nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet
az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól
2013-01-01
2014-02-28
6
Jogszabály

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában, valamint a 7. § (4) bekezdése és a 8. § tekintetében a 34. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a 7. § (2) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a 7. § (5) bekezdése és a 9. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § A veszélyes vegyi anyagok kivitele és behozatala tekintetében e rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 689/2008/EK rendelet) együtt alkalmazandó.

2. § (1) A (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a 689/2008/EK rendeletben előírt igazgatási feladatok végrehajtására a Kormány nemzeti hatóságként

a)1 a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, növény- és talajvédelmi jogkörében,

b) az ipari vegyi anyagok és készítmények esetében az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet (a továbbiakban: OKBI)

jelöli ki.

(2) A 689/2008/EK rendelet 17. cikkében előírt ellenőrzési funkciók végrehajtására a Kormány

a) a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése tekintetében – a (3)–(6) bekezdés szerinti feladatok ellátására – a Vám- és Pénzügyőrséget,

b)2 az a) pontban foglaltak kivételével a termékek harmadik országba történő kivitelének és onnan történő behozatalának ellenőrzése, valamint a végrehajtás belföldi ellenőrzése tekintetében fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)

jelöli ki.

(3) A 689/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó áru behozatala esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szerve ellenőrzi a behozatalt lehetővé tevő határozat meglétét.

(4)3 Ha a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szerve a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a 689/2008/EK rendelet szerinti, a behozatalt lehetővé tevő határozat hiányát állapítja meg vagy valószínűsíti, az árut feltartóztatja, és erről a megfelelő eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul értesíti az az ellenőrzés helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet. Az ilyen árut átmeneti megőrzés alatt álló árunak kell tekinteni.

(5) A 689/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó áru kivitele esetén a (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szerve

a) a 689/2008/EK rendelet 17. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek tekintetében ellenőrzi a vámáru-nyilatkozat megfelelőségét, és hatáskörében eljár e rendelkezés megsértése esetén, azzal, hogy a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szervének eljárására, intézkedésére és az általa alkalmazható szankciókra az ezekre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak,

b) a vámáru-nyilatkozat alapján ellenőrzi a kiviteli bejelentés megtételét.

(6)4 Ha a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szerve az (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzése során a kiviteli bejelentés hiányát vagy nem megfelelő megtételét állapítja meg vagy valószínűsíti, az árut feltartóztatja, és erről a megfelelő eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul értesíti az járási népegészségügyi intézetet.

(7)5 Az járási népegészségügyi intézet a (4) és a (6) bekezdés szerinti értesítés alapján indított eljárásában – a jogszerű állapot helyreállításáig – elrendelheti az áru visszatartását vagy lefoglalását, külön jogszabály szerint kémiai terhelési bírságot szabhat ki, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvényben foglalt jogkörében megteheti a lakosság, az állatok és növények egészsége, valamint a környezet védelme érdekében szükséges egyéb intézkedéseket. Az eljárást az járási népegészségügyi intézet a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szervének értesítésétől számított 15 napon belül lefolytatja és annak eredményéről a vámeljárás lezárása érdekében tájékoztatja a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szervét.

(8)6 Amennyiben az áru kivitele, illetve behozatala az járási népegészségügyi intézet tájékoztatása értelmében nem engedélyezett, a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szerve az áruk behozatalára, valamint kivitelére vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.

3. § (1)7 Ha a járási népegészségügyi intézet 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárása a 2. § (1) bekezdés a) pontjában említett termékkört érint, a járási népegészségügyi intézet egyidejűleg – határozatának megküldésével – értesíti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt.

(2) A 2. § (2) bekezdésében nevesített ellenőrző hatóságok kidolgozzák az ellenőrzéseik során szükséges kapcsolattartás, tájékoztatás és információcsere rendjét, valamint közzéteszik az érintett jogalkalmazók részletes tájékoztatását szolgáló egyeztetett útmutatóikat.

(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti kijelölt nemzeti hatóságok és a 2. § (2) bekezdése szerint kijelölt ellenőrzést végző hatóságok közötti koordinációt, továbbá az Európai Bizottság részére az összesített országos jelentések elkészítésének feladatát az OKBI látja el.

4. § (1) Az egészségügyi miniszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, valamint a pénzügyminiszter által jóváhagyott ügyrend alapján, a 266/2004. (IX. 23.) Korm. rendelettel kihirdetett Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárással (Prior Informed Consent, a továbbiakban: PIC) kapcsolatos egységes nemzeti álláspont kialakítására, szakmai egyeztetésre, a nemzeti kijelölt és egyéb érintett hatóságok közötti kapcsolatok koordinálására Nemzeti PIC Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működik.

(2)8 Az (1) bekezdés szerinti Bizottság tagja a nemzeti erőforrás miniszter, a vidékfejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, az országos tisztifőorvos, az OKBI főigazgatója, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Elnöke, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke vagy az általuk kijelölt egy-egy személy. A Bizottság elnöke az a nemzeti erőforrás miniszter, elnökhelyettese a vidékfejlesztési miniszter vagy az általuk a Bizottságba tagként delegált személy.

(3) A Bizottság tevékenységében a Bizottság bármely tagjának javaslata és az elnök felkérése alapján részt vehet bármely olyan szerv vagy személy, amelynek (akinek) részvételét a meghozandó döntés vagy a kialakítandó vélemény tartalma indokolja. A Bizottság ügyrendje, illetve az elnök felkérése egyes személyek, illetőleg szervek részére a Bizottság ülésén állandó részvételt is biztosíthat.

(4) A (3) bekezdés szerinti felkérés hiányában is, a Bizottság a döntéshozatal vagy a véleményalkotás során köteles kikérni mindazon szervek álláspontját, amelyeknek jogszabályban biztosított hatáskörét a döntés, illetve a vélemény érinti.

(5) A Bizottság működésében az ügyrendben meghatározott, illetőleg felkérés alapján nem tagként részt vevő személyek a határozatok meghozatalában szavazati joggal nem rendelkeznek.

(6) A Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze. A Bizottság bármely tagjának kérésére a Bizottságot össze kell hívni.

(7) A Bizottság tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a kémiai biztonság területén működő tárcaközi bizottságot.

5. § A 689/2008/EK rendelet 7. cikke szerinti kiviteli bejelentések után az exportőr – bejelentésenként – külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

6. § A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 6–8. §-ában foglalt bejelentési eljárás a 689/2008/EK rendelet I. melléklete 2–3. részében („PIC bejelentést igénylő vegyi anyagok jegyzéke”, illetve „A Rotterdami Egyezmény értelmében PIC eljáráshoz kötött vegyi anyagok jegyzéke”) megjelölt anyagok, illetve készítmények esetén kizárólag a 689/2008/EK rendeletben meghatározott eljárást követően kezdhető meg.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 8/2004. (XII. 1.) EüM–FVM–KvVM–GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)9

(3)10

(4)–(5)11

8–9. §12

10. § Ez a rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelethez13

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!