nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
2017-11-01
2018-01-01
36
Jogszabály

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről1

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §2 E rendelet hatálya kiterjed a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak, illetve az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) nem üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre, azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.

2. § (1)3 A rendelet 1–13. melléklete a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket tartalmazzák.

(2)–(3)4

(4)5 Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

3. §6 (1)7 A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az 1–13. mellékletben szereplő adatgyűjtéseik tekintetében az adatgyűjtésre szolgáló kérdőívet minden év december 15-éig, honlapjukon közzéteszik.

(2)8 Az adatgyűjtések 1–13. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését – a teljes körű adatgyűjtések kivételével – a hivatalos statisztikai szolgálatnak az adott statisztikai adatfelvételért felelős tagja – megalapozott módszertan alkalmazásával, valamint a Központi Statisztikai Hivatal esetében a (4) bekezdésben meghatározottak szerint – jogosult elvégezni.

(3) A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az adatszolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettségéről minden év december 31-ig vagy legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét megelőzően 30 nappal értesítik.

(4)9 Az adatszolgáltatók kijelölését a Központi Statisztikai Hivatal a december 15. napján hatályos, rendelkezésére álló regiszterek és nyilvántartások alapulvételével végzi, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik. Ha év közben a kieső adatszolgáltatók pótlása, illetve az adatszolgáltatói kör pontosítása érdekében új adatszolgáltatók kijelölése indokolt, azt a kijelölés szükségességének felmerülésekor rendelkezésre álló regiszterek és nyilvántartások alapulvételével kell elvégezni.

4. §10 Az OSAP-ban szereplő adatgyűjtések nyilvántartási rendszerét a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) alakítja ki és vezeti.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)11

(3)12 A 2016. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2017-ben teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – kivéve a(z) 1021, 1061, 1156, 1202, 1206, 1210, 1237, 1696, 1765, 1775, 1846, 2202, 2203, 2257, 2259, 2335, 2394, 2414, 2416 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket – e rendelet 2016. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

(4)13

6. §14

7. §15 E rendelet a 14. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

1. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez16

MHKT_72.PDF

2. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez17

MHKT_47.PDF

3. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez18

MHKT_68.PDF

4. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez19

MHKT_49.PDF

4/A. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez20

5. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez21

MHKT_50.PDF

6. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez22

MHKT_51.PDF

7. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez23

MHKT_69.PDF

8. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez24

MHKT_73.PDF

9. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez25

MHKT_54.PDF

10. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez26

MHKT_55.PDF

11. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez27

MHKT_56.PDF

12. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez28

MHKT_57.PDF

13. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez29

MHKT_58.PDF

14. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez30

MHKT_59.PDF

15–16. melléklet a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelethez31

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!