nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
31/2011. (X. 24.) KIM rendelet
a területi számjelrendszerről
2019-10-13
infinity
7
Jogszabály

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében, valamint 2. mellékletében foglalt területi számjelrendszert kell alkalmazni az ország településeinek egyedi azonosítására, valamint statisztikai szempontok szerinti csoportosítására, a statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során a települések meghatározására.

2. § (1) A területi számjelrendszer a települések nevét és területi számjelét tartalmazza.

(2)1 A települések neve megegyezik a „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” kiadványban szereplő névvel.

(3)2 A települések területi számjele két részből áll:

a) a településazonosító törzsszámból és

b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők:

ba) a megyét,

bb) a főváros kerületeit,

bc) a település jogállását,

bd) a megyeszékhelyet,

be) a jogállás 2005-öt,

bf) a statisztikai nagyrégiót,

bg) a régiót,

bh) a NUTS szintet,

bi) a járást,

bj) az agglomerációt,

bk) a polgármesteri hivatalt, közös önkormányzati hivatalt,

bl) a mezőgazdasági tájkörzetet,

bm) a borrégiót,

bn) a borvidéket,

bo) a turisztikai régiót,

bp) a világörökségi helyszínt,

bq) a világörökségi helyszín védőövezetét,

br) a nemzeti parkot,

bs) a falusi szállásadás lehetséges helyszíneit,

bt) a kedvezményezett településeket,

bu) a kedvezményezett járásokat,

bv) a szabad vállalkozási zónákat,

bw) a területfejlesztési szempontból kiemelt térségeket

jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)3 E rendeletnek a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 39/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését4 követően teljesített, először a 2017. tárgyévre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti

a) a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közlemény,

b) az 1. számú kiegészítés a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez című 9002/2008. (SK 2.) KSH közlemény,

c) az 1. számú kiegészítés a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez című 1/2009. (VII. 17.) KSH közlemény,

d) a 2. számú kiegészítés a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez című 2/2009. (VII. 17.) KSH közlemény,

e) a 3. számú kiegészítés a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez című 1/2010. (I. 22.) KSH közlemény,

f) a 4. számú kiegészítés a területi számjelrendszerről szóló 9001/2008. (SK 1.) KSH közleményhez című 9/2010. (X. 4.) KSH közlemény.

4. §5 Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez6

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1.     A területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét és számjelét tartalmazza a 2017. január 1-jei állapotnak megfelelő államigazgatási területi beosztás szerint.

1.2. Területi számjel

A területi számjel két részből áll:

–    településazonosító törzsszám (1–5. pozíció),

–    csoportképző ismérvek sorozata (6–52. pozíció).

    Fejezet    Pozíció    Megnevezés

    1.2.1.    1–5    A településazonosító törzsszám,
             ebből az 5. a CDV-szám

    1.2.2.    6–11    A területi jelzőszám:
    1.2.2.1.        6–7    A megyekód
    1.2.2.2.        8–9    A főváros kerületeinek kódja
    1.2.2.3.        10    A település jogállásának kódja
    1.2.2.4.        11    A megyeszékhely kódja

    1.2.3    12–13    A jogállás 2005 kódja

    1.2.4.     14    A statisztikai nagyrégió kódja

    1.2.5.    15–16    A régiókód

    1.2.6.     17–21    A NUTS-kód

    1.2.7.    22–25    A járás kódja

    1.2.8.    26–29    Az agglomeráció kódja

    1.2.9.    30–35    A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódja

    1.2.10.    36–38    A mezőgazdasági tájkörzet kódja

    1.2.11.    39    A borrégiók kódja

    1.2.12.    40–41    A borvidék kódja

    1.2.13.    42–43    A turisztikai régió kódja

    1.2.14.    44–45    A világörökségi helyszín kódja

    1.2.15.    46–47    A világörökségi helyszín védőövezetének kódja

    1.2.16.    48–49    A nemzeti park kódja


    1.2.17.    50    A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek kódja

    1.2.18.    51    A kedvezményezett települések kódja

    1.2.19.    52    A kedvezményezett járások kódja

    1.2.20.    53    A szabad vállalkozási zónák kódja

    1.2.21.    54    A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

1.2.1. A településazonosító törzsszám


A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.

A településhálózat változása esetén a települések településazonosító törzsszámával kapcsolatos feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi.

A törzsszám használata:

A településazonosító törzsszámhoz bármelyik csoportképző ismérv kódszáma hozzárendelhető, és a kívánt csoportosítás elvégezhető. A csoportképző ismérvek nómenklatúráit az 1. melléklet 2. fejezete tartalmazza.

1.2.2. A területi jelzőszám

A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:

– megyekód,
– a főváros kerületeinek kódja,
– a település jogállásának kódja, és
– a megyeszékhely kódja.

1.2.2.1. A megyekód

A megyekód – a területi jelzőszám első két számjegye – Budapest főváros és a megyék meghatározására szolgál.

1.2.2.2. A főváros kerületeinek kódja

A főváros kerületei kód – a területi jelzőszám harmadik és negyedik számjegye – a főváros kerületeinek a meghatározására szolgál.

1.2.2.3. A település jogállásának kódja

A település jogállása kód – a területi jelzőszám ötödik számjegye – a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki.

1.2.2.4. A megyeszékhely kódja

A megyeszékhely kód – a területi jelzőszám hatodik számjegye – a megyeszékhelyeket különbözteti meg.

1.2.3. A jogállás 2005 kódja

A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített kétpozíciós rendszere.

1.2.4. A statisztikai nagyrégió kódja

A települések nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.5. A régiókód

A települések régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.6. A NUTS-kód

A területi számjelben – a NUTS rendszernek megfelelően – ötpozíciós kódot alkalmazunk, melyben a megyék szintjéig azonosítjuk a településeket.

1.2.7. A járás kódja

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki.

Az 1-3. pozíció a járáshoz való tartozást

A 4. pozíció járási központokat jelöli.

1.2.8. Az agglomeráció kódja

A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2–3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg

– az agglomeráció központját,
– az agglomeráció társközpontjait,
– az agglomeráció egyéb településeit.

1.2.9. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódja

A települések polgármesteri hivatalainak, közös önkormányzati hivatalainak fenntartását hatpozíciós kód fejezi ki.

1.2.10. A mezőgazdasági tájkörzet kódja

A települések mezőgazdasági tájkörzetbe való tartozását hárompozíciós kód fejezi ki.

Az 1. pozíció a makrokörzet kódja (egyszerű sorszám 1-től 9-ig).
A 2. pozíció a mezokörzet sorszáma a makrokörzeten belül.
A 3. pozíció a mikrokörzet sorszáma a megyén belül.

1.2.11. A borrégiók kódja

A települések borrégiókba való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.12. A borvidék kódja

A települések borvidékbe való sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.13. A turisztikai régió kódja

A települések turisztikai régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.14. A világörökségi helyszín kódja

A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.15. A világörökségi helyszín védőövezetének kódja

A települések világörökségi helyszínek védőövezetéhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.16. A nemzeti park kódja

A települések nemzeti parkokhoz való besorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.17. A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek kódja

A településeken a falusi szállásadás lehetséges helyszíneit egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.18. A kedvezményezett települések kódja

A települések kedvezményezett települések közé való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.19. A kedvezményezett járások kódja

A települések kedvezményezett járásokhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.20. A szabad vállalkozási zónák kódja

A települések szabad vállalkozási zónákhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.21. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

A települések területfejlesztési szempontból kiemelt térségekhez való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

2. A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

2.1. A megyekód (1.2.2.1.) nómenklatúrája

    Budapest    01
Baranya megye    02
Bács-Kiskun megye    03
Békés megye    04
Borsod-Abaúj-Zemplén megye    05
Csongrád megye    06
Fejér megye    07
Győr-Moson-Sopron megye    08
Hajdú-Bihar megye    09
Heves megye    10
Komárom-Esztergom megye    11
Nógrád megye    12
Pest megye    13
Somogy megye    14
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye    15
Jász-Nagykun-Szolnok megye    16
Tolna megye    17
Vas megye    18
Veszprém megye    19
Zala megye    20
Országhatáron kívüli tevékenység    21
Az ország területre nem bontható adatai    22

2.2. A főváros kerületei kódjának (1.2.2.2.) nómenklatúrája

    Budapest    I.     kerület    01
    Budapest    II.    kerület    02
    Budapest    III.     kerület    03
    Budapest    IV.    kerület    04
    Budapest    V.     kerület    05
    Budapest    VI.    kerület    06
    Budapest    VII.     kerület    07
    Budapest    VIII.    kerület    08
    Budapest    IX.     kerület    09
    Budapest    X.    kerület    10
    Budapest    XI.     kerület    11
    Budapest    XII.    kerület    12
    Budapest    XIII.     kerület    13
    Budapest    XIV.    kerület    14
    Budapest    XV.     kerület    15
    Budapest    XVI.    kerület    16
    Budapest    XVII.     kerület    17
    Budapest    XVIII.    kerület    18
    Budapest    XIX.     kerület    19
    Budapest    XX.    kerület    20
    Budapest    XXI.     kerület    21
    Budapest    XXII.    kerület    22
    Budapest    XXIII.    kerület    23
    Valamennyi település kódja (Budapesté is)    00
    Nem település (fiktív területi egység)    99

2.3. A település jogállása kódjának (1.2.2.3.) nómenklatúrája

    Főváros    1

    Megyei jogú város    2

    Város    3

    Község    4

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    9

2.4. A megyeszékhely kódjának (1.2.2.4.) nómenklatúrája

    Megyeszékhely    1
    Nem megyeszékhely    2
    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    9

2.5. A jogállás 2005 kódja (1.2.3.) nómenklatúrája

    Főváros    10
    Megyei jogú város    20
    Város    30
    Nagyközség    41

    Község    42

    Nem település (kerület, fiktív területi egység)    90

2.6. A statisztikai nagyrégió kódjának (1.2.4.) nómenklatúrája

    Közép-Magyarország (Budapest, Pest)    1

    Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl)    2

    Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld)    3

2.7. A régió kódjának (1.2.5.) nómenklatúrája

A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó megyék (főváros)

    Budapest, (Budapest)    11
Pest (Pest)    12
Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém)    20
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)    30
Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna)    40
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád)    50
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
    Szabolcs-Szatmár-Bereg)    60
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád)    70
Az ország területre nem bontható adatai    80
Országhatáron kívüli tevékenység    90

2.8. A NUTS-kódrendszer (1.2.6.) nómeklatúrája

    1–2. pozíció: országazonosító – HU

    3. pozíció: 1. szint – statisztikai nagyrégió

    4. pozíció: 2. szint – tervezési-statisztikai régiók

     – statisztikai nagyrégión belül

    5. pozíció: 3. szint – megyék, főváros – a régión belül

Magyarország    HU

Közép-Magyarország    HU1

Budapest    HU11

Budapest    HU110

Pest        HU12

Pest        HU120

Dunántúl    HU2

Közép-Dunántúl    HU21

Fejér        HU211

Komárom-Esztergom    HU212

Veszprém    HU213

Nyugat-Dunántúl    HU22

Győr-Moson-Sopron    HU221

Vas        HU222

Zala        HU223

Dél-Dunántúl    HU23

Baranya    HU231

Somogy    HU232

Tolna    HU233

Alföld és Észak    HU3

Észak-Magyarország    HU31

Borsod-Abaúj-Zemplén    HU311

Heves    HU312

Nógrád    HU313

Észak-Alföld    HU32

Hajdú-Bihar    HU321

Jász-Nagykun-Szolnok    HU322

Szabolcs-Szatmár-Bereg    HU323

Dél-Alföld    HU33

Bács-Kiskun    HU331

Békés    HU332

Csongrád    HU333

Nem besorolható (Extra-Régió)    HUZZZ

2.9. A járás kódjának (1.2.7.) nómenklatúrája

2.9.1. A járás kódja

    Budapest 01. ker.    001

    Budapest 02. ker.    002

    Budapest 03. ker.    003

    Budapest 04. ker.    004

    Budapest 05. ker.    005

    Budapest 06. ker.    006

    Budapest 07. ker.    007

    Budapest 08. ker.    008

    Budapest 09. ker.    009

    Budapest 10. ker.    010

    Budapest 11. ker.    011

    Budapest 12. ker.    012

    Budapest 13. ker.    013

    Budapest 14. ker.    014

    Budapest 15. ker.    015

    Budapest 16. ker.    016

    Budapest 17. ker.    017

    Budapest 18. ker.    018

    Budapest 19. ker.    019

    Budapest 20. ker.    020

    Budapest 21. ker.    021

    Budapest 22. ker.    022

    Budapest 23. ker.    023

    Bólyi járás    024

    Hegyháti járás    025

    Komlói járás    026

    Mohácsi járás    027

    Pécsi járás    028

    Pécsváradi járás    029

    Sellyei járás    030

    Siklósi járás    031

    Szentlőrinci járás    032

    Szigetvári járás    033

    Bácsalmási járás    034

    Bajai járás    035

    Jánoshalmai járás    036

    Kalocsai járás    037

    Kecskeméti járás    038

    Kiskőrösi járás    039

    Kiskunfélegyházi járás    040

    Kiskunhalasi járás    041

    Kiskunmajsai járás    042

    Kunszentmiklósi járás    043

    Tiszakécskei járás    044

    Békési járás    045

    Békéscsabai járás    046

    Gyomaendrődi járás    047

    Gyulai járás    048

    Mezőkovácsházai járás    049

    Orosházi járás    050

    Sarkadi járás    051

    Szarvasi járás    052

    Szeghalmi járás    053

    Cigándi járás    054

    Edelényi járás    055

    Encsi járás    056

    Gönci járás    057

    Kazincbarcikai járás    058

    Mezőcsáti járás    059

    Mezőkövesdi járás    060

    Miskolci járás    061

    Ózdi járás    062

    Putnoki járás    063

    Sárospataki járás    064

    Sátoraljaújhelyi járás    065

    Szerencsi járás    066

    Szikszói járás    067

    Tiszaújvárosi járás    068

    Tokaji járás    069

    Csongrádi járás    070

    Hódmezővásárhelyi járás    071

    Kisteleki járás    072

    Makói járás    073

    Mórahalmi járás    074

    Szegedi járás    075

    Szentesi járás    076

    Bicskei járás    077

    Dunaújvárosi járás    078

    Enyingi járás    079

    Gárdonyi járás    080

    Martonvásári járás    081

    Móri járás    082

    Sárbogárdi járás    084

    Székesfehérvári járás    085

    Csornai járás    086

    Győri járás    087

    Kapuvári járás    088

    Mosonmagyaróvári járás    089

    Pannonhalmi járás    090

    Soproni járás    091

    Téti járás    092

    Balmazújvárosi járás    093

    Berettyóújfalui járás    094

    Debreceni járás    095

    Derecskei járás    096

    Hajdúböszörményi járás    097

    Hajdúhadházi járás    098

    Hajdúnánási járás    099

    Hajdúszoboszlói járás    100

    Nyíradonyi járás    101

    Püspökladányi járás    102

    Bélapátfalvai járás    103

    Egri járás    104

    Füzesabonyi járás    105

    Gyöngyösi járás    106

    Hatvani járás    107

    Hevesi járás    108

    Pétervásárai járás    109

    Esztergomi járás    110

    Kisbéri járás    111

    Komáromi járás    112

    Oroszlányi járás    113

    Tatai járás    114

    Tatabányai járás    115

    Balassagyarmati járás    116

    Bátonyterenyei járás    117

    Pásztói járás    118

    Rétsági járás    119

    Salgótarjáni járás    120

    Szécsényi járás    121

    Aszódi járás    122

    Budakeszi járás    123

    Ceglédi járás    124

    Dabasi járás    125

    Dunakeszi járás    126

    Érdi járás    127

    Gödöllői járás    128

    Gyáli járás    129

    Monori járás    130

    Nagykátai járás    131

    Nagykőrösi járás    132

    Pilisvörösvári járás    133

    Ráckevei járás    134

    Szentendrei járás    135

    Szigetszentmiklósi járás    136

    Szobi járás    137

    Váci járás    138

    Vecsési járás    139

    Barcsi járás    140

    Csurgói járás    141

    Fonyódi járás    142

    Kaposvári járás    143

    Marcali járás    144

    Nagyatádi járás    145

    Siófoki járás    146

    Tabi járás    147

    Baktalórántházai járás    148

    Csengeri járás    149

    Fehérgyarmati járás    150

    Ibrányi járás    151

    Kemecsei járás    152

    Kisvárdai járás    153

    Mátészalkai járás    154

    Nagykállói járás    155

    Nyírbátori járás    156

    Nyíregyházai járás    157

    Tiszavasvári járás    158

    Vásárosnaményi járás    159

    Záhonyi járás    160

    Jászapáti járás    161

    Jászberényi járás    162

    Karcagi járás    163

    Kunhegyesi járás    164

    Kunszentmártoni járás    165

    Mezőtúri járás    166

    Szolnoki járás    167

    Tiszafüredi járás    168

    Törökszentmiklósi járás    169

    Bonyhádi járás    170

    Dombóvári járás    171

    Paksi járás    172

    Szekszárdi járás    173

    Tamási járás    174

    Tolnai járás    175

    Celldömölki járás    176

    Körmendi járás    177

    Kőszegi járás    178

    Sárvári járás    179

    Szentgotthárdi járás    180

    Szombathelyi járás    181

    Vasvári járás    182

    Ajkai járás    183

    Balatonalmádi járás    184

    Balatonfüredi járás    185

    Devecseri járás    186

    Pápai járás    187

    Sümegi járás    188

    Tapolcai járás    189

    Várpalotai járás    190

    Veszprémi járás    191

    Zirci járás    192

    Keszthelyi járás    193

    Lenti járás    194

    Letenyei járás    195

    Nagykanizsai járás    196

    Zalaegerszegi járás    197

    Zalaszentgróti járás    198

    Budapest, illetve fiktív területi egység    999

2.9.2. A járás székhely kódja

    Nem székhelytelepülés    0
    Székhelytelepülés    1
    Budapest, illetve fiktív területi egység    9

2.10. Az agglomeráció kódjának (1.2.8.) nómenklatúrája
    

1. pozíció

    Budapesti agglomeráció    0
Vidéki agglomeráció    1
Agglomerálódó térség    2
Nagyvárosi településegyüttes    3
Településegyüttesbe nem tartozó települések    9

1–3. pozíció


A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.)

azonosító két pozíció

    Budapest        000

     Budapesti agglomeráció
     Északi szektor    001
Keleti     szektor    002
Délkeleti szektor    003
Déli     szektor        004
Nyugati szektor    005
     Északnyugati szektor    006

    Győri agglomeráció    101
Miskolci agglomeráció    102
Pécsi agglomeráció    103
Balatoni agglomerálódó térség    201
Egri agglomerálódó térség    202
Szombathelyi agglomerálódó térség    203
Zalaegerszegi agglomerálódó térség    204
Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes    301
Debreceni nagyvárosi településegyüttes    302
Kaposvári nagyvárosi településegyüttes     303

    Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes    304
Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes    305
Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes     306

    Soproni nagyvárosi településegyüttes    307
Szegedi nagyvárosi településegyüttes    308
Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes    309
Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes    310
Szolnoki nagyvárosi településegyüttes    311
Tatabányai nagyvárosi településegyüttes    312
Veszprémi nagyvárosi településegyüttes    313
Dunaújvárosi nagyvárosi településegyüttes    314
Nagykanizsai településegyüttes    315
Településegyüttesbe nem tartozó település    999

4. pozíció

Központ    1
Társközpont    2
Egyéb település    3
Településegyüttesbe nem tartozó település    9

2.11. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódjának (1.2.9.) nómenklatúrája

2.11.1. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódja

Önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat    1

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község, város

önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye        2

Önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat, amely

más önkormányzatok közös önkormányzati hivatalának

is helyet biztosít                        3

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község,

város önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye

és más közös önkormányzati hivatalnak helyet biztosít        4

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata,

a hivatal székhelye más helységben van, a településen állandó

vagy ideiglenes kirendeltség működik                5

Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata,

a hivatal székhelye más helységben van            6

Nem település (kerület, fiktív területi egység)            9

2.11.2. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok székhelyének településazonosítója

Település, ahol T=1, 2,3,4            saját településazonosító

Település, ahol T=5,6     a közös önkormányzati hivatal székhelyének településazonosítója

Nem település (kerület, fiktív területi egység)    99999

2.12. A mezőgazdasági tájkörzet kódjának (1.2.10.) nómenklatúrája

Megnevezés

Makro-

Mezo-

Mikro-

körzetkód

ÉSZAKI–KÖZÉPHEGYSÉG    1
BÖRZSÖNY–CSERHÁT VIDÉKE        11
Ipoly völgye            111
Cserhát vidéke            112
Börzsöny vidéke            113
MÁTRA–BÜKK ÉSZAKI TÉRSÉG        12
Észak-Borsod            121
Mátra–Bükk északi vidéke            123
MÁTRA–BÜKK ELŐTERE        13
Közép-hevesi térség            131
Mátraalja            133
Mezőség            134
MÁTRA–BÜKK DÉLI LEJTŐJE        14
Mátra–Bükk déli lejtője            142
Bükkalja            143
SAJÓ ÉS HERNÁD VÖLGYE        15
Sajó és Hernád völgye            152
HEGYKÖZ        16
Hegyköz            166

NYÍRSÉG    2
FELSŐ-TISZA-VIDÉK        21
Tiszavasvári vidéke            211
Rétköz            212
Szatmár-beregi síkság            213
Bodrogköz            217
Taktaköz            218
NYÍRSÉG        22
Nyírség-Erdőspuszták            223
Észak-Nyírség            224
Dél-Nyírség            225

TISZA ÉS KÖRÖS MENTE    3
KÖZÉP-TISZA-VIDÉK        31
Tiszamellék            311
Nagykunság            312
Tiszazug            313
Hevesi-Tisza-vidék            314
Tisza mente            315
HAJDÚSÁG        32
Hajdúság            322
BERETTYÓ–KÖRÖSÖK VIDÉKE        33
Szeghalomi körzet            331
Szarvasi körzet            332
Békés–Gyula–Sarkadi körzet            333
Bihar-Sárrét            334
BÉKÉS–CSANÁDI LÖSZHÁT        34
Maros–Körös köze            343
Békési síkság            344
ALSÓ-TISZA VÖLGYE        35
Alsó-Tisza völgye            352

DUNAI ALFÖLD    4
MEZŐFÖLD        41
Mezőföld II.            411
Mezőföld I.            412
Mezőföld III.            415
SÁRVÍZ KÖRNYÉKE        42
Sárvíz környéke            423
DRÁVA MENTE        43
Drávavölgy a Pécsi medencével            433
Ormánság            434
Dráva melléke és Csurgó környéke            437

BARANYAI LÖSZSZIGET        44
Baranyai löszsziget            445
DUNA MENTI SÍKSÁG        45
Dunamellék            451
Dunavölgy            452
Sárköz-Duna menti síkság            453
DUNA–TISZA-KÖZI HÁTSÁG        46
Csongrádi homokhát            461
Bács-Kiskun megyei homokhátság            462
Pest megyei homokhátság            464
JÁSZSÁG        47
Jászság Jász-Nagykun-Szolnok
megyei része            471
Jászság Pest megyei része            475
BÁCSKA        48
Bácska            483

KISALFÖLD        5
KISALFÖLD            51
Komáromi síkság            511
Szigetköz–mosoni hátság            512
Hanság–Fertővidék            513

Rábaköz            514
FOLYÓK VÖLGYE I.        52
Folyók völgye I.            524
Folyók völgye II.            533
MARCAL-MEDENCE        53
Marcal-medence            531
Cser            532

DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG    6
BAKONY–VÉRTES HEGYVIDÉK        61
Vértes hegyvidék            611
Bakony hegyvidék            612
Bársonyosi dombvidék            613
Sukorói dombvidék            615
DUNAZUG-HEGYVIDÉK        62

Pilis–budai hegyvidék            621

Gerecse–Pilis hegyvidék            622
BALATON-FELVIDÉK        63
Balaton-felvidék            633
Keszthelyi -hegység és környéke            634

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI
DOMBSÁG    7
ALPOKALJA        71
Soproni-hegyvidék–Cseri táj            711
Határ mente            716
GÖCSEJ–HETÉS–ŐRSÉG        72
Göcsej–Hetés            721
Őrség            725
VASI–ZALAI DOMBSÁG        73
Hegyhát            731
Észak-zalai dombság            732
DÉL-ZALAI DOMBSÁG        74
Dél-zalai dombság            743

DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG    8
MARCALI-HÁT és KÖRNYÉKE        81
Marcali-hát és környéke            812
SOMOGY–TOLNAI DOMBVIDÉK        82
Tabi dombvidék            821
Tolnai dombvidék            822
SOMOGYI HOMOKVIDÉK        83
Somogyi homokvidék            834
KAPOS VÖLGYE        84
Kapos völgye            846

MECSEK VIDÉKE    9
MECSEK–ZSELIC HEGYHÁT        91
Mecsek–Zselic hegyhát            911
Baranyai–geresdi dombság            912
Zselicség            913

Völgység–hegyhát            914

Nem település (fiktív területi egység)            999

2.13. A borrégiók kódjának (1.2.11.) nómenklatúrája

    Alsó-Pannon    1

    Balaton    2

    Duna-Tisza közi    3

    Felső-Magyarország    4

    Felső-Pannon    5

    Nem tartozik borrégióhoz    9

2.14. A borvidék kódjának (1.2.12.) nómenklatúrája

    Csongrádi borvidék    01

    Hajós-Bajai borvidék    02

    Kunsági borvidék    03

    Neszmélyi borvidék    04

    Badacsonyi borvidék    05

    Balatonfüred-Csopaki borvidék    06

    Balaton-felvidéki borvidék    07

    Etyek-Budai borvidék    08

    Móri borvidék    09

    Pannonhalmi borvidék    10

    Nagy-Somlói borvidék    11

    Soproni borvidék    12

    Balatonboglári borvidék    13

    Pécsi borvidék    14

    Szekszárdi borvidék    15

    Villányi borvidék    16

    Bükki borvidék    17

    Egri borvidék    18

    Mátrai borvidék    19

    Tokaji borvidék    20

    Zalai borvidék    21

    Tolnai borvidék    22

    A település nem tartozik borvidékbe    99

2.15. A turisztikai régió kódjának (1.2.13.) nómeklatúrája

    Budapest–Közép-dunavidéki régió    01

    Észak-magyarországi régió    02

    Észak-alföldi régió    03

    Tisza-tavi régió    04

    Dél-alföldi régió    05

    Közép-dunántúli régió    06

    Balatoni régió    07

    Dél-dunántúli régió    08

    Nyugat-dunántúli régió    09

    Nem település (fiktív területi egység)    99

2.16. A világörökségi helyszín kódjának (1.2.14.) nómeklatúrája

    Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed

és az Andrássy út    01

    Hollókő ófalu és környezete    02

    Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai    03

    Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság    04

    Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta    05

    Pécsi (Sopianae) ókeresztény temetője    06

    Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj    07

    Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj    08

    Nem világörökségi helyszín    99

2.17. A világörökségi helyszín védőövezeti kódjának (1.2.15.) nómeklatúrája

    Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed

és az Andrássy út védőövezete    01

    Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjainak

védőövezete    03

    Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj védőövezete    07

    Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj

védőövezete     08

    Nem világörökségi helyszín védőövezete    99

2.18. A nemzeti park kódjának (1.2.16.) nómeklatúrája

    Aggteleki Nemzeti Park    01

    Balaton-felvidéki Nemzeti Park    02

    Bükki Nemzeti Park    03

    Duna–Dráva Nemzeti Park    04

    Duna–Ipoly Nemzeti Park    05

    Fertő–Hanság Nemzeti Park    06

    Hortobágyi Nemzeti Park    07

    Kiskunsági Nemzeti Park    08

    Körös–Maros Nemzeti Park    09

    Őrségi Nemzeti Park    10

    Nem tartozik nemzeti parkhoz    99

2.19. A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek (1.2.17.) nómenklatúrája

    A településen lehetséges a falusi szállásadási tevékenység         1

    A településen nem lehetséges a falusi szállásadási tevékenység         0

    Nem település (fiktív területi egység)         9

2.20. A kedvezményezett települések kódjának (1.2.18.) nómeklatúrája

    Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett

települések            1

    Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések            2

    Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett

és a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések            3

    Nem kedvezményezett település            9

2.21. A kedvezményezett járások kódjának (1.2.19.) nómeklatúrája

    Kedvezményezett járások    1

    Fejlesztendő járások    2

    Komplex programmal fejlesztendő járások    3

    Regionális szempontból kedvezményezett járások    4

    Nem tartozik kedvezményezett járáshoz    9

2.22. A szabad vállalkozási zónák kódjának (1.2.20.) nómeklatúrája

    Szabad vállalkozási zóna    1

    Nem szabad vállalkozási zóna    9

2.23. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódjának (1.2.21.) nómeklatúrája

    Balaton Fejlesztési Tanács működési területe    1

    Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács működési területe    2

    Nem tartozik területfejlesztési szempontból kiemelt

    térséghez    9

2. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez7

Település-azonosító törzsszám

Név

Területi jelzőszám

Jogállás 2005

Statisztikai nagyrégió kódja

Régió 2016

NUTS '16

Járás kód

Járás központ kódja

Agglomeráció kódja

Polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal kódja

Polgármesteri hivatal, közös önkormányzati hivatal székhelyének kódja

Mezőgazdasági

Tájkörzet

Borrégió

Borvidék '09

Turisztikai

régió

Világörökségi helyszínek

Világörökségi helyszínek védőövezete

Nemzeti Parkok

Falusi szállásadás lehetséges helyszínei

Kedvezményezett települések kódja

Kedvezményezett járások kódja

Szabad vállalkozási zónák

Területfejlesztési szempontból kiemelt térség

00019

Budapest kerületre nem bontható adatai

0199 9 9

90

1

11

HU110

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00028

Baranya megye területre nem bontható adatai

0299 9 9

90

2

40

HU231

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00037

Bács-Kiskun megye területre nem bontható adatai

0399 9 9

90

3

70

HU331

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00046

Békés megye területre nem bontható adatai

0499 9 9

90

3

70

HU332

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00055

Borsod-A-Z megye területre nem bontható adatai

0599 9 9

90

3

50

HU311

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00064

Csongrád megye területre nem bontható adatai

0699 9 9

90

3

70

HU333

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00073

Fejér megye területre nem bontható adatai

0799 9 9

90

2

20

HU211

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00082

Győr-Sopron megye területre nem bontható adatai

0899 9 9

90

2

30

HU221

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00091

Hajdu-Bihar megye területre nem bontható adatai

0999 9 9

90

3

60

HU321

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00107

Heves megye területre nem bontható adatai

1099 9 9

90

3

50

HU312

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00116

Komárom-E megye területre nem bontható adatai

1199 9 9

90

2

20

HU212

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00125

Nógrád megye területre nem bontható adatai

1299 9 9

90

3

50

HU313

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00134

Pest megye területre nem bontható adatai

1399 9 9

90

1

12

HU120

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00143

Somogy megye területre nem bontható adatai

1499 9 9

90

2

40

HU232

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00152

Szabolcs-Sz-B megye területre nem bontható adatai

1599 9 9

90

3

60

HU323

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00161

Jász-N-Sz megye területre nem bontható adatai

1699 9 9

90

3

60

HU322

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00170

Tolna megye területre nem bontható adatai

1799 9 9

90

2

40

HU233

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00189

Vas megye területre nem bontható adatai

1899 9 9

90

2

30

HU222

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00198

Veszprém megye területre nem bontható adatai

1999 9 9

90

2

20

HU213

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00204

Zala megye területre nem bontható adatai

2099 9 9

90

2

30

HU223

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00213

Országhatáron kívüli tevékenység

2199 9 9

90

9

90

HUZZZ

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

00222

Országos területre nem bontható adatok

2299 9 9

90

8

80

HUZZZ

999

9

9999

9

99999

999

9

99

99

99

99

99

9

9

9

9

9

01508

Ipolyszög

1200 4 2

42

3

50

HU313

116

0

9999

6

13657

111

9

99

02

99

99

05

1

1

1

9

9

01526

Somoskőújfalu

1200 4 2

42

3

50

HU313

120

0

3063

2

01526

112

9

99

02

99

99

99

1

9

1

1

9

02015

Ráckeresztúr

0700 4 2

42

2

20

HU211

081

0

9999

1

02015

412

9

99

06

99

99

99

1

9

9

9

9

02024

Martonyi

0500 4 2

42

3

50

HU311

055

0

9999

5

16753

121

9

99

02

03

03

01

1

1

3

1

9

02033

Kakasd

1700 4 2

42

2

40

HU233

170

0

3093

2

02033

914

1

15

08

99

99

99

1

9

9

9

9

02042

Narda

1800 4 2

42

2

30

HU222

181

0

2033

6

10278

716

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02051

Sávoly

1400 4 2

42

2

40

HU232

144

0

9999

6

18500

812

9

99

07

99

99

02

0

2

1

9

1

02060

Gönyű

0800 4 2

42

2

30

HU221

087

0

1013

1

02060

512

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02079

Dunaremete

0800 4 2

42

2

30

HU221

089

0

9999

6

21865

512

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02088

Mánd

1500 4 2

42

3

60

HU323

150

0

9999

6

27988

213

9

99

03

99

99

99

1

3

3

1

9

02097

Gutorfölde

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

9999

6

19080

721

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02103

Maróc

2000 4 2

42

2

30

HU223

195

0

9999

6

18698

743

9

99

09

99

99

99

1

3

1

9

9

02112

Budapest 17. ker.

0117 9 9

90

1

11

HU110

017

1

0001

1

02112

621

4

19

01

99

99

99

0

9

9

9

9

02121

Csanádalberti

0600 4 2

42

3

70

HU333

073

0

9999

2

02121

343

9

99

05

99

99

99

1

1

1

9

9

02130

Mihályfa

2000 4 2

42

2

30

HU223

198

0

9999

6

27775

634

9

99

09

99

99

99

1

9

1

9

9

02149

Foktő

0300 4 2

42

3

70

HU331

037

0

9999

6

03230

451

9

99

05

99

99

99

1

9

1

9

9

02158

Muhi

0500 4 2

42

3

50

HU311

068

0

9999

6

08129

134

9

99

02

99

99

99

1

9

9

9

9

02167

Komádi

0900 3 2

30

3

60

HU321

094

0

9999

2

02167

334

9

99

03

99

99

99

1

1

3

1

9

02185

Csopak

1900 4 2

42

2

20

HU213

185

0

2013

2

02185

633

2

06

07

99

99

02

0

9

9

9

1

02194

Nemesvámos

1900 4 2

42

2

20

HU213

191

0

3133

2

02194

633

9

99

06

99

99

99

1

9

9

9

9

02200

Isztimér

0700 4 2

42

2

20

HU211

082

0

3103

6

02343

611

9

99

06

99

99

99

1

9

9

9

9

02219

Balatonfűzfő

1900 3 2

30

2

20

HU213

184

0

2013

2

02219

633

9

99

07

99

99

99

0

9

9

9

1

02228

Martonfa

0200 4 2

42

2

40

HU231

029

0

1033

6

10825

911

9

99

08

99

99

99

1

9

1

9

9

02237

Vág

0800 4 2

42

2

30

HU221

086

0

9999

6

19266

514

9

99

09

99

99

99

1

9

4

9

9

02246

Vát

1800 4 2

42

2

30

HU222

181

0

2033

6

24509

524

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02264

Vásárosdombó

0200 4 2

42

2

40

HU231

025

0

9999

2

02264

911

9

99

08

99

99

99

1

3

3

1

9

02273

Abaújvár

0500 4 2

42

3

50

HU311

057

0

9999

5

15936

152

9

99

02

99

99

99

1

1

3

1

9

02282

Hejőkürt

0500 4 2

42

3

50

HU311

068

0

9999

6

08633

315

9

99

04

99

99

99

1

2

9

9

9

02291

Tiszabábolna

0500 4 2

42

3

50

HU311

060

0

9999

6

19433

315

9

99

04

05

99

07

1

9

1

1

9

02307

Kaba

0900 3 2

30

3

60

HU321

102

0

9999

1

02307

322

9

99

03

99

99

99

1

2

3

1

9

02316

Etyek

0700 4 2

41

2

20

HU211

077

0

9999

1

02316

611

5

08

06

99

99

99

1

9

9

9

9

02325

Baktalórántháza

1500 3 2

30

3

60

HU323

148

1

9999

2

02325

224

9

99

03

99

99

99

1

2

3

1

9

02343

Kincsesbánya

0700 4 2

42

2

20

HU211

082

0

3103

2

02343

611

9

99

06

99

99

99

1

9

9

9

9

02352

Újkígyós

0400 3 2

30

3

70

HU332

046

0

3013

2

02352

344

9

99

05

99

99

09

1

9

9

9

9

02361

Nagybajcs

0800 4 2

42

2

30

HU221

087

0

1013

6

22886

512

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02370

Rád

1300 4 2

42

1

12

HU120

138

0

9999

2

02370

113

9

99

01

99

99

99

1

9

9

9

9

02389

Bercel

1200 4 2

42

3

50

HU313

116

0

9999

2

02389

112

9

99

02

99

99

99

1

9

1

9

9

02404

Surd

2000 4 2

42

2

30

HU223

196

0

9999

2

02404

743

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02413

Kisbabot

0800 4 2

42

2

30

HU221

092

0

1013

6

19035

514

9

99

09

99

99

99

1

9

1

9

9

02422

Hegyesd

1900 4 2

42

2

20

HU213

189

0

9999

6

24040

633

2

07

07

99

99

02

0

9

9

9

1

02431

Bük

1800 3 2

30

2

30

HU222

178

0

9999

2

02431

524

9

99

09

99

99

99

0

9

9

9

9

02440

Szatta

1800 4 2

42

2

30

HU222

177

0

9999

6

10630

725

9

99

09

99

99

10

1

9

4

9

9

02459

Vajta

0700 4 2

42

2

20

HU211

084

0

9999

5

13152

423

9

99

06

99

99

99

1

3

3

1

9

02468

Hegymeg

0500 4 2

42

3

50

HU311

055

0

9999

6

16799

121

9

99

02

99

99

99

1

2

3

1

9

02477

Csombárd

1400 4 2

42

2

40

HU232

143

0

9999

6

09928

846

9

99

08

99

99

99

1

9

1

9

9

02486

Zalacséb

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

9999

6

30313

732

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02495

Nagycenk

0800 4 2

41

2

30

HU221

091

0

3073

2

02495

711

5

12

09

07

07

99

1

9

9

9

9

02501

Kisunyom

1800 4 2

42

2

30

HU222

181

0

2033

6

05102

524

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02510

Kocs

1100 4 2

42

2

20

HU212

114

0

9999

1

02510

511

5

04

06

99

99

99

1

9

9

9

9

02529

Várfölde

2000 4 2

42

2

30

HU223

195

0

9999

6

08439

743

9

99

09

99

99

99

1

3

1

9

9

02547

Sumony

0200 4 2

42

2

40

HU231

032

0

9999

5

20552

433

9

99

08

99

99

99

1

3

1

9

9

02556

Mórichida

0800 4 2

42

2

30

HU221

092

0

1013

6

26860

615

9

99

09

99

99

99

1

9

1

9

9

02565

Döbrököz

1700 4 2

42

2

40

HU233

171

0

9999

2

02565

822

9

99

08

99

99

99

1

3

1

9

9

02574

Kenéz

1800 4 2

42

2

30

HU222

179

0

2033

6

11387

524

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02583

Csesztreg

2000 4 2

42

2

30

HU223

194

0

9999

2

02583

721

9

99

09

99

99

99

1

9

1

9

9

02608

Zalaszentiván

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

2043

2

02608

732

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02617

Sopronnémeti

0800 4 2

42

2

30

HU221

086

0

9999

6

33996

514

9

99

09

99

99

99

1

9

4

9

9

02626

Martfű

1600 3 2

30

3

60

HU322

167

0

9999

1

02626

313

9

99

03

99

99

99

0

9

9

9

9

02635

Öttevény

0800 4 2

42

2

30

HU221

087

0

1013

1

02635

512

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02644

Alibánfa

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

2043

6

02608

732

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02653

Nagyharsány

0200 4 2

42

2

40

HU231

031

0

9999

2

02653

445

1

16

08

99

99

99

1

3

1

9

9

02662

Milejszeg

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

2043

6

08068

721

9

99

09

99

99

99

1

3

9

9

9

02671

Kántorjánosi

1500 4 2

42

3

60

HU323

154

0

9999

1

02671

224

9

99

03

99

99

99

1

3

3

1

9

02680

Békésszentandrás

0400 4 2

41

3

70

HU332

052

0

9999

1

02680

332

9

99

05

99

99

09

1

9

1

9

9

02699

Sárkeszi

0700 4 2

42

2

20

HU211

085

0

3103

6

17622

412

9

99

06

99

99

99

1

9

9

9

9

02705

Pálmonostora

0300 4 2

42

3

70

HU331

040

0

9999

6

15431

462

3

03

05

99

99

99

1

1

1

9

9

02714

Tótvázsony

1900 4 2

42

2

20

HU213

191

0

3133

2

02714

633

9

99

07

99

99

99

0

9

9

9

1

02723

Sáregres

0700 4 2

42

2

20

HU211

084

0

9999

6

29036

423

9

99

06

99

99

99

1

1

3

1

9

02741

Fáj

0500 4 2

42

3

50

HU311

056

0

9999

6

31015

121

9

99

02

99

99

99

1

1

3

1

9

02750

Vértesacsa

0700 4 2

42

2

20

HU211

077

0

9999

5

29939

611

9

99

06

99

99

99

1

9

9

9

9

02769

Tápiószőlős

1300 4 2

42

1

12

HU120

124

0

9999

1

02769

475

9

99

01

99

99

99

1

9

1

9

9

02778

Ludányhalászi

1200 4 2

42

3

50

HU313

121

0

9999

2

02778

111

9

99

02

99

99

99

1

1

3

1

9

02787

Nemesgulács

1900 4 2

42

2

20

HU213

189

0

9999

5

24891

633

2

05

07

99

99

02

0

9

9

9

1

02796

Nak

1700 4 2

42

2

40

HU233

171

0

9999

5

32735

822

9

99

08

99

99

99

1

3

1

9

9

02802

Enying

0700 3 2

30

2

20

HU211

079

1

9999

1

02802

412

9

99

06

99

99

99

1

2

2

1

9

02811

Miszla

1700 4 2

42

2

40

HU233

174

0

9999

6

30289

914

9

99

08

99

99

99

1

1

3

1

9

02820

Abaújlak

0500 4 2

42

3

50

HU311

067

0

9999

6

25380

121

9

99

02

99

99

99

1

1

3

1

9

02839

Nemeskocs

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

6

27094

533

9

99

09

99

99

99

1

9

1

9

9

02848

Felsőzsolca

0500 3 2

30

3

50

HU311

061

0

1023

1

02848

134

9

99

02

99

99

99

0

9

9

1

9

02857

Geresdlak

0200 4 2

42

2

40

HU231

029

0

9999

5

13499

912

9

99

08

99

99

99

1

9

1

9

9

02866

Oszlár

0500 4 2

42

3

50

HU311

068

0

9999

5

08633

315

9

99

04

99

99

99

1

9

9

9

9

02875

Sáta

0500 4 2

42

3

50

HU311

062

0

9999

6

30669

121

9

99

02

99

99

99

1

3

3

1

9

02884

Vasalja

1800 4 2

42

2

30

HU222

177

0

9999

2

02884

716

9

99

09

99

99

99

1

9

4

9

9

02893

Söréd

0700 4 2

42

2

20

HU211

082

0

3103

6

21908

611

5

09

06

99

99

99

1

9

9

9

9

02909

Magyarszentmiklós

2000 4 2

42

2

30

HU223

196

0

3153

5

32197

743

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02918

Balmazújváros

0900 3 2

30

3

60

HU321

093

1

9999

2

02918

322

9

99

03

05

99

07

1

9

1

1

9

02927

Duka

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

6

11679

533

9

99

09

99

99

99

1

1

1

9

9

02936

Dudar

1900 4 2

42

2

20

HU213

192

0

9999

2

02936

612

9

99

06

99

99

99

1

9

9

9

9

02945

Biri

1500 4 2

42

3

60

HU323

155

0

9999

6

28893

225

9

99

03

99

99

99

1

9

2

1

9

02954

Felsőszentiván

0300 4 2

42

3

70

HU331

035

0

9999

2

02954

483

9

99

05

99

99

99

1

1

1

9

9

02963

Bükkszék

1000 4 2

42

3

50

HU312

109

0

9999

5

08527

123

9

99

02

99

99

99

1

9

2

1

9

02972

Zalasárszeg

2000 4 2

42

2

30

HU223

196

0

3153

6

10348

743

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

02981

Egerfarmos

1000 4 2

42

3

50

HU312

105

0

9999

5

31662

131

9

99

02

99

99

99

1

1

2

1

9

02990

Bátorliget

1500 4 2

42

3

60

HU323

156

0

9999

6

25973

225

9

99

03

99

99

99

1

1

3

1

9

03009

Szombathely

1800 2 1

20

2

30

HU222

181

1

2031

1

03009

524

9

99

09

99

99

99

0

9

9

9

9

03018

Szebény

0200 4 2

42

2

40

HU231

027

0

9999

6

10135

912

9

99

08

99

99

99

1

3

1

9

9

03036

Döröske

1800 4 2

42

2

30

HU222

177

0

9999

6

03294

731

9

99

09

99

99

99

1

9

4

9

9

03045

Hajdúböszörmény

0900 3 2

30

3

60

HU321

097

1

9999

1

03045

322

9

99

03

05

99

07

1

9

1

9

9

03054

Lickóvadamos

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

9999

6

08068

721

9

99

09

99

99

99

1

9

9

9

9

03063

Zádorfalva

0500 4 2

42

3

50

HU311

063

0

9999

5

09362

121

9

99

02

99

03

99

1

1

3

1

9

03072

Balatoncsicsó

1900 4 2

42

2

20

HU213

185

0

9999

6

20826

633

2

06

07

99

99

02

0

9

9

9

1

03081

Sajóhídvég

0500 4 2

42

3

50

HU311

061

0

9999

2

03081

134

9

99

02

99

99

99

1

9

9

9

9

03090

Borgáta

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

6

11679

533

2

11

09

99

99

99

1

1

1

9

9

03106

Kétsoprony

0400 4 2

42

3

70

HU332

046

0

9999

2

03106

344

9

99

05

99

99

99

1

9

9

9

9

03115

Dunaújváros

0700 2 2

20

2

20

HU211

078

1

3141

1

03115

412

9

99

06

99

99

99

0

9

9

9

9

03124

Szentkozmadombja

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

9999

6

04738

732

9

99

09

99

99

99

1

2

9

9

9

03133

Taktaszada

0500 4 2

42

3

50

HU311

066

0

9999

1

03133

218

9

99

02

99

99

99

1

3

2

1

9

03142

Vönöck

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

6

09937

532

9

99

09

99

99

99

1

9

1

9

9

03151

Kistapolca

0200 4 2

42

2

40

HU231

031

0

9999

6

31927

434

9

99

08

99

99

99

1

2

1

9

9

03160

Szuhafő

0500 4 2

42

3

50

HU311

063

0

9999

6

06053

121

9

99

02

03

03

01

1

9

3

1

9

03179

Budapest 02. ker.

0102 9 9

90

1

11

HU110

002

1

0001

1

03179

621

9

99

01

01

01

99

0

9

9

9

9

03188

Iborfia

2000 4 2

42

2

30

HU223

197

0

9999

6

08068

721

9

99

09

99

99

99

1

3

9

9

9

03197

Rábahídvég

1800 4 2

42

2

30

HU222

182

0

9999

2

03197

524

9

99

09

99

99

99

1

9

2

1

9

03203

Nyim

1400 4 2

42

2

40

HU232

146

0

9999

6

14942

415

9

99

07

99

99

99

0

2

9

9

1

03212

Sajóivánka

0500 4 2

42

3

50

HU311

058

0

9999

6

11110

121

9

99

02

99

99

99

1

9

1

9

9

03221

Magyarlak

1800 4 2

42

2

30

HU222

180

0

9999

5

04224

725

9

99

09

99

99

10

1

9

9

9

9

03230

Fajsz

0300 4 2

42

3

70

HU331

037

0

9999

2

03230

451

9

99

05

99

99

04

1

9

1

9

9

03249

Őrhalom

1200 4 2

42

3

50

HU313

116

0

9999

2

03249

111

9

99

02

99

99

99

1

9

1

9

9

03258

Földes

0900 4 2

41

3

60

HU321

102

0

9999

1

03258

322

9

99

03

99

99

99

1

9

3

1

9

03267

Badacsonytördemic

1900 4 2

42

2

20

HU213

189

0

2013

5

24891

633

2

05

07

99

99

02

0

9

9

9

1

03276

Füzesabony

1000 3 2

30

3

50

HU312

105

1

9999

2

03276

131

9

99

04

99

99

99

0

9

2

1

9

03285

Hirics

0200 4 2

42

2

40

HU231

030

0

9999

2

03285

434

9

99

08

99

99

04

1

1

3

1

9

03294

Molnaszecsőd

1800 4 2

42

2

30

HU222

177

0

9999

2

03294

524

9

99

09

99

99

99

1

9

4

9

9

03300

Iklad

1300 4 2

42

1

12

HU120

122

0

9999

1

03300

113

9

99

01

99

99

99

1

9

4

9

9

03319

Ártánd

0900 4 2

42

3

60

HU321

094

0

9999

6

19956

334

9

99

03

99

99

99

1

9

3

1

9

03328

Ipolytarnóc

1200 4 2

42

3

50

HU313

120

0

9999

5

13222

112

9

99

02

99

99

99

1

1

1

1

9

03337

Ivánbattyán

0200 4 2

42

2

40

HU231

031

0

9999

6

06062

445

1

14

08

99

99

99

1

9

1

9

9

03346

Ivándárda

0200 4 2

42

2

40

HU231

027

0

9999

6

14650

445

9

99

08

99

99

99

1

9

1

9

9

03355

Nova

2000 4 2

42

2

30

HU223

194

0

9999

6

29160

721

9

99

09

99

99

99

1

9

1

9

9

03364

Szilsárkány

0800 4 2

42

2

30

HU221

086

0

9999

2

03364

514

9

99

09

99

99

99

1

9

4

9

9

03373

Tiszapüspöki

1600 4 2

42

3

60

HU322

169

0

9999

1

03373

313

9

99

03

99

99

99

1

1

2

1

9

03382

Szarvaskő

1000 4 2

42

3

50

HU312

104

0

2023

5

12821

142

9

99

02

99

99

03

1

9

9

9

9

03391

Piricse

1500 4 2

42

3

60

HU323

156

0

9999

2

03391

225

9

99

03

99

99

99

1

3

3

1

9

03407

Budajenő

1300 4 2

42

1

12

HU120

123

0

0053

2

03407

621

5

08

01

99

99

99

1

9

9

9

9

03416

Somogyszil

1400 4 2

42

2

40

HU232

143

0

9999

6

11192

846

9

99

08

99

99

99

1

3

1

9

9

03425

Bogyiszló

1700 4 2

42

2

40

HU233

175

0

9999

2

03425

453

9

99

08

99

99

04

1

9

9

9

9

03434

Lasztonya

2000 4 2

42

2

30

HU223

195

0

9999

6

18698

743

9

99

09

99

99

99

1

3

1

9

9

03443

Mezőzombor

0500 4 2

42

3

50

HU311

066

0

9999

1

03443

218

4

20

02

08

08

99

1

1

2

1

2

03452

Boldog

1000 4 2

42

3

50

HU312

107

0

9999

1

03452

131

9

99

02

99

99

99

1

9

9

9

9

03461

Kétegyháza

0400 4 2

41

3

70

HU332

048

0

9999

1

03461

344

9

99

05

99

99

09

1

9

9

9

9

03470

Meződ

0200 4 2

42

2

40

HU231

025

0

9999

6

32160

911

9

99

08

99

99

99

1

1

3

1

9

03489

Edde

1400 4 2

42

2

40

HU232

143

0

9999

6

28963

846

9

99

08

99

99

99

1

3

1

9

9

03498

Vereb

0700 4 2

42

2

20

HU211

080

0

9999

6

21926

611

9

99

06

99

99

99

1

9

9

9

9

03504

Sajóbábony

0500 3 2

30

3

50

HU311

061

0

1023

1

03504

152

9

99

02

99

99

99

1

2

9

9

9

03513

Visznek

1000 4 2

42

3

50

HU312

106

0

9999

6

14580

131

9

99

02

99

99

99

1

9

9

9

9

03522

Baja

0300 3 2

30

3

70

HU331

035

1

9999

1

03522

451

3

02

05

99

99

04

0

9

1

9

9

03531

Léh

0500 4 2

42

3

50

HU311

067

0

9999

5

13374

152

9

99

02

99

99

99

1

3

3

1

9

03540

Kökény

0200 4 2

42

2

40

HU231

028

0

1033

6

03832

433

9

99

08

99

99

99

1

9

9

9

9

03559

Balatonvilágos

1400 4 2

42

2

40

HU232

146

0

2013

6

17631

633

2

06

07

99

99

99

0

9

9

9

1

03568

Szentantalfa

1900 4 2

42

2

20

HU213

185

0

9999

5

20826

633

2

06

07

99

99

02

0

9

9

9

1

03577

Géderlak

0300 4 2

42

3

70

HU331

037

0

9999

2

03577

451

9

99

05

99

99

99

1

3

1

9

9

03586

Szabolcsveresmart

1500 4 2

42

3

60

HU323

153

0

9999

2

03586

212

9

99

03

99

99

99

1

3

1

1

9

03595

Abaújszántó

0500 3 2

30

3

50

HU311

057

0

9999

2

03595

134

4

20

02

99

08

99

1

9

3

1

2

03601

Sóly

1900 4 2

42

2

20

HU213

191

0

3133

6

15361

612

9

99

06

99

99

99

1

9

9

9

9

03610

Malomsok

1900 4 2

42

2

20

HU213

187

0

9999

6

22220

531

9

99

06

99

99

99

1

9

1

9

9

03629

Géberjén

1500 4 2

42

3

60

HU323

154

0

9999

6

31769

213

9

99

03

99

99

99

1

9

3

1

9

03638

Balatonhenye

1900 4 2

42

2

20

HU213

189

0

9999

6

23454

633

2

07

07

99

99

02

0

9

9

9

1

03647

Döge

1500 4 2

42

3

60

HU323

153

0

9999

1

03647

212

9

99

03

99

99

99

1

2

1

1

9

03656

Bátmonostor

0300 4 2

42

3

70

HU331

035

0

9999

5

28343

451

3

02

05

99

99

04

1

9

1

9

9

03665

Cered

1200 4 2

42

3

50

HU313

120

0

3063

5

01526

112

9

99

02

99

99

99

1

3

1

1

9

03674

Nemeskeresztúr

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

6

11679

533

9

99

09

99

99

99

1

1

1

9

9

03683

Magyarhomorog

0900 4 2

42

3

60

HU321

094

0

9999

6

08943

334

9

99

03

99

99

99

1

1

3

1

9

03692

Mende

1300 4 2

42

1

12

HU120

131

0

9999

1

03692

475

9

99

01

99

99

99

1

9

1

9

9

03708

Taktabáj

0500 4 2

42

3

50

HU311

069

0

9999

6

30784

218

9

99

02

99

99

99

1

3

2

1

9

03717

Tiszadorogma

0500 4 2

42

3

50

HU311

059

0

9999

6

30377

315

9

99

04

99

99

99

1

9

3

1

9

03726

Zebecke

2000 4 2

42

2

30

HU223

194

0

9999

6

29364

721

9

99

09

99

99

99

1

3

1

9

9

03735

Bárdudvarnok

1400 4 2

42

2

40

HU232

143

0

9999

2

03735

913

9

99

08

99

99

99

1

9

1

1

9

03744

Gagyvendégi

0500 4 2

42

3

50

HU311

067

0

9999

6

25380

121

9

99

02

99

99

99

1

3

3

1

9

03753

Rábcakapi

0800 4 2

42

2

30

HU221

086

0

9999

6

11262

513

9

99

09

99

99

99

1

9

4

9

9

03762

Kiskinizs

0500 4 2

42

3

50

HU311

067

0

9999

5

27942

152

9

99

02

99

99

99

1

9

3

1

9

03771

Arnót

0500 4 2

42

3

50

HU311

061

0

1023

1

03771

134

9

99

02

99

99

99

1

9

9

9

9

03780

Ócsárd

0200 4 2

42

2

40

HU231

028

0

9999

6

30438

433

9

99

08

99

99

99

1

9

9

9

9

03799

Csákány

1400 4 2

42

2

40

HU232

144

0

9999

5

04835

812

9

99

08

99

99

99

1

3

1

9

9

03805

Szakáld

0500 4 2

42

3

50

HU311

068

0

9999

6

05245

134

9

99

04

99

99

99

1

9

9

9

9

03814

Hévíz

2000 3 2

30

2

30

HU223

193

0

2013

1

03814

634

2

07

07

99

99

99

0

9

9

9

1

03823

Ároktő

0500 4 2

42

3

50

HU311

059

0

9999

5

13833

315

9

99

04

05

99

07

1

1

3

1

9

03832

Keszü

0200 4 2

42

2

40

HU231

028

0

1033

2

03832

433

1

14

08

99

99

99

1

9

9

9

9

03841

Bokor

1200 4 2

42

3

50

HU313

118

0

9999

6

04330

112

9

99

02

99

99

99

1

3

1

1

9

03850

Tiszabercel

1500 4 2

42

3

60

HU323

151

0

9999

2

03850

212

9

99

03

99

99

99

1

3

3

1

9

03869

Kistormás

1700 4 2

42

2

40

HU233

173

0

9999

6

10463

411

9

99

08

99

99

99

1

9

9

9

9

03878

Nyírpilis

1500 4 2

42

3

60

HU323

156

0

9999

6

25973

225

9

99

03

99

99

99

1

3

3

1

9

03887

Szerecseny

0800 4 2

42

2

30

HU221

092

0

1013

6

20400

615

9

99

09

99

99

99

1

9

1

9

9

03896

Cserkút

0200 4 2

42

2

40

HU231

028

0

1033

6

15538

433

1

14

08

99

99

99

1

9

9

9

9

03902

Mád

0500 4 2

42

3

50

HU311

066

0

9999

1

03902

134

4

20

02

08

08

99

1

9

2

1

2

03911

Csákánydoroszló

1800 4 2

42

2

30

HU222

177

0

9999

6

13532

725

9

99

09

99

99

10

1

9

4

9

9

03939

Cigánd

0500 3 2

30

3

50

HU311

054

1

9999

1

03939

217

9

99

02

99

99

99

1

3

3

1

9

03948

Raposka

1900 4 2

42

2

20

HU213

189

0

9999

6

29434

633

2

05

07

99

99

02

0

9

9

9

1

03957

Viszló

0500 4 2

42

3

50

HU311

055

0

9999

6

16753

121

9

99

02

99

99

99

1

3

3

1

9

03966

Ruzsa

0600 4 2

42

3

70

HU333

074

0

9999

2

03966

461

3

01

05

99

99

99

1

1

1

1

9

03975

Baksa

0200 4 2

42

2

40

HU231

030

0

1033

2

03975

433

9

99

08

99

99

99

1

9

3

1

9

03984

Nagybudmér

0200 4 2

42

2

40

HU231

024

0

9999

6

33154

445

9

99

08

99

99

99

1

3

1

9

9

03993

Héhalom

1200 4 2

42

3

50

HU313

118

0

9999

2

03993

133

9

99

02

99

99

99

1

9

1

1

9

04002

Zalacsány

2000 4 2

42

2

30

HU223

193

0

9999

2

04002

634

9

99

07

99

99

99

0

9

9

9

1

04011

Budapest 19. ker.

0119 9 9

90

1

11

HU110

019

1

0001

1

04011

621

9

99

01

99

99

99

0

9

9

9

9

04020

Himod

0800 4 2

42

2

30

HU221

088

0

9999

6

21980

514

9

99

09

99

99

99

1

9

4

9

9

04039

Csorna

0800 3 2

30

2

30

HU221

086

1

9999

1

04039

513

9

99

09

99

99

06

0

9

4

9

9

04048

Tófű

0200 4 2

42

2

40

HU231

026

0

9999

6

27401

911

9

99

08

99

99

99

1

1

9

1

9

04057

Pécel

1300 3 2

30

1

12

HU120

128

0

0022

1

04057

464

9

99

01

99

99

99

0

9

9

9

9

04066

Küngös

1900 4 2

42

2

20

HU213

184

0

9999

6

29461

633

9

99

07

99

99

99

0

9

9

9

1

04075

Ócsa

1300 3 2

30

1

12

HU120

129

0

0033

1

04075

464

3

03

01

99

99

99

0

9

9

9

9

04084

Hevesvezekény

1000 4 2

42

3

50

HU312

108

0

9999

5

06503

314

9

99

04

99

99

99

1

9

3

1

9

04093

Helvécia

0300 4 2

41

3

70

HU331

038

0

3043

1

04093

462

3

03

05

99

99

99

1

9

9

9

9

04109

Dusnok

0300 4 2

42

3

70

HU331

037

0

9999

1

04109

451

3

02

05

99

99

99

1

9

1

9

9

04118

Hortobágy

0900 4 2

42

3

60

HU321

093

0

9999

5

02918

311

9

99

03

05

99

07

1

9

1

1

9

04127

Som

1400 4 2

42

2

40

HU232

146

0

9999

6

14942

415

9

99

07

99

99

99

0

9

9

9

1

04136

Töttös

0200 4 2

42

2

40

HU231

024

0

9999

6

33154

445

9

99

08

99

99

99

1

9

1

9

9

04145

Hort

1000 4 2

42

3

50

HU312

107

0

9999

1

04145

131

9

99

02

99

99

99

1

9

9

9

9

04154

Tárnok

1300 4 2

41

1

12

HU120

127

0

0043

1

04154

621

9

99

01

99

99

99

0

9

9

9

9

04163

Bödeháza

2000 4 2

42

2

30

HU223

194

0

9999

6

31592

721

9

99

09

99

99

99

1

9

1

9

9

04172

Tárnokréti

0800 4 2

42

2

30

HU221

086

0

9999

5

15501

513

9

99

09

99

99

99

1

9

4

9

9

04181

Perőcsény

1300 4 2

42

1

12

HU120

137

0

9999

6

22345

113

9

99

01

99

99

05

1

9

1

9

9

04190

Köcsk

1800 4 2

42

2

30

HU222

176

0

9999

6

11679

533

9

99

09

99

99

99

1

9

1

9

9

04206

Mezőgyán

0400 4 2

42

3

70

HU332

051

0

9999

6

17394

333

9

99

05

99

99

09

1

3

3

1

9

04215

Nyomár

0500 4 2

42

3

50

HU311

055

0

9999

6

16799

152

9

99

02

99

99

99

1

9

3

1

9

04224

Csörötnek

1800 4 2

42

2

30

HU222

180

0

9999

2

04224

725

9

99

09

99

99

10

1

9

9

9

9

04233

Aszaló

0500 4 2

42

3

50

HU311

067

0

9999

2

04233

152

4

17

02

99

99

99

1

3

3

1

9

04242

Nagykamarás

0400 4 2

42

3

70

HU332

049

0

9999

2

04242

344

9

99

05

99

99

99

1

3

3

1

9

04251

Ecseg

1200 4 2

42

3

50

HU313

118

0

9999

2

04251

133

9

99

02

99

99

99

1

1

1

1

9

04260

Mezőtúr

1600 3 2

30

3

60

HU322

166

1

9999

2

04260

312

9

99

03

99

99

09

1

9

1

1

9

04279

Kamut

0400 4 2

42

3

70

HU332

045

0

9999

2

04279

344

9

99

05

99

99

99

1

9

1

1

9

04288

Kispirit

1900 4 2

42

2

20

HU213

186

0

9999

6

04631

531

9

99

06

99

99

99

1

3

3

1

9

04297

Kacsóta

0200 4 2

42

2

40

HU231

032

0

9999

6

15866

433

9

99

08

99

99

99

1

9

1

9

9

04303

Püspökszilágy

1300 4 2

42

1

12

HU120

138

0

9999

6

18689

113

9

99

01

99

99

99

1

9

9

9

9

04312

Tarpa