nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
2012-10-01
2012-12-12
12
Jogszabály

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. §-ának 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint a nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.

2. § (1)2 A rendelet 1–11. mellékletei a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket tartalmazzák.

(2)3 Az adatgyűjtések kérdőíve a meghatározott adatkörökön kívül minden esetben tartalmazza:

az adatgyűjtő szervezet megnevezését,

az adatgyűjtés végrehajtását elrendelő jogszabály számát, és ennek alapján annak kötelező jellegét,

az adatgyűjtés Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (a továbbiakban: OSAP) szereplő nyilvántartási számát,

az adatgyűjtés címét,

az adatszolgáltatókat,

„Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!” szöveget,

„Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!” szöveget,

a kapcsolódó uniós jogi aktus számát,

az adatszolgáltatás határidejét,

a szerv feltüntetését, amelyhez a kérdőívet továbbítani kell,

az adatszolgáltatók azonosítóit, a kérdőívet kitöltő és jóváhagyó azonosító adatait,

az adatszolgáltatás időpontjának és az adatszolgáltató aláírásának helyét.

(3)4 Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag a (2) bekezdésben részletezett kérdőíven teljesíthető.

(4)5 Az adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren (a továbbiakban: ELEKTRA rendszer) keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

3. §6 A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az 1–11. mellékletben szereplő adatgyűjtéseik tekintetében az adatgyűjtésre szolgáló kérdőívet minden év december 15-éig, honlapjukon közzéteszik.

4. §7 Az OSAP-ban szereplő adatgyűjtések nyilvántartási rendszerét a KSH alakítja ki és vezeti.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, 2. § (2)–(3) bekezdése, a 4. §, valamint a 6–7. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3)8 A 2011. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2012-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – kivéve az 1058, 1206, 1789 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket – e rendelet 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

6. § (1)9 Az 1227 nyilvántartási számú adatgyűjtés vonatkozásában az adatszolgáltatási kötelezettséget 2012. tárgyévre a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyzője teljesíti a Belügyminisztérium felé.

(2)10 A 2012. tárgyévi évközi adatgyűjtések esetében az adatszolgáltatók az OSAP-ban elektronikus adatszolgáltatásra kijelölt adatszolgáltatási kötelezettségüket (a továbbiakban: ELEKTRA kör) az ELEKTRA rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás helyett papír alapú kérdőív kitöltésével postai úton vagy egyéb, 2012. október 1-jéig alkalmazott adatszolgáltatási módon is teljesíthetik.

7. §11 E rendelet a 12. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez12

Központi Statisztikai Hivatal
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Típus: AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel

Adatgyűjtés - Adatátvétel

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

nyilván-
tartási
száma

címe

típus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak
meghatározása

Központi Statisztikai Hivatal

*1005

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

AGY

Havonkénti

külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 8.

2223/96/EK Rendelet
98/715/EK Határozat

1006

Fogyasztói árösszeírás

AGY

Havonkénti

kijelölt üzletek, szervizek, piacok

tárgyhó 27-29.

2494/95/EK Rendelet

*1007

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

AGY

Havonkénti

a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgyhót követő hó 8.

1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
656/2007/EK Rendelet

1009

Személysérüléses közúti közlekedési baleset

AGY

Havonkénti

Országos Rendőr-Főkapitányság

a tárgyhót követő 40. nap

93/704/EK Határozat

1017

Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről

AGY

Évenkénti

Országos Mentőszolgálat, Magyar Légimentő Nonprofit Kft, OEP

a tárgyévet követő március 20.

 

*1019

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása

AGY

Évenkénti

valamennyi egészségügyi szolgáltató

a tárgyévet követő január 31.

 

1021

Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről

AGY

Évenkénti

háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végző orvosok, önkormányzatok

a tárgyévet követő január 31.

 

*1023

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

AGY

Évenkénti

az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2701/98/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet

*1025

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet

 

 

 

 

 

1503/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

1893/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

2223/96/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

450/2003/EK Rendelet

1032

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

AGY

Eseményhez kötődő

az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

az eseményt követő 15 napon belül

177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet

*1035

Jelentés az utazásszervező és
-közvetítő tevékenységről

AGY

Évenkénti

utazásszervező és -közvetítő tevékenységi bejegyzéssel rendelkező, kijelölt gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

2006/110/EK Irányelv
692/2011/EU Rendelet

*1036

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

AGY

Havonkénti

gazdasági szervezetek által üzleti céllal üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, kemping, üdülőhely, közösségi típusú szálláshely) kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató tevékenységet végzők

a tárgyhót követő hó 6.

2006/110/EK Irányelv
692/2011/EU Rendelet

1037

Szabálysértési jelentés

AGY

Évenkénti

kijelölt központi közigazgatási szerv

a tárgyévet követő március 31.

 

*1039

Éves termékstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő február 28.

1893/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

 

3924/91/EGK Rendelet

 

 

 

 

 

 

912/2004/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

973/2007/EK Rendelet

*1042

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet

 

 

 

 

1503/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

 

1893/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

2223/96/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

450/2003/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

586/2001/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

656/2007/EK Rendelet

*1043

Havi integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet

 

 

 

 

1503/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

 

1893/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

450/2003/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

586/2001/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

656/2007/EK Rendelet

*1045

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó tevékenységet végző üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások

a tárgyhót követő hó 20.

1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet

*1054

Jelentés a fürdők forgalmáról

AGY

Évenkénti

valamennyi közfürdő üzemeltetője

a tárgyévet követő április 20.

 

*1058

Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról

AGY

Évenkénti

a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint lakossági villamosenergia-ellátással is foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot kezelő vállalkozások

a tárgyévet követő április 15.

2003/54/EK Irányelv

*1059

Jelentés a települések gázellátásáról

AGY

Évenkénti

a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások

a tárgyévet követő március 1.

90/377/EGK Irányelv 91/296/EGK Irányelv

*1060

Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról

AGY

Évenkénti

a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások

a tárgyévet követő január 25.

2004/8/EK Irányelv

*1061

Települési hulladékgazdálkodás

AGY

Évenkénti

köztisztasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő február 25.

2150/2002/EK Rendelet

*1062

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

AGY

Évenkénti

a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-
vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek

a tárgyévet követő március 24.

2000/60/EK Irányelv
75/440/EGK Irányelv
91/271/EGK Irányelv
93/481/EGK Határozat

*1071

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

AGY

Évenkénti

kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet végző költségvetési intézmények

a tárgyévet követő március 16.

753/2004/EK Rendelet

1072

Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

AGY

Évenkénti

egyetemek, főiskolák szervezeti egységei (intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, önálló tanszékek, klinikák stb.), önálló szervezeti és gazdálkodási egységek (egyetemek mellett működő kutatóintézetek, egyéb felsőoktatási intézmények)

a tárgyévet követő március 16.

753/2004/EK Rendelet

*1074

Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

AGY

Évenkénti

kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek

a tárgyévet követő március 16.

753/2004/EK Rendelet

1076

Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról

AGY

Eseményhez kötődő

a külön kormányrendeletben megjelölt települési, fővárosi, kerületi önkormányzatok jegyzői

folyamatos

 

*1077

Községi, városi lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő

AGY

Évenkénti

a külön kormányrendeletben megjelölt települési, fővárosi, kerületi önkormányzatok jegyzői

a tárgyévet követő január 15.

 

1078

Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatba vételéről

AGY

Eseményhez kötődő

a külön kormányrendeletben megjelölt települési, fővárosi, kerületi önkormányzatok jegyzői

folyamatos

1165/98/EK Rendelet

1080

Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről

AGY

Évenkénti

önkormányzati lakásállománnyal rendelkező települési önkormányzatok

a tárgyévet követő március 1.

 

*1081

Építési engedélyek

AGY

Havonkénti

a külön kormányrendeletben megjelölt települési, fővárosi, kerületi önkormányzatok jegyzői

a tárgyhót követő hó 7.

1165/98/EK Rendelet

1082

Földterület és vetésterület, május 31.

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó valamennyi gazdasági szervezet

június 6.

543/2009/EK Rendelet

1084

A kalászos gabonák terméseredménye

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

augusztus 13.

543/2009/EK Rendelet

*1085

Főbb növénykultúrák terméseredményei

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

december 3.

543/2009/EK Rendelet

*1087

Állatállomány június 1., december 1.

AGY

Évenként kétszeri

állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet

június 12., december 12.

1165/2008/EK Rendelet

*1097

Jelentés a felvásárlásról

AGY

Havonkénti

a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

a tárgyhót követő hó 12.

138/2004/EK Rendelet

*1099

Áruforgalmi mérleg

AGY

Évenkénti

a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

a tárgyévet követő február 28.

 

1108

Piaci felhozatal és árjelentés

AGY

Havonkénti

budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a megfigyelésbe bevont megyei piacok

a tárgyhót követő hó 5.

138/2004/EK Rendelet

*1109

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

AGY

Havonkénti

költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek (KIR-be tartozók MÁK-on keresztül), kijelölt nonprofit szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

329/2009/EK Rendelet

 

 

 

 

450/2003/EK Rendelet

*1117

Munkaerőköltség-felvétel

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-on keresztül), nonprofit szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

224/2007/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet
530/1999/EK Rendelet

1119

Sztrájkstatisztikai jelentés

AGY

Eseményhez kötődő

az eseményben érintett gazdasági szevezetek

az eseményt követő 3 héten belül

 

1156

Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek tevékenységéről

AGY

Évenkénti

Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek: egyesületek, egyesülések, köztestületek, (köz)alapítványok, érdekképviseletek, nonprofit vállalkozások, egyéb társadalmi szervezetek, valamint az általuk alapított intézmények

május 31.

 

1165

Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról

AGY

Eseményhez kötődő

egészségügyi intézmények

az eseményt követő hó 10.

 

1174

Jelentés a televízióműsor-
szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

televízióműsor-szolgáltatók

a tárgyévet követő április 15.

 

1175

Jelentés a rádióműsor-szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

rádióműsor-szolgáltatók

a tárgyévet követő április 15.

 

*1180

A vasúti áruszállítás adatai

AGY

Évenkénti

az országos hálózaton történő vasúti áruszállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező vállalkozások

a tárgyévet követő március 31.

1192/2003/EK Rendelet
1304/2007/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet

*1183

A közúti személyszállítás adatai

AGY

Évenkénti

városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgyévet követő március 31.

 

*1189

Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények

AGY

Negyedévenkénti

városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

*1190

A csővezetékes szállítás adatai

AGY

Évenkénti

kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

 

1198

Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról

AGY

Havonkénti

NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság (folyami vámhivatal)

a tárgyhót követő hó 4.

1304/2007/EK Rendelet
1365/2006/EK Rendelet
425/2007/EK Rendelet

*1202

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól

AGY

Évenkénti

valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó szociális intézmény

a tárgyévet követő január 31.

 

*1203

Bölcsődei kérdőív

AGY

Évenkénti

valamennyi bölcsőde

a tárgyévet követő január 31.

 

*1206

Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

AGY

Évenkénti

a települési önkormányzatok

a tárgyévet követő március 31.

 

*1207

Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól

AGY

Évenkénti

a települési önkormányzatok, valamennyi, szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó, intézményt fenntartó gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő január 31.

 

1208

Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről

AGY

Évenkénti

gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői hálózatok, TEGYESZ-ek

a tárgyévet követő január 31.

 

1209

Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről

AGY

Évenkénti

a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok

a tárgyévet követő január 31.

 

*1210

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

AGY

Évenkénti

a települési önkormányzatok, valamint a városi fővárosi-kerületi gyámhivatalok, gyámhivatalok területi kirendeltségei

a tárgyévet követő február 15.

 

1215

Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól

AGY

Eseményhez kötődő

a változásban érintett települési önkormányzat jegyzője, körjegyzője

külön értesítés szerint

 

1216

Kimutatás a városok, községek területnagyságáról

Évenkénti

Vidékfejlesztési Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési Intézet

a tárgyévet követő február 7.

 

1470

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is)

a tárgynegyedévet követő hó 15.

184/2005/EK Rendelet
707/2009/EK Rendelet

1475

Egységes vámokmány (import)

Hetenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a hét első munkanapja

113/2010/EU Rendelet
2454/93/EGK Rendelet
2913/92/EGK Rendelet
471/2009/EK Rendelet
92/2010/EU Rendelet

1476

Egységes vámokmány (export)

Hetenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a hét első munkanapja

113/2010/EU Rendelet
2454/93/EGK Rendelet
2913/92/EGK Rendelet
471/2009/EK Rendelet
92/2010/EU Rendelet

1600

A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései

Évenkénti

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Betétbiztosítási, Befektetővédelmi, Intézményvédelmi Alapok

a tárgyévet követő július 31.

2223/96/EK Rendelet

1616

Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról

Évenkénti

helyi önkormányzatok

a tárgyévet követő március 20.

 

*1620

Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

vezetékes műsorelosztást végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 1.

 

1633

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

Havonkénti

Szerencsejáték Zrt.

a tárgyidőszakot követő hó 23.
munkanap

2223/96/EK Rendelet

1638

Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról

AGY

Évenkénti

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

a tárgyévet követő augusztus 1.

 

1639

Távközlési és műsorszórási teljesítmények

AGY

Negyedévenkénti

a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 30.

451/2008/EK Rendelet

1640

A távközlés területi adatai

AGY

Évenkénti

távközlési szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő április 10.

 

*1646

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1287/2003/EK Rendelet
1553/89/EGK Rendelet
2223/96/EK Rendelet

1652

Jelentés az időszaki sajtókiadásról

AGY

Negyedévenkénti

időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

1653

Jelentés a könyvkiadás adatairól

AGY

Negyedévenkénti

Országos Széchényi Könyvtár

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

1654

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

AGY

Negyedévenkénti

véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők

folyamatos

1172/98/EK Rendelet
2163/2001/EK Rendelet
2691/99/EK Rendelet
6/2003/EK Rendelet
642/2004/EK Rendelet

1658

Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyházak, valamint az általuk alapított intézmények részére

AGY

Évenkénti

történelmi egyházak és egyéb kijelölt egyházak

a tárgyévet követő június 30.

 

1659

Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok

június 30.

 

1673

A nonprofit szervezetek humánerőforrása

AGY

Évenkénti

Foglalkoztató nonprofit szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, közhasznú társaságok, egyesülések, érdekképviseletek, nonprofit vállalkozások, egyéb társadalmi szervezetek, valamint az általuk alapított intézmények

május 31.

 

1674

Statisztikai jelentés az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolatáról

AGY

Többévenkénti

települési önkormányzatok

a tárgyévet követő szeptember 30.

 

*1690

Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági adatai

AGY

Évenkénti

távközlési vagy műsorszóró szolgáltatást nyújtó, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

 

1696

A családsegítő szolgálatok működési adatai

AGY

Évenkénti

családsegítő szervezeti egységek

a tárgyévet követő január 31.

 

1710

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához

AGY

Eseményhez kötődő

cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéhez nem kötött tevékenységet végzők

az eseményt követő 15 napon belül

 

1712

Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgynegyedévet követő hó 10.

 

1713

Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései

Havonkénti, negyedévenkénti

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

hitelintézetek és fióktelepek esetében: a tárgyhót követő második hó 5., pénztárak esetében: tárgynegyedévet követő 3. hónap 10., többi szervezet esetében: a tárgynegyedévet követő második hó 10.

2223/96/EK Rendelet

1714

Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai

Évenkénti

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyévet követő május 30.

 

*1723

Jelentés a településtisztasági tevékenységről

AGY

Évenkénti

a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások

a tárgyévet követő február 25.

91/271/EGK Irányelv

*1725

Repülőterek forgalmi adatai

AGY

Évenkénti

repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek

a tárgyévet követő március 10.

1358/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
437/2003/EK Rendelet

1726

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról

Évenként kétszeri

települési önkormányzatok

a tárgyfélévet követő hó 31.

295/2008/EK Rendelet

1728

Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok jegyzője, körjegyzője

a tárgyévet követő január 10.

 

1747

Egészségbiztosítási ellátások havi adatai

Havonkénti

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyhót követő 2. hónap 15.

 

1748

Új nyugdíj-megállapítások

Havonkénti

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyhót követő második hó 30.

 

*1751

Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 10.

1893/2006/EK Rendelet
3924/91/EGK Rendelet
912/2004/EK Rendelet
973/2007/EK Rendelet

*1758

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végző valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyévet követő május 31.

138/2004/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet

*1760

Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai

AGY

Negyedévenkénti

internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 30.

 

*1761

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

AGY

Évenkénti

települési önkormányzatok

a tárgyévet követő február 26.

692/2011/EU Rendelet

*1764

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő február 28.

177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet

1765

Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól

Évenkénti

önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak

a tárgyévet követő április 30.

 

1775

A gyermekjóléti alapellátások működési adatai

AGY

Évenkénti

gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek

a tárgyévet követő január 31.

 

1788

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők

Évenkénti

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyévet követő március 1.

 

*1789

Éves jelentés az intenetszolgáltatásokról

AGY

Évenkénti

internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 1.

 

1791

Baromfikeltetés

AGY

Havonkénti

baromfikeltető állomások

a tárgyhót követő hó 12.

1234/2007/EK Rendelet
617/2008/EK Rendelet

*1799

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

295/2008/EK Rendelet

*1824

Takarmányok értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

a mezőgazdasági termelők részére takarmányt értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK Rendelet

*1826

Növényvédő szerek értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

a mezőgazdasági termelők részére növényvédő szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK Rendelet

*1827

Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

AGY

Negyedévenkénti

az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó 12.

138/2004/EK Rendelet

*1831

Építőipari árstatisztika

AGY

Évente négyszeri

a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások

a tárgynegyedév középső hónap 23.

1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
98/715/EK Határozat

1832

Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző szervezetekről

AGY

Évenkénti

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokat engedélyező szervezetek és a települési önkormányzatok

július 15.

 

1840

Az információs és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

március 31.

1006/2009/EK Rendelet
808/2004/EK Rendelet
937/2011/EU Rendelet

*1845

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31

1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

 

192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet

*1846

Telepi adatok

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 15.

177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
696/93/EGK Rendelet

*1852

Üzletek és más telepek adatai

AGY

Évenkénti

a 19 főnél többet foglalkoztató G, I nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások

a tárgyévet követő június 15.

295/2008/EK Rendelet

1868

Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről

AGY

Félévenkénti

a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek

a tárgyfélévet követő hó 31.

 

*1869

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása

AGY

Havonkénti

tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyhót követő hó 15.

2003/107/EK Irányelv 2005/288/EK Határozat 2011/142/EU Határozat 96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat

*1870

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele

AGY

Évenkénti

tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyévet követő január 31.

2003/107/EK Irányelv 2005/288/EK Határozat 2011/142/EU Határozat 96/16/EK Irányelv
97/80/EK Határozat

*1872

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 12.

1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
329/2009/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet

*1874

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipari, építőipari és pénzügyi vállalkozások

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1392/2007/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet

*1877

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1392/2007/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet

*1878

Negyedéves integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1392/2007/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet

*1880

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

*1881

Éves egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

*1882

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

*1884

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, gépjármű-, motorkerékpár-kereskedelem, javítás

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

*1886

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

*1888

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, pénzügyi tevékenység

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

*1890

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

AGY

Évenkénti

költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezet

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

*1892

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások nyújtásáról

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

295/2008/EK Rendelet

*1897

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

AGY

Negyedévenkénti

valamennyi költségvetési, társadalombiztosítási és a megfigyelésbe bevont nonprofit szervezet

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1392/2007/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet

1911

Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól

Évenkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő február 28.

 

1917

Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai

Negyedévenkénti, évenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

Negyedéves: a tárgynegyedévet követő második hó 10. munkanapja (I-III. negyedév), ill. a tárgyévet követő év július 31. (IV. negyedév); Éves: a tárgyévet követő év július 31.

2223/96/EK Rendelet

1919

Családtámogatási ellátások éves és területi adatai

Évenkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő április 5.

 

1921

Családtámogatási ellátások havi adatai

Havonkénti

a Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 30.

 

*1933

Éves jelentés a beruházások összetételéről

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1392/2007/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet

*1934

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, nagykereskedelem

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

*1935

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, kiskereskedelem

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1614/2002/EK Rendelet
1618/1999/EK Rendelet
1668/2003/EK Rendelet
1669/2003/EK Rendelet
1670/2003/EK Rendelet
177/2008/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet

 

 

 

 

 

 

2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
2223/96/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet

*1938

Havi integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar

AGY

Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 20.

1158/2005/EK Rendelet
1165/98/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
1893/2006/EK Rendelet
450/2003/EK Rendelet

1962

Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján

AGY

Évenként kétszeri

Budapesten, - kijelölt üzletek, szervizek, piacok

Eurostat igénye szerint

1445/2007/EK Rendelet

*1965

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről

AGY

Évenkénti

nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetői

március 14.

692/2011/EU Rendelet

1966

Jelentés a repülőterek forgalmáról

AGY

Havonkénti

az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek)

a tárgyhót követő hó 25.

1358/2003/EK Rendelet
158/2007/EK Rendelet
437/2003/EK Rendelet

2005

Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához

Negyedévenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő második hó 15.

1889/2002/EK Rendelet
448/98/EK Rendelet

*2009

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

AGY

Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-on keresztül), nonprofit szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 12.

1062/2008/EK Rendelet
19/2009/EK Rendelet
453/2008/EK Rendelet

2010

Intrastat kiszállítás

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet

2011

Intrastat kiszállítás, egyszerűsített

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet

2012

Intrastat beérkezés

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet

2013

Intrastat beérkezés, egyszerűsített

AGY

Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1915/2005/EK Rendelet
1982/2004/EK Rendelet
222/2009/EK Rendelet
638/2004/EK Rendelet
91/2010/EU Rendelet
96/2010/EU Rendelet

*2016

A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók bevételei és kiadásai

AGY

Többévenkénti

nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek (vállalkozás, egyéni vállalkozás, egyházi, alapítványi, közalapítványi illetve közhasznú szervezet és külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet)

a tárgyévet követő június 1.

 

2023

Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról

AGY

Évenkénti

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők

a tárgyévet követő január 31.

 

2037

Központi költségvetési szervek mérlegjelentése, a részesedések és a részesedések utáni osztalékok, valamint a közteherbevételek adósainak alakulása

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő 45. nap

 

2038

Önkormányzati költségvetési szervek mérlegjelentése, költségvetési jelentése, a részesedések és a részesedések utáni osztalékok, valamint a közteherbevételek adósainak alakulása

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő 45. nap

1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet

2039

Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára

Félévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyfélévet követő 90. nap

 

2040

Központi költségvetési szervek féléves és éves beszámolója

Félévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyidőszakot követő 90. ill. 150. nap

2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2041

Helyi önkormányzatok féléves és éves beszámolója

Félévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyidőszakot követő 90. ill. 150. nap

2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2042

Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése

Évenkénti

Magyar Államkincstár

az adott év 3. hónap vége

1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet

2043

A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai

Negyedévenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a tárgynegyedévet követő 45. nap

1221/2002/EK Rendelet

2044

Egészségbiztosítási Alap féléves és éves beszámolója

Félévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgyidőszakot követő 90. ill. 150. nap

2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2045

Nyugdíjbiztosítási Alap féléves és éves beszámolója

Félévenkénti

Országos Nyudíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyidőszakot követő 90. ill. 150. nap

2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2046

Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a tárgyévet követő 8. hónap

2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2047

Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak pénzforgalmáról

Havonkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgyhót követő hó 10. nap

264/2000/EK Rendelet

2048

Éves költségvetési törvényjavaslat

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a benyújtást követő 30. nap

1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet

2049

Éves zárszámadási törvényjavaslat

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

a benyújtást követő 30. nap

2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2050

MNV ZRt. éves beszámoló jelentése

Évenkénti

Nemzetgazdasági Minisztérium

az NGM-hez való beérkezést követő 1 hónap

2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2057

Nemzetközi kormányzati szolgáltatások

Negyedévenkénti, évenkénti

Balassi Intézet, Külügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Magyar Turizmus ZRt. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a tárgynegyedévet követő hó 20., ill. a tárgyévet követő márc. 31.

184/2005/EK Rendelet
707/2009/EK Rendelet

2062

Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülőkről (január - emelés előtt és emelés után)

Évenként háromszori

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyév május 31., augusztus 31., szeptember 30.

 

2063

A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint

Évenkénti

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

1338/2008/EK Rendelet
349/2011/EU Rendelet

2064

Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkájáról

Évenkénti

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

a tárgyévet követő május 31.

 

2066

Működési engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai

Évenkénti

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

szeptember 30.

 

2076

Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével

Évenként kétszeri

települési önkormányzatok

a tárgyfélévet követő hó 15.

 

2083

Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése

Évenkénti

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

a tárgyévet követő március 31.

 

2084

A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő április 30.

 

2085

Jelentés az onkológiai tevékenységről

Évenkénti

Országos Onkológiai Intézet

a tárgyévet követő június 15.

 

2086

A pszichiátriai gondozók jelentése

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő március 31.

 

2087

Védőnői jelentés összesítője

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő március 31.

 

2088

Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról

Évenkénti

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő március 31.

 

2095

Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról

Évenkénti

Nemzeti Vizsgabizottság

a tárgyévet követő január 31.

 

2096

Kimutatás a bőr- és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedő betegségekről

Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

a tárgyévet követő április 30.

 

2100

Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő december 20.

 

2101

Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről)

Évenkénti

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő április 30.

 

2105

Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről

Évenkénti

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

a tárgyévet követő június 15.

 

2108

Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő április 30.

 

2120

Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

AGY

Évenkénti

Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak; Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő május 31.

1338/2008/EK Rendelet

2123

Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő második hó 10.

2002/990/EK Határozat

2124

Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós teljesítményadatairól

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő második hó 10.

2002/990/EK Határozat

2125

Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett transzferek

Havonkénti

Magyar Államkincstár, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

a tárgyhót követő 30. nap

1221/2002/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

*2128

Gazdasági szervezetek mezőgazdasági tevékenységének, termelés eredményeinek éves adatai

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek, kivéve a csak mezőgazdasági szolgáltatást végzők

a tárgyévet követő január 31.

138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet

2129

Magzati veszteség adatai

Negyedévenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

a tárgynegyedévet követő harmadik hó 30.

 

*2130

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

AGY

Negyedévenkénti

üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 15.

1158/2005/EK Rendelet
1503/2006/EK Rendelet
2002/990/EK Határozat
2223/96/EK Rendelet
98/715/EK Határozat

2131

A vasúti szállítás negyedéves adatai

AGY

Negyedévenkénti

a szükséges vasúti engedélyekkel rendelkező gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 20.

1192/2003/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet

*2132

Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről

AGY

Többévenkénti

a kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követő szeptember 30.

1450/2004/EK Rendelet
1608/2003/EK Határozat
540/2009/EK Rendelet

2134

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók éves adatai

Évenkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgyévet követő március 1.

 

*2146

Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

AGY

Évenkénti

a TEÁOR’08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba tartozó főtevékenységű vállalkozások

a tárgyévet követő május 5.

1158/2005/EK Rendelet
295/2008/EK Rendelet

2155

Jelentés a kórházi ápolási esetekről

Évenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

tárgyévet követő május 31.

 

*2157

Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekről

AGY

Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

177/2008/EK Rendelet
192/2009/EK Rendelet
2009/250/EK Rendelet
2009/251/EK Rendelet
275/2010/EU Rendelet
295/2008/EK Rendelet
364/2008/EK Rendelet
696/93/EGK Rendelet

2159

Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása

Évenkénti

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

a tárgyévet követő június 30.

 

*2160

Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények

AGY

Negyedévenkénti

csővezetékes szállítás, vízi szállítás és légi szállítás ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, valamint a MOL NYRt.

a tárgynegyedévet követő hó 15.

 

*2161

A vasúti személyszállítás adatai

AGY

Évenkénti

a vasúti szállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

1192/2003/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet

2165

Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek listája

Évenkénti

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

a tárgyévet követő január 30.

 

2166

A vasúti, vízi és légi balesetek adatai

Évenkénti

Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedésbiztonsági Szervezet

a tárgyévet követő április 30.

1192/2003/EK Rendelet
91/2003/EK Rendelet

2167

Az országos hálózaton történő vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező vállalkozások listája

Negyedévenkénti

Nemzeti Közlekedési Hatóság

a tárgynegyedévet követő hó 20.

 

2168

Adatszolgáltatás a közvetlen tőkebefektetésekről, FATS R01, R29

Évenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő augusztus hó és a tárgyévet követő második év január hó

364/2008/EK Rendelet
58/97/EK Rendelet
716/2007/EK Rendelet
747/2008/EK Rendelet
834/2009/EK Rendelet

2169

Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz

Negyedévenkénti

a Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő 80 nap

2223/96/EK Rendelet

2193

Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról

AGY

Havonkénti

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól felmentett, kijelölt vállalkozások

a tárgyhót követő hó 15.

113/2010/EU Rendelet
471/2009/EK Rendelet
92/2010/EU Rendelet

2196

Külföldi állampolgárok adatai

Évenként kétszeri

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

január 31. és október 30.

862/2007/EK Rendelet

2197

TAJ számmal rendelkező külföldi állampolgárok adatai

Évenkénti

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

január 31.

862/2007/EK Rendelet

2198

Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek alakulásáról

Havonkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 10. nap

1221/2002/EK Rendelet
264/2000/EK Rendelet

2200

Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

2012. május 5., június 10., augusztus 5., szeptember 10., november 5., december 10.,
2013. február 5., március 10.

2223/96/EK Rendelet
479/2009/EK Rendelet

2210

Jelentés a 2012. évi központi állami költségvetésben K+F célra tervezett és a 2011. évi központi állami költségvetésből K+F célra ténylegesen kifizetett összegekről

AGY

Évenkénti

költségvetési fejezetgazda szervezetek

2012. március 16.

1608/2003/EK Határozat
753/2004/EK Rendelet

2212

Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz

Egyéb

a Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő 8,5. hónap,
tárgyévet követő 15. hónap,
tárgyévet követő 20,5. hónap

2223/96/EK Rendelet

2214

Biztosítók statisztikai mérlege

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő 20. munkanap

 

2218

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok

június 15.

1165/2008/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet

2219

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása

AGY

Évenkénti

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok

december 15.

1165/2008/EK Rendelet
138/2004/EK Rendelet
543/2009/EK Rendelet

2228

Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok adatai

Évenként kétszeri

Közigazgatási és Elektronikus Közsszolgáltatások Központi Hivatala

március 31. és október 30.

862/2007/EK Rendelet

Országos Adatgyűjtési Program
Adatkörök

nyilván-
tartási
szám

Adatgyűjtés - Adatátvétel

cím

adatkör

Központi Statisztikai Hivatal

1005

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára

1006

Fogyasztói árösszeírás

A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai

1007

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

(1) Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői egységára és mennyisége;

 

 

(2) Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke

1009

Személysérüléses közúti közlekedési baleset

(1) A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleseti helyszín, a baleset körülményei szerint

 

 

(2) A balesetet okozó alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltságának adatai

 

 

(3) A balesetet okozó és a balesetben résztvevő járművek adatai

 

 

(4) A balesetben meghalt, megsérült és egyéb személyek adatai

 

 

(5) Közúttal kapcsolatos információk

1017

Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről

(1) Működési adatok (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok)

 

 

(2) A mentőszolgálat működésének személyi feltételei

 

 

(3) Mentési esetek száma ok szerint

 

 

(4) Mentési esetek száma helyszín szerint

 

 

(5) Tömeges balesetek adatai

 

 

(6) Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai

 

 

(7) Egyéb mentőszolgálatok főbb adatai

1019

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása

(1) Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó, gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.

 

 

(2) Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.

 

 

(3) A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely/osztály-
szakrendelés) szerint

1021

Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről

(1) A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint

 

(2) A háziorvosok/házi gyermekorvosok száma nemenként

 

(3) A háziorvosi szolgálat működtet kislaboratóriumot, fiziotherápiás ellátást; internet alkalmazás, elektronikus betegnyilvántartás

 

 

(4) A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként

 

 

(5) A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai

 

 

(6) A háziorvosi/házi gyermekotrvosi szolgálatban alkalmazott ápolók tevékenysége

 

 

(7) A háziorvos/házi gyermekorvosi praxis ügyeleti szolgáltatásainak formája

1023

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

(1) Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként

 

 

(2) Építőipari tevékenységen foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak átlagos állományi létszáma megyénként

1025

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar

(1) Átlagos állományi létszám

 

 

(2) Kereset és egyéb munkajövedelem

 

 

(3) Teljesített munkaórák száma

 

 

(4) Építőipari tevékenység árbevétele

 

 

(5) Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele

 

 

(6) Értékesítés összes árbevétele

 

 

(7) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(8) Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

(9) Közvetített szolgáltatások értéke

 

 

(10) Fizetett bérmunkadíj

 

 

(11) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

(12) Saját termelésű készletek állománya

 

 

(13) Összes termelési érték

 

 

(14) Építőipari tevékenység termelési értéke

 

 

(15) Vásárolt készletek állománya

 

 

(16) Anyag- és energiaköltség

 

 

(17) Igénybe vett szolgáltatások értéke

 

 

(18) Egyéb szolgáltatások értéke

 

 

(19) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját megfizetett jövedéki és energia adó

 

 

(20) Szerződésállomány

 

 

(21) Új szerződések

1032

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

(1) Tervezett létszám (a megalakulástól számított egy éven belül)

 

 

(2) Tervezett árbevétel (a megalakulástól számított egy éven belül)

 

 

(3) Beruházás tervezett értéke

 

 

(4) Mezőgazdasági rendeltetésű terület (bér vagy saját tulajdonú)

 

 

(5) Mezőgazdasági haszonállat tartása

 

 

(6) Mezőgazdasági termék vásárlása termelőtől, ennek célja (feldolgozási vagy továbbértékesítési)

 

 

(7) Közvetlen értékesítés belföldi mezőgazdasági felhasználók részére

 

 

(8) Mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási szolgáltatás nyújtása

 

 

(9) Egészségügyi tevékenység végzése (más főtevékenység végzése mellett)

 

 

(10) Szolgáltatás-külkereskedelem nyújtása/igénybevétele

 

 

(11) Bérmunka végzése más EU tagállamban bejegyzett szervezet számára

 

 

(12) Bérmunka végeztetése más EU tagállamban bejegyzett szervezettel

 

 

(13) Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez

1035

Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

(1) Az utazásszervezés adatai:

 

 

a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban

 

 

b) árbevétel adatok

 

 

c) foglalkoztatottakra vonatkozó információk

 

 

d) utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatok

 

 

e) utazásközvetítésre vonatkozó információk

1036

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

(1) A kereskedelmi szálláshelyek adatai:

 

 

a) üzemeltetésére vonatkozó általános adatok

 

 

b) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban

 

 

c) kapacitás adatok (szobák és férőhelyek száma)

 

 

d) árbevétel, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatok

 

 

e) foglalkoztatottakra vonatkozó információk

1037

Szabálysértési jelentés

(1) A tárgyévben indult szabálysértési eljárások száma:

 

 

a) Kiemelt szabálysértési típusok szerint

 

 

b) Megyék szerint

 

 

(2) A tárgyévben jogerősen befejezett eljárások száma:

 

 

a) Kiemelt szabálysértési típusok szerint

 

 

b) Megyék szerint

 

 

(3) A tárgyévben benyújtott kifogásokból:

 

 

(3.1) a szabálysértési hatóságoknál elintézett ügyek száma:

 

 

(3.2) a kifogás folytán a bíróságokhoz áttett ügyek száma:

 

 

a) Kiemelt szabálysértési típusok szerint

 

 

b) Megyék szerint

 

 

(4) A tárgyévben indult szabálysértési eljárásokban szereplő természetes személyek száma:

 

 

a) Kiemelt szabálysértési típusok szerint

 

 

b) Megyék szerint

 

 

(5) A tárgyében jogerősen befejezett eljárásokban szereplő természetes személyek közül:

 

 

(5.1) a jogerősen pénzbírságra büntetett személyek száma

 

 

(5.2) intézkedéssel szankcionált személyek száma:

 

 

a) Kiemelt szabálysértési típusok szerint

 

 

a) Megyék szerint

 

 

(5.3) A jogerősen kiszabott pénzbírság összege Ft-ban:

 

 

a) összesen

 

 

b) meghallgatás során

 

 

c) meghallgatás mellőzésével

 

 

d) helyszíni bírság keretében

 

 

1) Kiemelt szabálysértési típusok szerint

 

 

2) Megyék szerint

1039

Éves termékstatisztikai jelentés

(1) Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

 

 

a) Bérmunkában termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

 

 

(2) Értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)

 

 

a) Bérmunkában értékesített export mennyiség (természetes mértékegységben)

 

 

(3) Értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)

 

 

a) Bérmunkában értékesített belföldi mennyiség (természetes mértékegységben)

 

 

(4) Export értékesítés nettó árbevétele

 

 

a) Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele

 

 

(5) Belföldi értékesítés nettó árbevétele

 

 

a) Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele

 

 

(6) Regisztrációs, jövedéki és energiaadó

1042

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

(1) Átlagos állományi létszám

 

 

(2) Kereset és egyéb munkajövedelem

 

 

(3) Teljesített munkaórák száma

 

 

(4) Ipari tevékenység nettó árbevétele

 

 

(5) Iparon kívüli tevékenység árbevétele

 

 

(6) Értékesítés összes árbevétele

 

 

(7) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(8) Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

(9) Ebből: értékesítésre, elosztásra átvett energia és víz értéke

 

 

(10) Közvetített szolgáltatások értéke

 

 

(11) Ebből: Az ipari tevékenységhez tartozó közvetített szolgáltatások értéke

 

 

(12) Fizetett bérmunkadíj

 

 

(13) Ebből: A külföldieknek fizetett bérmunkadíj

 

 

(14) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

(15) Saját termelésű készletek állománya

 

 

(16) Összes termelési érték

 

 

(17) Vásárolt készletek állománya

 

 

(18) Anyag- és energiaköltség

 

 

(19) Igénybe vett szolgáltatások értéke

 

 

(20) Egyéb szolgáltatások értéke

 

 

(21) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energia adó

 

 

(22) Szolgáltatás-külkereskedelem nyújtása, igénybevétele

 

 

(23) Ipari rendelésállomány

 

 

(24) Új rendelések

1043

Havi integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

(1) Átlagos állományi létszám

 

(2) Kereset és egyéb munkajövedelem

 

 

(3) Teljesített munkaórák száma

 

 

(4) Ipari tevékenység nettó árbevétele

 

 

(5) Iparon kívüli tevékenység árbevétele

 

 

(6) Értékesítés összes árbevétele

 

 

(7) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(8) Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

(9) Ebből: értékesítésre, elosztásra átvett energia és víz értéke

 

 

(10) Közvetített szolgáltatások értéke

 

 

(11) Ebből: Az ipari tevékenységhez tartozó közvetített szolgáltatások értéke

 

 

(12) Fizetett bérmunkadíj

 

 

(13) Saját termelésű készletek állománya

 

 

(14) Összes termelési érték

 

 

(15) Vásárolt készletek állománya

1045

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról

(1)A kiskereskedelmi üzletet/vendéglátóegységet/gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások nettó, bruttó árbevétele

 

 

(2) Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom

 

 

(3) Üzemeltetett egységek száma

 

 

(4) A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma

1054

Jelentés a fürdők forgalmáról

(1) A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai

 

 

(2) Üzemeltetési és terhelési adatok, szolgáltatások

 

 

(3) A kitermelt víz gáztartalma

 

 

(4) Megújuló energiaforrások felhasználása

1058

Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról

(1) Településsoros adatok:

 

 

a) a villamos energia mennyiségének fogyasztásáról,

 

 

b) a fogyasztók számáról,

 

 

c) a villamosenergia-szolgáltatás, és a közvilágítás villamosenergia-hálózati adatairól

1059

Jelentés a települések gázellátásáról

(1) Lakossági díjbevétel

 

 

(2) Településsoros adatok:

 

 

a) a fogyasztók számáról

 

 

b) a csőhálózat hosszáról

 

 

c) az értékesített gázmennyiségéről

 

 

d) a gáz fűtőértékéről

1060

Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról

(1) Településsoros adatok:

 

 

a) a szolgáltatott hőmennyiségről

 

 

b) az ellátott lakások számáról

 

 

c) az ellátott fogyasztók számáról

 

 

d) a hőközpontok számáról

 

 

e) a távhővezeték-hálózat hosszáról

 

 

f) a szolgáltatott melegvíz mennyiségéről

1061

Települési hulladékgazdálkodás

(1) A hulladékgyűjtés és szállítás adatai

 

 

(2) Az összes begyűjtött, valamint a szelektíven gyűjtött hulladék összetétele

 

 

(3) A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása

 

 

(4) Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai

 

 

(5) Közterület-tisztítás és a közterületen szelektíven gyűjtött hulladékok adatai

1062

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

(1) Közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma

 

 

(2) Az ivóvíz-ellátási célra kitermelt víz minősége, és a közegészségügyileg nem megfelelő ivóvízzel rendelkező települések átmeneti ivóvízellátása

 

 

(3) Az ivóvízellátás díja, díjbevételek, ivóvíz-ellátási beruházások

 

 

(4) Szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma

 

 

(5) Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb paraméterei

 

 

(6) Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint, szennyvízkibocsátások nehézfémtartalma kibocsátások szerint

 

 

(7) Szennyvíziszap-keletkezés és -elhelyezés, a tisztított szennyvíz hasznosítása, szennyvíziszap-kezelés és üzemeltetői ráfordításai

 

 

(8) Szennyvíz-elvezetési, -tisztítási díjbevételek,

 

 

(9) A szennyvíz-elvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvíz-elvezetési, -tisztítási beruházási ráfordítások

1071

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

(1) A kutatás, fejlesztést végzők statisztikai állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban nemek szerint

 

 

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

 

 

(3) A külföldi kutatók száma

 

 

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

 

 

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

 

 

(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint

 

 

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

 

 

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

 

 

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

 

 

(10) A kutatás, fejlesztési témák száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

 

 

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1072

Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

(1) A kutatás, fejlesztést végzők statisztikai állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint

 

 

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

 

 

(3) A külföldi kutatók száma

 

 

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

 

 

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

 

 

(6) A kutatás, fejlesztési tevékenységet végzők munkaidejének megoszlása az oktatás, a K+F és egyéb tevékenység között az egyes munkakörökben

 

 

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

 

 

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

 

 

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

 

 

(10) A kutatás, fejlesztési témák száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

 

 

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1074

Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

(1) A kutatás, fejlesztést végzők statisztikai állományi létszáma munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásban, nemek szerint

 

 

(2) A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők valamint az ösztöndíjasok száma

 

 

(3) A külföldi kutatók száma

 

 

(4) A létszám iskolai végzettség szerinti összetétele

 

 

(5) A kutatók életkor szerinti összetétele

 

 

(6) A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint

 

 

(7) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításai költség, (ezen belül munkabér és egyéb) és beruházás (ezen belül épület, gép, szoftver) bontásban

 

 

(8) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak forrásai

 

 

(9) A kutatás, fejlesztési tevékenység ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása

 

 

(10) A kutatás, fejlesztési témák száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint

 

 

(11) A kutatás, fejlesztés eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési formák szerint, szabadalmi tevékenység adatai

1076

Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról

(1) A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata és az épületnagyság szerint

 

 

(2) A megszűnt lakások felszereltsége, közműellátottsága

1077

Községi, városi lakás-, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő

(1) A korábbi években kiadott, még érvényben levő építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma

 

 

(2) Az év során kiadott új építési engedélyek alapján építendő lakások, üdülőegységek településenkénti száma

 

 

(3) Az év során használatba vett lakások, üdülőegységek településenkénti száma

 

 

(4) Az év végén folyamatban levő lakás-, üdülőépítések településenkénti száma

 

 

(5) Az év végéig el nem kezdett lakás-, üdülőépítések településenkénti száma

 

 

(6) Az év során megszűnt lakások településenkénti száma

1078

Részletező adatok a lakások és üdülök végleges használatba vételéről

(1) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, építtetők, építési cél, építési jelleg és építési forma szerint

 

 

(2) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők száma, területe, kivitelezők, falazat szerint

 

 

(3) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők közműellátottsága, fűtése

 

 

(4) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők szobaszám szerinti nagysága, helyiségei, felszereltsége

 

 

(5) A használatbavételi engedélyt kapott lakások, üdülők építésének időtartama

 

 

(6) A használatbavételi engedélyt kapott lakóépület nagysága, külső jellemzői

1080

Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről

(1) Az önkormányzat tulajdonában levő lakóépület- és lakásállomány száma

 

(2) Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány adatai

 

 

(3) Az ingatlangazdálkodás bevételei

 

 

(4) Kiadások a lakáságazatban

 

 

(5) Lakóházjavítás, -fenntartás

 

 

(6) Privatizáció

 

 

(7) Lakbérek

 

 

(8) Lakásigénylők

1081

Építési engedélyek

(1) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek száma

 

 

(2) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületek beépítendő hasznos alapterülete

 

 

(3) Építési engedélyt kapott lakó-, üdülő és nem lakóépületekben létesítendő lakások száma

1082

Földterület és vetésterület, május 31.

(1) Földterület használat szerint

 

 

(2) Földforgalmi adatok

 

 

(3) Üvegház és fólia alapterülete

 

 

(4) Gombatermesztésre használt alapterület

 

 

(5) Szántóterület hasznosítása

 

 

(6) Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete

 

 

(7) A gazdaság által használt földterület megyénkénti elhelyezkedése

1084

A kalászos gabonák terméseredménye

A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége

1085

Főbb növénykultúrák terméseredményei

(1) A főbb szántóföldi növények, gyümölcs- és zöldségfélék, valamint szőlő betakarított területe és termésmennyisége

 

 

(2) A főbb őszi vetésű növények vetésterülete

1087

Állatállomány június 1., december 1.

(1) A gazdaság állatállománya (ló, juh, kecske, tyúkféle, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya

 

 

(2) Értékesített állatállomány és eladási ár

1097

Jelentés a felvásárlásról

A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és átlagára

1099

Áruforgalmi mérleg

(1) Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)

 

 

(2) Felvásárlás mennyisége megyék szerinti bontásban

1108

Piaci felhozatal és árjelentés

A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára

1109

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

(1) Átlagos állományi létszám

 

(2) Kereset és egyéb munkajövedelem

 

(3) Teljesített munkaórák száma

1117

Munkaerőköltség-felvétel

(1) A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint

 

 

(2) Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai

 

 

(3) A munkáltató által alapokba történő befizetések

 

 

(4) A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások

 

 

(5) Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége

 

 

(6) Egyéb munkaerőköltségek

 

 

(7) Foglalkoztatáshoz, munkajövedelmekhez kapcsolódó, a munkáltatót terhelő adók

 

 

(8) Foglalkoztatást segítő támogatások

1119

Sztrájkstatisztikai jelentés

(1) Sztrájkeseménnyel kapcsolatosan kieső munkaidő

 

 

(2) Sztrájkeseményben résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások

 

 

(3) Sztrájk típusa, célja, eredménye

1156

Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek

(1) A nonprofit szervezetek regiszer adatai:

 

tevékenységéről

a) A szervezetek elérhetőségi adatai, képviselők adatai

 

 

(2) A nonprofit szervezetek tevékenységi alapadatai:
a) A nonprofit szervezetek jogi formája, közhasznúsági fokozata, tevékenységi köre

 

 

b) A szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett munkaóra

 

 

(3) A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei

 

 

a) Központi állami támogatások források szerint

 

 

b) Önkormányzati támogatások források szerint

 

 

c) Belföldi magántámogatások források szerint

 

 

d) Külföldi támogatások összege források szerint

 

 

e) Tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási tevékenység bevételei források szerint

 

 

(4) A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban

 

 

(5) Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása források szerint, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

1165

Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség megszakításáról

A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai

1174

Jelentés a televízióműsor-szolgáltatásról

(1) A televízióműsor-szolgáltatási tevékenység főbb adatai (adásidő, foglalkoztatottak száma)

 

 

(2) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória szerint)

 

 

(3) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése)

 

 

(4) A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)

 

 

(5) Nemzetközi kereskedelem (bevétel, kiadás)

1175

Jelentés a rádióműsor-szolgáltatásról

(1) A rádióműsor-szolgáltatási tevékenység főbb adatai (adásidő, foglalkoztatottak száma)

 

 

(2) A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória szerint)

 

 

(3) A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése)

1180

A vasúti áruszállítás adatai

(1) Vasúti pályaengedéllyel rendelkező áruszállító vállalkozások adatai:

 

 

a) vasúti szállítási teljesítmények

 

 

b) kombinált és konténeres fuvarozás

 

 

c) bevételek

1183

A közúti személyszállítás adatai

(1) A közúti és kötöttpályás személyszállítást folytató vállalkozások éves adatai:

 

 

a) járműállomány

 

 

b) pályaállomány

 

 

c) üzemanyag-felhasználás

 

 

d) teljesítmény

 

 

e) bevételek

1189

Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények

(1) Helyközi és helyi személyszállítás negyedéves adatai:

 

 

a) helyi személyszállítási teljesítmények

 

 

b) helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrendszerinti bontásban)

 

 

c) menetdíjbevétel

 

 

d) összes megtett kocsikilométer

1190

A csővezetékes szállítás adatai

(1) Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai:

 

 

a) áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként

 

 

b) üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza

 

 

c) a kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok

 

 

d) bevételek

1198

Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának

(1) A Duna magyarországi tranzit hajóforgalmának adatai:

 

tranzit hajóforgalmáról

a) a hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye

 

 

b) a szállított árú fajtája, súlya; ADN-osztályozás

 

 

c) a berakodás és a kirakodás hely

 

 

d) a hajó utazási iránya (lejt vagy hegymenet)

1202

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól

(1) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett és működő férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint

 

 

(2) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjainak száma nem és korcsoport szerint, ellátástípusonként

 

 

(3) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekből tárgyévben kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként

 

 

(4) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként

 

 

(5) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő hossza szerint, ellátási típusonként

 

 

(6) Idősek otthonában lévő demens betegek száma

 

 

(7) Demens betegek közül tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint

 

 

(8) Demens betegek közül tárgyévben felvételt nyertek száma

 

 

(9) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ellátottjai közül térítési díjat fizetők száma

 

 

(10) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díj bevétele

 

 

(11) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működési költsége, felhalmozási célú kiadásai, egyéb kiadásai

 

 

(12) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények foglalkoztatottainak száma, a foglalkoztatottak közül szakképzett és szakképzetlen ápoló-gondozók száma

1203

Bölcsődei kérdőív

(1) A bölcsődébe jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során

 

 

(2) Engedélyezett férőhelyek száma előző év dec. 31-én

 

 

(3) Engedélyezett férőhelyek száma a tárgyév december 31-én

 

 

(4) Működő férőhelyek száma a tárgyév december 31-én

 

 

(5) Tartósan szünetelő férőhelyek a tárgyév december 31-én

 

 

(6) Az év folyamán létesült férőhelyek száma

 

 

(7) Az év folyamán megszűnt férőhelyek száma

 

 

(8) Az év folyamán lehetséges gondozási napok száma

 

 

(9) Az év folyamán teljesített gondozási napok száma

 

 

(10) Az év folyamán beíratott gyermekek napi száma

 

 

(11) Nyitvatartási napok száma

 

 

(12) A bölcsődét igénybe vevő gyermek száma az év folyamán

 

 

(13) Bölcsődei csoportok száma

 

 

(14) A szeptember 01. és május 31. közötti időszakban az 1 évesnél fiatalabb felvett gyermekek száma

 

 

(15) A beíratott gyermekek száma május 31-én

 

 

(16) A bölcsőde ún. OM-azonosítószáma (ha van ilyen)

 

 

(17) A szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma

 

 

(18) Bölcsődével integráltan működő családi napköziben gondozott gyermekek száma

 

 

(19) Bölcsődével integráltan működő házi gyermekfelügyeletben gondozott gyermekek száma

 

 

(20) Álláshelyek, foglalkoztatottak

 

 

(21) Egyéb szakemberek

1206

Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

(1) Rendszeres szociális ellátásban részesülök számának változása (megállapított és megszűnt támogatások száma, támogatottak decembr 31-ei száma)

 

 

(2) Rendszeres szociális ellátások (támogatást kérő és elutasított személyek száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatásra felhasznált összeg)

 

 

(3) Az aktív korúak ellátása (részesített személyek száma életkor és nem szerint, családjaik száma családszerkezet szerint)

 

 

(4) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek együttműködésének jellemzői (résztvevők száma életkor és nem szerint)

 

 

(5) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesített gyerekek száma életkor szerint

 

 

(6) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesített családok száma a gyermekek száma szerint

 

 

(7) Óvodáztatási támogatásban részesített gyerekek száma támogatási alkalmak és életkor szerint

 

 

(8) Rászorultságtól függő ellátások (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, felhasznált összeg)

 

 

(9) Adósságcsökkentési támogatásban részesített személyek száma a megállapított támogatás összege szerint

 

 

(10) A lakásfenntartási támogatásban és átmeneti segélyben részesített személyek száma életkor és nem szerint

 

 

(11) Az egy főre jutó családi jövedelem szerint az ellátásban részesített személyek száma

 

 

(12) Közgyógyellátási igazolvány (támogatottak száma életkor szerint jogcímenként, a méltányosságból kiadott igazolványok után a társadalombiztosításnak a tárgyévben befizetett összeg)

 

 

(13) Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány (a bizonyítvánnyal rendelkezők száma életkor és nem szerint)

 

 

(14) Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások (személyek száma, kifizetett összeg)

 

 

(15) Lakáscélú támogatások (személyek száma, kifizetett összeg)

1207

Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól

(1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában, szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma)

 

 

(2) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma
időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (az engedélyezett férőhelyek száma tárgyév végén, előző év végén, év közben megszűnt ill. létesült férőhelyek száma)

 

 

(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma)

 

 

(4) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál (foglalkoztatottak száma, önkéntesek száma)

 

 

(5) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén, időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek nappali ellátásában, hajléktalan személyek nappali ellátásában, demens személyek nappali ellátásában (foglalkoztatottak száma a foglalkoztatottak közül ápolási munkát végzők; az ápolási munkát végzők közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak; az ápoló-gondozók közül a szakképzett foglalkoztatottak száma, a szakképzett foglalkoztatottak közül teljes-nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, tiszteletdíjasok, egyéb címen foglalkoztatottak, önkéntesek)

 

 

(6) Népkonyha, nappali melegedő, kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka (kapacitása, napi átlagforgalma)

 

 

(7) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,

 

 

(8) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demens személyek nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege, működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)

1208

Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és

(1) A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, azok külső férőhelyei, a TEGYESZ külső férőhelyei

 

a külső férőhelyek helyzetéről

(2) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok (hivatásos és hagyományos nevelőszülő) szerint

 

 

(3) A telephelyek adatai (férőhelyszám és az ellátottak száma szerint)

 

 

(4) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg) és speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktlv szerekkel küzdő) gyermekek száma

 

 

(5) A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése, azok okai

 

 

(6) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint

 

 

(7) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek általános iskolai, középiskolai és felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok

 

 

(8) A gyermekotthonokban működő gyermekcsoportok száma korcsoportos bontásban

 

 

(9) A nevelőszülők száma, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és a nevelőszülői gyámságra vonatkozó adatok

 

 

(10) A tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekek száma

 

 

(11) Azon fiatalkorúak (14-18 éves) száma, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak

 

 

(12) A gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekek száma a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti bontásban és a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma

 

 

(13) Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban

 

 

(14) A különleges gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekek száma kor és gondoskodási forma szerinti bontása

 

 

(15) A 3 éven aluli gyermekeket ellátó különleges gyermekotthonokban gondozott anyák száma, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a gondozásból távozó anyák száma a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma

 

 

(16) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt - statisztikai létszáma, végzettség szerint

 

 

(17) A gyermekotthonban egyéb munkakörben folalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint)

 

 

(18) A gyermekotthon, nevelőszülői hálózat, külső férőhely hálózat által utógondozottak száma kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát)

1209

Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről

(1) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban részesülök adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges vagy speciális), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint. Az év végi létszámadatok és az év közben előfordul változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),

 

 

(2) tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,

 

 

(3) adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadni szándékozók és örökbefogadható gyermekek adatai),

 

 

(4) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti bontásban, nemek szerint, képesítés szerint),

 

 

(5) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és munkakör szerint),

 

 

(6) a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által utógondozottak száma (ebből kiemelve az otthonteremtési támogatás miatt utógondozottak számát),

 

 

(7) a tárgyév december 31-én nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élők egyéb adatai (családi viszonyok és sajátos nevelési igény szerint),

 

 

(8) adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények, javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint),

1210

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

(1) a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint),

 

 

(2) koordinátorok száma iskolai végzettség szerint,

 

 

(3) ügykezelők száma,

 

 

(4) gyámhatósági döntések száma (összes döntés, megtámadott, módosított, visszavont, megváltoztatott, megsemmisített és folyamatban lévők),

 

 

(5) iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok száma (alapszámmal és alszámmal iktatott egyaránt),

 

 

(6) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és benntlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése az intézmény típusa szerint,

 

 

(7) adatok a veszélyeztetett kiskorúakról (a veszélyeztetettség oka szerinti bontásban),

 

 

(8) adatok a védelembe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és a az elrendelt intézkedések szerint),

 

 

(9) adatok a védelembe vételek felülvizsgálatáról,

 

 

(10) adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről,

 

 

(11) adatok az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről,

 

 

(12) adatok az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről és az arra történő figyelmeztetésről (jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás jogerős felfüggesztése rászorultság szerint, felfüggesztéssel egyidőben védelembe vett gyermek, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)

 

 

(13) adatok a családi jogállás rendezéséről,

 

 

(14) adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és végrehajtása szerint)

 

 

(15) a szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai,

 

 

(16) a gyámhatóság által kezdeményezett bűntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint,

 

 

(17) adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról,

 

 

(18) adatok a tárgyévben átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorúakról (a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban),

 

 

(19) a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai,

 

 

(20) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban,

 

 

(21) a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint),

 

 

(22) adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt, számadásra kötelezett)),

 

 

(23) gondnokság alatt állók adatai (a gondnokság típusa, a gondnok személye és munkaviszonya, nem szerinti bontásban),

 

 

(24) a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- és ingatlanügyek, betétállományok, kötvények),

 

 

(25) a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint) Az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai,

 

 

(26) adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegzések száma, kifizetések összege és időtartama szerint),

 

 

(27) otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,

 

 

(28) adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei és a sajátos nevelési igénye szerint),

 

 

(29) a gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok által végzett tevékenységek (a bűnmegelőzeési programok helye szerinti bontásban) és a közreműködések száma szerint bontásban,

 

 

(30) adatok a bűncselekményt és szabálysértést elkövetett gyermek- és fiatalkorúakról (KIM Pártfogó, rendőrség, jegyző, fővárosi és megyei kormányhivatal és gyermekjóléti szolgálat szerinti bontásban),

 

 

(31) a tárgyévben kiszabott gyermekvédelmi igazgatási bírságok összege az eset típusa szerint (és az egyeztető beszélgetések alapszáma).

1215

Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól

A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.

1216

Kimutatás a városok, községek területnagyságáról

A tárgyév január 1-jei közigazgatási beosztás szerinti önálló státusú magyarországi települések (községek, városok, fővárosi kerületek) neve, megyei besorolása és területnagysága hektárban, valamint ellenőrzési célból az ugyanerre az időpontra összesített megyénkénti (fővárosi) és országos adatok.

1470

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke időszak (év, negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.

1475

Egységes vámokmány (import)

Az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra szállított termékek (import) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint

1476

Egységes vámokmány (export)

Magyarországról az Európai Unión kívüli országokba szállított termékek (export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, számlázási pénznem szerint

1600

A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves jelentései

Pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves mérleg és eredménykimutatás adatai, hitelintézetek mérleg és eredménykimutatás adatai

1616

Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő

(1) Ingatlanvagyon-összesített jellemzői

 

ingatlanvagyonról

(2) A földterület alapadatai

 

 

(3) A zöldterületek és építményeinek alapadatai

 

 

(4) Vizek, közcélú vízi létesítmények jellemzői

 

 

(5) Strand, fürdő, uszoda

 

 

(6) Közlekedési területek és műtárgyaik

 

 

(7) Köztemetők jellemző adatai

 

 

(8) Lakóépületek és otthonházak jellemzői

 

 

(9) Közoktatási intézmények jellemzői

 

 

(10) Kulturális intézmények épületeinek jellemzői

 

 

(11) Sportlétesítmények

 

 

(12) Szociális intézmények épületei és jellemzői

 

 

(13) Egészségügyi intézmények épületei és jellemzői

 

 

(14) Kereskedelmi, szolg., igazg., és szálló jellegű intézmények jellemzői

 

 

(15) Üzemi épületek és jellemzői

 

 

(16) Egyéb önálló építmények jellemzői

 

 

(17) Közművek (vízmű, csatornamű és távfűtés) jellemzői

 

 

(18) Lakások és nem lakás célú helyiségek jellemzői

1620

Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

(1) Kábeltelevízió szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és technikai adatok

 

 

(2) Kábeltelevízió előfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma

 

 

(3) Kábeltelevíziós szolgáltatás településsoros bontása

1633

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a

(1) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek

 

szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

(2) Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból kifizetett nettó nyereményösszeg

1638

Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról

(1) A rádió-műsorszórásra felhasznált analóg és digitális adóberendezések

 

 

(2) A televíziós műsorszórásra felhasznált berendezések

 

 

(3) A műsorok száma

1639

Távközlési és műsorszórási teljesítmények

(1) Belföldön felvett táviratok száma

 

 

(2) Műsorszórás adásideje

 

 

(3) Vezetékes telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája és az előfizető típusa szerint

 

 

(4) Mobil telefonhívások száma és időtartama, a hívás fajtája szerint

 

 

(5) Mobil adatforgalom, típus szerint

 

 

(6) A távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétel

 

 

(7) Vezetékes vonalak ill. mobiltelefon előfizetések száma

 

 

(8) Kiinduló nemzetközi hívások időtartama a hívott ország szerint

1640

A távközlés területi adatai

Telefonvonalak településszintű bontása az előfizető típusa szerint

1646

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként

(1) A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként

 

(2) A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként

1652

Jelentés az időszaki sajtókiadásról

(1) A sajtótermékek megjelenési száma, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint

 

 

(2) A sajtótermékek példányszám adatai, negyedévenként, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint

1653

Jelentés a könyvkiadás adatairól

(1) A kiadott művek száma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint

 

 

(2) A kiadott művek példányszáma, negyedévenként, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint

1654

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherkategóriájú tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi és nemzetközi teljesítményei

1658

Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem

(1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi intézmények száma főtevékenység szerint

 

folytató egyházak, valamint az általuk alapított intézmények részére

(2) Pénzügyi adatok

 

a) bevétel főtevékenység szerint

 

 

b) kiadás főtevékenység szerint

 

 

c) beruházás főtevékenység szerint

 

 

(3) Munkaügyi adatok

 

 

a) főállásban foglalkoztatottak száma

 

 

b) keresete

 

 

c) részmunkaidősök száma

 

 

d) keresete

 

 

e) megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma

 

 

f) keresete

1659

Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről

A települési önkormányzat illetékességi területén

 

(1) köztisztasági és településtisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai,

 

(2) ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai,

 

(3) egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményekre és egyedi szennyvíztisztító kisberendezésekre vonatkozó éves alapinformációk,

 

(4) fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai,

 

(5) kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai

1673

A nonprofit szervezetek humánerőforrása

(1) A foglalkoztató szervezetek alapadatai

 

 

(2) A nonprofit szervezetek foglalkoztatottainak alapadatai:

 

 

a) demográfiai adatok

 

 

b) korcsoport, iskolai végzettség, nemek szerinti összetétel

 

 

c) fogyatékos munkavállalók

 

 

(3) Foglalkoztatási formák

 

 

(4) Finanszírozási források

 

 

a) bérköltség

 

 

b) támogatások

 

 

(4) Humánerőforrás fejlesztése

 

 

a) tanfolyamok

 

 

b) továbbképzések

1674

Statisztikai jelentés az önkormányzatok és a nonprofit

(1) Az önkormányzatok nonprofit szervezeti tagsága

 

szervezetek kapcsolatáról

(2) Az önkormányzatok által alapított nonprofit szervezetek adatai

 

 

(3) Az önkormányzatokkal szerződéses viszonyban levő nonprofit szervezetek adatai

 

 

(4) Az önkormányzatok által támogatott nonprofit szervezetek és a támogatások adatai

 

 

(5) Az önkormányzatoknak nyújtott nonprofit szervezeti támogatások adatai

 

 

(6) Az önkormányzati döntéselőkészítésben való nonprofit szervezeti részvétel adatai

 

 

(7) Az önkormányzatok és nonprofit szervezetek közötti intézményesített kapcsolati formák adatai

1690

Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági

(1) Távközlési bevételek és kiadások

 

adatai

(2) A közcélú távbeszélő alapszolgáltatások díjbevétele

 

 

(3) Hálózati szerződések alapján nyújtott szolgáltatások díja és volumene

 

 

(4) Jeltovábbítási szolgáltatások díja és volumene

 

 

(5) Közcélú mobil rádiótelefon és mobil továbbítási szolgáltatás díjbevétele

 

 

(6) A távközlési tevékenység költségei és tárgyévi távközlési célú beruházások

1696

A családsegítő szolgálatok működési adatai

(1) A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (felsőfokú szociális szakirányú szakképzettségű, felsőfokú nem szociális szakirányú végzettségű, középfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítés)

 

 

(2) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport szerint

 

 

(3) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerint

 

 

(4) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők a család összetétele szerint

 

 

(5) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők iskola végzettség szerint

 

 

(6) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők azon probléma típusa szerint, amivel a szolgálatot felkeresték

 

 

(7) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők települések szerinti bontásban

 

 

(8) A családsegítő szolgálatok éves forgalma

 

 

(9) A családsegítő esetkezelésben részt vettek száma

 

 

(10) Csoportokban végzett családsegítő tevékenységben részt vettek száma

 

 

(11) A családsegítő szolgálatok egyéb tevékenysége

1710

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek

(1) Új szervezet azonosító adatainak bekérése/megadása (név, adószám székhelycím)

 

névjegyzékének összeállításához

(2) Új szervezet elérési adatainak bekérése/megadása (levelezési és email cím, telefonszám)

 

 

(3) Felelős vezető adatai

 

 

(4) Létszám (megalakulás első évében)

 

 

(5) Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez

1712

Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról

A lakóingatlanok forgalmának jellemzői (ár, forgalmi érték, minőségi jellemzők)

1713

Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek jelentései

Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai.

1714

Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai

(1) Biztosítottak létszáma (fő)

 

 

(2) Táppénzre jogosultak létszáma (fő)

 

 

(3) Táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

 

 

(4) Táppénzes napok száma

 

 

(5) Táppénzes esetek száma

 

 

(6) Táppénzkiadás összesen (ezer Ft)

 

 

(7) GYÁP táppénzkiadás (ezer Ft)

 

 

(8) Baleseti (ÜB+F) táppénzkiadás (ezer Ft)

 

 

(9) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

 

 

(10) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)

 

 

(11) GYÁP-táppénzes napok száma

 

 

(12) GYÁP-táppénzes esetek száma

 

 

(13) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

 

 

(14) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)

 

 

(15) ÜB- és F-táppénzes napok száma

 

 

(16) ÜB- és F-táppénzes esetek száma

 

 

(17) Baleseti táppénzes napok száma

 

 

(18) Baleseti táppénzes esetek

 

 

(19) Betegszabadság

 

 

(20) Terhességi-gyermekágyi segély

 

 

(21) Gyermekgondozási díj

 

 

(22) Gyed-et igénybe vevők főbb adatai korcsoportonként

1723

Jelentés a településtisztasági tevékenységről

A települési folyékony hulladékok gyűjtése, elhelyezése és ártalmatlanítása

1725

Repülőterek forgalmi adatai

(1) A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom bontásban:

 

 

a) légi járatok adatai

 

 

b) utasforgalmi adatai

 

 

c) áru- és postai küldemények forgalmának adatai

1726

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról

(1) A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei, vagy a tevékenység helyszíne, a kereskedelmi tevékenység formája és jellege szerint

 

 

(2) A kereskedelmi tevékenység alapjául szolgáló termékkörök

 

 

(3) Az üzletek alapterülete

1728

Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról

A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások

1747

Egészségbiztosítási ellátások havi adatai

(1) Táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

 

 

(2) Táppénzes napok száma

 

 

(3) Táppénzes esetek száma

 

 

(4) GYÁP-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

 

 

(5) Összes táppénzes napból GYÁP-táppénzes napok aránya (%)

 

 

(6) GYÁP-táppénzes napok száma

 

 

(7) GYÁP-táppénzes esetek száma

 

 

(8) ÜB- és F-táppénzesek napi átlagos létszáma (fő)

 

 

(9) Összes táppénzes napból ÜB- és F-táppénzes napok aránya (%)

 

 

(10) ÜB- és F-táppénzes napok száma

 

 

(11) ÜB- és F-táppénzes esetek száma

 

 

(12) Baleseti táppénzes napok száma

 

 

(13) Baleseti táppénzes esetek

 

 

(14) Terhességi-gyermekágyi segély

 

 

(15) Gyermekgondozási díj

 

 

(16) Táppénzes adatok területi (megyés) bontásban

 

 

(17) Terhességi- gyermekágyi segélyt igénybe vevők száma megyés bontásban

 

 

(18) Gyermekgondozási díjat igénybe vevők száma megyés bontásban

1748

Új nyugdíj-megállapítások

Új nyugdíj-megállapítások a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságai, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által megállapított száma (összesen, saját jogú öregségi, saját jogú rokkantsági és baleseti rokkantsági, illetve foglalkoztatáspolitikai okból megállapított nyugdíj, rehabilitációs járadék)

1751

Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

Termelt mennyiség (természetes mértékegységben)

1758

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

(1) Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati termelők és szolgáltatók ráfordításai és nettó árbevétele

 

(2) Mezőgazdasági termékek feldolgozásának nettó árbevétele

 

(3) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások mennyisége és nettó árbevétele

1760

Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai

(1) Internetes előfizetések száma kapcsolati módonként részletezve

 

 

(2) Internet szolgáltatók nettó árbevétele kapcsolati módok szerint részletezve

1761

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

(1) Az üzleti célú egyéb szálláshelyek adatai:

 

 

a) vendégforgalom (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban

 

 

b) kapacitás adatok (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)

1764

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához

(1) A szervezet azonosító adatainak javítása/pontosítása

 

 

(2) A szervezet elérési adatainak bekérése/pontosítása

 

 

(3) A szervezet működési állapota

 

 

(4) Tárgyév összes árbevétele

 

 

a) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek

 

 

(5) Tárgyévet megelőző év összes árbevétele

 

 

a) Ebből: a legnagyobb árbevételt eredményező tevékenységek felsorolása és az ezekhez tartozó árbevételek

 

 

(6) Éves átlagos létszám

 

 

(7) Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez

1765

Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól

A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és lakóhelye szerinti bontásban

1775

A gyermekjóléti alapellátások működési adatai

Gyermekjóléti szolgálatok

 

 

(1) A gyermekjóléti szolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma képesítés és munkakör szerinti bontásban

 

 

(2) Az év folyamán gondozásban részesülő gyermekek száma (nem, korcsoport és gondozási típus szerinti bontásban

 

 

(3) A gondozásban részesülő gyermekek száma bevont települések szerint, korcsoportonként

 

 

(4) Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint

 

 

(5) A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán érkező jelzések száma

 

 

(6) A gyermekjóléti szolgálat által kezelt problémák száma a probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint

 

 

(7) A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek száma a tevékenység ítpusa és az ellátott gyermekek száma szerint

 

 

(8) A gyermekjóléti szolgálat prevenciós szolgálatatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)

 

 

(9) A gyermekjóléti szolgálat speciális szolgálatatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti bontásban)

 

 

(10) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott gyermekek adatai (a bántalmazás módja és elkövetője szerinti bontásban)

 

 

(11) A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek adatai (a gondozás típusa és az elkövető életkora szerinti bontásban)

 

 

(12) Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről (az elhelyezés formája és az ellátásban részesülő kiskorúak és családjaik száma szerinti bontásban)

 

 

Napközbeni ellátást biztosítók

 

 

(1) Családi napközik adatai (gondozási napok, engedélyezett férőhelyek, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak)

 

 

(2) A családi napköziben gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint

 

 

(3) Házi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai (gondozási órák, biztosítók száma, jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak)

 

 

(4) A házi gyermekfelügyelettel gondozott gyermekek adatai (az év folyamán és május 31-én, korcsoport és fogyatékosság szerint)

 

 

(5) A családi gyermekfelügyeletet biztosítók adatai

 

 

Átmeneti gondozást biztosítók

 

 

(1) Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint

 

 

(2) Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban

 

 

(3) Ellátottak száma nem és korcsoport szerint

 

 

(4) Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is)

 

 

(5) Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint

 

 

(6) Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint

 

 

(7) Adatok a helyettes szülőkről

 

 

(8) Az átmeneti otthonokban a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak adatai

1788

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülök

(1) Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás adatai (felhasznált összeg, ellátásban részesülők év végi és átlagos száma, egy főre jutó átlagos ellátás összege),

 

 

(2) Tárgyévben megállapított baleseti ellátások száma összesen

 

 

(3) Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők megyénkénti és külföldre folyósított év végi száma

1789

Éves jelentés az intenetszolgáltatásokról

(1) Internet hozzáférési szolgáltatásokból származó nettó árbevétel

 

 

(2) Web-jelenléttel kapcsolatos nettó árbevétel

 

 

(3) Elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatásokból származó nettó árbevétel

 

 

(4) Egyéb nettó árbevételek

 

 

(5) Internet-előfizetések számának megoszlása megyénként és kapcsolattípus szerint

1791

Baromfikeltetés

(1) Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint

 

 

(2) Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint

1799

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a

(1) Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek

 

környezetvédelmi beruházásokról

(2) Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások

 

 

(3) Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása

 

 

(4) Környezetvédelmi beruházások

 

 

(5) Környezetvédelmi beruházások finanszírozása

 

 

(6) Melléktermékekből származó bevételek

 

 

(7) A szervezet jellemzői

1824

Takarmányok értékesítési ára

Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára

1826

Növényvédő szerek értékesítési ára

Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára

1827

Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára

1831

Építőipari árstatisztika

Építési tételek egységára és mennyisége

1832

Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végző

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek

 

szervezetekről

(1) törzsszáma

 

 

(2) székhelyei,

 

 

(3) telephelyei,

 

 

(4) a telephelyeken működő szolgáltatások

 

 

(5) a szolgáltatások működési formája,

 

 

(6) a fenntartó típusa,

 

 

(7) a fenntartó törzsszáma.

1840

Az információs és kommunikációs technológiák

1) Változatlan adatkörök:

 

állományának minőségi és mennyiségi adatai

a) számítógépek állománya

 

 

b) internet-felhasználás: az internetkapcsolat típusa

 

 

c) honlap megléte, és alkalmazásának lehetőségei

 

 

d) a vállalkozások közötti elektronikus adatcsere és céljai

 

 

e) a vállalkozáson belüli automatizált információcsere

 

 

f) elektronikus kereskedelem: számítógépes hálózaton történő megrendelések és értékesítések nagysága, a számítógépes hálózaton keresztül történő vásárlás

 

 

g) az internet letöltési sebessége

 

 

(2) Változó adatkör:

 

 

a) számítógépek és számítógépes hálózatok használata

 

 

b) elektronikus-közigazgatás szolgáltatásainak igénybevétele, adminisztratív eljárások elektronikus úton való intézése, elektronikus közbeszerzési eljárás

 

 

c) az ellátási lánc-menedzsment információinak elektronikus megosztása

 

 

d) üzleti célú mobilinternet használat

1845

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

(1) Éves átlagos létszám

 

 

(2) Éves munkajövedelem

 

 

(3) Teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma

 

 

(4) Értékesítés nettó árbevétele

 

 

(5) Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel

 

 

(6) Anyag- és energiaköltség

 

 

(7) Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

(8) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

 

 

(9) Egyéb költségek

 

 

(10) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

 

 

(11) Belföldi és import gépek, berendezések beruházási értéke

 

 

(12) Belföldi és import gyártású járművek beruházási értéke

 

 

(13) Ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

1846

Telepi adatok

(1) Éves átlagos állományi létszám

 

 

(2) Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés

1852

Üzletek és más telepek adatai

(1) Üzletek és telepk adatai:

 

 

a) telepek száma, éves átlagos állományi létszáma, valamint a telep éves munkajövedelme

 

 

b) üzletek száma, hasznos alapterülete (eladótere) és éves forgalma

1868

Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről

(1) Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek

 

 

(2) Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány

 

 

(3) Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek és támogatások

 

 

(4) Lakáshitelek kondíciói a tárgyidőszak elején

1869

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása

(1) Tej és tejszín felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők

 

 

(2) Tehéntej alapú tejtermékek termelése

1870

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása

(1) Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők

 

és nettó árbevétele

(2) Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel

1872

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

(1) Átlagos állományi létszám

 

(2) Kereset és egyéb munkajövedelem

 

 

(3) Teljesített munkaórák száma

1874

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipari,

(1) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

 

építőipari és pénzügyi vállalkozások

(2) Belföldi gyártású gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(3) Belföldi gyártású járművek beruházási értéke

 

 

(4) Import gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(5) Import járművek beruházási értéke

 

 

(6) Ültetvények, erdők beruházási értéke

 

 

(7) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

 

 

(8) Meglevő föld értéknövelése és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

 

 

(9) Összes beruházás értéke

1877

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés

(1) Értékesítés összes árbevétele

 

mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

(2) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(3) Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

(4) Közvetített szolgáltatások értéke

 

 

(5) Fizetett bérmunkadíj

 

 

(6) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

(7) Saját termelésű készletek állománya

 

 

(8) Összes termelési érték

 

 

(9) Vásárolt készletek állománya

 

 

(10) Anyag- és energiaköltség

 

 

(11) Igénybe vett szolgáltatások értéke

 

 

(12) Egyéb szolgáltatások értéke

 

 

(13) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energia adó

 

 

(14) Szolgáltatás-külkereskedelem nyújtása, igénybevétele

 

 

(15) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

 

 

(16) Belföldi gyártású gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(17) Belföldi gyártású járművek beruházási értéke

 

 

(18) Import gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(19) Import járművek beruházási értéke

 

 

(20) Ültetvények, erdők beruházási értéke

 

 

(21) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

 

 

(22) Meglevő föld értéknövelése és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

 

 

(23) Összes beruházás értéke

1878

Negyedéves integrált egyszerűsített gazdaságstatisztikai

(1) Értékesítés összes árbevétele

 

jelentés mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási

(2) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

ágazatok

(3) Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

(4) Közvetített szolgáltatások értéke

 

 

(5) Fizetett bérmunkadíj

 

 

(6) Saját termelésű készletek állománya

 

 

(7) Összes termelési érték

 

 

(8) Vásárolt készletek állománya

 

 

(9) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

 

 

(10) Belföldi gyártású gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(11) Belföldi gyártású járművek beruházási értéke

 

 

(12) Import gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(13) Import járművek beruházási értéke

 

 

(14) Ültetvények, erdők beruházási értéke

 

 

(15) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

 

 

(16) Meglevő föld értéknövelése és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

 

 

(17) Összes beruházás értéke

1880

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

Regiszter-karbantartó adatok (pl. elérési cím, külföldi ellenőrzésre vonatkozó adatok)

 

 

(1) Átlagos állományi létszám

 

 

(2) Összes bruttó kereset

 

 

(3) Egyéb bruttó munkajövedelem

 

 

(4) Teljesített munkaórák száma

 

 

(5) Értékesítés (összes) árbevétele

 

 

(6) Ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(7) Értékesítés (összes) árbevételéből: export árbevétel

 

 

a) ebből: külföldi vállalkozások hazai áfa-regisztrációinak értékesítése

 

 

b) ebből: a hazai vállalkozások külföldi áfa-regisztráción keresztüli export értékesítése

 

 

(8) Egyéb bevételek

 

 

(9) Ebből: biztosítóintézetektől kapott kártérítések

 

 

(10) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

(11) Anyag- és energiaköltség

 

 

(12) Ebből: üzemanyagként, fűtőanyagként felhasznált energiahordozók és a villamosenergia értéke

 

 

(13) Igénybe vett szolgáltatások értéke

 

 

(14) Ebből: munkaerő-ügynökségnek történő kifizetések

 

 

(15) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

 

 

(16) Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

(17) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(18) Egyéb szolgáltatások értéke

 

 

(19) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energia adó:

 

 

(20) Ebből: bankköltségek (a kamat kivételével)

 

 

(21) Ebből: biztosítási díjak (kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt (aktivált) valamint a személyi jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat)

 

 

(22) Bérköltség

 

 

(23) Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

 

(24) Bérjárulékok

 

 

(25) Értékcsökkenési leírás

 

 

(26) Egyéb ráfordítás

 

 

(27) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(28) Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása

 

 

(29) Saját termelésű készletek állománya összesen

 

 

a) ebből: késztermékek

 

 

b) ebből: félkész termékek és befejezetlen termelés

 

 

(30) Anyagok

 

 

(31) Áruk és szolgáltatások

 

 

(32) Vásárolt készletek

 

 

(33) Alvállalkozói teljesítmények (alvállalkozóknak történő kifizetések)

 

 

(34) Kiszervezett tevékenység

 

 

(35) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

 

 

(36) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke

 

 

(37) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések

 

 

(38) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke

 

 

(39) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

 

 

(40) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(41) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések

 

 

(42) Import (új és használt) járművek beruházási értéke

 

 

(43) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

 

 

(44) Ültetvények, erdők beruházási értéke

 

 

(45) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

 

 

(46) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

 

 

(47) Ebből: a földtulajdon átruházási költség

 

 

(48) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen

 

 

(49) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke

 

 

(50) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke

 

 

(51) A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések összértéke

 

 

(52) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai

 

 

(53) Vásárolt számítógépes szoftver tárgyévi változásai

 

 

(54) Vásárolt számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

 

 

(55) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai

 

 

(56) Saját előállítású számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

 

 

(57) Licenc, know-how tárgyévi változásai

 

 

(58) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai

 

 

(59) Egyéb immaterális javak tárgyévi változásai

 

 

(60) Új tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

 

 

(61) Használt tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

1881

Éves egyszerűsített gazdaságstatisztikai jelentés

(1) Átlagos állományi létszám

 

 

(2) Összes bruttó kereset

 

 

(3) Egyéb bruttó munkajövedelem

 

 

(4) Teljesített munkaórák száma

 

 

(5) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

 

 

(6) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke

 

 

(7) Ebből: Információs, kommunikációs technikai berendezések

 

 

(8) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke

 

 

(9) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

 

 

(10) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(11) Ebből: Információs, kommunikációs technikai berendezések

 

 

(12) Import (új és használt) járművek beruházási értéke

 

 

(13) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

 

 

(14) Ültetvények, erdők beruházási értéke

 

 

(15) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

 

 

(16) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

 

 

(17) Ebből: a földtulajdon átruházási költség

 

 

(18) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen

 

 

(19) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke

 

 

(20) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke

 

 

(21) A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések összértéke

 

 

(22) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai

 

 

(23) Vásárolt számítógépes szoftver tárgyévi változásai

 

 

(24) Vásárolt számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

 

 

(25) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai

 

 

(26) Saját előállítású számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

 

 

(27) Licenc, know-how tárgyévi változásai

 

 

(28) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai

 

 

(29) Egyéb immaterális javak tárgyévi változásai

1882

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, építőipar

Regiszter-karbantartó adatok (pl. elérési cím, külföldi ellenőrzésre vonatkozó adatok)

 

 

(1) Átlagos állományi létszám

 

 

(2) Összes bruttó kereset

 

 

(3) Egyéb bruttó munkajövedelem

 

 

(4) Teljesített munkaórák száma

 

 

(5) Értékesítés (összes) árbevétele

 

 

a) ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

b) ebből: export árbevétel

 

 

(6) Egyéb bevételek

 

 

(7) Biztosítóintézetektől kapott kártérítések

 

 

(8) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

(9) Anyag- és energiaköltség

 

 

(10) Ebből: üzemanyagként, fűtőanyagként felhasznált energiahordozók és a villamosenergia értéke

 

 

(11) Igénybe vett szolgáltatások értéke

 

 

(12) Munkaerő-ügynökségnek történő kifizetések

 

 

(13) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

 

 

(14) Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

(15) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(16) Egyéb szolgáltatások értéke

 

 

(17) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energia adó

 

 

(18) Ebből: bankköltségek (a kamat kivételével)

 

 

(19) Ebből: biztosítási díjak (kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt (aktivált) valamint a személyi jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat)

 

 

(20) Bérköltség

 

 

(21) Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

 

(22) Bérjárulékok

 

 

(23) Értékcsökkenési leírás

 

 

(24) Egyéb ráfordítás

 

 

(25) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(26) Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása

 

 

(27) Saját termelésű készletek állománya összesen

 

 

a) ebből: késztermékek

 

 

b) ebből: félkész termékek és befejezetlen termelés

 

 

(28) Anyagok

 

 

(29) Áruk és szolgáltatások

 

 

(30) Vásárolt készletek

 

 

(31) Értékesítés árbevételéből, T/1. tábla 01. sorából (alvállalkozói) szerződések alapján alvállalkozóként végzett építőipari tevékenység

 

 

(32) Kiszervezett tevékenység

 

 

(33) Alvállalkozói teljesítmények (alvállalkozóknak történő kifizetések)

 

 

(34) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

 

 

(35) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke

 

 

(36) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések

 

 

(37) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke

 

 

(38) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

 

 

(39) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(40) Ebből: információs, kommunikációs technikai berendezések

 

 

(41) Import (új és használt) járművek beruházási értéke

 

 

(42) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

 

 

(43) Ültetvények, erdők beruházási értéke

 

 

(44) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

 

 

(45) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

 

 

(46) Ebből: a földtulajdon átruházási költség

 

 

(47) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen

 

 

(48) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke

 

 

(49) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke

 

 

(50) A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések összértéke

 

 

(51) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai

 

 

(52) Vásárolt számítógépes szoftver tárgyévi változásai

 

 

(53) Vásárolt számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

 

 

(54) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai

 

 

(55) Saját előállítású számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

 

 

(56) Licenc, know-how tárgyévi változásai

 

 

(57) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai

 

 

(58) Egyéb immaterális javak tárgyévi változásai

 

 

(59) Új tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

 

 

(60) Használt tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

1884

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, gépjármű-,

Regiszter-karbantartó adatok (pl. elérési cím, külföldi ellenőrzésre vonatkozó adatok)

 

motorkerékpár-kereskedelem, javítás

(1) Átlagos állományi létszám

 

 

(2) Összes bruttó kereset

 

 

(3) Egyéb bruttó munkajövedelem

 

 

(4) Teljesített munkaórák száma

 

 

(5) Értékesítés (összes) árbevétele

 

 

a) ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

b) ebből: export árbevétel

 

 

(6) Egyéb bevételek

 

 

(7) Biztosítóintézetektől kapott kártérítések

 

 

(8) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

(9) Anyag- és energiaköltség

 

 

(10) Igénybe vett szolgáltatások értéke

 

 

(11) Munkaerő-ügynökségnek történő kifizetések

 

 

(12) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

 

 

(13) Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

(14) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(15) Egyéb szolgáltatások értéke

 

 

(16) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energia adó

 

 

(17) Ebből: bankköltségek (a kamat kivételével)

 

 

(18) Ebből: biztosítási díjak (kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt (aktivált) valamint a személyi jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat)

 

 

(19) Bérköltség

 

 

(20) Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

 

(21) Bérjárulékok

 

 

(22) Értékcsökkenési leírás

 

 

(23) Egyéb ráfordítás

 

 

(24) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(25) Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása

 

 

(26) Saját termelésű készletek állománya összesen

 

 

a) ebből: késztermékek

 

 

b) félkész termékek és befejezetlen termelés

 

 

(27) Anyagok

 

 

(28) Áruk és szolgáltatások

 

 

(29) Vásárolt készletek

 

 

(30) Kiszervezett tevékenység

 

 

(31) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

 

 

(32) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke

 

 

(33) Ebből: információs, kommunikációs terchnikai berendezések

 

 

(34) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke

 

 

(35) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

 

 

(36) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(37) Ebből: információs, kommunikációs terchnikai berendezések

 

 

(38) Import (új és használt) járművek beruházási értéke

 

 

(39) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

 

 

(40) Ültetvények, erdők beruházási értéke

 

 

(41) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

 

 

(42) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

 

 

(43) Ebből: a földtulajdon átruházási költség

 

 

(44) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen

 

 

(45) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke

 

 

(46) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke

 

 

(47) A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések összértéke

 

 

(48) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai

 

 

(49) Vásárolt számítógépes szoftver tárgyévi változásai

 

 

(50) Vásárolt számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

 

 

(51) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai

 

 

(52) Saját előállítású számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

 

 

(53) Licenc, know-how tárgyévi változásai

 

 

(54) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai

 

 

(55) Egyéb immaterális javak tárgyévi változásai

 

 

(56) Új tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

 

 

(57) Használt tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

1886

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, mezőgazdaság és

Regiszter-karbantartó adatok (pl. elérési cím, külföldi ellenőrzésre vonatkozó adatok)

 

szolgáltató ágazatok

(1) Átlagos állományi létszám

 

 

(2) Összes bruttó kereset

 

 

(3) Egyéb bruttó munkajövedelem

 

 

(4) Teljesített munkaórák száma

 

 

(5) Értékesítés (összes) árbevétele

 

 

a) ebből: a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

b) ebből: export árbevétel

 

 

(6) Egyéb bevételek

 

 

(7) Biztosítóintézetektől kapott kártérítések

 

 

(8) Saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

(9) Anyag- és energiaköltség

 

 

(10) Igénybe vett szolgáltatások értéke

 

 

(11) Munkaerő-ügynökségnek történő kifizetések

 

 

(12) Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

 

 

(13) Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

(14) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(15) Egyéb szolgáltatások értéke

 

 

(16) Ebből: a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett jövedéki és energia adó

 

 

(17) Ebből: bankköltségek (a kamat kivételével)

 

 

(18) Ebből: biztosítási díjak (kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt (aktivált) valamint a személyi jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat)

 

 

(19) Bérköltség

 

 

(20) Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

 

(21) Bérjárulékok

 

 

(22) Értékcsökkenési leírás

 

 

(23) Egyéb ráfordítás

 

 

(24) Ebből: a termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energiaadó

 

 

(25) Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása

 

 

(26) Saját termelésű készletek állománya összesen

 

 

a) ebből: késztermékek

 

 

b) ebből: félkész termékek és befejezetlen termelés

 

 

(27) Anyagok

 

 

(28) Áruk és szolgáltatások

 

 

(29) Vásárolt készletek

 

 

(30) Kiszervezett tevékenység

 

 

(31) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke

 

 

(32) Belföldi gépek, berendezések beruházási értéke

 

 

(33) Ebből: információs, kommunikációs és technikai berendezések

 

 

(34) Belföldi (gyártású) járművek beruházási értéke

 

 

(35) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

 

 

(36) Import (új és használt) gépek és berendezések beruházási értéke

 

 

(37) ebből: információs, kommunikációs és technikai berendezések

 

 

(38) Import (új és használt) járművek beruházási értéke

 

 

(39) Ebből: személygépkocsik beruházási értéke

 

 

(40) Ültetvények, erdők beruházási értéke

 

 

(41) Tenyész- és igásállatok beruházási értéke

 

 

(42) Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke

 

 

(43) Ebből: a földtulajdon átruházási költség

 

 

(44) Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke (ingatlanlízinggel együtt) összesen

 

 

(45) Ebből: gépek, berendezések teljes értéke, járművek teljes értéke személygépkocsi nélkül, személygépkocsi teljes értéke

 

 

(46) A személygépkocsi teljes értékéből: zárt végű lízing teljes értéke

 

 

(47) A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére teljesített kifizetések összértéke

 

 

(48) Ásványkincsek feltárási költsége tárgyévi változásai

 

 

(49) Vásárolt számítógépes szoftver tárgyévi változásai

 

 

(50) Vásárolt számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

 

 

(51) Saját előállítású számítógépes szoftver tárgyévi változásai

 

 

(52) Saját előállítású számítógépes adatbázis tárgyévi változásai

 

 

(53) Licenc, know-how tárgyévi változásai

 

 

(54) Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai tárgyévi változásai

 

 

(55) Egyéb immaterális javak tárgyévi változásai

 

 

(56) Új tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

 

 

(57) Használt tárgyi eszközök beszerzési értéke megyék szerint

1888

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, pénzügyi tevékenység

Regiszter-karbantartó adatok (pl. elérési cím, külföldi ellenőrzésre vonatkozó adatok)

 

 

(1) Átlagos állományi létszám

 

 

(2) Összes bruttó kereset

 

 

(3) Egyéb bruttó munkajövedelem

 

 

(4) Teljesített munkaórák száma

 

 

(5) Épületek és egyéb építmények beruházási értéke