nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről
2012-08-07
2013-06-28
2
Jogszabály

28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról
és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek
és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (4) bekezdés j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a)1 ÁBPE: Államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés, ami az államháztartási kontrollrendszer része az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ának megfelelően;

b) ÁBPE-továbbképzés I.: a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzése keretében az „ÁBPE-továbbképzés I.” elnevezésű képzés, melynek tematikáját az Éves Továbbképzési Tájékoztató tartalmazza;

c) ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére: a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetők kötelező szakmai továbbképzése keretében az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” elnevezésű képzés, melynek tematikáját az Éves Továbbképzési Tájékoztató tartalmazza;

d)2 ÁBPE-továbbképzés II.: a belső ellenőrök, a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetők kötelező szakmai továbbképzése keretében, az ÁBPE-továbbképzés I. képzésre, valamint az ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére elnevezésű képzésekre épülő, az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban található listában szereplő, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 12. § (1)–(3) bekezdése és 24. § (7) bekezdése alapján továbbképzésre kötelezett személy (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) által választott képzés;

e)3 belső ellenőr: a Bkr. 2. § a) pontjában meghatározott fogalom;

f) e-learning: olyan számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási, tanulási folyamatot megszervezve hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot a továbbképzésre kötelezett számára hozzáférhetővé teszi;

g)4 Éves Továbbképzési Tájékoztató: az államháztartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: Központ) és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben minden év január 15-ig közzétett tájékoztató;

h)5 képzési költség: az e-learning szolgáltatás költsége, vizsgával záruló képzés esetén a vizsga költsége, továbbá a kontakt formában szervezett képzés esetén felmerülő térítési díj;

i)6 kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete;

j)7 központi költségvetésből támogatott képzés: költségvetési szervnél munkajogi, közszolgálati, hivatásos szolgálati, szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett részére a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez előírt képzés, amelynek – szervezési formájától függetlenül – az e-learning szolgáltatási költségét, továbbá – vizsgával záruló képzés esetén – a vizsga költségét a központi költségvetés finanszírozza az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban meghatározott mértékig;

k)8 térítési díj: a kontakt formában szervezett képzés esetén a központi költségvetésből finanszírozott összegen felül felmerülő, az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közölt költség.

l–m)9

2. Belső ellenőrök nyilvántartása

2. § (1)10 A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel kapcsolatosan a miniszter részére kérelmet benyújtó természetes személynek (a továbbiakban: kérelmező) az 1. mellékletben foglalt adattartalommal a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a miniszter által e célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell a kérelmet benyújtania a miniszternek. A kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes információkat a miniszter Közleményben teszi közzé a miniszter által vezetett minisztérium honlapján. A kérelemhez mellékelni kell:

a)11 a Bkr. 24. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, illetve a Bkr. 24. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai képesítés alóli felmentést igazoló dokumentumot;

b)12 a Bkr. 24. § (2) bekezdése szerinti legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezői nyilatkozatot vagy a Bkr. 24. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentumot;

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízást igazoló szelvényrészének, vagy a kérelmező fizetési számlájának megterhelését tanúsító bizonylatnak a másolatát).

(2)13 A kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy megfelel az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagy a büntetlen előélet és a foglalkozástól való eltiltás hatályának igazolása céljából kérheti, hogy az erre vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv az államháztartásért felelős miniszter részére – a belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges engedély (a továbbiakban: engedély) kiadásának elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

(3)14 A büntetlen előéletet igazoltnak kell tekinteni, ha a kérelmező munkáltatója igazolja, hogy a kérelmező büntetlen előélethez vagy nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakörben dolgozik.

3. §15 A belső ellenőr a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzőknek az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásában (a továbbiakban: nyilvántartás) szereplő adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követő 30 napon belül az 1. melléklet szerinti kérelmen köteles írásban bejelenteni a miniszternek. A kérelemhez csatolni kell az adatváltozást igazoló dokumentum másolatát. Ha a miniszter az adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának tényéről tudomást szerez, akkor a belső ellenőrt 30 napos hiánypótlási határidő megadásával adatváltozás-bejelentésre hívja fel.

3/A. §16 (1) A nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt,

a) akinek a Bkr. 24. § (7) bekezdés szerinti továbbképzésben való részvételét a továbbképzésben közreműködő szervezet nem igazolja, vagy aki nem tudja kimenteni a továbbképzésben való részvételének hiányát, vagy aki a rendeletben előírt vizsgakötelezettséget nem teljesíti,

b) aki büntetett előéletű,

c) akit a bíróság a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltott,

d) aki a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartásba vételt követően valótlan adatot közölt, a nyilvántartásból törlésre okot adó körülményt 30 napon belül nem jelentette be, a valótlan adatközlés, illetve a bejelentés elmulasztása utólagos megállapításakor,

e) aki kéri a nyilvántartásból való törlését,

f) akit jogerős bírói ítélet a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett, vagy

g) aki elhalálozott.

(2) A nyilvántartásból törölt természetes személy kérheti a belső ellenőrök nyilvántartásába újbóli felvételét:

a) a törlést követő 2 év után, ha a törlésre az (1) bekezdés a) pontja miatt,

b) a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítést követően, ha a törlésre az (1) bekezdés b) pontja miatt,

c) a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítést követően, ha a törlésre az (1) bekezdés c) pontja miatt,

d) a törlést követő 3 év után, ha a törlésre az (1) bekezdés d) pontja miatt,

e) a törlést követő 2 év után, ha a törlésre az (1) bekezdés e) pontja miatt,

f) a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően, ha a törlésre az (1) bekezdés f) pontja miatt

került sor.

(3) A belső ellenőri tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásért, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adatok törlése iránti eljárásért a 6. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

4. § (1)17 Ha a nyilvántartásból való törlésre a 3/A. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti okot adó körülmény merült fel, a belső ellenőr köteles ezt a miniszter részére a körülmény bekövetkeztét követő 30 napon belül az 1. melléklet szerinti kérelem kitöltésével írásban bejelenteni.

(2)18 Ha a 3/A. § (1) bekezdés b), c) vagy f) pontjaiban meghatározott, a nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény merült fel, a belső ellenőr vagy a képviseletében eljárni jogosult személy köteles az (1) bekezdés szerinti bejelentés mellékleteként megküldeni a törlés alapjául szolgáló bírósági döntés másolatát.

(3)19 A 3/A. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a nyilvántartásból való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben foglalt kezelő központi szerv igazolása alapján hivatalból, díjmenetesen kerül sor. Ebben az esetben a törlést a munkáltató kezdeményezi.

(4)20 A 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények ellenőrzéséről a miniszter intézkedik.

(5)21 A belső ellenőr – a 3/A. § (1) bekezdés g) pontja szerinti törlés kivételével – köteles a törlésről haladéktalanul értesíteni a munkáltatói jogok gyakorlóját (megbízóját).

5. § (1)22 A 3/A. § (2) bekezdésében meghatározott újbóli felvételi eljárásra a 2. §-ban foglalt szabályok irányadóak.

(2)23 A 3/A. § (2) bekezdésében meghatározott újbóli nyilvántartásba vétel esetén a belső ellenőr továbbképzési kötelezettségére a 7. §-ban foglaltak az irányadók.

6. § (1) A tevékenység engedélyezése iránti eljárásért és a kérelemre történő törlésért a következők szerint kell igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizetni:

a) az engedély iránti eljárás díja 8000 forint;

b) a kérelemre történő törlés díja 4600 forint;

c) a 3. § szerinti adatváltozás bejelentése díjmentes.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjakat a 10032000-01460658-00000000 számú, Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díj a Nemzetgazdasági Minisztérium működési bevétele.

(4) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a szükséges mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(5) A többlet visszatérítését hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről a többlet megállapításától számított 30 napon belül a befizetés módjával megegyező módon intézkedni kell.

(6) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(7) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat, valamint az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

2/A.24 A belső ellenőrök, költségvetési szerv vezetők és gazdasági vezetők kötelező szakmai továbbképzésére vonatkozó közös szabályok

6/A. § A belső ellenőrök számára szervezett kötelező szakmai továbbképzésen és a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői számára szervezett belső kontrollrendszer témájú továbbképzésen (a továbbiakban együtt: kötelező továbbképzés) való részvétel feltétele a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet és a továbbképzésre kötelezett között megkötendő felnőttképzési szerződés, amelyet a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a részvételi díj megfizetése, illetve térítésmentesség esetén a 6/E. § (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését követően elektronikus úton küld meg a továbbképzésre kötelezett részére.

6/B. § (1) A továbbképzésre kötelezett számára az e-learning tanfolyam térítésmentesen vehető igénybe, egyéb esetben térítési díjköteles, amelynek mértékét a miniszter az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban évente január 15-éig teszi közzé.

(2) A kötelező továbbképzés évében a továbbképzésre kötelezett részére a miniszter egy ÁBPE-továbbképzési program elvégzéséhez nyújt költségvetési támogatást.

6/C. § A kötelező továbbképzés – miniszter által jóváhagyott – akkreditált képzési programjában meghatározott előzetes tudásszint-felmérésen legalább 80%-os eredményt elérő továbbképzésre kötelezett az adott év vonatkozásában mentesül a kötelező továbbképzésen való részvétel és – ha a kötelező továbbképzéshez vizsga kapcsolódik – a vizsgatételi kötelezettség alól.

6/D. § A kötelező továbbképzés éves időszaka február 1-jétől december 15-éig tart.

6/E. § (1) A továbbképzésre kötelezett a kötelező továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelező továbbképzés évében február 28-áig a Központ honlapján keresztül történő megküldésével jelzi a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezetnek.

(2) A miniszter a költségvetési szerv február 28-át követően kinevezett vezetője és gazdasági vezetője részére augusztus 15-ig lehetőséget biztosít pótjelentkezésre. A pótjelentkezés lehetőségét a miniszter a Központ honlapján hirdeti meg.

(3) A jelentkezéshez, valamint a térítésmentesség megállapításához az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett nyilatkozatokat az elektronikus jelentkezést követő 10 naptári napon belül kell kitölteni és eredeti példányban megküldeni a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére.

(4) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a jelentkezés befogadását a jelentkezést követő 30 naptári napon belül megerősíti.

6/F. § A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a továbbképzést – ha a továbbképzéshez vizsga kapcsolódik, a sikeres vizsgát – követő 30 napon belül, de legkésőbb december 20-áig tanúsítványt állít ki a továbbképzésre kötelezett részére a szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről.

3. Belső ellenőrök szakmai továbbképzése

7. § (1) A belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésen („ÁBPE-továbbképzés I.” és „ÁBPE-továbbképzés II.”) kötelesek részt venni.

(2) Az „ÁBPE-továbbképzés I.” teljesítésének kötelezettsége a belső ellenőrt az engedélykiadás évét követő évben terheli. A továbbképzés vizsgával zárul.

(3) Az „ÁBPE-továbbképzés II.” teljesítésének kötelezettsége a belső ellenőrt az „ÁBPE-továbbképzés I.” sikeres elvégzését követően kétévente (naptári évben számolva) terheli.

(4)–(8)25

8. § (1) A 7. § szerinti szakmai továbbképzési kötelezettséggel, illetve az ezzel kapcsolatos jelentkezési kötelezettséggel szemben kimentési kérelemmel lehet élni.

(2)26 A kimentési kérelmet a képzési kötelezettség fennállásának évében, december 15-ig lehet benyújtani a miniszternek. A kimentési kérelem tudomásulvételéről a miniszter határozatot hoz, amelyet következő évben mellékelni kell a képzésre történő újbóli jelentkezéshez, annak érdekében, hogy a 7. § (6) bekezdésében meghatározott térítésmentesség megállapítható legyen.

(3) A belső ellenőr a kimentési kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben pótlólag köteles teljesíteni továbbképzési kötelezettségét. A pótlólag teljesített képzés esetén a belső ellenőr a díjfizetés tekintetében képzésre kötelezettnek minősül.

(4)27 Ha a belső ellenőr nem teljesíti a (3) bekezdés szerint pótlólagos továbbképzési kötelezettségét, számára ezen mulasztással kapcsolatban további kimentés nem adható.

(5) A (2) bekezdésben foglalt határozat meghozatalakor a miniszter a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével mérlegelés nélkül dönt.

(6)28 Ha a továbbképzésre kötelezett a központi költségvetésből támogatott képzésben vesz részt, és

a) a megkezdett, kötelező továbbképzést a tárgyévben nem teljesíti,

b) a vizsgával záruló képzés esetén a vizsgán nem jelenik meg, vagy

c) sikertelen vizsgáját nem javítja,

köteles a szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett központi költségvetési támogatás összegét utólag megfizetni.

9. § (1) Az „ÁBPE-továbbképzés I.”-hez vizsga kapcsolódik.

(2) A vizsga eredményét a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a vizsga napján

a) kiválóan megfelelt,

b) megfelelt,

c) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(3) A vizsgaeredménnyel kapcsolatos panasz kezelését a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet vizsgaszabályzata szabályozza, amelyet a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet a honlapján tesz közzé.

(4)29 Sikertelen vizsga esetén az adott év december 15-éig 3 alkalommal van lehetőség pótvizsgát tenni. A pótvizsga térítési díjköteles, melynek mértéke az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban kerül meghatározásra.

(5)–(6)30

(7)31 Az előzetes tudásszint-felmérés térítési díjköteles, melynek mértéke az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban kerül meghatározásra.

4. A költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzése

10. § (1)32 A Bkr. 12. § (1)–(3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői, illetve az általuk írásban kijelölt vezető állású személyek és gazdasági vezetői az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági vezetői részére” és az „ÁBPE-továbbképzés II.” kötelező szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel a gazdasági vezetők számára a gazdasági vezetővé történő kinevezés vagy megbízás évében kötelező, kivéve, ha a vezetői kinevezésre vagy megbízásra az adott év július 1-jét követően került sor.

(3)33 Az (1) bekezdésben meghatározott kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel a költségvetési szervek vezetői számára a költségvetési szerv vezetőjévé történő kinevezés vagy megbízás évében kötelező. Ha a vezetői kinevezésre vagy megbízásra az adott év július 1. után kerül sor, az (1) bekezdésben meghatározott kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel a vezetői kinevezést vagy megbízást követő évben kötelező.

(4) Az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” szakmai továbbképzésen való részvételt követően, az „ÁBPE-továbbképzés II.” szakmai továbbképzési kötelezettség a továbbképzésre kötelezettet kétévente (naptári évben számolva) terheli.

(5)–(11)34

(12)35 A Bkr. 12. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölést a költségvetési szerv vezetője az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett formanyomtatványon köteles bejelenteni a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet felé.

(13)36 A (12) bekezdés alapján történő kijelölést tartalmazó formanyomtatványt és az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett, a kijelölt személyre vonatkozó nyilatkozatokat a kötelező szakmai továbbképzésre történő jelentkezést követő 10 naptári napon belül kell megküldeni a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet részére.

5. A Központ működésével kapcsolatos feladatok

11. § (1) A miniszter gondoskodik a Központ szakmai tevékenységének irányításáról, melynek keretében a Központ rendelkezésére bocsátja az „ÁBPE-továbbképzés I.”, az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” és az „ÁBPE-továbbképzés II.” képzési programját.

(2) A miniszter nyilvános pályázat keretében kiválasztja az oktatási tevékenység ellátására a Központ által felkérhető oktatókat és gondoskodik azok képzéséről. Az oktatók képzése vizsgával zárul, a képzés sikeres elvégzéséről a miniszter oklevelet állít ki. A Központ oktatója csak olyan természetes személy lehet, aki rendelkezik miniszter által aláírt oklevéllel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott oklevéllel rendelkező oktatók minden évben részt vesznek az „ÁBPE-továbbképzés I.”, az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” és az „ÁBPE-továbbképzés II.” témakörben szervezett oktatói továbbképzésen.

(4)37 A (2) bekezdésben meghatározott oklevél megszerzésével az oktatók mentesülnek a Bkr. 12. § (1) és (2) bekezdésében és 24. § (7) bekezdésében meghatározott továbbképzési kötelezettség alól.

12. § (1) A kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet minden év december 31-ig értesíti a minisztert (a nyilvántartást vezető szervezeti egységet) a képzésekről, ezáltal igazolva a képzésen részt vett belső ellenőrök kötelezettségeinek teljesítését. Az értesítésnek tartalmaznia kell a képzésben részt vett belső ellenőrök nevét, születési nevét, születési idejét és helyét és lakcímét.

(2) A Központ a miniszter részére minden év január 31-ig összefoglalót készít az előző évben lebonyolított kötelező szakmai továbbképzésekről.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. §38 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. §39 Az e rendeletnek a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor40 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez41

KÉRELEM

a költségvetési szervnél végzett, az Áht. 70. §-ban meghatározott belső ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos eljárásokhoz

A kérelem kötelező tartalmi elemei a következők:

1.    A kérelemnek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmezőnek a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján költségvetési szervnél végzendő belső ellenőrzésével kapcsolatosan kérelme

A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!

o a tevékenység folytatására,

o adatainak módosítására,

o vagy törlésére

irányul.

2.    A tevékenység folytatására jogosító engedélyhez a kérelmen kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

Név:

Születési név:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

Értesítési cím (tartózkodási hely):

Telefonszám:

Elektronikus elérhetőség:

Nyilvántartási szám:

3.    Nyilatkozatok:

a)    „Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá nincs tudomásom olyan körülményről, amely a rendelet szerinti nyilvántartásba történő felvételemet kizárná.”

b)    „Tudomásul veszem, hogy nevem és nyilvántartási számom, valamint – választás szerint – a lakcímem, értesítési címem, telefonszámom vagy elektronikus elérhetőségem az Áht. 70. § (6) bekezdése szerint nyilvánosak.”

c)    „Hozzájárulok alábbi adataim egyikének nyilvánosságra hozatalához [az Áht. 70. § (6) bekezdése alapján]:

o    lakcím,

o    értesítési cím (tartózkodási hely),

o    telefonszám,

o    elektronikus elérhetőség”

A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!

d)    „Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjat

A megfelelőt kérjük X-szel jelölni!

o    magánszemélyként befizettem,

o    helyettem a közöttünk levő megállapodás szerint harmadik személy fizette be.

Egyúttal kijelentem, hogy

–    a ............. számú ..................................... típusú befizetést igazoló bizonylat másolatát,

–    a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 24. § (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, illetve a Bkr. 24. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén szakmai képesítés alóli felmentést igazoló dokumentumot;

–    a Bkr. 24. § (2) bekezdése szerinti legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezői nyilatkozatot vagy a Bkr. 24. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentumot;

csatolom.”

4.    Egyéb megjegyzés:

Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

.............................................................

Kérelmező aláírása

2–3. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez42

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!