nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról
2010-01-01
2013-08-11
1
Jogszabály

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közlekedési hatóságnak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos, külön jogszabályokban meghatározott, kérelemre indult eljárásáért és a vizsgáztatásáért az e rendelet mellékletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A díjat a kérelem benyújtásával, vagy a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg a közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutalással vagy a közlekedési hatóságnál működő pénzkezelő helyeken kell megfizetni.

(3) A befizetett, illetve beszedett igazgatási szolgáltatási díj – kivéve a (4) bekezdésben foglalt esetet – az eljáró közlekedési hatóság bevétele. A díjak beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

(4) A közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása díjának 78%-a a vizsgaszervezésben közreműködő, a közlekedési hatóság által megbízott képző szervet illeti meg.

(5) Elektronikus ügyintézés esetén a díjat a külön jogszabályban meghatározott módon és határidőn belül kell megfizetni.

2. § (1) Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg – és távolmaradását a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem menti ki – újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(2) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni az e rendelet mellékletében meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

(3) Az első fokon eljáró hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja megegyezik a hatósági eljárás díjával, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az 1. § (2) bekezdésében meghatározott számlára befizetni.

(4) A közlekedési hatóság határozatával szemben benyújtott újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

3. § A szakoktatói, az utánképzési foglalkozásvezetői, az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díja tartalmazza a névjegyzékbe való felvétel díját. A díjat a felvételt kérőnek a kérelem benyújtásakor kell a közlekedési hatóság részére az 1. § (2) bekezdésében megjelölt előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

4. § Az e rendeletben meghatározott díjakra

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2) bekezdésében foglaltakat,

c) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet.

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak

Ft

I.

Elméleti vizsgák

 

 

1. Az elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

6 000

 

2. Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként

4 600

 

3. A szakképesítés elméleti írásbeli és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként

3 000

 

4. Esettanulmány vizsgatárgyanként

8 000

 

 

 

II.

Gyakorlati vizsgák

 

A)

A járművezetéssel járó gyakorlati vizsgák díja kategóriánként és vizsgatárgyanként

 

 

5. Rutinvizsga kategóriánként

3 500

 

6. Járműkezelési vizsga (A1, A korl., A, B,)

4 700

 

7. Járműkezelési vizsga (M)

3 600

 

8. Speciális tanpályán vezetés szakképzésben

4 700

 

9. Forgalmi vizsga (M, T)

3 600

 

10. Forgalmi vizsga (A1, A korl., A, B, B+E C1, D1, C, C1+E, C+E, D1+E, D+E, Tr,)

11 000

 

11. Forgalmi vizsga (D)

18 500

 

12. Képesítő vizsgák forgalmi vezetési gyakorlata (C, D)

9 200

B)

A járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsgák díja kategóriánként és vizsgatárgyanként

 

 

13. A gépjárművezetői képesítési igazolvány, a gépkezelői jogosítvány, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) alapján meghatározott képesítéshez kapcsolódó gyakorlati vizsgák tárgyanként

5 000

 

14. Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési vizsga (B+E C1, D1, C1+E, C, D, C+E, D1+E, D+E)

4 400

 

 

 

III.

Eljárási díjak

 

 

15. A szakoktatói (az utánképzési foglalkozásvezető is), az iskolavezetői és a vizsgabiztosi tevékenységek engedélyezésének díja

10 000

 

16. A külön jogszabályban meghatározott gépjárművetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

9 900

 

17. A külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

3 300

 

18. A külön jogszabályban meghatározott igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja

2 500

 

19. Közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárása

 

 

a) Első engedély három kategóriáig, közúti közlekedési szakember képesítés fajtáig, utánképzési program fajtáig

67 500

 

b) az a) pontban nem említett további engedélyek kategóriánkét vagy fajtánként

22 500

 

 

 

IV.

Egyéb díjak

 

 

20. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991 (X. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében hivatkozott utánképzés díjául alapul vehető közúti járművezetői pótvizsgadíj

1 150

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!