nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
109/2011. (X. 7.) HM utasítás
a kormánytisztviselők és a honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális juttatásairól
2012-08-25
2017-12-28
4
Jogszabály

109/2011. (X. 7.) HM utasítás

a kormánytisztviselők és a honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális juttatásairól

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja és 97. § (1) bekezdés o) pontja alapján a kormánytisztviselők és a honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális juttatásairól a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az utasítás hatálya

a)1 a „Honvédelmi Minisztérium” fejezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő),

b)2

terjed ki.

(2) Az utasítás előírásai a kormánytisztviselők közeli hozzátartozói tekintetében csak a külön nevesített esetekben alkalmazhatóak.

2. §3 A kormánytisztviselők egyes pénzbeli szociális támogatásaira a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásait ezen utasításban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A kormánytisztviselők egyes pénzbeli szociális juttatásai

3. § (1) A kormánytisztviselő részére a családalapítási támogatást és az illetményelőleget a hivatásos katonákra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani, folyósítani, illetve a tartozásokat kezelni.

(2)4 A családalapítási támogatás folyósítása legfeljebb négyéves időtartamú törlesztésre – határozott időre kinevezett kormánytisztviselő részére, ha a még hátralévő kormányzati szolgálati jogviszonyának ideje négy évnél kevesebb, akkor legfeljebb a még hátralévő időre – engedélyezhető.

(3) A családalapítási támogatás visszafizetésére vonatkozó „Kötelezvény”-t az utasítás 1. melléklete tartalmazza.

(4)5 A még nem törlesztett családalapítási támogatás visszafizetése az utolsó munkában töltött napon, egy összegben esedékessé válik, ha a családalapítási támogatásban részesült kormányzati szolgálati jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (8) bekezdése, 60. § (1) bekezdés i) pontja, (2) bekezdés c) pontja, 63. § (2) bekezdés a), b) és e) pontja alapján szűnik meg. Egyéb esetben az eredetileg meghatározott ütemben kell a tartozást visszafizetni.

4. § (1) A kormánytisztviselő részére a parancsnoki segélyt és a születési támogatást a hivatásos katonákra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani és folyósítani.

(2) A nyugdíjazott kormánytisztviselők, köztisztviselők, valamint az elhunyt kormánytisztviselők, köztisztviselők hozzátartozóinak segélyezése a költségvetésben külön meghatározott előirányzat, illetve jóváhagyott segélykeret terhére a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára hatáskörébe tartozik.

(3) A kormánytisztviselő részére a nevelési segélyt az R. közalkalmazottakra vonatkozó szabályainak alkalmazásával kell megállapítani és folyósítani.

(4)6 A kormánytisztviselő részére iskolakezdési támogatás a kormánytisztviselők cafetéria-juttatásáról szóló HM utasítás alapján állapítható meg. Ha a kormánytisztviselő tartós külszolgálaton tartózkodik és ezért cafetéria-juttatásra nem jogosult, az iskolakezdési támogatást az R. közalkalmazottakra vonatkozó szabályainak alkalmazásával kell megállapítani és folyósítani.

(5) A kormánytisztviselő részére házastársi jövedelemkiegészítés nem állapítható meg.

3. A honvéd tiszthelyettesjelöltek egyes pénzbeli szociális juttatásai

5–8. §7

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésekor már beadott kérelmek elbírálásánál a korábbi szabályokat kell alkalmazni, ha az a kérelmezőre nézve kedvezőbb.

(3) Hatályát veszti a köztisztviselők, a munkavállalók és az ösztöndíjas hallgatók egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 55/2009. (VII. 10.) HM utasítás.

(4) Ezen utasítás 1. § (1) bekezdés b) pontja, 2. §-ában az „és a honvéd tiszthelyettesjelöltek” szövegrész, 5–8. §-ai 2011. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 109/2011. (X. 7.) HM utasításhoz8

………………………………………………
a honvédelmi szervezet megnevezése

KÖTELEZVÉNY

Alulírott ..................................... kötelezem magam, hogy a .................... nyt. szám alatt engedélyezett ................. forint összegű ..................... családalapítási támogatást legkésőbb ...............................-ig visszafizetem.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megállapított első havi ..................... forint és a további ......... hónapon keresztül havi ...................... forintos törlesztőrészletek az illetményemből levonásra kerüljenek.

Tudomásul veszem, hogy ha kormányzati szolgálati jogviszonyom a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (8) bekezdése, 60. § (1) bekezdés i) pontja, (2) bekezdés c) pontja, 63. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjában meghatározott okból szűnik meg, a még fennálló tartozásom visszafizetése a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött utolsó munkanapon teljes összegben esedékessé válik.

..........................., 201...... év .................... hó ............ nap

………………………………………
támogatásban részesülő személy

……………………………………
szem. ig. száma

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!