nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról
2012-01-01
2014-03-24
3
Jogszabály

24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kjt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazása (a továbbiakban: a munkáltatói szintű reprezentativitás megállapítása) érdekében a munkáltatónál jogviszonyban álló közalkalmazottak létszámát a 3. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás hónapjának első napján közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek létszáma alapján kell megállapítani.

(2) A Kjt. 9. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazása (a továbbiakban: területi-helyi szintű reprezentativitás egyszerű megállapítása) érdekében az önkormányzat által fenntartott munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az (1) bekezdés alapján megállapított adatoknak az adott önkormányzat fenntartásában működő munkáltatókra vonatkozó összesítésével kell megállapítani.

(3) A Kjt. 9. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazása (a továbbiakban: területi-helyi szintű reprezentativitás ágazati adatokból történő megállapítása) érdekében az önkormányzat által fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban, alágazatban vagy szakágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az adott önkormányzat fenntartásában működő, alaptevékenysége szerint az adott ágazatba tartozó munkáltatóknál a (2) bekezdés alapján megállapított adatok alapulvételével kell megállapítani.

(4) A Kjt. 9. § (3) bekezdés alkalmazása (a továbbiakban: ágazati szintű reprezentativitás megállapítása) érdekében az ágazatban, alágazatban vagy szakágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát az igazolás hónapjának első napján közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámával azonosan kell megállapítani.

(5) A Kjt. 9. § (4) bekezdés alkalmazása (a továbbiakban: országos reprezentativitás megállapítása) érdekében a közalkalmazottak országos létszámát az igazolás hónapjának első napján közalkalmazotti jogviszonyban állók létszámával azonosan kell megállapítani.

2. § (1) Az 1. §-ban szereplő adatok tekintetében adatszolgáltatásra köteles:

a) a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága a központi illetmény-számfejtési rendszerben (a továbbiakban: KIR) nyilvántartott adatokból,

b) ha a munkáltató nem kapcsolódik a KIR-hez, a munkáltató fenntartója.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás tartalmazza:

a) a munkáltató megnevezését, székhelyét, ha ilyennel a munkáltató rendelkezik, adószámát vagy Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartási számát (a továbbiakban: törzskönyvi azonosító szám);

b) a munkáltató(k) által foglalkoztatott közalkalmazottak összlétszámát, valamint az összlétszám bontását

ba) munkáltatók szerint,

bb) ha a munkáltatói létszám megadása nemzetbiztonsági szabályok miatt nem lehetséges, szakágazati csoportosítás szerint;

c) az adatok kezelésére adott felhatalmazást;

d) a kitöltő személy nevét, telefonszámát, e-mail címét;

e) a kiállítás dátumát.

3. § (1) A munkáltatói, illetve területi-helyi szintű reprezentativitás megállapítása érdekében a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló szakszervezeti tagok létszámát

a) a munkavállalói tagdíjfizetés önkéntességéről szóló törvény alapján a munkavállalónak a szakszervezeti tagdíj munkabérből való levonására a munkáltatónak adott megbízása alapján összesített létszám, valamint

b) a szakszervezeti tagdíjat közvetlenül a (munkahelyi, ágazati vagy országos) szakszervezeti pénztárba befizető tagok összesített létszámát tartalmazó szakszervezeti igazolás

alapján kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Kjtm.) 8. § (2) bekezdésében meghatározott időpontot megelőző december, január vagy február hónapok közül sorsolással kiválasztott hónapra vonatkozóan (igazolás hónapja) kell megadni. A sorsolást a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (a továbbiakban: KOMT) alapszabályában meghatározott eljárási rend alapján, a KOMT plenáris ülésén kell megtartani.

(3) A munkáltatói szintű reprezentativitás megállapítása érdekében a szakszervezet munkahelyi szervének az azonos foglalkoztatási csoporthoz (szakmához) tartozó közalkalmazott tagjai létszámát az (1) bekezdésben foglalt adat alapulvételével, a tagok által betöltött munkakör Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerében szereplő száma alapján kell megállapítani.

(4) A területi-helyi szintű reprezentativitás egyszerű, illetve ágazati adatokból történő megállapítása érdekében

a) a helyi szintű reprezentativitás esetén a települési székhellyel,

b) a területi szintű reprezentativitás esetén a megyei székhellyel

rendelkező munkáltatóknál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott szakszervezeti tagok létszámára vonatkozó adatokat kell összesíteni.

(5) Az ágazati szintű reprezentativitás megállapítása érdekében a szakszervezetnek az adott ágazatban foglalkoztatott közalkalmazott tagjai létszámát az alaptevékenysége szerint az adott ágazatban működő munkáltatóknál foglalkoztatott közalkalmazott tagok (1) bekezdés alapján megállapított létszámadata összesítésével kell meghatározni.

4. § (1) A 3. §-ban szereplő adatok tekintetében adatszolgáltatásra köteles:

a) a munkáltatónál működő szakszervezet, vagy

b) a területi, ágazati szakszervezet, illetve szakszervezeti konföderáció (a továbbiakban együtt: szakszervezeti központ).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás tartalmazza:

a) a munkáltató megnevezését, székhelyét, ha ilyennel a munkáltató rendelkezik, adószámát vagy törzskönyvi azonosító számát;

b) a munkáltatói szintű szakszervezet megnevezését, székhelyét, amennyiben ilyennel rendelkezik, adószámát, továbbá annak megjelölését, hogy a szakszervezet mely ágazati szakszervezet, valamint országos szakszervezeti szövetség tagja, továbbá az ágazati szakszervezetet, országos szakszervezeti szövetség székhelyét, amennyiben ilyennel rendelkezik, adószámát;

c) a munkabérből történő levonással, valamint szakszervezeti pénztáron szakszervezeti tagdíjat fizető tagok számát;

d) az adatok kezelésére adott felhatalmazást;

e) a kitöltő személy nevét, telefonszámát, e-mail címét;

f) a kiállítás dátumát.

5. § (1)1 A 2. és 4. §-ban szereplő adatszolgáltatási kötelezettségnek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján elérhető Munkaügyi kapcsolatok Információs Rendszerben működő „Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyűjtő rendszer”-en (a továbbiakban: MKIR rendszer) keresztül kell eleget tenni. Ettől eltérően a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága elektronikus adathordozó alkalmazásával is teljesítheti adatszolgáltatási kötelezettségét.

(2)2 Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás érdekében az MKIR rendszert üzemeltető Hivatal (a továbbiakban: MKIR rendszer üzemeltetője) az adatszolgáltatásra kötelezettet a bejelentkezésétől számított 5 napon belül elektronikusan, az internetes felület felhasználására jogosító, 8 számjegyből álló, véletlenszerűen generált belépési azonosító kóddal látja el.

(3) Az adatszolgáltatást legkésőbb a Kjtm. 8. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt követő 30 nappal

a)3 az adatszolgáltatásra kötelezett a Hivatalnak,

b) a munkáltatót fenntartó helyi önkormányzat jegyzőjének,

c) ha az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltatónál működő szakszervezet, saját felettes szakszervezeti központjának

elektronikus adathordozón vagy kinyomtatva kell megküldeni.

6. § (1)4 A taglétszám megállapításával kapcsolatos adatfeldolgozási, adatösszesítési feladatokat – az adatkezelési felhatalmazás alapján – a Hivatal végzi. Az általa megállapított, összesített munkáltatói, területi-helyi, illetve országos adatokról Kjtm. 8. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt követő 45. napig, elektronikusan tájékoztatja a 7. §-ban meghatározott döntést hozó szervet.

(2) A beérkezett adatokat a következő reprezentativitás megállapítására irányuló eljárás lezárásáig meg kell őrizni, a következő reprezentativitás kihirdetésének napjával meg kell semmisíteni. Az adatok nem nyilvánosak, azokba csak a munkáltató, a munkáltatónál működő szakszervezet, saját tagszervezeteinek adatai tekintetében a felsőbb szakszervezeti szerv, a települési önkormányzati és az országos RMB tagja, valamint a reprezentativitás megállapításában közreműködő, adminisztrációs, technikai feltételeket biztosító szervezet munkatársa tekinthet be, de azokat harmadik személy részére nem adhatja át.

7. § (1)5 A közalkalmazotti szakszervezet reprezentativitását a Hivatal által közzétett adatok alapján

a) az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság, valamint

b) az önkormányzati reprezentativitást megállapító bizottságok

(a továbbiakban együtt: RMB) állapítják meg.

(2) Az RMB tagjai:

a) országos szinten a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a KOMT önkormányzati oldala által delegált egy-egy képviselő, valamint a KOMT-ban részt vevő szakszervezetek és országos szakszervezeti konföderációk egy-egy képviselője;

b) a helyi önkormányzatnál a jegyző, főjegyző, valamint a helyi önkormányzati szintű érdekegyeztetésben részt vevő szakszervezetek vagy az országos szakszervezeti konföderációk egy-egy kijelölt képviselője.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében:

a) az országos RMB-ben részt venni kívánó szakszervezetnek, országos szakszervezeti konföderációnak a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,

b) a helyi önkormányzati szintű RMB-ben részt venni kívánó szakszervezetnek az illetékes jegyző, főjegyző

számára írásban kell bejelentenie részvételi szándékát, legkésőbb a Kjtm. 8. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt megelőző 30 nappal. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szakszervezet, illetve országos szakszervezeti konföderáció tevékenységét mely ágazatban vagy ágazatokban (alágazatban, szakágazatban) fejti ki.

(4) A (3) bekezdés a) pontja alapján tett nyilatkozathoz csatolni kell – az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, illetve ágazati párbeszéd bizottságban részt vevő szervezetek kivételével – a szakszervezet, illetve országos szakszervezeti konföderáció bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat egy hónapnál nem régebben hitelesített másolatát, valamint az RMB-be delegált képviselőjének (helyettesének) nevét.

(5) Az RMB-ben való részvétellel több szakszervezet együttesen is megbízhat egy képviselőt. A képviselő akadályoztatása esetén a szakszervezet, illetve az országos szakszervezeti szövetség által kijelölt helyettes járhat el.

(6) Az RMB mandátuma a 9. §-ban meghatározott időpontig tart.

8. § Munkáltatói szinten a munkáltató és a munkáltatónál működő szakszervezetek képviselői közösen határozzák meg a reprezentativitás megállapításának eljárási rendjét.

9. § Az RMB a reprezentativitás megállapítására a Kjtm. 8. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt követő legkésőbb 60 napon belül közzéteszi

a) a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztérium hivatalos lapjában és honlapján az országos és ágazati reprezentatív szakszervezetek;

b) az illetékes jegyző, illetve főjegyző közreműködésével a helyben szokásos módon az önkormányzat területén reprezentatív szakszervezetek

névsorát.

10. § E rendelet alkalmazásában:

1. ágazat: a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR) két számjegyű kóddal jelzett tevékenységi terület,

2. alágazat: három számjegyű TEÁOR-kóddal jelzett tevékenységi terület,

3. szakágazat: négy számjegyű TEÁOR-kóddal jelzett tevékenységi terület, költségvetési szerv esetében az államháztartás működéséért felelős miniszter tájékoztatójában közzétett államháztartási szakfeladat.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)6

(3) 2011-ben a 7. § (3) bekezdés alkalmazásakor e rendelet hatálybalépésétől számított 15 nap alatt kell a részvételi szándékot bejelenteni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!