elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó

840.

33

853

01

0

1

0

0

31

02

 

hulladékfeldolgozógép-kezelő

841.

33

853

01

0

1

0

0

21

01

 

hulladékgyűjtő és -szállító

842.

33

853

01

0

1

0

0

21

02

 

hulladékválogató és -feldolgozó

843.

61

850

01

0

0

0

0

 

 

 

klímareferens

844.

54

850

01

0

0

1

0

54

01

 

energetikai környezetvédő

845.

54

850

01

0

0

1

0

54

02

 

hulladékgazdálkodó

846.

54

850

01

0

0

1

0

54

03

 

környezetvédelmi berendezés üzemeltetője

847.

54

850

01

0

0

1

0

54

04

 

környezetvédelmi méréstechnikus

848.

54

850

01

0

0

1

0

54

05

 

nukleáris energetikus

849.

54

850

01

0

0

1

0

54

06

 

vízgazdálkodó

850.

54

851

01

0

0

0

0

 

 

 

települési környezetvédelmi technikus

851.

54

851

01

0

1

0

0

52

01

 

települési környezetvédelmi ügyintéző

852.

54

851

01

0

1

0

0

51

01

 

településüzemeltető és -fenntartó

853.

54

850

02

0

0

0

0

 

 

 

természet- és környezetvédelmi technikus

854.

54

850

02

0

1

0

0

33

01

 

agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző

855.

54

850

02

0

1

0

0

33

02

 

természetvédelmi ügyintéző

856.

54

853

02

0

0

1

0

54

01

 

szennyvíztechnológus

857.

54

853

02

0

0

1

0

54

02

 

víztechnológus

858.

31

853

05

0

0

0

0

 

 

 

vízkárelhárító

859.

31

853

06

1

0

0

0

 

 

 

vízműkezelő

860.

31

853

06

0

1

0

0

31

01

 

hidroforkezelő

861.

31

853

06

0

1

0

0

31

02

 

vízgépkezelő

862.

54

853

01

0

0

0

0

 

 

 

vízügyi technikus

863.

61

344

01

0

0

0

0

 

 

 

adótanácsadó

864.

55

344

01

0

0

1

0

55

01

 

adóigazgatási szakügyintéző

865.

55

344

01

0

0

1

0

55

02

 

költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

866.

52

343

01

0

0

0

0

 

 

 

banki-, befektetési termékértékesítő

867.

54

343

01

0

0

0

0

 

 

 

befektetési tanácsadó

868.

54

343

02

0

0

0

0

 

 

 

biztosításközvetítő

869.

52

343

02

0

1