nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról
2012-01-01
2012-08-31
1
Jogszabály

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikkének (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett képzésre fordított költségeihez az állam e rendeletben meghatározott módon járul hozzá.

2. § A gyakorlati képzési normatíva számításához figyelembe vehető alapnormatíva 2012. évre vonatkozó összege a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Szht.), a 2012. évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott összeg.

3. § A szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. § szerint gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét az e rendeletben meghatározott módon számított csökkentő tétel figyelembe vételével csökkentheti.

4. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakközépiskolával vagy szakiskolával (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)–(4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2) Az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani.

(3) A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi..

(4) A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1–11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

5. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott csökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2) A csökkentő tétel éves összegét a tárgyévre vonatkozóan – amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll – tanulónként az alapnormatíva összege és a mellékletben szereplő, a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szakmacsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni.

(3) Amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként a csökkentő tétel éves összege a (4) és (6) bekezdés szerint számított havi csökkentő tételek összege.

(4) A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1–11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a (2) bekezdés szerint számított csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi.

(5) Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a csökkentő tétel (4) bekezdés szerint meghatározott összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.

(6) Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel (4) bekezdés szerint számított összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni.

6. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)–(4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2) A hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történő elosztásával kell kiszámítani.

(3) A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét hallgatónként a (2) bekezdés szerinti gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

(4) A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a tárgyév 1–11. hónapjára vonatkozóan a csökkentő tétel havi összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmacsoport

Szakmacsoportos
súlyszorzó

sorszáma

megnevezése

1.

Egészségügy

0,9933

2.

Szociális szolgáltatások

0,6279

3.

Oktatás

0,6488

4.

Művészet, közművelődés, kommunikáció

0,8245

5.

Gépészet

1,2882

6.

Elektrotechnika-elektronika

1,2476

7.

Informatika

0,7872

8.

Vegyipar

0,8347

9.

Építészet

1,2781

10.

Könnyűipar

1,2359

11.

Faipar

1,2011

12.

Nyomdaipar

0,7871

13.

Közlekedés

0,7609

14.

Környezetvédelem- vízgazdálkodás

0,6160

15.

Közgazdaság

0,7118

16.

Ügyvitel

1,1143

17.

Kereskedelem

1,0513

18.

Vendéglátás

1,2846

19.

Egyéb szolgáltatás

0,8406

20.

Mezőgazdaság

1,1819

21.

Élelmiszeripar

1,2622

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!