nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról
2012-05-06
2012-12-31
6
Jogszabály

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványról

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rend. 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Ez a rendelet határozza meg

a) az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására, kiadására, pótlására, cseréjére, bevonására, visszavonására, érvénytelenségére vonatkozó eljárás részletes szabályait;

b) a kérelem, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány formáját és adattartalmát.

Az egyéni vállalkozói igazolvány

2. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolvány (a továbbiakban: igazolvány), közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat.

(2) Az igazolványt az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) kérelmére kell kiállítani.

(3) Az igazolvány egyedi azonosítóval ellátott okmány, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

(4)1 Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap formáját, adattartalmát a rendelet 1. melléklete, a pótlap(ok) formáját és adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(5)2

3. § Az igazolványra, mint biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére az igazságügyért felelős miniszter jogosult.

4. § Érvénytelen az igazolvány, ha

a) a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,

b) a hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,

c) az egyéni vállalkozó tevékenységét szünetelteti,

d) az abba bejegyzett adatok megváltoztak,

e) az igazolványt a vállalkozó a körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) leadta,

f)3 az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy

g) azt a körzetközponti jegyző határozattal visszavonta.

Az igazolvánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek, az igazolvány bevonása, visszavonása

5. §4 Az igazolvány 4. § f) pont szerinti érvénytelenségére okot adó tényt az egyéni vállalkozó, köteles haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a körzetközponti jegyzőnél bejelenteni. A körzetközponti jegyző haladéktalanul gondoskodik az igazolvány érvénytelensége tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

6. § Amennyiben az egyéni vállalkozó elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta és bejelentése alapján részére új vállalkozói igazolvány került kiállításra, a régi és utóbb megtalált vállalkozói igazolványát köteles leadni vagy postán megküldeni a körzetközponti jegyzőnek, aki az így megküldött okmányt bevonja.

7. §5 Az igazolványt a körzetközponti jegyző határozattal visszavonja, ha a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19. § (1) és (3) bekezdés alapján megszűnt.

Az eljárás szabályai

8. § Az igazolvány kiállítására és kiadására irányuló eljárás során, amennyiben az ügyfél a kérelmet személyesen nyújtja be, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozói nyilvántartásban.

9. § (1)6 Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült. Pótlás esetén a kérelmet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos változás bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani.

(2)7 Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott. A megrongálódott igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőnek leadja.

(3) A körzetközponti jegyző a vállalkozó bejelentésére az igazolványt kérelemre vagy hivatalból kicseréli, ha az anyaghibás.

10. § Az igazolvány kiállítása, kiadása, cseréje vagy pótlása során a kiadott igazolvány sorszámát a kiadás sorrendje szerint kell megállapítani.

11. § Az át nem vett igazolványokat – a sikertelen kézbesítést követően – a körzetközponti jegyző az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti.

Átmeneti rendelkezések

12. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes vállalkozói igazolvány cseréje vagy pótlása esetén az igazolvány kiállítására az új igazolványra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2)8

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (4) bekezdés és az 1.– 2. melléklet 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3)–(4)9

Módosító rendelkezések

14. §10

1. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez11

Vállalkozói igazolvány törzslap

MAGYARORSZÁG

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY

Okmányszám

 

 

Vállalkozó családi neve:    

Vállalkozó utóneve:     

Adószáma:     

Nyilvántartási száma:     

Statisztikai számjele:    

Fő tevékenységi köre:     

Kelt:     

Kiállító hatóság:     Az igazolvány tulajdonosa a nyilvántartásba vétel alapján egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására jogosult. Az igazolvány a kiállításának napján fennálló
– egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat igazolja.

Székhelye:

 

 

..........................
Irányítószám

...........................................
Város, község

.....................
Kerület

................................
Közterület neve

...........................................
Közterület jellege

.....................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

 

 

Tevékenységi körök

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

Vállalkozó telephelyei (fióktelephelyei):

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

...................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

...................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

 

 

 

 

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

2. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez12

Vállalkozói igazolvány pótlap

MAGYARORSZÁG

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY PÓTLAP

 

Sorszám:

 

Vállalkozói igazolvány száma:    

 

Név:     

Adószáma:    

Nyilvántartási száma:    

Tevékenységi körök

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

Tevékenységi körök

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

………………………..

    

Vállalkozó telephelyei (fióktelephelyei):

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

...................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

...................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

 

 

 

 

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

 

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

...................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

...................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

 

 

 

 

.........
No.

..........................
Irányítószám

..........................................
Város, község

................
Kerület

.................................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

3. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez13

4. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez14

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!