nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról
2009-10-02
2016-12-31
2
Jogszabály

42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok
és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló
14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § q) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, valamint a rendelet jelnyelvi tolmácsok díjazására vonatkozó részében a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában megállapított feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítő munkadíja óránként 5000 Ft, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

2. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsot, jelnyelvi tolmácsot munkadíj, várakozási díj, készenléti díj és utazási költségtérítés illeti meg.

(2) Ha a tolmács, jelnyelvi tolmács a tevékenységét valamely szervezet tagjaként, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzi, a munkadíj, várakozási díj, készenléti díj és utazási költségtérítés az őt foglalkoztató szervezetet illeti meg.

(3) A munkadíj, várakozási díj, készenléti díj e rendeletben meghatározott összege a tolmácsolási és jelnyelvi tolmácsolási tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.

3. § (1) A tolmácsolási tevékenységért

a) Európa országainak hivatalos nyelve, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény szerint a kisebbségek által használt nyelv esetén óránként 2500 forinttól 8000 forintig,

b) más nyelv esetében óránként 4000 forinttól 10 000 forintig

terjedő, az általános forgalmi adót nem tartalmazó díjsávban, a helyi piaci viszonyokhoz igazodóan kell megállapítani.

(2) A jelnyelvi tolmácsolási tevékenységért óránként 6000 Ft munkadíjat kell megállapítani, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

4. § (1) Ha a tolmács vagy a jelnyelvi tolmács (a továbbiakban együtt: tolmács) a tolmácsolási tevékenység megkezdésére kitűzött időpontban megjelent, a tényleges tolmácsolás megkezdéséig várakozási díj jár, amely minden megkezdett félórára 500 Ft, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(2) A tolmácsolásra okot adó tevékenység elmaradása esetén készenléti díjként két óra munkadíjat kell megállapítani.

(3) Ha az eljárási cselekményt a hatóság félbeszakítja, de az eljárási cselekmény még ugyanazon a napon folytatódik, ezt az időtartamot a várakozási időbe be kell számítani. Ha az eljárási cselekmény folytatására ugyanazon a napon nem kerül sor, a cselekmény meghiúsulásának a tolmáccsal történő közléséig terjedő időtartamot a várakozási időbe szintén be kell számítani.

5. § (1) Az igazolt utazási költséget a tolmács számára a következők szerint kell megtéríteni:

a) vasúti 2. osztályú menettérti díj teljes összegét, továbbá rendkívül indokolt vagy sürgős igénybevétel esetében a pótjegy árát is,

b) helyi, illetve helyközi autóbusz menettérti díj teljes összegét,

c) személygépkocsi igénybevétele esetén – ha a tolmácsolás helyszíne tömegközlekedési eszközzel nem vagy aránytalanul hosszú utazási idővel közelíthető meg – a külön jogszabályban a gépjárműre vonatkozóan meghatározott üzemanyagnorma és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által közzétett hivatalos üzemanyagár szorzataként meghatározott összeget.

(2) A tolmács számára – utazási költségtérítésre vonatkozó igénye esetén – az utazási költséget a 4. §-ban foglaltak esetén is meg kell téríteni.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában az utazási idő akkor tekinthető aránytalanul hosszúnak, ha a tolmácsolás helyszínére történő utazás és visszautazás együttes időtartama a négy órát meghaladja.

6. § A hatósági közvetítő, tolmács és jelnyelvi tolmács tevékenységéért járó munkadíj megállapításánál minden megkezdett fél órát fél óraként kell figyelembe venni.

7. § Ez a rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

8. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!