nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet
a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről
2013-03-21
2014-09-04
5
Jogszabály

13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

A Kormány az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kettős felhasználású termékek kivitelére és az Európai Unión belüli transzferjére;

b) a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kettős felhasználású termékekkel végzett brókerügyletre;

c) a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kettős felhasználású termékeknek az Európai Unió vámterületén keresztül történő tranzitjára;

d)1 a 428/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kettős felhasználású termékeknek az Európai Unión kívüli országokból Magyarország területére történő behozatalára, továbbá bármely egyéb kettős felhasználású termék behozatalára, amennyiben az exportáló ország illetékes hatósága a kivitel jóváhagyásának feltételeként a magyar állam hivatalos garanciavállalását (Nemzetközi importigazolás) igényli, és

e)2 a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére.

(2) E rendelet együttesen alkalmazandó a 428/2009/EK tanácsi rendelettel.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. Behozatal:

a)3 olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Unió vámterületén kívüli területről nem közösségi árut hoznak be Magyarország területére, ideértve a vámszabad területre, a tranzitterületre történő behozatalt is;

b) az Európai Unió vámterületén kívüli területről a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/1992/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Közösségi Vámkódex) 114. cikkében foglalt aktív feldolgozásra beérkező áru, a 137. cikkében meghatározott ideiglenes behozatalra kerülő áru, a 145. cikkében foglaltak szerint passzív feldolgozásra kivitt áru visszahozatala, valamint a 185. cikkében meghatározott tértiáru behozatala, vagy

c)4 szoftver vagy technológia átvétele elektronikus eszközök, telefax vagy telefon útján az Európai Unió vámterületén kívülről Magyarország területére.

2. Behozatali nyilatkozat: az okirat, amelyben egy személy meghatározott formában és módon kinyilvánítja szándékát, hogy kettős felhasználású terméket kíván behozatali eljárás alá vonni.

3. Címzett: az a személy, aki a kereskedelmi ügylet jellegétől függetlenül a kettős felhasználású terméket behozza, és rendelkezési joga van a termék felett.

4. Ellenőrzési jegyzékszám: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékhez rendelt kódszám.

5. Importőr: az a személy,

a) akinek nevében a behozatali nyilatkozatot teszik;

b)5 aki a nyilatkozat elfogadásakor az Európai Unión kívüli harmadik országbeli fél szerződő partnere, és jogosult a termék Európai Unió vámterületén kívülről Magyarország területére történő beszállításának végrehajtására, továbbá amennyiben nem kötöttek behozatali szerződést vagy a szerződő fél nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek Magyarország területére történő beszállítására szóló jogosultság a meghatározó, vagy

c)6 aki úgy dönt, hogy elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon szoftvert vagy technológiát hoz be Magyarország területére.

6. Külkereskedelmi forgalom: a vállalkozás külkereskedelmi ügyletének eredménye.

7. Műszaki támogatás: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki tevékenység, amely lehet betanítás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása és magukban foglalják a támogatás szóbeli formáit.

8. Nemzeti Általános Exportengedély: a 428/2009/EK rendelet 2. cikk 11. bekezdése szerint, meghatározott termékre és meghatározott célországra (célországokra) kiadott exportengedély, mely alapján az exportőr az abban foglaltak szerint, külön engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytathat külkereskedelmi tevékenységet.

9.7 Nemzetközi non-proliferációs kötelezettség: az Ausztrália Csoport, a Rakétatechnológia Ellenőrzési Rendszer, a Nukleáris Szállítók Csoportja, a Wassenaari Megállapodás, a Zangger-bizottság, valamint az 1997. évi CIV. törvénnyel kihirdetett, a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény (a továbbiakban: Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény), az 1970. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés, az 1975. évi 11. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Biológiai- és Toxin-fegyver Tilalmi Egyezmény).

9a.8 Nemzetközi szankció: az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott kereskedelmi szankció.

9b.9 Nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék: az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott nemzetközi szankcióban elrendelt kiviteli korlátozás alá eső kettős felhasználású és nem kettős felhasználású termék.

10. Nukleáris kettős felhasználású termék: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete „0 kategóriájában” és az „1–9 kategóriáiban” felsorolt a ..200-..299 végződésű sorszámok alatt szereplő termék.

11. Szolgáltatás: minden olyan műszaki támogató tevékenység, amely a kettős felhasználású termék javításával, fejlesztésével, gyártásával, összeszerelésével, minőségi vizsgálatával, üzemeltetésével, karbantartásával vagy bármely más műszaki szolgáltatással kapcsolatos.

12.10 Transzfer: a 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt kettős felhasználású terméknek az Európai Unió vámterületén belüli átadása.

13. Vállalkozás: az olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött létre, továbbá az egyéni vállalkozó; az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

14. Végfelhasználó: az a személy, aki e rendelet hatálya alá tartozó ügylet eredményeképpen a kettős felhasználású terméket ténylegesen használja.

15. Végfelhasználói Nyilatkozat: az a nyilatkozat, amelyet a végfelhasználó, címzett tesz, és amelyben vállalja, hogy a kettős felhasználású terméket kizárólag a nyilatkozatban megjelölt feltételekkel és módon fogja felhasználni.

3. Nyilvántartásra vonatkozó szabályok

3. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósága (a továbbiakban: Hivatal) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/A.–140/B. §-a szerinti nyilvántartásba vett.

(2) A nyilvántartásba vételi kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtania

a) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. § (1) bekezdésében meghatározott vámazonosító számát (a továbbiakban: EORI szám);

b)11 a személyét hitelesen azonosító iratot: alapító okiratot vagy személyazonosító igazolványt vagy ezen iratok valamelyikének hiteles másolatát;

c)12 – a (4a) bekezdés kivételével – a részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot: közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, személyazonosító igazolvány másolatát, és

d) az adóazonosító számát.

(3)13 Az 1. § (1) bekezdés a)–b) és e) pontja szerinti tevékenységekhez, az Európai Unión belüli transzfert kivéve, a 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a nyilvántartásba vételi kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtania

a) nem természetes személy esetében a vállalkozás irányításában részt vevő exportellenőrzésért felelős vezető kijelöléséről szóló és a Hivatallal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló iratot, és

b) a nem természetes személy vezetője által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Programot.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett Belső Ellenőrzési Program a 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk (1)–(2) bekezdésében foglaltak szabályozásán túl:

a) szabályozza az e rendelet hatálya alá eső tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét;

b) szabályozza a 428/2009/EK tanácsi rendelet, valamint e rendelet előírásainak vállalkozáson belüli betartatását;

c) intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsértés következményeinek felszámolásáról.

(4a)14 Ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

4. § (1) A nyilvántartásba vett kérelmező a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak.

(2) A Hivatal törli a nyilvántartásból azt, aki öt naptári éven keresztül nem végez az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet.

4. Közös eljárási szabályok

5. § (1) A kérelmeket a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványok kitöltésével a Hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A benyújtott kérelmekben, valamint az azokhoz csatolt okmányokban foglalt valamennyi adat valódiságáért, a kettős felhasználású termék ellenőrzési jegyzékszámának megadásáért a kérelmező felel.

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyletekkel kapcsolatos, a 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk (1) bekezdése szerinti okmányokat az ügyfélnek az adott ügylet lebonyolítási év utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie és hatósági ellenőrzés során kérésre bemutatnia.

(4)15 Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ügyletekkel összefüggő vámeljárásban, a kérelmezőnek az egységes vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel kell tüntetnie az engedély vagy a Nemzetközi importigazolás számát, Uniós Általános Exportengedély használata esetén annak azonosító számát. Az egységes vámáru-nyilatkozat 31. rovatában a kérelmezőnek az engedélyen vagy a Nemzetközi importigazoláson szereplő árumegnevezést, ellenőrzési jegyzékszámot, vegyi anyagok esetében a vegyületet egyedileg azonosító számot (a továbbiakban: CAS szám) is fel kell tüntetnie.

II. FEJEZET

A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK KIVITELÉNEK, TRANSZFERJÉNEK, TRANZITJÁNAK
ÉS A BRÓKERÜGYLET ENGEDÉLYEZÉSE, VALAMINT AZ EGYES KATONAI CÉLÚ MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSOK ELLENŐRZÉSE

5. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmére kiadható engedélyek

6. § Az export, a transzfer- és a tranzitengedélyek iránti kérelmet az 1. melléklet A) részében meghatározott tartalommal, a brókerügyleti engedély iránti kérelmet az 1. melléklet B) részében meghatározott tartalommal kell a Hivatalhoz benyújtani.

7. § A 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1)–(4) bekezdésén túl engedélyköteles a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele akkor is, ha az exportőr alappal feltételezheti, hogy ezt a terméket részben vagy egészben a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésben említett célra szánják vagy szánhatják.

8. § A kivitelre vonatkozó rendelkezéseket a természetes személyek határátlépésével megvalósuló technológia átadásra is alkalmazni kell.

6. Egyedi Exportengedély

9. § (1) A 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termék kiviteléhez egy exportőrre, valamint egy címzettre és egy végfelhasználóra hatályos Egyedi Exportengedély szükséges.

(2) Az Egyedi Exportengedély egy évig hatályos és a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(3) A kérelemhez csatolni kell a végfelhasználó, a címzett cégjegyzésre jogosult képviselője által hitelesített Végfelhasználói Nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell:

a) a végfelhasználó, a címzett pontos megnevezését, a székhely és a tevékenysége pontos meghatározását;

b) az importált termék leírását, mennyiségét és értékét;

c) a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és pontos rendeltetési helyét, és

d) a kifejezett kötelezettségvállalást arról, hogy az importált termék a fuvarozás során nem kerül reexportálásra, átadásra vagy út közbeni eltérítésre.

(4) A Hivatal az exportőrtől kérhet Nemzetközi Importigazolást, vagy a címzett, végfelhasználó megfelelő külföldi szervezete, a magyar külképviselet által érvényesített Végfelhasználói Nyilatkozatot.

7. Globális Exportengedély

10. § (1) A 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek kiviteléhez egy exportőrre és egy vagy több meghatározott rendeltetési országra hatályos Globális Exportengedély adható ki.

(2) A Globális Exportengedély legfeljebb három évre adható és a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(3) A Globális Exportengedély legalább egyéves exportellenőrzési gyakorlattal és a Globális Exportengedély használatát is szabályozó Belső Ellenőrzési Programmal rendelkező kérelmező részére adható ki.

(4) Az exportőr kérelméhez csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy azon nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget vállal valamennyi exportügylet tekintetében az alábbi feltételek betartására:

a) az engedélyt kizárólag az abban megjelölt kettős felhasználású termékekre és rendeltetési országokra használja fel;

b) a számlákon és a szállítási okmányokon feltünteti a Globális Exportengedély azonosító adatait: engedélyszámot és hatályossági dátumot;

c) a szerződéskötésnél vagy annak visszaigazolásánál bekéri a címzett, a végfelhasználó a 9. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú Végfelhasználói Nyilatkozatát.

(5)16 A globális exportengedélyek alapján lebonyolított ügyletekről – ha a globális exportengedélyről szóló határozat másképpen nem rendelkezik – az exportőr minden év július 31. napjáig az adott naptári év első hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az előző naptári év utolsó hat hónapjában folytatott tevékenységéről megküldi összesítését a Hivatalnak, mely összesítés tartalmazza:

a) az értékesített termék megnevezését, mennyiségét és értékét;

b) a termék ellenőrzési jegyzékszámát;

c) a kapcsolódó vámtarifa besorolást;

d) a rendeltetési országot;

e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;

f) az értékesítés dátumát; és

g) a kivitel ideiglenes vagy végleges jellegét.

8. Nemzeti Általános Exportengedély

11. § (1)17 A Nemzeti Általános Exportengedély olyan a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt – a II. melléklet 2. részében részletezettek kivételével – kettős felhasználású termékekre és célországokra adható ki, amelyek Magyarország és az Európai Unió szempontjából semmilyen módon nem jelentenek kül- és biztonságpolitikai veszélyt vagy kockázatot.

(2) A Hivatal a Nemzeti Általános Exportengedélyt hivatalból adja ki és azt a honlapján közzéteszi, legkésőbb a hatályossági idő kezdőnapját megelőző 8. napon.

(3)18 A Hivatal a Nemzeti Általános Exportengedély kiadásáról a (2) bekezdésben meghatározott közzététellel egyidejűleg döntését közli a külpolitikáért felelős miniszterrel, a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszterrel, a rendészetért felelős miniszterrel, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőivel.

12. § (1) A Nemzeti Általános Exportengedély – a tárgyától függően – években kifejezett határozott vagy határozatlan időtartamra adható ki.

(2) A határozott időtartamra kiadott Nemzeti Általános Exportengedély hatályának időpontját a Hivatal annak lejárata előtt hivatalból jogosult meghosszabbítani.

(3) A határozott vagy határozatlan időtartamra kiadott Nemzeti Általános Exportengedély a hatályossági ideje alatt módosítható.

(4)19 A kettős felhasználású termék Nemzeti Általános Exportengedély alapján lebonyolított kiviteléhez kapcsolódó fuvarokmányon vagy a szállítmányt végigkísérő kereskedelmi számlán a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kell feltüntetni.

(5)20 A nemzeti általános exportengedély alapján lebonyolított ügyletekről az exportőr minden év július 31. napjáig az adott naptári év első hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az előző naptári év utolsó hat hónapjában folytatott tevékenységéről megküldi összesítését a Hivatalnak, mely összesítés tartalmazza:

a) a termék megnevezését, mennyiségét és értékét;

b) a termék ellenőrzési jegyzékszámát;

c) a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat;

d) a rendeltetési országot;

e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;

f) az értékesítés dátumát; és

g) a kivitel ideiglenes vagy végleges jellegét.

9.21 Uniós Általános Exportengedély

13. § (1) Az Uniós Általános Exportengedély kiadására jogosult szervezet az Európai Unió.

(2) A 428/2009/EK tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott kettős felhasználású termék, valamint rendeltetési országok esetében, az ott meghatározott feltételekkel és előírások figyelembevételével, a kivitel az Uniós Általános Exportengedély (Exportengedélyek) alapján bonyolítható le.

(3) Az Uniós Általános Exportengedély alapján lebonyolított kettős felhasználású termék kiviteléhez kapcsolódó fuvarokmányon vagy a szállítmányt végigkísérő kereskedelmi számlán a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot kell feltüntetni.

(4) Az Uniós Általános Exportengedély alapján lebonyolított ügyletekről az exportőr minden év július 31. napjáig az adott naptári év első hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az előző naptári év utolsó hat hónapjában folytatott tevékenységéről megküldi összesítését a Hivatalnak, mely összesítés tartalmazza:

a) a termék megnevezését, mennyiségét és értékét;

b) a termék ellenőrzési jegyzékszámát;

c) a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat;

d) a rendeltetési országot;

e) a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;

f) az értékesítés dátumát;

g) az uniós exportengedély számát;

h) a kivitel végleges vagy ideiglenes jellegét; és

i) ideiglenes kivitel esetében a visszaszállítás dátumát.

10. Az exportengedély iránti kérelem elbírálása

14. § (1)22 A Hivatal az engedélyeket a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása alapján és – a kérelem tárgyától függően – a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetői véleményének kikérésével adja ki.

(2)23 Amennyiben a külpolitikáért felelős miniszter megtagadja a hozzájárulást, a Hivatal kezdeményezheti az (1) bekezdésben szereplők véleményegyeztető-ülésének összehívását.

(3) A külpolitikáért felelős minisztert külön indokolási kötelezettség nem terheli, amennyiben a kül- és biztonságpolitikáért való felelőssége körében, a 428/2009/EK tanácsi rendelet 12. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglalt megfontolások alapján tagadja meg hozzájárulását az engedély kiadásához.

(4) Az Egyedi Exportengedélyben a termék kiszállítására vonatkozóan a Hivatal a kérelem tárgyára vonatkozó összes körülmény figyelembevételével eseti feltételeket határozhat meg.

15. § (1)24 Az engedélykérelmeket a Hivatal elutasítja, a hatályos engedélyeket visszavonja a 428/2009/EK tanácsi rendelet 12. cikk (1) bekezdése és 12. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülésén kívül abban az esetben, ha:

a) a Hivatal tudomást szerez arról, hogy az exportőr vagy az üzleti partnere a kettős felhasználású termékre vonatkozó jogszabályokat vagy nemzetközi non-proliferációs kötelezettségeket megsérti, ezekkel ellentétes tevékenységet folytat;

b) az exportőr az engedélyhez kapcsolódó bármely feltételt nem teljesíti, vagy valótlan adatokat közöl;

c)25 a kereskedelmi tevékenység Magyarország kül- és biztonságpolitikai érdekét, vagy nemzetbiztonsági érdekét sérti vagy veszélyezteti, vagy

d) a kérelmező a Hivatal által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Programját a jogszabályban meghatározott feltételektől eltérően működteti.

(2) A hatályos engedélyeket a Hivatal a 428/2009/EK tanácsi rendelet 12. cikke és az (1) bekezdés c) pontban meghatározott körülmények változása esetén módosítja, ha ezzel a visszavonás elkerülhető.

(3) A hatályos engedélyeket a Hivatal az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott orvosolható esetekben felfüggeszti és ezzel egyidejűleg felhívja az ügyfelet a feltételek határidőn belül történő teljesítésére.

(4) A Hivatal az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a döntésének indokolását mellőzi.

(5) A Hivatal az (1)–(3) bekezdés szerint hozott döntéseit, annak indokaival együtt közli a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal.

(6) Az Egyedi Exportengedélyben a Hivatal az ügylet lebonyolítására vonatkozóan egyedi feltételeket határozhat meg.

11. Transzfer engedély

16. § (1) A 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt termékeken kívül engedélyköteles a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt termékek más tagállam területére történő transzferje is, amennyiben fennállnak a 428/2009/tanácsi rendelet 22. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek.

(2)26 Az engedély elbírálásánál az exportengedély iránti kérelem elbírálására vonatkozó szabályok irányadók azzal az eltéréssel, hogy a Hivatal a döntését – az ügy tárgyától függően – a külpolitikáért felelős miniszter, a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetői véleményének kikérésével adja ki.

(3)27

12. Brókerügyleti engedély

17. § (1) A 428/2009/EK tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdése a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célokra szolgáló, 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében fel nem sorolt kettős felhasználású termékre és a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdésében említett katonai célú végfelhasználásra szolgáló, és ilyen rendeltetésű kettős felhasználású termékre is kiterjed.

(2) Brókerügyleti engedélyre van szükség a kettős felhasználású termékkel folytatott brókerügylethez abban az esetben is, ha a bróker joggal feltételezi, hogy ezt a terméket a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésében foglalt felhasználási célokra szánják vagy szánhatják.

(3) Az engedélykérelem elbírálásánál az exportengedély iránti kérelem elbírálására vonatkozó szabályok irányadók.

13. Tranzit engedély

18. § A 428/2009/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) és (2) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célokra szolgáló, 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében fel nem sorolt kettős felhasználású termékre és a 428/2009/EK tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdésében említett katonai célú végfelhasználásra szolgáló, és ilyen rendeltetésű kettős felhasználású termékre is.

19. § (1) A Hivatal a vámhatóság intézkedéséről való tudomásszerzését követően öt napon belül dönt a kettős felhasználású termék tranzitjának ellenőrzés alá vonásáról.

(2) A Hivatal azon döntése esetén, ha a kettős felhasználású termék tranzitját engedélyhez köti, az eljárásra az Egyedi Exportengedélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Tranzit-tevékenységre csak egyedi engedély adható.

14. A katonai végfelhasználáskor nyújtott műszaki segítség

20. § (1) E rendelet előírásai szerinti kötelezettségek fenntartásával és a Tanács 401/2000/KKBP együttes fellépésének (a továbbiakban: együttes fellépés) 2. és 5. cikkében foglalt vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanóanyagok, valamint ezeket célba juttatni képes rakétatechnikai eszközök kifejlesztésével, gyártásával, kereskedelmével, karbantartásával, észlelésével, azonosításával vagy elterjesztésével kapcsolatos műszaki segítségnyújtás tilos.

(2) A műszaki segítségnyújtás akkor is tilos, ha az (1) bekezdéstől eltérő, más katonai felhasználással kapcsolatos, de olyan rendeltetési országra vonatkozik, amely a Tanács által elfogadott 2008/944/KKBP közös álláspontban vagy az együttes fellépésben fegyverkiviteli korlátozás, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt fegyverembargó alá tartozik.

(3) A (1) bekezdés szerint a katonai végfelhasználású műszaki segítségnyújtás az alábbiakat foglalja magában:

a) a haditechnikai jegyzékben feltüntetett termék átadása;

b) az a) pont szerinti haditechnikai termék kifejlesztéséhez, gyártásához, karbantartásához szükséges termelő-, ellenőrző- vagy vizsgálóberendezések és az ezekhez tartozó alkatrész átadása;

c) az a) pont szerinti haditechnikai termék gyártásához, a gyártó létesítményben felhasznált bármely félkész termék átadása.

(4) A műszaki segítségnyújtásra vonatkozó (1) bekezdés szerinti előírások nem alkalmazhatóak:

a)28 ha a műszaki segítségnyújtás a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. mellékletének második részében felsorolt országok bármelyikében kerül alkalmazásra, vagy

b) ha a műszaki segítségnyújtás – átadott információ formájában – a nemzetközi exportellenőrzési rezsimekben, szervezetekben és szerződésekben meghatározott nyilvános körben vagy tudományos alapkutatásban kerül alkalmazásra.

III. FEJEZET

A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK BEHOZATALA

15. Nemzetközi importigazolás

21. § (1)29 A kettős felhasználású termékek az Európai Unió vámterületén kívülről Nemzetközi importigazolással (a továbbiakban: Igazolás) hozhatók be Magyarország területére, ha:

a) az 1. § (1) bekezdés d) pontjában említett termék behozatala esetén a származási ország hatósága igényli annak kiállítását;

b) a termék a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozik, vagy

c) a termék a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete „0. kategóriájában” szerepel.

(2) Az Igazolás kiadása kérhető abban az esetben is, ha az Európai Unión belüli transzfer esetében annak kiállítását a származási tagállam hatósága igényli.

(3) Az Igazolás kiadása iránti kérelmet a 4. melléklet A) részében meghatározott tartalommal kell benyújtani.

22. § (1)30 Amennyiben az 1. § (1) bekezdés d) pontjában említett terméket Magyarország területére az Európai Unión kívüli harmadik országból hozzák be, a Hivatal az Igazolás kiadásával igazolja, hogy hatósági felügyeletet gyakorol a termék behozatala és felhasználása felett.

(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott Igazolás az exportáló ország hatóságai előtti eljárás során, kizárólag az abban megnevezett nevében használható fel, és másra nem ruházható át.

(3) Az Igazolásban és a hozzá tartozó Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozatban, valamint Szállítási Tanúsítványban szereplő adatokkal kapcsolatban bekövetkező bármilyen változásról a kérelmezőnek nyolc napon belül értesítenie kell a Hivatalt. Az adatok megváltozása esetén a Hivatal jogosult az Igazolást visszavonni vagy a változás bejelentését új kérelemként kezelni.

(4) Az Igazolás hatályát veszti, ha a kibocsátást követő hat hónapon belül nem mutatják be a megfelelő külföldi hatóságnál.

23. § Az Igazolás iránti kérelemhez csatolni kell a 4. melléklet B) részében meghatározott tartalommal a Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozatot, amely szerint a terméket kizárólag a benne megjelölt feltételekkel és módon fogják felhasználni.

24. § (1)31 Amennyiben a szabad forgalomba helyezést a magyar vámhatóság végzi, a Hivatal által kibocsátott Szállítási Tanúsítványt a vámhatóság érvényesíti, annak igazolására, hogy az abban foglalt termék Magyarország területére érkezett.

(2)32 Ha a kettős felhasználású termék Magyarország területére történő behozatala esetén a szabad forgalomba helyezést a behozatalt megelőzően az Európai Unió más tagállamainak vámhatóságai elvégzik, az importőr kötelessége a Hivatalnak negyvennyolc órán belül hivatalos bejelentést tenni a terméknek Magyarország területére való beérkezéséről.

16. Az Igazolás iránti kérelem elbírálása

25. § (1) A kérelmet a Hivatalhoz egy példányban, a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon, a kitöltési útmutató alapján kell benyújtani.

(2)33 A Hivatal a döntését – az ügy tárgyától függően – a külpolitikáért felelős miniszter, a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetői véleményének kikérésével adja ki.

(3) A Hivatal megtagadja az Igazolás kiadását, a kiadott Igazolást pedig visszavonja, ha

a) a külföldi fél vagy a belföldi végfelhasználó a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes tevékenységet folytat;

b)34 az Igazolás kiadása Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival ellentétes lenne, e kötelezettségvállalás teljesítését sértené vagy veszélyeztetné;

c) a kérelmező a termék forgalmazása kapcsán az a) pontban említett személyi körrel áll kapcsolatban;

d)35 a termék forgalma sértené Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit;

e) a kérelmező valótlan adatot közöl, vagy

f) a kérelmező eltér a termék felhasználásának az Igazolásban foglalt előírásaitól.

IV. FEJEZET36

A NEMZETKÖZI SZANKCIÓBAN ELRENDELT KÜLKERESKEDELMI KORLÁTOZÁS ALÁ ESŐ TERMÉK KIVITELÉNEK ELLENŐRZÉSE

26. § (1) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kiviteléhez engedély szükséges.

(2) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitelére csak egyedi exportengedély adható, mely legfeljebb hat hónapig hatályos.

(3) A Hivatal a kérelmet elutasítja, ha

a) nemzetközi szankció a termék kivitelét tiltja vagy

b) fennáll a 15. § (1) bekezdésében foglalt bármely feltétel.

(4) A nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitelével kapcsolatos engedélyezési eljárásra az egyedi exportengedélyre vonatkozó szabályok irányadók.

V. FEJEZET

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS, BÍRSÁGOLÁS

27. § (1) A Hivatal jogosult a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmával kapcsolatos ügyletek és az e rendeletben foglalt kötelezettségek előzetes, folyamatos és utólagos ellenőrzésére.

(2) Az ellenőrző szerv felhívására a származást az eladó ország illetékes szervezete által kiállított, a közösségi vámszabályokban meghatározott okmányokkal kell igazolni.

28. § (1) A Hivatal százezer forinttól ötmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki

a) az engedélyezési eljárás során a hatóság megtévesztésére alkalmas valótlan adatokat közöl;

b) az adatszolgáltatási, a bejelentési, az együttműködési, a nyilatkozattételi és nyilvántartási kötelezettségeit nem teljesíti;

c)37 Magyarországnak a nemzetközi non-proliferációs kötelezettségei teljesítését, valamint nemzetbiztonsági érdekeit sérti vagy veszélyezteti, vagy

d) a Hivatal által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Programot a jogszabályban meghatározott feltételektől eltérően működteti,

e)38 nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozásból eredő kötelezettségét gondatlanul megszegi.

(2) A Hivatal ötszázezer forinttól ötmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki

a) az e rendeletben meghatározott kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmát – ideértve annak transzferjét, tranzitját, a brókerügyletet és a műszaki segítség nyújtását vagy igénybevételét – nem az engedélyben foglaltak szerint végzi, vagy

b) a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anyagok külkereskedelmi forgalmát – ideértve annak transzferjét – nem az engedélyben foglaltak szerint végzi.

(3)39 Ötmillió forinttól tízmillió forintig terjedő bírságolással sújtható, aki az engedélyben foglaltakkal ellentétes külkereskedelmi tevékenységet folytat és ezzel Magyarország kül- és biztonságpolitikai érdekét sérti.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bírságot a kirovó határozatban megjelölt számlaszámra, a megjegyzés rovatban a határozat számára való utalással kell teljesíteni.

(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bírság megfizetése készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással történhet.

29. § A Hivatal a bírság mértékének megállapításakor, valamint a bírság kiszabásakor és összegének mérséklésekor a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben foglalt szabályok alkalmazásával jár el.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

31. § Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

32. § (1)40 Ez a rendelet

a) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet,

b) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendelet,

c) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK tanácsi rendelet, valamint az azt módosító, a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott bizonyos korlátozó intézkedések alkalmazásának felfüggesztéséről szóló, 2012. május 14-i 409/2012/EU tanácsi rendelet,

d) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 23-i 267/2012/EU tanácsi rendelet és

e) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendelet

f)41 a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet

a) az egyes katonai célú végfelhasználásokkal kapcsolatos műszaki segítségnyújtás ellenőrzéséről szóló, 2000. június 22-i 401/2000/KKBP tanácsi együttes fellépésnek;

b) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontnak

való megfelelést szolgálja.

33. §42

1. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez

A) Engedélykérelem tartalmi elemei a kettős felhasználású termékek exportjához, transzferjéhez és tranzitjához

1. Exportőr neve, címe

2. Exportőr EORI száma

3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége

4. Címzett neve, címe

5. Ügynökség, képviselet neve, címe (ha nem azonos az exportőrrel)

6. Származási ország

7. Feladási ország

8. Végfelhasználó neve, címe (ha nem azonos a címzettel)

9. A tétel jelenlegi vagy jövőbeli helye (tagállam)

10. A szándékolt kiviteli vámeljárás tagállama

11. A végső rendeltetési hely országa

12. A tételek leírása

13. Vámtarifaszám (CAS szám, ha alkalmazható)

14. Ellenőrzési jegyzékszám (listán szereplő termékeknél)

15. Pénznem és érték

16. A tételek mennyisége

17. Végfelhasználás

18. Szerződés dátuma (ha alkalmazható)

19. Kiviteli vámeljárás kódszáma

20. Kiegészítő információk (szállítási útvonal, szállítóeszköz)

21. A kérvényezett engedély jellege

22. Dátum, cégszerű aláírás, bélyegző

B) Engedélykérelem tartalmi elemei a kettős felhasználású termékek brókerügyletéhez

1. Bróker (kérelmező) neve, címe

2. Bróker (kérelmező) EORI száma

3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége

4. Származási harmadik ország exportőrének neve, címe

5. Rendeltetési harmadik ország címzettjének neve, címe

6. A bróker lakó- vagy letelepedési helye szerinti tagállam

7. Származási harmadik ország (a termékek helye)

8. Rendeltetési harmadik ország végfelhasználójának neve, címe (ha nem azonos a címzettel)

9. Rendeltetési harmadik ország

10. Részt vevő harmadik felek (pl. ügynökök) neve, címe

11. Tételek leírása

12. Vámtarifaszám (CAS szám, ha alkalmazható)

13. Ellenőrzési jegyzékszám (listán szereplő termékeknél)

14. Pénznem és érték

15. A tételek mennyisége

16. Végfelhasználás

17. Kiegészítő információk (szállítóeszköz, szállítási útvonal, szállítás tervezett ideje)

18. Dátum, cégszerű aláírás, bélyegző

2. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez43

A kettős felhasználású termékeknek a Nemzeti Általános Exportengedély alapján megvalósuló exportját kísérő szállítási okmányokon feltüntetendő nyilatkozat [12. § (4) bekezdése]

Ezen termékek kivitele az EU .............. számú Nemzeti Általános Exportengedély alapján, az abban meghatározott országokba történik, kizárólag a hivatkozott Általános Exportengedélyben foglalt feltételeknek és követelményeknek megfelelő rendeltetéssel. A termékeknek ettől eltérő rendeltetéssel való kivitele a magyar hatóságok előzetes egyetértése nélkül nem megengedett, reexportálásukra pedig az adott ország nemzeti jogszabályai szerint kerülhet sor.

Kelt ............................................

..........................................................

aláírás

3. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez44

A kettős felhasználású termékeknek az Uniós Általános Exportengedély alapján megvalósuló exportját kísérő szállítási okmányokon feltüntetendő nyilatkozat [13. § (3) bekezdése]

Ezen termékek kivitele az EU ......... számú Közösségi (Uniós) Általános Exportengedély alapján, az abban meghatározott országokba történik, kizárólag a hivatkozott Általános Exportengedélyben foglalt feltételeknek és követelményeknek megfelelő rendeltetéssel. A termékeknek ettől eltérő rendeltetéssel való kivitele a magyar hatóságok előzetes egyetértése nélkül nem megengedett, reexportálásukra pedig az adott ország nemzeti jogszabályai szerint kerülhet sor.

These items are exported under the Community (Union) General Export Authorisation number EU .......... to the countries listed therein and shall be used exclusively for a purpose that is in compliance with the conditions and requirements set out in the above referenced General Export Authorisation. These items may not be exported for any other purpose without the prior consent of the Hungarian authorities, and may be re-exported according to the national legislation of the respective country.

Kelt/Date ............................................

..................................................

aláírás/signature

4. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez

A) A Nemzetközi Importigazolás kibocsátása iránti kérelem tartalmi elemei

1.    Magyar importőr adószáma

EORI száma

Neve

Címe

2.    Exportőr:

Neve

Címe

3.    A termék:

Leírása

Ellenőrzési jegyzékszáma

Vámtarifaszáma

Mennyisége

Összértéke

4.    Dátum, cégszerű aláírás, bélyegző

B) Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozat tartalmi elemei

1.    Címzett:

Neve

Adószáma

Cégjegyzék száma

Címe

Ügyintéző neve, telefonszáma:

2.    Végfelhasználó:

Neve

Adószáma

Cégjegyzék száma

Címe

Ügyintéző neve, telefonszáma:

3.    Exportőr:

Neve

Cégjegyzék száma

Címe

Ügyintéző neve, telefonszáma:

4.    A termék:

Leírása

Ellenőrzési jegyzékszáma

Vámtarifaszáma

Mennyisége

Összértéke

5.    Részletes nyilatkozat a termék felhasználásáról:

6.    Kiegészítő információk (Minden egyéb tényező, ami figyelembe veendő az exportengedély-kérelem elbírálásánál.):

7.    A címzett, a végfelhasználó igazolása:

Igazoljuk, hogy minden feltüntetett adat a valóságnak megfelel, és nem ismerünk semmilyen, velük ellentétes más információt. Azonnal kiegészítő nyilatkozatot küldünk a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak, amennyiben bármilyen ténybeli vagy tervezett változás merül fel a nyilatkozatban rögzítettekhez képest annak elkészítése után. Vállaljuk, hogy a 4. pontban leírt termék (termékek) nem kerül (kerülnek) reexportra, újraértékesítésre vagy eladásra (1) egyetlen olyan országba sem, ahová az export nem engedélyezett, vagy (2) egyetlen olyan személynek sem, amennyiben joggal feltételezhető, hogy a terméket (termékeket) közvetve vagy közvetlenül a fenti nyilatkozattal vagy vonatkozó jogszabállyal ellentétesen birtokolnák.

8.    A címzett, a végfelhasználó aláírása, dátum

5. melléklet a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez45

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!