nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet
a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról
2012-04-19
2012-09-24
2

265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet

a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a kis- és középvállalkozások külgazdasági törekvéseinek támogatása, a vállalkozó szellem bátorítása, a nemzetközi kapcsolatok bővülésének elősegítése, a külföldiek magyarországi befektetéseinek előmozdítása, a fenntartható gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése, illetve a gazdasági értékteremtés és a tudásalapú társadalom formálása, továbbá a külgazdasági intézményrendszer korszerűsítése és hatékony irányítása érdekében Nemzeti Külgazdasági Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) hoz létre.

(2) A Hivatal a külgazdaságért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal.

(3) A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal székhelye Budapest.

(4) A Hivatal központi szervből, illetve belföldi területi szervekből áll. A területi szervet igazgató vezeti.

2. § (1) A Hivatalt elnök vezeti, akit munkájában elnökhelyettes segít.

(2) A Hivatal elnökét határozatlan időtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnökhelyettest határozatlan időtartamra, a Hivatal elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) A munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke felett a miniszter, az elnökhelyettes felett pedig – a kinevezés és felmentés kivételével – a Hivatal elnöke gyakorolja.

3. § A Hivatal dolgozóinak jogállására a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § (1) A miniszter irányítási jogkörében

a) kiadja a Hivatal alapító okiratát és jóváhagyja az elnök által megállapított szervezeti és működési szabályzatot;

b) jóváhagyja a Hivatal éves munkatervét, számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját és költségvetésére vonatkozó javaslatát;

c) irányítja és ellenőrzi a Hivatal tevékenységét;

d) haladéktalanul intézkedik a jogsértő állapot megszüntetéséről, amennyiben a Hivatal jogszabállyal vagy egyéb normatív szabállyal ellentétes tevékenységet folytat.

(2) A miniszteri szintű képviseletet igénylő és a Hivatal feladatkörét érintő ügyekben az Európai Unió intézményeivel és más államok szerveivel a miniszter folytat tárgyalásokat.

5. § (1) A Hivatal

a) javaslatot tesz a kereskedelemfejlesztés és befektetés-ösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira;

b) részt vesz a külgazdaság politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában;

c) segíti a kereskedelem-fejlesztésért és befektetés-ösztönzésért felelős minisztert e tevékenysége ellátásában;

d) közreműködik a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési szakmai anyagok összeállításában;

e) közreműködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában;

f) előkészíti a külföldi befektetők magyarországi befektetéseivel kapcsolatos egyedi döntési javaslatokat;

g) részt vesz a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában;

h) előkészíti a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntéseket;

i) a miniszter egyetértésével kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a kereskedelem-fejlesztésben és befektetés-ösztönzésben érintett kormányzati szervekkel;

j) szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési szakmai kommunikáció szervezésében;

k) segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését;

l) kapcsolatot tart a külföldi befektetőkkel, segíti azok befektetési döntéseinek meghozatalát;

m) előkészíti és lebonyolítja a miniszter által a hatáskörébe utalt kereskedelem-fejlesztési és befektetés-ösztönzési tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását;

n) részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában;

o) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel;

p) végrehajtja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.

q)1 az önkéntesen regisztrált határon túli magyar vállalkozások számára gazdaságinformációs rendszert működtet.

(2) A Hivatal a kereskedelem-fejlesztési tevékenysége körében

a) közreműködik az exportlehetőségek felkutatásában, üzleti partnerek közvetítésében és üzletember-találkozók megszervezésében a magyar vállalkozások számára;

b) információkat gyűjt és továbbít kis- és középvállalkozók számára export és tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati lehetőségekről;

c) tanácsokat nyújt külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási, valamint a különféle állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben;

d) működteti a regionális vállalati és projekt-specifikus adatbázisokat;

e) gondoskodik exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek megvalósításáról;

f) gondoskodik a kereskedelem-fejlesztési szakmai programok (szeminárium, tréning, workshop) technikai szervezéséről és lebonyolításáról;

g) tájékoztatást ad a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, illetve a befektetési és privatizációs lehetőségekről, különös tekintettel a szomszédos országokra;

h) szervezi a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételét a külföldi vásárokon, kiállításokon;

i) konstrukciókat dolgoz ki a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar vállalkozások részvételének támogatására;

j) közreműködik a kis- és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában.

(3) A Hivatal a befektetés-ösztönzési tevékenysége körében

a) információkat nyújt a hazai befektetési, jogi, adózási és pénzügyi környezetről;

b) egyablakos rendszert működtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetőségeket illetően és felgyorsítja a külföldi befektetői döntések meghozatalát;

c) koordinálja a barna- és zöldmezős, valamint a vegyesvállalati befektetések előkészítését;

d) cégadatbázisok készítésével segíti és szervezi a magyar beszállítók részvételét a külföldi befektetések megvalósításában;

e) tájékoztatást nyújt a Kormány befektetéseket támogató programjairól;

f) javaslatot tesz befektetési helyszín kiválasztására;

g) működteti és koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszert;

h) felkészíti a helyi önkormányzatokat a befektetők fogadására;

i) utógondozza a már betelepült befektetők működési körülményeit és közreműködik a magyar hozzáadott érték-hányad növelésében.

6. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott jogszabály az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaságot említi, ott a továbbiakban a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt kell érteni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!