nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól
2011-01-14
2012-12-31
5
Jogszabály

176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható
egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról,
valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról
és a díjak megfizetésének részletes szabályairól

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 33. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatására, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjára (a továbbiakban: adatszolgáltatási díj), továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítására, valamint a díjak befizetésére, kezelésére, nyilvántartására és felhasználására.

A körzeti földhivatal saját illetékességi területére vonatkozó egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatása és igazgatási szolgáltatási díja

2. § (1) A papír alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. pendrive, CD) a körzeti földhivatal illetékességi területén fekvő ingatlanokról az ügyfél írásbeli kérelmére szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatokért az alábbi adatszolgáltatási díjat kell fizetni:

a) a földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 150 forintot ingatlanonként,

b) a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 200 forintot ingatlanonként,

c) a területi összesítő esetében településenként 2000 forintot.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásból adatműveleti, adatfeldolgozási tevékenységet igénylő leválogatás, illetve az elektronikus formában lekérdezett adatok utólagos feldolgozása a technikai lehetőségek függvényében, egyedi megállapodás alapján teljesíthető.

(3) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvi kivonat szolgáltatását, illetve a (2) bekezdés szerinti leválogatást, adatfeldolgozást természetes személyek vonatkozásában kérik, a kérelemben meg kell jelölni azt a törvényhelyet, amelyre figyelemmel az adatszolgáltatás teljesíthető. Ennek hiányában az adatok csak az érintett személyek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulása esetén szolgáltathatók.

3. § (1) Az ügyfél írásbeli kérelmére a körzeti földhivatal saját számítástechnikai eszközével az illetékességi területén fekvő ingatlan tulajdoni lapjának a tartalmába történő betekintést díjmentesen biztosítja.

(2) A betekintés nem teljesíthető a tulajdoni lap másolat kinyomtatásával vagy elektronikus formában történő átadásával.

Más körzeti földhivatal illetékességi területén fekvő ingatlanról történő tulajdonilap-másolat szolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának kezelése

4. §1 (1) A tulajdonilap-másolat szolgáltatásáért beszedett igazgatási szolgáltatási díj azon részét, amely nem a körzeti földhivatal saját illetékességi területén fekvő ingatlanra vonatkozó adatszolgáltatásból származik, a megyei földhivatalok – a (2) és (3) bekezdésekben meghatározottak szerint – kötelesek a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül átutalni az adatszolgáltatásban érintett ingatlanok fekvése szerint illetékes megyei földhivatal, illetve a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) számlájára.

(2) A megyei földhivatal illetékességi területén fekvő ingatlant érintő adatszolgáltatás esetén az (1) bekezdés szerinti díjbevétel 65%-a a megyei földhivatalt, 35%-a a FÖMI-t illeti meg.

(3) A megyei földhivatal illetékességi területén kívül fekvő ingatlant érintő adatszolgáltatás esetén az (1) bekezdés szerinti díjbevétel 32,5%-a az adatszolgáltatás helye szerint illetékes megyei földhivatalt, 32,5%-a az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt, 35%-a pedig a FÖMI-t illeti meg.

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből,
a TAKARNET rendszerhez való csatlakozás szabályai

5. § (1) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszert és a szolgáltatásainak elérését biztosító infrastruktúrát a FÖMI fejleszti, üzemelteti és tartja karban.

(2) Az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszerhez (TAKARNET) történő csatlakozás abban az esetben lehetséges, ha az ehhez szükséges technikai feltételekkel rendelkező felhasználó – a hozzáférési jogosultság megadásáról szóló, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti csatlakozási engedélyben foglaltaknak megfelelően – az igénybevétel feltételeit rögzítő szolgáltatási szerződést köt a FÖMI-vel.

(3) A TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás igénybevétele – a szerződésben foglaltak szerint kiállított és a hozzáférési jogosultságot tartalmazó – névre szóló digitális belépési igazolvány birtokában lehetséges.

6. § (1) A digitális belépési igazolvánnyal rendelkező felhasználónak a rendszerben folyószámlája van, amelyen a lekérdezések és annak költségei, valamint a költségek kiegyenlítése folyamatosan követhető. A felhasználót a számla egyenlegéről havonta a FÖMI írásban tájékoztatja, amely fizetési felhívásként is szolgál.

(2) Amennyiben a felhasználó – a szolgáltatás igénybevételére törvény alapján kötelezett felhasználók kivételével – a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, tartozása rendezéséig a TAKARNET rendszer szolgáltatásait nem veheti igénybe.

(3) Ha a szolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondással szűnik meg, illetve a hozzáférési jogosultság iránti engedély visszavonása esetén, a TAKARNET rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás újbóli igénybevétele csak ismételt engedélyezés és új szolgáltatási szerződés alapján történhet.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak esetén az engedély egy éven belül történő ismételt kiadására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.

7. § (1) A TAKARNET országos rendszeren keresztül a következő adatszolgáltatások vehetők igénybe:

a) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles és nem hiteles tulajdonilap-másolat,

b) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles és nem hiteles térképmásolat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért járó – külön jogszabályban meghatározott – díj (a továbbiakban: elektronikus adatszolgáltatási díj) megfizetését a FÖMI előirányzat-felhasználási keret számlájára történő átutalással kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatásból származó bevétel 65%-a az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt, 35%-a pedig a FÖMI-t illeti meg.

(4) A FÖMI az elektronikus adatszolgáltatási díjnak az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei földhivatalt megillető részét a tárgyhónap utolsó napját követő 15 napon belül az adatszolgáltatásban érintett megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára a földhivatal által kiállított számla alapján átutalja.

8. §2 A FÖMI az elektronikus adatszolgáltatásból őt megillető díjból biztosítja a TAKARNET rendszer üzemeltetését és fenntartását, valamint azt elsődlegesen a rendszer továbbfejlesztésére fordítja. A fennmaradó összeget jogszabályokban meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapítása, megfizetése és kezelése

9. § Az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításánál érintett ingatlanként:

a) a Díjtörvény 32/A. § (7)–(9) bekezdéseiben meghatározott eljárásokban a bejegyzéssel, illetve a változással érintett különlapok számát,

b) a telekalakítással az ingatlan(ok) adataiban, a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények vonatkozásában bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárásban:

ba) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

bb) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát,

c) minden más esetben a kérelem benyújtásakor önálló földrészletként nyilvántartott ingatlanokat

kell figyelembe venni.

10. § (1) Ha a kérelmező a kérelméhez kapcsolódóan soron kívüli ügyintézést kért és a kérelem benyújtásakor a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdésében meghatározott díj megfizetését nem igazolja, a körzeti földhivatal a törvényben meghatározott ügyintézési határidőn belül bírálja el a kérelmet.

(2) Ha a soron kívüli ügyintézést a földhivatal vezetője nem engedélyezte, a Díjtörvény 32/A. § (4) bekezdése alapján megfizetett díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni.

(3)3 Ha a soron kívüli ügyintézést a földhivatal vezetője nem engedélyezi, vagy ha a földhivatal a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidőt túllépi, a visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről a soron kívüli kérelmet elutasító, illetve – a soron kívüli ügyintézésre irányadó határidő túllépése esetén – az eljárást lezáró döntés meghozatalától számított harminc napon belül kell gondoskodni.

11. § (1) Több körzeti földhivatalt érintő beadvány benyújtása esetén az eljárásért fizetendő díjat annál a körzeti földhivatalnál kell megfizetni, illetve a befizetés tényét annál a körzeti földhivatalnál kell igazolni, amelyhez az okiratot, illetve mellékleteit is benyújtották (a továbbiakban: díjfizetés helye szerinti körzeti földhivatal).

(2) A hiánypótlási felhívást a díjfizetés helye szerinti körzeti földhivatal adja ki.

(3) A díjfizetés helye szerinti körzeti földhivatal – amennyiben az eljárás több megye területén illetékes körzeti földhivatalt érint – az eljárás lefolytatását követően a többi körzeti földhivatalt érintő díjat átutalja az eljárásban részt vevő körzeti földhivatal fekvése szerint illetékes megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlájára.

Az igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó közös szabályok

12. § (1) A díjfizetés az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy az illetékes megyei földhivatal – ideértve a Fővárosi Földhivatalt is (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal) – előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalással teljesíthető.

(2) A díjnak a megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

13. § (1) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a jogszerű mértéket meghaladó összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(2)4 A visszatérítést hivatalból a többletbefizetésről történt tudomásszerzést követő nyolc napon belül kell elrendelni, és annak teljesítéséről az elrendelést követő harminc napon belül intézkedni kell.

14. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díj – teljes vagy részleges – visszatérítése esetén, a vonatkozó bizonylat egyidejű megküldése mellett, a földhivatal felhívja az ügyfelet az ehhez szükséges bankszámlaszámnak a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül történő megadására.

(2) Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.

15. § Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetéséből származó bevételeket az egyéb bevételektől elkülönítetten kell nyilvántartani.

16. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2)–(3) bekezdéseiben és a 31. § (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség fennállása tekintetében,

b) 32. § (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében,

c) 82. § (1) bekezdésében foglalt mulasztási bírság tekintetében

megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)5

(3)6

(4)7 A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 48/2010. (IV. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Mr.)

a) 92. §-ával módosított 4. §-át,

b) 96. §-ával módosított 8. §-át a Mr. hatálybalépését8 követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Melléklet a 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelethez

Név

Számlaszám

Baranya Megyei Földhivatal

10024003-01409330-00000000

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal

10025004-01409347-00000000

Békés Megyei Földhivatal

10026005-01409354-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal

10027006-01409361-00000000

Csongrád Megyei Földhivatal

10028007-01409378-00000000

Fejér Megyei Földhivatal

10029008-01409385-00000000

Fővárosi Földhivatal

10032000-01409316-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal

10033001-01409392-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal

10034002-01409402-00000000

Heves Megyei Földhivatal

10035003-01409419-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal

10045002-01409464-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal

10036004-01409426-00000000

Nógrád Megyei Földhivatal

10037005-01409433-00000000

Pest Megyei Földhivatal

10032000-01409323-00000000

Somogy Megyei Földhivatal

10039007-01409440-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal

10044001-01409457-00000000

Tolna Megyei Földhivatal

10046003-01409471-00000000

Vas Megyei Földhivatal

10047004-01409488-00000000

Veszprém Megyei Földhivatal

10048005-01409495-00000000

Zala Megyei Földhivatal

10049006-01409505-00000000

Földmérési és Távérzékelési Intézet

10032000-01474527-00000000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!