nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2012. (II. 24.) HM utasítás
a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról
2012-02-26
2013-03-09
2

12/2012. (II. 24.) HM utasítás

a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a végrehajtása érdekében, figyelemmel a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. § (1) és (6) bekezdésére, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényre, valamint a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletre, a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról a következő utasítást adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a HM Védelmi Hivatalra és a HM Hatósági Hivatalra, valamint az e szervezeteknél foglalkoztatott kormánytisztviselőkre, kormányzati ügykezelőkre, valamint a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alatt álló közszolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselők) terjed ki.

(2) Az utasítás előírásai a kormánytisztviselők közeli hozzátartozói tekintetében csak a külön nevesített esetekben alkalmazhatók.

2. § Az utasítás alkalmazásában

a) étkezési utalvány: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Szja. törvény) meghatározott Erzsébet-utalvány,

b) SZÉP-támogatás: az Szja. törvény szabályainak megfelelő, Széchenyi-pihenőkártyához (továbbiakban: Kártya) kapcsolódó alszámlákra utalt támogatás,

c) iskolakezdési utalvány: kizárólag tankönyv, taneszköz vagy ruházat vásárlására jogosító utalvány formájában biztosított iskolakezdési támogatás,

d) HM univerzális utalvány: a HM érdekkörébe tartozó vállalkozás által kibocsátott, az Szja. törvény 69. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti termék- és szolgáltatáskör vásárlására jogosító elektronikus utalvány,

e) helyi bérlet: kizárólag helyi utazásra szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel,

f) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás: az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a magánszemély javára átutalt munkáltatói hozzájárulás,

g) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás: az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba a magánszemély javára átutalt munkáltatói hozzájárulás,

h) munkáltatói hozzájárulások: az f)–g) pontok szerinti hozzájárulás,

i) pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli elemmel nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet állományából kikülönített szervezeti elem,

j) keretösszeg: a kormánytisztviselőt adott időpontban ténylegesen megillető éves cafetéria-juttatás összege,

k) felhasználás: a kormánytisztviselő részére adott időpontig ténylegesen kifizetett, átutalt, átadott a)–h) pontokban szereplő juttatások,

l) lekötött keret: a kormánytisztviselő nyilatkozatában szereplő azon juttatások összege, melyek még nem kerültek felhasználásra,

m) szabad keret: a keretösszeg, valamint a felhasználás és a lekötött keret különbözete, ha az pozitív előjelű,

n) kerettúllépés: a keretösszeg, valamint a felhasználás és a lekötött keret különbözete, ha az negatív előjelű,

o) túlköltekezés: a keretösszeg, valamint a felhasználás különbözete, ha az negatív előjelű.

2. A cafetéria-juttatás összege és felhasználása

3. § (1) A kormánytisztviselőt megillető cafetéria-juttatás 2012. évre vonatkozó keretösszegét 200 000 forintban határozom meg.

(2) Az év közben cafetéria-juttatásra jogosultságot szerző kormánytisztviselő keretösszegét legkésőbb a jogosultság keletkezésének napján, a kinevezéshez kapcsolódó, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 11. § (7) és (8) bekezdése szerinti tájékoztató okmányban kell megállapítani. A kormánytisztviselőt megillető keretösszeg módosulását a módosulás napján egyéni személyügyi okmányban kell megállapítani.

4. § (1) A kormánytisztviselő cafetéria-juttatásként a Ktv. 49/F. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra az Szja. törvényben szereplő feltételekkel jogosult. Az egyes juttatások választható mértéke az Szja. törvényben meghatározott mértéket meghaladhatja.

(2) A Ktv. 49/F. § (1) bekezdése alapján a cafetéria-juttatás keretében további választható juttatásnak a HM univerzális utalvány minősül.

5. § (1) Amennyiben a kormánytisztviselő a Ktv. 49/F. § (5) és (6) bekezdésében nem szereplő esetben a tárgyév december 31-én túlköltekezésben van, annak összegével a következő évre szóló, a 3. § szerint megállapított keretösszegét csökkenteni kell.

(2) Ha ezzel a módszerrel a túlköltekezés összege teljes mértékben nem rendezhető, a fennmaradó összeget a tárgyévet követő január 31-ig vissza kell követelni. A kormánytisztviselő választhatja a visszafizetés helyett juttatás visszaadását is, amennyiben azt az adott juttatás természete lehetővé teszi és jelen utasítás nem zárja ki.

3. A nyilatkozat

6. § (1) A kormánytisztviselőnek a Ktv. 49/F. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát módosítania kell a keretösszegének jogszabály – különösen a Ktv. 49/F. (2) és (5)–(6) bekezdése – rendelkezésén alapuló csökkenése esetén. A nyilatkozat módosítását

a) amennyiben a keretösszeg Ktv. 49/F. § (2) bekezdés miatti csökkenése

aa) előre látható, legkésőbb az azt megelőző napon,

ab) előre nem látható, a távollét vége utáni első munkanapon,

b) legkésőbb a jogviszony megszűnésekor vagy áthelyezéskor

kell végrehajtani.

(2) A nyilatkozatot a változás hatályba lépésének napját követő 10 munkanapon belül kell módosítani, ha az eredeti nyilatkozattétel időpontjában ismert, tárgyévre vonatkozó

a) minimálbér,

b) az illetmény havi összege,

c) munkáltatói hozzájárulások összege, mértéke,

d) adó- és társadalombiztosítási jogszabályok cafetéria-juttatásra vonatkozó szabálya változik, és módosítás nélkül a felhasználás és a lekötött keret együttesen meghaladja a keretösszeg 105%-át. Egyéb esetekben a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Ha a kormánytisztviselő a nyilatkozat megtételét a tárgyév január 15-ig, illetve a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése szerinti időpontig, módosítását az (1) bekezdés szerinti időpontig akadályoztatása miatt nem tudta megtenni, arra az akadályoztatás okának megjelölésével az akadály megszűnésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 15-ig van lehetőség.

(4) A nyilatkozat a tárgyév szeptember 1-je és 15-e között módosítható. A nyilatkozat a tárgyév november 1-je és november 30-a között is módosítható – figyelemmel az R. 2. § (3) bekezdésében foglaltakra –, ha szabad keret áll rendelkezésre. A módosítási határidők jogvesztők.

7. § (1) Az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot a rendelkezésre bocsátott számítógépes programmal, kivételes esetben papír alapon kell kitölteni. A nyilatkozatot három példányban kell elkészíteni és aláírva a pénzügyi és számviteli szerv részére átadni.

(2) A pénzügyi és számviteli szerv a vonatkozó szabályoknak megfelelően kitöltött, számszakilag ellenőrzött nyilatkozat egyik példányán igazolja az átvételt. A pénzügyi és számviteli szerv az ellenőrzött nyilatkozat egy példányát átadja a személyügyi szerv részére.

8. § (1) Ha a kormánytisztviselő a nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibájából elmulasztja, akkor a cafetéria-juttatás havonta biztosítandó összegét úgy kell meghatározni, hogy a keretösszegből le kell vonni a (2) bekezdés szerinti felhasználást, és az így kapott értéket kell osztani a tárgyévből még hátralévő jogosultsági hónapok számával.

(2) A kormánytisztviselő részére az (1) bekezdés szerinti esetben, a rendelkezésre álló összegig – az alábbi sorrendben – a következő juttatásokat kell biztosítani:

a) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,

b) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás,

c) étkezési utalvány.

(3) A munkáltatói hozzájárulások csak a 14. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén, a 14. § (2)–(4) bekezdésének figyelembevételével biztosíthatóak.

4. A cafetéria-juttatás rendelkezésre bocsátása

9. § (1) Az étkezési utalvány nyilatkozatban választott éves értékének ötszáz forinttal oszthatónak kell lennie.

(2) Az étkezési utalvány havi értékét a nyilatkozattételkor úgy kell meghatározni, hogy a választott értéket a cafetéria-juttatásra jogosultság tárgyévi hónapjainak számával kell osztani. A törthónapok egész hónapnak számítanak.

(3) A nyilatkozat módosításakor az étkezési utalvány módosítást követő hónaptól biztosítandó havi értékét úgy kell meghatározni, hogy a választott értékből le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást, és az így kapott értéket kell osztani a módosítást követő hónaptól számítva a tárgyévből még hátralévő jogosultsági hónapok számával.

(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti esetben, amennyiben a havi összeg ötszáz forinttal nem osztható, az ötszáz forinttal oszthatóságot a kerekítés általános szabályai szerint kell biztosítani úgy, hogy a maradványérték a jogosultság utolsó hónapjában kerüljön biztosításra.

(5) A nyilatkozat tárgyév december hónapban történő módosítása esetén az étkezési utalvány választott értékéből le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást, és az így kapott értéket kell biztosítani.

(6) A (2)–(4) bekezdés szerint meghatározott értékű étkezési utalványt – a (7) bekezdésben szereplő esetet kivéve – minden hónapban előre, a hónap ötödik munkanapjáig kell átadni, kivéve, ha a nyilatkozattételre ezt követően kerül sor. Ekkor a nyilatkozat megtételének hónapjára járó étkezési utalványt a következő hónap ötödik munkanapjáig kell a kormánytisztviselő részére átadni.

(7) A január hónapra járó étkezési utalványt legkésőbb február utolsó napjáig kell átadni. Az (5) bekezdés szerinti esetben az étkezési utalványt a tárgyév december 23-ig kell a kormánytisztviselő részére átadni.

10. § (1) SZÉP-támogatás választása esetén a nyilatkozatnak alszámlánként kell tartalmaznia a választott éves és havi értéket.

(2) A SZÉP-támogatás havi értékét a nyilatkozattételkor úgy kell meghatározni, hogy a választott értéket a cafetéria-juttatásra jogosultság tárgyévi hónapjainak számával kell osztani. A törthónapok egész hónapnak számítanak.

(3) A nyilatkozat módosításakor a SZÉP-támogatás módosítást követő hónaptól biztosítandó havi értékét úgy kell meghatározni, hogy a választott értékből le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást, és az így kapott értéket kell osztani a módosítást követő hónaptól számítva a tárgyévből még hátralévő jogosultsági hónapok számával.

(4) A nyilatkozat tárgyév december hónapban történő módosítása esetén a SZÉP-támogatás választott értékéből le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást és az így kapott értéket kell biztosítani.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerint meghatározott értékű SZÉP-támogatást – a (6) bekezdésben szereplő esetet kivéve – minden hónapban előre, a hónap tizedik munkanapjáig kell átutalni, kivéve, ha a nyilatkozattételre a hónap ötödikét követően kerül sor. Ekkor a nyilatkozat megtételének hónapjára járó SZÉP-támogatást a következő hónap tizedik munkanapjáig kell átutalni.

(6) A január hónapra járó SZÉP-támogatást legkésőbb február utolsó napjáig kell átutalni. A (4) bekezdés szerinti esetben a SZÉP-támogatást a tárgyév december 23-ig kell átutalni.

(7) SZÉP-támogatás választása esetén a kormánytisztviselőnek az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja és 71. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a más juttatótól kapott SZÉP-támogatás értékéről.

(8) A Kártyára és a SZÉP-támogatásra alkalmazni kell a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendeletben foglaltakat.

(9) A SZÉP-támogatás az (5)–(6) bekezdés szerinti időpontban csak akkor utalható át, ha a Kártya adatai az adott időpontban rendelkezésre állnak. Amennyiben a Kártya adatai nem állnak rendelkezésre, az átutalást az adatok rendelkezésre állásától számított tíz munkanapon belül kell teljesíteni.

11. § (1) Az iskolakezdési támogatás címén juttatott bevétel biztosítása iskolakezdési utalvány formájában történik. Iskolakezdési utalvány választása esetén a nyilatkozatban fel kell tüntetni az arra jogosító gyermek, illetve gyermekek nevét. Az iskolakezdési utalvány gyermekenként meghatározott értékének a minimálbér 30%-ának megfelelő, vagy ettől eltérő, ezer forinttal osztható értéknek kell lennie.

(2) Amennyiben a nyilatkozattétel a tárgyév szeptember 15-e után történik, iskolakezdési utalvány nem választható.

(3) Amennyiben a nyilatkozat módosítása a tárgyév szeptember 15-e után történik, az iskolakezdési utalvány értékét a (4) bekezdés szerinti igénybejelentésben szereplő összegnek megfelelően kell módosítani.

(4) Az iskolakezdési utalványt a tárgyév június 1-jétől szeptember 15-ig a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával kell igényelni, a benyújtási határidő jogvesztő. Az igénybejelentésben szereplő gyermekenkénti összegek nem haladhatják meg a nyilatkozatban szereplő összeget.

(5) Az igénybejelentéshez csatolni kell a jogosultsági feltételek megállapítására alkalmas bizonylatokat, az iskolalátogatási igazolás – amennyiben az igénybejelentés időpontjában még nem áll rendelkezésre – a tárgyév szeptember 30-ig pótolható.

(6) Az iskolakezdési támogatásra vonatkozó igénybejelentést a benyújtástól számított harminc napon belül érdemben el kell bírálni függetlenül az iskolalátogatási igazolás meglététől. Amennyiben az iskolalátogatási igazolás a tárgyév szeptember 30-ig nem kerül benyújtásra, vagy utólag a jogosultsági feltételek hiánya kerül megállapításra, a közterhek tekintetében az Szja. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.

(7) A kormánytisztviselő az igényelt iskolakezdési utalványt köteles átvenni, annak visszavételére lehetőség nincs.

12. § (1) A kormánytisztviselőt a nyilatkozattétel előtt a pénzügyi és számviteli szerv tájékoztatja arról, hogy a HM univerzális utalvány milyen termék- és szolgáltatáskör vásárlására használható fel.

(2) A HM univerzális utalvány havi értékét a nyilatkozattételkor úgy kell meghatározni, hogy a választott értéket a cafetéria-juttatásra jogosultság tárgyévi hónapjainak számával kell osztani. A törthónapok egész hónapnak számítanak.

(3) A nyilatkozat módosításakor a HM univerzális utalvány módosítást követő hónaptól biztosítandó havi értékét úgy kell meghatározni, hogy a választott értékből le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást, és az így kapott értéket kell osztani a módosítást követő hónaptól számítva a tárgyévből még hátralévő jogosultsági hónapok számával.

(4) A nyilatkozat tárgyév december hónapban történő módosítása esetén a HM univerzális utalvány választott értékéből le kell vonni az e jogcímen történt felhasználást és az így kapott értéket kell biztosítani.

(5) A (2)–(3) bekezdés szerint meghatározott értékű HM univerzális utalványt – a (6) bekezdésben szereplő esetet kivéve – minden hónapban előre, a hónap tizedik munkanapjáig kell átutalni, kivéve, ha a nyilatkozattételre a hónap ötödik napját követően kerül sor. Ekkor a nyilatkozat megtételének hónapjára járó HM univerzális utalványt a következő hónap tizedik munkanapjáig kell átutalni.

(6) A január hónapra járó HM univerzális utalványt legkésőbb február utolsó napjáig kell átutalni. A (4) bekezdés szerinti esetben a HM univerzális utalványt a tárgyév december 23-ig kell átutalni.

(7) A HM univerzális utalvány az (5)–(6) bekezdés szerinti időpontban csak akkor utalható át, ha a HM univerzális utalvány felhasználását biztosító kártya adatai az adott időpontban rendelkezésre állnak. Amennyiben a kártya adatai nem állnak rendelkezésre, az átutalást az adatok rendelkezésre állásától számított tíz munkanapon belül kell teljesíteni.

13. § (1) A kormánytisztviselő helyi utazására szolgáló bérlet a munkáltató nevére szóló számla alapján számolható el. A lakóhely, illetve tartózkodási hely és a munkahely szerinti településen igénybe vett helyi bérlet is elszámolható.

(2) Kétheti vagy havi, illetve 30 napos bérlet elszámolásakor a számlához a bérletszelvényt is csatolni kell. Éves vagy negyedéves bérlet elszámolásakor a számla leadásakor a kitöltött bérletszelvényt és a bérletigazolványt a pénzügyi és számviteli szerv részére be kell mutatni.

(3) A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseiről szóló 21/2002. (IV. 10.) HM rendelet helyi szolgálati utazásokra vonatkozó 45. §-ában meghatározott bérlet, illetve bérlet-hozzájárulás nem juttatható a kormánytisztviselő részére, a helyi szolgálati utazásokhoz előreváltott menetjegyet, gyűjtőjegyet, vagy napijegyet kell biztosítani.

14. § (1) A munkáltatói hozzájárulások csak akkor választhatóak, ha a kormánytisztviselő

a) az adott típusú pénztár tagja és az erről szóló dokumentumot a munkáltatónak átadta, vagy nyilatkozatával egyidejűleg átadja, és

b) az Szja. törvény 71. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot megteszi.

(2) A munkáltatói hozzájárulások törvényben meghatározott módon, a munkáltató által megállapított, minden munkavállaló részére azonos összegben vagy mértékben kerülnek biztosításra, melynél a kormánytisztviselő által választott munkáltatói hozzájárulás, illetve hozzájárulások összege vagy mértéke nem lehet magasabb.

(3) A nyilatkozattételkor a munkáltatói hozzájárulások (2) bekezdés szerinti havi mértékének az alábbi mértéket, illetve összeget kell tekinteni:

a) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás az illetmény 2%-a,

b) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás havi 3000 forint.

(4) A kormánytisztviselő – törvényben meghatározott módon – írásban kérheti a munkáltatói hozzájárulás, illetve hozzájárulások teljes összege, vagy egy része teljesítésének szüneteltetését. Amennyiben a nyilatkozatban a választott munkáltatói hozzájárulások összege alacsonyabb a (3) bekezdés szerinti várható éves összegeknél, vagy a kormánytisztviselő az adott típusú pénztár tagja, de a nyilatkozatban munkáltatói hozzájárulást nem kér, azt szüneteltetési kérelemnek kell tekinteni.

(5) Amennyiben a nyilatkozattétel a tárgyév december 5-e után történik, munkáltatói hozzájárulás nem választható.

(6) Amennyiben a nyilatkozat módosítása a tárgyév december 5-e után történik, a munkáltatói hozzájárulások összegét a felhasználás és a korábbi nyilatkozat alapján várható december havi munkáltatói hozzájárulás együttes összegében kell figyelembe venni.

(7) A tárgyhó 15-ig – december hónapban 5-ig – tett, módosított nyilatkozat esetén a munkáltatói hozzájárulás választását, módosítását a tárgyhónapra is figyelembe kell venni.

5. Eljárási szabályok

15. § (1) A pénzbeni juttatások folyósításának szabályairól szóló 39/2008. (HK 9.) HM utasításban foglaltakat a cafetéria-juttatás kifizetése során is alkalmazni kell.

(2) A kormánytisztviselő részére a felhasznált cafetéria-juttatás összegéről havonta juttatásonként összesített elszámolást kell adni.

(3) Az iskolakezdési utalvány biztosítására és a kapcsolódó feladatokra a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(4) Az étkezési utalványt a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által készített jegyzék alapján kell átadni. A jegyzék tartalmazza a kormánytisztviselő nevét, az utalvány fajtáját, címletenkénti darabszámát, sorszámát, összértékét, az átvevő aláírását, valamint a jegyzéket készítő nevét és a jogosultságot igazoló munkáltatói jogkört gyakorló vezető jóváhagyását.

(5) Az étkezési utalvány szigorú számadású nyomtatvány. A jogosultak által aláírt jegyzéket a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni és azzal együtt megőrizni.

(6) Az étkezési utalvány beszerzéséhez szükséges előirányzat tervezése, az utalványok megrendelése, tárolása, nyilvántartása a pénzügyi és számviteli szerv feladata.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)2

1. melléklet a 12/2012. (II. 24.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT

A VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Alulírott, …………………………………………………

Adóazonosító jel: ………………………………… Születési dátum: ………………… KGIR azonosító:     

Szervezet: …………………………………………………

kormánytisztviselője kijelentem, hogy a felsorolt választható elemek közül ………. évre az alábbiakat kívánom igénybe venni:

Éves keretösszeg: …………… Ft

Juttatás elemei

Szorzó

Személyenkénti összeg

Név

Felhasználás (Ft)

Iskolakezdési utalvány

1,3094

……………

………………………

……………

 

……………

………………………

……………

 

……………

………………………

……………

 

……………

………………………

……………

 

……………

………………………

……………

 

……………

………………………

……………

Helyi bérlet

1,3094

 

……………

SZÉP szálláshely alszámla

1,3094

 

……………

SZÉP vendéglátás alszámla

1,3094

 

……………

SZÉP szabadidő alszámla

1,3094

 

……………

Étkezési utalvány

1,3094

 

……………

HM univerzális utalvány

1,5117

 

……………

Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás

1,3094

 

……………

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

1,3094

 

……………

Összesen:

……………

Önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes egészségpénztári tagság esetén:

(ha az adott típusú pénztár tagja, az egyes bekezdésekben feltüntetett két választási lehetőség közül a nyilatkozatban szereplő összegnek megfelelően az egyiket kell bejelölni, különben a munkáltatói hozzájárulás szüneteltetésre kerül)

Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást

o    az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 12. § (3) bekezdése szerinti mértékben kívánom igénybe venni,

o    az Öpt. 12. § (8) bekezdése alapján, a nyilatkozatban megjelölt mértékben kívánom igénybe venni.

Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulást

o    az Öpt. 12. § (3) bekezdése szerinti mértékben kívánom igénybe venni,

o    az Öpt. 12. § (8) bekezdése alapján, a nyilatkozatban megjelölt mértékben kívánom igénybe venni.

Az önkéntes nyugdíjpénztár által meghatározott egységes tagdíj mértékéig a tagdíj fennmaradó részének

illetményemből történő levonásához:    o hozzájárulok

o nem járulok hozzá

Az önkéntes egészségpénztár által meghatározott egységes tagdíj mértékéig a tagdíj fennmaradó részének

illetményemből történő levonásához:    o hozzájárulok

o nem járulok hozzá

Amennyiben önkéntes nyugdíjpénztár vagy önkéntes egészségpénztár tagja vagyok és a nyilatkozatban munkáltatói hozzájárulást nem kértem, azt a munkáltatói hozzájárulás szüneteltetésére vonatkozó kérelmemnek kell tekinteni.

…………………………………., 201…………………………

………………………………………

nyilatkozó aláírása

Ellenjegyezte: …………………………………

VÁLASZTOTT BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

Név: ………………………………………………………………………………

Szervezet: ……………………………………………………

 

 

Adóazonosító jel: ……………………………… Születési dátum: ………………

KGIR azonosító: …………….

 

 

Éves keretösszeg: …………………… Ft     Illetmény: ………………… Ft

Juttatás elemei

Szorzó

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Iskolakezdési utalvány

1,3094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi bérlet

1,3094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÉP-szálláshely alszámla

1,3094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÉP-vendéglátás alszámla

1,3094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÉP-szabadidő alszámla

1,3094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étkezési utalvány

1,3094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM univerzális utalvány

1,5117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás

1,3094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás

1,3094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen felhasznált:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………., 201…………………………………

………………………………………………

nyilatkozó aláírása

Ellenjegyezte: ………………………………………

2. melléklet a 12/2012. (II. 24.) HM utasításhoz

……………………………………………

a honvédelmi szervezet megnevezése

……………………………………………

Tárgy: Igénybejelentés

Alulírott ………………………… (név) kormánytisztviselő kérem közigazgatási államtitkár/főigazgató urat, hogy a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról szóló 12/2012. (II. 24.) HM utasítás szerinti cafetéria-juttatásra vonatkozó nyilatkozatom alapján az alább felsorolt, velem közös háztartásban élő gyermekemre (gyermekeimre) tekintettel iskolakezdési támogatást folyósítani szíveskedjen.

A gyermek

 

 

neve:

 

 

anyja neve:

 

 

szül. helye, ideje:

 

 

lakcíme:

 

 

adóazonosító jele:

 

 

 

tb. azonosító jele:

 

 

Oktatási intézmény neve:

 

 

 

Az iskolakezdési támogatás összege (a cafetéria-juttatásra vonatkozó nyilatkozat szerint):

 

 

Megjegyzések:

 

 

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

……………………………, 201… ………………… hó …… nap

………………………………………

szülő aláírása

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!