nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2009. évi CXXX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
2010-12-19
2013-12-31
8
Jogszabály

2009. évi CXXX. törvény

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről1

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE,
A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. §2 Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2010. évi

a) bevételi főösszegét 12 764 719,3 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 13 629 030,4 millió forintban,

c) hiányát 864 311,1 millió forintban állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket együttesen tartalmazó – részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A takarékos állami gazdálkodásról és költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény által megállapított Áht. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az államháztartás központi alrendszerének konszolidált költségvetési mérlegét e törvény 2/A. számú melléklete tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a központi alrendszer 2010. évi hiányát finanszírozza, a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását biztosítsa, a központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt követeléseit kezelje.

A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

4. § Az 1. számú mellékletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül a 9. számú mellékletben megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

MÁSODIK FEJEZET

A TAKARÉKOS ÁLLAMI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIBŐL ADÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, MUTATÓK A 2010–2012. ÉVRE

5. § (1) 2011-ben a belső tételek egyenlege: legfeljebb a GDP –18,8 százaléka.

(2) 2012-ben az elsődleges egyenlegcél: a GDP 1,6 százaléka.

(3) A 2012. évben az államháztartás központi alrendszere elsődleges kiadásainak korrigált főösszege a 2011. évi korrigált főösszeghez viszonyítva reálértéken legfeljebb a GDP növekedés felével emelkedhet.

(4) A központi alrendszer külső tételeinek részletezését az Országgyűlés a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,
TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai

6. § (1) Céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle kifizetések jogcím-csoporton

a) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti szakértők külön kormányrendeletben meghatározott kiadásaira,

b) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzése támogatására,

c) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre.

(2) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait az (1) bekezdés a)–b) pontjai tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg, a c) pont vonatkozásában külön törvényben foglaltak az irányadók.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék előirányzatból átcsoportosítson a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím, 5. számú mellékletben szereplő 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és 19. Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímekre, amennyiben e jogcímeken rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.

(4) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, továbbá az országgyűlési képviselők részére a 2010. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetése. Az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

(5) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére kell biztosítani, illetve javára kell elszámolni a központi költségvetési szervek esetében azt az összeget, amely a tizenharmadik havi illetmény (munkabér), továbbá a különjuttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzatok csökkentésével, valamint az illetményekkel összefüggésben számításba vett előirányzat változása miatt keletkezett. Az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

7. § A 6. § (1) bekezdés szerinti céltartalék szolgál a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak munkateljesítményeinek elismerésére. A céltartalékból igényelhető támogatás teljesítményelv-érvényesítésen alapuló szempontjait, feltételeit, a támogatásban részesíthető költségvetési szervek körét a Kormány állapítja meg.

Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

8. § (1) A 2010. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) hitelfelvételre, értékpapír kibocsátására – kivéve a pénzügyminiszter engedélyével történő kötvénykibocsátást – és kezességvállalásra nem jogosult.

(2) A 2010. évben a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetének terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és a kifizetések ütemezését a pénzügyminiszter az MNV Zrt.-re rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 28. §-ának (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2010. évben 25,0 millió forint.

(4) A Vtv. 33. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2010. évben 25,0 millió forint.

(5) A Vtv. 35. §-a (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2010. évben 25,0 millió forint.

(6) A Vtv. 36. §-ának (3) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2010. évben 1000,0 millió forint. Az 1000,0 millió forint egyedi könyv szerinti bruttó értéket el nem érő vagyontárgy esetén a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a Vtv. 36. § (3) bekezdése szerint dönt, e döntéseiről az átruházás ingyenessége indokoltságának bemutatásával tájékoztatja a pénzügyminisztert.

(7) A Vtv. 36. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2010. évi összesített bruttó forgalmi értéke 1000,0 millió forint lehet.

9. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzatból egyedi 1000,0 millió forintot meg nem haladó összeget a pénzügyminiszter, az ezt meghaladó összeget a Kormány átcsoportosíthatja az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatokra. A fejezet 1. cím, 1. alcím, 1. Ingatlan értékesítésből származó bevételek jogcím-csoporton szereplő bevételi előirányzat tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig – a pénzügyminiszter megemelheti az átcsoportosítások következtében lecsökkent Fejezeti tartalék kiadási előirányzat összegét. Az így megemelt kiadási előirányzat összege nem haladhatja meg az eredeti előirányzatot.

(2) Az MNV Zrt. a pénzügyminiszter előzetes engedélyével a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 2. alcím, 3. Osztalékbevételek jogcím-csoporton szereplő bevételi előirányzat tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel 75%-ának mértékéig – a fejezet 2. cím, 1. alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcím-csoporton szereplő kiadási előirányzatot túllépheti.

(3) Az MNV Zrt. a pénzügyminiszter előzetes engedélyével a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 1. Ingatlan értékesítésből származó bevételek jogcím-csoporton szereplő bevételi előirányzat tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig – a fejezet alábbi kiadási előirányzatait túllépheti az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével:

a) Ingatlan vásárlás (2. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport),

b) Ingatlan-beruházások (2. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport),

c) Életjáradék termőföldért (2. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport),

d) Ingatlanok fenntartásával járó kiadások (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport).

(4) A pénzügyminiszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(5) A pénzügyminiszter és a fejezetet irányító szerv vezetőjének megállapodása alapján a fejezet felhalmozási kiadási előirányzatainak terhére ingatlan-beruházási célra pénzeszközt adhat át a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételei között önálló alcímen kell elszámolni. Az MNV Zrt. a pénzügyminiszter előzetes engedélyével a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. alcím, 1. Ingatlan vásárlás jogcím-csoport és 2. cím, 1. alcím, 3. Ingatlan-beruházások jogcím-csoport kiadási előirányzatait túllépheti az ingatlan-beruházási céllal átvett pénzeszközök összegével.

(6) A Külügyminisztérium vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanok értékesítésének 2010. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételéből 2800,0 millió forint felhasználható a XVIII. Külügyminisztérium fejezetben szereplő kiadások fedezetére. Ez az összeg a XVIII. Külügyminisztérium fejezet bevételét képezi. Az ingatlanértékesítés pénzforgalmi teljesítését követően a Külügyminisztérium elszámol az ingatlanértékesítésről az MNV Zrt. felé. Az elszámolást követően az ingatlan értékesítéséből származó bevételnek a XVIII. Külügyminisztérium fejezetben felhasznált összegét a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben pénzforgalommal nem járó bevételként és kiadásként külön alcímen el kell számolni.

10. § (1) Állami tulajdonú gazdasági társaságoktól 2010. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított bevétele, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, külön jogcím-csoportként kell elszámolni.

(3) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet bevételeként kell elszámolni.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. §-ának (3)–(4) bekezdésében meghatározott célok szerinti – a Kormány előzetes egyetértésével történő – felhasználására nyitott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes bevétellel megnövelje.

(5) Az Üht. által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből 2010. évben várható költségvetési bevétel Kormány által meghatározott hányada üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos intézkedésekre felhasználható.

11. § (1) A pénzügyminiszter – a Kormány előzetes jóváhagyásával, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartása érdekében – a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező hitelintézetben a Magyar Állam nevében és javára részesedést és egyéb befolyást szerezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti részesedés és egyéb befolyás megszerzésére irányuló kifizetést a pénzügyminiszter 2010. december 31-ig teljesíthet, legfeljebb a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8/A. § (2) bekezdésében meghatározott összeg 2009. december 31-ig fel nem használt részének mértékéig.

(3) A (2) bekezdés szerinti kifizetést a 2010. évben a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet felhalmozási jellegű kiadásai között kell önálló jogcím-csoporton elszámolni. E kiadás összegével a fejezet tervezett kiadása 2010. évben túlléphető.

12. § (1) A helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat.

(2) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 forint.

13. § (1) A 2010. év során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) és a MÁV Start Zrt. az Áht. 100/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egyes pénzügyi műveletek végzésére 5000,0 millió forint összeghatár alatt a pénzügyminiszter és a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter együttes jóváhagyásával, 5000,0 millió forint összeghatár felett a Kormány jóváhagyásával jogosult.

(2) A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére és a 69. § szerinti hitelnyújtásra az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gazdasági társaságok adósságállománya – ide nem értve a 69. § szerint kapott hitelt – csak a Kormány jóváhagyásával haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti korlátozások mindaddig vonatkoznak e gazdasági társaságokra, amíg – közvetlen vagy közvetett – többségi állami tulajdonban vannak.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1416,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 364,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 5941,7 millió forintot köteles 2010. évben befizetni a bevételeiből a pénzügyminiszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2)3 A Nemzeti Hírközlési Hatóság 9357,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára – beleértve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeket is –, február 20-tól július 20-ig havonta 600,0 millió forintot, valamint augusztus 20-tól december 10-ig havonta 838,0 millió forintot, továbbá december 20-ig 1567,1 millió forintot.

(3)4 A Magyar Energia Hivatal 1116,5 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4)5 A Magyar Szabadalmi Hivatal 319,3 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A földhivatalok 3745,6 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) Ha a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, valamint a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter irányítása alá tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2010. december 20-ig teljesíteni kell.

(7)6 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 5000,0 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára szeptember 30-ai befizetési időpontra.

15. § (1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 129. §-ának (3) bekezdése szerint 2010. január 1-jétől az egy főre megállapított hallgatói normatíva 119 000 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 116 000 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 340 000 Ft/év, a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11 900 Ft/év.

(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendvédelmi Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.). 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2010. január 1-jétől 437 300 forint.

(4) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 10/A. §-ában meghatározott Széchenyi István Ösztöndíj havi összege egyetemi docens (tudományos főmunkatárs) esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 30%-a, főiskolai tanár esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 25%-a, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj havi összege oktató, illetve kutató esetében a (3) bekezdésben meghatározott összeg 20%-a, nem oktató esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 70%-a.

(5) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(6) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények részére – a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez nem tartozó szakokon – az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók után az (1) bekezdésben megállapított hallgatói normatíva, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája, a diákotthoni elhelyezés normatívája, a lakhatási támogatás normatívája, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája, továbbá a szak képzési normatívája a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet költségvetésében biztosított.

16. § (1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra a 3. számú melléklet 15., 16.1–16.5., 17. pontjában, az 5. számú melléklet 5., 11–14. és 17–18. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. számú melléklet 15., 16.1–16.5. pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési, továbbá az egységes óvoda-bölcsőde intézményi keretei között bölcsődei ellátásban részesülők gondozás-fejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a feladatok számosságának és az éves időkeretnek az előzőekben meghatározott százalékos mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően arányosan kell megállapítani.

(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján az intézményi költségvetésben meglévő és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás különbözetét az irányító szervtől igényelheti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.

(6) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.

17. § (1) Az 1. számú mellékletben a Központosított bevételek címen szereplő előirányzatok a központi költségvetés központosított bevételeit képezik.

(2) A központosított bevételi előirányzatok beszedéséért – ha törvény másként nem rendelkezik – az adott fejezetet irányító szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(3) A XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, 12. cím, 26–27. alcímhez tartozó jogcím-csoportok, jogcímek költségvetési támogatási előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §-ának (2) bekezdése szerinti bevételeket.

(4) A XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 2. Építésügyi célelőirányzat jogcím-csoport terhére a bevételek mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.

Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések

18. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését – bevételeit és kiadásait – alaponként, jogcímenként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Munkaerőpiaci Alap a központi költségvetésbe 8000,0 millió forintot ad át a rendelkezésre állási támogatásban részesülők közcélú foglalkoztatásához, a munkabért terhelő járulékokra.

(3) A Társadalmi megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Munkaerőpiaci Alap összesen 7208,4 millió forintot ad át, az 1. számú melléklet szerint.

(4) A Munkaerőpiaci Alap likviditási tartalékát a 2010. év végére 18 400,0 millió forinttal kell feltölteni.

19. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (továbbiakban Atv.) 7. §-ában meghatározott – a központi költségvetési támogatás éves mértékére vonatkozó – rendelkezés 2010-ben nem alkalmazható.

(2) Az Atv. 8. §-ának (7) bekezdésében szereplő számítási mód 2010-ben nem alkalmazható.

(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos költségek 2010. évi kiadási előirányzata 2219,0 millió forint.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggő rendelkezések

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

20. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2010. évi

a) bevételi főösszegét 2 934 401,0 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 934 401,0 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése

21. § (1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2010. évi

a) bevételi főösszegét 1 376 095,0 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 445 503,3 millió forintban,

c) hiányát 69 408,3 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Kormány, az egészségügyi miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter, a pénzügyminiszter és az Alapok kezelőinek különleges jogosítványai, és egyes előirányzatainak felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

22. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 1–18. jogcímei előirányzatainak megemelésére.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 4. Gyógyszertámogatás céltartalék jogcím előirányzatának megemelésére, valamint az előirányzat 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport jogcímeire történő átcsoportosítására.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának a 18. Összevont szakellátás jogcímre történő átcsoportosítására.

23. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül az 1–18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. és 2. jogcímei között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelése, valamint a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló 2005. évi CLXXIII. törvény szerinti emelés végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes elszámolás alapján történő túlteljesülését.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza

a) a szociális és munkaügyi minisztert, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára a 28. § (1) bekezdésében,

b) az egészségügyi minisztert, hogy az E. Alap kezelőjének javaslatára a 28. § (2) bekezdésében a pénzbeli ellátások körében

meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy engedélyezze a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai elszámolás alapján történő együttes túllépését

a) a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (1. cím, 7. alcím, 2. jogcím-csoport) előirányzat túlteljesülése esetén a többletbevétel 5%-ával, legfeljebb 300,0 millió forinttal,

b) a kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek – a felügyeleti bírság, a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyek utáni befizetések, továbbá reklámozásával kapcsolatos bírság kivételével – (1. cím, 7. alcím, 3. jogcím-csoport) címen befolyt bevételek 5%-ával, legfeljebb 150,0 millió forinttal,

c) az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások nyújtására kötött finanszírozási szerződések teljesítésének ellenőrzése alapján az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 2. Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése jogcímen befolyt bevételek 2%-ával, legfeljebb 70,0 millió forinttal.

(5) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter, illetve egészségügyi miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) főigazgatója gyakorolja.

24. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport jogcímeire átcsoportosítsa.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelje az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 1. Szerződés szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többlet összegével.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével megemelje a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz- támogatással

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő – az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím előirányzaton befolyt – bevételek összegével.

25. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében a pénzügyminiszter engedélyezheti.

26. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások szerződésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 18. Összevont szakellátás jogcímen belül az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti járóbeteg-szakellátási többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozási összege 200,0 millió forint, továbbá 200,0 millió forint a fekvőbeteg-szakellátási többletkapacitás befogadások várható éves teljesítményének finanszírozási összege.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím az évközben felmerülő rendkívüli kiadások fedezetéül szolgál.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(5) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza a 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

27. § Az OEP az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott aktív fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 2010. január hónapban kifizeti a 2009. novemberi teljesítmények után járó finanszírozás összegét a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzat terhére.

28. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz megállapítására 170,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 10,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 27,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 39,2 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1000,0 millió forint használható fel.

29. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzata – az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 20. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján – tartalmazza az Egészségbiztosítási Felügyeletet megillető felügyeleti díjat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 6. GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz jogcím előirányzatból az OEP havonta utalást teljesít az Ny. Alap részére az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően a tárgyhó 15. napjáig.

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

30. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím),

b) a pártok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím),

c) a pártalapítványok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím),

d) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 16. és 17. cím).

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I–VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének, valamint a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai csökkentésére, kivéve az Áht. 46. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ha a fejezetek között a fejezetet irányító szervek vezetői kezdeményeznek előirányzat-átcsoportosítást.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezetet irányító szervek vezetőinek különleges jogosítványai

31. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belül új előirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettől történő átcsoportosítással, melyről a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben be kell számolnia.

(2) A 6. § (1) bekezdése és a 7. § szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra – felmérés alapján – történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.

(3) Az önkormányzati miniszter a pénzügyminiszterrel és a támogatás jellege szerint illetékes miniszterrel egyetértésben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím) 5. számú mellékletben szereplő támogatási jogcímei között a 7. és 9. jogcím kivételével, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 6. cím) 6. számú mellékletben szereplő támogatási jogcímei között, továbbá a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. és 6. cím, valamint a 11. cím között az 5. számú mellékletben szereplő 7. és 9. jogcím kivételével – a felhasználási igény figyelembevételével – átcsoportosításokat hajthat végre. Ha az átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. címről a 6. címre történik, úgy az átcsoportosítás ez utóbbi címre a 6. számú melléklet 1., 3., 2. támogatási jogcím sorrendjében történik.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet

a) 1–9. címek és alcímeik kiemelt előirányzatai között, illetve

b) a 10. cím, 2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, a 10. cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 3–8. jogcím-csoport, a 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím, valamint a 10. cím, 13. EU tagságból eredő feladatok alcím között és az alcímeken belül átcsoportosítást hajtson végre.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – beleértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. cím, 4. Pénzügyigazgatás korszerűsítése alcím előirányzata terhére a feladatmegosztásnak megfelelően fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy a X. Miniszterelnökség fejezet, 13. K–600 hírrendszer működtetése cím előirányzata terhére a feladatmegosztásnak megfelelően fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím előirányzatát – az érintett regionális fejlesztési tanáccsal egyeztetve – a 25. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 1. Központi fejlesztési feladatok jogcím javára átcsoportosítsa.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy – a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével – a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, 12. cím, 26. alcím, 8. Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása jogcím-csoport, és a 12. cím, 27. alcím, 10. Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése jogcím-csoport között, valamint e két jogcím-csoportból a 12. cím, 26. alcím, 1. Utánpótlás-nevelési feladatok jogcím-csoportra átcsoportosítást hajtson végre.

(10) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy – a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével – a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 7. Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) jogcím-csoport, a 11. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint a 11. cím, 2. alcím, 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcím-csoport előirányzatokat egymás között – a szükséglet szerinti mértékben – átcsoportosítsa.

(11) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcím, 3. Felsőoktatási fejlesztési program jogcím-csoport jogcímei közötti előirányzatok átcsoportosítására, figyelembe véve a beruházások megvalósulását.

(12) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 14. alcím, 1. Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához, 2. Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához, 3. Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához jogcím-csoportok előirányzatainak egymás közötti átcsoportosítására, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot.

(13) Az Országgyűlés felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcím-csoportból olyan esetekben, amikor a támogatott nem az eljárási rend szerinti pénzbeli támogatást kívánja igénybe venni, a XVII. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 5. alcím, 2. Útpénztár jogcím-csoport előirányzat javára a beruházások ösztönzése érdekében, állami közúti infrastrukturális létesítmények megépítése céljából legfeljebb a Kormány döntésében foglalt támogatással egyező mértékű forrást átcsoportosítsa.

(14) Az Országgyűlés felhatalmazza a külügyminisztert, hogy – a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével – átcsoportosítást hajtson végre a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 9. alcím, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím-csoport és az 5. cím, 9. alcím, 2. Kormányfői Protokoll jogcím-csoport előirányzatai között.

(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a személyi juttatások arányosítása céljából a Miniszterelnöki Hivatal igazgatás és a minisztériumok igazgatása címeken jóváhagyott személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatain fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.

(16) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a költségvetési és gazdasági folyamatok függvényében döntsön a stabilitási tartalék előirányzatának (X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 3. alcím) felhasználásáról.7

(17) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert a XLI. Központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet 5. Kamat kockázati tartalék cím előirányzat felhasználására.

(18) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 92. alcím Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez előirányzat terhére a távhőt felhasználó lakóépületeknél és lakásoknál a távhőfogyasztás szabályozhatóvá és mérhetővé tétele céljából fejezetek között átcsoportosítson.

32. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 14 002,6 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 3780,7 millió forinttal túlléphető a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata, a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata, a 3. cím, 4. Lakossági illetékek alcím előirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport előirányzata, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata együttesen legalább 101,0%-ban teljesül.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsátani. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

(4) Amennyiben június 30-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi terv 50,0%-ot meghaladó mértékben teljesül, a pénzügyminiszter a bevételi többlet legfeljebb 20,0%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain túllépést engedélyezhet.

33. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 4902,8 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 1323,8 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó alcím, 3. Regisztrációs adó alcím és a 7. cím, 2. Vámbeszedési költség megtérítése alcím előirányzatai együttesen legalább 101,0%-ban teljesülnek.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

(4) Amennyiben június 30-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi terv 50,0%-ot meghaladó mértékben teljesül, a pénzügyminiszter a bevételi többlet legfeljebb 20,0%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain túllépést engedélyezhet.

(5) A pénzügyminiszter a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatán túllépést engedélyezhet, amennyiben a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. Termékdíjak alcím, 1–10. jogcím-csoport előirányzatának teljesülése november 30-ig eléri az éves előirányzat 89,0%-át. A túllépés mértéke nem haladhatja meg a 89,0%-on felüli bevételi többlet 20,0%-át.

34. § (1) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 250,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 67,5 millió forinttal túlléphető, a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a 32. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi előirányzatokra vonatkozó feltétel teljesül.

(2) A szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott feltételek és a 32. § (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig a 32. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzatok teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség rendelkezésére bocsátani. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege a 32. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

(4) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 11. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatai összesen legfeljebb 390,0 millió forinttal túlléphetők a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott teljesítménykövetelmények teljesülése esetén a pénzügyminiszter egyetértésével.

(5) A szociális és munkaügyi miniszter negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést a (4) bekezdés szerinti előirányzatok terhére a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a teljesítménykövetelmények időarányos teljesítése meghaladja a tervezettet.

(6) A tárgyév december 28-ig a (4) bekezdésben meghatározott összegnek legfeljebb az év közben kifizetett előleggel csökkentett részét lehet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendelkezésére bocsátani.

35. § (1) A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 6. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 300,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 81,0 millió forinttal túlléphető a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén a pénzügyminiszterrel egyetértésben, és ha a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. Termékdíjak alcím 1–9. jogcím-csoport és 12. cím, 5. Vízkészletjárulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) Amennyiben a tárgyév november 30-áig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzatok időarányosan teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot lehet a területi szervek rendelkezésére bocsátani.

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

Az elkülönített állami pénzalapok kapcsolatai

36. § A pénzalapok – a bevételek befolyása és a kiadások teljesítése időbeni ütemének eltérése esetén – a finanszírozási igényeik teljesítéséhez legfeljebb három hónapra, de a következő évre át nem húzódóan igénybe vehetik a KESZ-t. A KESZ igénybevételét a pénzügyminiszter engedélyezheti. Az engedélyre vonatkozó kérelmet a finanszírozási igény felmerülése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kapcsolatai

37. § (1) Az Ny. Alapot és az E. Alapot terhelő ellátások, valamint az Ny. Alapot és az E. Alapot nem terhelő, az alapkezelők által folyósított ellátások folyamatos teljesítése érdekében a bevételek és a kiadások időbeli eltéréséből adódó átmeneti pénzügyi hiányok fedezetére a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről – jogszabályban meghatározottak szerint – finanszírozási tervet kell készíteni, amely indokolt esetben módosítható.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az Ny. Alap és az E. Alap a befolyó bevételeikből és az alapot nem terhelő ellátások megtérítéseiből soron kívül törlesztik.

38. § (1) A Kincstár az E. Alap részére a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcím-csoport előirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

(2) Az Ny. Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím

a)8 1. Magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatti járulékkiesés pótlására jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása január–október hónapokban a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével történik, november–december hónapokban nem történik átutalás,

b) 2. A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása

ba) január–november hónapokban a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével,

bb) december hónapban a ba) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a tényleges éves bevételek és kiadások függvényében, legfeljebb az előirányzat mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után történik.

(3) Amennyiben az Ny. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátásának kifizetése után az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a Kincstár intézkedik a többlet összegének a központi költségvetés részére történő visszautalásáról, amely a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatást csökkenti.

(4) A X. Miniszterelnökség fejezet, a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet és a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 18. §-ának (3) bekezdése alapján – a rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás jogcímen – havonta átutalást teljesít az Ny. Alap részére az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően, a tárgyhó 10. napjáig.

39. § A Kincstár az Ny. Alap részére az Ny. Alapba korkedvezmény-biztosítási járulék címen havonta befolyó járulékbevételt alapul véve teljesíti a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 30. §-ának (14) bekezdése szerinti havi – 25%-os mértékű – fizetési kötelezettséget a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím, 7. Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz jogcím-csoport előirányzatból a tárgyhónap utolsó előtti, decemberben az utolsó kincstári napján. 2010. január hónapban a Kincstár a megelőző év december hónapra vonatkozóan befolyó járulékbevétel alapján – a 2009. évinek megfelelő – 50%-os mértékű fizetési kötelezettségnek megfelelő összeget utal az Ny. Alap részére ugyanebből az előirányzatból.

Az Európai Uniótól érkező agrár- és vidékfejlesztési támogatások és az Európai Unió részére fizetendő cukorágazati hozzájárulás megelőlegezése

40. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott közvetlen, piaci támogatások, – az Európai Unió által a hatályos közösségi jogszabályok alapján utólagosan megtérítendő vagy értékesítésből befolyó – intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési támogatások – ide nem értve az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot – felhasználására vonatkozó nemzeti stratégiai tervekben (a továbbiakban: vidékfejlesztési stratégiai tervek) foglalt támogatások (a továbbiakban: agrártámogatások) Európai Unió által finanszírozott része teljesítéséhez a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt támogatások kizárólag abban az esetben finanszírozhatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben az így igénybe vett teljes összeget az Európai Unió 2010. december 31-ig utólagosan megtéríti, de a kifizetés időpontjában a vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt célokra felhasználható uniós forrás nem áll rendelkezésre.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról az európai uniós egységes területalapú támogatások megelőlegezésének céljára felvett hitel nagysága nem haladhatja meg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény alapján meghatározott, 2010. évben kifizetésre kerülő, EMGA által megtérítendő egységes területalapú támogatások összegét.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről az MVH-nak a Pénzügyminisztérium és a Kincstár részére – az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint – 2010. év vonatkozásában 2010. január 15-éig havi bontású éves finanszírozási tervet, valamint minden hónap 15-ig a rendelkezésre álló információk alapján aktualizált havi finanszírozási tervet kell készítenie. Amennyiben a vidékfejlesztési stratégiai tervek kifizetéseinek ütemezése az (1) bekezdésben leírt, KESZ-ről történő finanszírozást tesz szükségessé, a pénzügyminiszter jogosult a vidékfejlesztési stratégiai tervek intézkedései tekintetében a finanszírozási terv és a kifizetések ütemezését módosítani.

(5) A részben vagy egészben az Európai Unió által finanszírozott agrártámogatásokra az igénylő akkor is nyújthat be kérelmet, ha az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettséggel összefüggő, esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az Európai Unió által finanszírozott agrártámogatásból, továbbá hazai társfinanszírozás esetén a kapcsolódó központi költségvetési támogatásból – ideértve az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatást is – az igénylő csak a lejárt köztartozással csökkentett összegre jogosult. A köztartozás fennállásáról és annak összegéről az adóhatóság az MVH megkeresésére adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban szereplő tartozás összegét az MVH a megállapított támogatásból – az Európai Unió költségvetése és a központi költségvetési társfinanszírozás közötti eredeti finanszírozási aránynak megfelelően – levonja és átutalja az adóhatóságnak. A jogosultat a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott támogatásnak megfelelő összegű tartozás az átutalással egyidejűleg megfizetettnek minősül. A támogatás visszatartásáról az MVH a kedvezményezettet a támogatási különbözet átutalásakor tájékoztatja.

(6) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az MVH az Európai Uniótól befolyó bevételeiből soron kívül törleszti.

(7) Az agrártámogatásokhoz kapcsolódó, az ügyféltől származó befizetéseket az MVH a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számla részére havonta átutalja.

(8) A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére vagy javára kell elszámolni

a) az Európai Bizottság EMGA éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követően haladéktalanul – az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésből még be nem folyt összegek kivételével – a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet 2010. december 31-ig az Európai Unió vagy az ügyfél nem térít meg az MVH útján, valamint az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,

b) az intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó azon kiadásokat, amelyek a nemzeti költségvetést terhelik,

c) az Európai Unió által el nem ismert és vissza nem térített kiadások összegét.

41. § (1) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás EMGA-ból folyósított kamattérítését – annak beérkezése után haladéktalanul – a központi költségvetés részére átutalni, amelyet a központi költségvetés kamatbevételeként kell elszámolni.

(2) Az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul teljesített kifizetésből eredően – az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján – 2010. december 31-ig nem térít meg, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell törleszteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kamattérítések elszámolása a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. cím, 5. Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése alcím javára történik.

42. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének x) pontjában hivatkozott, cukorágazati hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitel nagysága nem haladhatja meg az Európai Unió részére fizetendő, közösségi jogszabály alapján meghatározott hozzájárulás összegét.

(2) A cukorágazati hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitelt az MVH a cukorágazati hozzájárulás megfizetésére kötelezettektől e címen befolyó bevételekből soron kívül törleszti.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számláról felvett hitel azon részét, amelyet az MVH 2010. december 31-ig nem törlesztett, illetve köztartozásként nem került behajtásra, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell rendezni.

ÖTÖDIK FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI

A helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

43. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére a 8. számú mellékletben meghatározott feltételek szerint.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert és az önkormányzati minisztert, hogy a normatív hozzájárulásokat és támogatásokat – az egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása kivételével – a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az Áht. 64. §-ának (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján önkormányzatonként és jogcímenként együttes rendeletben hirdesse ki az Áht. 64. §-ának (3) bekezdése szerint.9

44. § (1) Az Országgyűlés – a 43. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) központosított előirányzatként az 5. számú mellékletben felsorolt, a helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra;

b) az előadó-művészeti szervezetet fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzatok részére a 7. számú mellékletben foglalt részletezés szerint;

c) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására, ez utóbbinál a 2010. évi új induló beruházások 200 millió forintos támogatási előirányzatára;

d) vis maior tartalékra;

e) a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatokra.

(2) A normatív hozzájárulások és támogatások lemondásból felszabaduló előirányzatai – a nem helyi önkormányzat részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével – az itt meghatározott sorrendben növelik a 6. számú melléklet 1. pontjában, az 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 11. Vis maior tartalék cím, a 6. számú melléklet 3. pontjában, valamint 2. pontjában meghatározott előirányzatokat. Ugyanilyen sorrendben növeli továbbá ezen előirányzatokat az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely az 52. § szerint nem illeti meg az átvevő intézményt.

(3) Amennyiben a 16. §, illetve az 52. § szerinti normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot ad át a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzat részére, az így felszabaduló előirányzattal az érintett fejezet előirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzata megemelkedik a 3. és 8. számú melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.

(4) Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan – nem helyi önkormányzat részére történő – feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevő jogosult a 16. §, illetve az 52. § szerinti normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzatát csökkenteni kell, és az annak további folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú előirányzatát meg kell emelni.

(5) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása – az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásokon felül, központosított előirányzatként – a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti rendben, a X. Miniszterelnökség fejezet, 14. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása cím előirányzatából vehető igénybe azzal, hogy a támogatások igénylése során, illetőleg a döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt.

45. § (1) Működőképességük megőrzése érdekében – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. §-ának (1) bekezdése alapján – kiegészítő támogatásra jogosultak a 6. számú mellékletben foglalt feltételeknek megfelelő helyi önkormányzatok.

(2) A Fővárosi Önkormányzat látja el a közgyűlés által szabályozott módon a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szabályai szerint – a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében – az Ötv. 87. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatot a 6. számú melléklet 1. pontjának alkalmazásával. A Fővárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a 6. számú melléklet 1. pontja szerint forráshiány mutatható ki.

46. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül a 3. számú melléklet 3., 6., 8. és 11–17. pontja és a 4. számú melléklet B) II. b) pontja, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. pontja, II. rész 2. pontja, III–IV. része szerinti előirányzatok együttes összege.

47. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott – az APEH által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.

(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg.

(3) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az illetékek és más bevételek szabályozása

48. § (1) Az APEH által 2010. január 1-jétől beszedett illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a – csökkentve a (4) bekezdés szerinti költséggel – pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg az APEH által beszedett illetékből az illetékességi szabályok szerint a megyei jogú városok illetékességi területén képződő illetékbevétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4) bekezdés szerinti költséggel.

(3) Az APEH által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Önkormányzatot,

b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben – egyhuszad részenként –, egyharmada a megye, valamint a főváros 2009. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg a (4) bekezdés szerinti költséggel csökkentve.

(4) Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fővárosi Önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 4%-a, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 8,5%-a visszatartásra kerül.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára.

49. § (1) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

(3) A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

(4) Az önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 25%-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

50. §10

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

51. § (1) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a közcélú foglalkoztatás támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-ának (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás, valamint a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a települési önkormányzat, továbbá a közcélú foglalkoztatás támogatása esetében az e feladatot magára vállaló többcélú kistérségi társulás első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az 5. számú melléklet 5., 7., 11–13., 17. és 19. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. pontja, II. rész 2. pontja, III–IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása – figyelemmel a 6. számú melléklet 1. pontjában meghatározottakra – az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Az egyházak és társadalmi önszerveződések támogatása

52. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – a 3. számú melléklet 15–17. pontjában, az 5. számú melléklet 5., 11–14. és 17–18. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel:

A 3. számú melléklet 16.6.1. pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 16.6.2. pont szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai, és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban foglalt azon községi gyermekek, tanulók után igényelhető, akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. számú melléklet 16.6.1.–16.6.2. pontjában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.

b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –, valamint az egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás és támogatás illeti meg.

c) A nem állami felsőoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 16. § (1) bekezdése szerint hozzájárulás és támogatás illeti meg.

d) A nem állami felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 16. § (2) bekezdése szerinti normatív hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény esetén is, ha egyházi felsőoktatási intézménnyel – a fenntartói jogok közös gyakorlására – kötött megállapodás keretében közreműködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.

e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből igényt tart. A térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. számú melléklet 16.1.2. pont alatti normatív hozzájárulást igénybe veheti akkor, ha a központi képzőhely nem rendelkezik OM azonosítóval.

f) Az egyházi felsőoktatási intézményt az Ftv. 139. §-ának (5)–(6) és (9) bekezdése szerinti állami hozzájárulás illeti meg.

g) A nem állami, nem egyházi felsőoktatási intézményt az Ftv. 137. § (3) bekezdése szerinti állami hozzájárulás illeti meg.

h) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel az i) pontban foglaltakra – a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11. b)–h) és 12–14. pontjaiban, továbbá 8. számú melléklete II. részének 2. pontjában megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.

i) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –, és az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót a h) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.

j) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 190 000 forint/év minden valós – a Közokt. tv. 1. számú mellékletében meghatározottak szerint számított – gyermek, illetve tanuló létszám után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban, fejlesztő felkészítésben és korai fejlesztés gondozásban részt vevők – a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú mellékletének 15. a)–d) pontjai alapján 2010. augusztus 31-éig, a 3. számú melléklet 15. a)–d) pontjaiban 2010. szeptember 1-jétől figyelembe vehető – törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve a 3. számú melléklet 16.2.2–16.2.3. pontjaiban 2010. évre figyelembe vehető átlaglétszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)–(12) bekezdése szerint kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg – függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától – 190 000 forint/év minden valós – a Közokt. tv. 1. számú mellékletében meghatározottak szerint számított – ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló létszám után, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban, fejlesztő felkészítésben és korai fejlesztés gondozásban részt vevők – a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú mellékletének 15. a)–d) pontjai alapján 2010. augusztus 31-éig, a 3. számú melléklet 15. a)–d) ) pontjaiban 2010. szeptember 1-jétől figyelembe vehető – törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve a 3. számú melléklet 16.2.2–16.2.3. pontjaiban 2010. évre figyelembe vehető átlaglétszáma alapján.

(4) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés mb) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyv. tv.) 5. § sb) pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)–h) és 12–14. pontjaiban megállapított normatíva 73,1%-a.

(5) Az (1) bekezdés a)–d) és h)–i) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása – a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint – az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.

(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás nem állami fenntartója 2010-ben az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív állami hozzájárulásokra – a 3. számú mellékletben megfogalmazott feltételeken túl – akkor jogosult, ha – a 3. számú melléklet 11. c) pont cb) alpontban a szociális étkeztetés, illetve a 14. b) pontjában foglalt családi gyermekfelügyelet kivételével – a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 30. §-ának (7) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tett.

(7) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)–(3) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás feltételeinek megállapításával, folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos – az oktatásért felelős miniszter által meghatározott – többletfeladatok ellátására, a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.

(8) Az (1) bekezdés h)–i) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás, valamint a (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás feltételei megállapításának, folyósításának és felhasználásának ellenőrzésére a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.

(9) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amely intézmény működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel.

(10) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akik olyan közoktatási intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fővárosi önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében.

(11) A (10) bekezdés szerinti támogatások folyósításának előfeltétele a közoktatási intézmény költségvetésének a Közokt. tv. 118. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala.

(12) Ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40,0 millió forintot, az elszámolás jogszerűségét független könyvvizsgáló erről szóló nyilatkozatával kell alátámasztani. A könyvvizsgálat költségeit a nem állami intézmény fenntartója viseli.

(13) A nem állami intézmény fenntartója a (2)–(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), szolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(14) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelős az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért. A köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból külön jogszabályban meghatározottak szerint visszatartandó.

(15) A Közokt. tv. 81. §-ának (8)–(10) bekezdései, valamint a 82. §-a alapján a 2010. évben és az azt megelőző években megkötött közoktatási megállapodásokból eredő éves költségvetési támogatási kötelezettség összege 2010-ben nem haladhatja meg – a (2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítő támogatás összegének változásából adódó növekedéstől eltekintve – a 2009. évi összegét. Új közoktatási megállapodás megkötésére, valamint meglévő megállapodások módosítására legfeljebb a (2) bekezdés szerinti egyházi kiegészítő támogatás összegével megegyező gyermekenkénti, tanulónkénti éves összeggel és legfeljebb 5 éves időtartammal kerülhet sor.

(16) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat az önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Ttv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, 12. cím, 22. Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:

a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén tárgyévet megelőző december 1-jén, a Ttv. 34. §-ának (1) bekezdése alapján önkéntes tűzoltóság működik;

b) valamennyi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 10,0 millió forint alaptámogatásra jogosult;

c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkéntes tűzoltóság az általa ellátott elsődleges működési körzet veszélyeztetettsége mértékét kifejező, a szervezési kategóriába sorolást meghatározó, jogszabályban rögzített pontszámok arányában részesül.

53. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2010. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program és a parlagfű mentesítés feladatai. Felhasználása a 2011. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

54. § (1)–(3)11

(4) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint, a 2010. évben az új Országgyűlés megalakulásának napját magában foglaló negyedév utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím).

(5) A (4) bekezdésben foglaltak alapján a 2010. évi fel nem használt előirányzat – a Ptv. 9/A. §-ában foglaltaknak megfelelő – új elosztására a Kormány kap felhatalmazást.

(6) A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatására előirányzott keret (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím) felhasználásáról – kijelölt bizottságának javaslata alapján – az Országgyűlés dönt.

HETEDIK FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS
ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

55. § (1) A Kormány a 2010. évben együttesen 120 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) Az Áht. 33. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a nemzetközi fejlesztési intézményektől felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

56. § Az Áht. 33/B. §-a alapján a 2010. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 360 000,0 millió forintot.

57. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) forrásszerzés céljából felvett éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2010. év folyamán legfeljebb 1 400 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2010. év folyamán legfeljebb 400 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett – euróban meghatározott – éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam fedezeti megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2010. év folyamán legfeljebb 1 400 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

(5) A (2) bekezdés alapján vállalt kezesség után a Magyar Állam javára kezességvállalási díjat kell felszámítani, melynek során a Kormány határozatán alapuló egyedi állami kezességvállalásra vonatkozó, az Áht. 33. § (7) bekezdésében meghatározott díj-megállapítási szabályok alkalmazandók.

58. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2010. december 31-én legfeljebb 320 000,0 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a Magyar Állam készfizető kezessége mellett vállalható export-hitel garanciaügyletek állománya 2010. december 31-én legfeljebb 40 000,0 millió forint lehet.

(3) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a Magyar Állam készfizető kezessége mellett vállalható egyéb export célú garanciaügyletek állománya 2010. december 31-én legfeljebb 40 000,0 millió forint lehet.

(4) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által a Magyar Állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítási és viszontbiztosításból eredő kötelezettségek állománya 2010. december 31-én legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

59. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(8) bekezdések szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 70%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján – létrejövő szervezetek (e §-ban a továbbiakban: vállalkozások) legfeljebb 25 év lejáratú hitel, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet:

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2010. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összeg 70%-a.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, akkor a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

(10) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. állami viszontgarancia nélkül, saját kockázatra is vállalhat készfizető kezességet.

60. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban e §-ban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdések szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 70%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsoldóhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet:

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2010. december 31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a rá átszálló követelés behajtására. Az Alapítvány által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összeg 70%-a a központi költségvetést illeti meg.

(8) Az Alapítvány állami viszontgarancia nélkül, saját kockázatára is vállalhat készfizető kezességet.

61. § A Magyar Állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie. A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét a pénzügyminiszter hagyja jóvá.

62. § (1) Amennyiben az Államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből – a 63. § szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel e törvény 1. számú mellékletében, azt a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az Áht. 113/A. § (2) bekezdés k) pontja alapján fizetendő díjat a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésekben szereplő kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphető.

63. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e §-ban a továbbiakban: MV Zrt.) által – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 10 év lejáratú hitelszerződéseiből eredő kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2010. december 31-én nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport, a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben szereplő előirányzatok a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendőek, úgy a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)–(3) bekezdések szerinti kezesség-, illetve garancia érvényesítésből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

NYOLCADIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

64. § (1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatójának, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek – mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének – tervezési, előirányzat-módosítási – felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a 6–17. címben megjelölt támogatások, és 19. cím Költségvetési Tanács, a X. Miniszterelnökség fejezet, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, illetőleg a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, és 14. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a 19. Költségvetési Tanács cím felett a köztársasági elnök által jelölt tag, a X. Miniszterelnökség fejezet, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyeleti Tanács elnöke, a 14. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke látja el.

(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a hivatal vezetője gyakorolja.

(4) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetője az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.

(5) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet esetében az önkormányzati miniszter, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében a pénzügyminiszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.

(6) A XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter gyakorolja.

(7) Az I. Országgyűlés fejezet 6–17. címeiben, a X. Miniszterelnökség fejezet 20. címében, a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 15. címében, a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 20–21. címeiben megjelölt támogatások folyósításáról a Pénzügyminisztérium gondoskodik.

65. § (1) A teljes, 24 040,1 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 2010. évben a Svájci–Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (a továbbiakban: NSRK) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. számú mellékletben a 2007–2011. évekre – a Közlekedés Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Környezet és energia Operatív Program keretében a 2007–2012. évekre – meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség

(3) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. számú mellékletben a 2007–2012. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalást a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.

(4) Az ÚMVP keretében feltételhez nem kötött kötelezettségvállalást úgy lehet tenni, hogy az abból eredő kifizetés legkésőbb 2015. évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendelete hatálya alá tartozó, 2015. évet követően kiadással járó többéves kötelezettségvállalás csak akkor tehető, ha ennek feltétele, hogy a 2015. évet követő kiadások Európai Unió költségvetéséből finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.

(5) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. számú mellékletben a 2007–2012. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében a pénzügyminiszter egyetértésével az (1)–(3), illetve (5) bekezdésekben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

66. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy ha olyan európai uniós támogatás kerül 2010-ben felhasználásra, amelyet a fejezet előirányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az európai uniós támogatás előirányzatára – bevételi és kiadási oldalon egyaránt – és a központi költségvetési forrást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa. Az átcsoportosítás – a részben az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Magyar Együttműködési Program által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcím-csoport előirányzatának kivételével – nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

67. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében pótlólagosan szükséges, a vonatkozó fejezeti támogatási előirányzatot meghaladó központi költségvetési támogatást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa, mely átcsoportosítás – a részben az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci–Magyar Együttműködési Program által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcím-csoport előirányzatának kivételével – nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy amennyiben az európai uniós forrásokból – illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci–Magyar Együttműködési Program által – finanszírozott programokhoz, projektekhez a támogatásokat nyújtó fél a források folyósításával elmarad a pénzügyi megállapodásokban, közösségi jogszabályokban meghatározott ütemtervtől, vagy az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci–Magyar Együttműködési Program által nyújtott forrás egyéb okból nem áll rendelkezésre, akkor a szükséges forrást az adott költségvetési sor támogatási előirányzatából, ha az nem elegendő, úgy a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítás útján biztosítsa. Az átcsoportosítás – a részben az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci–Magyar Együttműködési Program által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcím-csoport előirányzatának kivételével – nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

(3) A költségvetési támogatás azon részét, amelynek kifizetése a (2) bekezdés alapján történt, az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci–Magyar Együttműködési Program által nyújtott forrás rendelkezésre állása után – amennyiben szükséges – vissza kell pótolni azon költségvetési előirányzatra, amely előirányzatról a megelőlegezett összeg korábban átcsoportosításra került.

68. § (1) Az európai uniós támogatások azon – a központi költségvetés által korábban megelőlegezett – részét, melyet az Európai Bizottság végső egyenleg kifizetés formájában térít meg, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezetben kell elszámolni.

(2) Az európai uniós támogatások azon, a központi költségvetésből – a XIX. Uniós fejlesztések fejezet kivételével – megelőlegezett részét, melyet az Európai Bizottság utólagos elszámolás alapján térít meg, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezetben kell elszámolni.

(3) A Nemzeti Fejlesztési Terv, az I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, az EQUAL valamint az Interreg programok 2010-ben elszámolásra kerülő európai uniós bevételeit a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezetben kell elszámolni.

(4) Az európai uniós támogatások azon – a központi költségvetés által korábban megelőlegezett – részét, melyet az Európai Területi Együttműködési Programok projektjeinek előfinanszírozása céljából nem a XIX. Uniós fejlesztések fejezet előlegezett meg, az előleget rendelkezésre bocsátó fejezet bevételeként kell elszámolni.

69. § (1) A NIF Zrt. részére, az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás felhasználásával, érvényes támogatási szerződés alapján fizetendő támogatások általános forgalmi adó finanszírozására szolgáló részének teljesítéséhez a Kincstár a KESZ-ről kamatmentes hitelt nyújt.

(2) Az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásból megítélt támogatások kizárólag abban az esetben biztosíthatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben a kifizetés időpontjában a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésben meghatározott célokra felhasználható uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről a NIF Zrt.-nek a Pénzügyminisztérium és a Kincstár részére 2010. év vonatkozásában 2010. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet kell készítenie, melyet a rendelkezésre álló információk alapján minden negyedévet követő hónap 15-éig aktualizálni kell. A pénzügyminiszter jogosult a finanszírozási terv és a hitel-igénybevétel ütemezését módosítani.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt a NIF Zrt. a támogatási szerződés alapján számára kiutalt, európai uniós és központi költségvetésből származó bevételeiből soron kívül törleszteni köteles.

70. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2010. évben 20 420 forint.

(2) A 2010. januárjában esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti 4,1%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

71. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben 38 650 forint.

72. § (1) A Kjt.

a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2010. évre a 12. számú melléklet tartalmazza;

b) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetői illetményalap a 2010. évben 120 000 forint;

c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2010. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az Áht. 91. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)–(12) bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsőoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai központi költségvetési szervekre.

73. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2010. évben 356 000 forint.

(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2010. évben 356 000 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj 2010. évben 3000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2010. évben 3000 forint.

74. § (1) A Gyv. tv. 66/F. §-ának (2) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként – a 2010. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyv. tv. 66/L. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege a 2010. évben 135 000 forint/hó.

(3) A Gyv. tv. 20/A. §-ának (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2010. évben gyermekenként 5800 forint.

(4) A Gyv. tv. 20/B. §-ának (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2010. évben gyermekenként 8400 forint.

(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2010. évben 450 forint.

(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600–44 600 forint, ha a gyermek 2010. évben született.

(7) A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege 2010. évben esetenként 20 000 forint.

75. § (1) A Közokt. tv. 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2010. évben 5250 forint/fő/hónap.

(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2010. évben 4000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.

76. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. §-ának (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: 1997. évi X. törvény) 2. §-ának (4) bekezdése, valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján az életjáradék összege 2010. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv., valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján a 2010. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az azok mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

77. § (1) A Szoctv. 50/A. §-ának (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2010. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. §-ának (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2010. évben 6000 forint.

78. § (1) A Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt. (a továbbiakban: MTV Zrt.) és a Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire az I. Országgyűlés fejezet, 10–12. címek e célra elkülönített előirányzatai terhére teljesítendő támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan – áfával növelt összegben – közvetlenül a műsorterjesztést végző szolgáltatónak kell folyósítani. A támogatás összegének meghatározásánál csak az állandó stúdióra és a fix telepítésű országos rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgáltatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, az alkalmi közvetítővonalak költségei még egyidejű sugárzás esetében sem. A folyósított összegből az arányosítás alapján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.

(2) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelőző év mérlegfordulónapi auditált állományát a tárgyév június 30-ig kell a költségvetés számára megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti műsorszolgáltató január 10-ig köteles tájékoztatni a Kincstárt a műsorterjesztést végző szolgáltatókról, valamint szolgáltatónként a tárgyévre szóló műsorterjesztési kötelezettségeinek várható összegéről. Amennyiben ezen adatokban változás történik, arról a műsorszolgáltatónak a Kincstárt 15 napon belül értesítenie kell.

(4) Amennyiben a Magyar Rádió Zrt., az MTV Zrt. és a Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeikben éves szinten, együttesen tényleges megtakarítást érnek el, melyet a Kincstár visszaigazol, az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a megtakarított összeg felhasználására a közszolgálati műsorszolgáltatók szervezeti átalakításának, műszaki-technikai fejlesztéseinek támogatására. A megtakarított összeg mértéke meghatározásának és felhasználásának feltételeit a Kormány állapítja meg.

79. § A Paksi Atomerőmű Zrt. 2010. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 23 127,5 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

80. § (1) Az Országgyűlés a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím forrásait a program céljához kötődő területi szakmai követelmények alapján az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalja.

(2) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt külön jogszabály szerint jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

(3) Az Üht. 19. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke az üzemeltető részére kiosztott minden egyes kibocsátási egység után évi 5 forint.

(4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértéke 0,23 Ft/kWh.

(5) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása 0,09 Ft/kWh.

81. § A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcím-csoport terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 10. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím-csoport előirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2010. évet terhelő áthúzódó kötelezettségvállalásait. Ugyancsak a 10. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím-csoport előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2010. évet terhelő kiadásait is.

82. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2010. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

83. § A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetésében jóváhagyott Hadfelszerelés-fejlesztési programokon tervezett 29 110,0 millió forint összegű előirányzat a 32. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi előirányzatok együttesen legalább 102,0%-os teljesülése esetén, a Kormány – kormányhatározatban közzétett – döntésétől függően használható fel.

84. § (1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: média tv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összege a 2010. évre havi 967 forint.

(2)12 Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése és 80. §-ának (3) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2010-re esedékes összegének megfizetését átvállalja.

(3) A Kormány – figyelemmel a média tv. 148. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az esedékes üzemben tartási díjat az APEH – mint a média tv. 82/A. § szerinti megbízott – közreműködésével az átvállalással nem érintett üzemben tartási díj megfizetésére kötelezettektől beszedi és továbbítja a Műsorszolgáltatási Alapba. Az általa beszedett díjbevétel terhére az APEH 10% beszedési költséget számolhat el.

(4) A (2) bekezdés szerinti átvállalás havi összegének alapja a 2002. évi elvi díjbevétel (a 2001. évben ténylegesen beszedett díjbevétel 7%-kal megnövelt és 9,55% beszedési költséggel csökkentett összege, valamint a mentesítettek után 2002-ben térített díjátalány együttesen) egy tizenketted része. Ezt kell megnövelni az (1) bekezdésben foglalt díjösszegnek a 2002. évi üzemben tartási díj (havi 740 Ft) nagyságához viszonyított növekedése arányában.

(5) A Hungária Televízió Közalapítványnak a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint felhasználható céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 2. alcím) – elkülönített nyilvántartással, a cél szerinti felhasználást megállapítható módon – a Duna Televízió Zrt. közszolgálati műsorai gyártásához, közvetítési jog vásárlásához, műszaki-technikai fejlesztéséhez nyújtott hozzájárulás fedezetéül szolgál. A folyósított összegből az arányosítás alapján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.

(6) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelőző év mérlegfordulónapi auditált állományát a tárgyév június 30-ig kell a költségvetés számára megfizetni.

85. § (1) Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2010. évben 238,4 milliárd forint. Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2010. évi kifizetési keretnek a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján 2010. év első negyedévére meghatározott hazai inflációs előrejelzés szerint indexált összegével.

(2) Az Áht. 100/F. §-ának (2) bekezdése szerinti értékhatár a 2010. évben 100,0 millió forint.

(3) Az Áht. 100/F. §-ának (3) bekezdése szerinti értékhatár a 2010. évben 10,0 millió forint.

86. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2010. évben magyar filmalkotás esetén 271,0 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 509,0 millió forint.

87. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint;

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

88. § Az Országgyűlés elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2010. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 50%-át, azaz 73 053 898 forintot. Az elengedett összegek 2010 májusában: Várpalota: 40 276 048 forint, Berhida: 5 738 339 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 568 318 forint, Ősi: 5 693 350 forint, Tés: 1 827 494 forint, Balatonalmádi: 10 773 726 forint.

88/A. §13 Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap 2007. és 2008. évben keletkezett tartalékát a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítsa.

KILENCEDIK FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

89. § E törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

90. § E törvény 2013. december 31-én hatályát veszti.

91. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) a 6. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban, valamint a (4)–(5) bekezdésében meghatározott támogatás igénylési és elszámolási feltételeit,14

b) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási szabályait,15

c) e törvény hatálybalépését követő egy hónapon belül a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 1. Központi fejlesztési feladatok jogcím, valamint 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím felhasználásának szabályait,16

d) e törvény hatálybalépését követő egy hónapon belül a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 11. Vis maior tartalék cím felhasználásának szabályait,17

e) a 26. § (3) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználásának részletes szabályait,

f) a 27. §-ban meghatározott finanszírozási változás részletes szabályait,

g) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 1. cím, 7. alcím, 12. Egészségügyi finanszírozás váltással kapcsolatos bevétel fizetésének részletes szabályait,

h)18 a 88/A. §-ban meghatározottak végrehajtásának részletes szabályait.19

(2) Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a 31. § (1) bekezdés szerint létrehozott új előirányzat igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól rendeletet alkosson.20

1. számú melléklet a 2009. évi CXXX. törvényhez21

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt-
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
cím-
csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.-
csop.-
szám

FEJEZET

2010. évi előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

Kiadás

Bevétel

Támogatás

 

 

    I.ORSZÁGGYŰLÉS

 

1    Országgyűlés Hivatala

1    Országgyűlés hivatali szervei            16 441,3

1    Működési költségvetés        460,0

1    Személyi juttatások    9 480,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 331,9

3    Dologi kiadások    3 425,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    413,5

2    Felújítás    1 250,0

2    Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára            682,7

1    Működési költségvetés        5,0

1    Személyi juttatások    418,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    103,9

3    Dologi kiadások    153,1

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    12,7

4    Fejezeti kezelésű előirányzatok

2    Nemzetközi tagdíjak            22,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    22,0

4    A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma            100,8

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    18,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    82,0

6    Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások            3 000,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1 939,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    490,5

3    Dologi kiadások    150,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    285,0

2    Felújítás    135,0

    1–4. cím összesen:    20 711,8    465,0    20 246,8

5    Közbeszerzések Tanácsa

1    Közbeszerzések Tanácsa            158,3

1    Működési költségvetés        1 649,6

1    Személyi juttatások    676,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    189,8

3    Dologi kiadások    896,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    33,5

2    Felújítás    11,2

    5. cím összesen:    1 807,9    1 649,6    158,3

6    Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása    110,0

7    Pártok támogatása

1    Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1    Magyar Szocialista Párt    655,9

2    FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség    870,1

3    SZDSZ – A magyar liberális párt    0,0

4    Magyar Demokrata Fórum    0,0

5    Kereszténydemokrata Néppárt    213,4

6    Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt    222,1

7    Lehet Más a Politika    123,6

2    Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

4    MIÉP – Jobbik a harmadik út    15,8

5    SZDSZ – A magyar liberális párt    108,8

6    Magyar Demokrata Fórum    116,2

8    Pártalapítványok támogatása

1    Táncsics Mihály Alapítvány    545,0

2    Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány    465,5

3    Antall József Alapítvány    66,0

4    Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány    88,2

5    Barankovics István Alapítvány    71,2

7    Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány    25,0

    6–8. cím összesen:    3 696,8

10    Magyar Rádió támogatása

1    Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire    6 101,0

2    Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására    1 000,0

11    Magyar Televízió támogatása

1    Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire    7 803,4

12    Duna Televízió támogatása

1    Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire    2 034,4

13    Média közalapítványok támogatása

2    Hungária Televízió Közalapítvány támogatása    2 345,5

14    Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása

1    Közszolgálati feladatokra    2 580,0

2    A határon túli magyar sajtó hírellátására    80,0

3    A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra    110,0

6    Szerkesztőségi rendszer fejlesztése és elnöki stratégiai elképzelések    160,0

15    Üzemben tartási díj pótlása    24 936,7

    10–15. cím összesen:    47 151,0

16    Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása

1    Bolgár Országos Önkormányzat    37,5

2    Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata    36,5

3    Országos Horvát Önkormányzat    92,4

4    Magyarországi Németek Országos Önkormányzata    181,4

5    Magyarországi Románok Országos Önkormányzata    52,9

6    Országos Cigány Önkormányzat    235,3

7    Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat    36,5

8    Országos Örmény Önkormányzat    36,5

9    Országos Szlovák Önkormányzat    93,2

10    Országos Szlovén Önkormányzat    41,6

11    Szerb Országos Önkormányzat    49,6

12    Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat    29,8

13    Ukrán Országos Önkormányzat    29,8

17    Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása

1    Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása    19,2

2    Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása    12,5

3    Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása    51,5

4    Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása    73,2

5    Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása    17,2

6    Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása    78,6

7    Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása    14,6

8    Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása    7,0

9    Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása    105,8

10    Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása    16,9

11    Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása    32,2

12    Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása    7,8

13    Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása    8,0

    16–17. cím összesen:    1 397,5

19    Költségvetési Tanács

1    Költségvetési Tanács Titkársága            900,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    459,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    123,0

3    Dologi kiadások    255,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    63,0

    19. cím összesen:    900,0        900,0

    I. fejezet összesen:    75 665,0    2 114,6    21 305,1

 

    II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

 

 

1    Köztársasági Elnöki Hivatal            1 493,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    575,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    157,8

3    Dologi kiadások    337,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    417,1

2    Felújítás    3,0

3    Kölcsönök    2,0

2    Fejezeti kezelésű előirányzatok

2    Célelőirányzatok

1    Állami kitüntetések            282,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    239,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,2

3    Dologi kiadások    42,5

3    Fejezeti tartalék    27,2        27,2

    II. fejezet összesen:    1 802,4        1 802,4

 

    III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

 

1    Alkotmánybíróság            1 330,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    863,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    234,6

3    Dologi kiadások    230,5

2    Felhalmozási költségvetés

2    Felújítás    1,5

    III. fejezet összesen:    1 330,0        1 330,0

 

    IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

 

1    Országgyűlési Biztosok Hivatala            1 584,9

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1 013,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    280,7

3    Dologi kiadások    259,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    31,3

    IV. fejezet összesen:    1 584,9        1 584,9

 

    V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

 

1    Állami Számvevőszék            6 611,2

1    Működési költségvetés        18,0

1    Személyi juttatások    4 459,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 144,3

3    Dologi kiadások    941,5

2    Felhalmozási költségvetés        2,0

1    Intézményi beruházási kiadások    72,6

2    Felújítás    13,7

    V. fejezet összesen:    6 631,2    20,0    6 611,2

 

    VI. BÍRÓSÁGOK

 

1    Bíróságok            63 016,0

1    Működési költségvetés        5 526,6

1    Személyi juttatások    46 474,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    11 376,4

3    Dologi kiadások    10 246,2

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    245,2

2    Felújítás    200,0

2    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

1    Igazságszolgáltatás beruházásai            943,6

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    943,6

4    Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1    Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások            4,3

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    4,3

6    Kincstári számlavezetési díj kiadásai            0,3

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    0,3

7    Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása            116,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    50,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    66,0

8    Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése            735,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    423,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    114,3

3    Dologi kiadások    197,4

16    Fejezeti tartalék    100,0        100,0

    VI. fejezet összesen:    70 442,3    5 526,6    64 915,7

 

    VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

 

1    Ügyészségek            28 393,0

1    Működési költségvetés        40,0

1    Személyi juttatások    19 179,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5 012,0

3    Dologi kiadások    3 076,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    5,0

2    Felhalmozási költségvetés        5,0

1    Intézményi beruházási kiadások    1 121,0

2    Felújítás    30,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    15,0

3    Kölcsönök    39,0    39,0

3    Fejezeti kezelésű előirányzatok

2    Nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos kötelezettségek            1,3

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    1,3

3    EU tagságból eredő feladatok            24,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,5

3    Dologi kiadások    12,5

4    Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata            30,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    30,0

    VIII. fejezet összesen:    28 532,3    84,0    28 448,3

 

    IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

 

1    A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó    135 888,4

2    A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése    5 633,4

3    A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése    96 504,2

4    Normatív hozzájárulások

1    Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai    22 845,9

2    Körzeti igazgatás    7 625,7

3    Körjegyzőség működése    4 099,2

4    Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai    5 383,6

5    Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok    799,2

6    Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása    129,9

7    A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai    4 923,5

8    Üdülőhelyi feladatok    4 993,3

9    Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése    1 211,7

10    Pénzbeli szociális juttatások    69 391,6

11    Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai    37 745,6

12    Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások    52 273,6

13    Közoktatási hozzájárulások    373 584,6

5    Központosított előirányzatok    124 073,0

6    A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások    11 650,0

7    Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása    11 885,4

8    Normatív, kötött felhasználású támogatások

1    Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz    3 470,1

2    Egyes szociális feladatok támogatása    113 741,4

3    A többcélú kistérségi társulások támogatása    29 459,2

4    A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása    35 069,1

10    Címzett és céltámogatások    950,0

11    Vis maior tartalék    1 100,0

12    Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása    10 000,0

    IX. fejezet összesen:    1 164 431,6

 

    X. MINISZTERELNÖKSÉG

 

1    Miniszterelnöki Hivatal

1    Miniszterelnöki Hivatal igazgatás            5 946,8

1    Működési költségvetés        0,5

1    Személyi juttatások    4 513,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 174,7

3    Dologi kiadások    255,4

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3,5

3    Kölcsönök    3,0    3,0

2    Központi Szolgáltatási Főigazgatóság            12 370,8

1    Működési költségvetés        1 713,1

1    Személyi juttatások    2 908,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    795,5

3    Dologi kiadások    8 707,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    729,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    898,5

2    Felújítás    40,2

3    Kölcsönök    5,0

2    Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ            656,8

1    Működési költségvetés        100,0

1    Személyi juttatások    461,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    111,3

3    Dologi kiadások    157,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    26,0

3    Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal            17 356,4

1    Működési költségvetés        18 894,2

1    Személyi juttatások    2 688,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    726,4

3    Dologi kiadások    32 056,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    614,5

2    Felújítás    156,6

3    Kölcsönök    5,0

4    Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet22            1 000,0

1    Működési költségvetés        513,3

1    Személyi juttatások    341,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    87,8

3    Dologi kiadások    1 083,9

6    Szülőföld Alap Iroda

1    Működési költségvetés        158,4

1    Személyi juttatások    81,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    24,5

3    Dologi kiadások    52,9

8    ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet23            286,9

1    Működési költségvetés        70,0

1    Személyi juttatások    220,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    60,1

3    Dologi kiadások    76,8

9    Fejezeti kezelésű előirányzatok

2    Célelőirányzatok

1    Központilag kezelt fejezeti feladatok            302,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    241,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    48,9

3    Dologi kiadások    12,2

4    „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása            80,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    19,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    4,8

3    Dologi kiadások    16,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    39,6

7    Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása            653,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    14,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    3,6

3    Dologi kiadások    636,2

8    Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások            395,6

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    20,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    4,9

3    Dologi kiadások    370,7

11    Nemzetközi tagdíjak            41,7

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    41,7

13    Kormányzati személyügyi feladatok támogatása            15,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    12,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,9

16    EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése            2 439,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    70,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    20,1

3    Dologi kiadások    2 348,9

24    Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása            377,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    140,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    34,0

3    Dologi kiadások    203,7

25    Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása            300,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    15,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,4

3    Dologi kiadások    7,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    275,3

3    Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

1    Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány            69,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    69,0

2    Puskás Tivadar Közalapítvány            146,1

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    146,1

3    Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása            370,1

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    0,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    369,8

10    Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása            158,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    158,0

4    Határon túli magyarok programjainak támogatása

1    Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása            1 203,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    34,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    9,0

3    Dologi kiadások    101,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    967,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    92,0

2    Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása            3 475,3

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    37,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    10,0

3    Dologi kiadások    250,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3 178,3

3    Nemzetpolitikai tevékenység támogatása            2 207,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    26,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    7,0

3    Dologi kiadások    13,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2 161,0

4    A magyar–magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése            662,4

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    662,4

5    Informatikai feladatok támogatása

2    Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása            5 436,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    20,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,0

3    Dologi kiadások    5 311,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    100,0

3    Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása            1 616,3

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    850,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    766,3

9    Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása            8 966,5

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    8 966,5

7    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék    273,0        273,0

    1–9. cím összesen:    88 258,6    21 452,5    66 806,1

11    Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

1    Nemzetbiztonsági Hivatal            8 082,3

1    Működési költségvetés        27,4

1    Személyi juttatások    4 932,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 373,6

3    Dologi kiadások    955,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    793,1

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    55,5

3    Kölcsönök    20,0    20,0

2    Információs Hivatal            6 657,8

1    Működési költségvetés        50,0

1    Személyi juttatások    3 482,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    940,1

3    Dologi kiadások    1 617,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    436,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    200,6

2    Felújítás    18,4

5    Lakástámogatás    11,6

3    Kölcsönök    3,8    3,8

3    Nemzetbiztonsági Szakszolgálat            15 492,4

1    Működési költségvetés        147,6

1    Személyi juttatások    9 556,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 492,5

3    Dologi kiadások    2 197,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 068,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    305,0

5    Lakástámogatás    20,9

3    Kölcsönök    23,0    23,0

4    Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ            204,6

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    89,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    25,5

3    Dologi kiadások    72,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    18,0

5    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék    30,4        30,4

    11. cím összesen:    30 739,3    271,8    30 467,5

12    Alapok támogatása

1    Szülőföld Alap támogatása

1    Adomány-kiegészítés    6,0

2    Eseti támogatás    594,0

13    K-600 hírrendszer működtetésére    55,0

14    Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása    1 520,0

20    Tartalékok

1    Költségvetés általános tartaléka    153 504,7

2    Céltartalékok

1    Különféle kifizetések    33 000,0

3    Stabilitási tartalék    98 600,0

    X. fejezet összesen:    406 277,6    21 724,3    97 273,6

 

    XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

 

1    Önkormányzati Minisztérium igazgatása            2 906,3

1    Működési költségvetés        20,5

1    Személyi juttatások    1 986,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    461,2

3    Dologi kiadások    479,0

5    Regionális Államigazgatási Hivatalok            7 166,7

1    Működési költségvetés        529,6

1    Személyi juttatások    5 190,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 362,4

3    Dologi kiadások    1 128,9

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    9,9

2    Felújítás    4,7

7    Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság            9 560,2

1    Működési költségvetés        385,9

1    Személyi juttatások    6 379,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 709,7

3    Dologi kiadások    922,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    15,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    808,2

2    Felújítás    111,7

11    Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet            3 267,9

1    Működési költségvetés        1 606,0

1    Személyi juttatások    1 715,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    486,7

3    Dologi kiadások    2 671,9

12    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Célelőirányzatok

4    Lakásügy

3    Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása            11 090,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    5,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    250,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    10 835,0

5    Lakbértámogatás            24,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    4,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    20,0

5    Turisztikai célelőirányzat            5 603,4

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    140,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    5 464,4

3    Kölcsönök        1,0

6    Beruházások

2    Lakástámogatás            30,0

2    Felhalmozási költségvetés

5    Lakástámogatás    30,0

14    Nemzetközi kötelezettségek teljesítése            51,4

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    51,4

20    Ágazati célfeladatok

1    Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához            1 619,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 619,0

2    Kincstári tranzakciós díj elszámolása            36,2

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    36,2

3    Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

1    Működési költségvetés        800,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    800,0

2    Felhalmozási költségvetés        4 200,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    4 200,0

6    Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása            10,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    10,0

7    Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása            120,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    120,0

9    Szakszervezetek támogatása            7,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    7,5

12    Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása            22,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    22,5

13    Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása            10,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    10,0

82    A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása            12,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    12,0

92    Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása            140,5

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    140,5

93    Hivatásos állomány életbiztosítása            36,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    36,0

95    Duna Művész Együttesek támogatása            250,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    250,0

21    Társadalmi önszerveződések támogatása

2    Társadalmi szervezetek és segítők támogatása            18,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    18,0

3    Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület            30,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    30,0

22    Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása            2 061,3

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2 061,3

23    „Segítsünk az árvízkárosultakon!”

1    Működési költségvetés        1,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1,0

25    Választások lebonyolítása

2    A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása            10 850,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    115,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    31,3

3    Dologi kiadások    3 762,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    5 750,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    1 190,0

3    Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása            90,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    26,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    7,1

3    Dologi kiadások    11,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    45,0

26    Sporttevékenység támogatása

1    Utánpótlás-nevelési feladatok            1 335,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    192,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    51,8

3    Dologi kiadások    331,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    759,9

2    Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása            285,2

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    285,2

3    Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok            275,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    34,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    10,0

3    Dologi kiadások    144,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    86,7

4    Versenysport támogatása            2 248,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    130,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    35,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2 083,4

7    Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése            1 930,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1 374,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    555,7

8    Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása            3 878,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3 878,5

9    Nemzeti Sporttanács támogatása            3,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    2,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,7

12    Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása            59,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    59,5

13    Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása            15,4

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    15,4

14    Nemzeti Sportszövetség működési támogatása            30,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    30,5

15    Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása            12,8

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    12,8

17    Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása            3,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3,5

19    Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása            27,8

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    27,8

22    Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása            41,2

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    41,2

23    Szabadidősport támogatása            209,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    209,5

25    Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások            20,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    5,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,4

3    Dologi kiadások    13,6

27    Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása)            100,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    100,0

28    Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei            44,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    25,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    6,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    12,4

33    Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása            57,3

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    57,3

34    Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása            172,7

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    172,7

35    Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség támogatása            200,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    200,0

27    Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

10    Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése            1 529,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    1 529,0

11    Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása            190,4

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    177,7

12    Magyar Sport Háza program            302,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    302,5

31    Fejezeti tartalék

2    Fejezeti általános tartalék    136,9        136,9

    1–12. cím összesen:    75 665,5    7 544,0    68 121,5

14    Lakástámogatások

1    Egyéb lakástámogatások    147 257,0

    XI. fejezet összesen:    222 922,5    7 544,0    68 121,5

 

    XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

 

1    Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása            2 915,9

1    Működési költségvetés        2,0

1    Személyi juttatások    2 354,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    506,5

3    Dologi kiadások    56,6

2    Szakigazgatási intézmények

1    Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal            15 324,5

1    Működési költségvetés        13 558,0

1    Személyi juttatások    18 204,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5 306,7

3    Dologi kiadások    5 371,7

2    Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal            139,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    64,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    17,1

3    Dologi kiadások    48,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    9,8

3    Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

1    Működési költségvetés        21 083,0

1    Személyi juttatások    10 614,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    3 396,7

3    Dologi kiadások    7 074,7

2    Felhalmozási költségvetés        2,9

4    Állami Ménesgazdaság            162,9

1    Működési költségvetés        116,0

1    Személyi juttatások    74,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    20,6

3    Dologi kiadások    190,7

2    Felhalmozási költségvetés        7,2

5    Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal            9 947,5

1    Működési költségvetés        31,0

1    Személyi juttatások    4 500,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 195,6

3    Dologi kiadások    1 635,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2 468,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    177,9

6    Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei            4 009,0

1    Működési költségvetés        1 503,9

1    Személyi juttatások    3 202,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    895,8

3    Dologi kiadások    1 564,4

2    Felhalmozási költségvetés        150,1

7    Közművelődési intézmények            498,1

1    Működési költségvetés        107,0

1    Személyi juttatások    336,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    91,4

3    Dologi kiadások    177,2

8    Agrárkutató intézetek            1 924,3

1    Működési költségvetés        1 669,8

1    Személyi juttatások    2 188,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    635,5

3    Dologi kiadások    838,1

2    Felhalmozási költségvetés        67,7

9    Agrármarketing-Centrum            171,7

1    Működési költségvetés        11,0

1    Személyi juttatások    117,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    31,7

3    Dologi kiadások    33,4

10    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

13    Intézmények központi beruházásai            74,9

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    74,9

2    Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1    FAO intézmények finanszírozása            250,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    40,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    12,8

3    Dologi kiadások    150,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    46,8

2    Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása            400,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    150,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    48,0

3    Dologi kiadások    73,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    128,5

3    Magán és egyéb jogi személyek kártérítése            9,2

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    9,2

4    Magyar–Román regionális kutató-oktató központ támogatása            64,4

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    64,4

8    Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása            193,2

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    193,2

9    Vízügyi feladatok támogatása            348,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    348,0

10    Parlagfű elleni védekezés támogatása

1    Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása            350,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    350,0

12    MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése            3 000,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 500,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    1 500,0

13    Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei            200,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    100,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    32,0

3    Dologi kiadások    68,0

15    Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok            1 051,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    342,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    74,1

3    Dologi kiadások    574,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    60,0

16    Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása            64,4

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    64,4

17    Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása            12,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    12,0

18    Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása            6,4

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    6,4

19    Állami génmegőrzési feladatok támogatása            300,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    171,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    54,0

3    Dologi kiadások    75,0

20    Hegyközségek Nemzeti Tanácsa            184,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    184,0

21    Kincstári szolgáltatási díjak            100,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    100,0

22    Bormarketing és minőség-ellenőrzés

1    Működési költségvetés        1 500,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 500,0

25    Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai            240,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    240,0

4    Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások

6    Méhészeti Nemzeti Program            480,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    480,0

7    Igyál tejet program            400,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    400,0

8    Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása            910,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    910,0

9    Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása            500,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    500,0

10    Uniós Programok ÁFA fedezete            800,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    800,0

11    Iskolagyümölcs program            260,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    260,0

5    Nemzeti támogatások

3    Állattenyésztési feladatok            750,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    750,0

5    Vadgazdálkodás támogatása            10,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    10,0

6    Nemzeti Erdőprogram

3    Erdőfelújítás determinációja            450,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    450,0

4    Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás determinációja            450,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    450,0

5    Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása            400,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    400,0

7    Fejlesztési típusú támogatások            350,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    50,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    300,0

8    Folyó kiadások és jövedelem-támogatások            42 793,8

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    63,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    42 730,0

10    Nemzeti agrár kárenyhítés            2 000,0

1    Működési költségvetés        2 000,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4 000,0

6    Állat- és növénykártalanítás            500,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    500,0

7    Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások            2 000,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    2 000,0

11    Vidékfejlesztési és halászati programok

2    Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

1    I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása            12 449,2

1    Működési költségvetés        6 753,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    9 410,0

2    Felhalmozási költségvetés        24 896,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    34 689,3

2    II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése            9 614,7

1    Működési költségvetés        30 630,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    39 852,0

2    Felhalmozási költségvetés        1 305,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 698,0

3    III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése            8 811,0

1    Működési költségvetés        4 543,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    6 330,7

2    Felhalmozási költségvetés        17 856,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    24 880,7

4    IV. tengely: Leader intézkedések            1 565,0

1    Működési költségvetés        1 804,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2 337,9

2    Felhalmozási költségvetés        3 428,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    4 459,8

5    Technikai segítségnyújtás            1 375,0

1    Működési költségvetés        3 712,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4 950,0

2    Felhalmozási költségvetés        412,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    550,0

3    Halászati Operatív Program

1    Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)            355,6

2    Felhalmozási költségvetés        1 066,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 422,4

2    Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)            129,7

1    Működési költségvetés        389,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    518,8

3    Technikai segítségnyújtás (V. tengely)            24,7

1    Működési költségvetés        74,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    98,8

13    EU tagságból eredő feladatok            400,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    292,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    93,7

3    Dologi kiadások    13,4

14    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék    160,0        160,0

    1–10. cím összesen:    268 563,1    138 683,1    129 880,0

13    Központosított bevételek

1    Erdészeti bevételek

1    Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése        50,0

2    Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság        100,0

3    Erdővédelmi járulék        50,0

2    Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek

1    Földvédelmi járulék        3 500,0

2    Földvédelmi és talajvédelmi bírság        50,0

4    Halgazdálkodási bevételek

1    Állami halász- és horgászjegyek díja        200,0

2    Halászatfejlesztési hozzájárulás        50,0

3    Halvédelmi bírság        10,0

5    Vadgazdálkodási bevételek

1    Állami vadászjegyek díja        585,0

2    Hatósági eljárási díj, trófea bírálat        60,0

4    Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás        30,0

5    Vadvédelmi bírság        25,0

    XII. fejezet összesen:    268 563,1    143 393,1    129 880,0

 

    XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

 

1    Honvédelmi Minisztérium

1    Honvédelmi Minisztérium igazgatása            4 721,4

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3 378,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    868,5

3    Dologi kiadások    435,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    39,4

2    Egyéb HM szervezetek            12 347,6

1    Működési költségvetés        350,0

1    Személyi juttatások    4 630,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 138,9

3    Dologi kiadások    5 530,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    539,9

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    857,3

3    HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai            30 107,3

1    Működési költségvetés        1 080,0

1    Személyi juttatások    1 616,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    267,6

3    Dologi kiadások    29 158,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    140,0

4    HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai            51 411,2

1    Működési költségvetés        120,0

1    Személyi juttatások    4 524,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 182,8

3    Dologi kiadások    36 567,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    77,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    7 551,2

2    Felújítás    1 626,9

3    Kölcsönök    200,0    200,0

2    Magyar Honvédség

1    Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei            22 662,5

1    Működési költségvetés        420,5

1    Személyi juttatások    15 022,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    3 755,4

3    Dologi kiadások    3 999,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    121,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    184,6

2    MH ÖHP és alárendelt szervezetei            82 569,9

1    Működési költségvetés        429,5

1    Személyi juttatások    56 455,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    14 169,3

3    Dologi kiadások    11 918,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    327,1

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    129,5

3    Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok

1    Katonai Felderítő Hivatal            9 248,2

1    Működési költségvetés        20,0

1    Személyi juttatások    5 255,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 308,2

3    Dologi kiadások    2 648,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    18,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    38,0

2    Katonai Biztonsági Hivatal            2 523,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1 780,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    436,9

3    Dologi kiadások    288,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    7,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    10,0

4    Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem            3 897,6

1    Működési költségvetés        800,0

1    Személyi juttatások    2 831,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    641,8

3    Dologi kiadások    1 139,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    12,2

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    73,0

5    Katonai Ügyészségek            1 220,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    903,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    229,7

3    Dologi kiadások    84,4

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3,6

6    HM Állami Egészségügyi Központ            3 703,1

1    Működési költségvetés        12 717,0

1    Személyi juttatások    9 335,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 357,1

3    Dologi kiadások    4 682,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    44,7

8    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

5    Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok

2    Felhalmozási költségvetés        550,0

5    Lakástámogatás    550,0

2    Ágazati célelőirányzatok

1    Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)            84,6

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    84,6

3    Társadalmi szervek támogatása

1    Honvédszakszervezet (HOSZ)            9,4

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    9,4

2    Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)            9,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    9,0

3    Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)            4,7

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4,7

4    Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ)            1,6

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1,6

5    Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)            5,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    5,5

6    Egyéb társadalmi szervek támogatása            58,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    58,0

7    Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége            5,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    5,0

8    Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége            3,8

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3,8

9    Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)            2,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2,0

10    Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)            2,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2,0

11    Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ)            10,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    10,0

12    Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete            4,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4,0

13    Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása            100,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    100,0

14    Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása            8,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    8,5

15    Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása            1,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1,0

16    Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása            25,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    25,0

17    Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása            4,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4,0

5    Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása            4 416,9

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4 416,9

24    Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez            3 707,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3 707,0

25    Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához            2 728,7

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    2 728,7

32    Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz            26 201,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    26 201,0

35    Egyéb uniós befizetések            468,6

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    468,6

36    MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása            36,1

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    36,1

37    Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása            76,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    76,5

38    A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai            24,7

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    24,7

    XIII. fejezet összesen:    279 097,9    16 687,0    262 410,9

    Hadfelszerelés-fejlesztési programok    29 110,0        29 110,0

    XIII. fejezet mindösszesen:    308 207,9    16 687,0    291 520,9

 

    XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

 

1    Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása            5 344,1

1    Működési költségvetés        104,0

1    Személyi juttatások    3 158,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    769,9

3    Dologi kiadások    1 432,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    29,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    57,6

2    Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata            1 571,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    1 127,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    294,6

3    Dologi kiadások    149,5

3    Igazságügyi Hivatal            4 930,9

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3 257,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    826,6

3    Dologi kiadások    819,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    24,8

4    Szakértői Intézetek            2 567,5

1    Működési költségvetés        1 415,7

1    Személyi juttatások    2 009,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    526,2

3    Dologi kiadások    1 245,9

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    201,3

5    Büntetés-végrehajtás            38 065,9

1    Működési költségvetés        2 607,6

1    Személyi juttatások    21 892,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5 079,9

3    Dologi kiadások    13 101,9

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    2,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    539,2

2    Felújítás    57,7

3    Kölcsönök    108,0    108,0

7    Rendőrség            195 149,2

1    Működési költségvetés        20 855,4

1    Személyi juttatások    144 108,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    37 076,0

3    Dologi kiadások    32 916,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    1 557,6

2    Felújítás    346,4

10    Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal            5 374,0

1    Működési költségvetés        104,4

1    Személyi juttatások    2 536,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    684,1

3    Dologi kiadások    2 127,2

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    28,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    49,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    54,0

11    Rendőrtiszti Főiskola            1 137,7

1    Működési költségvetés        191,8

1    Személyi juttatások    848,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    228,0

3    Dologi kiadások    250,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2,9

15    Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ            545,5

1    Működési költségvetés        368,5

1    Személyi juttatások    385,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    111,8

3    Dologi kiadások    403,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    5,0

2    Felújítás    8,0

16    Magyar Szabadalmi Hivatal

1    Működési költségvetés        3 459,0

1    Személyi juttatások    1 352,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    345,3

3    Dologi kiadások    1 390,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    172,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    192,3

2    Felújítás    6,0

20    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Ágazati célfeladatok

1    A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása            89,7

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    89,7

2    Energia-racionalizálás

3    Kölcsönök    80,0    80,0

3    A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás            120,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    120,0

4    Jogi segítségnyújtás            85,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    85,0

5    Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése            132,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    132,0

6    Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások            34,8

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    19,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    6,4

3    Dologi kiadások    1,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    7,3

7    Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek            179,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    179,0

11    MÁK – számlavezetési díjak            8,9

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    8,9

13    Közrendvédelmi bírság

1    Működési költségvetés        100,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    100,0

14    Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához            44 686,4

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    44 686,4

15    Országos Baleset-megelőzési Bizottság

1    Működési költségvetés        750,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    750,0

20    Nemzetközi fizetési kötelezettség            191,1

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    191,1

21    Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése            103,4

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    103,4

25    Közbiztonsági feladatterv támogatása            2 149,8

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2 149,8

27    Unios projektek önrésze            300,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    300,0

2    Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

1    Emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységek támogatása            19,2

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    19,2

2    Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása            216,5

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    216,5

3    Országos Polgárőr Szövetség            724,6

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    724,6

3    Beruházás

4    Közbiztonsági beruházások            218,1

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    218,1

5    Rendőrség lakáscélú beruházása            98,0

2    Felhalmozási költségvetés

5    Lakástámogatás    98,0

8    Egyéb közösségi programok            20,0

1    Működési költségvetés        100,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    120,0

9    Szolidaritási programok

1    Európai Menekültügyi Alap            85,2

1    Működési költségvetés        254,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    339,2

2    Integrációs Alap            106,0

1    Működési költségvetés        315,4

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    421,4

3    Visszatérési Alap            63,6

1    Működési költségvetés        190,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    253,9

4    Külső Határok Alap            663,4

1    Működési költségvetés        547,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    746,1

2    Felhalmozási költségvetés        1 276,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 740,9

5    Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek            1,8

1    Működési költségvetés        180,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    181,8

2    Felhalmozási költségvetés        47,3

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    47,3

10    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék    330,9        330,9

    1–20. cím összesen:    338 368,7    33 055,0    305 313,7

21    Központosított bevételek

1    Cégnyilvántartás bevételei        1 500,0

    XIV. fejezet összesen:    338 368,7    34 555,0    305 313,7

 

    XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

 

1    Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása            4 167,2

1    Működési költségvetés        6,8

1    Személyi juttatások    2 821,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    704,9

3    Dologi kiadások    635,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    12,6

3    Kölcsönök    38,3    38,3

 

2    Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal            403,8

1    Működési költségvetés        2 295,7

1    Személyi juttatások    919,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    236,0

3    Dologi kiadások    1 524,9

2    Felhalmozási költségvetés        3,3

1    Intézményi beruházási kiadások    22,7

3    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal            596,7

1    Működési költségvetés        5 066,7

1    Személyi juttatások    2 067,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    615,0

3    Dologi kiadások    2 848,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2,7

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    120,0

2    Felújítás    10,0

25    Fejezeti kezelésű előirányzatok

2    Ágazati célelőirányzatok

16    Közpolitikai feladatok ellátása            41,8

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    41,8

17    Államigazgatás hatékonyságának növelése            44,9

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    44,9

46    Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása            60,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    60,0

47    Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása            30,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    30,0

3    Vállalkozási célelőirányzatok

1    Beruházás ösztönzési célelőirányzat            15 300,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    15 300,0

2    Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

1    Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat            350,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    290,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    60,0

3    Kis- és középvállalkozói célelőirányzat            1 922,8

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    222,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 700,0

8    Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat            1 807,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 807,0

4    Területfejlesztési és építésügyi feladatok

1    Területrendezés            185,4

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    40,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    145,4

2    Építésügyi célelőirányzat

1    Működési költségvetés        600,0

3    Dologi kiadások    150,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    400,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    50,0

3    Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

1    Központi fejlesztési feladatok            886,8

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    150,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    685,1

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    51,7

2    Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése            304,5

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    304,5

4    Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

1    Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai            350,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    350,0

2    Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai            85,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    85,0

3    Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása            173,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    173,0

6    Balaton Fejlesztési Tanács támogatása            50,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    50,0

7    Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása            5,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    5,0

8    Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása            14,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    14,0

5    Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

2    Területfejlesztési háttérintézményi feladatok            280,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    240,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    40,0

18    Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata            6,4

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    6,4

6    Kutatási és technológia feladatok

2    Nemzetközi tagdíjak (NKTH)            1 630,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    1 630,0

4    Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása            239,5

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    239,5

13    Üzletre hangolva            40,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    40,0

14    Társadalmi szervezetek címzett támogatása

5    Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok            100,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    100,0

30    Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

16    Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján            35,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    35,0

26    Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok            236,7

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    236,7

33    Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok            35,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    35,0

34    NATO tagságból adódó ágazati feladatok            38,5

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    2,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,4

3    Dologi kiadások    35,5

42    Kincstári díjak            27,2

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    27,2

47    Kötött segélyhitelezés            585,2

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    585,2

50    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék    437,3        437,3

    1–25. cím összesen:    38 479,5    8 010,8    30 468,7

27    Alapok támogatása

1    Kutatási és Technológiai Innovációs Alap    20 000,0

28    Központosított bevételek

4    Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése        120,0

    XV. fejezet összesen:    58 479,5    8 130,8    30 468,7

 

    XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

 

1    Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása            4 086,3

1    Működési költségvetés        25,9

1    Személyi juttatások    2 274,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    574,9

3    Dologi kiadások    1 031,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    174,0

2    Felhalmozási költségvetés        6,0

1    Intézményi beruházási kiadások    63,4

3    Kölcsönök    5,0    5,0

2    Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság            665,9

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    400,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    120,0

3    Dologi kiadások    124,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    21,9

3    Országos Meteorológiai Szolgálat            744,6

1    Működési költségvetés        987,0

1    Személyi juttatások    781,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    231,2

3    Dologi kiadások    669,4

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    0,4

2    Felhalmozási költségvetés        11,0

1    Intézményi beruházási kiadások    40,0

2    Felújítás    20,0

3    Kölcsönök    3,0    3,0

4    Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság            848,0

1    Működési költségvetés        39,4

1    Személyi juttatások    360,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    92,3

3    Dologi kiadások    434,9

5    Nemzeti park igazgatóságok            2 449,6

1    Működési költségvetés        2 030,9

1    Személyi juttatások    2 336,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    668,6

3    Dologi kiadások    1 400,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    9,1

2    Felújítás    65,6

6    Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek            5 269,9

1    Működési költségvetés        3 833,5

1    Személyi juttatások    5 195,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 452,5

3    Dologi kiadások    2 217,1

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    238,6

7    Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok            11 595,4

1    Működési költségvetés        2 423,0

1    Személyi juttatások    8 786,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 351,8

3    Dologi kiadások    2 756,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    123,2

8    Magyar Állami Földtani Intézet            282,1

1    Működési költségvetés        496,7

1    Személyi juttatások    388,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    105,7

3    Dologi kiadások    284,6

3    Kölcsönök    0,4    0,4

10    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

5    Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő            50,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    50,0

7    Vízkárelhárítás

7    Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai            500,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    500,0

9    Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése            50,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    50,0

19    EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai            100,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    100,0

20    Ivóvíz-minőség javító program            200,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    200,0

2    Ágazati célelőirányzatok

3    Vízkárelhárítási művek fenntartása            1 000,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    200,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    56,4

3    Dologi kiadások    743,6

6    Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése            20,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    7,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1,9

3    Dologi kiadások    11,1

7    Nemzetközi fizetési kötelezettségek            108,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    108,0

8    Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások            90,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    90,0

12    Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program            40,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    20,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    6,0

3    Dologi kiadások    13,5

15    Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása            30,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    18,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,0

3    Dologi kiadások    7,7

30    Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések            10,8

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    10,8

34    Víz- és környezeti kárelhárítás            260,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    110,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    28,4

3    Dologi kiadások    121,2

35    Természetvédelmi kártalanítás            28,8

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    28,8

36    Természetvédelmi pályázatok támogatása            574,1

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    96,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    27,7

3    Dologi kiadások    213,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    68,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    156,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    11,8

37    Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok            60,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    17,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    4,9

3    Dologi kiadások    19,5

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    18,3

38    Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése            1 620,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 620,0

39    Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása            150,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    13,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,9

3    Dologi kiadások    51,1

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    82,3

41    Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában            200,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    200,0

43    Magán és egyéb jogi személyek kártérítése            20,7

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    20,7

44    Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai            50,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    50,0

45    Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása            283,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    72,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    20,4

3    Dologi kiadások    190,2

10    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék    180,0        180,0

    1–10. cím összesen:    41 429,7    9 861,8    31 567,9

12    Központosított bevételek

1    Környezetvédelmi támogatások visszatérülése        429,0

2    Bírságok

1    Légszennyezési bírság        50,0

4    Veszélyes hulladék bírság        10,0

5    Zaj- és rezgésvédelmi bírság        10,0

6    Természetvédelmi bírság        15,0

3    Termékdíjak

1    Gumiabroncs termékdíjak        500,0

2    Csomagolóeszközök termékdíja        10 200,0

4    Akkumulátorok termékdíja        300,0

5    Kenőolajok termékdíja        6 200,0

7    Reklámhordozó papírok termékdíja        2 000,0

9    Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja        2 000,0

5    Vízkészletjárulék        12 000,0

    XVI. fejezet összesen:    41 429,7    43 575,8    31 567,9

 

    XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM

 

1    Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása            2 196,3

1    Működési költségvetés        287,9

1    Személyi juttatások    1 556,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    397,1

3    Dologi kiadások    452,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    64,3

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    14,0

3    Kölcsönök    11,0    11,0

2    Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium            72,9

1    Működési költségvetés        34,0

1    Személyi juttatások    67,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    19,6

3    Dologi kiadások    52,1

2    Felhalmozási költségvetés        32,0

3    Nemzeti Hírközlési Hatóság

1    Működési költségvetés        22 125,8

1    Személyi juttatások    3 157,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    852,7

3    Dologi kiadások    16 857,9

2    Felhalmozási költségvetés        5,7

1    Intézményi beruházási kiadások    1 078,3

2    Felújítás    185,3

3    Kölcsönök    6,0    6,0

4    Országos Atomenergia Hivatal            19,5

1    Működési költségvetés        2 055,6

1    Személyi juttatások    754,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    204,0

3    Dologi kiadások    1 085,8

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    31,2

5    Bányászati és Földtani Intézmények

1    Magyar Bányászati és Földtani Hivatal            116,4

1    Működési költségvetés        1 870,6

1    Személyi juttatások    849,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    221,5

3    Dologi kiadások    654,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    161,4

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    100,0

3    Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet            222,1

1    Működési költségvetés        371,7

1    Személyi juttatások    248,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    65,5

3    Dologi kiadások    270,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    9,8

6    Magyar Energia Hivatal

1    Működési költségvetés        2 930,9

1    Személyi juttatások    797,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    222,0

3    Dologi kiadások    1 867,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    15,5

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    25,0

2    Felújítás    2,4

3    Kölcsönök    2,4    1,1

7    Nemzeti Közlekedési Hatóság

1    Működési költségvetés        26 247,3

1    Személyi juttatások    9 344,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 293,0

3    Dologi kiadások    12 169,4

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 195,1

2    Felhalmozási költségvetés        15,5

1    Intézményi beruházási kiadások    1 218,9

2    Felújítás    45,9

3    Kölcsönök    15,0    18,5

8    Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1    Működési költségvetés        3 154,6

1    Személyi juttatások    1 040,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    282,6

3    Dologi kiadások    1 690,1

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    137,5

3    Kölcsönök    4,0

9    MÁV egészségügyi alapellátó intézmények            58,0

1    Működési költségvetés        1 280,0

1    Személyi juttatások    723,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    194,6

3    Dologi kiadások    410,3

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    10,0

10    Közlekedésbiztonsági Szervezet            452,7

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    303,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    81,4

3    Dologi kiadások    68,2

12    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

3    Kikötők fejlesztése            50,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    50,0

9    Akadálymentes közlekedés fejlesztése            20,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    20,0

2    Ágazati célelőirányzatok

1    Energiafelhasználási hatékonyság javítása            108,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    3,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    105,0

2    A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

1    Működési költségvetés        1 320,0

3    Dologi kiadások    1 320,0

4    Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás            604,7

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    604,7

6    Belvízi hajózási alapprogram            0,5

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    0,5

12    EU szabványok honosítása            16,6

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    16,6

17    Magán és egyéb jogi személyek kártérítése            180,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    180,0

19    Szakképzési feladatok            75,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    75,0

4    Ágazati szabályozási feladatok

1    Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika)            120,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    120,0

2    Postapiaci liberalizáció            70,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    70,0

5    Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése            8 300,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    8 300,0

2    Útpénztár            42 468,1

1    Működési költségvetés        45 800,0

3    Dologi kiadások    63 431,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    7 644,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    900,0

2    Felújítás    11 100,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    5 192,2

3    Autópálya rendelkezésre állási díj            74 720,1

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    74 720,1

8    EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása            63,9

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    63,9

9    TEN-T pályázatok            3 100,0

1    Működési költségvetés        1 108,0

3    Dologi kiadások    1 020,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3 188,0

10    BKSz működtetésének támogatása            1 306,3

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    50,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 256,3

14    A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése            470,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    50,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    420,0

15    RO-LA gördülő országút            700,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    700,0

16    Határkikötők működtetése            10,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    10,0

26    Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása            71,6

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    71,6

34    Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján            6,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    6,0

35    Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok            2,3

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    2,3

36    NATO tagságból adódó ágazati feladatok            4,1

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    4,1

37    Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok            137,3

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    137,3

48    M60 autópálya Pécs–Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése            500,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    500,0

49    M44-es út Kecskemét–Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése            3 000,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    3 000,0

7    Kincstári díjak            77,9

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    77,9

8    Fejezeti tartalék

1    Fejezeti általános tartalék    787,3        787,3

    1–12. cím összesen:    248 783,8    108 676,2    140 107,6

13    Vállalkozások folyó támogatása

1    Egyedi támogatások, ellentételezések

2    Bányabezárás    1 000,0

3    A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése    153 900,0

14    Központosított bevételek

3    Közúti bírságbevételek        1 300,0

15    Alapok támogatása

1    Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása    12 305,0

    XVII. fejezet összesen:    415 988,8    109 976,2    140 107,6

 

    XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

1    Külügyminisztérium

1    Külügyminisztérium központi igazgatása            7 051,2

1    Működési költségvetés        145,0

1    Személyi juttatások    4 430,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 214,2

3    Dologi kiadások    1 485,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    54,3

2    Felhalmozási költségvetés        12,0

3    Kölcsönök    24,0

2    Külképviseletek igazgatása            35 706,5

1    Működési költségvetés        5 478,5

1    Személyi juttatások    21 641,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5 645,6

3    Dologi kiadások    14 137,7

2    Felhalmozási költségvetés        740,0

1    Intézményi beruházási kiadások    500,0

3    Kölcsönök    112,6    112,6

4    Magyar Külügyi Intézet            143,0

1    Működési költségvetés        2,0

1    Személyi juttatások    74,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    21,3

3    Dologi kiadások    49,2

5    Fejezeti kezelésű előirányzatok

8    Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás            3,0

1    Működési költségvetés        2,0

3    Dologi kiadások    5,0

9    Állami Protokoll

1    Államfői Protokoll kiadásai            197,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    30,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,0

3    Dologi kiadások    162,2

2    Kormányfői Protokoll            197,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    30,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,0

3    Dologi kiadások    162,2

12    Alapítványok támogatása

9    Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása            125,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    125,0

14    Civil szervezetek támogatása

1    Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek            7,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    7,0

2    A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása            3,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3,0

15    Külügyi kommunikáció            71,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    51,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    20,0

17    EU utazási költségtérítések            0,2

1    Működési költségvetés        363,7

3    Dologi kiadások    0,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    363,7

22    Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

1    Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés            141,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    40,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    101,0

2    Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében            459,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    175,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    124,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    160,0

4    Humanitárius segélyezés            10,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    10,0

36    Lakossági EU tájékoztatási feladatok

2    EU projektek és programok            13,7

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    11,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2,0

3    Európai Uniós Kiadványok – Európai Tükör            20,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    6,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,0

3    Dologi kiadások    12,0

37    Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása            5,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    5,0

39    2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés

1    Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban            6 900,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    3 608,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    974,3

3    Dologi kiadások    2 317,0

2    Felhalmozási költségvetés        2 100,0

1    Intézményi beruházási kiadások    2 100,0

40    Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése            25,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    19,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    6,0

43    Külföldi magyar emlékek megőrzése            5,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    5,0

45    Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények            5,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    5,0

    XVIII. fejezet összesen:    60 043,8    8 955,8    51 088,0

 

    XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

 

1    Nemzeti Fejlesztési Ügynökség            2 283,4

1    Működési költségvetés        43,2

1    Személyi juttatások    1 358,8

2    Munkaadókat terhelő járulékok    334,8

3    Dologi kiadások    557,2

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    64,2

2    Felújítás    9,9

3    Kölcsönök    2,7    1,0

2    Fejezeti kezelésű előirányzatok

3    Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

1    Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek            28 082,2

1    Működési költségvetés        352,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 104,9

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    27 329,9

2    Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek            25 959,8

1    Működési költségvetés        561,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 179,9

2    Felhalmozási költségvetés        24 199,3

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    49 540,8

4    Új Magyarország Fejlesztési Terv

1    Gazdaságfejlesztés Operatív Program

1    K+F és innováció a versenyképességért            1 415,4

1    Működési költségvetés        3 015,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3 015,5

2    Felhalmozási költségvetés        5 005,4

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    6 420,8

2    A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései            3 971,1

1    Működési költségvetés        863,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    863,5

2    Felhalmozási költségvetés        21 639,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    25 610,6

3    A modern üzleti környezet erősítése            539,2

1    Működési költségvetés        1 063,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 251,6

2    Felhalmozási költségvetés        1 991,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    2 343,1

4    JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök            3 116,6

2    Felhalmozási költségvetés        17 660,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    20 777,1

5    Gazdaságfejlesztés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            466,9

1    Működési költségvetés        2 645,4

3    Dologi kiadások    3 112,3

2    Közlekedés Operatív Program

1    Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása            8 193,9

2    Felhalmozási költségvetés        30 287,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    38 481,0

2    Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása            8 931,6

2    Felhalmozási költségvetés        23 974,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    32 906,2

3    Térségi elérhetőség javítása            11 478,2

2    Felhalmozási költségvetés        30 809,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    42 288,1

4    Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése            3 826,1

1    Működési költségvetés        10 270,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    14 096,2

5    Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése            5 489,8

2    Felhalmozási költségvetés        51 659,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    57 148,8

6    Közlekedés Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            355,3

1    Működési költségvetés        2 013,2

3    Dologi kiadások    1 992,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    376,5

3    Társadalmi megújulás Operatív Program

1    A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése            459,4

1    Működési költségvetés        15 918,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    16 376,9

2    Felhalmozási költségvetés        31,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    31,7

2    Alkalmazkodóképesség javítása            93,6

1    Működési költségvetés        27 931,4

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    28 010,3

2    Felhalmozási költségvetés        100,4

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    115,1

3    Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek            1 930,9

1    Működési költségvetés        10 930,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    12 859,9

2    Felhalmozási költségvetés        10,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    12,8

4    A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében            1 145,6

1    Működési költségvetés        6 491,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    7 637,1

5    Társadalmi befogadás, részvétel erősítése            1 414,0

1    Működési költségvetés        7 886,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    9 278,5

2    Felhalmozási költségvetés        126,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    149,0

6    Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés            1 119,3

1    Működési költségvetés        6 342,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    7 462,1

8    Társadalmi megújulás Operatív Program – MPA

1    A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése – MPA

1    Működési költségvetés        2 355,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2 355,2

2    Alkalmazkodóképesség javítása – MPA

1    Működési költségvetés        4 853,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4 853,2

13    Társadalmi megújulás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            394,5

1    Működési költségvetés        2 011,6

3    Dologi kiadások    2 257,4

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    109,2

2    Felhalmozási költségvetés        223,7

1    Intézményi beruházási kiadások    263,2

14    Társadalmi infrastruktúra Operatív Program

1    Az oktatási infrastruktúra fejlesztése            2 541,3

1    Működési költségvetés        15 276,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    17 817,5

2    Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése            1 796,3

1    Működési költségvetés        1 050,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 122,8

2    Felhalmozási költségvetés        12 638,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    14 362,4

3    A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése            1 284,9

1    Működési költségvetés        67,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    77,7

2    Felhalmozási költségvetés        8 308,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    9 583,7

4    Társadalmi infrastruktúra Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            235,4

1    Működési költségvetés        1 334,2

3    Dologi kiadások    1 441,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    128,4

19    Környezet és energia Operatív Program

1    Egészséges, tiszta települések            2 682,7

1    Működési költségvetés        15 201,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    17 884,6

2    Vizeink jó kezelése            2 898,2

1    Működési költségvetés        8 612,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    10 132,1

2    Felhalmozási költségvetés        7 811,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    9 189,3

3    Természeti értékeink jó kezelése            151,7

1    Működési költségvetés        423,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    498,5

2    Felhalmozási költségvetés        435,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    512,6

4    Fenntartható életmód és fogyasztás            182,0

1    Működési költségvetés        759,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    930,3

2    Felhalmozási költségvetés        52,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    63,4

5    Hatékony energia-felhasználás            210,6

1    Működési költségvetés        0,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    0,7

2    Felhalmozási költségvetés        1 193,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 403,5

6    A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése            252,8

1    Működési költségvetés        2,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2,7

2    Felhalmozási költségvetés        1 430,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 682,4

7    Projekt előkészítés            761,6

1    Működési költségvetés        2 817,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3 264,8

2    Felhalmozási költségvetés        1 498,3

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 812,8

9    Környezet és energia Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            294,9

1    Működési költségvetés        1 670,5

3    Dologi kiadások    64,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 901,1

2    Felhalmozási költségvetés        0,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    0,6

20    Államreform Operatív Program

1    Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés            124,2

1    Működési költségvetés        1 097,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 218,3

2    Felhalmozási költségvetés        33,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    36,8

2    Az emberi erőforrás minőségének javítása            92,1

1    Működési költségvetés        401,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    472,5

2    Felhalmozási költségvetés        120,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    141,3

3    A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések            109,3

1    Működési költségvetés        735,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    834,8

2    Felhalmozási költségvetés        70,4

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    79,9

4    Államreform Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            36,3

1    Működési költségvetés        206,1

3    Dologi kiadások    242,4

21    Elektronikus közigazgatás Operatív Program

1    A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása            1 038,5

1    Működési költségvetés        1 583,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 863,0

2    Felhalmozási költségvetés        4 300,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    5 059,9

2    A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések            238,1

1    Működési költségvetés        189,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    223,3

2    Felhalmozási költségvetés        1 159,4

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 364,0

3    Kiemelt fejlesztések            299,6

1    Működési költségvetés        342,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    402,0

2    Felhalmozási költségvetés        1 355,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 595,2

4    Elektronikus közigazgatás Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            19,1

1    Működési költségvetés        108,2

3    Dologi kiadások    127,3

22    Végrehajtás Operatív Program            1 980,0

1    Működési költségvetés        6 476,1

3    Dologi kiadások    3 401,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4 914,4

2    Felhalmozási költségvetés        792,9

1    Intézményi beruházási kiadások    875,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    58,0

23    Nyugat-dunántúli Operatív Program

1    NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés            168,5

1    Működési költségvetés        954,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 123,4

2    Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség megújítása            149,9

1    Működési költségvetés        307,1

1    Személyi juttatások    0,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,2

3    Dologi kiadások    4,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    274,2

2    Felhalmozási költségvetés        1 003,4

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 180,8

3    NYDOP Városfejlesztés            98,6

1    Működési költségvetés        88,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    91,7

2    Felhalmozási költségvetés        2 436,3

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    2 531,3

4    NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra            156,9

1    Működési költségvetés        206,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    221,1

2    Felhalmozási költségvetés        807,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    950,0

5    Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése            11,9

1    Működési költségvetés        112,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    112,9

2    Felhalmozási költségvetés        830,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    841,9

6    Nyugat-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            60,9

1    Működési költségvetés        345,4

3    Dologi kiadások    347,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    58,7

24    Közép-dunántúli Operatív Program

1    KDOP Regionális gazdaságfejlesztés            28,0

2    Felhalmozási költségvetés        1 095,4

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 123,4

2    KDOP Regionális turizmusfejlesztés            47,4

1    Működési költségvetés        790,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    698,0

2    Felhalmozási költségvetés        791,2

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    930,9

3    Fenntartható településfejlesztés            49,9

2    Felhalmozási költségvetés        1 855,2

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 905,1

4    Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése            88,0

1    Működési költségvetés        144,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    144,1

2    Felhalmozási költségvetés        2 576,4

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    2 664,4

5    KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése            8,1

1    Működési költségvetés        128,4

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    128,6

2    Felhalmozási költségvetés        1 040,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 048,7

6    Közép-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            66,7

1    Működési költségvetés        372,3

3    Dologi kiadások    425,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    12,8

2    Felhalmozási költségvetés        5,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    6,9

25    Dél-dunántúli Operatív Program

1    A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése            202,7

2    Felhalmozási költségvetés        1 482,4

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 685,1

2    DDOP – A turisztikai potenciál erősítése a régióban            210,6

2    Felhalmozási költségvetés        1 193,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 404,2

3    Humán közszolgáltatások fejlesztése            183,7

1    Működési költségvetés        228,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    227,9

2    Felhalmozási költségvetés        2 537,2

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    2 721,0

4    Integrált városfejlesztési akciók támogatása            24,5

1    Működési költségvetés        5,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    5,1

2    Felhalmozási költségvetés        2 212,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    2 236,4

5    Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés            241,0

2    Felhalmozási költségvetés        1 724,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 965,9

6    Dél-dunántúli Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            98,9

1    Működési költségvetés        560,1

3    Dologi kiadások    654,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4,9

26    Dél-alföldi Operatív Program

1    DAOP Regionális gazdaságfejlesztés            90,8

1    Működési költségvetés        6,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    7,4

2    Felhalmozási költségvetés        1 306,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 396,8

2    DAOP Turisztikai célú fejlesztések            160,3

2    Felhalmozási költségvetés        1 243,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 404,2

3    DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés            256,7

1    Működési költségvetés        18,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    19,5

2    Felhalmozási költségvetés        3 657,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    3 912,3

4    DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése            59,4

1    Működési költségvetés        248,6

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    248,6

2    Felhalmozási költségvetés        3 623,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    3 683,2

5    Településfejlesztési akciók            28,3

1    Működési költségvetés        62,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    62,2

2    Felhalmozási költségvetés        471,3

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    499,6

6    Dél-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            104,9

1    Működési költségvetés        594,3

3    Dologi kiadások    688,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    11,2

2    Felhalmozási költségvetés        0,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    0,1

27    Észak-alföldi Operatív Program

1    ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés            127,9

1    Működési költségvetés        64,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    72,8

2    Felhalmozási költségvetés        930,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 050,6

2    ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések            122,0

1    Működési költségvetés        100,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    112,3

2    Felhalmozási költségvetés        901,4

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 011,1

3    Közlekedési feltételek javítása            401,1

1    Működési költségvetés        432,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    432,0

2    Felhalmozási költségvetés        3 098,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    3 499,7

4    ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése            547,0

1    Működési költségvetés        790,4

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    790,5

2    Felhalmozási költségvetés        4 728,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    5 275,7

5    Térségfejlesztés            101,1

2    Felhalmozási költségvetés        3 549,8

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    3 650,9

6    Észak-alföldi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            145,3

1    Működési költségvetés        822,5

3    Dologi kiadások    938,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    29,0

28    Észak-magyarországi Operatív Program

1    A versenyképes helyi gazdaság megteremtése            210,6

2    Felhalmozási költségvetés        1 193,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 404,2

2    A turisztikai potenciál erősítése            333,6

1    Működési költségvetés        20,6

1    Személyi juttatások    1,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    0,4

3    Dologi kiadások    15,4

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    8,5

2    Felhalmozási költségvetés        1 892,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    2 221,2

3    Településfejlesztés            34,8

2    Felhalmozási költségvetés        1 818,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 853,5

4    Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése            146,2

1    Működési költségvetés        439,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    439,2

2    Felhalmozási költségvetés        3 908,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    4 054,2

5    Térségi közlekedés fejlesztése            505,5

2    Felhalmozási költségvetés        2 864,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    3 370,1

6    Észak-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            126,7

1    Működési költségvetés        717,8

3    Dologi kiadások    841,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3,4

29    Közép-magyarországi Operatív Program

1    A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése            2 345,8

1    Működési költségvetés        4 151,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    4 151,2

2    Felhalmozási költségvetés        9 141,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    11 487,2

2    A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése            1 359,7

1    Működési költségvetés        669,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    752,5

2    Felhalmozási költségvetés        10 701,3

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    11 978,2

3    A régió vonzerejének fejlesztése            198,8

1    Működési költségvetés        1 802,0

3    Dologi kiadások    142,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 858,7

2    Felhalmozási költségvetés        4 976,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    4 976,9

4    A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése            101,5

1    Működési költségvetés        544,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    544,3

2    Felhalmozási költségvetés        12 883,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    12 984,5

5    A települési területek megújítása            510,8

1    Működési költségvetés        1 589,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 589,8

2    Felhalmozási költségvetés        6 771,9

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    7 282,7

6    Közép-magyarországi Operatív Program – Technikai segítségnyújtás            231,3

1    Működési költségvetés        1 311,1

3    Dologi kiadások    1 514,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    27,7

5    Területi Együttműködés

1    Európai Területi Együttműködés

1    ETE HU-SK            294,2

1    Működési költségvetés        1 119,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 252,2

2    Felhalmozási költségvetés        1 368,6

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 530,4

2    ETE HU-RO            391,1

1    Működési költségvetés        1 284,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 460,6

2    Felhalmozási költségvetés        1 570,0

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1 785,0

3    ETE HU-SER            61,5

1    Működési költségvetés        158,2

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    185,8

2    Felhalmozási költségvetés        193,3

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    227,2

4    ETE HU-CRO            158,0

1    Működési költségvetés        362,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    433,9

2    Felhalmozási költségvetés        443,4

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    530,2

5    ETE SEES            114,6

1    Működési költségvetés        488,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    539,7

2    Felhalmozási költségvetés        596,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    659,5

6    ETE AU-HU            66,4

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    29,9

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    36,5

7    ETE SLO-HU            48,8

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    22,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    26,8

8    ETE CES            44,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    19,8

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    24,2

9    INTERREG IVC            27,2

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    27,2

10    ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program            32,0

1    Működési költségvetés        186,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    201,2

2    Felhalmozási költségvetés        228,2

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    245,8

2    INTERACT 2007–2013            6,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    6,0

6    Egyéb uniós előirányzatok

2    Igazgatási Partnerség

1    Működési költségvetés        85,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    85,0

3    Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek            390,5

1    Működési költségvetés        13,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    404,4

4    EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek            1 676,8

1    Működési költségvetés        3 579,1

3    Dologi kiadások    457,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3 926,2

2    Felhalmozási költségvetés        3 877,4

1    Intézményi beruházási kiadások    9,7

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    4 739,7

7    Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

1    EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás            490,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    82,4

2    Munkaadókat terhelő járulékok    24,7

3    Dologi kiadások    167,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    76,0

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    108,2

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    30,8

2    Közreműködői intézményrendszer támogatása            2 200,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    62,9

2    Munkaadókat terhelő járulékok    18,9

3    Dologi kiadások    1 596,8

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    521,4

3    Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása            130,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    130,0

4    KEOP derogációs projektek kamattámogatása            449,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    449,0

8    Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása            4 260,2

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    100,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    30,0

3    Dologi kiadások    200,0

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    3 930,2

9    Magán és egyéb jogi személyek kártérítése            70,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    70,0

8    Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék            1 324,2

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 324,2

    XIX. fejezet összesen:    698 546,1    548 268,9    150 277,2

 

    XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

 

1    Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása

1    Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása            4 723,0

1    Működési költségvetés        15,0

1    Személyi juttatások    3 396,6

2    Munkaadókat terhelő járulékok    812,0

3    Dologi kiadások    511,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    17,5

2    Egyetemek, főiskolák            180 740,0

1    Működési költségvetés        202 472,8

1    Személyi juttatások    158 729,5

2    Munkaadókat terhelő járulékok    46 885,8

3    Dologi kiadások    138 097,3

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    31 914,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 493,8

2    Felhalmozási költségvetés        24 684,6

1    Intézményi beruházási kiadások    22 315,4

2    Felújítás    8 267,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    194,2

3    Kölcsönök    89,0    89,0

3    Közgyűjtemények            10 500,1

1    Működési költségvetés        3 879,5

1    Személyi juttatások    7 667,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2 118,2

3    Dologi kiadások    4 335,1

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    93,9

2    Felhalmozási költségvetés        60,4

1    Intézményi beruházási kiadások    210,1

2    Felújítás    14,5

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    1,0

4    Művészeti intézmények            5 395,1

1    Működési költségvetés        1 690,0

1    Személyi juttatások    4 840,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 181,5

3    Dologi kiadások    766,5

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2,6

2    Felhalmozási költségvetés

1    Intézményi beruházási kiadások    294,3

6    Egyéb kulturális intézmények            8 182,9

1    Működési költségvetés        3 572,7

1    Személyi juttatások    5 674,1

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 404,6

3    Dologi kiadások    3 622,9

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    492,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    216,1

2    Felhalmozási költségvetés        1 980,0

1    Intézményi beruházási kiadások    2 261,8

2    Felújítás    56,1

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    7,1

3    Kölcsönök    1,2    1,2

7    Egyéb oktatási intézmények            3 425,9

1    Működési költségvetés        5 243,6

1    Személyi juttatások    4 622,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    1 300,7

3    Dologi kiadások    2 022,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    687,5

2    Felhalmozási költségvetés        42,3

1    Intézményi beruházási kiadások    74,0

2    Felújítás    4,0

11    Fejezeti kezelésű előirányzatok

1    Beruházás

3    Felsőoktatási fejlesztési program

9    Eszterházy Károly Főiskola rekonstrukció            55,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    55,0

27    Károly Róbert Főiskola rekonstrukció            200,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    200,0

4    Kulturális beruházások

2    Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)            400,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    400,0

5    Örökségvédelmi fejlesztések            200,0

2    Felhalmozási költségvetés

4    Kormányzati beruházás    200,0

2    Normatív finanszírozás

1    Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata            3 645,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3 645,0

3    Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás            86 991,3

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    86 991,3

7    Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)            200,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    120,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    32,4

3    Dologi kiadások    47,6

8    Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése            2 520,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2 520,0

10    Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)            5 600,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    5 600,0

11    Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)            2 650,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    2 650,0

17    Gyakorlóiskolák normatív támogatása            195,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    100,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    27,0

3    Dologi kiadások    68,0

4    Közoktatási feladatok támogatása

9    Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata            65,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    65,0

18    Érettségi vizsga lebonyolítása            700,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    300,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    81,0

3    Dologi kiadások    119,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    200,0

23    Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés            700,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    400,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    108,0

3    Dologi kiadások    80,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    112,0

27    Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása            80,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    30,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    8,1

3    Dologi kiadások    20,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    21,6

29    Közoktatás speciális feladatainak támogatása            260,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    150,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    40,5

3    Dologi kiadások    69,5

30    Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat

1    Működési költségvetés        200,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    200,0

33    Nemzetiségi oktatási programok            20,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

3    Dologi kiadások    7,3

34    Nemzeti Tehetség Program            403,9

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    150,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    40,5

3    Dologi kiadások    213,4

35    Teljesítmény motivációs pályázati alap            500,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    393,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    107,0

5    Felsőoktatási feladatok támogatása

4    Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak            20,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    20,0

26    Felsőoktatás kiegészítő támogatása            70,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    55,2

2    Munkaadókat terhelő járulékok    14,8

33    Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció            350,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    47,3

2    Munkaadókat terhelő járulékok    12,7

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    290,0

34    Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése            100,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    78,7

2    Munkaadókat terhelő járulékok    21,3

35    Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása            30,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    20,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    5,4

3    Dologi kiadások    4,6

36    Pedagógus díszdiploma            40,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    40,0

44    Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása            225,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    225,0

45    Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása            50,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    50,0

46    Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása            210,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    210,0

7    Egyéb feladatok támogatása

4    Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása            365,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    100,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    27,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    238,0

15    „Útravaló” ösztöndíj program            1 700,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    200,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    54,0

3    Dologi kiadások    40,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    1 406,0

18    Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása            500,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    50,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    13,5

3    Dologi kiadások    46,5

4    Ellátottak pénzbeli juttatásai    200,0

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    190,0

10    Alapítványok, közalapítványok támogatása

1    Oktatási alapítványok, közalapítványok által ellátott oktatási feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása            821,1

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    821,1

2    Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

1    Magyar Mozgókép Közalapítvány            5 120,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    5 120,0

2    Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása            3 007,9

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    3 007,9

3    Oktatásért Közalapítvány támogatása            32,7

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    32,7

4    Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány            20,0

1    Működési költségvetés

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    20,0

11    Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

5    Kétoldalú munkatervi feladatok            50,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    10,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    2,7

3    Dologi kiadások    7,3

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    30,0

6    Nemzetközi tagdíjak            180,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    180,0

7    EU közösségi programok            75,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    30,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    8,1

3    Dologi kiadások    16,9

5    Egyéb működési célú támogatások, kiadások    20,0

9    OECD és EU kötelezettségek            50,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    30,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    8,1

3    Dologi kiadások    11,9

10    Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok            145,0

1    Működési költségvetés

1    Személyi juttatások    100,0

2    Munkaadókat terhelő járulékok    27,0

3    Dologi kiadások    18,0

12    Felújítások központi támogatása

1    Felsőoktatási felújítási programok            100,0

2    Felhalmozási költségvetés

2    Felújítás    100,0

3    Nemzeti kulturális intézmények felújítása            20,0

2    Felhalmozási költségvetés

2    Felújítás    20,0

4    Pécsi Tudományegyetem kihelyezett képzőhelyének felújítása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata            68,0

2    Felhalmozási költségvetés

2    Felújítás    68,0

13    Egyéb fejlesztési támogatás

4    Nem állami intézmények felújítás, beruházás            14,4

2    Felhalmozási költségvetés

3    Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    14,4

14    PPP programokkal kapcsolatos kiadások

1    Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához            5 564,6

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    5 564,6

2    Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához            3 329,5

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    3 329,5

3    Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához            465,0

1    Működési költségvetés

3    Dologi kiadások    465,0

5    Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához            122,2

1    Működési költségvetés