nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
33/2011. (XII. 2.) BM utasítás
a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről
2018-09-06
infinity
13
Jogszabály

33/2011. (XII. 2.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által teljesítendő tájékoztatási kötelezettség rendjéről, valamint a Kormányügyelet működéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az utasításban meghatározott rendkívüli eseményekről, a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli eseményekről, az ezekkel összefüggő szükséges és halaszthatatlan intézkedések megtételéről, a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat 2. és 5. pontjában meghatározottak alapján az alábbi utasítást (a továbbiakban: utasítás) adom ki.

1.1 Az utasítás hatálya az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), az Alkotmányvédelmi Hivatalra (a továbbiakban: AH), a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a Nemzeti Védelmi Szolgálatra (a továbbiakban: NVSZ), a Terrorelhárítási Központra (a továbbiakban: TEK), a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra (a továbbiakban: TIBEK) (a továbbiakban együtt: rendvédelmi szervek), az Országos Vízügyi Főigazgatóságra (a továbbiakban: OVF), a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalra (a továbbiakban: BMH) és alárendelt szerveire, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központra (a továbbiakban: NSZKK), a rendészeti szakgimnáziumokra, a BM Ügyeleti Osztályra terjed ki.

1a.2 Az utasítás hatálya az 1. melléklet 27–28. pontjában jelzett adatkör megosztása érdekében kiterjed a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra (a továbbiakban: NBSZ).

2. A Belügyminisztérium ügyeleti feladatait, valamint a biztonsági ügyelet és a Kormányügyelet feladatait – a kormányügyeleti rendszer létrehozásáról szóló 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján – a TEK Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) alárendeltségében a BM Ügyeleti Osztály (a továbbiakban: BM Ügyelet) látja el.

3. A BM Ügyelet a tájékoztatási és jelentési kötelezettségét

a) az 1. mellékletben felsorolt eseményekről mint BM Ügyelet,

b) a 2. mellékletben, illetve a más tárcák kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli eseményeinek jegyzékében felsorolt eseményekről mint Kormányügyelet

teljesíti.

Tájékoztatási kötelezettség BM Ügyeletként ellátott feladatok esetén

4.3 Az 1. pontban meghatározott szervek a tájékoztatási és jelentési kötelezettségüket a BM Ügyeleten keresztül teljesítik, az ügyeleti jelentési rendszerükkel kapcsolatban az ügyeleti szolgálatok vezetőinek irányítását a BM Ügyelet végzi. A rendvédelmi szervek és a BMH a BM Ügyeletre megküldött tájékoztatást és jelentést egyidejűleg a TIBEK-nek is megküldik.

5. A tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó eseményeket az utasítás 1. melléklete tartalmazza.

6.4 Az 1. és a 2. mellékletben felsorolt eseményekről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél működő ügyeleti szolgálatok és az NSZKK az ORFK Főügyelete útján; a büntetés-végrehajtási szervek a BVOP Főügyelete útján; a katasztrófavédelmi szervek a BM OKF Központi Főügyelete útján; a BMH központi ügyelete, az AH, az NBSZ, az NVSZ, az OVF és a TIBEK folyamatosan és a 11. pontban foglaltak figyelembevételével; a rendészeti szakgimnáziumok pedig a 12. pontban foglaltakat figyelembe véve tájékoztatják a BM Ügyeletet és a TIBEK-et.

7.5 Az 1. mellékletben meghatározott eseményekről a BM Ügyeletet és a TIBEK-et a következők szerint kell tájékoztatni:

a) az események elsődleges adatait – a hírforrás megjelölésével – azonnal, majd az ellenőrzést követően ismételten telefonon,

b) az élet és anyagi javak mentésére, a veszélyhelyzet elhárítása érdekében tett további intézkedéseket telefonon, a megtételüket követően azonnal,

c) a mentési és kárelhárítási munka befejezése, a helyszíni szemle megtartása után az eseményt, az előidéző okokat, következményeket, a megtett intézkedések addigi eredményét azonnal telefonon, majd elektronikus úton,

d) amennyiben a bekövetkezett esemény kormányzati intézkedés szükségességét is felveti, a tájékoztatásnak erre a 19. pont szerint ki kell terjednie.

8.6 A BM Ügyelet és a TIBEK a biztonsági ügyeleti, valamint a kormányügyeleti feladatainak az ellátása érdekében, a jelentési és tájékoztatási kötelezettségébe tartozó események adatainak, információinak a pontosítása, értékelése és elemzése céljából a szerveknél működtetett ROBOTZSARU-rendszer ügyeleti jelentőszolgálati modulját figyelemmel kísérheti.

9. Az 1. mellékletben meghatározott eseményekről – az azokkal kapcsolatos tények és adatok megállapítása és ellenőrzése, az esetleg szükségessé váló intézkedések megtétele után – először szóban, majd a napi összefoglaló jelentésekben, elektronikus úton kell tájékoztatást adni.

10.7 Azokról az eseményekről, amelyekről a BM Ügyelet ezt kéri, az utasítás hatálya alá tartozó szerv ügyeletének elektronikus úton kell tájékoztatást adni.

11.8 Az ORFK, az AH, a BM OKF, az OVF, a BVOP és a BMH központi ügyelete minden nap összefoglaló jelentést készít az előző nap 0 órától 24 óráig bekövetkezett, az 1. mellékletben felsorolt eseményekről, az NBSZ az 1. melléklet 27–28. pontjában megjelölt eseményekről és az azokkal összefüggésben végrehajtott intézkedésekről. Az összefoglaló jelentést 3 óráig megküldi az OVF a BM Ügyeletnek; az ORFK, az AH, az NBSZ, a BM OKF, a BVOP és a BMH a BM Ügyeletnek és a TIBEK-nek. Amennyiben jelentéstételi kötelezettség alá tartozó esemény nem következett be, a jelentést „rendkívüli esemény nem történt” tartalommal kell megküldeni.

12.9 Az utasítás hatálya alá tartozó, a 11. pontban fel nem sorolt szervek napi írásos összefoglalót az 1. mellékletben felsorolt eseményekről szükség szerint készítenek. A rendészeti szakgimnáziumok ügyeleti szolgálatai a bekövetkezett eseményekről szóban, majd azok elsődleges kivizsgálását követően aznap, legkésőbb az azt következő nap 3 óráig elektronikus úton adnak tájékoztatást a BM Ügyelet részére, a 11. pontban fel nem sorolt rendvédelmi szervek a BM Ügyelet és a TIBEK részére.

13.10 A BM Ügyelet az 1. pontban meghatározott szervektől kapott tájékoztatást követően e-mailben jelentést tesz, illetve tájékoztatja az 1. mellékletben felsorolt kiemelt „K” jelzésű, valamint a jelzés nélküliek közül általa kiemeltté minősített eseményekről a minisztert, a miniszteri kabinetfőnököt, a Miniszteri Titkárság vezetőjét, a közigazgatási államtitkárt, a parlamenti államtitkárt, a rendészeti államtitkárt, a közbiztonsági főigazgatót, az önkormányzati államtitkárt, a TIBEK vezetőjét, a BM Ellenőrzési Főosztály vezetőjét és helyettesét, a BM Közbiztonsági Főigazgatóság Rendészeti Koordinációs Főosztály vezetőjét, a TEK főigazgatóját és a főigazgató által meghatározott szervezetet, személyt.

14.11 A BM Ügyelet az előző nap kiemelt és rendkívüli eseményeiről 7 óráig a 3. mellékletben meghatározott formában napi tájékoztató jelentést készít, és azt elektronikus úton továbbítja a 13. pontban meghatározott vezetők, valamint a TEK főigazgatója által meghatározottak részére.

15. Jelentés, illetve tájékoztatás során fokozott figyelmet kell fordítani a minősített, valamint a személyes adatok védelmére, az adatkezelési és adatátviteli előírások megtartására.

16.12 A BM Ügyelet és az utasítás hatálya alá tartozó egyéb szervek központi ügyeletei kötelesek egymást és a TIBEK-et haladéktalanul tájékoztatni a tudomásukra jutott, a másik szerv hatáskörébe tartozó és intézkedést igénylő eseményről, információról.

Tájékoztatási kötelezettség Kormányügyeletként ellátott feladatok esetén

17.13 A BM Ügyelet mint a Korm. határozat 2. pontja szerinti Kormányügyelet – a TIBEK közreműködésével – gondoskodik a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, illetve a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: érintett miniszterek) 2. mellékletben felsorolt, vagy a más tárcák kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli eseményeinek jegyzékében felsorolt eseményekről történő tájékoztatásáról (a továbbiakban: azonnali tényközlő jelentés) és annak elektronikus naplózásáról.

18. A tájékoztatás alapjául szolgálhat:

a) az 1. pontban meghatározott szervektől, az 1. mellékletben felsorolt eseményekről a BM Ügyeletnek mint biztonsági ügyeletnek küldött jelentés;

b) más tárca biztonsági ügyeletétől a Korm. határozat mellékleteként kiadott, a kormányügyeleti rendszer működési rendjéről szóló Szabályzat 2. pontja alapján küldött jelentés.

19. Az azonnali tényközlő jelentés a jelentést tévő szerv megnevezésének és a jelentést tevő nevének, hivatali (szolgálati) beosztásának, valamint a jelentéstétel pontos időpontjának (dátum, óra, perc) megjelölésével – az ismert körülményektől és a rendelkezésre álló adatoktól függően – tartalmazza:

a) az esemény melléklet szerinti megnevezését, illetve az összetett vagy új típusú helyzet meghatározását;

b) a kialakult helyzet biztonsági szempontból lényeges ismérveit, ennek keretében a hely és időpont megjelölését, a kiváltó okokat, a várható hatásterületet, a prognosztizálható lefolyást és hatásokat;

c) az emberéletben, a vagyoni javakban, a természeti és épített környezetben várható vagy bekövetkezett veszteségeket és károkat;

d) a jelentés időpontjában már megtett, illetve elrendelt intézkedéseket, azok elrendelőjének nevét, beosztását és elérhetőségét;

e) a megelőzéshez, az elhárításhoz vagy a védekezéshez szükséges feltételek meglétét, hiányát vagy elégtelenségét;

f) annak jelzését, hogy véleményük szerint szükség van halaszthatatlan kormányzati beavatkozásra vagy kommunikációs intézkedésre.

20.14 A BM Ügyelet a TIBEK-kel együttműködve, az érintett miniszterek felhívására köteles – a TEK főigazgatójának egyidejű tájékoztatása mellett – a rendelkezésére álló kiegészítő adatokat és információkat beszerezni és rendelkezésre bocsátani. Az érintett miniszterek indokolt esetben a BM Ügyelettől kérhetik az azonnali tényközlő jelentés elektronikus úton történő megküldését is. A további adatszolgáltatás csak a 21. pontban meghatározottak figyelembevételével teljesíthető.

Vegyes és záró rendelkezések

21. Amennyiben az azonnali tényközlő jelentés megtétele minősített adat továbbítását tenné szükségessé, továbbá, ha jogszabályon vagy nemzetközi szerződésen alapuló biztonsági előírás vagy intézkedési terv az értesítés rendjét másként szabályozza, a távbeszélőn továbbított azonnali tényközlő jelentésnek a biztonsági kihívás típusára, helyére és időpontjára, valamint a megtett intézkedésre kell korlátozódnia.

22. A 3. pont szerinti tájékoztatásért és a jelentés szakszerűségéért a BM Ügyeleti Osztály vezetője a felelős.

23. Az utasítás hatálya alá tartozó szervek vezetői a szervek ügyeletei közötti együttműködés rendjének kialakításáról az utasítás hatálybalépését követően haladéktalanul, továbbá az utasítás végrehajtásáról folyamatosan gondoskodnak.

24. Az utasítás hatálya alá tartozó szervek vezetői intézkednek az ügyeleti jelentő rendszerüket szabályozó belső norma felülvizsgálatára, illetve szükség szerinti pontosítására, legkésőbb az utasítás hatálybalépését követő 60. napig.

25. Az utasítás

a) a b) pontban meghatározottak kivételével a közzétételét követő napon lép hatályba,

b) 26. és 27. pontja 2012. január 1-jén lép hatályba.

26.15

27.16

28.17

1. melléklet a 33/2011. (XII. 2.) BM utasításhoz18

A BELÜGYMINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK ÁLTAL JELENTENDŐ ÉS A BM ÜGYELET TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÉBE TARTOZÓ ESEMÉNYEK

I. AZ ORSZÁG BIZTONSÁGÁT VAGY KÖZRENDJÉT SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETŐ ESEMÉNYEK

1. Idegen hatalomnak Magyarország alkotmányos rendje, függetlensége, területi sérthetetlensége elleni fegyveres támadás vagy annak közvetlen veszélyére utaló cselekmény. „K”

2. Szomszédos vagy más európai uniós országokban kirobbant háború, fegyveres konfliktus, vagy Magyarország határait, légterét, biztonságát más módon közvetlenül vagy közvetetten veszélyeztető esemény, annak nagy valószínűséggel történő bekövetkezésének veszélye. „K”

3. Emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények, állam elleni bűncselekmények [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XIII., XIV. és XXIV. fejezete]. „K”

4. Légi járműre elkövetett jármű hatalomba kerítése, illetve annak előkészülete és kísérlete (Btk. 320. §). „K”

5. Terrorcselekmény (Btk. 314–316. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terrorizmus finanszírozása (Btk. 318. §). „K”

6. Közveszély okozása, ha feltehetően különösen nagy vagy ezt meghaladó kárt okoz (Btk. 322. §), közérdekű üzem működésének megzavarása, ha feltehetően különösen nagy vagy különösen jelentős kárt okoz (Btk. 323. §). „K”

7. Minősített adattal visszaélés (Btk. 265. §). „K”

8. Határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §), határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), embercsempészés (Btk. 353. §), az ország határán történt provokáció, fegyveres vagy egyéb erőszakos területsértés, a légi járművek szándékos, engedély nélküli berepülése, a légtérsértés. Az erőszakos fegyveres vagy tömeges illegális határátlépés. Az államhatár, a határfolyók mederviszonyainak jogellenes megváltoztatása. A súlyosabb határrendsértés (átkényszerítés, átlövés, átható robbanás, a beavatkozók határátlépésével is járó tűzátterjedés, környezetszennyezés). „K”

9. Lőfegyverrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel elkövetett támadás, függetlenül attól, hogy sérülést okozott-e vagy sem. „K”

10. Közveszéllyel (pl. robbantással) fenyegetés (Btk. 338. §), ha az közterület, nyilvános hely, közintézmény vagy közforgalmi közlekedési eszköz, illetve közigazgatási vagy népképviseleti szerv elhelyezésére szolgáló épület ellen irányul.

11. Közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §), ha a fenyegetéssel érintett helyszínen előtalálásra kerülő tárgy tűzszerészeti vizsgálata válik szükségessé. „K”

12. Szükségállapot elrendelésére alapot adó esemény bekövetkezése, vagy több olyan kisebb jelentőségű esemény egyidejű bekövetkezése, amelyek összességéből ilyen helyzet kialakulásának veszélyére lehet következtetni. „K”

13. A veszélyhelyzet kihirdetésére alapot adó természeti vagy civilizációs katasztrófa bekövetkezése, vagy több olyan kisebb jelentőségű esemény egyidejű bekövetkezése, amelyek összességéből ilyen helyzet kialakulásának veszélye állhat fenn. „K”

II. SZEMÉLY- ÉS VAGYONBIZTONSÁGOT, VALAMINT A NEMZETI VAGYONT ÉRINTŐ ESEMÉNYEK

14. Emberölés (Btk. 160. §), valamint halált okozó testi sértés [Btk. 164. § (8) bekezdés]. „K”

15. Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés [Btk. 165. § (2) bekezdés b) és c) pont].

16. Rendbontás (Btk. 340. §), ha azt a köznyugalmat súlyosan megzavarva követik el, vagy a rendbontás megszüntetése rendőri csapaterő igénybevételével történt. „K”

17. Emberrablás (Btk. 190. §). „K”

18. Fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett rablás vagy annak kísérlete. „K”

19. Határon átlépő (forró nyomon) üldözés.

20. Mesterségesen előállított vegyi, illetve biológiai anyaggal történt szándékos fertőzés gyanúja, illetve gyanús küldeménnyel kapcsolatos esemény, amennyiben az megalapozottnak minősül. „K”

21. Jelentős mennyiségű vagy különösen veszélyes fegyver, csekély mennyiséget meghaladó lőszer, robbanóanyag, robbantószer, radioaktív sugárzó vagy mérgező anyag eltűnése, illetéktelenek kezébe történő jutása, valamint a robbanóanyag, robbantószer, sugárzó, mérgező anyag, energia pusztító hatására bekövetkezett súlyos sérüléssel járó baleset. „K”

22. Pénzügyi, illetve pénzszállító szervezet sérelmére, illetve pénzszállító járművek vezetői vagy kísérői ellen elkövetett támadás. „K”

23. Egyház, múzeum vagy gyűjtemény sérelmére elkövetett bűncselekmény, ha azt muzeális tárgy megszerzése céljából követték el, vagy vallási meggyőződést, emberi méltóságot sért.

24. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát vagy a környezetet veszélyeztető események közül:

a) humán járvány esetén tömeges – tíz vagy annál több személy – járványos megbetegedés kialakulása, ha az illetékes hatóság a megbetegedés színhelyén egészségügyi zárlatot rendel el;

b) állatjárvány kialakulása, ha a telephelyén kívüli körzetre kiterjedő zárlat került elrendelésre;

c) epidémiás, vagy azt meghaladó méretű fertőző megbetegedés váratlan megjelenése;

d) egészséget károsító körülmény tömeges – tíz vagy annál több személyt érintő – bekövetkezése;

e) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű szennyezése;

f) a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése;

g) radioaktív anyag szabadba jutása;

h) veszélyes üzemben bekövetkezett súlyos baleset, vagy veszélyes anyag jelenlétében bekövetkező súlyos sérüléssel járó baleset;

i) legalább 100 fő lakost érintő ár-, illetve belvízvédekezés;

j) közúti, vasúti, légi közlekedés előreláthatóan 8 órát meghaladó fennakadása;

k) Magyarország területét érintő földrengés, amely károkat vagy személyi sérülést okoz;

l) olyan tűzeset vagy szén-monoxid mérgezéssel járó esemény, ahol azzal összefüggésben haláleset történt;

m) olyan nagy jelentőségű tűzeset vagy műszaki mentés, ahol V-ös riasztási fokozat elrendelése és az annak megfelelő erők kirendelése szükséges;

n) a rendvédelmi szervek épületeiben történt tűzeset vagy műszaki mentés;

o) 100 főt meghaladó lakosságvédelmi intézkedést igénylő esemény;

p) nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás, segítségkérés;

q) 3000 fogyasztási helyet meghaladó, 8 órán túli villamosenergia-ellátási, vízi közmű szolgáltatási, gázszolgáltatási zavar, kiesés.

25. Az árvízvédelmi és belvízvédelmi rendszer eseményei közül a rendkívüli, a III., a II. és az I. fokú védelmi fokozat elrendelése vagy megszüntetése, a fokozattal érintett szakaszok megjelölésével, valamint a III. fokú vízminőség-védelmi események bekövetkezése és befejezése.

26. Kijelölt létfontosságú rendszerelemben bekövetkezett rendkívüli esemény. „K”

27. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) hatálya alá eső, a 2. § (1) bekezdés a)–k) pontjában meghatározott szervek nyílt elektronikus információs rendszereit érintő, Ibtv.-ben foglalt súlyos biztonsági események, amelyek bekövetkezése esetén az állami működés szempontjából kritikus adat bizalmassága, sértetlensége vagy rendelkezésre állása sérülhet, emberi életek kerülhetnek közvetlen veszélybe, személyi sérülések nagy számban következhetnek be, súlyos bizalomvesztés következhet be az állammal vagy az érintett szervezettel szemben, alapvető emberi vagy a társadalom működése szempontjából kiemelt jogok sérülhetnek, továbbá amennyiben azok hatása

a) legalább két, az Ibtv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetet egyidejűleg érint; vagy

b) egy szervezeten belül több mint 50 felhasználót érint; vagy

c) a központi államigazgatási szervek lakossággal történő kapcsolattartást elősegítő kommunikációs felületének bizalmassága, sértetlensége vagy rendelkezésre állása sérül; vagy

d) 12 óránál hosszabb időre korlátozza az állami és önkormányzati szerv rendeltetésszerű működését.

28. A kijelölt létfontosságú rendszerelemeket érintő információ- és hálózatbiztonsági események, továbbá az alapvető és bejelentésköteles szolgáltatást nyújtó szereplőket érintő, az Európai Parlament és Tanács, a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló irányelve szerinti jelentős zavart okozó incidensek. „K”

III. JELENTŐS HÍRTARTALMÚ KÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYEK

29. Tömegszerencsétlenséget okozó közlekedési baleset bekövetkezése. „K”

30. A közúton közlekedő járművek

a) balesete, ha kettőnél több ember meghalt,

b) tömeges (10 vagy annál több), egy időben, egy helyen vagy rövid útszakaszon történt összeütközése, függetlenül a sérültek számától, a sérülés súlyossági fokától, a keletkezett anyagi kár nagyságától, ha az a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztette, vagy a forgalomban jelentős zavart okozott, vagy a baleset a jellegénél, illetve az érintett személyek miatt közérdeklődésre tart számot.

31. Autópályán történt teljes útlezárás.

32. A vízi jármű balesete, amennyiben az halálos kimenetelű, jelentős környezetszennyezést okozott, a nemzetközi hajóút elzáródott, a jármű elsüllyedt vagy mozgásképtelenné vált.

33. A vasúti jármű balesete, ha az halálos kimenetelű, környezetszennyezést okozott, a jármű mozgásképtelenné vált vagy a vasúti pályát eltorlaszolja.

34. Légi jármű balesete, kényszerleszállása, ha az halálos kimenetelű, illetve súlyos környezetszennyezést okozott. „K”

35. A veszélyes anyagot szállító járművek közlekedési balesete vagy egyéb eseménye, amennyiben emberi életet veszélyeztet vagy annak kialakulása várható. „K”

IV. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY TAGJAIVAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

36. A vétlen és a tárgyra leadott lövés, amennyiben az személyi sérülést vagy halált okozott, valamint a lőfegyverhasználat. „K”

37. Az utasítás hatálya alá tartozó szervek állományának tagja bűncselekmény elkövetése megalapozott gyanúja miatti őrizetbe vétele, rendkívüli halála, vagy olyan közlekedési baleset részesévé válása, amely valamely részes halálához vagy súlyos sérüléséhez vezetett, valamint a személyi állomány szolgálattal összefüggő súlyos sérülése. „K”

38. A hivatalos személy elleni erőszak (Btk. 310. §).

V. KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ ÉS EGYES KIEMELT ESEMÉNYEK

39. A köztársasági elnökkel, a miniszterelnökkel, az Országgyűlés elnökével, a Kúria elnökével, az Alkotmánybíróság elnökével vagy tagjával, az Állami Számvevőszék elnökével, a Magyar Nemzeti Bank elnökével, a legfőbb ügyésszel, az alapvető jogok biztosával, az országgyűlési képviselővel, a miniszterrel, az államtitkárral, a polgármesterrel, a parlamenti párt vezetőjével és frakcióvezetőjével, a diplomáciai mentességet élvező személlyel, a hivatalos külföldi delegáció tagjával, mindezek lakóhelyével, munkahelyével, közlekedésével, az általuk vezetett szervek épületével, illetve e személyek közeli hozzátartozójával, valamint nagyobb létszámú, előre be nem jelentett katonai csoport beutazásával kapcsolatos, ezen mellékletben fel nem sorolt egyéb rendkívüli esemény, személyi sérüléssel járó közlekedési baleset, velük összefüggő bűncselekmény, annak kísérlete, előkészülete, például: támadás, tűzeset. „K”

40. A TEK vagy a Készenléti Rendőrség által védett hazai és hazánkba érkező külföldi személy biztonságát veszélyeztető cselekmény, vagy tevékenységüket zavaró, akadályozó esemény, amennyiben az további rendőri intézkedést igényel. „K”

41. Az Országgyűlés és Hivatala, a közigazgatási és a rendvédelmi szervek, a bíróságok, az ügyészségek, a helyi önkormányzatok, az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, az alapvető jogok biztosa, a diplomáciai testületek épületeivel, a Magyar Honvédség, valamint a pártok helyiségeivel kapcsolatos, ezen mellékletben fel nem sorolt egyéb, különösen nagy vagy különösen jelentős anyagi kárt okozó rendkívüli esemény.

VI. EGYÉB ESEMÉNYEK

42. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, ha azt fegyveresen vagy felfegyverkezve követték el, az esemény során életveszélyes vagy halálos sérülés történt, avagy a támadás elhárítására lőfegyvert használtak (Btk. 311. §). „K”

43. A büntetés-végrehajtási intézetben, illetve rendőrségi fogdában bekövetkezett, ezen mellékletben fel nem sorolt egyéb rendkívüli események közül kiemelten az egyéni vagy csoportos fogolyszökés (Btk. 283. §), fogolyzendülés (Btk. 284. §), emberrablás (Btk. 190. §); túszejtés. „K”

44. A büntetés-végrehajtási intézetek, rendőrségi fogdák, katonai és egyéb rendészeti objektumok, befogadó állomások, közösségi szállások és idegenrendészeti fogdák, egyházi vagy civil emberi jogi szervezetek által fenntartott szállás rendjének súlyosabb megzavarása (pl. az étkezés csoportos megtagadása, öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet, törvénysértő bánásmód, fertőzés, ételmérgezés, a rendkívüli haláleset bekövetkezése, a csoportos ellenszegülés).

45. A határforgalom jelentős korlátozása, akadályozása, szüneteltetése, az ellenőrzés rendjének megváltoztatása, visszaállítása; más ország területén történt és a határforgalom ellenőrzését jelentősen befolyásoló vagy akadályozó esemény bekövetkezése vagy fennállása (pl. sztrájk, két órát meghaladó várakozás, blokád).

46. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények bejelentése, megtiltása, a rendezvények megtartása, amennyiben azzal kapcsolatban a rendezvény helyszínén rendőri intézkedésre került sor, illetve olyan rendezvény, amely bejelentésre kötelezett, de nem jelentették be vagy tiltás ellenére kerül megtartásra.

47. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá nem tartozó országos vagy nemzetközi jelentőségű sport-, kulturális vagy egyéb rendezvény biztosítása, ha ezzel összefüggésben rendőri intézkedésre került sor. „K”

48. A belügyminiszter felelősségi körébe tartozó események közül minden, e mellékletben fel nem sorolt egyéb esemény, amelyről az utasítás hatálya alá tartozó szerv tudomást szerez, és amely megalapozhatja a belügyminiszter vagy a Kormány azonnali intézkedését.

49. A rendvédelmi szervek, a BMH, az OVF, az NSZKK informatikai rendszerének a rendes működést veszélyeztető problémája vagy annak támadása, fenyegetése.

2. melléklet a 33/2011. (XII. 2.) BM utasításhoz

A BELÜGYMINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEK ÁLTAL JELENTENDŐ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

1. Idegen hatalomnak Magyarország alkotmányos rendje, függetlensége, területi sérthetetlensége elleni fegyveres támadás, vagy annak közvetlen veszélyére utaló cselekmény.

2. Magyarország határának vagy légterének közvetett veszélyeztetettségére utaló esemény.

3. Az ország határán történt provokáció, fegyveres vagy egyéb erőszakos területsértés, a légi járművek szándékos, engedély nélküli berepülése, a légtérsértés, az erőszakos, fegyveres vagy szokatlanul magas létszámú illegális határátlépés, az államhatár, a határfolyók mederviszonyainak jogellenes megváltozása.

4. A szükségállapot elrendelésére alapot adó esemény bekövetkezése, vagy több olyan kisebb jelentőségű esemény egyidejű bekövetkezése, amelyek összességéből ilyen helyzet kialakulásának veszélyére lehet következtetni.

5. A veszélyhelyzet kihirdetésére alapot adó természeti, vagy civilizációs katasztrófa bekövetkezése, vagy több olyan kisebb jelentőségű esemény egyidejű bekövetkezése, amelyek összességéből ilyen helyzet kialakulásának veszélye állhat fenn.

6. Az állam és az emberiség elleni bűncselekmény elkövetése.

7. A terrorcselekmény bekövetkezése, vagy annak veszélyére utaló közvetlen fenyegetés.

8.19 A köztársasági elnökkel, a miniszterelnökkel, az Országgyűlés elnökével, a Kúria elnökével, a Magyar Nemzeti Bank elnökével, a legfőbb ügyésszel, az alapvető jogok biztosával, az országgyűlési képviselővel, a miniszterrel, az államtitkárral, a parlamenti párt vezetőjével és frakcióvezetőjével, a diplomáciai mentességet élvező személlyel, a hivatalos külföldi delegáció tagjával szemben, valamint nagyobb létszámú katonai csoport ellen elkövetett bűncselekmény, annak kísérlete vagy előkészülete, illetve polgári válságkezelési missziókban szolgálatot teljesítők biztonságát súlyosan veszélyeztető helyzet.

3. melléklet a 33/2011. (XII. 2.) BM utasításhoz20

FEJLÉC

NAPI TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS

(Budapest, 2018….)

ügyeletvezető aláírása

I.

AZ ORSZÁG BIZTONSÁGÁT VAGY KÖZRENDJÉT SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETŐ ESEMÉNYEK

Kiemelt események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. terrorcselekmény; közveszélyokozás; közveszéllyel fenyegetés; minősített adattal visszaélés):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

Jelentésköteles egyéb események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. közveszéllyel fenyegetés):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

II.

SZEMÉLY- ÉS VAGYONBIZTONSÁGOT, VALAMINT A NEMZETI VAGYONT ÉRINTŐ ESEMÉNYEK

Kiemelt események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. emberölés; testi sértés; emberrablás; vegyi, biológiai anyaggal kapcsolatos fertőzés gyanúja; kiberesemény):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

Jelentésköteles egyéb események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. veszélyes üzemben bekövetkezett súlyos baleset; kiemelt tűzeset; ár- és belvízvédekezés; lakosságvédelmi intézkedések; földrengés; nemzetközi segítségnyújtás; vízügyi események):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

III.

JELENTŐS HÍRTARTALMÚ KÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYEK

Kiemelt események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. tömegszerencsétlenség; közúti, vasúti és légi közlekedés súlyos zavara; autópálya teljes zárása):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

Jelentésköteles egyéb események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. közlekedési baleset):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

IV.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY TAGJAIVAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

Kiemelt események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. lőfegyverhasználat; állomány tagja által elkövetett bűncselekmény; állomány tagjának rendkívüli halála):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

Jelentésköteles egyéb események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. hivatalos személy elleni erőszak):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

V.

KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ ÉS EGYES KIEMELT ESEMÉNYEK

Kiemelt események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. védett személyekkel kapcsolatos esemény):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

Jelentésköteles egyéb események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. kijelölt védendő létesítményekkel kapcsolatos események):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

VI.

EGYÉB ESEMÉNYEK

Kiemelt események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. bv. intézetben fogvatartottakkal kapcsolatos esemény; közfeladatot ellátó személy elleni erőszak):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

Jelentésköteles egyéb események

Esemény jellegének megnevezése

(pl. rendezvények biztosítása; határforgalmat érintő események):

1. Esemény tényszerű leírása:

2. Esemény tényszerű leírása:

STATISZTIKAI KIMUTATÁSOK AZ ELMÚLT 24 ÓRÁBAN TÖRTÉNT KIEMELT ESEMÉNYEKRŐL

Őrizetbe vett személyek száma

 

bűnügyi

közbiztonsági

szabálysértési

idegenrendészeti

összesen

országosan

 

 

 

 

 

ebből Budapesten

 

 

 

 

 

Közúti közlekedési balesetek száma

 

személyi sérüléssel járó balesetek

anyagi káros

összesen

meghalt
személyek

halálos

súlyos

könnyű

országosan

 

 

 

 

 

 

ebből Budapesten

 

 

 

 

 

 

Rablások száma

 

kiemelt

egyéb

ismert

ismeretlen

összesen

ismert

ismeretlen

összesen

országosan

 

 

 

 

 

 

ebből Budapesten

 

 

 

 

 

 

 

Közveszéllyel fenyegetések száma

Gyanús küldemények száma

 

összesen

ebből oktatási intézmény ellen

ebből középület ellen

ebből védett épület ellen

egyéb

összesen

ebből fehér poros riasztás

egyéb

országosan

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből Budapesten

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ország területén bekövetkezett rendkívüli halálesetek száma

 

emberölés

halált okozó testi sértés

öngyilkosság

vízbefulladás

kihűlés

egyéb

összesen

országosan

 

 

 

 

 

 

 

ebből Budapesten

 

 

 

 

 

 

 

Betöréses lopások száma

 

lakásbetörés

üzletbetörés

raktár, telephely, gazd. épületbe betörés

hétvégi ház, nyaraló betörés

egyéb helyre betörés

összesen

ismert

isme-
retlen

ismert

isme-
retlen

ismert

isme-
retlen

ismert

isme-
retlen

ismert

isme-
retlen

ismert

isme-
retlen

országosan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből Budapesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltulajdonított és feltört gépjárművek száma

 

gépjármű lopások

gépjármű feltörések

országosan

 

 

ebből Budapesten

 

 

Kimutatás a SIS rendszerbeli találatok számának megoszlásáról

 

elfogás, átadás, kiadatás

beutazási és tartózkodási tilalom

eltűnt személy

tart. hely megállapítása

rejtett ellenőrzés

tárgykörözés lefoglalásra

összesen

országosan

 

 

 

 

 

 

 

ebből Budapesten

 

 

 

 

 

 

 

Elfogások, előállítások, biztonsági intézkedések száma

 

elfogás összesen

-ebből

előállítás összesen

-ebből

biztonsági intézkedés

tettenérés

körözés

az ország területén jogellenes tart.

bcs. elköv.
gyanúsít-
ható személy

mintavétel céljából

ittas
vezetés

országosan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből Budapesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BMH által foganatosított intézkedések száma

 

előállítások

kiutasítások

őrizetbe vett személyek

az elmúlt 24 órában

 

 

 

ez év január 1-jétől összesen

 

 

 

az előző év hasonló időszakában

 

 

 

A befelé irányuló illegális határátlépések száma

 

illegális belépési kísérletek

megakadályozások

átkísérések

az elmúlt 24 órában

 

 

 

ez év január 1-jétől összesen

 

 

 

A BM OKF tevékenységének főbb mutatói

esetszám

tűzeset

műszaki mentés

összesen

száma az elmúlt 24 órában

 

 

 

ez év január 1-jétől összesen

 

 

 

az előző év hasonló időszakában

 

 

 

megsérült személyek száma
ez év január 1-jétől összesen

 

 

 

megsérült személyek száma
az előző év hasonló időszakában

 

 

 

elhunyt személyek száma
az elmúlt 24 órában

 

 

 

elhunyt személyek száma
ez év január 1-jétől összesen

 

 

 

elhunyt személyek száma
az előző év hasonló időszakában

 

 

 

Büntetés-végrehajtási intézet létszámadatok

elhelyezhető létszám

nyilvántartott létszám

ténylegesen jelenlévők

reintegrációs őrizetben

TÉSZ

jogerős

nem jogerős

 

 

 

 

 

 

Fogvatartottak rendkívüli halála

természetes elhalálozás

öngyilkosság

napi

tárgyév

előző év

napi

tárgyév

előző év

 

 

 

 

 

 

Kimutatás az érvényben lévő vízkár-elhárítási fokozatokról

 

I. fok

II. fok

III. fok

Rendkívüli

árvízvédelem
(készültségben lévő töltések km)

 

 

 

 

ez év január 1-jétől
árvíz-védekezési napok száma

 

 

 

 

belvízvédelem
(készültségben lévő szakaszok db)

 

 

 

 

ez év január 1-jétől
belvíz-védekezési napok száma

 

 

 

 

vízminőség-védelem
(vízfolyás, km)

 

 

 

 

ez év január 1-jétől
vízminőség-védekezési napok száma

 

 

 

 

lakosság vízellátását érintő
vízminőségi kárelhárítás (esemény db)

 

 

 

 

ez év január 1-jétől
a lakossági vízellátást érintő vízminőségi kárelhárítási napok száma

 

 

 

 

jégvédekezés
(készültségben lévő hajók db)

 

 

 

 

ez év január 1-jétől
jégvédekezési napok száma

 

 

 

 

Bejelentett, megtiltott, potenciális kockázatot jelentő demonstrációk

 

bejelentett

kormány, kormányzati szervek elleni

megtiltott

ebből a kormányzati szervek elleni

köznyugalom megzavarására irányuló potenciális kockázatot jelentő bejelentett demonstráció

országosan

 

 

 

 

 

ebből Budapesten

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!