nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
2013-01-01
2013-05-31
4
Jogszabály

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)–g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A termékdíjköteles termékek azonosításával kapcsolatos szabályok

1. § (1) A termékdíjköteles csomagolószerek katalógusát e rendelet 1. melléklet A) címe tartalmazza. A további termékdíjköteles termékek környezetvédelmi termékkódját (a továbbiakban: KT kód) az 1. melléklet B) címe tartalmazza.

(2) Azokat a termékeket, melyeknek a vámtarifaszáma az 1. melléklet A) cím I. részében szerepel, az 1. melléklet A) cím II. része szerinti csomagolószer katalógusban található kódszámok (a továbbiakban: CsK kód) alá kell besorolni.

(3) A CsK kód olyan, 7 számjegyből álló azonosítószám, amely a csomagolószer azonosítására szolgál, a termékdíj-kötelezettség megállapítása érdekében.

2. A termékdíj-kötelezettség keletkezése

2. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti saját célú felhasználásnak nem minősül a termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék. A gyártási selejt, hulladék a hulladékkezelési teljesítményben nem számolható el.

(2) A Ktdt. 3. § (5) bekezdés b) pontja szerint elszámolható tényleges hiány mértéke – évente – a termékdíjköteles termék tömegében kifejezett mennyiségének legfeljebb 0,5%-a lehet.

(3) A Ktdt. 3. § (6) bekezdése szerinti kötelezett első vevője írásban tesz nyilatkozatot, melyet teljesíthet alkalmanként az egyes ügyletek során (eseti nyilatkozat) vagy időszakra szólóan. A nyilatkozat szövegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4)1 A Ktdt. 3. § (6) bekezdés szerinti esetben a kötelezett negyedéves bevallásában az állami adóhatóság részére adatot szolgáltat a nyilatkozóról, mely tartalmazza annak cégszerű adatait, és összesítetten azt a mennyiséget, amely után ilyen jogcímen nem fizetett termékdíjat. A kötelezett negyedéves gyakorisággal részletes nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról.

3. A termékdíj-kötelezettség bejelentése, bevallása

3. § (1)2 A kötelezett a Ktdt. 10. §-a szerinti bejelentését a 2. melléklet szerinti adattartalommal, elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság felé. Az adózás rendjéről szóló törvény eltérő rendelkezésének hiányában a termékdíj-kötelezettségre kiható változásnak minősül, ha a 2. melléklet szerinti adatok bármelyike módosul.

(2)3 A kötelezettnek a Ktdt. szerinti bevallási kötelezettségét számviteli bizonylattal és az e rendeletben előírt nyilvántartással megegyezően a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell teljesítenie az állami adóhatóság felé.

(3)4

(4) A Ktdt. 10. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot tárgyévenként teszi meg az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett.

4. A nyilvántartás szabályai

4. § A Ktdt. 10/A. §-ában meghatározott nyilvántartásnak legalább az 5. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

5. § (1) Termékdíjköteles termék alapanyagként felhasználása esetén a kötelezett nyilvántartást vezet az alapanyagkénti felhasználás időpontjáról és az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék mennyiségéről.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék:

a) megnevezését és vámtarifaszámát,

b) CsK, KT kódját,

c) saját azonosítószámát, vagy ennek hiányában a termék GTIN számát,

d) az egységnyi végtermék előállításához felhasználásra kerülő alapanyagok meghatározását (anyagnormáját).

(3) A termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználásának minősül az a felhasználás, amely során a termékdíjköteles termék a technológiai eljárás szerint épül be egy másik termékdíjköteles termékbe. A visszaigénylés a gyártási selejt és hulladék mennyiségére is figyelembe vehető, de ebben az esetben a gyártási selejt és hulladék a hulladékhasznosítási teljesítménybe nem vehető figyelembe. A csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer önállóan termékdíjköteles termék.

(4)5 Hulladékká vált egyéb kőolajtermékből a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 3. mellékletében meghatározott R9 eljárással előállított termékdíjköteles termék forgalomba hozatala esetén a kötelezett – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabályban meghatározottakon túl – a forgalomba hozott termékdíjköteles termék vonatkozásában nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a vevő nevét és címét, továbbá a forgalombahozatalhoz kapcsolódóan kiállított számla vagy egyéb bizonylat sorszámát és kiállításának dátumát.

(5) A Ktdt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylés mellett a Ktdt. 12. § (3) bekezdésben meghatározott eljárás nem alkalmazható.

5. A termékdíj-előleg

6. § A Ktdt. 12/A. § (2) bekezdésében meghatározott termékdíjelőleg mértékét, összegét a tárgyév első három negyedévére megállapított és bevallott termékdíj adja, melyben figyelembe kell venni az erre az időszakra vonatkozóan benyújtott önellenőrzésben, pótbevallásban bevallott összeget is.

6. A számlán való feltüntetés szabályai

7. § (1) A Ktdt. 13. § b) pontja alapján a visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán záradékot kell feltüntetni, amely tartalmazza a termékdíjköteles termék CsK, KT kódját, a termékdíj mértékét és összegét, továbbá a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait. Megfizetést igazoló dokumentumok adatai közül – legalább a termék első belföldi forgalombahozatalakor – a kötelezett által kibocsátott számla számát, keltét, a kötelezett nevét, címét, adószámát a záradéknak tartalmaznia kell.

(2) A csomagolószer első belföldi forgalomba hozója a számlán – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles feltüntetni a számla tételeire hivatkozva:

a) amennyiben a csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: „a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból ..................... Ft”,

b) amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: „a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli”, vagy

c) amennyiben a kötelezettség a vevőt terheli:

ca) „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli”, vagy

cb) „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő …számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli”

szöveget.

(3) Nem kell a számlán záradékot feltüntetni csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén.

(4) A reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozója a számlán „a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból ..................... Ft” szövegű záradékot tünteti fel.

7. Az átvállalás szabályai

8. § (1) Számlán történő átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban száll át az átvállalóra.

(2) Az egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettség számla alapján való átvállalása esetén a számlán „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ......... Ft termékdíj átvállalásra került” szövegű záradékot kell feltüntetni.

(3) A (2) bekezdés szerinti követelmény nem, vagy hibás teljesítése esetén a termékdíj-kötelezettség nem száll át az átvállalóra. Hibás a teljesítés, ha az átvállalás nem a kötelezettől történt, a záradékszöveg nem kerül a számlán feltüntetésre vagy a termékdíj nem a hatályos díjtétellel került kiszámításra. Nem minősül a követelmény hibás teljesítésének a betűhiba.

9. § (1) Szerződés alapján a teljes termékdíj-kötelezettség a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet által legfeljebb 3 év időtartamra vállalható át.

(2) A termékdíj-kötelezettség szerződés alapján való átvállalása esetén a szerződés

a)6 a szerződő feleknek e rendelet 2. melléklet IV. pontja szerinti adatait,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT, CsK kódját,

c) az átvállalás időszakának, illetve kezdő időpontjának meghatározását,

d) az átvállalás jogcímét

tartalmazza.

(3)7 Az átvállalási szerződés érvényességéhez, ideértve annak módosítását is, a szerződésnek az állami adóhatósághoz történő bejelentése szükséges. A bejelentést az átvállaló a szerződés kezdő, vagy módosítási időpontjától, megszűnés esetén annak megszűnésétől számított 15 napon belül teszi meg.

(4) A termékdíj-kötelezettség a szerződés érvényességének időszaka alatt, a Ktdt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban száll át az átvállalóra, amennyiben a (3) bekezdés szerinti bejelentés megvalósult, és a (7) bekezdés szerinti záradékszöveg a számlán feltüntetésre került.

(5) Az átvállaló az átvállalt kötelezettség teljesítését

a) külföldre történő értékesítés esetén az értékesítésről kiállított számlával és az értékesítéshez tartozó fuvarokmánnyal, fuvarokmány hiányában a vevő átvételt igazoló nyilatkozatával,

b) bérgyártás esetén a bérgyártást igazoló számlával,

c) termelői szerveződésen keresztüli forgalomba hozatal esetében az átvételhez és a továbbértékesítéshez kiállított számlával,

d) a csomagolást előállító első vevő átvállalása esetén a csomagolószer csomagolás részeként történő forgalomba hozatalát vagy felhasználását igazoló bizonylatokkal,

e) csomagolóanyagból csomagolóeszköz előállítása esetén anyagmérleggel (amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált csomagolóanyag mennyiségét, illetve a létrejött csomagolóeszköz mennyiségét), és az ahhoz kötődő, a termék előállításához felhasznált anyagok (anyagnorma) mennyiségével

igazolja.

(6) Átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség az átvállaló felet terheli.

(7) Szerződéses átvállalás esetén a belföldi forgalombahozatalról szóló számlán a következő szöveget kell feltüntetni: „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ....) pontja alapján a vevőt terheli”.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott záradékszöveg hiányában a számlán értékesített termékre vonatkozó termékdíj-kötelezettség nem száll át a vevőre.

(9) A csomagolószerekre vonatkozó szerződéses átvállalás során a csomagolóeszközt és az egyéb csomagolószert külön-külön termékdíjköteles termékként kell figyelembe venni.

(10) Bérgyártás során a bérgyártó anyagáramonként és termékáramonként legfeljebb a termékdíjköteles termék tömegében számított 50%-os mértéket meg nem haladóan adhat hozzá terméket a bérgyártató részére gyártott termékdíjköteles termékhez.

10. §8 A Ktdt. 14. § (5) bekezdésének a) pontja szerint tárgynegyedévben átvállalt termékdíjköteles termék mennyisége 60%-ának külföldre értékesítését az átvállalás tárgynegyedévének utolsó napjától a szerződés érvényességének utolsó napjáig, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, ellenkező esetben a 366. napon a termékdíj-kötelezettség – az átvállalás napján hatályos szabályok szerint – beáll az átvállalónál, a ki nem szállított mennyiség tekintetében. Kiszállítás hiányában az állami adó- és vámhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.

8. A termékdíjátalány szabályai

11. § (1)9 Amennyiben a termékdíjátalány-fizetésre jogosult kötelezett a Ktdt. 2. § 6. pontjában meghatározott mennyiségi határt túllépi, 15 napon belül köteles azt az állami adóhatóságnak bejelenteni.

(2) A bejelentést követően a kötelezettre vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárnia a kötelezettnek a termékdíj-kötelezettség tekintetében.

9. A veszélyes hulladéknak minősülő csomagolási hulladékok kezelése

12. § (1) A Ktdt. 19. § (3) bekezdésében meghatározott veszélyes csomagolási hulladék a növényvédő-szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladék.

(2)10 Az (1) bekezdés szerinti veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások első belföldi forgalomba hozói, saját célú felhasználói (a továbbiakban: veszélyes csomagolási hulladékok hulladékgazdálkodási kötelezettjei) a veszélyes csomagolási hulladékok után – a Ht.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott – hulladékkezelési kötelezettségüket – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékkezelés szervezését ellátó non-profit szervezeten (a továbbiakban: közvetítő szervezet) keresztül teljesítik. A hulladékkezelés szervezését ellátó non-profit szervezettel – azonos feltételekkel – hirdetményben nyilvánosságra hozott szolgáltatási díj megfizetésével lehet szerződést kötni.

(3) A veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások saját célú felhasználója jogosult – erre engedéllyel rendelkező hulladékkezelőkkel történő közvetlen szerződésen keresztül – saját maga is teljesíteni a hulladékkezelési kötelezettséget.

(4) A közvetítői feladatokat ellátó non-profit szerveződés köteles az (1) bekezdés szerinti veszélyes csomagolási hulladékok gyűjtését végző átvételi pontokon gyűjtött, az (1) bekezdésben meghatározott veszélyes csomagolási hulladékok teljes mennyiségének kezeléséről gondoskodni.

(5) A közvetítő szervezet a tárgyév április 20-ig bejelentést tesz az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) felé a szerződött veszélyes csomagolási hulladékok hulladékgazdálkodási kötelezettjeiről.

(6) A bejelentés tartalmazza azt, hogy a közvetítő szervezet tevékenysége milyen termék- és anyagáramra vonatkozik, azok tárgyévre elszámolni tervezett mennyiségét – a hulladékkezelés alapját és a kezelt mennyiséget –, továbbá a hulladékkezelés során együttműködő szerződött partnerek, és a gyűjtési pontként felhasznált telephelyek, egyéb, jogszabály alapján biztosított helyszínek felsorolását.

10. Az OHÜ ellenőrzési tevékenységének részletes szabályai

13. § A kötelezettek ellenőrzésében az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OHÜ) akkor vehet részt, ha

a) a kötelezett ellenőrzése az OHÜ felé fennálló kötelezettség teljesítésével közvetlen kapcsolatban van,

b) a kötelezett ellenőrzése az OHÜ által nyilvántartott adat, információ hiányában eredményesen nem hajtható végre,

c) a kötelezett ellenőrzése az OHÜ speciális szakismeretének hiányában eredményesen nem hajtható végre, vagy

d)11 ha az állami adó- és vámhatóság, illetve a környezetvédelmi hatóság és az OHÜ erről külön megállapodik.

14. § (1) Az OHÜ Ktdt. 20. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ellenőrzési tevékenységének (a továbbiakban: saját jogú ellenőrzés) célja a vele szerződéses kapcsolatban állók, valamint a Ptk. szerinti teljesítési segédeik, alvállalkozóik (a továbbiakban együtt: ellenőrzöttek) szerződésszerű tevékenységének, a szerződés végrehajtásának folyamatos nyomon követése, a finanszírozott tevékenységek dokumentáltságának ellenőrzése, amely alapján a szerződéses teljesítés (szolgáltatás) ellenértéke kifizethető.

(2) A saját jogú ellenőrzés kiterjedhet – a Ktdt.-ben meghatározottak figyelembevételével – a jogszabályban, szerződésben foglaltak betartásának vizsgálatára, illetve helyszíni ellenőrzésére.

(3) A saját jogú ellenőrzésre sor kerülhet:

a) ellenőrzési terv alapján,

b) az ellenőrzés elrendelésére jogosult döntése alapján,

c) hatósági megkeresés alapján,

d) egyéb bejelentés alapján.

15. § (1) Az OHÜ saját jogú ellenőrzése lehet:

a) a részkifizetésekhez kapcsolódó

aa) dokumentum alapú,

ab) helyszíni,

ac) kombinált [az aa)–ab) pontok együttesen];

b) a szerződés végleges lezárásáig a kifizetési időszakokat egyedileg vagy összevontan vizsgáló, a) pont szerinti ellenőrzés.

Az a) pontban meghatározott ellenőrzések nem keletkeztetnek ellenőrzéssel lezárt időszakot.

(2) A kifizetéshez kapcsolódó dokumentumalapú ellenőrzés a teljesítési igazolás és mellékletei ellenőrzéséből áll, amely kiterjed különösen:

a) arra, hogy a benyújtott teljesítési igazolás és mellékletei az elnyert támogatási pályázat kapcsán merültek-e fel,

b) arra, hogy a támogatási szerződésben foglalt mennyiségi és pénzügyi előrehaladási feltételeknek megfelelnek-e, illetve valós mennyiségi adatokon alapulnak-e,

c) arra, hogy a benyújtott teljesítési igazolás és mellékletei adattartalma összhangban van-e az elszámolási időszakra vonatkozó kifizetési előrejelzéssel és az elszámolhatósági szabályokkal,

d) arra, hogy az elszámolási időszakban a köztartozás-mentesség fennáll-e,

e) az új technológia alkalmazására, a hasznosítási technológia megvalósításának, illetve megvalósíthatóságának technológiai ellenőrzésére,

f) arra, hogy a Ktdt. 20. § (2) bekezdése alapján folyósított támogatást ténylegesen a lakossági környezettudatos nevelésre fordították-e.

(3) A helyszíni ellenőrzés kiterjed különösen arra, hogy:

a) a benyújtott teljesítési igazolás valós mennyiségi adatokon alapul-e, és megfelel-e a megkötött szerződésben vállalt kötelezettségeknek és szakmai célkitűzéseknek,

b) a teljesítési igazolás mellékleteként benyújtott alátámasztó bizonylatok, dokumentumok, igazolások és összesítő táblázatok eredeti példánya rendelkezésre áll-e, és megegyezik-e a kifizetés iránti kérelemhez benyújtott másolattal,

c) az ellenőrzött által benyújtott vezetői nyilatkozat (köztartozás-mentesség, egyéni teljesítésű hulladékhasznosítás) összhangban van-e az azt megalapozó bizonylatokkal,

d) a közbeszerzésekre vonatkozóan a dokumentumok alapján nem ellenőrizhető szabályokat betartották-e,

e) a szerződés szerinti tevékenység folytatásának helyén található hulladékkezeléssel érintett termékek, anyagok fizikai paramétereinek rögzítése megtörtént-e,

f) az új technológia alkalmazására, a hasznosítási technológia megvalósításának, illetve megvalósíthatóságának technológiai ellenőrzésére,

g) arra, hogy a Ktdt. 20. § (2) bekezdése alapján folyósított támogatást ténylegesen a lakossági környezettudatos nevelésre fordították-e.

(4)12 A teljesítési igazolás és mellékletei formai és tartalmi követelményeinek meghatározásakor a Ht.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott előírásokat is figyelembe kell venni.

16. § (1) A saját jogú ellenőrzés lefolytatására az OHÜ-vel munkaviszonyban álló személy, az ellenőrzésben közreműködésre – egyedi meghatalmazás alapján – az OHÜ-vel szerződéses jogviszonyban álló személy jogosult. A közreműködő önálló ellenőrzési cselekményt nem végezhet.

(2) Az OHÜ a saját jogú ellenőrzéshez – az egyedi megállapodásban meghatározottak szerint – kérheti hatóság, illetve szakértő közreműködését.

(3) Az OHÜ saját jogú ellenőrzésére való jogosultságot az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést végző személyazonosításra alkalmas okmánnyal és megbízólevéllel, a közreműködő pedig személyazonosításra alkalmas okmánnyal és az egyedi megbízólevéllel igazolja.

(4) A megbízólevél legalább az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az OHÜ megnevezését, az ellenőrzés elrendelésére jogosult aláírását, valamint az OHÜ adatait, bélyegzőlenyomatát,

b) az ellenőrzött szervezet megnevezését, székhelyét, adóazonosító számát,

c) az ellenőrzés alapját képező jogszabályok megnevezését,

d) a vizsgálatot végzők nevét, megbízásuk tartalmát,

e) a megbízólevél általános jellegét,

f) a megbízólevél érvényességi idejét,

g) a megbízólevél keltét.

17. § (1) A saját jogú ellenőrzés lefolytatásáról az ellenőrzést megelőzően az OHÜ írásban értesíti (a továbbiakban: előzetes bejelentés) az ellenőrzöttet, kivéve, ha ezzel az ellenőrzés célját, vagy eredményességét veszélyeztetné.

(2) Az előzetes bejelentés tartalmazza:

a) az OHÜ megnevezését, az értesítés iktatószámát,

b) az ellenőrzött ügyfél megnevezését, székhelyét, adószámát, szerződés számát,

c) a vizsgálat célját, témakörét és azt az időszakot, amelyre a vizsgálat irányul,

d) felhívást az ellenőrzést végző tevékenységének elősegítésére, támogatására, a vele való együttműködésre,

e) az ellenőrzés elrendelésére jogosult aláírását, a szervezet bélyegzőlenyomatát és a keltezést.

(3) Helyszíni ellenőrzés a tevékenységgel érintett székhelyen, illetve telephelyen, a tevékenység végzése idején folytatható.

(4) Ha az ellenőrzött a Ktdt. 20. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységéhez más személy, szervezet ingatlanát veszi igénybe, az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását az ellenőrzöttnek kell biztosítania.

(5) Az ellenőrzésről, valamint az ellenőrzött, illetve az ellenőrzött teljesítési segédje, alvállalkozója szóbeli nyilatkozatáról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

a) az OHÜ megnevezését, a jegyzőkönyv iktatószámát, az ellenőrzést végzők nevét;

b) a szolgáltatás-megrendelés kedvezményezettje nevét, székhelyét, szerződésének számát;

c) az ellenőrzés célját;

d) az ellenőrzés megállapításait, az ellenőrzött dokumentumokat, nyilvántartásokat;

e) bizonyítási eszközöket, ideértve az idő- és helymeghatározással ellátott eszközzel készített hangot, képet és mozgóképet;

f) az ellenőrzött által felajánlott bizonyítékokat, ha elutasításra kerül sor, annak indokolását;

g) azt, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakra a szolgáltatás megrendelés kedvezményezettje 15 napon belül észrevételeket tehet;

h) az ellenőrzést végzők és az ellenőrzött aláírását.

(6) A jegyzőkönyvet az ellenőrzött részére az ellenőrzést követően igazolt módon át kell adni.

(7) Az ellenőrzött által vitatott jegyzőkönyvi megállapítások tisztázása érdekében szakmai egyeztetést kell tartani, amelyről kiegészítő jegyzőkönyvet kell felvenni.

18. § (1) Az OHÜ ellenőrei a saját jogú ellenőrzés során a Ktdt.-ben és az e rendeletben, továbbá az ellenőrzöttel kötött szerződésben biztosított jogaikat oly módon kötelesek gyakorolni, hogy az – lehetőség szerint – az ellenőrzött gazdasági tevékenységét ne, vagy a lehető legkisebb mértékben korlátozza.

(2)13 Ha a saját jogú ellenőrzés során bizonyítást nyer, hogy az ellenőrzött a Ht.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben előírt, vagy a szerződésen alapuló kötelezettségei tekintetében az OHÜ-t szándékosan megtévesztette, az OHÜ értesíti az ellenőrzött hulladékgazdálkodási kötelezettségeinek hatóság általi ellenőrzésében érintett hatóságokat a szükséges hatósági eljárások lefolytatása érdekében.

(3) Amennyiben az OHÜ ellenőrei a környezet védelmével kapcsolatos szabálytalanságot észlelnek, értesítik a környezetvédelmi hatóságot.

19. § (1) Az ellenőrzött jogosult:

a) az ellenőrzést végző személyazonosságáról meggyőződni,

b) az ellenőrzési cselekménynél jelen lenni,

c) megfelelő képviseletről gondoskodni.

(2) Az ellenőrzöttnek joga van az ellenőrzés során keletkezett iratokba betekinteni. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet, vagy saját költségére készíttethet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

(3) Az ellenőrzöttnek joga van a megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, azokra észrevételt tenni, bizonyítási indítványokat előterjeszteni, a jegyzőkönyv tartalmát megismerni, és arra a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő 15 napon belül észrevételt tenni.

(4) Az ellenőrzött indokolt észrevételei alapján kiegészítő ellenőrzésnek van helye.

(5) Az ellenőrzött köteles a tevékenység végzése helyétől eltérő helyen tárolt, az ellenőrzéssel érintett dokumentumok 5 napon belüli bemutatására. A bemutatás helyét és idejét az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvben kell közölni.

20. § (1) A saját jogú ellenőrzésben bizonyítási eszközök és bizonyítékok különösen: az iratok, pénzügyi, banki bizonylatok, számla, számlakivonat, szakértői vélemények, a nyilatkozat, a helyszíni ellenőrzés során rögzített adatok, tények, a helyszíni leltározás, szabályzat szerint vett minta.

(2) Az OHÜ a saját jogú ellenőrzése során jogosult idő- és helymeghatározással ellátott eszközzel hang, kép és mozgókép rögzítésére, az így szerzett adat bizonyítékként való felhasználására.

(3) Az OHÜ a saját jogú ellenőrzése során mintát vehet. A mintát és a mintavételhez szükséges edényt – díjmentesen – az ellenőrzött bocsátja rendelkezésre.

(4) A mintavételi jegyzőkönyv tartalmazza:

a) a mintavételi jegyzőkönyv számát,

b) a mintát vevő személy megnevezését,

c) a mintavételben közvetlenül részt vevők nevét, azonosítását,

d) a mintavétel helyét és időpontját,

e) a mintavétel indokolását,

f) a megmintázott tétel mennyiségét és minden, az azonosításhoz szükséges adatát,

g) a minták mennyiségét és azonosítási jeleit, és

h) a mintavevők aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(5) A mintavételi jegyzőkönyvet 3 példányban kell kiállítani, melynek első példánya az OHÜ példánya, másodpéldánya a mintát kíséri, harmadpéldánya az ellenőrzött példánya.

11.14 Az OHÜ, a környezetvédelmi hatóság, valamint az állami adó- és vámhatóság közötti adatszolgáltatás szabályai

21. § (1)15 A termékdíj-kötelezettséggel, illetve a Ktdt.-ből adódó feladatok végrehajtása érdekében az OHÜ számára adatot szolgáltat a környezetvédelmi hatóság, valamint az állami adó- és vámhatóság.

(2) Az adatszolgáltatás térítésmentesen, az alábbi formákban történhet:

a) rendszeres adatszolgáltatás formájában (negyedéves, havi vagy éves);

b) a környezetvédelmi hatóság, valamint a környezetvédelemért felelős miniszter hivatali szervezete által vezetett környezetvédelmi nyilvántartásokhoz való hozzáférés útján;

c) eseti megkeresésre.

(3) A hatóságok eseti megkeresése az OHÜ részéről írásban történik. A hatóság a kérés beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi a kért adatokat.

(4)16 Az állami adó- és vámhatóság az egyéni hulladékkezelők hulladékgazdálkodással kapcsolatos – 2. és 4. mellékletben megjelölt – adatait a Főfelügyelőségnek rendszeresen megküldi.

22. § Az adatszolgáltatást elsősorban elektronikus adathordozón vagy az elektronikus aláírásról szóló törvényben meghatározott fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján, illetve az adatbázishoz való hozzáférés megadásával történik. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás hiányában az adatszolgáltatás más módon (így különösen iratban) történik.

12. A termékdíj visszaigénylése

23. § (1) A termékdíjat azon termékek után lehet visszaigényelni, amelyekre vonatkozóan a termékdíj megfizetése ténylegesen és igazolható módon megtörtént.

(2)17 Az állami adóhatóság jár el a hulladékká vált egyéb kőolajtermék anyagában történő hasznosítása után történő termékdíj visszaigénylése során. Az anyagában történő hasznosítás esetében a hasznosítás tényére, körülményeire vonatkozó szakkérdések eldöntése érdekében állami adóhatóság megkeresi a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget.

(3) A termékdíj visszaigénylésére – a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos visszaigénylés kivételével – a visszaigénylésre való jogosultság keletkezésének időpontja szerinti tárgyidőszakra vonatkozó bevallásban kerülhet sor.

(4) A visszaigénylés mértéke – a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos visszaigénylés és a termékdíj-előleg visszaigénylése kivételével – a termékdíjköteles termék forgalomba hozója által az árban felszámított és a kiállított számlán feltüntetett termékdíj.

(5) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjai szerinti jogcímeken történő visszaigénylések esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a)18 a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését CsK, KT kódját,

c) amennyiben a visszaigénylő nem azonos a kötelezettel, a beszerzett termékdíjköteles termék mennyiségét,

d) a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

e)19 a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

f) a külföldre kiszállított termékdíjköteles termék mennyiségét, értékesítés esetén az ellenértékről szóló számlát, a számla pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatot, a vámokmányt (amennyiben a kiszállításhoz szükséges), egyéb esetekben az áruk szállítását igazoló fuvarokmányt, fuvarokmány hiányában a vevő átvételre vonatkozó igazolását.

(6) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) és d) pontjai szerinti jogcímen történő visszaigénylések esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a)20 a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a termékdíjköteles termék megnevezését CsK, KT kódját,

c) a beszerzett termékdíjköteles termék mennyiségét,

d) a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

e)21 a termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

f) a visszaigénylés jogalapját alátámasztó iratot.

(7) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a)22 a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék

ba) megnevezését CsK, KT kódját,

bb) mennyiségét,

c) a felhasznált termék termékdíjának megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

d)23 a felhasznált termék utáni termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

e) az előállított termékdíjköteles termék

ea) megnevezését CsK, KT kódját,

eb) mennyiségét,

f) az előállított termék termékdíjának megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait,

g) a gyártási tevékenység és a felhasznált anyagok rövid leírását,

h) anyagmérleget, amely pontosan bemutatja a gyártáshoz közvetlen anyagként felhasznált termékdíjköteles termékek mennyiségét, illetve a létrejött termékdíjköteles termék mennyiségét és az egységnyi termékdíjköteles termék létrehozásához felhasznált anyagok mennyiségét (anyagnormáját).

(8) A Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja szerinti jogcímen történő visszaigénylés esetén a visszaigénylő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a)24 a termékdíj visszaigénylőjének nevét, adószámát,

b) a beszerzett termékdíjköteles csomagolóeszköz vagy egyéb csomagolószer

ba) megnevezését CsK kódját,

bb) mennyiségét,

bc) a kötelezett által kiállított számla számát, keltét a bevallott (befizetett) termékdíj tételét és összegét,

bd)25 a beszerzett termék utáni termékdíj befizetőjének (bevallójának) nevét, címét, adószámát,

c) a nem csomagolási célú felhasználás megnevezését.

(9) Termékdíjköteles termék alapanyagként felhasználása esetén a visszaigénylésre jogosult nyilvántartást vezet az alapanyagként felhasználás időpontjáról és az alapanyagként felhasznált termékdíjköteles termék mennyiségéről. A visszaigénylés a gyártási selejt és hulladék mennyiségére is figyelembe vehető, de ebben az esetben a gyártási selejt és hulladék a hulladékhasznosítási teljesítménybe nem vehető figyelembe.

(10) Használt vagy hulladékká vált termékdíjköteles termék után – az újrahasználható csomagolószer-nyilvántartásban található csomagolószer és az egyéb kőolajtermék hulladékának kivételével – nem lehet a termékdíjat külföldre történő értékesítés esetén visszaigényelni.

24. § (1) A Ktdt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylés esetében a kötelezett a bevallott termékdíjnak e rendelet 6. melléklete szerint meghatározott mértékét igényelheti vissza.

(2) A Ktdt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylés alapja a tárgynegyedévben hasznosításra átadott, ha a kötelezett egyben hasznosító is, akkor az általa hasznosításra átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyisége. Abban az esetben, ha a kötelezett saját maga hasznosítja a saját célra felhasznált termékdíjköteles kenőolajból keletkezett használt vagy hulladékká vált kenőolajat, a visszaigénylés alapja a hasznosított használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyisége.

(3) A Ktdt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a negyedévente visszaigényelt termékdíj összegének göngyölített összege nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó befizetések göngyölített összegét.

(4) A Ktdt. 25. § (2) bekezdésében meghatározott visszaigénylő kötelezett nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a termékdíj bevallását igazoló dokumentumok adatait,

b) a hasznosításra átadott, illetve átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét, az eredeti hulladéktulajdonosok szerinti bontásban, nevük, címük és adószámuk feltüntetésével;

c) a szállító, valamint a begyűjtő nevét, címét, adószámát, a veszélyes hulladék szállításához, valamint begyűjtéséhez szükséges engedély számát, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendeletben meghatározott „SZ”, valamint a „K” kísérőjegyek másolatát;

d) a hasznosításra átvevő nevét, címét, adószámát, engedélyének számát;

e) az átvevő által adott igazolást (ha kötelezett a hasznosítást maga végzi, akkor az átvételt igazoló dokumentumokat), amely tartalmazza a kötelezett nevét, címét, adószámát, a tárgynegyedévben a kötelezett nevében hasznosításra átvett használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyiségét és az átvétel tényét igazoló „SZ” kísérőjegyek sorszámát;

f) lakosságtól történő visszagyűjtés esetén a hasznosításra átadó nyilatkozatát az átadott mennyiség lakossági eredetéről.

13. Az újrahasználható csomagolások

25. § (1)26 A Főfelügyelőség a kötelezett, vagy a Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozó e rendelet 8. melléklet szerinti adatlapon benyújtott kérelmére akkor veszi fel a csomagolószert az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába, ha az alkalmas csomagolásra történő többszöri felhasználásra. A Főfelügyelőség a nyilvántartásba vételről szóló döntést és annak alapjául szolgáló adatokat tájékoztatásul az állami adó- és vámhatóság részére megküldi.

(2) A Ktdt. 27. § (3) szerinti újrahasználható csomagolószer külföldre történő visszaszállításának igazolására a csomagolószer CsK kódjai, továbbá GTIN száma vagy ennek hiányában a 8. mellékletben foglalt adatok szerinti mennyiségi alapú nyilvántartás is alkalmas. A külföldre visszaszállítás igazoltnak tekintendő, ha a behozó nyilvántartása tartalmazza legalább a termékdíjköteles csomagolószer megnevezését, CsK kódját, GTIN számát, vagy ennek hiányában a 8. mellékletben foglalt adatokat, mennyiségét, kiszállításának dátumát és a kiszállítást igazoló fuvarokmányt, vagy annak hiányában a visszavételt igazoló adatokat.

(3) A Ktdt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott újrahasználható csomagolószer

a) tárgyidőszakon belüli kiszállítása esetén abban az esetben nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettség, vagy

b) tárgyidőszakon túl történő kiszállítás következtében történő visszaigénylésre akkor kerülhet sor,

ha a behozatalt követően további csomagolásra történő felhasználásra – a kiszállítás esetét kivéve – nem kerül sor és a csomagolószer megtalálható az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában.

(4) A külföldről behozott áru csomagolásának részeként behozott csomagolószer akkor tekinthető a Ktdt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott újrahasználható csomagolásnak, ha

a) a csomagolószer megtalálható az (1) bekezdésében meghatározott újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában és

b) a külföldről behozott áru adásvételének tárgyát az újrahasználható csomagolószer nem képezi, a betétdíjas újrahasználható csomagolószer kivételével.

14. A reklámhordozó papírok

26. § (1) Az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, továbbá a térkép belföldi előállítása esetén a megrendelő írásban nyilatkozik a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé arról, hogy az általa megrendelt termék – annak mellékletét is ideértve – reklámhordozó papírnak minősül-e. Amennyiben a nyomdai szolgáltatás keretében előállított termék megrendelése nem reklámhordozó papír belföldi előállítására vonatkozik, úgy a megrendelőnek jeleznie kell, hogy a megrendelt áru a Ktdt. 2. § 26. pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyik alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá.

(2)27 A megrendelést teljesítő köteles 6 évig megőrizni az (1) bekezdésben megnevezett, általa előállított termék elektronikus vagy nyomtatott példányát, és azt az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése, hatósági eljárása során kérésre bemutatni.

15. Az egyéni hulladékkezelés szabályai

27. § (1) A Ktdt. szerinti egyéni hulladékkezelést végző bejelentésének tartalmaznia kell azt, hogy a tevékenység milyen termék- és anyagáramra vonatkozik, azok tárgyévre elszámolni tervezett mennyiségét – az egyéni hulladékkezelés alapját és a kezelt mennyiséget –, továbbá a hulladékkezelés során együttműködő szerződött partnerek, és a gyűjtési pontként felhasznált telephelyek felsorolását.

(2)28 Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett teljesítésében közreműködők személyében, tevékenységében változás áll be, – különösen a gyűjtési pontok, a hulladékkezelők személye esetében – azt a kötelezett 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatóság felé.

(3) Egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezettnek a termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel ténylegesen, közösen történő gyűjtést jelenti, ha erre a célra közösen finanszírozott és működtetett gyűjtőrendszert hoznak létre, és ezt az ellenőrzés során igazolni is tudják.

(4) Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett jogosult a magánszemély vevőtől lakossági gyűjtésben a Ktdt. 3. mellékletében meghatározott kategóriák szerinti azonos anyagáramú homogén hulladékok visszagyűjtésére, ideértve azon csomagolási hulladékok visszavételét is, amelyet más hozott forgalomba.

(5) A Ktdt.-ben meghatározott egyéni hulladékkezelés teljesítése során a kötelezett az általa tárgyévben elsőként belföldi forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált (a továbbiakban együtt: kibocsátott) termékdíjköteles termékek mennyiségét veszi alapul.

(6) Amennyiben az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett saját célú felhasználás mellett a telephelyén magánszemély vevőtől is végez gyűjtést, az azonos típusú hulladékok tekintetében a saját célú felhasználás és forgalomba hozott termékdíjköteles termék együttes mennyiségeire vonatkozóan az összes gyűjtött hulladékból összesítve teljesítheti a kötelezett a hulladékkezelést.

(7) Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett és együttműködő partnerei nyilvántartásukat úgy vezetik, hogy azokból megállapítható legyen a teljesítés időpontja, a kezelt hulladék termékdíjköteles termékből képződő hulladék termékdíjkódja (a továbbiakban: HKT kód) és mennyisége. A hulladékkezelőkkel történt elszámolásokat és a cégszerűen aláírt igazolásokat a kötelezett a székhelyén gyűjti.

28. § (1) Az egyéni hulladékkezelők adott termék- és anyagáramra vonatkozóan teljesíthetik kötelezettségüket begyűjtést végző teljesítésben közreműködőn keresztül is.

(2) A teljesítésben közreműködők az általuk gyűjtött hulladék mennyiségének az ugyanezen hulladéknak az OHÜ felé elszámolt mennyiségével csökkentett mennyiségét számolhatják el a szerződött egyéni hulladékkezelők felé.

(3) A teljesítésben közreműködők a szerződött egyéni hulladékkezelők (1) bekezdésben meghatározott termékeire vonatkozó kibocsátási arányának megfelelően osztják el az egyéni teljesítők között az általuk begyűjtött és hasznosításra átadott mennyiséget.

29. § (1) Az egyéni hulladékkezelést végző kötelezett negyedéves bevallásában a tárgyév befejezett negyedéveinek és a bevallás benyújtásáig hasznosításra történő, igazolt átvételének mennyiségeit összesítve, valamint kibocsátásainak mennyiségeit összesítve veszi figyelembe, és ennek megfelelően számolja ki a Ktdt. 3. mellékletben meghatározott eljárás szerint a lezárt negyedévek összesített kötelezettségét, amelyből a tárgyévben lezárt negyedévek után megfizetett termékdíjat levonja. Az így számított különbözet képezi az adott negyedév után megfizetendő termékdíjat.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott számítás eredménye negatív, akkor az adott negyedévben a megfizetést nem kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott hasznosításra történő átvétel igazolásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a)29 az átadó egyéni hulladékkezelő nevét, címét, adószámát,

b) az átvevő hasznosító nevét, címét, – amennyiben rendelkezésre áll – adószámát, KÜJ számát,

c) a termékdíjköteles termékből képződött hulladék termék- és anyagáram megnevezését, EWC, HKT kódját és mennyiségét,

d) keltezést és az átadó, átvevő aláírását.

(4) Amennyiben a tárgyévben hulladékhasznosításra átadott mennyiség tényleges hasznosítása a hasznosítást végzők tárgyévet követő február 20-ig kiadott igazolásai alapján maradéktalanul nem teljesült, akkor az egyéni hulladékkezelést végzőnek a tárgyévi hulladékkezelési számítást el kell végezni az (1) bekezdésben meghatározott eljárás szerint, de a ténylegesen hasznosított, a 27. § (5) bekezdése szerinti mennyiség figyelembevételével. A termékdíj-különbözetet a tárgyév utolsó negyedévi bevallásának önellenőrzésével kell bevallani és megfizetni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott hasznosításról szóló igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a)30 az egyéni hulladékkezelő nevét, címét, adószámát,

b) a hasznosító nevét, címét, – amennyiben rendelkezésre áll – adószámát, KÜJ számát,

c)31 a termékdíjköteles termékből képződött hulladék termék- és anyagáram megnevezését, EWC, HKT kódját, Ht. szerinti hasznosítási kódját és mennyiségét,

d) keltezést és a hasznosító aláírását.

16. A vámhatóság ellenőrzési szabályai

30. § (1) A hulladékgazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ellenőrzött személy vagy szervezet székhelye, lakóhelye szerint illetékes alsófokú vámszerve, illetve azon jogszabályban meghatározott kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek székhelye, akiknek lakóhelye a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén található, a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság végzi.

(2) A termékdíjköteles termékből képződött hulladékokkal kapcsolatos ügyben a telephely szerint illetékes vámhatóság is jogosult az illetékességi területén helyszíni szemle tartására, valamint telephely ellenőrzésének lefolytatására.

(3)32 Az OHÜ a szerződést, illetve a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok adatait a NAV Központi Hivatala részére küldi meg. Az így megküldött adatok teljeskörűségéért az OHÜ tartozik felelősséggel. A kifizetés alapjául szolgáló bizonylatok adatai alatt az OHÜ által lefolytatott, kifizetést megelőző ellenőrzésekről felvett dokumentációk is értendők. Amennyiben a megküldött adatok nem elegendőek az állami adó- és vámhatóság feladatainak elvégzéséhez, úgy az állami adó- és vámhatóság megkeresésére a kért adatokat az OHÜ – amennyiben rendelkezésére áll – 15 napon belül megküldi.

31. §33 A Ktdt. 29/A. §-a szerint megállapított jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás összeg kétszeresét a NAV által megjelölt számlára kell befizetni.

17. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

33. § (1) A kötelezett dönthet úgy, hogy a Ktdt. 40. § (8) bekezdés szerinti kötelezettsége 2012. január 1-jén keletkezzen.

(2) A Ktdt. 40. § (8) bekezdése szerinti levonás mértékénél nem vehető figyelembe a csomagolási termékdíj tekintetében korábban a kötelezett által, a bevallásban alkalmazott levonás mértéke.

(3) A Ktdt. 40. § (8) bekezdésében kivételként meghatározott külföldről behozott áru csomagolásának részét képező csomagolószer után a Ktdt.-ben meghatározott általános szabályok szerint keletkezik a termékdíj-kötelezettség.

(4) A Ktdt. 40. § (9) bekezdése szerinti termékdíj-különbözetnél nem vehető figyelembe a csomagolási termékdíj tekintetében korábban a számlán kötelezettként átvállaló által a bevallásban alkalmazott levonás mértéke.

(5) A kötelezett a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában levonhatja a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált csomagolószer után a számlán átvállaló által igazoltan megfizetett hasznosítási díj összegét, ha az ügylet az átvállalás időpontjában hatályos rendelkezéseknek megfelelt.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti esetekben a számlán átvállaló a vevőjének igazolást állít ki a megfizetett csomagolási termékdíj összegéről és a megfizetett hasznosítási díj összegéről.

(7) A Ktdt. meghatározása szerinti reklámhordozó papír után a Ktdt. szerinti első belföldi forgalomba hozó első vevője a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában termékdíj különbözetet fizet a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált reklámhordozó papír után a 2012. évi díjtétel és a 2012. január 1-je előtti megállapítási időszakban a 2011. évre vonatkozó készletre vétele időpontjában bevallott és megfizetett termékdíjtétel különbözetével, ha a készletrevételre vonatkozó – a megállapítási időszakban hatályos – rendelkezéseknek eleget tett.

(8) A reklámhordozó papír után az első belföldi forgalomba hozó első vevője a 2012. első negyedévében benyújtott bevallásában levonhatja a 2012. első negyedévében forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált reklámhordozó papír után a 2012. január 1-je előtti megállapítási időszakban a 2011. évre vonatkozó készletre vétele időpontjában bevallott és megfizetett termékdíj összegét, ha a készletrevételre vonatkozó – a megállapítási időszakban hatályos – rendelkezéseknek eleget tett.

(9) Az újrahasználható csomagolási összetevő után nem keletkezik a Ktdt. szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség, ha az első belföldi forgalombahozatal vagy első saját célú felhasználás a csomagolási összetevőre vonatkozóan a csomagolás részeként a Ktdt. hatálybalépését megelőzően megtörtént.

(10) A 2012 előtt belföldi forgalomba hozott csomagolási összetevők 2012. évben csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása után a csomagolás első belföldi forgalomba hozóját vagy első saját célú felhasználóját terheli a csomagolás részét képező csomagolószer termékdíj-kötelezettsége.

(11) Nem keletkezik a 2011. évi csomagolószer árukészlete utáni termékdíj-kötelezettsége annak, aki a Ktdt. 2. § (6) bekezdésében meghatározott mennyiségi határokat meg nem haladó mértékeben – a Ktdt. hatályba lépése előtt – beszerzett csomagolószert csomagolás részeként 2012. január 1-jét követően forgalomba hozza vagy saját célra felhasználja.

34. § (1) A 7. § (2) és (4) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, továbbá a 9. § (7) bekezdésében meghatározott számlazáradék szövege 2012. június 30-ig a számla mellékletén is feltüntethető.

(2) A 9. § (3) bekezdésében meghatározott bejelentés érvényes, ha a 2012. január 1-je és 15-e között megkötött szerződést az átvállaló 2012. január 31-ig bejelenti a vámhatóságnak és a bejelentést a vámhatóság befogadta.

(3) Az e rendelet 23. § (4) bekezdésében meghatározott visszaigénylés során a 2012. január 1. napja előtt keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettségre vonatkozóan a 2012. évet megelőzően megfizetett termékdíjtétel mértékét kell alkalmazni. Amennyiben a kötelezett az egyéb kőolajtermékek hulladékait a termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezésének időpontjai szerint nem tudja külön nyilvántartani, úgy a 2012. évben a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény díjtételeivel számított összeget igényelheti vissza.

(4) A 2012. január 1-jét követően benyújtott bejelentéseken, bevallásokon – a pótlólagos bejelentést, bevallást, önellenőrzést is ideértve – a benyújtó, képviselő GLN számát nem szükséges feltüntetni.

(5) A Ktdt. 40. § (10) bekezdésében meghatározott, 2012. évben teljesítendő kötelezettségek alá a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 8. § (8) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget nem kell teljesíteni.

(6) A Ktdt. 40. § (11) bekezdésében meghatározott hulladékhasznosítási teljesítményt a koordináló szervezetek vámhatóságnak történő bevallás adatainak a vámhatóság által, az OHÜ részére történő átadással történik.

(7) Nem kell e rendelet szerint bejelenteni a 2012. január 1-jét megelőzően, szabályosan bejelentett

a) képviselőt, ha a képviseletre vonatkozó, továbbá

b) az elektronikus úton történő bejelentés, bevallás benyújtására vonatkozó bejelentőt (Egységes Ügyfél Címtár) regisztrációt,

amennyiben az adatokban és a megbízás, meghatalmazás körülményeiben változás nem következett be.

(8) A 23. § (10) bekezdésében meghatározott újrahasználható csomagolószer nyilvántartást a Főfelügyelőség 2012. január 2-tól teszi közzé honlapján.

(9) A rendelet hatálybelépését megelőzően egyéni mentességgel rendelkezők esetében az egyéni mentesség feltételeinek teljesítése során igazoltan felmerült hulladékkezelési költségeket is megfizetett hasznosítási díjnak kell tekinteni a Ktdt. 40. § (8) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése során.

(10)34 A vámhatóság jár el a 2012. január 1-jét megelőzően, a használt vagy hulladékká vált egyéb kőolajtermék energetikai módon történő hasznosítása jogcímén keletkező termékdíj visszaigénylése során.

34/A. §35 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel módosított 23. §-t a hatályba lépését36 követően nyilvántartásba vett adatok tekintetében kell alkalmazni.

35. § E rendelet

1. a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése, és

2. a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke

szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

36–42. §37

1. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A) cím

Csomagolószer Katalógus

I. Csomagolószerként is felhasználható termékek vámtarifaszámai

Az ex jelzéssel ellátott vámtarifaszám alá tartozó termékek közül azon termékek tartoznak a termékdíjas szabályozás hatálya alá, amelyek megfelelnek a vámtarifaszámhoz tartozó megnevezésnek, és nem kerültek meghatározásra a kivételek alatt.

ssz.

Vámtarifaszám
(vtsz.)

Megnevezés

Kivétel

1.

 

Növényi anyagok

 

1.1.

ex. 1401 90

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (nád, gyékény, rafia, gabonaszalma stb.)

– nem csomagolás párnázó vagy kitöltő anyaga

1.2.

ex. 1404 90

Másutt nem említett növényi eredetű anyag

– nem csomagolás párnázó vagy kitöltő anyaga

2.

 

Műanyagok

 

2.1.

ex. 3919

Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is

– építőipari áru

2.2.

ex. 3920

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált, nem alátámasztott vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált

– építőipari áru

2.3.

ex. 3921

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík

– építőipari áru

2.4.

3923

Műanyag eszközök termékszállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró

 

2.5.

ex. 3924

Egyszer használatos műanyag edények

 

3.

 

Gumiáruk

 

3.1.

ex. 4016

Vulkanizált lágygumiból készült lezáró termék üveghez (dugó, gyűrű stb.)

 

4.

 

Faáruk

 

4.1.

 

Furnérlap

 

4.1.1.

ex. 4408 10

– tűlevelű fából

– építőipari vagy bútoripari áru

4.1.2.

ex. 4408 90

– más

– építőipari vagy bútoripari áru

4.2.

ex. 4410

Forgácslemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló tábla fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal agglomerálva (tömörítve) is

– építőipari vagy bútoripari áru

4.3.

ex. 4411

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is

- építőipari vagy bútoripari minőségű

4.4.

4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóeszköz; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólap-keret fából

 

4.5.

 

Más faáru

 

4.6.

 

Természetes parafából készült termék

 

4.6.1.

4503 10

– dugó és lezárók

 

4.7.

 

Agglomerált parafa (kötőanyaggal is) és ebből készült termék

 

4.7.1.

4.7.2.

ex. 4504 10

ex. 4504 90

– dugó és lezáró

 

4.8.

ex. 4602

Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más termék vagy a 4601 vtsz. alá tartozó anyagokból készült termék;

– a nem egyszer használatos termék

5.

 

Papír és karton áruk

 

5.1.

ex. 4802

Nem bevont papír és kartonírásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével

– kézi merítésű papír és karton (4802 10)

– tapéta alappapír

– képeslap-papír és könyvnyomó papír

– irodai papír (iskolafüzet, jegyzettömb, pénztárgép-papír, biztonsági papír stb.)

5.2.

ex. 4803

Selyem alappapír, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék, tekercsben vagy ívben

- háztartási vagy egészségügyi alappír

5.3.

4804

Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

 

5.4.

4805

Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az termékcsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva

 

5.5.

ex. 4806

Növényi pergamen, zsírpapír, és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír, tekercsben vagy ívben

– pauszpapír (átmásolópapír)

5.6.

4807

Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben

 

5.7.

4808

Hullámpapír és –karton (ragasztott, sima felületű lapokkal is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

 

5.8.

ex. 4810

Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben

– nyomtató, fénymásoló papír

5.9.

4811

Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4803, 4809 vagy 4810 vtsz. alá tartozók kivételével

 

5.10.

ex. 4819

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

– iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra (4819 60)

5.11.

4821

Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is

 

5.12.

4822

Orsó, cséve, kopsz és hasonló tartó papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (perforálva vagy merítve is)

 

5.13.

ex. 4823

Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más terméké papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

– szűrőpapír és -karton (4823 20)

– előre nyomtatott regisztráló-hengerek, -ívek és számlapok önfeljegyző készülékhez

6.

 

Szövetek

 

6.1.

5310

Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet

 

6.2.

ex. 5603

Nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

– bútoripari

7.

 

Zsinór áruk

 

7.1.

ex. 5607

Zsineg, kötél fonva vagy sodorva, és gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva is

– hajókötél és kábel

8.

 

Más készáru textilanyagból

 

8.1.

6305

Zsák és zacskó termék csomagolására

 

9.

 

Üvegáruk

 

9.1.

7010

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály termék szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

 

10.

 

Fémből készült áruk

 

10.1.

ex. 7310

Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül

– a helyhez kötött tartályok

10.2.

ex. 7311

Tartály vasból vagy acélból, sűrített vagy folyékony gáz tárolására

– a helyhez kötött tartályok

10.3.

7607

Alumíniumfólia (papír, karton, műanyag vagy hasonló alátéten vagy nyomtatva is), ha vastagsága (az alátétet nem számítva) legfeljebb 0,2 mm

– elektrotechnikai anyag

10.4.

ex. 7612

Alumínium hordó, – dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül

– a helyhez kötött tartályok

10.5.

ex. 7613

Alumíniumtartály sűrített vagy folyékony gáz tárolására

– a helyhez kötött tartályok

10.6.

ex. 7615

Asztali, konyhai vagy más háztartási cikk, valamint ezek részei alumíniumból

– a nem egyszer használatos tételek

10.7.

ex. 8309

Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, és más csomagolási tartozék nem nemesfémből

– csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét

II. Csomagolószer Katalógus kódjai
(CsK kódok)

A CsK kód felépítése:

1. karakter:    csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód

2–3. karakter:    a termék anyagát jelölő kód

4–5. karakter:    pénzügyi státuszkód, amely a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

6–7. karakter:    a termék újrahasználhatóságát jelölő kód

CsK kód 1. karaktere: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kódok

Kód (1.)

Megnevezés

E

Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként is felhasználható termék

K

Kereskedelmi csomagolóeszköz – a műanyag bevásárló reklámtáska kivételével

M

Kereskedelmi csomagolóeszköz – műanyag bevásárló reklámtáska

A

Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként is felhasználható termék

S

Csomagolási segédanyag vagy csomagolási segédanyagként is felhasználható termék

V

Termékdíjelőleg visszaigénylése a Ktdt. 12/A.§ (5) bekezdése alapján

CsK kód 2–3. karaktere: a termék anyagát jelölő kódok

Kód (2–3.)

Megnevezés

Műanyag

01

polietilén-tereftalát (PET)

02

nagysűrűségű polietilén (HDPE)

03

polivinilklorid (PVC)

04

kissűrűségű polietilén (LDPE)

05

polipropilén (PP)

06

polisztirol (PS)

07

poliamid

08

polivinil acetát

09

polivinil alkohol

18

megújuló nyersanyagból előállított biopolimer

19

más műanyag (műanyag/műanyag), külföldről behozott csomagolás műanyag összetevője

Papír és karton

20

hullámpapírlemez (PAP)

21

nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

22

papír (PAP)

29

külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

Fém

40

acél (FE)

41

alumínium (ALU)

49

más fém

Fa

 

50

fa (FOR)

51

parafa (FOR)

59

más természetes anyag

Textil

60

gyapot (TEX)

61

juta, kender (TEX)

69

más természetes alapú anyag

Üveg

70

színtelen üveg (GL)

71

zöld üveg (GL)

72

barna üveg (GL)

79

más üveg

Társított

80

társított: papír és karton/különböző fémek

81

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag

82

társított: papír és karton/alumínium

83

társított: papír és karton/ónozott lemez

84

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium

85

társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez

86

társított: papír és karton/más

90

társított: műanyag/alumínium

91

társított: műanyag/ónozott lemez

92

társított: műanyag/különböző fémek

93

társított: műanyag/más

95

társított: üveg/műanyag

96

társított: üveg/alumínium

97

társított: üveg/ónozott lemez

98

társított: üveg/különböző fémek

Egyéb

99

egyéb anyag vagy termékdíjelőleg visszaigénylése

CsK kód 4–5. karaktere: pénzügyi státuszkód, amely a csomagolószerek esetében a kötelezettség keletkezését vagy annak hiányát jelöli

Kód (4–5.)

Megnevezés

Belföldi előállítású csomagolószer

10

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján

11

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

12

díjtétel-különbözet

13

termékdíj-átalány

14

a termékdíj-kötelezettség az átalánydíjat fizető vevőt terheli (mezőgazdasági termelő nyilatkozata)

15

a termékdíj-kötelezettség a betétdíjas újrahasználható csomagolást kibocsátó vevőt terheli (nyilatkozat)

16

az egyéb csomagolószer termékdíj-kötelezettsége a végfelhasználó nem csomagolási célú felhasználásra vonatkozó nyilatkozata alapján nem áll fenn

17

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalta

18

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

19

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

20

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

21

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja alapján szerződéssel átvállalta

22

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

23

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

24

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

25

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

26

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

27

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt, hulladék

28

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés g) pontja alapján visszaigénylésre kerül

29

a csomagolószer termékdíja egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül

Külföldről behozott csomagolószer

30

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján

31

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. számú melléklete alapján számított díjtétel

32

díjtétel különbözet

33

termékdíj átalány

34

a termékdíj-kötelezettség az átalánydíjat fizető vevőt terheli (mezőgazdasági termelő nyilatkozata)

35

a termékdíj-kötelezettség a betétdíjas újrahasználható csomagolást kibocsátó vevőt terheli (nyilatkozat)

36

az egyéb csomagolószer termékdíj-kötelezettsége a végfelhasználó nem csomagolási célú felhasználásra vonatkozó nyilatkozata alapján nem áll fenn

37

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalta

38

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti bérgyártó szerződéssel átvállalta

39

a termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 14. § (5) bekezdés c) pontja szerinti termelői szerveződés szerződéssel átvállalta

40

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés d) pontja alapján szerződéssel átvállalta

41

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés e) pontja alapján szerződéssel átvállalta

42

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés f) pontja alapján szerződéssel átvállalta

43

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

44

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

45

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

46

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25.§ (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

47

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül, kivéve selejt, hulladék

48

a csomagolószer termékdíja a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerülő selejt és hulladék

49

a csomagolószer termékdíja egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer

50

teljes díjtétel, a Ktdt. 2. melléklete alapján

51

egyéni teljesítő, a Ktdt. 3. melléklete alapján számított díjtétel

52

díjtétel-különbözet

53

termékdíj-átalány

54

a termékdíj-kötelezettséget az első belföldi vevő a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalta

55

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszaigénylésre kerül

56

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszaigénylésre kerül

57

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján visszaigénylésre kerül

58

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján visszaigénylésre kerül

59

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján visszaigénylésre kerül

60

a termékdíj a Ktdt. 25. § (1) bekezdés f) pontja alapján visszaigénylésre kerül

61

a termékdíja egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül

Egyéb

80

ha a termékdíj-előleg megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 12/A. § (5) bekezdése alapján

CsK kód 6–7. karaktere: a termék újrahasználhatóságát jelölő kód

Kód (6–7.)

Megnevezés

Külföldről behozott csomagolás részét képező csomagolószer esetén

98

külföldről behozott áru részét képező csomagolószer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható csomagolószer kivételével

Kód (6–7.)

Megnevezés

Csomagolószer esetén

01

egyszer használható

02

többször használható

V9

Ktdt. 12/A. § (5) bekezdése szerinti termékdíjelőleg visszaigénylés

B) cím

Környezetvédelmi Termékdíj Kódok (KT kódok)

1. A következő táblázatok a KT kódok első 3 jegyét tartalmazzák.

1.1. Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Akkumulátor, elektrolittal feltöltött

501

Akkumulátor, elektrolittal fel nem töltött

502

1.2. Egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Kenőolaj

601

1.3. Elektromos, elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termékkör megnevezése

KT kód

Háztartási nagygépek

101

Háztartási kisgépek

102

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve rádiótelefon készülék

103

Szórakoztató elektronikai cikkek

104

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok

105

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

106

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

107

Adagoló automaták

108

Rádiótelefon készülék

109

1.4. Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Gumiabroncs

211

1.5. Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Reklámhordozó papírok

900

1.6. Termékdíjelőleg visszatérítés környezetvédelmi termékdíj kódjai

Megnevezése

KT kód

Termékdíjelőleg visszatérítés a Ktdt. 12/A. § (5) bekezdése alapján

V99

1.7. A termékdíj visszaigénylése esetén alkalmazható környezetvédelmi termékdíj kódok

1.7.1. Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai (ide nem értve a kereskedelmi csomagolást)

Csomagolás anyaga

KT kód

Műanyag [kivéve a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 23 és 3923 29 vámtarifaszámú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is) csomagolás]

419

A forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és 2923 29 vámtarifaszámú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), kivéve a műanyag (bevásárló-reklám) táska

418

Papír, karton és természetes alapú textil

439

Alumínium

441

Fém (kivéve alumínium)

448

Fa

459

Üveg

479

Társított

489

Egyéb

499

1.7.2. A 2010. és 2011. évben alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai

Csomagolás típusa

KT kód

Műanyag [kivéve műanyag (bevásárló-reklám) táska]

4MA

Műanyag (bevásárló-reklám) táska

4MT

Üveg

4ÜV

Társított csomagolás

 

Rétegzett italcsomagolás

4RI

Egyéb

4TE

Fém (kivéve alumínium)

4FM

Alumínium

4LU

Egyéb anyagok

4EG

Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásához

4ÚL

Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 5/E. § (1) bekezdés szerinti levonásához

4OC

1.7.3. A 2009. évben alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai

Csomagolás típusa

KT kód

Műanyag 1,5 literig

4A9

Műanyag 1,5 liter felett

4B9

Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig

4C9

Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3,001-20 liter között

4D9

Műanyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter felett

4E9

Üveg 1 literig

4F9

Üveg 1 liter felett

4G9

Társított csomagolás 1,5 literig

 

Rétegzett italcsomagolás

4H9

Egyéb

4I9

Társított csomagolás 1,5 liter felett

 

Rétegzett italcsomagolás

4J9

Egyéb

4K9

Fém 1,0 literig

4L9

Fém 1,0 liter felett

4M9

Egyéb anyagok 1,0 literig

4N9

Egyéb anyagok 1,0 liter felett

4O9

Gyűjtő kód újrahasználható csomagolás levonásához

4ÚL

Gyűjtő kód nem újrahasználható csomagolás levonásához

4HL

1.7.4. 2006–2008. évek között alkalmazott kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai

Kereskedelmi csomagolás termék kör

KT kód

Műanyag bevásárló reklámtáska

A

Bor

B

Sör

C

Alkoholtermék, köztes alkoholtermék

D

Ásványvíz, kristályvíz

E

Ivóvíz, szikvíz

F

Szénsavas üdítőital, valamint tartósítószert tartalmazó nem szénsavas üdítőital, illetve szörp

G

Tartósítószert nem tartalmazó, nem szénsavas üdítőital, illetve szörp

H

Az összes termék technikai gyűjtőkódja

9

1.7.5. 2006–2009. években alkalmazott hűtőközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai

Termék megnevezése

KT kód

Hűtőközeg

809

2. A KT kód 4–5. jegye:

01

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 2. mellékletében foglalt díjtételekkel történik

02

ha a termékdíj megfizetése a Ktdt. 3. mellékletében foglalt számított díjtételekkel történik

03

ha a termékdíj megfizetése a reklámhordozó papír termékdíj különbözete megfizetésével történik

71

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék alapanyagként történő felhasználása esetén nem kell megfizetni Ktdt. 12. § (3) bekezdés a) pontja alapján

72

ha a termékdíjat az egyéb kőolajtermék R9 eljárással törtnő előállítása esetén nem kell megfizetni a Ktdt. 12. § (3) bekezdés b) pontja alapján

73

ha a termékdíj-kötelezettség az egyéb kőolajtermék után számlán átvállalásra került

77

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

78

ha a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés b) pontja alapján szerződéssel átvállalásra került

80

ha a termékdíj-előleg megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 12/A. § (5) bekezdése alapján

81

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján

82

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján

83

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján

84

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján

85

ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján

86

ha a termékdíj megfizetésre került, és az anyagában történő hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

87

ha a termékdíj megfizetésre került, és az energetikai hasznosítás következtében visszaigénylésre kerül a Ktdt. 25. § (2) bekezdése alapján

89

ha a termékdíj megfizetésre került, és a visszaigénylésre egyéb jogcímen kerül sor

3. A KT kód 6–7. kiegészítő jegye:

B1

belföldi előállítású, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

B2

belföldi előállítású, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

B3

a Ktdt. 14. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerződéssel átvállalt termékre vonatkozó fizetési kötelezettség beállta esetén

K1

külföldről behozott, saját vámtarifaszáma alapján termékdíjköteles termék esetén

K2

külföldről behozott, nem termékdíjköteles termék termékdíjköteles alkotórésze, tartozéka esetén

V9

termékdíjelőleg visszatérítése esetén [Ktdt. 12/A. § (5) bekezdése]

4. Termékdíjköteles termékből képződő hulladék környezetvédelmi termékdíj kódjai
(HKT kódok)

A 7 számjegyű HKT kód felépítése:

1. pozíció

1

– a belföldön keletkező és belföldön kezelt hulladék esetén

2

– a belföldön keletkező, de külföldön kezelt hulladék esetén

9

– a belföldön keletkező és belföldön, valamint külföldön kezelt hulladék összesen (1+2)

3

– országon kívül keletkező, de belföldön kezelt hulladék esetén

2–4. pozíció:

900

– hulladékkezelés esetén (belső technikai kód)

010

– visszavett hulladék mennyisége összesen (011+012)

011

– lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

012

– nem lakosságtól visszavett hulladék mennyisége esetén

100

– begyűjtött hulladék mennyisége esetén (101+102)

101

– lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén

102

– nem lakossági szelektív hulladékgyűjtésből begyűjtött hulladék mennyisége esetén

200

– készletezett hulladék mennyisége esetén

300

– előkezelt hulladék mennyisége esetén

310

– előkezelt (válogatás) hulladék mennyisége esetén

320

– előkezelt (bontás) hulladék mennyisége esetén

400

– összes hasznosított hulladék mennyisége esetén

410

– anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

411

– biológiai úton anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

412

– újrafeldolgozással anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

413

– visszanyeréssel alapanyaggá átalakított, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

414

– egyéb, anyagában hasznosított hulladék mennyisége esetén

420

– energetikai úton hasznosított hulladék mennyisége esetén

421

– hulladékégetőben energetikai hasznosítással történő elégetés esetén

422

– energia visszanyerés esetén

430

– más módon hasznosított hulladék mennyisége esetén

500

– ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

510

– elégetéssel ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

520

– lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

530

– más kémiai, biológiai, fizikai eljárással ártalmatlanított hulladék mennyisége esetén

5–7. pozíció:

101–109

– elektromos, elektronikai berendezés hulladéka

200

– gumiabroncs hulladéka

4**

** a csomagolószer katalógus CsK kódjának 2-3. karakterei szerint

501, 502

– akkumulátor hulladéka

600

– kenőolaj hulladéka

2. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez38

A bejelentés teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alapadatok

A termékdíjfizetésre kötelezett adatai

II. A termékdíj-fizetési kötelezettséggel kapcsolatos bejelentés adatai:

a) kötelezetti státusz megjelölése,

b) termékdíjköteles termékek körére vonatkozó kötelezettség,

c) egyéni hulladékkezelés választása (anyagáramonként), tárgyévi kibocsátás tervezett és tárgyévi kezelt mennyiség,

d) bejelentés érvényességének időpontja,

e) csekély mennyiség mennyiségi határ átlépésének bejelentése, időpontja.

III. Az egyéni hulladékkezelés során közreműködő hulladékkezelőkre vonatkozó bejelentés adatai:

A hulladékkezelők adatai:

a) név,

b) adószám,

c) KÜJ szám,

d) közreműködés kezdete,

e) közreműködés vége,

f) hulladékkezelésre vonatkozó engedélyszám, bejelentés módja (új, módosítás, törlés),

g) KTJ szám,

h) tevékenység típusa,

i) HKT kód,

j) EWC kód,

k) az egyéni hulladékkezelő által lekötött kapacitás mértéke HKT kód és EWC szerint.

IV. Átvállalási szerződés bejelentésének adattartalma

1. Átvállalásban érintett felek adatai

a) név

b) adószám

2. Az átvállalással érintett termék megnevezése, vámtarifaszáma, CsK vagy KT-kódja

3. Az átvállalás időszakának meghatározása

4. Az átvállalás kezdő időpontjának meghatározása

5. Az átvállalás jogcíme

3. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez39

A Ktdt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozat mintája

1. eseti nyilatkozat esetén:

„A ……… számú számlán ……… tételsorok alatt feltüntetett csomagolószerekre vonatkozó termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 3. § (6) bekezdés …) pontja alapján teljesítem.

Kelt,

P. H.

……………………………

aláírás”

2. időszaki nyilatkozat esetén:

„A ……… adószám, ……………… név, ……………… cím eladótól 20… év ……… hónap … napjától, 20… év ……… hónap … napjáig (teljesítés napja) megvásárolt, alábbi csomagolószerekre

…… CsK kód, …………………………… megnevezés

vonatkozó termékdíj-kötelezettséget a Ktdt. 3. § (6) bekezdés …) pontja alapján teljesítem.

Kelt,

P. H.

……………………………

cégszerű aláírás”

4. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez40

A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alapadatok

A termékdíjfizetésre kötelezett adatai

II. Összesített adatok nettó kötelezettségekről

1. Tárgyidőszak

2. Termékkörönként tárgyidőszakban összesen fizetendő termékdíj összege

III. A termékdíj-fizetési kötelezettség nem egyéni hulladékkezelés esetén

1. Termékdíj fajtája KT, CSK kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) Termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képező mennyisége

b) Termékdíjtételek

c) A Ktdt. 12/A. § (2) bekezdés szerinti előleg

d) Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen

IV. A termékdíj-fizetési kötelezettség egyéni hulladékkezelés esetén

1. Termékdíj fajtája KT, CSK kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képző mennyisége,

b) egyéni hulladékkezelés keretében hasznosításra vagy hasznosíttatásra átadott mennyiség,

c) termékdíjtételek,

d) környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen.

V. Visszaigényelhető termékdíj

1. Visszaigényelhető termékdíj összegének megállapítása

a) Termékdíj visszaigénylés alapját képző mennyisége soronként és összesen,

b) Termékdíjköteles termék mennyiségi egysége után megfizetett díj,

c) Termékdíjköteles termék után megfizetett visszaigényelhető összeg soronként és összesen.

2. Hulladékká vált kenőolaj visszaigénylése

a) átadott mennyiség,

b) termékdíj köteles termék összes mennyisége,

c) befizetett termékdíj,

d) visszaigényelhető összeg soronként és összesen,

e) feldolgozás módja.

VI. Az egyéni hulladékkezelés keretében végzett hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó adatok

a) a hulladékkezelési tevékenységet végző KÜJ száma,

b) a hulladékkezelési tevékenységet végző neve,

c) HKT kód,

d) EWC kód,

e) hulladékkezelési művelet megnevezése,

f) egyéni hulladékkezelés keretében kezelt mennyiség.

VII. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó adatok

1. Átvállalással érintett termék adatai

a) KT, CSK kód,

b) termékdíjköteles termék megnevezése.

2. Az átvállalt mennyiség jogcímek szerint:

a) egyéb kőolajtermék számlában átvállalt mennyisége,

b) első vevő által külföldre történő kivitelre átvett mennyiség,

c) első vevő által külföldre kivitt mennyiség,

d) első vevő által belföldi forgalomba hozott mennyiség,

e) bérgyártásból származó mennyiség,

f) termelői szerveződés által átvett termékdíjköteles termék mennyisége,

g) csomagolást előállító első belföldi vevő által átvett mennyiség,

h) csomagolóeszközt előállító első belföldi vevő által átvett mennyiség.

VIII. A nyilatkozattal átadott termékdíj-kötelezettség átadása

1. Kötelezett neve, adószáma

2. Nyilatkozattal átadott termék adatai

a) CSK kód,

b) termékdíjköteles termék megnevezése,

c) vevő adószáma.

2. Az átadott mennyiség jogcímek szerint:

a) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja alapján átadott mennyiség,

b) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pontja alapján átadott mennyiség,

c) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontja alapján átadott mennyiség.

5. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A nyilvántartás minimális adattartalma

A termékdíjköteles termékek nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A termékdíjköteles termék:

1. megnevezése,

2. CsK, KT kódja,

3. a termék vámtarifaszáma,

4. egységnyi mennyisége (kg),

5. termékdíj-tétele,

6. eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott),

7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja,

8. a termékdíj bevallásának adó-megállapítási időszaka,

9. a termékdíj megfizetésének napja.

6. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez41

Az egyéb kőolajtermék hasznosítása után visszaigényelhető termékdíj mértéke

Az egyéb kőolajtermék termékdíjának visszaigényelhető mértékét a következőképpen kell kiszámítani:

V = (H/A) x T

V = visszaigényelhető termékdíj, Ft

H = hasznosított hulladék olaj mennyisége (saját hasznosítás vagy hasznosításra átadott mennyiség), kg

A = termékdíjköteles termék összes mennyisége, kg

T = a befizetett összes termékdíj, Ft

7. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez42

8. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Nyilvántartásba vételi adatok az újrahasználható csomagolószerek Főfelügyelőséghez történő bejelentéséhez

I. Alapadatok:

a) név,

b) adószám, adóazonosító,

c) bankszámlaszám,

d) kötelezett székhelye,

e) levelezési cím,

f) ügyintéző neve,

g) ügyintéző telefonszáma,

h) képviselőjének neve,

i) képviselőjének adószáma,

j) oldalak száma,

k) csekély mennyiség mennyiségi határ átlépésének bejelentése, időpontja,

l) keltezés, cégszerű aláírás.

II. Újrahasználható csomagolószerre vonatkozó adatok:

a) adatsor sorszáma,

b) GTIN azonosító száma, vagy ennek hiányában a nyilvántartást vezető által adott azonosítószám,

c) megnevezése,

d) vámtarifaszám,

e) CsK kódjának 1–3 jegye,

f) anyaga,

g) nettó tömege (termékdíj alapja),

h) mérete (szélesség, mélység, magasság),

i) nettó töltési mennyisége,

j) fényképe,

k) átlagos élettartama,

l) átlagos forgási sebessége,

m) bejelentés érvényességének időpontja,

n) keltezés, cégszerű aláírás.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!