nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
2012-01-01
2013-06-30
3

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. § (1)1 A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a Kormány közalapítványai, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény), valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseik) megvalósításakor e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

(2)2 Nem terjed ki a rendelet hatálya a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja alá eső, a Magyar Honvédség műveleti alkalmazásával közvetlenül összefüggő beszerzésekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseire, a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseire, a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire, valamint azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása részben vagy egészben nem hazai költségvetési forrásból történik.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott szervezetek közül a közalapítványok, a nem száz százalékban állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a 9. § (1) bekezdésében meghatározott alapítványok e rendelet előírásait kizárólag az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő beszerzéseikre, szerződéskötéseikre kötelesek alkalmazni.

(4)3 E rendelet 9. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az államadósság-kezelés körében megkötésre kerülő azon szerződésekre, amelyekre közbeszerzési eljárást a közbeszerzési törvény 9. § (5) bekezdés b) pontja alapján nem kell lefolytatni, továbbá ezen szerződések módosítására.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzések indokoltságának vizsgálata, és a közbeszerzési eljárások, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerződések ellenőrzése a nemzeti fejlesztési miniszter feladata. Ennek érdekében a közbeszerzési eljárások indokoltságának megítélésével, a központi ellenőrzés koordinálásával, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésével, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerződések ellenőrzésével és engedélyezésével összefüggő feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) látja el.

(2) A nemzeti fejlesztési miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladattal kapcsolatos döntési jogkörét az NFM vagyonpolitikai államtitkárára ruházhatja.

Közbeszerzések ellenőrzése

3. § Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek a közbeszerzéseik megkezdését megelőzően, a jelen rendelet 4. §-aiban foglaltak szerint a nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulását kötelesek kérni.

4. § (1)4 A közbeszerzést megvalósítani kívánó szervezet (a továbbiakban: érintett szervezet) az általa szükségesnek tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal az 1. számú melléklet szerinti előterjesztést köteles az NFM-nek benyújtani, melyhez mellékelni kell az előkészített, a közbeszerzési törvény és a hirdetmény-minták szerinti minden elemet tartalmazó, következő közbeszerzési dokumentumokat:

a) ajánlat(tétel)i/részvételi felhívás és dokumentáció, két szakaszból álló eljárásban mindkét szakasz tekintetében,

b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt is,

c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az előminősítési hirdetményt is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi felhívásokat és dokumentációkat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell megküldeni,

d) dinamikus beszerzési rendszer iratait,

e) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökének küldendő indokolást,

f) a keretmegállapodásos eljárás második szakaszát kezdeményező iratot.

(2) Az érintett szervezet a közbeszerzés fedezeteként általa meghatározott ellenértékről – a keretmegállapodásos eljárás első részének esetét kivéve – fedezetigazolást köteles csatolni az (1) bekezdés szerinti előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a közbeszerzési eljárás megindítása nem hagyható jóvá.

(3) Ha az iratok valamelyike az (1)–(2) bekezdések szerinti formai követelményeknek részben vagy egészben nem felel meg, vagy azok bármely tartalmi eleme hiányzik, az NFM az előterjesztést érdemi vizsgálat nélkül visszaküldi az érintett szervezetnek.

(4) A nemzeti fejlesztési miniszter tizenöt munkanapon belül dönt az adott közbeszerzésről, vagy további adatokat kér a kezdeményező érintett szervezettől. Ha további adatok benyújtása válik szükségessé, a nemzeti fejlesztési miniszter azok beérkezését követő nyolc munkanapon belül adja ki állásfoglalását.

(5) A közbeszerzési előterjesztés vizsgálatát követően a nemzeti fejlesztési miniszter a következő döntéseket hozhatja:

a) ajánlat(tétel)i, illetve részvételi felhívást és dokumentációt jóváhagyja és az eljárás megindításához hozzájárul, vagy

b) jóváhagyás hiányában meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az eljárás megindításához hozzájárul, vagy

c) az eljárás megindításához nem járul hozzá.

(6) A nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában a közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg.

5. § (1) A nemzeti fejlesztési miniszter jogosult bármely közbeszerzési eljárásba, az eljárás bármely szakaszában megfigyelőt delegálni, erről az érintett szervezetet értesíti.

(2) A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

(3) Az érintett szervezet az eljárás során keletkezett iratokat folyamatosan – az eljárás későbbi szakaszában történő becsatlakozás esetén visszamenőlegesen is – megküldi a delegált megfigyelőnek; a megfigyelőt valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben, írásban tájékoztatja.

6. § A bontást – kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontását – megelőzően a delegált megfigyelő megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott ajánlat(tétel)i/részvételi felhívás és dokumentáció került-e közzétételre, illetve kiküldésre, és az ajánlattételi – kétszakaszos eljárás esetén a részvételi – határidő lejárta előtt legalább 5 munkanappal jelentést tesz az NFM részére.

7. §5 (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek kötelesek egyeztetést kezdeményezni az általuk lefolytatott közbeszerzési eljárások ajánlati szakaszában az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 5 munkanappal, az összegezés az ajánlatok elbírálásáról című dokumentum és a nyertesként kihirdetni tervezett ajánlattevőnek az eljárásban benyújtott valamennyi irata NFM részére történő megküldésével.

(2) A nemzeti fejlesztési miniszter 3 munkanapon belül állást foglal az adott közbeszerzésről. Az összegezés az ajánlatok elbírálásáról az ajánlattevők részére az állásfoglalását követően küldhető meg.

8. § A 3–7. §-okban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti

a)6 a jogszabályellenesen indított közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívásának visszavonását a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;

b)7 a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását, mely esetben a szerződés – összhangban a közbeszerzési törvény 144. § (4) bekezdésében foglaltakkal – csak a Közbeszerzési Döntőbizottság engedélyező végzése birtokában köthető meg;

c) a szerződést aláíró, illetve a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Szerződések ellenőrzése

9. § (1)8 Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek, valamint az azok kezelésében lévő, vagy általuk alapított alapítványok által megkötni, vagy módosítani tervezett, a közbeszerzési törvény 18. § (2) bekezdése szerint számítva nettó ötvenmillió forintot elérő értékű azon szerződések esetében, amelyek megkötésére nem közbeszerzési eljárás keretében kerül(t) sor, a szerződés megkötését, illetve módosítását a 2. számú melléklet szerinti előterjesztésnek az NFM felé való közvetlen megküldésével kell kezdeményezni.

(2) Az érintett szervezet a szerződés, vagy szerződésmódosítás megkötéséhez a szerződéskötést, illetve módosítást 15 munkanappal megelőzően köteles az NFM jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerződéstervezetet, a módosítás tervezetét, a szerződés vagy a módosítás indokolását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles az NFM részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldeni.

(3) Az NFM legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, kiegészítéseket és módosítási javaslatokat haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek. Az érintett szervezet az NFM véleményének átvezetése után a szerződés, illetve szerződés módosítás tervezetét – egyet nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt – az NFM részére 3 munkanapon belül megküldi, aki azokat – amennyiben szükségesnek látja, további észrevételezést követően – a beérkezést követő 2 munkanapon belül véleményével együtt a nemzeti fejlesztésért felelős miniszter elé terjeszti döntéshozatalra.

(4) Az érintett szervezet a szerződést a nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában nem kötheti meg, illetve a szerződést nem módosíthatja.

10. § A 9. §- ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti

a)9 a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását;

b) a szerződést aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Közbeszerzési szerződések teljesítése, módosítása

11. §10 Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések módosításának engedélyezésére, valamint a közbeszerzési eljárások utóellenőrzésére, és az eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítése ellenőrzésére az NFM jogosult. Ez az ellenőrzés kiterjed a szerződések módosításának, valamint a szerződés teljesítésébe más szervezet alvállalkozóként (közreműködőként) történő bevonása közbeszerzési törvényben meghatározott feltételei fennállásának vizsgálatára egyaránt. A 12. § szerint kell eljárni az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések módosítása, valamint a korábban közbeszerzési eljárás útján megkötött szerződések e rendelet hatálybalépését követő módosítása esetén.

12. § (1) Az e rendelet szerinti eljárás azon szerződésmódosításokra terjed ki, amelyek esetében a szerződésben foglalt ellenérték a módosítás eredményeként az eredeti értéket több mint tíz százalékkal meghaladná. Az érintett szervezet az ilyen szerződésmódosítás megkötéséhez a módosítást 15 munkanappal megelőzően köteles az NFM jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles az NFM részére a módosítás jóváhagyására irányuló kérelemmel együtt megküldeni.

(2) Az NFM legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, kiegészítéseket és módosítási javaslatokat haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek. Az érintett szervezet az NFM véleményének átvezetése után a szerződésmódosítás tervezetét – egyet nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt – az NFM részére 3 munkanapon belül megküldi, aki azokat – amennyiben szükségesnek látja, további észrevételezést követően – a beérkezést követő 2 munkanapon belül véleményével együtt a nemzeti fejlesztésért felelős miniszter elé terjeszti döntéshozatalra.

A nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában a szerződés nem módosítható; a beszerzés a módosult feltételekkel új közbeszerzési eljárásban valósítható csak meg.

Közbeszerzések nyilvántartása

13. § (1) Az egységes nyilvántartás kialakítása és kezelése érdekében az érintett szervezetek kötelesek az NFM-nek megküldeni az éves közbeszerzési terveiket, továbbá tájékoztatást adni a közbeszerzési terveik módosításáról, valamint a módosítás indokairól az arról hozott döntést követően legfeljebb 3 munkanapon belül.

(2) Az érintett szervezetek negyedévente statisztikai adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni az NFM felé a folyamatban lévő és az előző tájékoztatás óta befejezett közbeszerzési eljárásaikról és a megkötött, a rendelet hatálya alá tartozó szerződéseikről.

(3) Az érintett szervezetek kötelesek közbeszerzési szabályzatukat e rendelettel összhangban elkészíteni és az NFM részére megküldeni.

14. § Az NFM feladata az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által negyedévente megküldendő statisztikai adatok, továbbá a közbeszerzési tervvel, annak módosításával, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatok nyilvántartása és kezelése. A nemzeti fejlesztési miniszter az elektronikus úton történő benyújtás és adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében egységes benyújtási metodikát, valamint a benyújtandó adatok és közbeszerzési tervek vonatkozásában kötelező formai és tartalmi elemeket határozhat meg.

Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépést követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra, szerződésekre, valamint szerződés-módosításokra kell alkalmazni.

(3)11

1. számú melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez12

Előterjesztés

a közbeszerzési eljárások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

 

1.2. Székhely:

 

1.3. Postai cím:

 

1.4. Internetcím:

 

1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

 

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése és kijelölt képviselője:

 

2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos megnevezése):

3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:

 

4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):

nyílt eljárás

meghívásos eljárás (ideértve a részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos eljárást is)

tárgyalásos eljárás

versenypárbeszéd

keretmegállapodásos eljárás második része

időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos eljárás

időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás

előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos eljárás

előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás

tárgyalásos egyszerű eljárás

tárgyalás nélküli egyszerű eljárás

hirdetmény nélküli tárgyalásos egyszerű eljárás

4.b) Tárgyalásos eljárás esetén (megfelelő aláhúzandó):

hirdetmény közzétételével (ideértve a részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást is)

hirdetmény közzététele nélkül

4.c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén a meghívottak:

4.d) Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:

 

4.e) Gyorsított eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

 

6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja:

 

7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi határidő, bontás, eredményhirdetés; kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontásának, eredményhirdetésének, valamint az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi szakasz bontásának és eredményhirdetésének tervezett időpontja; bíráló bizottság ülésének tervezett időpontja – lehetőség szerint):

 

8. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó):

határozott

határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

 

 

9. Nyilatkozat:

A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján tervezi kiírni. (A megfelelő válasz aláhúzandó.)

IGEN    NEM

10. A közbeszerzés indokoltságának és fontosabb előzményeinek bemutatása:

Mellékletek: a 4. § (1) bekezdés szerinti iratok

2. számú melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

Előterjesztés

a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő, módosítandó nettó 50 millió forintot elérő értékű szerződésekre vonatkozóan

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI

1.1. Hivatalos név:

 

1.2. Székhely:

 

1.3. Postai cím:

 

1.4. Internetcím:

 

1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező kapcsolattartó személy neve:

 

1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca megnevezése és kijelölt képviselője:

 

2. A szerződés tárgyának pontos leírása:

3. A szerződés nettó értéke:

 

4. A Kedvezményezett kiválasztásának leírása:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

 

6. A szerződéskötés v. módosítás tervezett időpontja:

 

7. A szerződés futamideje (megfelelő aláhúzandó):

határozott

határozatlan

Határozott idejű szerződésnél annak időtartama:

 

 

A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI

8.1. Hivatalos név:

 

8.2. Székhely:

 

8.3. Postacím:

 

8.4. Szervezeti-működési forma:

 

8.5. Cégjegyzékszám:

 

8.6. Bíróság és nyilvántartási szám:

 

8.7. Adószám:

 

8.8. Statisztikai szám:

 

8.9. Kapcsolattartó személy neve:

 

8.10. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:

 

9. A szerződéskötés v. módosítás indokoltságának és fontosabb előzményeinek bemutatása:

Melléklet: szerződés-tervezet; módosítás esetén eredeti szerződés és a módosítás tervezete

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!