nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
2013-01-01
2013-03-31
4
Jogszabály

32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Magyar Közlöny kiadása

1. § (1) A Magyar Közlönyt a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által kijelölt felelős szerkesztő vagy a helyettesítésére jogosult személy szerkeszti és adja ki.

(2) A Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága elnökét és tagjait a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter kéri fel.

(3) A Magyar Közlöny kiadásában, szerkesztésében, valamint a papír alapú oldalhű másolatának előállításában a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a felelős szerkesztő rendelkezései szerint közreműködik.

(4)1 A Magyar Közlöny a jogalkotásról szóló törvényben szabályozott módon, a www.kozlony.magyarorszag.hu honlapon kerül kiadásra.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a felelős szerkesztő meghatározza a Magyar Közlöny kiadási folyamatának szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit, a rendelkezésre állás szükséges mértékét, felügyeli ennek teljesítését.

2. § (1) A felelős szerkesztő

a) ellenőrzi az aláírt jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket kihirdetésük, illetve közzétételük (a továbbiakban együtt: megjelentetés) előtt a jogalkotásról szóló törvényben és a jogszabályszerkesztésről szóló rendeletben előírt szerkesztési követelmények érvényesülése tekintetében,

b) gondoskodik a jogszabályok megjelöléséről és ennek alapján vezeti időrendben a kihirdetésre kerülő jogszabályok nyilvántartását.

(2) A felelős szerkesztő nyilvántartást vezet a Magyar Közlönyben történő megjelentetés alapjául szolgáló eredeti – aláírással ellátott – kéziratokról, gondoskodik megőrzésükről, majd azoknak az irattár részére feldolgozásra kész átadásáról. Az így nyilvántartott iratok nem selejtezhetők.

3. § A Hivatalos Értesítő a Magyar Közlöny melléklete, amely külön sorozatként önálló sorszámozással jelenik meg.

4. §2 A Magyar Közlönyben a jogszabályok kihirdetésre, más dokumentumok közzétételre kerülnek.

5. § A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítő a felelős szerkesztő által meghatározott rendszerességgel, külön sorszámozással jelenik meg. A Magyar Közlöny, illetve a Hivatalos Értesítő ugyanazon a napon – azonos dátummal – eltérő sorszámozással, több alkalommal is megjelenhet. Egy sorszámozással ellátott Magyar Közlöny és Hivatalos Értesítő több részbe szerkesztve is megjelenhet.

6. § (1) A Magyar Közlöny címlapja tartalmazza:

a)3 Magyarország címerét,

b) a „MAGYAR KÖZLÖNY” feliratot,

c) évente kezdődően arab számos sorszámozással a példány számát,

d)4 „MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA” minősítést,

e) a megjelenés dátumát, év, hónap, nap, a hét napja megjelöléssel és

f) a tartalomjegyzéket.

(2) A Hivatalos Értesítő címlapja tartalmazza:

a)5 Magyarország címerét,

b) a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ” feliratot,

c) évente kezdődően arab számos sorszámozással a példány számát,

d) „A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE” feliratot,

e) a megjelenés dátumát, év, hónap, nap, a hét napja megjelöléssel és

f) a tartalomjegyzéket, címrend szerinti bontásban.

(3) A Magyar Közlöny belső szerkezetét az 1. melléklet szerinti címrend tartalmazza.

7. § (1) A Magyar Közlönyben történő megjelentetést – a Kormány döntéseinek kivételével – az arra jogosult által a felelős szerkesztőhöz benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

(2) A kérelem papír alapon vagy minősített elektronikus aláírással ellátva nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a megjelentetni kért dokumentum arra jogosult által – papír alapon, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott – aláírt egy eredeti példányát. A megjelentetni kért dokumentum betűhű másolatát elektronikus formában is meg kell küldeni a kihirdetes@kim.gov.hu elektronikus levélcímre. A dokumentum megjelentetési folyamatának megkezdésére a papír alapú illetve az elektronikus dokumentum beérkezését követően kerül sor.

(3) A kérelemben meg kell jelölni az alábbi adatokat:

a) a kérelmező elérhetőségét (postacím, telefax, telefonszám, illetve elektronikus levélcím),

b) azt, hogy a kérelmező a Magyar Közlönyben vagy a Hivatalos Értesítőben történő megjelentetést kezdeményez,

c) közlemény, hirdetmény közzététele esetén

ca) ha a közzététel jogszabályon alapul, a közzététel alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés megjelölését,

cb) ha a közzététel jogszabály szerint nem kötelező, ezt a körülményt,

d) a megjelentetés tervezett határidejét.

(4) Miniszteri rendelet kihirdetése esetén a kérelemhez csatolni kell az igazságügyért felelős miniszter nyilatkozatát arról, hogy a kihirdetni kért rendelettel a jogalkotásról szóló törvényben foglalt jogkörében alkotmányossági és európai uniós jogi szempontból egyetért.

(5) Amennyiben miniszteri rendelet kihirdetéséhez más miniszter egyetértése szükséges, akkor a kérelemhez mellékelni kell az egyetértési joggal rendelkező miniszter nyilatkozatát is. Az egyetértés megadásának kell tekinteni azt is, ha az egyetértési jogot gyakorló miniszter a kihirdetni kért rendeletet látja el az egyetértésre történő utalással és aláírásával.

8. § (1) A kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentumot a kézhezvételt követően – a jogalkotásról szóló törvényben, a jogszabályszerkesztésről szóló rendeletben írt formai követelményeknek, valamint a magyar nyelv szabályainak való megfelelés szempontjából – a felelős szerkesztő a 2. § (1) bekezdés a) pontjában írt feladatkörében ellenőrzi.

(2) Ha a dokumentum megfelel az (1) bekezdésben írt szempontoknak, azt a felelős szerkesztő a Magyar Közlönyben megjelenteti. Ha a felelős szerkesztő azt állapítja meg, hogy a kérelem, illetve a dokumentum nem felel meg az (1) bekezdésben írtaknak, a jogszabályba ütköző előírás megjelölése mellett írásban vagy sürgős esetben telefonon, telefaxon vagy elektronikus úton változtatásra hívja fel a kérelmezőt.

(3) A változtatásra történő felhívásban a felelős szerkesztő – igazodva a kérelmező által kért megjelenési határidőhöz – tájékoztatást ad a módosításra nyitva álló határidőről. A határidő eredménytelen eltelte esetén a felelős szerkesztő – a hirdetmények kivételével – a dokumentumot a kérelemben foglaltaknak megfelelően jelenteti meg.

(4) A kérelmező a közzétételi kérelmét a tervezett megjelenés napjáig írásban visszavonhatja. A tervezett megjelenés napjáról a felelős szerkesztő ad tájékoztatást.

1/A.6 Az Alaptörvény módosításának megjelölése a kihirdetés során

8/A. § Az Alaptörvény módosításának megjelölése annak kihirdetése során – az alábbi sorrendben –

a) a címet, valamint sortöréssel elválasztva

b) zárójelben a kihirdetés

ba) évét arab számmal,

bb) hónapját betűvel kiírva és

bc) napját arab számmal

foglalja magában.

2. A megalkotott jogszabály megjelölése a jogszabály kihirdetése során

9. § (1) Törvény megjelölése annak kihirdetése során – az alábbi sorrendben –

a) a törvény kihirdetésének évét arab számmal,

b) az „évi” kifejezést,

c) a törvény sorszámát római számmal,

d) a „törvény” kifejezést és

e) a törvény címét

foglalja magában.

(2) Önkormányzati rendelet megjelölése annak kihirdetése során – az alábbi sorrendben –

a) a rendelet megalkotójának teljes megjelölését,

b) a rendelet sorszámát arab számmal,

c) a „/” jelet,

d) a rendelet kihirdetésének évét arab számmal,

e) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) az „önkormányzati rendelete” kifejezést és

g) a rendelet címét

foglalja magában.

(3) Az (1)–(2) bekezdés kivételével a megalkotott jogszabály megjelölése annak kihirdetése során – a következő sorrendben –

a) a jogszabály megalkotójának teljes megjelölését,

b) a jogszabály sorszámát arab számmal,

c) a „/” jelet,

d) a jogszabály kihirdetésének évét arab számmal,

e) zárójelben a jogszabály kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) a jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítését,

g) a „rendelete” kifejezést és

h) a jogszabály címét

foglalja magában.

10. § A jogszabályok sorszámát a jogalkotó szervek és a jogszabály típusa szerint évenként egytől kezdődően, a kihirdetés ideje szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell meghatározni, függetlenül a kihirdetés módjától.

11. §7 (1) A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése

a) a Kormány esetén „A Kormány”,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén „A Magyar Nemzeti Bank elnökének”,

c) a miniszterelnök esetén „A miniszterelnök”,

d) miniszter esetén nagybetűs névelőt követően a miniszter feladat- és hatásköréről rendelkező kormányrendeletben meghatározott, tárca nélküli miniszter esetében a feladatkörre is utaló megnevezése,

e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke esetén „A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének”,

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke esetén „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének”,

g) a helyi önkormányzat képviselő-testülete esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a „képviselő-testületének” szöveg vagy – közgyűlés esetén – a „közgyűlésének” szöveg.

(2) A jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítése

a) a Kormány esetén „Korm.”,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén „MNB”,

c) a miniszterelnök esetén „ME”,

d) miniszter esetén az egyes miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott rövid megjelölés,

e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke esetén „PSZÁF”,

f) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke esetén „NMHH”.

12. § A Kormány tagja más miniszter egyetértésével kiadott rendeletének a megjelölésére a Kormány tagja rendeletének a megjelölésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3. A közjogi szervezetszabályozó eszköz valamint a nem normatív utasítás és határozat megjelölése a közzététel során

13. §8 (1) A normatív határozat megjelölése annak közzététele során – az alábbi sorrendben –

a) a normatív határozatot hozó szerv teljes megjelölését,

b) a normatív határozat sorszámát arab számmal,

c) a „/” jelet,

d) a normatív határozat közzétételének évét arab számmal,

e) zárójelben a normatív határozat közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) a normatív határozatot hozó szerv megjelölésének a rövidítését,

g) a „határozata” kifejezést és

h) a normatív határozat címét

foglalja magában.

(2) Nem foglalja magában a normatív határozatot hozó szerv megjelölésének a rövidítését a helyi önkormányzat képviselő-testülete normatív határozatának és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete normatív határozatának a közzététel során történő megjelölése.

14. §9 (1) A normatív utasítás megjelölése annak közzététele során – az alábbi sorrendben –

a) a normatív utasítást kiadó szerv teljes megjelölését,

b) a normatív utasítás sorszámát arab számmal,

c) a „/” jelet,

d) a normatív utasítás közzétételének évét arab számmal,

e) zárójelben a normatív utasítás közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) a normatív utasítást kiadó szerv megjelölésének a rövidítését

g) az „utasítása” kifejezést és

h) a normatív utasítás címét

foglalja magában.

(2) Nem foglalja magában a normatív utasítást kiadó szerv megjelölésének a rövidítését

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője,

b) a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke és a jegyző,

c) a minisztérium hivatali szervezetének vezetője kivételével a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 23. § (5) bekezdésében meghatározott szerv

normatív utasításának a közzététel során történő megjelölése.

15. § (1)10 A minősített adatot nem tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközök sorszámát – a (2)–(3) bekezdés kivételével – a kibocsátó szerv és a közjogi szervezetszabályozó eszköz típusa szerint évenként egytől kezdődően, a közzététel ideje szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell meghatározni, függetlenül a közzététel módjától.

(2)11 A Kormány Magyar Közlönyben megjelenő normatív határozatának sorszáma minden évben ezeregytől kezdődik.

(3)12 Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben megjelenő normatív határozatának sorszáma minden évben ezeregytől kezdődik.

16. § (1)13 A közjogi szervezetszabályozó eszköz kibocsátójának teljes megjelölése

a) az Országgyűlés esetén „Az Országgyűlés”,

b) a Kormány kivételével a testületi központi államigazgatási szerv esetén nagybetűs névelőt követően a szerv feladat- és hatásköréről rendelkező jogszabályban meghatározott megnevezése,

c)14 az Alkotmánybíróság esetén „Az Alkotmánybíróság teljes ülése”,

d) a Költségvetési Tanács esetén „A Költségvetési Tanács”,

e) nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete esetén a nemzetiségi önkormányzat megnevezését követően a „képviselő-testületének” szöveg vagy – közgyűlés esetén – a „közgyűlésének” szöveg,

f) a köztársasági elnök esetén „A köztársasági elnök”,

g) a miniszter kivételével a központi államigazgatási szerv vezetője esetén nagybetűs névelőt követően a szerv feladat- és hatásköréről rendelkező jogszabályban meghatározott megnevezése a birtokos raggal és birtokos személyjellel,

h) az Országos Bírósági Hivatal elnöke esetén „Az Országos Bírósági Hivatal elnöke”,

i) a legfőbb ügyész esetén „A legfőbb ügyész”,

j) az alapvető jogok biztosa esetén „Az alapvető jogok biztosa”,

k) az Állami Számvevőszék elnöke esetén „Az Állami Számvevőszék elnöke”,

l) a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője esetén nagybetűs névelőt követően a fővárosi és megyei kormányhivatal megnevezését követően a „vezetője” szöveg,

m) polgármester esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a „polgármestere” szöveg,

n) főpolgármester esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a „főpolgármestere” szöveg,

o) megyei közgyűlés elnöke esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a „közgyűlésének elnöke” szöveg,

p) jegyző esetén a helyi önkormányzat megnevezését követően a „jegyzője” szöveg,

q) a Jat. 23. § (5) bekezdése esetén a Jat. 23. § (5) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott szervre e rendeletben meghatározott teljes megjelölését követően a hivatali szerv vezetője tisztségének megnevezése a birtokos raggal és birtokos személyjellel.

(2)15 A közjogi szervezetszabályozó eszköz kibocsátója megjelölésének rövidítése

a) az Országgyűlés esetén „OGY”,

b) a Kormány kivételével a testületi központi államigazgatási szerv esetén a szerv feladat- és hatásköréről rendelkező jogszabályban meghatározott, ennek hiányában a szerv által a kibocsátáskor meghatározott rövid megjelölés,

c)16 az Alkotmánybíróság esetén „AB Tü.”,

d) a Költségvetési Tanács esetén „KT”,

e) a köztársasági elnök esetén „KE”,

f) a miniszter kivételével a központi államigazgatási szerv vezetője esetén a szerv feladat- és hatásköréről rendelkező jogszabályban meghatározott, ennek hiányában a szerv által a kibocsátáskor meghatározott rövid megjelölés,

g) az Országos Bírósági Hivatal elnöke esetén „OBH”,

h) a legfőbb ügyész esetén „LÜ”,

i) az alapvető jogok biztosa esetén „AJB”,

j) az Állami Számvevőszék elnöke esetén „ÁSZ”,

k) minisztérium hivatali szervezetének vezetője esetén a minisztériumot vezető miniszternek az egyes miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott rövid megjelölését követően „KÁT”.

(3) A közjogi szervezetszabályozó eszköz (1)–(2) bekezdésben nem meghatározott kibocsátójának teljes megjelölésére és rövidítésére a jogszabály megalkotójának teljes megjelölésére és rövidítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

17. § A nem normatív határozatok és utasítások megjelölésére az e címben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A normatív és a nem normatív határozatok valamint a normatív és a nem normatív utasítások évente közös sorszám alatt, egységes, folyamatos számozással jelennek meg.

4. Záró rendelkezések

18. § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően kihirdetett jogszabályok és közzétett közjogi szervezetszabályozó eszközök tekintetében kell alkalmazni.

1. melléklet a 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

1. A Magyar Közlöny fősorozatának címrendje a következő:

a)17 I. Az Alaptörvény és annak módosításai,

b) II. Törvények,

c) III. Kormányrendeletek,

d)18 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei,

e) V. A Kormány tagjainak rendeletei,

f)19 VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési állásfoglalásai és végzései,

g)20 VII. A Kúria határozatai,

h) VIII. Az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai,

i) IX. Határozatok Tára.

2.21 A Magyar Közlöny külön sorozataként megjelenő Hivatalos Értesítő címrendje a következő:

a) I. Utasítások,

b) II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények,

c) III. Személyügyi közlemények,

d) IV. Egyéb közlemények,

e) V. Alapító okiratok,

f) VI. Hirdetmények.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!