nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2010. évi CLXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
2011-12-30
2014-12-31
11

2010. évi CLXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről1

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

1. §2 Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 13 034 191,6 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 14 551 291,2 millió forintban,

c) hiányát 1 517 099,6 millió forintban állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti – a belső és külső tételeket együttesen tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyűlés a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

3. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül a 9. mellékletben megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

MÁSODIK FEJEZET

A TAKARÉKOS ÁLLAMI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIBŐL ADÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, MUTATÓK A 2011–2013. ÉVRE VONATKOZÓAN

4. § (1) 2012-ben a belső tételek hiánya legfeljebb 5 356 090,0 millió forint.

(2) 2013-ban az elsődleges egyenlegcél 245 593,0 millió forint.

(3) A 2013. évben a központi alrendszer elsődleges kiadásainak korrigált főösszege a 2012. évi korrigált főösszeghez viszonyítva reálértéken legfeljebb a GDP növekedés felével emelkedhet.

(4) A központi alrendszer külső tételeinek részletezését az Országgyűlés a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL,
ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai

5. § (1) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 1. Különféle kifizetések jogcím-csoporton

a) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselők és hivatásos állományú nemzeti szakértők külön kormányrendeletben meghatározott kiadásaira,

b) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzése támogatására,

c) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre.

(2) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait az (1) bekezdés a)–b) pontjai tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg, a c) pont vonatkozásában külön törvényben foglaltak az irányadók.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék előirányzatból átcsoportosítson a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím, 5. mellékletben szereplő 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre, amennyiben a helyi önkormányzati létszám leépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.

(4) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére a Kormány engedélyével támogathatók a Költségvetési Tanács Titkárságának megszűntetésével elért valós létszámcsökkenésekkel kapcsolatos személyi kifizetések.

(5) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 2011. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetése. Az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

(6)3 Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi és munkaadókat terhelő járulék kifizetése. Az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A 2011. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételre, értékpapír kibocsátásra és kezességvállalásra nem jogosult.

(2) A 2011. évben a központi költségvetés Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetének terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és – a központi költségvetés likviditási helyzetére figyelemmel – a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 28. §-ának (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2011. évben 25,0 millió forint;

b) 33. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2011. évben 25,0 millió forint;

c) 35. §-a (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2011. évben 25,0 millió forint;

d) 36. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2011. évi összesített bruttó forgalmi értéke 10 000,0 millió forint lehet.

(4) A MiG-29-es repülőgépek és a Mi típusú helikopterek értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter 2011-ben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára használhatja fel.

7. § (1) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő, 6980,0 millió forint összegű kiadási előirányzatból egyedi 500,0 millió forintot meg nem haladó összeget az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes döntésével, az ezt meghaladó összeget a Kormány átcsoportosíthatja az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatokra.

(2) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és 2. Hasznosítási bevételek alcím bevételi előirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben a Kormány határozata alapján a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig – túlléphető.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) A költségtakarékos költségvetési gazdálkodás érdekében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter felülvizsgálja a közfeladatot ellátó állami szervek, és azt követően az állami tulajdonú gazdasági társaságok ingatlan használatát, és biztosítja e szervek lehetőség szerinti állami tulajdonú ingatlanban történő feladatellátását, illetve amennyiben szükséges, az egyes szervek – az ellátott közfeladatot is figyelembe véve – összevont elhelyezését.

8. § (1) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő, 800,0 millió forint összegű kiadási előirányzatból egyedi 300,0 millió forintot meg nem haladó összeget az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes döntésével, az ezt meghaladó összeget a Kormány átcsoportosíthatja az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatokra.

(2) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és 2. Hasznosítási bevételek alcím bevételi előirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben a Kormány határozata alapján a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig – túlléphető.

8/A. §4 (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Állam nevében és javára a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. által kibocsátott, 22 179 488 darab „A” sorozatú, 1000 forint névértékű részvényt vásároljon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti részvényvásárlásra irányuló kifizetés összege nem haladhatja meg az 1 880 000 000 eurót.

(3) A (2) bekezdés szerinti kifizetés költségvetési kiadásként elszámolt összege a devizaárfolyam változás következtében eltérhet az előirányzattól.

(4) Az (1) bekezdés szerinti részvények felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látja el. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a részesedés megszerzéséről szóló szerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítése érdekében pénzügyi intézménynél euró-alapú bankszámlát nyithat, amely kizárólag a részesedés vételárának megfizetését szolgálhatja. A bankszámlát a részesedés megszerzéséről szóló szerződés teljesítését követően meg kell szüntetni.

9. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól 2011. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított bevétele, amelyet Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből 2011. évben várható költségvetési bevétel Kormány által meghatározott hányada hazai, illetve harmadik országokban megvalósuló, üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével kapcsolatos intézkedésekre, valamint hazai és harmadik országokban bekövetkező éghajlatváltozás kezelésére felhasználható. 2011. évben a bevételből 560,0 millió forint kerül átcsoportosításra a fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozásra a Külügyminisztérium fejezetben az 5. cím 22. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés alcímen belül az átcsoportosításkor létrehozandó Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások jogcím-csoportra.

(3) Az Üht. által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételt Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, külön jogcím-csoportként kell elszámolni.

(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet bevételeként kell elszámolni.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza az energiapolitikáért felelős minisztert, hogy az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználására nyitott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes bevétellel megnövelje.

10. §5 (1) A 2011. év során a MÁV Start Zrt. 5000,0 millió forint összeghatár alatt az államháztartásért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter együttes jóváhagyásával, 5000,0 millió forint és 5000,0 millió forint összeghatár felett a Kormány jóváhagyásával jogosult

a) hitel, kölcsön felvételére,

b) garancia és kezesség vállalására,

c) értékpapír vásárlására,

d) váltó kibocsátására és elfogadására,

e) kötvény kibocsátására,

f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerződés kötésére.

(2) A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gazdasági társaságok adósságállománya – ide nem értve az 57. § szerint kapott hitelt – csak a Kormány jóváhagyásával haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti korlátozások mindaddig vonatkoznak e gazdasági társaságokra, amíg – közvetlen vagy közvetett – többségi állami tulajdonban vannak.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

11. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1316,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 364,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 17 652,0 millió forintot köteles 2011. évben befizetni a bevételeiből az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2)6 A Magyar Energia Hivatal 1845,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(3)7 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 486,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés javára.

(4) A fővárosi, megyei kormányhivatalok (fővárosi, megyei kormányhivatalok földhivatala) 3932,2 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) Ha az államháztartásért felelős miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2011. december 20-áig teljesíteni kell.

(6)8 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 7 232,5 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára 2011. évben, első alkalommal 2011. február 20. napjáig 1 025 millió forintot, május 20. napjáig 1 235,8 millió forintot, majd a fennmaradó összeget egyenlő részletekben a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig.

12. § (1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 129. §ának (3) bekezdése szerint 2011. január 1-jétől az egy főre megállapított hallgatói normatíva 119 000 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 116 000 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 340 000 Ft/év, a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11 900 Ft/év.

(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.). 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2011. január 1-jétől 437 300 forint.

(4) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(5) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények részére – a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez nem tartozó szakokon – az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók után az (1) bekezdésben megállapított hallgatói normatíva, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája, a diákotthoni elhelyezés normatívája, a lakhatási támogatás normatívája, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája, továbbá a szak képzési normatívája a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet költségvetésében biztosított.

13. § (1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra a 3. melléklet 15., 16. a)–e), 17. pontjában, az 5. melléklet 5., 11. pontjában, továbbá a 8. melléklet I. részének 1–3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. melléklet 15., 16. a)–d), és a 16. ea) pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési, továbbá az egységes óvoda-bölcsőde intézményi keretei között bölcsődei ellátásban részesülők gondozás-fejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a feladatok számosságának és az éves időkeretnek az előzőekben meghatározott százalékos mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően arányosan kell megállapítani.

(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján az intézményi költségvetésben meglévő és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás különbözetét az irányító szervtől igényelheti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.

(6) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.

14. § (1) Az 1. mellékletben a Központosított bevételek címen szereplő előirányzatok beszedéséért – ha törvény másként nem rendelkezik – az adott fejezetet irányító szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(2) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 23–24. alcímhez tartozó jogcím-csoportok és a 30. alcím 26. jogcím-csoportok, jogcímek költségvetési támogatási előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §-ának (2) bekezdése szerinti bevételeket.

(3) A Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 1. alcím, 32. Építésügyi célelőirányzat jogcím-csoport terhére a bevételek mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.

Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések

15. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését – bevételeit és kiadásait – alaponként, jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Társadalmi megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Munkaerőpiaci Alap összesen 3970,7 millió forintot ad át az Uniós fejlesztések fejezet részére.

(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a Társadalmi megújulás Operatív Program társfinanszírozásához pályázaton kívüli támogatás formájában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás alapján 3000,0 millió forintot ad át az Uniós fejlesztések fejezet részére.

(4) A Munkaerőpiaci Alap fejezetben 10 000,0 millió forint egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül kialakításra, amelynek legfeljebb 40%-a az I. félévben, a fennmaradó rész a II. félévben használható fel az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján.

(5) A Munkaerőpiaci Alap 64 000,0 millió forint költségvetési támogatásban részesül a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósításához.

16. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2011. évi forrásai terhére a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-ának (4)–(7) bekezdései szerinti, valamint nemzetközi szerződésen, illetve nemzetközi kötelezettséget keletkeztető külön jogszabályon alapuló, így különösen Magyarország európai uniós tagságából következően vállalt feladatok kivételével új kötelezettség nem vállalható.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggő rendelkezések

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

17. § (1)9 Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 3 073 558,2 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 3 073 558,2 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős minisztert, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

19. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelésének végrehajtásával összefüggésben a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes elszámolás alapján történő túlteljesülését.

(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója gyakorolja.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése

20. § (1)10 Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 1 370 936,7 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 458 559,9 millió forintban,

c) hiányát 87 623,2 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 1–18. jogcímei, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 5. jogcímei előirányzatainak megemelésére.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint a 27. §-ban foglalt rendelkezés alapján évközben végrehajtásra kerülő intézkedések nem növelhetik az Egészségbiztosítási Alap 2011. évi költségvetése 20. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiányának összegét.

22. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül az 1–18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 6. jogcímei között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az E. Alap kezelőjének javaslatára a 26. §-ban a pénzbeli ellátások körében meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

(3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró egészségbiztosításért felelős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) főigazgatója gyakorolja.

23. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1–2. és 5. jogcímeire átcsoportosítsa.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcím-csoport előirányzatából az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport jogcímeire átcsoportosítást hajtson végre

a) a Természetbeni ellátások céltartalékának 40%-a mértékében, amennyiben a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport előirányzatainak féléves időarányos összegét a 2011. június 30-áig teljesült kiadás nem haladja meg,

b) az a) pont szerint teljesített összegen felül, legfeljebb a Természetbeni ellátások céltartaléka előirányzatának mértékéig a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 2011. november 30-áig teljesült kiadásának figyelembevételével.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelje az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással,

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatással

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő – az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím előirányzaton befolyt – bevételek összegével.

24. § Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

25. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 5530,1 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására.

(3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(5) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím előirányzata a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár külön törvény szerinti juttatás kiadásaira szolgál.

(6) Az (5) bekezdés szerinti előirányzat terhére az egészségbiztosításért felelős miniszter kifizetést engedélyezhet negyedévente legfeljebb az előirányzat 25%-os mértékében, amennyiben 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1., 2., 4. és 5. jogcím előirányzatainak negyed-, fél-, háromnegyed éves időarányos részét és teljes évi együttes összegét a 2011. március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 31-éig a teljes jogcím-csoporton teljesült kiadás nem haladja meg.

26. § Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz megállapítására 170,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 15,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 35,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 183,1 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.

27. § Az OEP az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott fogászati ellátást, otthoni szakápolást és otthoni hospice ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 2011. január hónapban kifizeti a 2010. novemberi teljesítmények után járó finanszírozás összegét az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, adott jogcím előirányzata terhére.

28. § Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 6. GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz jogcím előirányzatból az OEP havonta utalást teljesít az Ny. Alap részére az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően a tárgyhó 15. napjáig.

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

29. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) Pártok támogatása (Országgyűlés fejezet, 7. cím),

b) Pártalapítványok támogatása (Országgyűlés fejezet, 8. cím).

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I–VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai, 15. cím, 19. Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása alcím előirányzatai, valamint a 15. cím, 20. Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása alcím előirányzatai csökkentésére, kivéve az Áht. 46. §ának (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ha a fejezetek között a fejezetet irányító szervek vezetői kezdeményeznek előirányzat-átcsoportosítást.

(3)11 Az I.–VI. a VIII., a XXX., a XXXIII. fejezeteknél 2011. március 31-éig irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli átcsoportosítással fejezeti tartalékot kell létrehozni a (4) bekezdésben foglalt összeggel, amelynek felhasználásáról az Országgyűlés 2011. november 20-áig határozatban dönt. Eredeti előirányzatként megtervezett fejezeti tartalék esetén a (4 ) bekezdésben foglalt összeget ennek javára kell átcsoportosítani.

(4)12 A (3) bekezdés szerinti tartalék összege

a) az I. Országgyűlés fejezet 1–4. címnél 384,2 millió forint,

b) az I. Országgyűlés fejezet 5. Közbeszerzések Tanácsa címnél 7,2 millió forint,

c) a II. Köztársasági Elnökség fejezetnél 53,1 millió forint,

d) a III. Alkotmánybíróság fejezetnél 66,8 millió forint,

e) a IV. Országgyűlési Biztosok Hivatala fejezetnél 80,7 millió forint,

f) az V. Állami Számvevőszék fejezetnél 361,0 millió forint,

g) a VI. Bíróságok fejezetnél 3 661,6 millió forint,

h) a VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezetnél 1600,0 millió forint,

i) a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezetnél 63,8 millió forint,

j) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetnél 1391,4 millió forint.

(5)13 A (3)–(4) bekezdésben foglalt intézkedéseken felül az I. Országgyűlés fejezet 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, 1. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei alcím kiadási előirányzatából 5000,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosításával Média tartalékot kell létrehozni, amelynek felhasználásáról az Országgyűlés 2011. november 20-áig határozatban dönt.

A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőinek
különleges jogosítványai

30. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belül új előirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettől történő átcsoportosítással, amelyről a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben be kell számolnia.

(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra – felmérés alapján – történő átcsoportosítására az államháztartásért felelős miniszter kap felhatalmazást.

(3)14 Az Országgyűlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, a 20. cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 3–8. jogcím-csoport, a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím, 20. cím, 11. Vidékfejlesztési és halászati programok alcím, valamint a 20. cím, 13. EU tagságból eredő feladatok alcím között és az alcímeken belül átcsoportosítást hajtson végre.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a honvédelemért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – beleértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejlesztéspolitikáért felelős minisztert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 1. jogcím Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 2. jogcím Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 3. jogcím Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 4. jogcím Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 5. jogcím Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 6. jogcím Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése jogcímek előirányzatainak egymás közötti átcsoportosítására, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatásért felelős minisztert, hogy – az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 7. Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) jogcím-csoport, a 20. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint a 20. cím, 2. alcím, 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcím-csoport előirányzatokat egymás között – a szükséglet szerinti mértékben – átcsoportosítsa.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez előirányzat terhére a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe átcsoportosítson.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy 2011. július 1-jét követően átcsoportosítást hajtson végre a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma fejezet 20. cím 46. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás alcím és a 20. cím 47. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció alcím előirányzatai között.

(9) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím 3. alcím 14. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport 2011. június 30-ig időarányosan, ezt követően a Kormány döntése szerint használható fel.

31. § (1)15 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatán legfeljebb 18 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán legfeljebb 4860,0 millió forint előirányzat-módosítás engedélyezhető, ha a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata, 2. Jövedéki adó alcím előirányzata a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata, a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport előirányzata, az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata együttesen legalább 101,0%-ban teljesül.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter negyedévente előirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett előirányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése tárgyév november 28-áig eléri a 89%-os mértéket, az előirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben negyedévente engedélyezett előirányzat-módosítások összegével csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani.

(4) Amennyiben június 30-áig az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain előirányzat-módosítás engedélyezhető.

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

32. § A Kincstár az E. Alap részére a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 22. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcím-csoport előirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

33. § A Kincstár az Ny. Alap részére a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 30. §-ának (14) bekezdése alapján A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím 7. Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz jogcím-csoport előirányzatból, 2011. január hónapban – a megelőző év december hónapra vonatkozóan befolyó járulékbevétel alapján – a 2010. évi, 25%-os mértékű fizetési kötelezettségnek megfelelő összeget utal.

Az Európai Uniótól érkező agrár- és vidékfejlesztési támogatások szabályozása

34. § (1)16

(2) A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére vagy javára kell elszámolni

a) az Európai Bizottság az EMGA éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követően haladéktalanul – az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésből még be nem folyt összegek kivételével – a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet 2011. december 31-éig az Európai Unió vagy az ügyfél nem térít meg az MVH útján, azaz köztartozásként nem került behajtásra,

b) az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,

c) a nemzeti költségvetést terhelő intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó kiadásokat,

d) az Európai Unió által el nem ismert és vissza nem térített kiadások összegét,

e) az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul teljesített kifizetésből eredően – az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján – 2011. december 31-ig nem térít meg.

(3) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás EMGA-ból folyósított kamattérítését – annak beérkezése után haladéktalanul – a központi költségvetés A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. cím, 5. Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése alcím javára átutalni.

ÖTÖDIK FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI

A helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok
központi alrendszerből származó forrásai

35. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére a 8. mellékletben meghatározott feltételek szerint.

(3) Az Országgyűlés a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetben létrehozza a 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása cím előirányzatot a 6. melléklet szerinti felhasználással.

(4) A helyi önkormányzatokat és társulásaikat feladatmutató alapján megillető normatív hozzájárulások és támogatások előirányzata a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzata terhére nő, illetve javára csökken az Áht. 64. § (4), (5) bekezdése szerinti igénylés, lemondás alapján, a nem helyi önkormányzattól vagy társulástól történő feladatátvétellel, illetve feladatátadással összefüggő előirányzat-változás kivételével.

(5) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter

a) az államháztartásért felelős miniszter és a támogatás jellege szerint illetékes miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 5. Központosított előirányzatok cím és 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatok között,

b) az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 8. cím, 2. Egyes szociális feladatok támogatása alcím, 9. Címzett és céltámogatások cím, 10. Vis maior támogatás cím, valamint a 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatai között, továbbá a 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím november 30-áig fel nem használt előirányzatáról a 6. cím, 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása alcím előirányzatára

átcsoportosíthat.

36. § (1) Az Országgyűlés – a 35. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) központosított előirányzatként az 5. mellékletben felsorolt, a helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra,

b) az előadó-művészeti szervezetet fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzatok részére a 7. mellékletben foglalt részletezés szerint,

c) a helyi önkormányzatok céltámogatására, a 2011. évi új induló beruházások 200,0 millió forintos támogatási előirányzatára,

d) vis maior támogatásra,

e) a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatokra.

(2) Amennyiben a 13. §, illetve a 42. § szerinti normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot ad át a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzat részére, az így felszabaduló előirányzattal az érintett fejezet előirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzata megemelkedik a 3. és 8. melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.

(3)17 Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan – nem helyi önkormányzat részére történő – feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevő jogosult a 13. §, illetve a 42. § szerinti normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás és támogatás, illetve az Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatát csökkenteni kell, és az annak további folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú előirányzatát meg kell emelni.

(4) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása – az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásokon felül, központosított előirányzatként – a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti rendben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása cím előirányzatából vehető igénybe azzal, hogy a támogatások igénylése során, illetőleg a döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt.

37. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül a 3. melléklet 3., 6., 8. és 11–17. pontja és a 4. melléklet B) II. b) pontja, valamint a 8. melléklet I. rész 1–3. pontja, II. rész 2. pontja, III–IV. része szerinti előirányzatok együttes összege.

38. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.

(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg.

(3) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a 4. melléklet tartalmazza.

Az illetékek és más bevételek szabályozása

39. § (1) A NAV által 2011. január 1-jétől beszedett illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a – csökkentve a (4) bekezdés szerinti költséggel – pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg az NAV által beszedett illetékből az illetékességi szabályok szerint a megyei jogú városok illetékességi területén képződő illetékbevétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4) bekezdés szerinti költséggel.

(3) Az NAV által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Önkormányzatot,

b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben – egyhuszad részenként –, egyharmada a megye, valamint a főváros 2010. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg a (4) bekezdés szerinti költséggel csökkentve.

(4) Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fővárosi Önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 4%-a, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 8,5%-a visszatartásra kerül.

(5)18 A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át a fővárosi, a megyei, és a megyei jogú városi önkormányzatok pénzforgalmi számlájára.

(6)19 A (3) bekezdés alapján a megyei önkormányzatokat a 2011. december 1-jétől beszedett illetékből megillető részesedés – a NAV kimutatása alapján – a központi költségvetés bevételét képezi.

40. § (1) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

(3)20 A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka – a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

(3a)21 A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege – ha a bírság kiszabását megalapozó esemény miatt veszélyhelyzet kihirdetésére került sor – a központi költségvetés központosított bevétele.

(4) Az önkormányzati pénzforgalmi számlára vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

41. § (1) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj, a bérpótló juttatás, az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-ának (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a települési önkormányzat első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az 5. melléklet 5., 7., 11. pontja, a 7. melléklet, valamint a 8. melléklet I. rész 1–3. pontja, II. rész 2. pontja, III–IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Az egyházak és társadalmi önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

42. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – a 3. melléklet 15–17. pontjában, az 5. melléklet 5., 11. pontjában, továbbá a 8. melléklet I. részének 1–3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel:

A 3. melléklet 16. f) pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 16. g) pont szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban foglalt azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. melléklet 16. f)–g) pontjaiban foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.

b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –, valamint az egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás és támogatás illeti meg.

c) A nem állami felsőoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 13. § (1) bekezdése szerint hozzájárulás és támogatás illeti meg.

d) A nem állami felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 13. § (2) bekezdése szerinti normatív hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény esetén is, ha egyházi felsőoktatási intézménnyel – a fenntartói jogok közös gyakorlására – kötött megállapodás keretében közreműködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.

e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből igényt tart. A térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. melléklet 16. ab) pont alatti normatív hozzájárulást igénybe veheti akkor, ha a központi képzőhely nem rendelkezik OM azonosítóval.

f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a g) pontban foglaltakra – a helyi önkormányzatok e törvény 3. mellékletének 11. b)–i) és 12–14. pontjaiban, továbbá 8. melléklete II. részének 2. pontjában megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.

g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –, és az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót az f) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.

h) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 230 000 forint/év minden valós – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 1. mellékletében meghatározottak szerint számított – gyermek, illetve tanuló létszám után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban – a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. mellékletének 15. a)–d) pontjai alapján 2011. augusztus 31-éig, a 3. melléklet 15. a)–d) pontjaiban 2011. szeptember 1-jétől figyelembe vehető – törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve átlaglétszáma, valamint a 16. bb) pont alatti korai fejlesztésben és a 16. bc) pont alatti fejlesztő felkészítésben részt vevő gyermekeknek, tanulóknak az e törvény 3. melléklet Kiegészítő szabályok 10. h) pontja szerint számított létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)–(12) bekezdése szerint kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 230 000 forint/év minden valós – a Közokt. tv. 1. mellékletében meghatározottak szerint számított – ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló létszám után, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban – a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. mellékletének 15. a)–d) pontjai alapján 2011. augusztus 31-éig, a 3. melléklet 15. a)–d) pontjaiban 2011. szeptember 1-jétől figyelembe vehető – törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve átlaglétszáma, valamint a 16. bb) pont alatti korai fejlesztésben és a 16. bc) pont alatti fejlesztő felkészítésben részt vevő gyermekeknek, tanulóknak az e törvény 3. melléklet Kiegészítő szabályok 10. h) pontja szerint számított létszáma alapján.

(4) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés mb) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyv. tv.) 5. § sb) pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. melléklet 11. b)–i) és 12–14. pontjaiban megállapított normatíva 82,6%-a.

(5) Az (1) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása – a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.

(6) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amely intézmény működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után 2011. szeptember 1-jétől akkor vehető igénybe a normatív hozzájárulás és támogatás, ha az intézmény működési engedélye meghatározza a Közokt. tv. 121. § 29. pontja szerint a fogyatékosság típusát is.

(7) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akik olyan nevelési-oktatási intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fővárosi önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében.

(8) A (7) bekezdés szerinti támogatások folyósításának előfeltétele a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének a Közokt. tv. 118. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala.

(9) A nem állami intézmény fenntartója a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), illetve azok humánszolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(10) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelős az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért. Az esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból visszatartásra és az adóhatóságnak átutalásra kerül. A visszatartott támogatás adóhatóságnak történő átutalásával a köztartozás megfizetettnek minősül.

(11) A Közokt. tv. 81. §-ának (8)–(10) bekezdései, valamint a 82. §-a alapján a korábbi években megkötött közoktatási megállapodásokból eredő éves költségvetési támogatási kötelezettség összege 2011-ben nem haladhatja meg – a (2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítő támogatás összegének változásából adódó különbözettől eltekintve – a 2010. évi összegét. Új közoktatási megállapodás 2011-ben kizárólag a 2011-ben lejáró megállapodásoknak a 2010. évi támogatási összegéhez képest jelentkező 2011. évi megtakarítás összegének megfelelő 2011. évi támogatási kötelezettséggel köthető. A meglévő közoktatási megállapodásoknak a megállapodásból eredő költségvetési támogatási kötelezettség növekedésével járó módosítására nem kerülhet sor.

(12) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat az önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Ttv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:

a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén tárgyévet megelőző december 1-jén, a Ttv. 34. §-ának (1) bekezdése alapján önkéntes tűzoltóság működik,

b) valamennyi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 10,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkéntes tűzoltóság az általa ellátott elsődleges működési körzet veszélyeztetettsége mértékét kifejező, a szervezési kategóriába sorolást meghatározó, jogszabályban rögzített pontszámok arányában részesül.

43. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2011. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2012. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

44. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (Országgyűlés fejezet, 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párttörvény) rendelkezései szerint részesülnek.

(2) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (Országgyűlés fejezet, 8. cím).

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Országgyűlés fejezet 8. cím 7. Tartalék alcím előirányzatról átcsoportosítson a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény rendelkezései alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt által létrehozandó pártalapítvány javára.

HETEDIK FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA- VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

45. § (1) A Kormány a 2011. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) Az Áht. 33. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a nemzetközi fejlesztési intézményektől felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

46. § Az Áht. 33/B. §-a alapján a 2011. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 40 000,0 millió forintot.

47. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) forrásszerzés céljából felvett éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 1 400 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett – euróban meghatározott – éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam fedezeti megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 1 600 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

(5) A (2) bekezdés alapján vállalt kezesség után a Magyar Állam javára kezességvállalási díjat kell felszámítani, melynek során a Kormány határozatán alapuló egyedi állami kezességvállalásra vonatkozó, az Áht. 33. § (7) bekezdésében meghatározott díjmegállapítási szabályok alkalmazandók.

48. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2011. december 31-én legfeljebb 320 000,0 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt export-hitel garanciaügyletek állománya 2011. december 31-én legfeljebb 60 000,0 millió forint lehet.

(3) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt egyéb export célú garanciaügyletek állománya 2011. december 31-én legfeljebb 20 000,0 millió forint lehet.

(4) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem piacképes kockázatok elleni biztosítások állománya 2011. december 31-én legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

49. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(8) bekezdések szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2)22 Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet:

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6)23 A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2011. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, akkor a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9)24

(10) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

50. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban e §-ban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdések szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2)25 Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet:

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2011. december 31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

51. § A Magyar Állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie. A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

52. § (1) Amennyiben az Államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből – az 53. § szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel e törvény 1. mellékletében, azt A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az Áht. 113/A. § (2) bekezdés k) pontja alapján fizetendő díjat A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésekben szereplő kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphető.

53. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e §-ban a továbbiakban: MV Zrt.) által – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2)26 Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2011. december 31-én – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot.

(4) A (3) bekezdés szerinti állományi mérték a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásaihoz kapcsolódó készfizető kezesség, illetve garancia vállalás mértékével növekedhet, de nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.

(5) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget az Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcím-csoport, a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcím-csoport terhére kell teljesíteni.

(6) Amennyiben az (5) bekezdésben szereplő előirányzatok a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendőek, úgy a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(7) Az (1)–(4) bekezdések szerinti kezesség-, illetve garancia érvényesítésből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

NYOLCADIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
VEGYES RENDELKEZÉSEK

54. § (1) Az Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatójának, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezeten belül az igazságügyért felelős miniszternek – mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének – tervezési, előirányzat-módosítási, – felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a 7–8., 10–15. címben megjelölt támogatások, és a 19. Költségvetési Tanács cím, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 16. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a 19. Költségvetési Tanács cím felett a köztársasági elnök által jelölt tag, a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyelet elnöke, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 16. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke látja el.

(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a hivatal vezetője gyakorolja.

(4) A Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetője az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.

(5)27 A Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet esetében az államháztartásért felelős miniszter, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.

(6) Az Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(7) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit az adópolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(8) Az Országgyűlés fejezet 7–8., 10–15. címeiben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 19–20. címeiben, Miniszterelnökség fejezet 3. címében, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 21–22. címeiben megjelölt támogatások folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.

55. § (1) A teljes, 26 100,0 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 2011. évben a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a 2007–2012. évekre – a Közlekedés Operatív Program, a Társadalmi infrastruktúra Operatív Program és a Környezet és energia Operatív Program keretében a 2007–2013. évekre – meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a 2007–2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalást a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.

(4) Az ÚMVP keretében feltételhez nem kötött kötelezettségvállalást úgy lehet tenni, hogy az abból eredő kifizetés legkésőbb 2015. évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendelete hatálya alá tartozó, 2015. évet követően kiadással járó többéves kötelezettségvállalás csak akkor tehető, ha ennek feltétele, hogy a 2015. évet követő kiadások Európai Unió költségvetéséből finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.

(5) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a 2007–2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)–(3), illetve (5) bekezdésekben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

56. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy amennyiben az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által nyújtott források központi költségvetés által korábban megelőlegezett része 2011. és 2012. évben nem kerül felhasználásra az EGT Finanszírozási Mechanizmus, illetve a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projektekre, úgy azt – az európai uniós támogatások időleges rendelkezésre nem állása vagy pótlólagos finanszírozási igény miatt – fejezeten belül átcsoportosíthatja.

57. § (1) A NIF Zrt. részére, az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás felhasználásával, érvényes támogatási szerződés alapján fizetendő támogatások általános forgalmi adó finanszírozására szolgáló részének teljesítéséhez a Kincstár a KESZ-ről kamatmentes hitelt nyújt.

(2) Az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásból megítélt támogatások kizárólag abban az esetben biztosíthatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben a kifizetés időpontjában a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésben meghatározott célokra felhasználható uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről a NIF Zrt.-nek az államháztartásért felelős miniszter és a Kincstár részére 2011. év vonatkozásában 2011. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet kell készítenie, melyet a rendelkezésre álló információk alapján minden negyedévet követő hónap 15-éig aktualizálni kell. Az államháztartásért felelős miniszter jogosult a finanszírozási terv és a hitel-igénybevétel ütemezését módosítani.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt a NIF Zrt. a támogatási szerződés alapján számára kiutalt, európai uniós és központi költségvetésből származó bevételeiből soron kívül törleszteni köteles.

58. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2011. évben 21 000 forint.

(2) A 2011 januárjában esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti 4,9%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 3,5%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

59. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38 650 forint.

(2) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38 650 forint.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

60. § (1) A Kjt.

a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2011. évre a 12. melléklet tartalmazza;

b)28

c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2011. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. §-ának (11)–(14) bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsőoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai központi költségvetési szervekre.

61. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2011. évben 356 000 forint.

(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2011. évben 356 000 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj 2011. évben 3000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2011. évben 3000 forint.

62. § (1) A Gyv. tv. 66/F. §-ának (2) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként – a 2011. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyv. tv. 66/L. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege a 2011. évben 135 000 forint/hó.

(3) A Gyv. tv. 20/A. §-ának (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként 5800 forint.

(4) A Gyv. tv. 20/B. §-ának (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként 8400 forint.

(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2011. évben 450 forint.

(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600–44 600 forint, ha a gyermek 2011. évben született.

(7) A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege 2011. évben esetenként 20 000 forint.

(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. évben 29 500 forint.

(9) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2011. évben 964 500 Ft/fő/év.

63. § A Közokt. tv. 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2011. évben 5250 forint/fő/hónap.

64. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. §-ának (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. §-ának (4) bekezdése, valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján az életjáradék összege 2011. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv., valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján a 2011. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az azok mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

65. § (1) A Szoctv. 50/A. §-ának (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2011. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. §-ának (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2011. évben 6000 forint.

66. § A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 23 127,5 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

67. § (1) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt külön jogszabály szerint jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

(2) Az Üht. 19. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke az üzemeltető részére kiosztott minden egyes kibocsátási egység után évi 5 forint.

(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértéke 0,19 Ft/kWh.

(4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása 0,07 Ft/kWh.

68. § A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcím-csoport terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport előirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2011. évet terhelő áthúzódó kötelezettségvállalásait. Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2011. évet terhelő kiadásait is.

69. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2011. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

70. § (1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban: Rttv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összeg a 2011. évre havi 1100 forint.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Rttv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2011-re esedékes összegének megfizetését átvállalja.

(3) A 2010. augusztus 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, Kormány által át nem vállalt üzemben tartási díjak tekintetében a 2010. január 1-jén hatályos beszedési szabályok alkalmazandóak. A díjfizetésre kötelezett az Rttv. 82/A. § (10) bekezdésében szabályozott bevallási kötelezettségét a Kormány által az üzemben tartási díj 2010. évre történő teljes átvállalásával nem érintett 2010. július 31-ig tartó díjfizetési időszakra teljesíti.

71. § Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2011. évben 245 000,0 millió forint. Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2011. évi kifizetési keretnek a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján 2011. év első negyedévére meghatározott hazai inflációs előrejelzés szerint indexált összegével.

72. § (1) A helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat.

(2) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 forint.

73. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2011. évben magyar filmalkotás esetén 282,0 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 522,0 millió forint.

74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint;

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

75. § (1) Az Országgyűlés 2011. január 5-ei hatállyal lemond a Magyar Államnak a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló 216 160 000 forint összegű tulajdonosi kölcsön-követeléséről, valamint az ehhez kapcsolódó kamat összegéről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelés-elengedés alapján elszámolt összeg a kamat összegével eltérhet az előirányzattól.

(3)29 Az Országgyűlés 2011. december 1-jei hatállyal lemond a Magyar Államnak a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásban részt vevő Balatonalmádi, Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, és Várpalota települések önkormányzataival szemben fennálló kölcsön követelés tőke- és kamatösszegéről.

(4) Az Országgyűlés elengedi a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a központi költségvetéssel szemben, 2011. január 1. napján fennálló adó-, illeték-, valamint járuléktartozását.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt, hogy a „Tulajdonosi jogok gyakorlása” című központi program keretében nyújtott tulajdonosi kölcsönnel kapcsolatos követelését 2011. január 5-ei hatállyal elengedje.

(6)30 Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam legkésőbb 2011. december 30-i hatállyal ellenérték nélkül átvállaljon a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) hitelviszonyon alapuló tartozásaiból legfeljebb 64 000,0 millió forint tőkeösszegű adósságot és annak járulékait. A MÁV Zrt.-t ezen tartozás-átvállalás tekintetében nem terheli illetékkötelezettség. Az átvállalandó adósság részleteit a Kormány állapítja meg. A Magyar Államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli.

76. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Magyar Állam nevében 2011. június 30-ig a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank részére a korábbi alaptőke-hozzájárulás nemzeti valutában befizetett hányada értékállóságának biztosítására 2 158 188 977 forint összegű fizetési ígérvényt bocsásson ki.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja az államháztartásért felelős miniszter Magyar Állam nevében történő, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank felé 79 110 000 euró összegű alaptőke-emelésre vonatkozó kötelezettségvállalását. A tőkeemelésből

a) 7 980 000 euró összeg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tartalékai terhére a Magyar Állam részére történő jóváírás formájában a befizetett tőkerészt,

b) 71 130 000 euró összeg a Magyar Állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tőkerészt

növeli.

(3)31 Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Magyar Állam nevében kötelezettséget vállaljon az Európa Tanács Fejlesztési Bank (a továbbiakban: CEB) 2011. évi 386. számú határozatában szereplő 17 904 000 euró összegnek megfelelő alaptőke emelésre. A tőkeemelésből

a) 2 004 000 euró összeg a CEB tartalékai terhére, Magyarország részére történő jóváírásként valósul meg,

b) 15 900 000 euró összeg a Magyar Állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tőkerészt növeli.

(4)32 Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Magyar Állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: Világbank) 2011. évi 613. számú határozatában szereplő 274 565 260 USD összegnek megfelelő alaptőke emelésre. A tőkeemelésből

a) 16 473 915,6 USD összegű fizetési kötelezettséget a Világbank felé nemzeti valutában, a 2012–2016. években, egyenlő részletekben kell teljesíteni,

b) 258 091 344,4 USD összeg a Magyar Állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tőkerészt növeli.

(5)33 Az Országgyűlés

a) jóváhagyja a Világbank felé Magyarország által a korábbi években, nemzeti valutában vállalt kötelezettségek USD összegre történő átalakítását, amely a Magyar Állam számára a 2012–2017. évek között 26 502 569,06 USD-nak megfelelő összeg nemzeti valutában teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez,

b) felhatalmazza az államháztartásért felelős minisztert, hogy az átalakítás végrehajtását szabályozó visszavásárlási megállapodást a Világbankkal megkösse.

77. § Az I. Országgyűlés fejezeten belül megtervezett, a volt köztársasági elnökök közéletben történő részvétele, közcélú felajánlásai, adományai vállalásai költségeinek fedezetéül szolgáló 2011. évre megtervezett előirányzat összegéből a volt köztársasági elnökök részére 80,0–80,0 millió forint áll rendelkezésre.

77/A. §34 A Magyar Állam a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek nyújtandó tőkeemelést állampapírok átadásával is teljesítheti.

KILENCEDIK FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

78. § E törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.

79. § (1) E törvény 2014. december 31-én hatályát veszti.

(2) E törvény 34. §-ának (1) bekezdése 2011. július 1-jén hatályát veszti.

80. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) az 5. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban, valamint (4) bekezdésében meghatározott támogatás igénylési és elszámolási feltételeit,35

b) a 30. § (8) bekezdésében meghatározottak felhasználásának és elszámolásának szabályait,

c) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási szabályait,36

d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatásának általános feltételeit,37

e) a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím, 30. alcím, 10. Szervezetátalakítási alap jogcím-csoport előirányzat felhasználásának szabályait.38

f) a 25. § (5)–(6) bekezdése szerinti juttatás kifizetésének részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a 30. § (1) bekezdése szerint létrehozott új előirányzat igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól rendeletet alkosson.39

(3) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével önkormányzatonként és jogcímenként rendeletben hirdesse ki a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások összegét – az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – az Áht. 64. § (1), (3), valamint (4) bekezdése szerint.40

(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 44. alcím Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 2011. január 31-ig rendeletet alkosson.41

(5) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Kormány a 42. § (1) bekezdése szerinti humánszolgáltatások tekintetében 2011. június 30-ig vizsgálja felül a hatályos szabályozást és tegyen javaslatot a finanszírozási rendszer átalakítására.

1. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez42

millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop.-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név

FEJEZET

2011. évi előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

 

 

 

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1    Országgyűlés Hivatala

1    Országgyűlés hivatali szervei             16 139,2

1    Működési költségvetés        460,0

1    Személyi juttatások    9 179,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 308,4

3    Dologi kiadások    3 401,5

5    Egyéb működési célú kiadások    46,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    413,5

2    Felújítás    1 250,0

2    Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára             699,1

1    Működési költségvetés        5,0

1    Személyi juttatások    402,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    104,3

3    Dologi kiadások    185,1

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    12,7

4    Fejezeti kezelésű előirányzatok

2    Nemzetközi tagdíjak     22,0        22,0

3    Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai     80,0        80,0

4    A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

1    Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működése     48,8        48,8

2    Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása    52,0        52,0

8    Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

1    Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai     80,0        80,0

2    Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai     80,0        80,0

3    Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai     80,0        80,0

    1–4. cím összesen:    17 746,1    465,0    17 281,1

5    Közbeszerzések Tanácsa

1    Közbeszerzések Tanácsa             144,6

1    Működési költségvetés        1 649,5

1    Személyi juttatások    668,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    188,2

3    Dologi kiadások    892,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    33,5

2    Felújítás    11,2

    5. cím összesen:    1 794,1    1 649,5    144,6

7    Pártok támogatása

1    Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1    FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség     1 055,0

2    Magyar Szocialista Párt     521,3

3    Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt     448,0

4    Lehet más a politika     249,2

5    Kereszténydemokrata Néppárt     232,6

2    Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

4    Magyar Demokrata Fórum     42,8

8    Pártalapítványok támogatása

1    Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány     611,7

2    Táncsics Mihály Alapítvány     259,8

4    Ökopolisz Alapítvány     80,4

5    Barankovics István Alapítvány     69,4

6    Antall József Alapítvány     28,3

7    Tartalék     211,3

    7–8. cím összesen:    3 809,8

10    Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1    Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei     28 241,5

2    Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása     1 000,0

15    Üzemben tartási díj átvállalása     29 458,5

    10–15. cím összesen:    58 700,0

20    Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1    Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1    Működési költségvetés        10 304,5

1    Személyi juttatások    5 623,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 378,0

3    Dologi kiadások    2 537,3

5    Egyéb működési célú kiadások    450,7

2    Felhalmozási költségvetés        4,0

1    Intézményi beruházási kiadások    327,2

2    Felújítás    1,5

3    Kölcsönök    106,0    116,0

    20. cím összesen:    10 424,5    10 424,5

    I. fejezet összesen:    92 474,5    12 539,0    17 425,7

 

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1    Köztársasági Elnöki Hivatal             1 062,9

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    447,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    120,9

3    Dologi kiadások    425,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    64,2

2    Felújítás    3,0

3    Kölcsönök    2,0

2    Fejezeti kezelésű előirányzatok

2    Célelőirányzatok

1    Állami kitüntetések             282,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    239,4

3    Dologi kiadások    42,7

    II. fejezet összesen:    1 345,0        1 345,0

 

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1    Alkotmánybíróság             1 335,4

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    834,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    230,7

3    Dologi kiadások    229,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    40,0

2    Felújítás    1,5

    III. fejezet összesen:    1 335,4        1 335,4

 

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1    Országgyűlési Biztosok Hivatala             1 614,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1 038,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    291,8

3    Dologi kiadások    265,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    18,3

    IV. fejezet összesen:    1 614,0        1 614,0

 

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1    Állami Számvevőszék             7 220,5

1    Működési költségvetés        18,0

1    Személyi juttatások    4 731,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 263,6

3    Dologi kiadások    1 001,0

2    Felhalmozási költségvetés        2,0

1    Intézményi beruházási kiadások    183,0

2    Felújítás    61,9

    V. fejezet összesen:    7 240,5    20,0    7 220,5

 

VI. BÍRÓSÁGOK

1    Bíróságok             64 412,0

1    Működési költségvetés        5 526,6

1    Személyi juttatások    46 997,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    11 560,5

3    Dologi kiadások    10 635,2

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    245,2

2    Felújítás    500,0

2    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

1    Igazságszolgáltatás beruházásai     943,6        943,6

4    Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések     3,0        3,0

7    Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon     66,0        66,0

8    Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése            735,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    423,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    114,3

3    Dologi kiadások    197,4

9    Bírósági eljárások gyorsítása             3 000,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1 340,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    360,0

3    Dologi kiadások    1 300,0

16    Fejezeti tartalék     151,6        151,6

    VI. fejezet összesen:    74 838,3    5 526,6    69 311,7

 

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1    Ügyészségek             31 932,7

1    Működési költségvetés        40,0

1    Személyi juttatások    21 063,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5 529,0

3    Dologi kiadások    3 560,0

5    Egyéb működési célú kiadások    5,0

2    Felhalmozási költségvetés        5,0

1    Intézményi beruházási kiadások    1 780,0

2    Felújítás    30,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    10,0

3    Kölcsönök    46,0    46,0

3    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Magán és egyéb jogi személyek kártérítése     1,0        1,0

2    Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek     1,5        1,5

3    EU tagságból eredő feladatok             35,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    18,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,1

3    Dologi kiadások    11,3

4    Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata     30,0        30,0

    VIII. fejezet összesen:    32 091,4    91,0    32 000,4

 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

1    A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó    126 426,2

2    A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése     6 322,9

3    A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése     93 839,4

4    Normatív hozzájárulások

1    Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai     32 266,4

2    Körzeti igazgatás     7 659,7

3    Körjegyzőség működése     4 107,0

4    Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai    6 997,7

5    Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok     808,1

6    Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása     106,2

7    A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai    4 888,3

8    Üdülőhelyi feladatok     8 098,3

9    Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése     1 192,9

10    Pénzbeli szociális juttatások     60 586,8

11    Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai     38 975,3

12    Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások    52 456,6

13    Közoktatási hozzájárulások     368 781,6

5    Központosított előirányzatok     87 620,8

6    Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1    Önkormányzati fejezeti tartalék     5 000,0

2    Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása    31 137,7

3    A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja    100,0

7    Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása    11 885,4

8    Normatív, kötött felhasználású támogatások

1    Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz     8 282,7

2    Egyes szociális feladatok támogatása     113 504,8

3    A többcélú kistérségi társulások támogatása     31 048,8

4    A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása     35 133,5

9    Címzett és céltámogatások     350,0

10    Vis maior támogatás     8 000,0

11    Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása    27 680,0

    IX. fejezet összesen:    1 173 257,1

 

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1    Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása             8 726,0

1    Működési költségvetés        125,0

1    Személyi juttatások    6 328,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 628,8

3    Dologi kiadások    888,1

5    Egyéb működési célú kiadások    6,0

3    Kölcsönök    3,0    3,0

2    Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1    Működési költségvetés        3 511,0

1    Személyi juttatások    1 309,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    324,4

3    Dologi kiadások    1 224,3

5    Egyéb működési célú kiadások    277,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    353,0

2    Felújítás    22,5

3    Egyenlő Bánásmód Hatóság             168,6

1    Működési költségvetés        3,0

1    Személyi juttatások    109,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    29,4

3    Dologi kiadások    32,9

4    Nemzeti Közigazgatási Intézet             868,5

1    Működési költségvetés        114,0

1    Személyi juttatások    425,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    103,2

3    Dologi kiadások    418,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    36,0

5    Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal            17 111,6

1    Működési költségvetés        8 598,6

1    Személyi juttatások    2 522,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    664,3

3    Dologi kiadások    21 749,5

5    Egyéb működési célú kiadások    3,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    614,5

2    Felújítás    156,6

6    Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek             1 299,3

1    Működési költségvetés        1 414,3

1    Személyi juttatások    1 230,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    339,9

3    Dologi kiadások    953,1

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    190,0

7    Szülőföld Alap Iroda

1    Működési költségvetés        158,4

1    Személyi juttatások    63,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    16,2

3    Dologi kiadások    79,1

8    Fővárosi, megyei kormányhivatalok             79 578,0

1    Működési költségvetés        36 153,1

1    Személyi juttatások    78 110,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    20 944,0

3    Dologi kiadások    15 947,2

5    Egyéb működési célú kiadások    3,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    494,6

2    Felújítás    221,3

3    Kölcsönök    11,0

9    Egyéb kutatóintézetek             294,4

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    206,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    53,8

3    Dologi kiadások    34,0

10    Balassi Intézet             3 709,3

1    Működési költségvetés        790,5

1    Személyi juttatások    2 320,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    507,2

3    Dologi kiadások    1 243,6

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    220,0

5    Egyéb működési célú kiadások    151,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    58,0

11    Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata            612,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    403,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    101,2

3    Dologi kiadások    103,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    4,0

12    Regionális képző központok             2 615,1

1    Működési költségvetés        1 983,8

1    Személyi juttatások    1 575,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    424,0

3    Dologi kiadások    2 480,9

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    116,7

2    Felújítás    2,0

13    Wekerle Sándor Alapkezelő             778,1

1    Működési költségvetés        1 385,0

1    Személyi juttatások    920,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    275,8

3    Dologi kiadások    255,3

5    Egyéb működési célú kiadások    687,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    23,7

14    Közgyűjteményi Ellátó Szervezet             209,8

1    Működési költségvetés        190,0

1    Személyi juttatások    114,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    37,5

3    Dologi kiadások    216,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    31,2

15    Fejezeti kezelésű előirányzatok

2    Célelőirányzatok

1    Központilag kezelt fejezeti feladatok             137,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    111,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    26,8

7    Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása             950,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    50,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    13,5

3    Dologi kiadások    886,5

8    Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások             650,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    37,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    10,0

3    Dologi kiadások    603,0

9    Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok             228,6

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    130,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    35,1

3    Dologi kiadások    63,5

10    Lengyel-Magyar Együttműködés 2011             40,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    32,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    8,0

17    A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás     120,0        120,0

18    Jogi segítségnyújtás     115,0        115,0

24    Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása             61,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    46,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    14,6

25    A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése             185,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    60,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    16,2

3    Dologi kiadások    108,8

26    Központi informatikai feladatok     54,6        54,6

27    Nemzetközi kötelezettségek teljesítése     13,9        13,9

29    Központi e-közigazgatási feladatok     82,0        82,0

30    Uniós projektek támogatása     63,1        63,1

31    Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása             300,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    191,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    52,1

3    Dologi kiadások    11,6

5    Egyéb működési célú kiadások    45,0

32    Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása     70,0        70,0

3    Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

4    Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása     205,0        205,0

5    Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének támogatása     41,0        41,0

6    Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása     410,0        410,0

7    Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás             888,6

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    852,6

5    Egyéb működési célú kiadások    36,0

8    Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány     8,2        8,2

10    Civil és non-profit szervezetek támogatása     63,0        63,0

12    Magyarországi Cigányokért Közalapítvány     117,0        117,0

14    Nemzeti Civil Alapprogram             2 837,1

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    227,0

5    Egyéb működési célú kiadások    2 610,1

20    Rádió C     28,7        28,7

4    Határon túli magyarok programjainak támogatása

1    Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása             2 703,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    34,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    9,0

3    Dologi kiadások    101,0

5    Egyéb működési célú kiadások    1 967,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    592,0

2    Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása             5 500,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    37,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    10,0

3    Dologi kiadások    250,0

5    Egyéb működési célú kiadások    5 203,0

3    Nemzetpolitikai tevékenység támogatása             2 047,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    26,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    7,0

3    Dologi kiadások    13,1

5    Egyéb működési célú kiadások    1 301,7

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    700,0

4    A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása     212,7        212,7

6    Határtalanul program támogatása     500,0        500,0

5    Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1    Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok

1    Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása     750,0        750,0

2    Egyházi kulturális programok támogatása             50,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú kiadások    25,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    25,0

2    Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

1    Hittanoktatás támogatása     3 100,0        3 100,0

2    Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)             200,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú kiadások    100,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    100,0

3    Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése     10 506,0        10 506,0

4    Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék     15 988,2        15 988,2

5    Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

1    Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka     1 600,0        1 600,0

2    Egyházi szórványprogramok támogatása             200,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú kiadások    100,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    100,0

3    Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)             200,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú kiadások    100,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    100,0

7    Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások     1 544,0        1 544,0

6    Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása             732,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    50,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    13,5

3    Dologi kiadások    80,0

5    Egyéb működési célú kiadások    289,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    300,0

7    Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása

1    Bolgár Országos Önkormányzat és Média     43,7        43,7

2    Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média     44,9        44,9

3    Országos Horvát Önkormányzat és Média     127,5        127,5

4    Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média     214,1        214,1

5    Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média     89,6        89,6

6    Országos Cigány Önkormányzat és Média     267,2        267,2

7    Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média     47,0        47,0

8    Országos Örmény Önkormányzat és Média     42,5        42,5

9    Országos Szlovák Önkormányzat és Média     128,0        128,0

10    Országos Szlovén Önkormányzat és Média     64,0        64,0

11    Szerb Országos Önkormányzat és Média     78,7        78,7

12    Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média     36,1        36,1

13    Ukrán Országos Önkormányzat és Média     36,2        36,2

8    Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

1    Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása     19,2        19,2

2    Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása     12,5        12,5

3    Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása     55,0        55,0

4    Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása     73,2        73,2

5    Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása     17,2        17,2

6    Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása     78,6        78,6

7    Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása     14,6        14,6

8    Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása     7,0        7,0

9    Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása     105,8        105,8

10    Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása     21,9        21,9

11    Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása     42,2        42,2

12    Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása     7,8        7,8

13    Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása     8,0        8,0

9    Társadalmi felzárkózást segítő programok

1    A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei             505,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    105,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    28,5

5    Egyéb működési célú kiadások    371,5

2    Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása             77,9

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    3,2

3    Dologi kiadások    17,0

5    Egyéb működési célú kiadások    47,7

3    Roma Oktatási Programok     25,3        25,3

4    „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása             12,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

5    Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása             103,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    64,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    17,1

3    Dologi kiadások    22,1

6    Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja    410,0        410,0

7    Roma ösztöndíj programok             1 125,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    100,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    27,0

5    Egyéb működési célú kiadások    998,5

8    Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának koordinációja             164,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    50,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    13,5

3    Dologi kiadások    100,5

25    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék     100,0        100,0

    1–15. cím összesen:    228 110,6    54 429,7    173 680,9

16    Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1    Kormányzati Ellenőrzési Hivatal             787,4

1    Működési költségvetés        3,0

1    Személyi juttatások    542,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    142,0

3    Dologi kiadások    103,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    2,0

    16. cím összesen:    790,4    3,0    787,4

17    Központosított bevételek

1    Cégnyilvántartás bevételei         1 500,0

18    Bethlen Gábor Alap támogatása

2    Eseti támogatás     375,3

19    Tartalékok

2    Céltartalékok

1    Különféle kifizetések     33 900,0

20    Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése     11 600,0

21    Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása     1 520,0

    X. fejezet összesen:    276 296,3    55 932,7    174 468,3

 

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

1    Miniszterelnökség             2 038,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    894,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    254,7

3    Dologi kiadások    890,0

2    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Kormányfői protokoll             614,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    126,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    34,3

3    Dologi kiadások    452,9

2    Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok     100,0        100,0

3    Fejezeti tartalék     220,0        220,0

    1–2. cím összesen:    2 972,8        2 972,8

3    Rendkívüli kormányzati intézkedések     90 000,0

    XI. fejezet összesen:    92 972,8        2 972,8

 

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1    Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása             5 691,6

1    Működési költségvetés        33,9

1    Személyi juttatások    3 899,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    913,2

3    Dologi kiadások    681,8

5    Egyéb működési célú kiadások    174,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    57,4

3    Kölcsönök    5,0        5,0

2    Szakigazgatási intézmények

1    Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal             4 056,7

1    Működési költségvetés        5 959,0

1    Személyi juttatások    4 992,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 290,1

3    Dologi kiadások    3 733,2

2    Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal             115,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    63,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    16,9

3    Dologi kiadások    31,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    2,8

3    Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

1    Működési költségvetés        1 506,2

1    Személyi juttatások    508,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    165,8

3    Dologi kiadások    831,6

4    Állami Ménesgazdaság             241,7

1    Működési költségvetés        119,1

1    Személyi juttatások    74,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    20,5

3    Dologi kiadások    272,5

2    Felhalmozási költségvetés        7,0

5    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal             8 208,6

1    Működési költségvetés        50,0

1    Személyi juttatások    4 085,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 124,6

3    Dologi kiadások    1 391,6

5    Egyéb működési célú kiadások    1 608,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    47,9

6    Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei             3 722,2

1    Működési költségvetés        1 610,9

1    Személyi juttatások    3 147,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    878,8

3    Dologi kiadások    1 399,5

2    Felhalmozási költségvetés        93,0

7    Közművelődési intézmények             403,3

1    Működési költségvetés        107,0

1    Személyi juttatások    313,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    84,8

3    Dologi kiadások    112,4

8    Agrárkutató intézetek             1 384,9

1    Működési költségvetés        1 653,8

1    Személyi juttatások    1 918,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    556,3

3    Dologi kiadások    580,1

2    Felhalmozási költségvetés        16,6

9    Agrármarketing-Centrum             151,0

1    Működési költségvetés        11,0

1    Személyi juttatások    117,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    31,7

3    Dologi kiadások    12,7

10    Génmegőrzési Intézmények             284,2

1    Működési költségvetés        107,4

1    Személyi juttatások    231,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    42,4

3    Dologi kiadások    117,6

12    Országos Meteorológiai Szolgálat             316,3

1    Működési költségvetés        1 087,0

1    Személyi juttatások    825,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    243,2

3    Dologi kiadások    285,0

5    Egyéb működési célú kiadások    0,4

2    Felhalmozási költségvetés        11,0

1    Intézményi beruházási kiadások    40,0

2    Felújítás    20,0

3    Kölcsönök    3,0    3,0

13    Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság             659,0

1    Működési költségvetés        80,1

1    Személyi juttatások    299,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    76,6

3    Dologi kiadások    363,1

14    Nemzeti park igazgatóságok             1 662,2

1    Működési költségvetés        3 279,3

1    Személyi juttatások    2 272,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    589,4

3    Dologi kiadások    1 606,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    380,3

2    Felújítás    93,0

15    Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek             3 197,5

1    Működési költségvetés        3 833,5

1    Személyi juttatások    4 819,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 313,1

3    Dologi kiadások    698,2

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    200,7

16    Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok             9 145,5

1    Működési költségvetés        2 888,1

1    Személyi juttatások    7 684,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 049,0

3    Dologi kiadások    2 176,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    123,2

17    Nemzeti Földalapkezelő Szervezet             1 092,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    712,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    192,3

3    Dologi kiadások    138,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    50,0

20    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

5    Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő     20,0        20,0

7    Vízkárelhárítás

1    Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása     220,0        220,0

9    Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése     20,0        20,0

19    EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai     45,0        45,0

20    Ivóvíz-minőség javító program     90,0        90,0

2    Környezetvédelmi célelőirányzatok

1    Vízkárelhárítási művek fenntartása             875,9

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    200,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    56,4

3    Dologi kiadások    619,5

2    Szigetközi térség vízügyi feladatai             110,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    7,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,9

3    Dologi kiadások    101,1

3    Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vizilétesítmények fenntartása     3 910,0        3 910,0

5    Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program             16,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,5

8    Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás             260,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    110,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    28,4

3    Dologi kiadások    121,2

1    Vízügyi feladatok támogatása     295,8        295,8

9    Természetvédelmi kártalanítás     17,8        17,8

10    Természetvédelmi pályázatok támogatása             568,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    96,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    27,7

3    Dologi kiadások    207,0

5    Egyéb működési célú kiadások    68,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    156,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    11,8

11    Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok             39,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    17,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    4,9

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    17,3

12    Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés     1 620,0        1 620,0

13    Országos Környezeti Kármentesítési Program             111,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    13,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,9

3    Dologi kiadások    40,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    54,4

14    Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában     146,6        146,6

16    Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai     45,0        45,0

17    Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása             68,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    48,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    14,0

3    Dologi kiadások    5,3

3    Agrár célelőirányzatok

1    FAO intézmények finanszírozása             225,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    40,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    12,8

3    Dologi kiadások    125,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    46,8

2    Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása             320,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    178,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    48,0

3    Dologi kiadások    93,5

3    Magán és egyéb jogi személyek kártérítése     11,9        11,9

4    Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása     22,2        22,2

5    Tanyafejlesztési Program             845,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    50,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    13,5

3    Dologi kiadások    781,5

8    Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása     98,9        98,9

10    Parlagfű elleni védekezés támogatása

1    Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása     1 083,9        1 083,9

12    MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése             2 000,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú kiadások    500,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    1 500,0

13    Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei             237,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    118,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    32,3

3    Dologi kiadások    86,5

15    Intézményi feladatok támogatása             473,6

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    282,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    61,5

3    Dologi kiadások    119,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    10,0

16    Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása     45,4        45,4

17    Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása     11,4        11,4

18    Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása     6,1        6,1

19    Állami génmegőrzési feladatok támogatása             250,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    196,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    54,0

20    Hegyközségek Nemzeti Tanácsa     179,2        179,2

22    Bormarketing és minőség-ellenőrzés     1 500,0    1 500,0

25    Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai     244,2        244,2

4    Uniós programok kiegészítő támogatása

6    Méhészeti Nemzeti Program     560,0        560,0

7    Igyál tejet program     800,0        800,0

8    Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása     1 433,0        1 433,0

9    Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása     1 680,0        1 680,0

10    Uniós Programok ÁFA fedezete     2 992,0        2 992,0

11    Iskolagyümölcs program     511,0        511,0

12    Nemzeti Diverzifikációs Program     1 700,0        1 700,0

5    Nemzeti támogatások

3    Állattenyésztési feladatok     700,0        700,0

5    Vadgazdálkodás támogatása     8,0        8,0

6    Nemzeti Erdőprogram

3    Erdőfelújítás     259,0        259,0

4    Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás     252,4        252,4

5    Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása     198,9        198,9

7    Fejlesztési típusú támogatások             104,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    45,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    59,0

8    Folyó kiadások és jövedelem-támogatások             49 383,2

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    63,8

5    Egyéb működési célú kiadások    49 319,4

10    Nemzeti agrár kárenyhítés     4 000,0    2 000,0    2 000,0

6    Állat- és növénykártalanítás     1 000,0        1 000,0

7    Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások     1 300,0        1 300,0

11    Vidékfejlesztési és halászati programok

2    Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

1    I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása             23 369,3

1    Működési költségvetés        3 992,3

5    Egyéb működési célú kiadások    5 719,0

2    Felhalmozási költségvetés        55 619,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    77 262,3

2    II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése             14 119,0

1    Működési költségvetés        42 855,0

5    Egyéb működési célú kiadások    55 095,0

2    Felhalmozási költségvetés        6 321,2

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    8 200,2

3    III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése             9 150,3

1    Működési költségvetés        1 263,8

5    Egyéb működési célú kiadások    1 733,9

2    Felhalmozási költségvetés        22 637,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    31 317,2

4    IV. tengely: Leader programok             1 285,4

1    Működési költségvetés        3 339,4

5    Egyéb működési célú kiadások    4 465,9

2    Felhalmozási költségvetés        555,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    714,6

5    Technikai segítségnyújtás     7 677,5    5 677,5    2 000,0

3    Halászati Operatív Program

1    Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)     2 510,0    1 882,5    627,5

2    Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)     915,6    686,7    228,9

3    Technikai segítségnyújtás (V. tengely)     174,4    130,8    43,6

13    EU tagságból eredő feladatok             300,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    192,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    93,7

3    Dologi kiadások    13,4

14    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék     135,8        135,8

    1–20. cím összesen:    341 931,2    170 923,5    171 007,7

21    Központosított bevételek

1    Erdészeti bevételek

1    Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése         10,0

2    Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság         200,0

3    Erdővédelmi járulék         50,0

2    Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek

1    Földvédelmi járulék         3 000,0

2    Földvédelmi és talajvédelmi bírság         50,0

4    Halgazdálkodási bevételek

1    Állami halász- és horgászjegyek díja         200,0

2    Halászati haszonbérleti díj         20,0

3    Halvédelmi bírság         10,0

5    Vadgazdálkodási bevételek

1    Állami vadászjegyek díja         585,0

2    Hatósági eljárási díj, trófea bírálat         60,0

4    Vadkísérőjegy és üzemterv szolgáltatás         30,0

5    Vadvédelmi bírság         25,0

7    Környezetvédelmi támogatások visszatérülése         429,0

8    Bírságok

1    Légszennyezési bírság         50,0

2    Veszélyes hulladék bírság         10,0

3    Zaj- és rezgésvédelmi bírság         10,0

4    Természetvédelmi bírság         15,0

9    Termékdíjak

1    Gumiabroncs termékdíjak         500,0

2    Csomagolóeszközök termékdíja         10 200,0

3    Akkumulátorok termékdíja         300,0

4    Kenőolajok termékdíja         6 200,0

5    Reklámhordozó papírok termékdíja         2 000,0

6    Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja         2 000,0

10    Vízkészletjárulék         12 000,0

    XII. fejezet összesen:    341 931,2    208 877,5    171 007,7

 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1    Honvédelmi Minisztérium

1    Honvédelmi Minisztérium igazgatása             4 903,1

1    Működési költségvetés        5,9

1    Személyi juttatások    3 487,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    905,0

3    Dologi kiadások    503,1

5    Egyéb működési célú kiadások    13,0

2    Egyéb HM szervezetek             11 453,0

1    Működési költségvetés        106,1

1    Személyi juttatások    4 396,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 059,8

3    Dologi kiadások    5 768,6

5    Egyéb működési célú kiadások    333,9

3    Kölcsönök    95,4    95,4

3    HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal             80 678,3

1    Működési költségvetés        3 206,2

1    Személyi juttatások    4 600,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 017,6

3    Dologi kiadások    71 864,3

5    Egyéb működési célú kiadások    13,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    4 555,2

2    Felújítás    1 833,6

3    Kölcsönök    700,0    700,0

2    Magyar Honvédség

1    Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei             20 910,8

1    Működési költségvetés        332,0

1    Személyi juttatások    14 184,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    3 375,5

3    Dologi kiadások    3 613,1

5    Egyéb működési célú kiadások    70,0

2    MH ÖHP és alárendelt szervezetei             77 563,1

1    Működési költségvetés        1 053,0

1    Személyi juttatások    55 065,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    12 403,7

3    Dologi kiadások    10 628,2

5    Egyéb működési célú kiadások    383,2

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    136,0

3    Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

1    Katonai Felderítő Hivatal             8 925,8

1    Működési költségvetés        28,3

1    Személyi juttatások    5 094,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 222,2

3    Dologi kiadások    2 581,5

5    Egyéb működési célú kiadások    18,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    38,0

2    Katonai Biztonsági Hivatal             2 645,0

1    Működési költségvetés        3,3

1    Személyi juttatások    1 934,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    446,4

3    Dologi kiadások    250,3

5    Egyéb működési célú kiadások    7,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    10,0

4    Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem             3 360,0

1    Működési költségvetés        905,1

1    Személyi juttatások    2 651,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    579,8

3    Dologi kiadások    1 022,5

5    Egyéb működési célú kiadások    11,2

5    Katonai Ügyészségek             1 178,1

1    Működési költségvetés        1,6

1    Személyi juttatások    877,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    225,8

3    Dologi kiadások    73,1

5    Egyéb működési célú kiadások    3,6

6    Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ             3 055,4

1    Működési költségvetés        13 269,6

1    Személyi juttatások    9 827,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 412,7

3    Dologi kiadások    4 042,3

5    Egyéb működési célú kiadások    42,9

8    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

5    Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok     300,0    300,0

2    Ágazati célelőirányzatok

1    Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)     100,0        100,0

3    Társadalmi szervek támogatása

1    Honvédszakszervezet (HOSZ)     4,5        4,5

2    Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)     4,5        4,5

3    Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)     4,0        4,0

5    Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)     5,5        5,5

6    Társadalmi szervek pályázati támogatása     50,0        50,0

7    Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége     5,0        5,0

8    Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége     4,0        4,0

9    Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)     2,5        2,5

10    Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)     0,5        0,5

11    Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ)     8,0        8,0

13    Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása     110,0        110,0

14    Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása     8,5        8,5

15    Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása     2,0        2,0

17    Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása     4,0        4,0

18    Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás     3,0        3,0

5    Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása     3 704,0        3 704,0

6    Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása     5,0        5,0

25    Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához     2 910,2        2 910,2

39    Alapítványok, közalapítványok támogatása

1    Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása     50,0        50,0

2    MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása     53,8        53,8

3    Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz             3 200,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    2,0

5    Egyéb működési célú kiadások    3 198,0

40    Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

1    Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez     3 537,2        3 537,2

2    Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz     360,0        360,0

41    Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai     21,0        21,0

3    Fejezeti tartalék     24,7        24,7

    XIII. fejezet összesen:    248 861,0    20 006,5    228 854,5

 

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1    Belügyminisztérium igazgatása             3 188,1

1    Működési költségvetés        25,5

1    Személyi juttatások    2 241,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    553,3

3    Dologi kiadások    404,1

5    Egyéb működési célú kiadások    7,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    7,6

2    Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata             3 545,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    2 305,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    600,5

3    Dologi kiadások    448,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    130,9

2    Felújítás    60,0

4    Terrorelhárítási Központ             10 342,9

1    Működési költségvetés        123,0

1    Személyi juttatások    4 815,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 315,8

3    Dologi kiadások    1 900,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    2 434,5

5    Büntetés-végrehajtás             38 512,5

1    Működési költségvetés        2 607,6

1    Személyi juttatások    23 320,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5 193,8

3    Dologi kiadások    12 235,9

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    2,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    309,2

2    Felújítás    57,7

3    Kölcsönök    108,0    108,0

6    BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet             373,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    217,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    52,6

3    Dologi kiadások    103,0

7    Rendőrség             202 723,1

1    Működési költségvetés        5 298,1

1    Személyi juttatások    145 146,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    37 424,8

3    Dologi kiadások    25 045,4

2    Felhalmozási költségvetés

2    Felújítás    404,6

8    Alkotmányvédelmi Hivatal             7 014,3

1    Működési költségvetés        27,4

1    Személyi juttatások    4 808,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 309,7

3    Dologi kiadások    868,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    55,5

3    Kölcsönök    20,0    20,0

9    Nemzetbiztonsági Szakszolgálat             15 655,1

1    Működési költségvetés        147,6

1    Személyi juttatások    9 556,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 488,5

3    Dologi kiadások    2 232,2

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    1 505,0

5    Lakástámogatás    20,9

3    Kölcsönök    23,0    23,0

10    Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ             196,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    86,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    25,4

3    Dologi kiadások    64,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    19,6

11    Rendőrtiszti Főiskola             1 077,8

1    Működési költségvetés        263,1

1    Személyi juttatások    866,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    225,3

3    Dologi kiadások    246,3

5    Egyéb működési célú kiadások    2,9

12    Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság             10 377,3

1    Működési költségvetés        385,9

1    Személyi juttatások    6 771,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 824,0

3    Dologi kiadások    1 682,6

5    Egyéb működési célú kiadások    15,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    358,2

2    Felújítás    111,7

13    Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal             6 184,9

1    Működési költségvetés        104,4

1    Személyi juttatások    2 877,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    784,6

3    Dologi kiadások    2 496,2

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    28,0

5    Egyéb működési célú kiadások    49,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    54,0

15    Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ             653,9

1    Működési költségvetés        368,5

1    Személyi juttatások    402,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    115,5

3    Dologi kiadások    491,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    5,0

2    Felújítás    8,0

20    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Ágazati célfeladatok

1    A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása     89,7        89,7

2    Energia-racionalizálás     102,8    102,8

5    Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése             192,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    4,0

5    Egyéb működési célú kiadások    188,0

6    Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások             24,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    9,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    6,4

3    Dologi kiadások    1,7

5    Egyéb működési célú kiadások    7,3

7    Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások     247,1        247,1

13    Közrendvédelmi bírság     10,0    10,0

15    Országos Baleset-megelőzési Bizottság     800,0    800,0

20    Nemzetközi fizetési kötelezettség     150,6        150,6

26    Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok     110,0        110,0

27    Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások     110,0        110,0

29    Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

1    Működési költségvetés        1 200,0

5    Egyéb működési célú kiadások    1 200,0

2    Felhalmozási költségvetés        3 800,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    3 800,0

30    Hivatásos állomány életbiztosítása     135,8        135,8

31    Területrendezési feladatok             185,4

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    40,0

5    Egyéb működési célú kiadások    145,4

32    Építésügyi célelőirányzat

1    Működési költségvetés        550,0

1    Személyi juttatások    200,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    50,0

3    Dologi kiadások    300,0

2    Felhalmozási költségvetés        50,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    50,0

33    Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata             6,4

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,9

3    Dologi kiadások    2,0

34    Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok     100,0        100,0

39    Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások     550,0        550,0

40    Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása             200,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    20,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    180,0

41    Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása     650,0        650,0

43    Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása     62,5        62,5

2    Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

1    Alapítványok támogatása

1    Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása     200,0        200,0

2    Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása     29,0        29,0

3    Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása     146,1        146,1

2    Társadalmi önszerveződések támogatása

1    Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása     5,5        5,5

3    Országos Polgárőr Szövetség     700,0        700,0

4    Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása     10,0        10,0

5    Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása     120,0        120,0

6    Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása     22,5        22,5

7    Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos szövetségének támogatása     10,0        10,0

8    A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása     9,0        9,0

9    Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület     35,0        35,0

11    Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása     24,0        24,0

3    Szakszervezetek támogatása

1    Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása     3,7        3,7

2    Független Rendőr Szakszervezet támogatása     2,7        2,7

4    Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása     3,0        3,0

5    Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása     1,4        1,4

6    Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása     0,6        0,6

7    Hivatásos Tűzoltók Függelten Szakszervezete támogatása     2,0        2,0

8    Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása     0,6        0,6

9    Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása     0,4        0,4

10    Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása     0,4        0,4

11    Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása     1,8        1,8

12    Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása     0,3        0,3

13    Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása     0,4        0,4

14    Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása     0,2        0,2

15    Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása     0,2        0,2

3    Beruházás

4    Közbiztonsági beruházások     218,1        218,1

5    Hivatásos állomány lakáscélú beruházása     128,0        128,0

8    Közösségi programok     70,0    50,0    20,0

9    Szolidaritási programok

1    Európai Menekültügyi Alap     371,6    261,7    109,9

2    Integrációs Alap     596,3    395,7    200,6

3    Visszatérési Alap     292,1    194,5    97,6

4    Külső Határok Alap             797,0

1    Működési költségvetés        246,0

3    Dologi kiadások    225,0

5    Egyéb működési célú kiadások    246,0

2    Felhalmozási költségvetés        1 394,4

1    Intézményi beruházási kiadások    552,0

2    Felújítás    10,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 404,4

5    Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek             1,8

1    Működési költségvetés        223,2

3    Dologi kiadások    1,8

5    Egyéb működési célú kiadások    223,2

10    Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása     2 061,3        2 061,3

11    Duna Művész Együttesek támogatása     250,0        250,0

12    „Segítsünk az árvízkárosultakon!”     1,0    1,0

13    Fejezeti tartalék     53,1        53,1

    1–20. cím összesen:    326 706,9    18 781,4    307 925,5

21    Egyéb bevételek

1    Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel         16 000,0

    XIV. fejezet összesen:    326 706,9    34 781,4    307 925,5

 

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

1    Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása             6 874,7

1    Működési költségvetés        837,9

1    Személyi juttatások    5 467,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 462,4

3    Dologi kiadások    727,4

5    Egyéb működési célú kiadások    14,9

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    40,1

3    Kölcsönök    38,3    38,3

2    Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal             280,8

1    Működési költségvetés        2 145,7

1    Személyi juttatások    810,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    211,9

3    Dologi kiadások    1 402,1

2    Felhalmozási költségvetés        3,3

1    Intézményi beruházási kiadások    5,0

3    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal             491,5

1    Működési költségvetés        3 051,4

1    Személyi juttatások    1 021,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    267,1

3    Dologi kiadások    2 164,4

5    Egyéb működési célú kiadások    2,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    78,0

2    Felújítás    9,3

4    Foglalkoztatási Hivatal             2 517,4

1    Működési költségvetés        140,5

1    Személyi juttatások    1 232,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    322,1

3    Dologi kiadások    1 069,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    25,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    8,2

8    Magyar Államkincstár             17 251,8

1    Működési költségvetés        5 644,1

1    Személyi juttatások    13 351,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    3 747,8

3    Dologi kiadások    4 631,2

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    759,9

2    Felújítás    383,7

3    Kölcsönök    21,8

11    Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség             1 402,3

1    Működési költségvetés        718,1

1    Személyi juttatások    988,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    267,0

3    Dologi kiadások    465,0

5    Egyéb működési célú kiadások    308,1

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    84,0

3    Kölcsönök    12,5    4,5

13    Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet             1 931,5

1    Működési költségvetés        726,7

1    Személyi juttatások    887,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    240,4

3    Dologi kiadások    1 530,2

2    Felhalmozási költségvetés        61,9

1    Intézményi beruházási kiadások    51,9

2    Felújítás    10,0

14    Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság             817,6

1    Működési költségvetés        18,8

1    Személyi juttatások    543,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    159,1

3    Dologi kiadások    94,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    40,0

16    Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság             427,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    315,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    88,9

3    Dologi kiadások    23,8

17    Nemzeti Külgazdasági Hivatal             2 222,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1 038,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    280,0

3    Dologi kiadások    904,0

18    A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos     40,0        40,0

25    Fejezeti kezelésű előirányzatok

2    Ágazati célelőirányzatok

5    Kárrendezési célelőirányzat

1    Függő kár kifizetés     410,0        410,0

2    Járadék kifizetés     3 550,0        3 550,0

3    Tőkésítésre kifizetés     40,0        40,0

7    Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez             108,4

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    17,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    4,7

3    Dologi kiadások    8,0

5    Egyéb működési célú kiadások    78,4

12    Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja     88,5        88,5

16    Közigazgatási fejlesztési feladatok     10,3        10,3

33    ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése             26,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    2,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,8

3    Dologi kiadások    22,8

49    Lakbértámogatás             14,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    4,0

5    Egyéb működési célú kiadások    10,0

50    Állami Bérlakás Program             1 650,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    5,0

5    Egyéb működési célú kiadások    95,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 550,0

51    Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat             1 220,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    1 170,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    50,0

6    Kutatási és technológia feladatok

4    Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása     662,6        662,6

14    Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1    Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása

1    Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása     300,0        300,0

2    Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása     140,4        140,4

3    Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása     27,0        27,0

2    OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása             743,2

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    3,4

5    Egyéb működési célú kiadások    699,8

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    40,0

3    ÁPB-k szakmai programjainak támogatása             120,9

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    11,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    6,1

3    Dologi kiadások    103,0

5    Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok     92,0        92,0

30    Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján     15,2        15,2

2    Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok     2 188,2        2 188,2

3    Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok     20,1        20,1

4    NATO tagságból adódó ágazati feladatok             24,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    2,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,4

3    Dologi kiadások    21,5

5    Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program     261,9        261,9

9    Nemzetgazdasági programok             409,6

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    136,6

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    273,0

10    Szervezetátalakítási alap             7 950,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    3 950,0

5    Egyéb működési célú kiadások    4 000,0

43    Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása             589,6

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú kiadások    569,5

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    20,1

44    Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése     400,0        400,0

46    Magán és egyéb jogi személyek kártérítése     70,0        70,0

47    Kötött segélyhitelezés     585,2        585,2

50    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék     37,1        37,1

51    Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére     8,0        8,0

    1–25. cím összesen:    69 411,8    13 391,2    56 020,6

27    Alapok támogatása

2    Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása     14,0

3    Munkaerőpiaci Alap támogatása     64 000,0

28    Központosított bevételek

1    Kárrendezési célelőirányzat befizetése         5,0

2    Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek        4 200,0

    XV. fejezet összesen:    133 425,8    17 596,2    56 020,6

 

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

1    Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása             112 947,4

1    Működési költségvetés        2 324,8

1    Személyi juttatások    73 376,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    19 131,0

3    Dologi kiadások    20 942,1

5    Egyéb működési célú kiadások    35,1

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    1 007,8

2    Felújítás    560,0

5    Lakástámogatás    134,4

3    Kölcsönök    85,0

2    Bűnügyi Főigazgatóság             5 110,6

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3 667,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    983,5

3    Dologi kiadások    459,6

3    Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet             1 267,4

1    Működési költségvetés        295,9

1    Személyi juttatások    878,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    221,3

3    Dologi kiadások    463,7

    1–3. cím összesen:    121 946,1    2 620,7    119 325,4

5    Központosított bevételek

1    Közúti bírságbevételek         500,0

    XVI. fejezet összesen:    121 946,1    3 120,7    119 325,4

 

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1    Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása             4 897,2

1    Működési költségvetés        316,9

1    Személyi juttatások    3 593,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    936,1

3    Dologi kiadások    584,9

5    Egyéb működési célú kiadások    100,0

3    Kölcsönök    11,0    11,0

2    Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium             97,4

1    Működési költségvetés        66,0

1    Személyi juttatások    67,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    19,6

3    Dologi kiadások    56,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    20,0

3    Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet             941,7

1    Működési költségvetés        513,3

1    Személyi juttatások    324,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    82,9

3    Dologi kiadások    1 048,1

4    Országos Atomenergia Hivatal             0,3

1    Működési költségvetés        2 055,6

1    Személyi juttatások    734,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    195,1

3    Dologi kiadások    1 095,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    31,2

5    Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1    Működési költségvetés        2 374,0

1    Személyi juttatások    882,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    226,3

3    Dologi kiadások    826,5

5    Egyéb működési célú kiadások    162,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    104,2

2    Felújítás    123,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    50,0

6    Magyar Energia Hivatal

1    Működési költségvetés        3 400,0

1    Személyi juttatások    679,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    178,1

3    Dologi kiadások    2 454,0

5    Egyéb működési célú kiadások    15,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    69,6

2    Felújítás    2,4

3    Kölcsönök    2,4    1,5

7    Nemzeti Közlekedési Hatóság

1    Működési költségvetés        27 430,0

1    Személyi juttatások    2 707,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    677,5

3    Dologi kiadások    22 999,9

2    Felhalmozási költségvetés        5,0

1    Intézményi beruházási kiadások    964,2

2    Felújítás    100,0

3    Kölcsönök    4,0    18,5

8    Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1    Működési költségvetés        2 914,9

1    Személyi juttatások    1 052,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    286,7

3    Dologi kiadások    1 485,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    86,0

3    Kölcsönök    4,0

9    MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

1    Működési költségvetés        1 270,0

1    Személyi juttatások    700,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    189,0

3    Dologi kiadások    381,0

10    Közlekedésbiztonsági Szervezet             435,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    260,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    74,5

3    Dologi kiadások    99,8

11    Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség             455,2

1    Működési költségvetés        10,0

1    Személyi juttatások    329,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    84,4

3    Dologi kiadások    41,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    10,0

12    Központi Szolgáltatási Főigazgatóság             12 069,5

1    Működési költségvetés        2 509,5

1    Személyi juttatások    2 676,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    754,5

3    Dologi kiadások    8 929,8

5    Egyéb működési célú kiadások    718,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    1 495,1

3    Kölcsönök    5,0

13    Közreműködő Szervezetek             627,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    445,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    131,6

3    Dologi kiadások    50,2

14    Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek

1    Magyar Állami Földtani Intézet             404,0

1    Működési költségvetés        356,6

1    Személyi juttatások    378,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    102,8

3    Dologi kiadások    279,4

3    Kölcsönök    0,4    0,4

2    Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet             286,9

1    Működési költségvetés        213,9

1    Személyi juttatások    254,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    61,5

3    Dologi kiadások    185,1

2    Felhalmozási költségvetés        50,0

1    Intézményi beruházási kiadások    50,0

16    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

3    Kikötők fejlesztése     40,0        40,0

10    Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása     5 200,0        5 200,0

2    Ágazati célelőirányzatok

2    A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

1    Működési költségvetés        1 500,0

3    Dologi kiadások    900,0

5    Egyéb működési célú kiadások    600,0

4    Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás     480,0        480,0

6    Belvízi hajózási alapprogram     0,1        0,1

12    EU szabványok honosítása     5,6        5,6

17    Magán és egyéb jogi személyek kártérítése     146,2        146,2

28    ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása     277,0        277,0

32    Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok             698,4

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    37,0

5    Egyéb működési célú kiadások    661,4

34    Magyar film támogatása     1 625,0        1 625,0

35    Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok     208,0        208,0

36    PPP programokkal kapcsolatos kiadások

1    Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához     5 614,6        5 614,6

2    Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához     3 261,5        3 261,5

3    Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához     415,0        415,0

4    Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához     122,2        122,2

5    Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez     9 896,9        9 896,9

6    Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése     1 539,7        1 539,7

38    Beruházás ösztönzési célelőirányzat     13 500,0        13 500,0

41    Turisztikai célelőirányzat             10 931,5

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    136,9

5    Egyéb működési célú kiadások    10 794,6

42    Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja     8,0        8,0

43    Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok     47,0        47,0

45    Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása             3 363,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    5,0

5    Egyéb működési célú kiadások    250,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    3 108,0

46    Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója             500,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    50,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    13,5

5    Egyéb működési célú kiadások    436,5

3    Informatikai feladatok

1    Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása             6 900,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    5 400,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    1 500,0

4    Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése     10 800,0        10 800,0

5    Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja     840,0        840,0

4    Ágazati szabályozási feladatok

3    Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok             148,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    73,0

5    Egyéb működési célú kiadások    75,0

5    Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése     5 200,0        5 200,0

2    Útpénztár             30 761,1

1    Működési költségvetés        48 000,0

3    Dologi kiadások    59 915,1

5    Egyéb működési célú kiadások    8 812,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    310,0

2    Felújítás    6 924,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    2 800,0

3    Autópálya rendelkezésre állási díj     99 186,3        99 186,3

9    TEN-T pályázatok             8 500,0

1    Működési költségvetés        602,0

3    Dologi kiadások    183,0

5    Egyéb működési célú kiadások    8 919,0

15    RO-LA gördülő országút     550,0        550,0

16    Határkikötők működtetése     10,0        10,0

18    A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés             916,8

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    87,5

5    Egyéb működési célú kiadások    824,3

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    5,0

26    Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása             145,9

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    3,0

5    Egyéb működési célú kiadások    142,9

34    Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján     4,9        4,9

35    Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok     1,9        1,9

36    NATO tagságból adódó ágazati feladatok     3,3        3,3

37    Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok     163,3        163,3

38    Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása     12,1        12,1

50    Közlekedési zajvédelem     162,5        162,5

6    Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

4    Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása     876,7        876,7

7    Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok             911,3

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    236,4

5    Egyéb működési célú kiadások    424,9

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    250,0

8    Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat             3 538,8

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    527,7

5    Egyéb működési célú kiadások    3 011,1

9    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék     500,0        500,0

18    MFB tőkeemelése    120 000,0        120 000,0

    1–16. cím összesen:    461 846,2    93 619,1    368 227,1

17    Vállalkozások folyó támogatása

1    Egyedi támogatások, ellentételezések

2    Bányabezárás     1 000,0

3    A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése     208 153,0

18    Központosított bevételek

1    Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése         120,0

3    Közúti bírságbevételek         500,0

19    Alapok támogatása

1    Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása     8 194,8

2    Kutatási és Technológiai Innovációs Alap     14 179,0

20    K-600 hírrendszer működtetésére     55,0

21    Peres ügyek     800,0

    XVII. fejezet összesen:    694 228,0    94 239,1    368 227,1

 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1    Külügyminisztérium központi igazgatása             6 548,3

1    Működési költségvetés        209,3

1    Személyi juttatások    3 935,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 048,7

3    Dologi kiadások    1 626,4

5    Egyéb működési célú kiadások    55,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    80,0

3    Kölcsönök    68,0    56,0

2    Külképviseletek igazgatása             33 031,1

1    Működési költségvetés        6 694,4

1    Személyi juttatások    19 521,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5 269,9

3    Dologi kiadások    14 504,1

2    Felhalmozási költségvetés        30,0

1    Intézményi beruházási kiadások    460,3

3    Kölcsönök    112,6    112,6

3    Magyar Külügyi Intézet             184,3

1    Működési költségvetés        2,0

1    Személyi juttatások    73,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    21,2

3    Dologi kiadások    61,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    30,0

4    Információs Hivatal             7 423,3

1    Működési költségvetés        50,0

1    Személyi juttatások    3 736,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    927,8

3    Dologi kiadások    2 578,2

2    Felhalmozási költségvetés        42,9

1    Intézményi beruházási kiadások    225,1

2    Felújítás    18,4

5    Lakástámogatás    30,0

3    Kölcsönök    21,9    21,9

5    Fejezeti kezelésű előirányzatok

6    Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1    Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások     7 058,4        7 058,4

2    Európai uniós befizetések     3 111,2        3 111,2

9    Állami Protokoll

1    Államfői Protokoll kiadásai             236,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    30,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,0

3    Dologi kiadások    201,2

14    Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

1    Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása     87,5        87,5

2    Egyéb civil szervezetek támogatása     140,0        140,0

17    EU utazási költségtérítések             0,2

1    Működési költségvetés        567,7

3    Dologi kiadások    0,2

5    Egyéb működési célú kiadások    567,7

22    Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

1    Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés             92,6

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    60,0

5    Egyéb működési célú kiadások    32,6

2    Humanitárius segélyezés     10,0        10,0

39    2011. évi magyar EU elnökségi feladatok             15 500,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3 333,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    899,5

3    Dologi kiadások    10 330,8

5    Egyéb működési célú kiadások    130,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    806,6

40    Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése             20,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    16,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    4,0

43    Külföldi magyar emlékek megőrzése     5,0        5,0

44    Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok     14,0        14,0

46    Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása             6,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    3,0

5    Egyéb működési célú kiadások    3,0

    XVIII. fejezet összesen:    81 254,9    7 786,8    73 468,1

 

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

1    Nemzeti Fejlesztési Ügynökség             1 842,1

1    Működési költségvetés        2 879,1

1    Személyi juttatások    2 853,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    747,2

3    Dologi kiadások    936,9

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    154,0

2    Felújítás    23,7

3    Kölcsönök    6,5    1,0

2    Fejezeti kezelésű előirányzatok

3    Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

1    Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési     5 525,5        5 525,5

2    Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek             9 551,1

1    Működési költségvetés        142,1

5    Egyéb működési célú kiadások    2 000,5

2    Felhalmozási költségvetés        4 595,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    12 288,4

4    Új Magyarország Fejlesztési Terv

1    Gazdaságfejlesztés Operatív Program             20 902,0

1    Működési költségvetés        15 223,2

3    Dologi kiadások    6 187,6

5    Egyéb működési célú kiadások    11 722,0

2    Felhalmozási költségvetés        103 221,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    121 436,7

2    Közlekedés Operatív Program             75 814,1

1    Működési költségvetés        13 402,4

3    Dologi kiadások    1 937,4

5    Egyéb működési célú kiadások    15 322,7

2    Felhalmozási költségvetés        267 542,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    339 499,1

3    Társadalmi megújulás Operatív Program             14 912,2

1    Működési költségvetés        109 147,2

3    Dologi kiadások    3 613,5

5    Egyéb működési célú kiadások    120 334,9

2    Felhalmozási költségvetés        855,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    966,7

8    Társadalmi megújulás Operatív Program – MPA     3 970,7    3 970,7

14    Társadalmi infrastruktúra Operatív Program             11 534,9

1    Működési költségvetés        20 826,8

3    Dologi kiadások    2 172,5

5    Egyéb működési célú kiadások    21 011,7

2    Felhalmozási költségvetés        86 608,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    95 786,4

19    Környezet és energia Operatív Program             6 823,7

1    Működési költségvetés        16 463,7

3    Dologi kiadások    269,6

5    Egyéb működési célú kiadások    18 679,1

2    Felhalmozási költségvetés        73 887,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    78 225,8

20    Államreform Operatív Program             554,6

1    Működési költségvetés        3 756,8

3    Dologi kiadások    308,8

5    Egyéb működési célú kiadások    3 977,1

2    Felhalmozási költségvetés        342,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    368,3

21    Elektronikus közigazgatás Operatív Program             3 495,0

1    Működési költségvetés        6 594,1

3    Dologi kiadások    300,0

5    Egyéb működési célú kiadások    7 562,2

2    Felhalmozási költségvetés        13 210,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    15 437,8

22    Végrehajtás Operatív Program             2 860,2

1    Működési költségvetés        9 266,3

3    Dologi kiadások    4 956,3

5    Egyéb működési célú kiadások    6 782,4

2    Felhalmozási költségvetés        916,5

1    Intézményi beruházási kiadások    1 173,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    130,4

23    Nyugat-dunántúli Operatív Program             1 153,2

1    Működési költségvetés        2 570,7

3    Dologi kiadások    985,1

5    Egyéb működési célú kiadások    1 855,4

2    Felhalmozási költségvetés        10 710,3

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    11 593,7

24    Közép-dunántúli Operatív Program             513,8

1    Működési költségvetés        2 779,1

3    Dologi kiadások    856,0

5    Egyéb működési célú kiadások    1 976,3

2    Felhalmozási költségvetés        13 699,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    14 160,3

25    Dél-dunántúli Operatív Program             1 714,4

1    Működési költségvetés        1 072,4

3    Dologi kiadások    689,2

5    Egyéb működési célú kiadások    486,4

2    Felhalmozási költségvetés        17 547,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    19 158,3

26    Dél-alföldi Operatív Program             1 249,0

1    Működési költségvetés        1 994,7

3    Dologi kiadások    1 314,2

5    Egyéb működési célú kiadások    907,9

2    Felhalmozási költségvetés        19 039,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    20 061,1

27    Észak-alföldi Operatív Program             2 575,7

1    Működési költségvetés        1 824,8

3    Dologi kiadások    858,0

5    Egyéb működési célú kiadások    1 179,7

2    Felhalmozási költségvetés        27 048,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    29 411,4

28    Észak-magyarországi Operatív Program             2 420,6

1    Működési költségvetés        3 065,9

3    Dologi kiadások    1 817,6

5    Egyéb működési célú kiadások    1 514,4

2    Felhalmozási költségvetés        21 006,2

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    23 160,7

29    Közép-magyarországi Operatív Program             8 466,6

1    Működési költségvetés        18 378,0

3    Dologi kiadások    3 556,6

5    Egyéb működési célú kiadások    16 124,1

2    Felhalmozási költségvetés        83 757,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    90 921,7

5    Területi Együttműködés

1    Európai Területi Együttműködés

1    ETE HU-SK             1 590,6

1    Működési költségvetés        3 958,5

3    Dologi kiadások    1 257,1

5    Egyéb működési célú kiadások    4 228,4

2    Felhalmozási költségvetés        165,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    228,6

2    ETE HU-RO             2 042,4

1    Működési költségvetés        5 378,7

3    Dologi kiadások    1 517,5

5    Egyéb működési célú kiadások    5 842,3

2    Felhalmozási költségvetés        166,3

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    227,6

3    ETE HU-SER             468,8

1    Működési költségvetés        1 794,1

5    Egyéb működési célú kiadások    2 248,8

2    Felhalmozási költségvetés        55,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    69,6

4    ETE HU-CRO             482,5

1    Működési költségvetés        1 421,7

5    Egyéb működési célú kiadások    1 889,7

2    Felhalmozási költségvetés        43,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    58,4

5    ETE SEES             192,0

1    Működési költségvetés        736,5

5    Egyéb működési célú kiadások    924,7

2    Felhalmozási költségvetés        15,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    18,9

6    ETE AU-HU             779,2

1    Működési költségvetés        144,0

5    Egyéb működési célú kiadások    892,0

2    Felhalmozási költségvetés        6,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    37,2

7    ETE SLO-HU             519,4

1    Működési költségvetés        98,0

5    Egyéb működési célú kiadások    607,0

2    Felhalmozási költségvetés        2,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    12,4

8    ETE CES             274,3

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú kiadások    260,6

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    13,7

9    INTERREG IVC             145,4

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú kiadások    136,6

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    8,8

10    ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program             175,6

1    Működési költségvetés        1 248,0

5    Egyéb működési célú kiadások    1 407,8

2    Felhalmozási költségvetés        123,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    139,3

2    INTERACT 2007–2013     11,0        11,0

6    Egyéb uniós előirányzatok

2    Igazgatási Partnerség

1    Működési költségvetés        85,0

3    Dologi kiadások    65,5

5    Egyéb működési célú kiadások    19,5

3    Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek     722,4    26,0    696,4

4    EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek

1    Működési költségvetés        6 201,0

3    Dologi kiadások    234,0

5    Egyéb működési célú kiadások    5 967,0

2    Felhalmozási költségvetés        5 499,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    5 499,0

7    Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

1    EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás             384,6

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    236,7

5    Egyéb működési célú kiadások    80,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    67,2

2    Közreműködői intézményrendszer támogatása             1 250,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    814,1

5    Egyéb működési célú kiadások    435,9

4    KEOP derogációs projektek kamattámogatása     111,4        111,4

8    Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása     8 221,5    8 200,0    21,5

9    Magán és egyéb jogi személyek kártérítése     40,2        40,2

8    Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék     1 431,1        1 431,1

    XIX. fejezet összesen:    1 195 242,5    1 012 717,4    182 525,1

 

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

1    Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása             7 244,0

1    Működési költségvetés        54,8

1    Személyi juttatások    5 180,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 384,1

3    Dologi kiadások    701,5

5    Egyéb működési célú kiadások    17,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    15,0

2    Állami szociális intézetek             1 938,1

1    Működési költségvetés        264,7

1    Személyi juttatások    1 228,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    330,9

3    Dologi kiadások    582,3

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    4,7

2    Felhalmozási költségvetés        1,2

1    Intézményi beruházási kiadások    57,7

4    Egyéb kulturális intézmények             2 360,6

1    Működési költségvetés        1 994,4

1    Személyi juttatások    2 266,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    609,1

3    Dologi kiadások    1 467,5

5    Egyéb működési célú kiadások    5,1

2    Felhalmozási költségvetés        105,5

1    Intézményi beruházási kiadások    105,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    7,1

3    Kölcsönök    1,2    1,2

5    Egyetemek, főiskolák             170 418,3

1    Működési költségvetés        224 262,6

1    Személyi juttatások    163 561,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    47 826,5

3    Dologi kiadások    145 410,0

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    31 905,0

5    Egyéb működési célú kiadások    3 347,8

2    Felhalmozási költségvetés        34 487,1

1    Intézményi beruházási kiadások    23 743,7

2    Felújítás    12 234,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 139,1

3    Kölcsönök    88,4    88,4

6    Egyéb oktatási intézmények             2 258,6

1    Működési költségvetés        1 617,2

1    Személyi juttatások    1 684,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    457,4

3    Dologi kiadások    1 655,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    8,0

2    Felújítás    70,0

7    Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal             5 621,3

1    Működési költségvetés        140,0

1    Személyi juttatások    187,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    49,6

3    Dologi kiadások    74,5

5    Egyéb működési célú kiadások    5 442,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    7,4

9    Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei             3 467,8

1    Működési költségvetés        170,3

1    Személyi juttatások    2 146,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    577,6

3    Dologi kiadások    833,2

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    63,7

2    Felhalmozási költségvetés        3,4

1    Intézményi beruházási kiadások    20,5

10    Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei             1 152,9

1    Működési költségvetés        43 723,6

1    Személyi juttatások    13 407,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    3 576,7

3    Dologi kiadások    24 791,8

5    Egyéb működési célú kiadások    8,1

2    Felhalmozási költségvetés        242,7

1    Intézményi beruházási kiadások    2 348,7

2    Felújítás    675,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    311,0

3    Kölcsönök    10,0    10,0

11    Közgyűjtemények             9 219,8

1    Működési költségvetés        8 569,5

1    Személyi juttatások    7 405,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 066,1

3    Dologi kiadások    7 696,9

5    Egyéb működési célú kiadások    38,6

2    Felhalmozási költségvetés        2 351,4

1    Intézményi beruházási kiadások    2 841,9

2    Felújítás    23,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    69,0

12    Művészeti intézmények             5 278,8

1    Működési költségvetés        2 240,0

1    Személyi juttatások    4 464,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 073,2

3    Dologi kiadások    1 629,9

5    Egyéb működési célú kiadások    2,6

2    Felhalmozási költségvetés        150,0

1    Intézményi beruházási kiadások    398,4

2    Felújítás    100,0

13    Sportintézmények

1    Nemzeti Sport Intézet             904,1

1    Működési költségvetés        6,0

1    Személyi juttatások    326,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    93,2

3    Dologi kiadások    490,8

2    Nemzeti Sportközpontok             2 528,6

1    Működési költségvetés        1 963,0

1    Személyi juttatások    1 256,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    356,1

3    Dologi kiadások    2 729,2

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    150,0

14    Országos Mentőszolgálat             169,0

1    Működési költségvetés        25 387,4

1    Személyi juttatások    15 414,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    4 070,7

3    Dologi kiadások    5 850,6

5    Egyéb működési célú kiadások    220,8

15    Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal             2 370,1

1    Működési költségvetés        672,2

1    Személyi juttatások    1 907,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    512,7

3    Dologi kiadások    611,9

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    10,0

16    Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei             4 973,0

1    Működési költségvetés        2 614,0

1    Személyi juttatások    4 468,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 173,9

3    Dologi kiadások    1 561,1

5    Egyéb működési célú kiadások    286,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    73,7

2    Felújítás    22,9

17    Országos Vérellátó Szolgálat             1 760,9

1    Működési költségvetés        10 753,3

1    Személyi juttatások    3 912,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    986,8

3    Dologi kiadások    7 065,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    530,0

2    Felújítás    20,0

18    Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek             920,6

1    Működési költségvetés        619,4

1    Személyi juttatások    861,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    215,5

3    Dologi kiadások    213,9

5    Egyéb működési célú kiadások    201,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    47,5

19    Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet             824,0

1    Működési költségvetés        10,8

1    Személyi juttatások    417,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    112,6

3    Dologi kiadások    156,8

5    Egyéb működési célú kiadások    146,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    1,7

20    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

3    Felsőoktatási fejlesztési program

10    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció     20,0        20,0

4    Kulturális beruházások

2    Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)     400,0        400,0

5    Örökségvédelmi fejlesztések     150,0        150,0

5    Egészségügyi beruházások

1    Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése     3 100,0        3 100,0

2    Normatív finanszírozás

1    Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata     3 525,0        3 525,0

3    Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás     107 575,0        107 575,0

7    Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)             200,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    120,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    32,4

3    Dologi kiadások    47,6

8    Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése     2 520,0        2 520,0

10    Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)     5 500,0        5 500,0

11    Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)     2 650,0        2 650,0

17    Gyakorlóiskolák normatív támogatása             105,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    60,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    16,2

3    Dologi kiadások    28,8

3    Felsőoktatási feladatok támogatása

26    Felsőoktatás kiegészítő támogatása             50,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    20,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,4

3    Dologi kiadások    24,6

33    Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció             295,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    16,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    3,4

3    Dologi kiadások    275,6

34    Szakkollégiumi Kiválósági Központok     24,6        24,6

36    Pedagógus díszdiploma     40,0        40,0

44    Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása     126,9        126,9

45    Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása     50,0        50,0

47    Lakitelek Népfőiskola támogatása     270,6        270,6

4    Közoktatási feladatok támogatása

18    Érettségi vizsga lebonyolítása             1 000,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    619,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    189,0

3    Dologi kiadások    192,0

23    Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés             586,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    357,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    97,0

3    Dologi kiadások    132,0

27    Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása             67,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    37,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    10,2

3    Dologi kiadások    14,1

5    Egyéb működési célú kiadások    5,0

29    Közoktatás speciális feladatainak támogatása             207,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    116,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    26,2

3    Dologi kiadások    15,0

5    Egyéb működési célú kiadások    50,0

30    Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat     200,0    200,0

33    Nemzetiségi oktatási programok             32,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    20,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,4

3    Dologi kiadások    6,6

34    Nemzeti Tehetség Program             876,3

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    300,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    81,0

3    Dologi kiadások    495,3

38    Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése             66,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    40,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    10,8

3    Dologi kiadások    15,2

39    A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása             140,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    100,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    27,0

3    Dologi kiadások    13,0

40    Kisiskolák támogatása     300,0        300,0

5    Egyéb feladatok támogatása

4    Mentor és egyéb feladatok támogatása

1    Mentor program támogatása     50,0        50,0

15    „Útravaló” ösztöndíj program             1 284,6

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    200,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    54,0

3    Dologi kiadások    40,0

5    Egyéb működési célú kiadások    990,6

18    Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1    Határon túli oktatási feladatok támogatása             556,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    70,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    18,9

3    Dologi kiadások    30,0

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    200,0

5    Egyéb működési célú kiadások    237,1

2    Határon túli kulturális feladatok támogatása             80,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

3    Dologi kiadások    9,3

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    40,0

5    Egyéb működési célú kiadások    18,0

19    Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások     80,0        80,0

22    Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása     15,0        15,0

23    Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása     25,0        25,0

6    Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások     32,5        32,5

7    Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredő kötelezettségek

1    Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai     214,5        214,5

8    Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

5    Kétoldalú munkatervi feladatok

1    Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok             12,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    5,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,3

3    Dologi kiadások    5,9

2    Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok             6,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,3

3    Dologi kiadások    1,0

5    Egyéb működési célú kiadások    4,1

6    Nemzetközi tagdíjak

1    Nemzetközi oktatási tagdíjak     332,4        332,4

2    Nemzetközi kulturális tagdíjak     10,2        10,2

9    OECD és EU oktatási kötelezettségek             46,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    30,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    8,1

3    Dologi kiadások    7,9

10    Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

1    Oktatási szakdiplomáciai feladatok             20,9

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

3    Dologi kiadások    8,2

2    Kulturális szakdiplomáciai feladatok             34,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    23,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    6,4

3    Dologi kiadások    4,2

9    EU tagsággal kapcsolatos feladatok

5    ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása             16,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    5,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,4

3    Dologi kiadások    9,8

6    EU tagságból eredő együttműködések

1    EU tagságból eredő oktatási együttműködések             23,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

3    Dologi kiadások    10,5

2    EU tagságból eredő kulturális együttműködések             22,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    17,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    4,7

10    Kutatás-fejlesztés támogatása

2    Felsőoktatási kutatási program             5,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    4,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,1

11    Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1    Filmszakmai támogatások             131,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    52,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    14,2

3    Dologi kiadások    40,0

5    Egyéb működési célú kiadások    24,8

2    Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása             180,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    87,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    23,7

3    Dologi kiadások    28,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    40,0

3    Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása     246,0        246,0

4    Filmek gyártásának támogatása     656,0        656,0

12    Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra

7    Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása

1    Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja             221,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    23,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    6,5

3    Dologi kiadások    4,8

5    Egyéb működési célú kiadások    186,6

2    Közművelődési szakmai feladatok             229,6

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    24,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    6,5

3    Dologi kiadások    4,8

5    Egyéb működési célú kiadások    194,1

3    Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok             29,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    2,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,7

3    Dologi kiadások    0,5

5    Egyéb működési célú kiadások    25,5

8    PANKKK – Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért     21,0        21,0

13    Művészeti tevékenységek

4    Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása             482,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    137,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    37,1

3    Dologi kiadások    13,7

5    Egyéb működési célú kiadások    291,9

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    2,7

5    Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok             1 204,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    51,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    20,8

3    Dologi kiadások    104,9

5    Egyéb működési célú kiadások    1 027,1

6    Liszt Ferenc Emlékév kiadásai             500,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    50,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    13,5

3    Dologi kiadások    436,5

7    A Nemzet Színésze cím támogatása             144,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    113,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    30,8

14    A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok             512,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,8

3    Dologi kiadások    45,0

5    Egyéb működési célú kiadások    400,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    63,3

15    Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

1    Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok

1    Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft.     287,0        287,0

2    Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése             68,8

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    40,0

2    Felhalmozási költségvetés

2    Felújítás    28,8

3    Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

1    Gyermek és ifjúsági célú pályázatok     102,0        102,0

2    Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok             155,3

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    7,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,2

3    Dologi kiadások    8,0

5    Egyéb működési célú kiadások    138,1

4    Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása             132,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,0

3    Dologi kiadások    1,1

5    Egyéb működési célú kiadások    126,7

16    Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1    Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása             446,8

1    Működési költségvetés        10,0

1    Személyi juttatások    28,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    7,7

3    Dologi kiadások    15,0

5    Egyéb működési célú kiadások    372,6

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    33,0

4    Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása             165,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    30,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    8,0

3    Dologi kiadások    27,0

5    Egyéb működési célú kiadások    65,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    35,0

5    Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele             282,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    9,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

3    Dologi kiadások    12,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    257,0

6    Családpolitikai Programok             160,0

1    Működési költségvetés

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,5

3    Dologi kiadások    137,5

5    Egyéb működési célú kiadások    20,0

7    Családpolitikai célú pályázatok     140,0        140,0

17    Egyes szociális pénzbeli támogatások

1    Otthonteremtési támogatás             1 745,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    1,0

5    Egyéb működési célú kiadások    1 744,0

3    Gyermektartásdíjak megelőlegezése             1 272,6

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    1,0

5    Egyéb működési célú kiadások    1 271,6

5    Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása             1 250,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    1,0

5    Egyéb működési célú kiadások    1 249,0

6    Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása         5,0    700,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    65,5

5    Egyéb működési célú kiadások    639,5

7    GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása             561,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    0,6

5    Egyéb működési célú kiadások    560,4

18    Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása             353,4

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    31,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    9,9

3    Dologi kiadások    2,7

5    Egyéb működési célú kiadások    224,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    38,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    46,6

19    Szociális célú humánszolgáltatások

1    Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása             37 562,1

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    16,0

5    Egyéb működési célú kiadások    37 546,1

3    Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése             14 715,5

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    7,0

5    Egyéb működési célú kiadások    14 708,5

4    Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása             7 275,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    72,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    21,5

3    Dologi kiadások    87,2

5    Egyéb működési célú kiadások    7 067,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    27,4

20    Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

1    Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése             5,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,3

3    Dologi kiadások    3,7

3    Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása             110,0

1    Működési költségvetés        12,0

1    Személyi juttatások    13,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    4,0

3    Dologi kiadások    10,0

5    Egyéb működési célú kiadások    94,3

4    Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása     85,0        85,0

5    Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása     5,0        5,0

6    Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása             119,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    20,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,4

3    Dologi kiadások    26,7

5    Egyéb működési célú kiadások    66,9

7    Idősügyi programok             80,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

3    Dologi kiadások    20,0

5    Egyéb működési célú kiadások    47,3

8    Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása             461,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    0,3

5    Egyéb működési célú kiadások    460,7

22    Egészségügyi ágazati célelőirányzatok

1    Oltóanyag beszerzés     8 672,0        8 672,0

2    Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok             380,3

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    155,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    43,5

3    Dologi kiadások    169,9

5    Egyéb működési célú kiadások    11,1

3    Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások     1 052,2        1 052,2

9    Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások    1 364,0        1 364,0

13    Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása     110,0    110,0

15    Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása             5,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,1

16    Mentőgépjármű és eszközbeszerzés     727,4        727,4

17    Légimentés eszközpark fejlesztés     150,0        150,0

18    Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása             196,4

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    46,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    150,0

23    Sporttevékenység támogatása

1    Utánpótlás-nevelési feladatok             1 620,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    192,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    51,8

3    Dologi kiadások    323,2

5    Egyéb működési célú kiadások    1 053,8

4    Versenysport támogatása     613,8        613,8

5    Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása             2 200,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    76,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    20,5

5    Egyéb működési célú kiadások    2 103,5

6    Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

1    Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása             2 742,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    165,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    44,8

5    Egyéb működési célú kiadások    2 531,5

2    Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése            2 070,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1 554,5

5    Egyéb működési célú kiadások    515,5

3    Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása             120,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    34,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    10,0

3    Dologi kiadások    75,7

4    Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai     183,5        183,5

5    Diák- és hallgatói sport támogatása             335,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

3    Dologi kiadások    37,3

5    Egyéb működési célú kiadások    285,2

6    Szabadidősport események támogatása             150,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,8

5    Egyéb működési célú kiadások    146,2

7    Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése     14,0        14,0

23    Szabadidősport támogatása     401,4        401,4

25    Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások     15,0        15,0

28    Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei             44,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    20,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,4

5    Egyéb működési célú kiadások    18,8

24    Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

10    Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása     960,0        960,0

11    Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

2    Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (2011. évi feladatfinanszírozás)             1 621,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

5    Egyéb működési célú kiadások    108,6

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 499,7

12    Magyar Sport Háza támogatása     302,5        302,5

13    Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok     1,0        1,0

25    Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

1    Felsőoktatási felújítási programok     50,0        50,0

3    Nemzeti kulturális intézmények felújítása     18,5        18,5

5    Egészségügyi intézmények felújítása     250,0        250,0

6    Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja    90,0        90,0

7    A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja     82,0        82,0

8    Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása     32,8        32,8

26    Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

1    Oktatási alapítványok, közalapítványok

2    Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért     200,0        200,0

3    Nemzetközi Pető András Közalapítvány     131,5        131,5

4    Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány     10,0        10,0

6    Magyar–Francia Ifjúsági Alapítvány (MAFIA)     34,7        34,7

7    Osztrák–Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány    32,4        32,4

8    Magyar–Amerikai Fulbright Alapítvány     30,0        30,0

9    Tempus Közalapítvány     86,1        86,1

10    Pro Scientia Naturae Alapítvány     16,0        16,0

11    Bocskai István Alapítvány     8,0        8,0

12    András Alapítvány     3,1        3,1

14    Autizmus Alapítvány     24,7        24,7

16    British Council Hungary     2,0        2,0

17    Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány     0,6        0,6

19    Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása     220,0        220,0

2    Kulturális alapítványok, közalapítványok

1    Magyar Mozgókép Közalapítvány programja     800,0        800,0

2    Magyar Mozgókép Közalapítvány működése     235,0        235,0

3    Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány     1 375,0        1 375,0

4    Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány     53,0        53,0

5    Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány     171,0        171,0

6    Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum)     196,0        196,0

10    Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása     476,5        476,5

11    Anna Lindh Alapítvány     3,5        3,5

12    Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)     45,0        45,0

12    Szociális alapítványok, közalapítványok

1    Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása     208,8        208,8

2    Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány     70,0        70,0

3    Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány             17,9

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú kiadások    16,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1,9

4    Hajléktalanokért Közalapítvány     277,9        277,9

5    Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány     238,0        238,0

6    Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány     50,0        50,0

13    Egészségügyi alapítványok, közalapítványok

1    Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány     25,4        25,4

2    Beteg Gyermekekért Alapítvány     33,4        33,4

3    Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány     29,1        29,1

4    Egészséges Újszülöttekért Alapítvány     25,0        25,0

5    ISPITA Alapítvány     28,5        28,5

6    Peter Cerny Alapítvány     141,3        141,3

7    Segíts Élni Alapítvány     41,2        41,2

8    Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány     51,3        51,3

9    Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány     30,4        30,4

10    Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért     20,0        20,0

11    Húszan Még Vagyunk Alapítvány     9,0        9,0

14    Sport alapítványok, közalapítványok

1    Wesselényi Miklós Sportközalapítvány     16,5        16,5

28    Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása

1    Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása     887,5        887,5

2    Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása     7 297,6        7 297,6

29    Egészségügyi köztestületek támogatása     100,0        100,0

30    Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

22    Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2    Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása             90,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    13,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,1

3    Dologi kiadások    2,9

5    Egyéb működési célú kiadások    72,6

23    Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1    Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete    3,3        3,3

2    Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása     637,9        637,9

24    Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1    Magyar Vöröskereszt támogatása     100,0        100,0

2    Magyar Rákellenes Liga támogatása     10,0        10,0

25    Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1    Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása     128,0        128,0

2    Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége     160,0        160,0

3    Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége     160,0        160,0

4    Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége     160,0        160,0

5    Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei     222,6        222,6

6    Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége     15,0        15,0

7    Autisták Országos Szövetsége             40,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú kiadások    39,7

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    0,3

8    Nagycsaládosok Országos Egyesülete     25,0        25,0

9    Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége     20,1        20,1

10    Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége     12,8        12,8

11    Magyar Máltai Szeretetszolgálat     193,7        193,7

12    Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat     17,8        17,8

14    Magyar Református Szeretetszolgálat     40,0        40,0

15    Magyar Ökumenikus Segélyszervezet     200,0        200,0

16    Katolikus Karitasz     140,0        140,0

17    Johannita Segítőszolgálat     40,0        40,0

18    Progress Társadalmi és Szolidaritási Program             62,4

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    15,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    4,3

3    Dologi kiadások    42,2

19    Siketvakok Országos Egyesülete     20,0        20,0

20    Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége     20,0        20,0

26    Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2    Magyar Olimpiai Bizottság     163,1        163,1

3    Nemzeti Sportszövetség     30,5        30,5

4    Nemzeti Szabadidősport Szövetség     12,8        12,8

6    Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása     90,3        90,3

7    Felkészítést végző sportszakemberek támogatása             161,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    127,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    34,7

8    Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása     139,7        139,7

9    Magyar Paralimpiai Bizottság     18,0        18,0

10    Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége     27,8        27,8

35    Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez     28 957,3    3 500,0    25 457,3

39    Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása             5 000,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    69,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    19,2

3    Dologi kiadások    42,3

5    Egyéb működési célú kiadások    4 857,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    11,6

46    Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás             13 000,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    8,0

5    Egyéb működési célú kiadások    12 992,0

47    Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció         500,0    24 265,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    34,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    9,3

3    Dologi kiadások    157,2

5    Egyéb működési célú kiadások    24 564,5

49    Belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok támogatása             5,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,1

50    Kulturális szakmai feladatok támogatása

1    Kulturális ágazati és intézményi felügyeleti feladatok támogatása     60,0        60,0

2    Egyéb kulturális szakmai feladatok támogatása     36,8        36,8

51    Fejezeti felügyeleti feladatok támogatása         15,0    68,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    11,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    3,0

3    Dologi kiadások    20,7

5    Egyéb működési célú kiadások    48,5

    1–20. cím összesen:    907 081,6    366 856,1    540 225,5

21    Családi támogatások

1    Családi pótlék     357 726,0

2    Anyasági támogatás     5 941,0

3    Gyermekgondozási segély     65 079,0

4    Gyermeknevelési támogatás     13 782,0

5    Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése     1 905,0

6    Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások     6 830,0

7    Életkezdési támogatás     4 952,0

22    Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

2    Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1    Rokkantsági járadék     13 344,0

2    Megváltozott munkaképességűek járadéka     61 726,0

3    Egészségkárosodási járadék     2 373,0

4    Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése     7 610,0

5    Mezőgazdasági járadék     4 127,0

6    Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka     31 308,0

8    Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések     19 733,0

9    Házastársi pótlék     4 768,0

13    Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)    85,0

14    Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése     500,0

3    Különféle jogcímen adott térítések

1    Közgyógyellátás     19 500,0

2    Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás     5 000,0

3    Terhesség-megszakítás     400,0

4    Folyósított ellátások utáni térítés     1 600,0

    XX. fejezet összesen:    1 535 370,6    366 856,1    540 225,5

 

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1    Gazdasági Versenyhivatal igazgatása             1 275,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    876,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    228,5

3    Dologi kiadások    168,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    3,0

    XXX. fejezet összesen:    1 275,8        1 275,8

 

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1    Központi Statisztikai Hivatal             8 297,6

1    Működési költségvetés        660,4

1    Személyi juttatások    5 632,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 432,2

3    Dologi kiadások    1 688,7

5    Egyéb működési célú kiadások    23,0

2    Felhalmozási költségvetés        203,1

1    Intézményi beruházási kiadások    370,0

2    Felújítás    15,0

3    Kölcsönök    35,2    35,2

4    KSH Könyvtár             187,8

1    Működési költségvetés        61,4

1    Személyi juttatások    164,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    43,3

3    Dologi kiadások    40,1

2    Felhalmozási költségvetés        30,3

1    Intézményi beruházási kiadások    30,8

2    Felújítás    0,5

5    KSH Népességtudományi Kutató Intézet             96,1

1    Működési költségvetés        21,0

1    Személyi juttatások    80,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    21,6

3    Dologi kiadások    15,3

6    Fejezeti kezelésű előirányzatok

3    Népszámlálás             14 335,9

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    8 991,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 184,9

3    Dologi kiadások    2 844,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    315,3

5    Nemzetközi tagdíjak     0,3        0,3

    XXXI. fejezet összesen:    23 929,1    1 011,4    22 917,7

 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1    MTA Titkársága

1    MTA Titkárság Igazgatása             1 088,6

1    Működési költségvetés        10,2

1    Személyi juttatások    797,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    204,4

3    Dologi kiadások    96,7

3    Kölcsönök    15,0    15,0

2    MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak             4 715,8

1    Működési költségvetés        17,0

1    Személyi juttatások    3 935,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    765,0

3    Dologi kiadások    32,8

3    Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak             2 380,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1 895,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    483,5

3    Dologi kiadások    1,6

4    MTA Köztestületi feladatok             181,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    78,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    16,4

3    Dologi kiadások    83,3

5    Egyéb működési célú kiadások    3,0

2    MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia             12,5

1    Működési költségvetés        2,4

1    Személyi juttatások    9,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,4

3    Dologi kiadások    3,4

3    MTA Könyvtára             476,4

1    Működési költségvetés        25,5

1    Személyi juttatások    248,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    62,5

3    Dologi kiadások    165,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    1,0

2    Felújítás    25,0

4    MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek             7 276,5

1    Működési költségvetés        4 838,0

1    Személyi juttatások    7 050,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 888,6

3    Dologi kiadások    2 655,1

5    Egyéb működési célú kiadások    40,8

2    Felhalmozási költségvetés        127,1

1    Intézményi beruházási kiadások    407,1

2    Felújítás    199,8

3    Kölcsönök    10,0    10,0

5    MTA Élettudományi kutatóintézetek             4 205,0

1    Működési költségvetés        2 909,7

1    Személyi juttatások    4 088,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 138,2

3    Dologi kiadások    1 518,6

5    Egyéb működési célú kiadások    70,3

2    Felhalmozási költségvetés        381,2

1    Intézményi beruházási kiadások    501,1

2    Felújítás    179,4

3    Kölcsönök    5,9    5,9

6    MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek             3 843,8

1    Működési költségvetés        969,2

1    Személyi juttatások    3 301,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    864,1

3    Dologi kiadások    488,7

5    Egyéb működési célú kiadások    27,4

2    Felhalmozási költségvetés        12,6

1    Intézményi beruházási kiadások    48,3

2    Felújítás    96,1

7    MTA Területi akadémiai központok             185,5

1    Működési költségvetés        63,0

1    Személyi juttatások    113,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    31,1

3    Dologi kiadások    81,9

2    Felhalmozási költségvetés

2    Felújítás    22,0