nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2012. évi V. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2013-01-03
2013-12-31
14
Jogszabály

2012. évi V. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

Az Országgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és más törvények közötti összhang megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti rendelkezések

1. § (1) Ha a kormánytisztviselő a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) alapján a prémiumévek programban történő részvételéhez vagy különleges foglalkoztatási állományba helyezéséhez hozzájárult, a határozatlan időre szóló kormányzati szolgálati jogviszonya, közszolgálati jogviszonya, illetve munkaviszonya határozott idejű jogviszonnyá alakult át. E határozott idejű jogviszony a Péptv. szabályai szerint szűnik meg.

(2) A prémiumévek programban részt vevő kormánytisztviselőre, köztisztviselőre és kormányzati, illetve közszolgálati ügykezelőre, ha az erről szóló törvény másként nem rendelkezik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

2. § (1)–(6)2

(7) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

a) 24. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony munkaviszonnyá alakulása után az igazságügyi alkalmazott átalakulás utáni munkabére nem lehet magasabb, mint az illetményalap hatszorosa,

b) 25. § (5) bekezdésének alkalmazásában kormánytisztviselői jogviszonyon a kormányzati szolgálati jogviszonyt kell érteni.

(8) Törvény eltérő rendelkezése hiányában, ahol jogszabály

a) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt (a továbbiakban: Ktv.), illetve a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényt (a továbbiakban: Ktjv.) említ, azon a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt,

b) vezetői kinevezést vagy megbízást említ, azon vezetői munkakört,

c) államigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalót említ, azon a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál foglalkoztatott munkavállalót

d)3 kormánytisztviselői jogviszonyt említ, azon kormányzati szolgálati jogviszonyt

is megfelelően érteni kell.

3. § (1) A 2012. február 29-éig okozott károk tekintetében

a) a felelősség alapja és a kártérítés mértéke vonatkozásában a Ktv.-nek a Kttv. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályait [Ktv. 57–58. §-ait, Ktv. 71. § (2) bekezdését] kell alkalmazni,

b) a kártérítési igény érvényesítésére a Kttv., valamint a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A Ktv.-nek a Kttv. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályait kell alkalmazni, ha a kormánytisztviselő átirányítását, kirendelését, kiküldetését, kihelyezését, kormányzati kirendelését a munkáltató legkésőbb 2012. február 29-étől kezdődően rendelte el.

(3) 2012. június 30-ig a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormányzati szolgálati jogviszonyából származó igényét, továbbá a munkáltató és az érdek-képviseleti szerv a Kttv.-ből származó igényét a Kttv. 238. §-ának megfelelő alkalmazásával érvényesítheti.

(4) A Kttv.-nek a Kormánytisztviselői Döntőbizottságra vonatkozó rendelkezéseit a 2012. július 1-jén és azt követően indított igényérvényesítések esetén kell alkalmazni.

(5) A Kttv. 193. és 194. §-át a folyamatban lévő perekben is alkalmazni kell.

(6) E törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő felmentések esetén a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére a közszolgálati tisztviselő átlagkeresetére jogosult.

(7)4 Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége megszűnik és az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnökségének tagjai (ideértve az elnököt is) a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tagjává válnak. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnökségének, illetve Elnökének jogszabályban előírt feladatait a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium, illetve annak Elnöke látja el. E rendelkezést 2012. évben kell alkalmazni.

(8)5 A 2012. július 1-jét megelőzően a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj keretében létesített ösztöndíjas jogviszonyra a Kttv. 47. § (5) bekezdése nem alkalmazható az ösztöndíjas jogviszony fennállásáig.

4. § (1) A kormányzati ügykezelő, valamint a közszolgálati ügykezelő illetménye a Kttv. 208. §, illetve 242. § alkalmazása során nem csökkenhet.

(2) A kormányzati, illetve közszolgálati ügykezelő illetményét a Kttv. hatálybalépését követő 30 napon belül meg kell állapítani.

(3) A kormánytisztviselőnek, a köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 45. § (1) bekezdése alapján meghatározott illetménye e törvény hatálybalépését követően abban a munkakörben illeti meg, amelyben e törvény hatálybalépését megelőzően foglalkoztatták. A kormánytisztviselő, köztisztviselő munkakörének módosítása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegeli, hogy továbbra is a Módtv. alapján meghatározott illetményére vagy besorolása szerinti illetményére jogosult.

(4) E törvény hatálybalépését megelőzően a Ktjv. 19. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Kormány által rendeletben kijelölt államigazgatási szerv esetében külön kormányrendeletben megállapított illetmény-kiegészítés mértéke 2012. évben nem csökkenhet.

(5) E törvény hatálybalépését megelőzően a helyi önkormányzat által megállapított illetmény-kiegészítés mértéke 2012. évben nem csökkenthető.

5. § (1) A köztisztviselő, ügykezelő közszolgálati jogviszonyából eredő jogokat és kötelezettségeket a Kttv. hatálybalépése nem érinti, kivéve, ha a Kttv. ettől eltérően rendelkezik.

(2) A kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő kormánytisztviselői jogviszonyának elnevezése kormányzati szolgálati jogviszony elnevezésre változik. A jogviszony elnevezésének megváltozása nem érinti a Kttv. hatálybalépése előtt keletkezett kormánytisztviselői jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, kivéve, ha a Kttv. ettől eltérően rendelkezik. A jogviszony elnevezésének megváltozásáról a munkáltató köteles 60 napon belül a kormánytisztviselőt, illetve a kormányzati ügykezelőt értesíteni.

6. § (1) A Nemzeti Közigazgatási Intézet nyilvántartja és kezeli a közigazgatási versenyvizsgával kapcsolatos adatokat, majd azok érvényessége lejártát követően törli a nyilvántartásából.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatnyilvántartás és -kezelés a pályázó versenyvizsga eredményére és érvényességi idejére terjed ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatnyilvántartás és -kezelés a versenyvizsgázó

a) természetes személyazonosító adataira,

b) versenyvizsga eredményére és érvényességi idejére,

c) a Kttv. 4. mellékletében meghatározott adatokra

terjed ki.

7–8. §6

9. § (1) A Kttv. Magyar Kormánytisztviselői Karra vonatkozó szabályozása hatálybalépésének napján az, aki kormánytisztviselő, a Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) tagjává válik.

(2) A munkáltató az általa foglalkoztatott kormánytisztviselők adatairól (a kormánytisztviselő családi és utóneve, a munkáltató megnevezése, székhelye) a Kttv. hatálybalépésétől számított 90 napon belül értesítést küld az MKK Előkészítő Bizottságának.

(3) A Kttv. 28–35. §-ának hatálybalépését követő hat hónapon belül az MKK Országos Közgyűlése alakuló ülést tart, amelynek összehívásáról a miniszter gondoskodik. Az alakuló Országos Közgyűlés dönt az MKK Alapszabályának elfogadásáról, megválasztja az MKK elnökét és legfeljebb öt alelnökét, az MKK főtitkárát, az MKK Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, valamint az MKK Országos Etikai Bizottság elnökét és tagjait.

(4) Az MKK Területi Közgyűlés tisztségviselőinek és bizottságainak megválasztását az Országos Közgyűlés alakuló közgyűlését követő három hónapon belül kell megtartani.

(5) Az MKK Országos Közgyűlés tagjainak megválasztásával, az alakuló Országos Közgyűlés előkészítésével és lebonyolításával, továbbá a Területi Közgyűlés tisztségviselőinek és bizottságainak megválasztásával összefüggő feladatok ellátására, 15 tagú Előkészítő Bizottság alakul, amelynek tagjait és elnökét a miniszter jelöli ki.

(6) Az MKK Előkészítő Bizottság az alakuló ülését a Kttv. hatálybalépésétől számított egy hónapon belül tartja meg. Az Előkészítő Bizottság ügyrend alapján működik.

(7) Az MKK Előkészítő Bizottság az Országos Közgyűlés megalakulásáig működik.

(8) Az MKK Előkészítő Bizottság feladatai:

a) elkészíti – a Kttv. keretei között – az Ideiglenes Választási Szabályzatot;

b) az Ideiglenes Választási Szabályzat szerint előkészíti és lebonyolítja az Országos Közgyűlés tagjainak megválasztását;

c) javaslatot tesz az Alapszabályra.

(9) Az Előkészítő Bizottság által elkészített Ideiglenes Választási Szabályzat az MKK Területi Közgyűlés tisztségviselőinek és bizottságainak megválasztását követő 30. napon hatályát veszti.

(10) Az MKK megalakulásával kapcsolatos költségeket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezete tartalmazza.

10. §7

11. § A Kttv. hatálybalépésekor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél megállapított illetményekre a Kttv. 134. § (1) bekezdését kell alkalmazni azzal a feltétellel, hogy e szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő illetménye nem csökkenthető azon jogviszonya fennállásáig, amely alapján a Ktjv. hatálybalépése előtti illetményre jogosultságot szerzett.

12. § Ha a közigazgatási szervnél a munkaszerződéssel foglalkoztatottak aránya a Kttv. hatálybalépésekor meghaladja a Kttv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott mértéket, új munkaszerződés nem köthető, illetve a meglévő szerződések a közigazgatásért és igazságügyért felelős miniszter engedélyével hosszabbíthatóak meg addig, amíg az ilyen szerződésekkel foglalkoztatottak aránya az engedélyezett létszám tíz százalékára nem csökken.

13. § Ha a 2012. február 29-én hatályos Ktv. szabályok szerint felmentési védelemnek minősülő ok 2012. február 29-éig keletkezik és a Kttv. hatálybalépését követően is fennáll, ezen ok fennállásáig a felmentési védelemre jogosító időhöz fűződő jogkövetkezmények tekintetében a Ktv.-nek a Kttv. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályait kell alkalmazni.

14. §8

15. § Ha a kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony 2011. december 31-ét követően szűnik meg, és a munkáltató a felmentést vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnését 2012. január 1-jét megelőzően közölte, a kormánytisztviselő, köztisztviselő, kormányzati ügykezelő, közszolgálati ügykezelő a közléskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelően, ezt követő közlés esetén a megszűnéskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelően minősül nyugdíjasnak.

16. § A Ktv.-nek a Kttv. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályai szerint a központi közszolgálati nyilvántartásban, illetve az egyszerűsített adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok kezelését a közigazgatásért és igazságügyért felelős miniszter végzi.

17. § A Kttv. 234. § (3)–(6) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a köztisztviselőnek a Kttv. hatálybalépésekor érvényes illetménye nem csökkenthető oly módon, hogy ha a helyi önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az illetménykiegészítést, annak a jogviszonynak a fennállásáig, amelyben a köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megállapították.

18–19. §9

19/A. §10 (1) Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvénnyel [72. §, 98. §, 109. § (2) bekezdés 15., 17., 18., és 29. pontja] megállapított Kormánytisztviselői Döntőbizottságra vonatkozó szabályokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) 2013. július 1-jéig teljesítményértékelés, minősítés hiányában szakmai munka értékelést kell lefolytatni.

(3) A kistérségi társulás székhely településének jegyzője a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében meghatározott felülvizsgálat lezárásáig jogosult az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvény hatálybalépését11 megelőzően hatályos Kttv. rendelkezése szerint a vezetői illetménypótlékára.

19/B. §12 (1) Ha a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő – ideértve azt a kormánytisztviselőt, kormányzati ügykezelőt is, akinek a jogviszonya fenntartásáról a munkáltató a Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján döntött – a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2013. június 29-éig betölti és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, kormányzati szolgálati jogviszonya a Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján 2013. június 30-án megszűnik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szűnik meg a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő jogviszonya, ha a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő 2013. március 31-éig benyújtott kérelmére a munkáltató a Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő jogviszonyának fenntartásáról – a Kttv. 60. § (8) és (9) bekezdésében meghatározottak szerint – 2013. június 29-éig dönt.

(3) Ha a munkáltató 2013. június 29-éig nem hoz döntést a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő jogviszonyának fenntartásáról, a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő kormányzati szolgálati jogviszonya a jogviszony fenntartása iránti kérelem elutasítása esetén a döntés kézhezvétele hónapjának utolsó napján szűnik meg.

(4) Ha a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2013. június 29-éig betölti, 2013. február 1-jéig a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél hatósági bizonyítvány kiállítását kéri arról, hogy rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. Ebben az esetben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv egyeztetési eljárást nem folytat le. A hatósági bizonyítványt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 2013. február 28-áig állítja ki. A hatósági bizonyítványt a kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő 2013. március 31-éig nyújtja be a munkáltatónak.

(5) Nem kell kérelmezni a (4) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét igazolja. A kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő a szolgálati időről korábban kiállított határozat másolatát 2013. március 31-éig benyújtja a munkáltatónak.

(6) A munkáltató a (4) és (5) bekezdés alapján tudomására jutott személyes adatot az (1) bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzése céljából, legfeljebb a Kttv. 184. § (4) bekezdésében meghatározott ideig kezelheti.

19/C. §13 A Kttv.-nek az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvénnyel megállapított 218. § (10) bekezdését és 223. § (6) bekezdését az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXIV. törvény hatályba lépését14 követően kinevezett helyettes államtitkárra és közigazgatási államtitkárra kell alkalmazni.

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényhez kapcsolódó egyes törvények módosítása

20–34. §15

35. §16

2/A.17 A közszolgálati joganyagnak az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvénnyel hatályon kívül helyezett rendelkezéseivel összefüggő szabályozási átmenet

36. § A 2. §-ban meghatározott törvényeknek, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi LII. törvénynek és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvénynek az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvénnyel történő hatályon kívül helyezésére az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló törvény 1. §-át a 37–41. §-ra figyelemmel kell alkalmazni, azzal, hogy annak alkalmazása során köztisztviselőn a kormánytisztviselőt, közszolgálati jogviszonyon a kormányzati szolgálati jogviszonyt, ügykezelőn a kormányzati ügykezelőt és a közszolgálati ügykezelőt is érteni kell.

37. § (1) A helyi önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 103. § (6) bekezdése alapján megállapított alapilletménye legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, megelőző évi átlagos fogyasztói árindex és a bruttó hazai össztermék együttes százalékos növekedésének felével emelhető mindaddig, amíg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot el nem éri.

(2)18

38. § (1)19 Ha 2003. július 1-jén a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladta a 33 000 Ft-ot, annak mértéke nem csökkenthető és – ide nem értve az alapilletményt, valamint a hozzá kapcsolódó illetményelemeket – mindaddig a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalap azt el nem éri.

(2) A polgármester illetményének, tiszteletdíjának és az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának megállapítása során mindaddig a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg Kttv. 132. §-a szerinti illetményalap azt el nem éri.

39. § A Ktjv. 2011. június 1-jén hatályos 8. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjában és a Ktv. 2011. június 1-jén hatályos 17. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott felmentés csak 2011. június 1-jét követően bekövetkezett okon alapulhat.

40. § (1) Az, akinek a közszolgálati jogviszonya, kormánytisztviselői jogviszonya 2011. szeptember 1-jét megelőzően és a közigazgatási versenyvizsga kötelezettség megszűnését követően keletkezett, közigazgatási alapvizsgát köteles tenni 2012. szeptember 1-jéig, kivéve, ha ezen időpontig az alapvizsga alól jogszabály alapján mentesül. Az alapvizsga költségeit a munkáltató viseli. Ha ezen kötelezettségét ez idő alatt nem teljesíti, vagy az alól nem mentesül, közszolgálati jogviszonya megszűnik. A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség és a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés időtartama.

(2) Annak a köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek, aki az (1) bekezdésben említett időszak alatt közigazgatási szakvizsgát tett, nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie.

(3) A sikeres közigazgatási versenyvizsgával rendelkező köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek közigazgatási alapvizsgát nem kell tennie.

(4) Az a köztisztviselő, kormánytisztviselő, aki a kinevezését az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt kapta, a kinevezésében a közigazgatási szakvizsga teljesítésére megállapított határidő egy évvel meghosszabbodik.

(5) A 2011. szeptember 1-jét megelőzően tett közigazgatási alapvizsgát a 2011. szeptember 1-jét követően tett közigazgatási alapvizsgának megfelelő vizsgának kell tekinteni.

41. § Mentesül a közigazgatási felsővezetői képzés és vizsga alól az, aki 2012. szeptember 1-jét megelőzően állami vezetői megbízatással vagy a Ktv. 2009. november 11-én hatályos 31. § (10) bekezdésében meghatározott vezetői megbízással, kinevezéssel legalább egy évig rendelkezett.

42–52. §20

3. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. február 29-én lép hatályba.

(2) Az 1–34. §, 35. § (1)–(3) bekezdés, 36. §, 38–52. §, 54–59. §, 62. § 2012. március 1-jén lépnek hatályba.

(3) A 35. § (4) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 37. § 2012. március 2-án lép hatályba.

(5) A 60. § (12) és (13) bekezdései 2012. július 1-jén lépnek hatályba.

(6) A 60. § (17) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

54. § (1) E törvény 21. § (1) és (4) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 22. §-a az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) E törvény 32. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján, 33. § (1) bekezdése az Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 35. § (1) és (4) bekezdése és az 59. § (4) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) E törvény 39. §-a az Alaptörvény 23. cikke és 42. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

55–59. §21

60–61. §22

62. §23

Melléklet a 2012. évi V. törvényhez24

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!